Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension"

Transkript

1 C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me Nicolas BRAHIN Avocat au Barreau de NICE Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997) Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension Nedenfor følger vores analyse af den franske skatteordning for forskellige danske pensioner, der udbetales til danskere bosat i Frankrig, således som beskrevet i den skrivelse, De sendte os. 1. Principper for beskatning Områdeprincipper I medfør af 13 i den dansk-franske skatteaftale er private pensioner og livrenter fra dansk kilde, der udbetales til modtagere, der er bosat i Frankrig, fritaget for skat i Danmark. Som følge heraf kan de beskattes i Frankrig i overensstemmelse med bestemmelserne i national fransk ret. 18 i aftalen bestemmer, at ubenævnte indtægter (de, der ikke tages i betragtning i de andre paragraffer i traktaten) beskattes i det land, som modtageren har bopæl i. Som følge heraf er disse indkomster, ligegyldigt hvilken type det drejer sig om (alderspension, livrente el. Andet), udelukkende skattepligtige i Frankrig Skelnen mellem vederlagsfri livrenter og livrenter mod vederlag Vederlagsfri livrenter og livrenter mod vederlag består i rateudbetalinger, der normalt sker på basis af livrenter. I medfør af 79 i Den Franske Skattelovgivning behandles disse to former for renter som skattepligtige indkomster. En livrente er vederlagsfri, når betalingerne, som modtageren får, ikke resulterer af bilag betalt på et tidligere tidspunkt. Omvendt resulterer en livrente mod vederlag af tidligere bidrag. Derudover skal man skelne livrenterne mod vederlag fra alderspensioner, der udbetales i medfør af en tidligere erhvervsmæssig aktivitet. Skellet er ikke nærmere defineret i loven,

2 men resulterer af forskellige skøn fra skattemyndighedernes side. Kriterierne for skel er følgende: - Oprindelse for rettighed til udbetaling af rente: alderspensioner er forbundet med tidligere udøvelse af erhvervsmæssig aktivitet (selvstændig virksomhed eller lønarbejde. I sidstnævnte tilfælde har arbejdsgiveren også kunnet indbetale bidrag). I modsætning hertil står livrenter, der resulterer af en privatoprettet investeringskontrakt, der er personligt underskrevet af investoren. - Beløbet for livrenten mod vederlag er direkte forbundet med beløbet for den investering, som investoren har gjort, hvorimod der i tilfældet med alderspension ikke nødvendigvis er nogen forbindelse mellem de betalte bidrag og beløbet for de modtagne pensioner Den franske skatteordning for de forskellige typer renter og pensioner Beskatning af vederlagsfri livrenter og alderspensioner Vederlagsfri livrenter og alderspensioner beskattes på samme måde. De er berettiget til et fradrag på 10% (begrænset til Euros for indkomster i 2006, i medfør af 158.5, punkt 2 i Den Franske Skattelovgivning). Nettobeløbet beskattes efter indkomstskattens progressive skala (marginalsats på 40% i 2006) og er ligeledes underlagt sociale bidrag ( CSG generelt socialt bidrag og CRDS bidrag til afbetaling af social gæld, hvis sammenlagte sats er på 8% i 2007) Beskatning af livrenter mod vederlag Livrenter mod vederlag er ligeledes underlagt indkomstskattens progressive skala, men kun for en del af beløbets vedkommende (formålet et at tage den brøkdel i betragtning, der svarer til tilbagebetalingen af de oprindeligt betalte bidrag). I medfør af i Den Franske Skattelovgivning bestemmes den skattepligtige del ud fra rentenyderens alder på tidspunktet for indtrædelsen i brugsretten til renten: - Modtager på under 50 år: 70% - Modtager på mellem 50 år og 59 år: 50 % - Modtager på mellem 60 år og 69 år : 40% - Modtager på mere end 69 år: 30% Den skattepligtige brøkdel af livrenterne mod vederlag er ligeledes underlagt sociale bidrag ( CSG, CRDS (se ovenfor) og sociale opkrævninger, hvis globale sats var på 11% i 2007) Beskatning af kapitalobligationer og livsforsikringskontrakter Kapitalobligationer og livsforsikringskontrakter er underlagt en privilegeret skatteordning ( 125-0A i Den Franske Skattelovgivning) : Kapitalobligationer underskrevet inden den 26. september 1997 kan blive fuldstændigt fritaget for skat (med forbehold for, at der er blevet betalt præmier før 1998), hvis deres varighed overstiger otte år.

3 Kontrakterne underskrevet efter den 26. september 1997 (eller dem for hvis vedkommende præmierne er blevet betalt efter 1998) er underlagt følgende beskatningsregler: Hvis kontrakten har en varighed på mere end otte år (det vil sige hvis perioden mellem den første præmiebetaling og betalingen af de skyldige beløb i medfør af opfyldelsen af kontrakten overstiger otte år), er provenuerne berettiget til et fradrag på Euros (9.200 Euros for gifte par). Nettoprovenuer, efter fradrag, er underlagt indkomstskat, men kan i stedet, hvis modtageren ønsker det, blive underlagt kildeskat på 7,5%. Provenuer fra kapitalobligationer på under otte års varighed er underlagt kildeskat på: - 15% når kontraktens varighed er på mellem 4 og 8 år. - 35% når kontraktens varighed er på under 4 år. Provenuer fra en kapitaliseringskontrakt er ligeledes underlagt sociale bidrag ( CSG og CRDS (se ovenfor) og sociale opkrævninger, hvis globale sats var på 11% i 2007). Siden 1. januar 2005 kan udbetalinger fra kapitalobligationer underskrevet hos udbydere af finanseille tjenester i EU (samt i Norge og Island) få adgang til denne skatteordning. Den frigørende opkrævning ovenfor er kun anvendelig såfremt afviklingen af kapitalobligationen sker ved udbetaling af kapital. I tilfælde af udbetaling i form af livrenter, er det de ovennævnte regler vedrørende livrenter mod vederlag, der finder anvendelse (se 1.3.2). I tilfælde af udbetalinger via pensioner og ophørende livrenter, henvises der til bemærkningerne nedenfor (se 1.3.4) Det specifikke tilfælde med pensioner og ophørende livrenter Reglerne omtalt ovenfor vedrørende livrenter finder anvendelse i tilfælde af rateudbetalinger i form af livrenter og de har til formål at tage den kendsgerning i betragtning, at det samlede beløb varierer alt efter modtagerens levetid. Situationen er dog anderledes i tilfælde af pensioner, der udbetales for en bestemt varighed, i det omfang at totalbeløbet for betalingerne kan fastsættes præcist. Denne forskel er blevet taget i betragtning af Statsrådet i følgende sag: en person havde underskrevet en forsikring, idet vedkommende havde udbetalt en startkapital. Til gengæld forpligtede forsikringsselskabet sig til på sigt at udbetale provenuet af kontrakten til forsikringstageren, ved hjælp af månedlige udbetalinger over en ti-årsperiode, medmindre modtageren afgik ved døden inden periodens udløb. De franske skattemyndigheder havde kendetegnet disse månedlige betalinger som livrenter og havde til hensigt at beskatte dem. Statsrådet forkastede skattemyndighedernes argumenter idet Rådet anså, at tidsbegrænsede udbetalinger ikke udgør en skattepligtig livrente. Statsrådet anførte, at hvis beløbet for de månedlige udbetalinger overstiger beløbet for de oprindelige bidrag, kan det overskydende beløb beskattes som en rente (det vil sige som kapitalafkast). Statsrådet indtog samme stilling i en anden sag: en person havde solgt værdipapirer til et selskab, og det var blevet aftalt, at prisen skulle betales ved hjælp af månedlige udbetalinger over en periode på 15 år. De månedlige udbetalinger skulle stoppe i tilfælde af modtagerens dødsfald inden udløbet af de 15 år. Parterne havde selv i kontrakten specificeret de månedlige udbtalinger som livrenter. Retten bestemte dog, at udbetalingerne skulle behandles som en betaling af salgsprisen, spredt ud over flere år (med en ophørsklausul i tilfælde af dødsfald og

4 ikke som en livrente.) Som følge heraf blev de månedlige udbetalinger ikke underlagt indkomstskat). Forvaltningsdomstolen i Nice har fulgt en lignende tankegang i en sag, hvor en person havde lavet aftale om, at købsprisen for hans lejlighed delvist skulle betales i form af kapital og delvist ved hjælp af månedlige udbetalinger over ti år. Det var blevet aftalt, at hvis modtageren skulle afgå ved døden tidligt, skulle udbetalingerne ophøre. Retten bestemte, at de månedlige udbetalinger ikke udgjorde en livrente, men en betaling i flere led af købsprisen. 2 Anvendelse på danske pensioner Nedenfor følger vores første analyse af den indvirkning, som ovennævnte principper ville kunne få på de pensionstyper, som De har beskrevet for os. Det vil selvfølgelig være nødvendigt med en mere detaljeret analyse i hvert specifikt tilfælde, på basis af præcise oplysninger om de pågældende pensionstyper. Vi kan forstå, at, i modsætning til situationen i Frankrig, angives alle livrenter, pensioner osv. i Danmark ved den generelle benævnelse pension, hvilket har skabt lidt forvirring hos de franske skattemyndigheder. 2.1 Lovpligtige pensioner Inden for dette område udbetaler den dansk stat en pension til danske statsborgere over 65/67 år indtil deres død. Størrelsen af de udbetalte pensioner afhænger af pensionisternes personlige situation og ikke af tidligere betalte bidrag. Der findes et frivilligt system kaldet efterløn for lønmodtagere, der holder op med at arbejdei en alder af 60 år. Når personen fylder 65/67 år, er det den statsudbetalte pension, der træder i stedet for dette system. En sådan indkomst behandles af de franske skattemyndigheder som en alderspension, der er skattepligtig i Frankrig (vi formoder efter ordningen i a, punkt 2 i Den Franske Skattelovgivning). Dette forekommer os at være berettiget ATP-bidrag ATP er et obligatorisk pensionssystem, som både arbejdsgivere og ansatte bidrager til i fællesskab under hele arbejdskontraktperioden. - analyse I medfør af skatteaftalen ( 13 og 18) er betalinger inden for rammerne af en ATP-ordning, til fordel for en bosat i Frankrig, skattepligtige i Frankrig. Fra det øjeblik at de oprindelige bidrag betales i relation til et arbejde og at pensionerne modtaget herfor betales i form af

5 livrenter, er vores første analyse, at de franske skattemyndigheder har ret til at behandle disse renter som alderspensioner eller vederlagsfrie livrenter ( a punkt 2 i Den Franske Skattelovgivning) (den skattemæssige behandling er den samme i de to tilfælde, se 1.3.1). 2.3 Pensioner helt eller delvist betalt af arbejdsgiveren med garanteret betalingsperiode Inden for dette område udbetaler et forsikringsinstitut en rente i en begrænset periode (fx 10 år), i medfør af en aftale, hvor de oprindelige bidrag er blevet betalt af den ansatte og arbejdsgiveren. - analyse I medfør af skatteaftalen ( 13 og 18) er udbetalinger til valutaindlændinge i Frankrig skattepligtige i dette land. De behandles af de franske skattemyndigheder som vederlagsfri livrenter. I det omfang de oprindelige bidrag er blevet betalt i forbindelse med lønarbejde, er det efter vores mening ikke muligt at kendetegne dem som andet end alderspensioner. Det forholder sig nemlig sådan, at franske pensioner i visse tilfælde kan være genstand for en enkelt udbetaling (og ikke som livrenter), uden at blive kendetegnet som andet en pension Pensioner betalt helt eller delvist af arbejdsgiveren på basis af en livrente Disse pensionstyper er baseret på aftaler mellem lønmodtagernes fagforeninger og arbejdsgivernes forbund. De finansieres af arbejdsgiverbidrag og i givet fald af lønmodtagerbidrag. I overensstemmelse med skatteaftalen ( 13 og 18), er udbetalinger til fordel for valutaindlændinge i Frankrig, der finder sted i henhold til ovennævnte, skattepligtige i dette land. Skattemyndighederne behandler dem som alderspensioner eller som livrenter mod vederlag ( i tilfælde af at pensionerne er finansieret af lønmodtagerbidrag). Hvis man tager forbindelsen mellem lønmodtageraktiviteten og de modtagne renter i betragtning, forekommer det synspunkt, der tenderer til at betegne disse beløb som alderspensioner, at være på sin plads. I det tilfælde, hvor pensionen udelukkende er finansieret af lønmodtagerbidrag, er det udfra et skattemæssigt synspunkt mest favorabelt at kendetegne pensionen som en livrente. Som følge heraf er det nødvendigt at lave en mere dybdegående undersøgelse af hver enkelt tilfælde for at afgøre, om det er ræsonabelt at bestride de franske skattemyndigheders holdning. 2.5 Livrenter

6 Det drejer sig om private pensioner, der udbetales i form af livrenter. I overensstemmelse med skatteaftalen ( 13 og 18) er disse udbetalinger skattepligtige i Frankrig. Idet de franske skattemyndigheder sidestiller disse udbetalinger med livrenter mod vederlag (vi går ud fra, at de er baseret på i Den Franske Skattelovgivning), udgør efter vores mening i sig selv en favorabel holdning, som der ikke er nogen grund til at bestride. 2.6 Private pensioner og livsforsikringskontrakter med garanteret betalingsperiode - Kontekst Ifølge disse livsforsikringskontrakter eller alderspensioner sker udbetalingerne i løbet af en forudbestemt periode (10 år eller mere). Den skyldige kapital, der eventuelt er tilbage, når modtageren dør, tilfalder arvingerne. Disse pensioner er udelukkende finansieret af lønmodtagerbidrag, men de administreres af arbejdsgiveren (i løbet af bidragsperioden). Ifølge skatteaftalen ( 13 og 18), og i medfør af sådanne kontrakter, er udbetalinger til valutaindlændinge i Frankrig skattepligtige i dette land. Skattemyndighedernes holdning, der betragter 10-årsrenter som hidrørende fra kapitalobligationer, forekommer umiddelbart at være korrekt (en sådan fortolkning medfører anvendelsen af den favorable skatteordning omtalt i 125-0A i Den Franske Skattelovgivning, jvf ) Den mulighed, der består i at sidestille renter udbetalt over en længere periode med livrenter, kan nemmere bestrides. Sålænge udbetalingerne sker i løbet af en forudfastsat periode, forekommer det os at være muligt at påberåbe sig retspraksis vedrørende ophørende livrenter (se ) for at kræve adgang til til skatteordningen for kapitalobligationer. Der gøres opmærksom på, at ovennævnte bemærkninger blot danner grundlag for en generel og indledende undersøgelse. En mere dybdegående analyse af hvert enkelt tilfælde er nødvendig, inden der tages skridt til formaliteter hos skattemyndighederne. Cabinet Brahin Avocats Advokatfirma 1, rue Louis Gassin Nice Frankrig Tél. : Fax :

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2011

Kunstnernes Beskatning 2011 Kunstnernes Beskatning 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 INDLEDNING 7 KRITERIER FOR BESKATNING 9 Kriterier for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende Erhvervsmæssig/Ikke erhvervsmæssig virksomhed

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere