RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen."

Transkript

1 RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich, bød velkommen til generalforsamlingen, og fortsatte straks til dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Ole Madsen R23, og da forsamlingen ingen indvendinger havde, så blev han valgt til dirigent. Ole Madsen takkede for valget og konstaterede med forsamlingens tilslutning at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og således beslutningsdygtig i enhver henseende. Dirigenten oplæste dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af formand. 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Ad 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Formand Thomas Hartwich startede med at oplyse, at han kun ville komme med supplerende bemærkninger til den omdelte beretning for 2013, idet han forventede, at alle havde læst denne. Formanden fortsatte med at oplyse, at bestyrelsen i nogle år havde drøftet en etablering af en kloakfond, for der var ingen tvivl om, at det at eje vand- og kloakledninger hen ad vejen ville blive en bekostelig affære, og at grundejerforeningen nu havde fået mulighed for at overdrage disse ledninger til HOFOR, så bestyrelsen ser en mulighed for på sigt at spare mange penge. Herefter oplyste han, at Parcelhusejernes Landsforening kæmpede mod de uretfærdige ejendoms- og grundskatter og det nuværende ejendomsvurderingssystem, og derved håbede bestyrelsen, at dette ville resultere i, at det ikke blev markant dyrere at bo i eget hus. Han fortsatte med at oplyse, at da den 5-årige kontrakt med YouSee udløber i slutningen af dette år, så skulle der tages stilling til, om dette samarbejde skulle fortsætte. I den forbindelse oplyste han, at selve kablet var ejet af YouSee og derfor ikke kunne benyttes af andre TVkanal-udbydere. Endvidere oplyste han, at vores grundejerforening blev, som den ene af to ejerforeninger i Herlev Kommune, udvalgt til at afholde en energidag sammen med medarbejdere fra Energitjenesten. Herved får vi oplysninger om, hvor vi kan spare på energiforbruget i vores huse. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. 1

2 Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om de havde spørgsmål til bestyrelsens beretning, hvorefter Kirsten Holkenfeldt R39 spurgte om, hvad der var foregået på energidagen. Hun manglede oplysninger om selve forløbet, og om hvad der var kommet ud af dagen. Thomas Madsen oplyste, at der i starten af maj ville foreligge en rapport herom, og at den ville komme på hjemmesiden. Herefter blev der diskuteret, om rapporten, der på nuværende tidspunkt var på 8 sider, skulle omdeles, for ikke alle brugte tid på at komme på hjemmesiden. Men da dette ville være energifrås, blev man enige om, at den kunne sendes pr. mail. Så interesserede beboere kan sende en mail til Da der ikke var yderligere bemærkninger, blev beretningen taget til efterretning af forsamlingen. Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kasserer Marianne Hartwich oplyste, at regnskabet for 2013 viste et underskud på godt kr., og det var godt kr. bedre end budgettets underskud på kr. Indtægterne blev som budgetteret, så regnskabets afvigelse i forhold til budgettet var på udgiftssiden, og besparelser på kr. lå på udgifterne til fællesarealerne, og her primært på snerydning/saltning, for der kom ikke meget sne i slutningen af Herudover var der kun en lille vedligeholdelse af legeredskaberne i 2013, hvilket gav en besparelse på godt kr. i forhold til budgetteret. Undersøgelsen af grundejerforeningens fælles kloaksystem, som var budgetteret til kr., blev ikke afholdt på grund af en eventuel overdragelse til HOFOR. De øvrige udgifter fulgte nogenlunde budgettet. Til sidst oplyste kassereren, at kapitalkontoen udgjorde knap kr. den 31/ Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om de havde spørgsmål til regnskabet for 2013, og da der ikke var nogle bemærkninger, blev dette herefter godkendt med samtlige stemmer. Ad 4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent Dirigenten oplyste, at der var kommet 2 forslag udover fastsættelse af kontingentet, og han oplyste, at de var blevet omdelt den 1. april 2014, altså mere end 14 dage før generalforsamlingen, og dermed var de rettidige. Han oplæste det første forslag: Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til at forhandle grundejerforeningens fællesprivate kloak- og vandledninger overdraget til HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) mod at betale kr. plus moms pr. ejendom til dækning af HOFOR s udgifter til TVinspektion af kloakledningerne, tætningsprøve af vandledningerne samt indmåling og registrering af ledningerne til HOFOR s registre. Hvis der i forbindelse med TV-inspektionen eller tæthedsprøvningen findes ulovlige forhold eller brud på ledningerne, skal fejlene udbedres efter nærmere aftale. Herunder skal det være gældende, at hvis der findes trærødder mv., der har ødelagt ledningerne, skal den pågældende grundejer selv afholde udgiften til udbedring af skaden. Der henvises til vedtægternes 12, der siger, at for dispositioner, foretagne af bestyrelsen inden for den ved nærværende vedtægt givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigel- 2

3 se efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk een for alle alle for een, dog højst med kr ,00 pr. parcel. Herefter spurgte dirigenten, om der var bemærkninger hertil. Der opstod så en diskussion om, hvilke ledninger det drejede sig om, og om hvor de lå. Nogle havde tidligere fået repareret både vand- og kloakledninger på kommunens regning, hvorfor det var uforståeligt, at grundejerforeningen ejede fælles ledninger. Andre var bekymrede for, at inspektionen af ledningerne ville vise, at der ville komme en yderligere udgift til foreningen eller dem selv til reparation, hvis trærødder havde ødelagt ledningerne. Der var så mange uafklarede spørgsmål, så man besluttede, at bestyrelsen skulle holde møde med HOFOR, og herefter ville beboerne tage stilling til forslaget på en ekstraordinær generalforsamling. Dirigenten oplæste herefter det andet forslag: På baggrund af at kontrakten med YouSee udløber den 31. december 2014, dog således at der fremover er en opsigelsesperiode på 9 måneder, foreslår bestyrelsen, at grundejerforeningen fortsætter dette samarbejde, som består i, at grundejerforeningen betaler for YouSee s grundpakke til alle beboerne. Herefter gav dirigenten ordet til Thomas Hartwich, som oplyste, at der havde været møde med YouSee, og der havde bestyrelsen forhandlet en pris på 165 kr. pr. hus pr. måned for grundpakken ved tegning af en ny 5-årig kontrakt, altså en yderligere besparelse på 44 kr. Herudover oplyste Thomas Hartwich, at YouSee gerne ville komme ud og fortælle om al den service, de kunne tilbyde, herunder billigere bredbånd, Bland Selv og mobiltelefoni. Efter besvarelse af nogle spørgsmål, blev forslaget vedtaget ved håndsoprækning med samtlige stemmer. Dirigenten afbrød herefter generalforsamlingen, for politiet var kommet for at fortælle om, hvad beboerne kunne gøre for at undgå indbrud i deres huse. Efter dette gode indslag gav dirigenten ordet til kasserer Marianne Hartwich, så hun kunne fremsætte forslaget om fastsættelse af kontingentet. Hun oplyste, at budgetforslaget for 2014 viste et underskud på kr., og herefter ville kapitalkontoen udgøre godt kr. ultimo I budgettet var der foreslået et uforandret kontingent på 850 kr. pr. kvartal for hver husstand. Udgifterne til fællesarealerne var budgetteret til kr., kr. til renovering og vedligeholdelse, kr. til græsslåning og kr. til snerydning/saltning. Udgiften til grundpakken fra YouSee ville stige med 4,98%, således at prisen udgjorde 209,26 kr. pr. måned pr. hus, altså stadig en rabat på 9,74 kr. i forhold til YouSee s nye kunder. Der var som i de forrige år budgetteret med kr. til vedligeholdelse af legepladserne, og der var budgetteret med kr. til en rapport om energibesparelser i vores huse. De øvrige udgifter fulgte nogenlunde regnskabet for Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var spørgsmål til det foreslåede kontingent på 850 kr. pr. kvartal pr. husstand, og da der ikke var nogle spørgsmål, blev forslaget godkendt med samtlige stemmer. 3

4 Ad 5. Forslag fra medlemmerne Dirigenten oplyste, at der ikke var kommet forslag fra medlemmerne. Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af formand Dirigenten oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Marianne Hartwich R15 og Thomas Madsen R36, som begge var villige til genvalg. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, hvorefter Marianne Hartwich og Thomas Madsen blev genvalgt med samtlige stemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode. Dirigenten oplyste herefter, at bestyrelsen foreslog, at Thomas Hartwich fortsatte som formand, hvilket forsamlingen godkendte med samtlige stemmer. Ad 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen Dirigenten oplyste, at følgende suppleant til bestyrelsen var på valg: Morten Brønnum-Carlsen R16, som var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, hvorefter Morten Brønnum-Carlsen blev genvalgt med samtlige stemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode. Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Dirigenten oplyste, at følgende revisorer og revisorsuppleant var på valg: Kirsten Holkenfeldt R39, Jørgen Johansen R90 og Erik Petersen R77, som alle var villige til genvalg. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, hvorefter Kirsten Holkenfeldt og Jørgen Johansen blev genvalgt som revisorer og Erik Petersen som revisorsuppleant med samtlige stemmer for en 1-årig periode. Ad 9. Eventuelt Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var noget, der skulle behandles under dette punkt, og gjorde samtidigt opmærksom på, at der ikke kunne stilles forslag til afstemning. Det ville være en god idé, hvis grundejerforeningen ejede et stillads, hvortil Anders Mouritsen svarede, at bestyrelsen var ved at se på, hvad der skulle være i skuret, og et stillads ville så indgå i overvejelserne. Mange huse trænger til en rensning, hvortil en beboer oplyste, at han havde fået malet bjælkerne for kr. af Mette Maler R25, og man kunne måske få et samlet tilbud hos hende. En beboer påstod, at betonbjælkerne, iht. lokalplanen, skulle males hvide, hvilket andre ikke mente, de skulle enten være rensede eller hvidmalede (referenten har efterfølgende undersøgt dette, og det er korrekt, at der i lokalplanens bestemmelser punkt 9.7 står, at betonbjælkerne skal være hvidmalet). 4

5 Ved græsslåningen var græsset ikke samlet op, men lå i store bunker. Anders Mouritsen sagde, at græsset havde været for højt første gang det blev slået, og så lå der nemt bunker af græs tilbage efter en slåning. Han havde påtalt dette over for Bomin. Den sløjfede sandkasse på legepladsen ved de ulige numre var stadig farlig for børn, for den var stadig for dyb, og dette var blevet påtalt året før. En beboer sagde, at man kunne plante blomster i kassen, hvortil Anders Mouritsen sagde, at det skulle hun da være velkommen til, og i den forbindelse oplyste han, at dette var noget, som man før i tiden kunne ordne på en gartnerdag. Men han ville ikke indkalde til flere gartnerdage, for det var kun bestyrelsen, Lisbeth Matthes og Jørgen Johansen, der tilmeldte sig, og så føler man sig til grin. Thomas Hartwich tilføjede, at ikke alle opførte sig så godt som beboerne i R49 (referenten: Birthe og Palle Andersen har i mange år vedligeholdt fællesarealet ved R49). Affaldsspanden på legepladsen ved de ulige numre bliver fyldt med hundeposer, men der er ingen til at tømme den. Så det har Peter Koch R71 gjort gentagne gange. Træstammerne på fællesarealet ved R49 og R51 er ikke kønne, det var meningen, at de skulle tilplantes med vedbed. Dette var der både for og imod, så man enedes om, at de helt skulle fjernes. Bestyrelsen havde desuden fået oplyst af YouSee, at de ikke brugte de tidligere TV bokse, som står på samme fællesareal. Bestyrelsen vil nu undersøge, hvordan de kan fjernes, herunder også fjernelse af betonsoklen, som den gamle TV antenne stod på. Efter disse indlæg konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og han gav ordet til formand Thomas Hartwich. Han takkede dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen og oplyste, at bestyrelsen ville arbejde videre med forsamlingens forslag. Generalforsamlingen sluttede kl Som dirigent: Ole Madsen Thomas Hartwich Anders Mouritsen Marianne Hartwich Finn Nørregaard Thomas Madsen Morten Brønnum-Carlsen Jan Nelin 5

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere