Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Engtoften 7, 8260 Viby J. Udført af Vivian Elkjær den 25. februar Formalia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Handi-K@, Engtoften 7, 8260 Viby J. Udført af Vivian Elkjær den 25. februar 2008. Formalia"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Engtoften 7, 8260 Viby J. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af Vivian Elkjær den 25. februar Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Afdelingsleder Marianne Frisk Jensen Medarbejderrepræsentanter: Medarbejderens navn er kendt af tilsynet, men anonymiseres i rapporten. Dato Bente Fischer Tel Side 1 Deltagerrepræsentant: Navnet er kendt af tilsynsteamet, men anonymiseres i rapporten. Program: Kl Kl Kl Kl Planlægning med forstander Interview med ledelsen og medarbejder Rundvisning med deltagerrepræsentant Opsamling og afrunding Indledning Tilsynet havde udvalgt Høskovens eksterne afdeling til besøget. Tilsynet havde forberedt tilsynsbesøget gennem tilgængeligt materiale på Region Midtjyllands hjemmeside og ved hjælp af rapporten fra det seneste anmeldte tilsynsbesøg på Boenheden Høskoven den 10. maj Ved ankomsten til Høskoven blev forstanderen kontaktet telefonisk, og dagen blev tilrettelagt i fællesskab. Herefter kørte tilsynet til Engtoftecentret, hvor er beliggende. Dagens program blev drøftet, og der blev truffet aftale om fælles interview med afdelingsleder og underviser. Herefter blev rundvisning gennemført med deltagernes tovholder for tilsynet, der er frivillig og valgt som elevrepræsentant i husets interne elevråd kaldet Handi-bruger. Pågældende ankom senere end tilsynet, og deltog derfor ikke i selve interviewet. Efterfølgende tilsynsbesøget blev der fulgt op på indholdet telefonisk med forstander. På forespørgsel fik tilsynet adgang til relevant materiale, ligesom tilsynet fik kopi af udvalgt

2 materiale med hjem. er et regionalt beskæftigelsestilbud jf. 103 i Lov om Social Service. I praksis fungerer tilbuddet som en daghøjskole, hvor indholdet er tilrettelagt gennem seks faste linjer med undervisning, tre projekter, brobygningsforløb og flere forskellige fritidstilbud. Foruden undervisere har en fast stab af fælleshjælpere, som yder bistand til deltagere, der har behov for hjælper. Visitationen til tilbuddet sker igennem den kommunale myndighed, men initiativet til visitationen kommer oftest fra deltagerne selv. har i øjeblikket 35 deltagere indskrevet, én er indskrevet på forventet efterbevilling, og én er på venteliste. Undervisningen er Folkeoplysning og er således ikke kompetencegivende. Engtoftecentret danner desuden rammen om flere tilbud; Voksenpsykologisk kontor, Tale- og hørecentret, Døves Aktivitetscenter, Kopi Tryk, Vidensteamet, Tegnsprogsforeningen og Den Blå Café, som benyttes af hele centret. Resumé Kerneydelsen i er støtte til deltagerne i at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer gennem undervisning. Værdierne er at finde på flere niveauer i tilbuddet, og tilgangen bygger på en respekt for, at målgruppen er individuelle og selvstændige/myndige voksne. Deltagerne inddrages gennem undervisningen og i forhold til det løbende handleplansarbejde. Undervisningen foregår differentieret, og der følges op på deltagernes plan hvert halve år samt løbende i den daglige undervisning. Deltagerne har indflydelse og medbestemmelse på Handi- gennem Handi-brugerrådet, husmøder og via dagligdagen og samarbejdet i øvrigt. Tilbuddet har et bredt forgrenet og stort netværk, som der samarbejdes med. Deltagerne er en drivkraft i forhold hertil, og mange af aktiviteterne sker, fordi deltagerne er motiveret herfor. ligger i Engtoftecentret sammen med andre regionale tilbud, og de fysiske rammer står foran en tiltrængt istandsættelse. Arbejdstilsynet har desuden givet et påbud på træværkstedet, der som konsekvens heraf skal flyttes til andre lokaler. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat på baggrund af undervisernes kompetencer. Derudover har tilbuddet fælleshjælpere, som støtter og hjælper deltagerne i hverdagen efter behov. Fælleshjælperne er også sammensat på baggrund af tværfaglige kompetencer. Værdisættet smitter af på personalepolitikkerne og holdningen til medarbejderne i tilbuddet. fungerer administrativt selvstændigt og uafhængigt af Høskoven. Tilbuddet har selvstændig økonomi og matchning/indskrivning af deltagere. Kontakten til Høskovens LMU varetages gennem en kontaktperson, men internt på er MED-punkter en fast del af dagordenen på lærermøder en gang månedligt. Afdelingsleder indgår desuden i fælles afdelingslederforum på Høskoven. Side 2

3 Tilsynet oplever samlet set, at tilbuddet lever op til eget værdisæt og omsætter intentioner til handling. Tilsynsteamet ser følgende opmærksomhedspunkter MUS-samtaler; Hvordan sikres medarbejderne MUS-samtaler, inkl. individuel komptenceudviklingsplan, en gang årligt? APV; Hvordan kan overenskomstmæssige dilemmaer holdes ude af APV-sammenhænge og give plads til relevante APV emner i forhold til det psykiske arbejdsmiljø? Ledelse; Hvordan kan den tværfaglige udvikling på afdelingslederniveau i Høskoven sikres? Kan det f.eks. udvikles gennem fælles relevante strukturer og temaer/emner? Den generelle faglige indsats Målgruppen til er voksne mennesker, år, med primært fysiske funktionsnedsættelser, og sekundært grænsende psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen er kendetegnet ved at være kørestolsbrugere, og flere har en hjerneskade m.m. Eleverne har som følge deraf forskellige behov, hvilket der tages hensyn til ved sammensætningen af holdene. Kerneydelse Tilbuddet baserer sin kerneydelse på at støtte deltagerne i at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer, som kan være identitetsskabende. Målet er, at deltagerne selvstændigt kan handle og træffe beslutninger i eget liv, og at de gennem beskæftigelse opnår en identitet, som er meningsfuld for deltagerne og for omgivelserne; mulighedsorienteret identitetsdannelse. Metoden tager udgangspunkt i teorier omkring empowerment, og sondrer mellem horisontal empowerment, hvor det er individet, der er i fokus, og vertikal empowerment, hvor det er individet i samfundet, der er i fokus. Begge dele skal betragtes i et samspil, som er identitetsskabende for den enkelte, men som også er en del af et større samfundsmæssigt puslespil, hvor der skal være lige muligheder og rettigheder for borgerne i samfundet, herunder borgere med nedsat funktionsniveau. Derfor baserer indsatsen sig individuelt, idet vilkårene, som deltagerne kommer med, og de mål, de har for opholdet, er vidt forskellige og kræver individuel støtte og fokus. Undervisningen foregår differentieret, og projekter opstår, fordi individerne skaber dem ud af egen drivkraft. Indsatsen, teorierne og metoderne er veldokumenterede af tilbuddet, og der foreligger omfattende skriftligt materiale som grundlag herfor. Tilgangen baserer sig tydeligt på et menneskesyn, der har respekt og forståelse for, at deltagerne er voksne myndige medborgere, der har krav på et liv med kvalitet. Handleplaner er en del af tilbuddets virksomhedskultur, der har fokus på at undgå omklamrende og umyndiggørende omsorg. Deltagerne Som oftest har deltagerne selv fundet frem til enten gennem internettet eller fordi, de har hørt om tilbuddet. Når får en henvendelse, bliver der aftalt en forsamtale, Side 3

4 hvor tilbuddet præsenterer sig, og borgeren får lejlighed til at vurdere mulighederne nærmere. I fællesskab laves der et matchningsdokument, som bl.a. fastsætter borgerens mål med indskrivningen på Borgeren tilbydes en uges praktik, inden der vælges endelig linje, og når praktikken er gennemført, udfyldes der i fællesskab en foreløbig handleplan, og der laves en vurdering af hjælpebehovet gennem en hjælpeplan. Herefter har borgeren det nødvendige grundlag for at henvende sig til den kommunale myndighed med et ønske om visitation. Det er den kommunale myndighed, der har visitationskompetencen, og der skal udfyldes matchningsskema og betalingsaftale, inden visitationen er gennemført. Herefter fremsender tilbuddet et brev med startdato, vedlagt skema og pjece for linjen. Visitationen er båret af deltagernes eget initiativ og egen motivation. Herved starter empowerment tankegangen allerede inden visitationen og understøtter den effekt, som tilbuddet har målrettet sin kerneydelse efter. Deltagerne tilbydes individuelle samtaler hvert halve år, hvor den individuelle handleplan evalueres og enten forlænges eller justeres. Deltagerne er inddraget under hele processen, og handleplanen har ofte indflydelse på både opholdet og på deltagerens liv iøvrigt. Tilbuddet fokuserer ikke direkte på pårørendesamarbejde og har ingen aktiviteter, der målretter sig dette. Omvendt er styrkelsen af individet et indirekte samarbejde med pårørende, idet deltagernes mål og selvstændighed har en konsekvens for forholdet til de pårørende. Tilbuddet oplever positiv respons fra deltagernes netværk, og vurderer, at pårørende oplever effekten for den enkelte deltager som positiv. Det er der fastlægger rammerne for undervisningen, men deltagerne, der fylder rammerne ud. Hver sæsonstart præsenteres og planlægges sæsonens kursusforløb og på linien målrettet mennesker med erhvervet hjerneskade præsenteres den følgende uges skema hver fredag. Der arbejdes ofte med undervisningstemaer, som udvikler sig undervejs afhængig af den enkelte linje. Deltagerne er repræsenteret med en deltager fra hver linje, samt en suppleant i Handibrugerrådet. Repræsentanterne vælges af deltagerne på hver linje. Rådet fungerer på 3. sæson, og rammerne og indholdet er opbygget fra bunden af deltagerne selv. Handibrugerrådet holder møde den første mandag i hver måned, og har en dagsorden for mødet. Rådet har fokus på planlægning og gennemførelse af sociale aktiviteter på tværs af linjer og projekter. Derudover har alle mulighed for at komme med forslag til rådet gennem en postkasse, som hænger centralt i huset. Der kan behandles ad-hoc emner, som f.eks. har fokus på undervisningsmiljøet eller politiske temaer. Der deltager en hjælper i Handi-brugerrådets møder. Hjælperen tager referat, som efterfølgende er tilgængeligt for alle. Handi-brugerrådet er desuden repræsenteret ved ansættelsessamtaler og på husmøder. Side 4

5 Husmøderne afholdes i starten af hver sæson; i foråret og i efteråret. På husmødet er alle grupperinger repræsenteret, og indholdet relaterer sig til sammenhængskraften og koordineringen på tværs med fokus på husets samlede drift. Magtanvendelser og håndtering af klager Der forekommer ikke magtanvendelser, og der har ikke været klager til behandling. Medarbejderne er bekendte med reglerne for magtanvendelse gennem retningslinjer, som er tilgængelige skriftligt på tilbuddet og på intern hjemmeside. Samarbejdsrelationer Deltagerne bor i forskellige kommuner, og tilbuddet samarbejder derfor i udgangspunktet med de kommuner, der ligger indenfor Region Midtjyllands rammer. Lige nu samarbejdes med Århus, Odder, Favrskov, Silkeborg, Norddjurs og Hedensted kommuner. I det omfang deltagerne ønsker det, samarbejder tilbuddet med deltagernes botilbud eller andre relevante aktører i deltagernes liv. Fagligt har mange samarbejdspartnere, som findes indenfor den mangfoldighed af tilbud, der ligger indenfor Folkeoplysningsforbundets område. Derudover Marselisborgcentret, Huset Venture (som er udviklet af og mange andre. Undervisningen er aktiv udenfor huset gennem temaer og projekter, og har samarbejdsrelationer i mange forskellige sammenhænge, som desuden udgør forgrenede netværksdannelser. Her skal blot nævnes en Dialogisk Udstilling, som deltagerne har rejst rundt med, og et samarbejde med Rønde Højskole om udveksling af brugererfaringer m.m. Derudover samarbejder med projekter i bl.a. Prag, Polen, England og Spanien ofte finansieret af fondsmidler, som tilbuddet søger til formålet. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer ligger i Engtoftecentret, som er placeret i et mindre industrikvarter i sydbyen af Århus. Bygningerne var oprindelig en fabrik, men er nu indrettet til undervisningsformålet. Bygningen er handicapvenlig; der er brede gangarealer, brede døre, plads til kørestole i undervisningslokalerne og elevator m.m. Engtoftecentret har fælles pedel, og Den Blå Café benyttes af hele centret. Gulve og vægge er slidte og mærket af slidtagen fra kørestolene. Der er planlagt en mindre istandsættelse, som bl.a. betyder udskiftning af linoleum med klinker, ved indgangsdørens gangareal samt maling m.m. i samme område. Arbejdstilsynet har givet et påbud i forhold til træværkstedet. Påbudet efterleves ved at flytte træværkstedet til pedellens værksted, og denne proces har betydet, at ting, der tidligere blev opbevaret hos pedellen, nu må flyttes, og derfor midlertidigt opbevares forskellige steder. Hygiejne Hjælperne og pedellen varetager en del af rengøringen i huset. Side 5

6 Den Blå Café har nyt industrikøkken, som har fået meget smilende smileys fra fødevareregionen. Caféen er en del af og benyttes som brobygningsforløb for de deltagere, der har lyst til praktikplads i caféen som led i brobygning til f.eks. mesterlæreforløb i køkken. Deltagernes personlige hygiejne varetages med støtte og hjælp fra hjælperne. Medicinadministration Ikke relevant. Kost/motion Tilbuddet har på forskellig vis fokus på krop og sundhed, og temaet indgår i undervisningstemaerne og i brobygningsforløb via Den Blå Café. I kælderen har Engtoftecentret et motionsrum. Der er planer om at forbedre/nuancere træningsredskaberne, så kørestolsbrugere får bedre adgang til maskinerne, og så redskaberne bliver bedre indrettet til deltagernes funktionsniveau. Rygning, alkohol- og stofmisbrug Rygning foregår udenfor, og alkohol ses kun i sammenhæng med sociale arrangementer. Der henvises til personalepolitikkerne for området, hvori ledelsens håndtering af medarbejdernes eventuelle alkoholmisbrug er defineret efter gældende praksis i regionen. Medarbejdere og medarbejderforhold Medarbejdergruppen er sammensat udfra kompetencer og ikke ud fra faggrupper. Der er ansat 7 undervisere med forskellige faglige baggrunde, lige fra kunstner til afspændingspædagog, lærer, landindspektør og cand. mag er i drama, musik, religionsvidenskab og sociologi. Dertil kommer en halvtids kontorassistent og 6 fælleshjælpere (ofte yngre uddannelsessøgende). har desuden ansættelser indenfor det rummelige arbejdsmarked. Der er 4 ansatte på særlige vilkår (1 pædagoger, 1 social og sundhedsassistent, 1 datamatiker samt 1 projektmedarbejder) og har i gennemsnit over året tilknyttet 3 4 frivillige gennem samarbejde med Projekt & Udviklingsteamet for mennesker med nedsat fysisk funktion. Pedellen samt lederen af Den Blå Café og køkkenassistenten er under ledelse af afdelingslederen for selvom begge servicerer hele Engtoftecentret. Der er hyppigst udskiftninger blandt hjælperne, og tilbuddet har en ansættelsesprocedure, der som nævnt involverer deltagerne, men som også bevidst bruges som tilbuddets ansigt udadtil. Det vægtes, at stillingsopslag kendetegner og at menneskesynet afspejler sig derigennem. Underviserne er ansat efter overenskomst med Folkeoplysningsforbundet, og har sine egne formulerede personalepolitikker, som dels bliver udleveret til nye medarbejdere sammen med et velkomstbrev og dels er at finde på opslagstavlen i personalerummet. Faglig udvikling Tilbuddet holder sig fagligt orienteret om nye udviklingsmuligheder gennem sit netværk, og tager jævnligt på besøg hos f.eks. hjælpemiddelcentralen og andre steder. Medarbejderne Side 6

7 tager individuelt udgangspunkt i deltagernes forskellige behov, og finder i fællesskab frem til relevante hjælpemidler og kommunikationsmetoder- og redskaber. Tilsvarende udvikler medarbejderne sig sammen med deltagerne, og søger udviklingsmuligheder afhængig af de temaer, som knytter sig til deltagernes behov, undervisningsønsker og personlige handleplaner. Faglig udvikling opnås også gennem Dialogisk Rum, hvor forstander deltager sammen med afdelingsleder i kollegiale samtaler. Indholdet har fokus på faglig udvikling; hvad der rører sig lige nu, og hvordan der kan gøres noget ved det. Medarbejderen giver udtryk for, at det fungerer godt og bidrager til den fælles faglige udvikling. Derudover er det besluttet at starte kollegial supervision op som et forløb, der forventes iværksat på en kommende pædagogisk temadag. Der planlægges med ekstern undervisning i opstartsfasen og derudover ekstern indsats ved opfølgning. I mellemliggende periode skal medarbejderne selv arbejde med kollegial supervision i grupper. Arbejdsmiljø På skrift er der formelle MUS-samtaler, men i praksis beskrives disse som løbende gennem værdsættende udviklingssamtaler. Ledelsen understreger, at alle medarbejdere til enhver tid kan bede om en samtale, men tilsynet kan ikke vurdere, hvorvidt kravet om kompetenceudviklingsplaner på den måde efterleves og ligeledes, hvorvidt alle medarbejdere benytter sig af muligheden for MUS-samtale eller om enkelte i praksis aldrig får denne mulighed, fordi medarbejderne selv skal efterspørge samtalen. Seneste APV er fra efteråret Afdelingsleder og sikkerhedsrepræsentanten tager sig af forholdene løbende, og mange ting fra APV'en er løst. Det psykiske arbejdsmiljø var et punkt på en personaleweekend i september 2007, og indholdet var bl.a. præget af forhold, der knytter sig til de overenskomstmæssige aftaler i forhold til ansættelsen hos gruppen af undervisere. Tilsynet vurderer, at der kan være en risiko for, at det overenskomstmæssige dilemma skyggede for andre relevante fokusområder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne oplever ikke vold eller trusler om vold, men har formuleret beredskabsplan i forhold hertil, således at situationer kan imødekommes. Der tages dog andre sikkerhedsrelaterede forbehold i forhold til deltagernes funktionsnedsættelser f.eks. pludselige bevægelser, kørestolenes radius og hjælpernes arbejdsstillinger etc. Samarbejde internt og eksternt En gang om måneden afholdes personalemøde (kaldet lærermøde), hvor både undervisere, hjælpere og andet personale tilknyttet kerneydelserne deltager. Det tekniske personale holder særskilt møde med afdelingsleder hver morgen kl og efter behov, og derudover har underviserne lærerteammøder, og hjælperne holder hjælperteammøder. På lærerteammøderne holdes et fagligt fokus på undervisningen, og på hjælperteammøderne organiseres og koordineres hjælperindsatsen. Der koordineres gennem tovholdere, som har forskellige ansvarsområder. Dette gælder i forhold til bl.a. tilsynet, men også i forhold til andre relevante aftaler, faste arrangementer og opgaver rundt om i huset. Side 7

8 Medarbejderne kan orientere sig gennem den interne personaleside på tilbuddets hjemmeside og via den mere formelle opslagstavle i personalerummet, hvor alle personalepolitikker, arbejdsbeskrivelser m.v. hænger. Hver morgen holdes der morgenmøde fra kl til På morgenmøderne planlægges og koordineres praktiske aftaler i forhold til dagen. MED- og sikkerhedsemner er et fast punkt på det månedlige lærermøde, og kommunikerer derudover med LMU på Høskoven gennem en kontaktmedarbejder. I praksis har eget internt MED-udvalg på lærermøderne, som har beslutningskompetence i henhold hertil. Afdelingsleder sidder med i mødeforum med de øvrige afdelingsledere fra Høskovens øvrige afdelinger. Det er meget forskellige vilkår, der knytter sig til afdelingsledernes arbejdsområder, og der er forskel på hvilket fokus, der anligges på møderne, og hvordan afdelingslederne har udbytte af disse mødefora. leder deltager ikke i de fortløbende ordinære ledermøder vedr. drift og strategi på Høskoven, men har egne ledermøder med forstanderen ca. en gang månedlig. Første del af mødet deltager pedellen i og denne del omhandler Engtofte Centrets drift anden del omhandler specifikt Dette falder i tråd med tilbuddets selvopfattelse af at være autonom og selvstændig i forhold til organiseringen under Høskoven. Økonomi Beboernes økonomi Ikke relevant. Tilbuddets økonomi Deltagerne har ingen brugerbetaling, og det er der betaler og koordinerer befordringen til/fra tilbuddet. har selvstændigt budget og regnskab, og fungerer uafhængigt af Høskoven i øvrigt. er koblet op på InfoRM. Andre forhold Tilsynet fik en oplevelse af et demokratisk hus, som i alle forhold arbejder med respekt for individet og en mangfoldighed, der i høj grad lever op til tilbuddets værdisæt om rummelighed, engagement, dialog, fællesskab og ressourcer i forhold til individet. Side 8

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg.

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Kildebjerget, Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 8. oktober 2008.

Anmeldt tilsyn ved Kildebjerget, Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 8. oktober 2008. Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn ved Kildebjerget, Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Udført

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

HANDI-K@ - ET ANDERLEDES STED

HANDI-K@ - ET ANDERLEDES STED HANDI-K@ - ET ANDERLEDES STED PROJEKT OG UDVIKLINGSTEAMET UNDERVISNINGSTILBUD PROJEKTER ÅBNE TILBUD NETVÆRKSGRUPPER DEN BLÅ CAFÉ INDHOLD 2 Projekt- og 2014 udviklingsteamet Projekter Netværksgrupper Undervisningstilbud

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Institut for Kommunikation og Handicap Psykologgruppen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere