Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne."

Transkript

1 RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich, bød velkommen til generalforsamlingen, og fortsatte straks til dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Stig Sørensen R66, og da forsamlingen ingen indvendinger havde, så blev han valgt til dirigent. Stig Sørensen takkede for valget og konstaterede med forsamlingens tilslutning at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og således beslutningsdygtig i enhver henseende. Dirigenten oplæste dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af formand. 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Ad 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Formand Thomas Hartwich startede med at oplyse, at han kun ville komme med supplerende bemærkninger til den omdelte beretning for 2014, idet han forventede, at alle havde læst denne. Han oplyste, at bestyrelsen havde afholdt møde med Herlev Kommune, og der blev det fastslået, at grundejerforeningen ejer de fælles regnvands- og spildevandsledninger, og at de havde modtaget et referat af et møde afholdt den 20. maj 1980 vedr. dette. Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. Herudover oplyste han, at der, ved en fejl i den skriftlige beretning for 2014 samt i bestyrelsens forslag til denne generalforsamling, var skrevet kloak- og spildevandsledninger, hvilket jo var det samme, så der skulle ikke være nogen tvivl om, at det drejede sig om regnvandsledninger og spildevandsledninger. Vandledninger var allerede overtaget af HOFOR. Han oplyste desuden, at bestyrelsen havde afholdt møde med HOFOR, for at få klargjort hvilke ledninger, der var offentlige, og som HOFOR allerede havde overtaget, og hvilke ledninger der var grundejerforeningens. HOFOR havde gjort opmærksom på, at de ikke kunne overtage ledninger, som ligger inde på privat grund, og det drejer sig om mange af de huse, som ligger nord for vejene, og der mentes ikke nord for den store Rørløkken. Men alt det ville vi komme tilbage til, når bestyrelsens forslag skulle til afstemning. 1

2 Herudover havde bestyrelsen igen i år modtaget klage over parkering på vejene, og til det kunne han endnu engang oplyse, at vores veje er offentlige, så klager skulle sendes til kommunen eller politiet. Endvidere sagde han, at når et hus blev solgt, så fik vi som regel en henvendelse fra ejendomsmægleren om at udfylde et skema, og på den måde fik vi oplyst navne på de nye ejere, så både Nets og Parcelhusejernes Landsforening kunne få besked. Men det hændte, at dette ikke skete, måske pga. at der ikke var en ejendomsmægler over salget, og det gav kassereren ekstra arbejde, for de forkerte fik så opkrævning på kontingent. Så husk at skrive til kassereren, hvis dit hus bliver solgt, og oplys de nye ejeres navne og overtagelsesdato. Og så havde bestyrelsen hørt, at vores revisorsuppleant Erik Pedersen R77 var afgået ved døden, og formanden kondolerede. Til sidst takkede han alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de havde udført. Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om de havde spørgsmål til bestyrelsens beretning, og da der ikke var nogle, så blev beretningen taget til efterretning af forsamlingen. Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kasserer Marianne Hartwich oplyste, at regnskabet for 2014 viste et underskud på godt kr., og det var godt kr. bedre end budgettets underskud på kr. Indtægterne blev som budgetteret, så regnskabets afvigelse i forhold til budgettet var på udgiftssiden, hvor udgiften til YouSee blev knap kr. lavere end budgetteret, for den nytegnede kontrakt med YouSee startede allerede den 1. august I budgettet havde der været en forventet kontraktdato den 1. januar Herudover sagde hun, at der ikke havde været vedligeholdelse på legepladserne, hvilket gav en besparelse på kr., og under de øvrige udgifter var der budgetteret med kr. til en energirapport, men det viste sig, at den blev udarbejdet af Energistyrelsen uden beregning. Hun oplyste desuden, at de samlede udgifter til fællesarealerne ikke blev væsentligt højere end budgetteret. Dog blev der brugt kr. mere på vedligeholdelsen af fællesarealerne, for ud over normal vedligeholdelse blev de fælles fortove renset for ukrudt og skåret til, og skurets tag blev repareret, fordi det blev ødelagt af en storm. Et træ blev desuden fældet. De øvrige udgifter fulgte nogenlunde budgettet. Til sidst oplyste hun, at kapitalkontoen udgjorde godt kr. den 31/ Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om de havde spørgsmål til regnskabet for 2014, og da der ikke var nogle bemærkninger, blev dette herefter godkendt med samtlige stemmer. Ad 4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent Dirigenten oplyste, at der var kommet et forslag fra bestyrelsen udover fastsættelse af kontingentet, og han oplyste, at det var blevet omdelt rettidigt, og han oplæste forslaget: Bestyrelsen foreslår, at HOFOR overtager ca. halvdelen af grundejerforeningens fælles kloakog spildevandsledninger mod at betale kr. plus moms pr. ejendom der overtages til dæk- 2

3 ning af HOFOR s udgifter til TV-inspektion af ledningerne samt indmåling og registrering af ledningerne til HOFOR s registre. Hvis der i forbindelse med TV-inspektionen findes ulovlige forhold eller brud på ledningerne, skal fejlene udbedres efter nærmere aftale. Herunder skal det være gældende, at hvis der findes trærødder mv., der har ødelagt ledningerne, skal den pågældende grundejer selv afholde udgiften til udbedring af skaden. De ledninger, som ikke bliver overdraget til HOFOR, vil stadig være grundejerforeningens ejendom, og reparationer, der opstår i fremtiden, vil blive betalt kollektivt via kontingentet. Begrundelse: Hvis beboerne ikke ønsker at overdrage ledningerne til HOFOR, så vil bestyrelsen foreslå, at der fra og med 2015 hensættes kr. pr. år i en kloakfond, og dette vil alt andet lige betyde en kontingentforhøjelse på 190 kr. pr. år pr. hus. For der er ingen tvivl om, at grundejerforeningens fælles kloak- og vandledninger med tiden bliver bekostelige at vedligeholde. Herefter gav han ordet til Anders Mouritsen, som oplyste, at inden vi begyndte at tale om grundejerforeningens regn- og spildevandsledninger, så ville han gøre opmærksom på, at det forslag, som var omdelt til medlemmerne, var upræcist og indeholdt en fejl, og derfor var bestyrelsen kommet med et ændringsforslag, som var blevet udleveret på generalforsamlingen, og det var dette forslag, som der skulle stemme om, for i de gamle deklarationer stod der, at hvis grundejerforeningens ledninger blev ødelagt pga. at rødder fra træer mv. var vokset ind i ledningerne, så skulle den pågældende husejer selv betale for reparationen. Men i den nye lokalplan er denne del af deklarationen blevet slettet, og derfor kan vi ikke forlange dette i vores forslag. Herudover gjorde han opmærksom på, at det var blevet mere tydeligt, at medlemmerne skulle betale kollektivt for reparationer af ledningerne, hvilket også fremgår af vores lokalplan. Herefter læste han ændringsforslaget op: Bestyrelsen foreslår, at HOFOR overtager ca. halvdelen af grundejerforeningens fælles spildevands- og regnvandsledninger mod kollektivt at betale kr. plus moms pr. ejendom der overtages til dækning af HOFOR s udgifter til TV-inspektion af ledningerne samt indmåling og registrering af ledningerne til HOFOR s registre. De ledninger, som ikke bliver overdraget til HOFOR, vil stadig være grundejerforeningens ejendom, og reparationer, der opstår i fremtiden, vil blive betalt kollektivt via kontingentet. Begrundelse: Hvis beboerne ikke ønsker at overdrage ledningerne til HOFOR, så vil bestyrelsen foreslå, at der fra og med 2015 hensættes kr. pr. år i en kloakfond, og dette vil alt andet lige betyde en kontingentforhøjelse på 190 kr. pr. år pr. hus. For der er ingen tvivl om, at grundejerforeningens fælles regn- og spildevandledninger med tiden bliver bekostelige at vedligeholde. Herefter viste han den udleverede tegning af vores ledninger og oplyste, at det var ledningerne ud for husene mærket med en stjerne, og at det drejede sig om 37 huse til en samlet pris på ca kr. svarende til ca. 660 kr. pr. husstand. Men han oplyste samtidigt, at dette var bestyrelsens beregning, og at vi ikke kunne være helt sikre på dette, for vi havde endnu ikke hørt fra HOFOR. Samtidig sagde han, at selvom ledningerne lå på de nemme områder, så var det ikke mange penge, hvis ledningerne faldt sammen og skulle repareres. 3

4 Herefter spurgte dirigenten, om der var spørgsmål hertil, og på spørgsmålet om de ledninger, som HOFOR kunne overtage, gik helt ind til husene, svarede Anders Mouritsen, at ledningerne fra huset ud til den gennemgående ledning var stikledninger, og at de var private, så han rådede husejerne til at se efter, om de havde dem forsikret på husforsikringen. En grundejer spurgte, om det ville være en god idé at få TV inspektion på de ledninger, som ligger inde i haverne, og som HOFOR ikke kan overtage, hvortil både bestyrelsen og andre i forsamlingen sagde, at det ville være spildte penge, som hellere skulle ligge i en kloakfond til brug for reparationer. Marianne Hartwich oplyste senere, at hun havde tænkt sig at foreslå en kloakfond fra og med 2016 men med et mindre beløb fx kr. om året. En grundejer mente, at det var de nemme ledninger, som HOFOR ville overtage, for sandsynligheden for, at der var rødder i de ledninger, som ligger under græsset mellem vej og fortov, var lille. Hertil oplyste Marianne Hartwich, at hun havde talt med Grundejerforeningen Vingetoftens formand, og han havde oplyst, at de i forbindelse med deres overdragelse af ledningerne til HOFOR, havde fået konstateret, at der var både lunker og rødder i deres ledninger, selvom de lå ude i vejen. Formanden havde desuden oplyst, at dette ikke havde givet grundlag for betaling af reparation, for der stod i aftalen, at HOFOR skulle tage hensyn til, at ledningerne havde en vis alder. Da der ikke var flere spørgsmål, foreslog dirigenten en skriftlig afstemning, og denne viste, at der var 48 ja-stemmer og 1 nej-stemme, og hermed blev ændringsforslaget vedtaget. Herefter gav dirigenten ordet til kasserer Marianne Hartwich, så hun kunne fremsætte forslaget om fastsættelse af kontingentet. Hun oplyste, at budgetforslag nr. 3 nu var udgået, for det havde været gældende, hvis medlemmerne havde sagt nej til forslaget om, at HOFOR skulle overtage ledninger. Så nu skulle der vælges mellem forslag 1 og 2. Hun oplyste endvidere, at grundbudgettet, som var ens for de 2 forslag, indeholdt kr. til fællesarealerne, og heraf blev der stadig budgetteret med kr. til snerydning/saltning af vores fælles fortove. Grundpakken fra YouSee udgjorde kr., som svarede til en pris på 170,83 kr. pr. hus pr. måned. Det var en prisstigning på 5,87% i forhold til Der budgetteredes med kr. til vedligeholdelse af legepladserne. Der forventedes desuden, at HOFOR overtog ca. 50 huses kloakker til en pris á kr. plus moms i alt kr., og de øvrige udgifter budgetteredes nogenlunde som regnskabet for Så den eneste forskel på de 2 budgetforslag var, at kontingentet i forslag nr. 1 blev foreslået at være kr. i 2 kvartaler i 2. halvår af 2015, altså en fordeling af udgiften til HOFOR, og i forslag nr. 2, at beløbet opkrævedes som et engangsbeløb på ca. 900 kr., når vi ved, hvor stort beløbet bliver. I forslag nr. 1 blev underskuddet kr., og kapitalkontoen ville udgøre ca kr. ultimo 2015, og i forslag nr. 2 blev underskuddet kr., og kapitalkontoen ville udgøre ca kr. ultimo Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål, hvorpå en beboer spurgte om hvad de kr. var. Hertil blev der svaret, at det var prisen på, at HOFOR overtog 50 huses ledninger, og så ville der også være penge til eventuelle reparationer. 4

5 Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der kunne stemmes om de to forslag ved håndsoprækning, hvilket blev accepteret, og det viste sig, at ingen stemte ja til forslag nr. 1, mens forslag nr. 2 blev godkendt med samtlige stemmer. Dette betød, at kontingentet forblev uændret 850 kr. pr. kvartal, og at der på et tidspunkt skulle betales et engangsbeløb til dækning af HOFOR s overtagelse af ledningerne. Marianne Hartwich lovede, at der ville komme en meddelelse ud til beboerne om beløbets størrelse samt tidspunktet for betalingen, som ville foregå via Nets. Ad 5. Forslag fra medlemmerne Dirigenten oplyste, at der ikke var kommet forslag fra medlemmerne. Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af formand Dirigenten oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Thomas Hartwich R33, Anders Mouritsen R60 og Finn Nørregaard R12 og ingen af dem var villige til genvalg. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog, at Morten Brønnum-Carlsen R16, som nu er suppleant til bestyrelsen, Patrik Erbs-Jensen R44 og Per Lauritsen R116 bliver valgt til bestyrelsen, hvilket forsamlingen godkendte med samtlige stemmer. Morten Brønnum-Carlsen blev valgt for en 1-årig periode og Patrik Erbs-Jensen og Per Lauritsen for en 2-årig periode. Dirigenten oplyste herefter, at da der var så mange nye medlemmer, så ville bestyrelsen konstituere sig efter generalforsamlingen, og på et møde selv vælge formand. Dette blev godkendt med samtlige stemmer. Ad 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen Dirigenten oplyste, at følgende suppleant til bestyrelsen var på valg: Jan Nelin R76 og han ønskede ikke genvalg. Dirigenten oplyste, at da den tidligere suppleant Morten Brønnum-Carlsen var blevet valgt til bestyrelsen, så skulle der vælges 2 nye suppleanter. Bestyrelsen foreslog Tobias Laursen R45, til en 2-årig periode, hvilket forsamlingen godkendte. I blandt forsamlingen meldte Brian Jørgensen R81 sig for en 1-årig periode, og han blev også godkendt af forsamlingen.. Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Dirigenten oplyste, at følgende revisorer og revisorsuppleant var på valg: Kirsten Holkenfeldt R39 og Jørgen Johansen R90, som begge var villige til genvalg. Dette blev godkendt med samtlige stemmer, og så skulle der vælges en ny revisorsuppleant, da Erik Petersen R77 var afgået ved døden. Ole Madsen R23 meldte sig, og han blev valgt med samtlige stemmer. Dirigenten oplyste, at revisorerne og suppleanten altid blev valgt for en 1-årig periode. 5

6 Ad 9. Eventuelt Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var noget, der skulle behandles under dette punkt, og gjorde samtidigt opmærksom på, at der ikke kunne stilles forslag til afstemning. En beboer spurgte, om det var lovligt at have en dør på nordsiden i sit hus. Jan Nelin svarede, at det kom an på, hvornår døren var sat i, for i den gamle lokalplan måtte der indsættes en dør der, hvis bare den ikke vendte ud mod vej eller sti. Spørgsmålet om den uens beplantning ved vores endegavle blev besvaret af Anders Mouritsen med, at planen var at plante små buske med gule blomster, men at det også havde noget med økonomi at gøre. En beboer fik lige tilføjet, at disse buske ikke skulle klippes. Samtidig kom forsamlingen ind på fællesarealet ved R51, hvor den gamle antennefod af beton stadig stod samt nogle træstubbe, som man ønskede fjernet. Kommunen skulle desuden gøres opmærksom på et stort hul i vejen ved numrene 18 og 64. En del beboere gjorde vrøvl over signalet fra YouSee, som var meget svingende og under al kritik. Det havde ikke hjulpet at kontakte YouSee, for de ville have penge for at komme ud og undersøge, om der var fejl i kablerne. Thomas Hartwich lovede at tage sig af dette. En beboer ville gerne have flere skraldebøtter, mens en anden sagde, at det var en dårlig idé, for der blev ikke sat en plastpose i skraldebøtten på legepladsen ved de ulige numre, og derfor blev den ikke tømt. Så han mente, at den burde fjernes. En beboer syntes, at prisstigningen hos YouSee var høj, og samtidig ville han gerne have oplyst regnskabsåret. Thomas Hartwich oplyste, at prisstigningen fulgte pristallet, og da flere kanaler var blevet digitale, så blev prisstigningen så høj, og regnskabsåret følger kalenderåret. Ting lagt i den udleverede miljøboks skulle ifølge en beboer lægges i en plastpose hver for sig, og så mente han ikke, at der var meget miljø i det. Marianne Hartwich oplyste, at hun kun havde lagt batterier i en plastpose og resten løst i den store plastpose uden at få bemærkninger om dette. En beboer oplyste, at også elsparepærer skulle i en plastpose for sig. Efter disse indlæg konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og han takkede forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Som dirigent: Stig Sørensen Thomas Madsen Morten Brønnum-Carlsen Marianne Hartwich 6

7 Per Lauritsen Patrik Erbs-Jensen Thomas Hartwich Anders Mouritsen Finn Nørregaard 7

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere