Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Engtoften 7, 8260 Viby J. Udført af Vivian Elkjær den 25. februar Formalia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Handi-K@, Engtoften 7, 8260 Viby J. Udført af Vivian Elkjær den 25. februar 2008. Formalia"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Engtoften 7, 8260 Viby J. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af Vivian Elkjær den 25. februar Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Afdelingsleder Marianne Frisk Jensen Medarbejderrepræsentanter: Medarbejderens navn er kendt af tilsynet, men anonymiseres i rapporten. Dato Bente Fischer Tel Side 1 Deltagerrepræsentant: Navnet er kendt af tilsynsteamet, men anonymiseres i rapporten. Program: Kl Kl Kl Kl Planlægning med forstander Interview med ledelsen og medarbejder Rundvisning med deltagerrepræsentant Opsamling og afrunding Indledning Tilsynet havde udvalgt Høskovens eksterne afdeling til besøget. Tilsynet havde forberedt tilsynsbesøget gennem tilgængeligt materiale på Region Midtjyllands hjemmeside og ved hjælp af rapporten fra det seneste anmeldte tilsynsbesøg på Boenheden Høskoven den 10. maj Ved ankomsten til Høskoven blev forstanderen kontaktet telefonisk, og dagen blev tilrettelagt i fællesskab. Herefter kørte tilsynet til Engtoftecentret, hvor er beliggende. Dagens program blev drøftet, og der blev truffet aftale om fælles interview med afdelingsleder og underviser. Herefter blev rundvisning gennemført med deltagernes tovholder for tilsynet, der er frivillig og valgt som elevrepræsentant i husets interne elevråd kaldet Handi-bruger. Pågældende ankom senere end tilsynet, og deltog derfor ikke i selve interviewet. Efterfølgende tilsynsbesøget blev der fulgt op på indholdet telefonisk med forstander. På forespørgsel fik tilsynet adgang til relevant materiale, ligesom tilsynet fik kopi af udvalgt

2 materiale med hjem. er et regionalt beskæftigelsestilbud jf. 103 i Lov om Social Service. I praksis fungerer tilbuddet som en daghøjskole, hvor indholdet er tilrettelagt gennem seks faste linjer med undervisning, tre projekter, brobygningsforløb og flere forskellige fritidstilbud. Foruden undervisere har en fast stab af fælleshjælpere, som yder bistand til deltagere, der har behov for hjælper. Visitationen til tilbuddet sker igennem den kommunale myndighed, men initiativet til visitationen kommer oftest fra deltagerne selv. har i øjeblikket 35 deltagere indskrevet, én er indskrevet på forventet efterbevilling, og én er på venteliste. Undervisningen er Folkeoplysning og er således ikke kompetencegivende. Engtoftecentret danner desuden rammen om flere tilbud; Voksenpsykologisk kontor, Tale- og hørecentret, Døves Aktivitetscenter, Kopi Tryk, Vidensteamet, Tegnsprogsforeningen og Den Blå Café, som benyttes af hele centret. Resumé Kerneydelsen i er støtte til deltagerne i at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer gennem undervisning. Værdierne er at finde på flere niveauer i tilbuddet, og tilgangen bygger på en respekt for, at målgruppen er individuelle og selvstændige/myndige voksne. Deltagerne inddrages gennem undervisningen og i forhold til det løbende handleplansarbejde. Undervisningen foregår differentieret, og der følges op på deltagernes plan hvert halve år samt løbende i den daglige undervisning. Deltagerne har indflydelse og medbestemmelse på Handi- gennem Handi-brugerrådet, husmøder og via dagligdagen og samarbejdet i øvrigt. Tilbuddet har et bredt forgrenet og stort netværk, som der samarbejdes med. Deltagerne er en drivkraft i forhold hertil, og mange af aktiviteterne sker, fordi deltagerne er motiveret herfor. ligger i Engtoftecentret sammen med andre regionale tilbud, og de fysiske rammer står foran en tiltrængt istandsættelse. Arbejdstilsynet har desuden givet et påbud på træværkstedet, der som konsekvens heraf skal flyttes til andre lokaler. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat på baggrund af undervisernes kompetencer. Derudover har tilbuddet fælleshjælpere, som støtter og hjælper deltagerne i hverdagen efter behov. Fælleshjælperne er også sammensat på baggrund af tværfaglige kompetencer. Værdisættet smitter af på personalepolitikkerne og holdningen til medarbejderne i tilbuddet. fungerer administrativt selvstændigt og uafhængigt af Høskoven. Tilbuddet har selvstændig økonomi og matchning/indskrivning af deltagere. Kontakten til Høskovens LMU varetages gennem en kontaktperson, men internt på er MED-punkter en fast del af dagordenen på lærermøder en gang månedligt. Afdelingsleder indgår desuden i fælles afdelingslederforum på Høskoven. Side 2

3 Tilsynet oplever samlet set, at tilbuddet lever op til eget værdisæt og omsætter intentioner til handling. Tilsynsteamet ser følgende opmærksomhedspunkter MUS-samtaler; Hvordan sikres medarbejderne MUS-samtaler, inkl. individuel komptenceudviklingsplan, en gang årligt? APV; Hvordan kan overenskomstmæssige dilemmaer holdes ude af APV-sammenhænge og give plads til relevante APV emner i forhold til det psykiske arbejdsmiljø? Ledelse; Hvordan kan den tværfaglige udvikling på afdelingslederniveau i Høskoven sikres? Kan det f.eks. udvikles gennem fælles relevante strukturer og temaer/emner? Den generelle faglige indsats Målgruppen til er voksne mennesker, år, med primært fysiske funktionsnedsættelser, og sekundært grænsende psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen er kendetegnet ved at være kørestolsbrugere, og flere har en hjerneskade m.m. Eleverne har som følge deraf forskellige behov, hvilket der tages hensyn til ved sammensætningen af holdene. Kerneydelse Tilbuddet baserer sin kerneydelse på at støtte deltagerne i at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer, som kan være identitetsskabende. Målet er, at deltagerne selvstændigt kan handle og træffe beslutninger i eget liv, og at de gennem beskæftigelse opnår en identitet, som er meningsfuld for deltagerne og for omgivelserne; mulighedsorienteret identitetsdannelse. Metoden tager udgangspunkt i teorier omkring empowerment, og sondrer mellem horisontal empowerment, hvor det er individet, der er i fokus, og vertikal empowerment, hvor det er individet i samfundet, der er i fokus. Begge dele skal betragtes i et samspil, som er identitetsskabende for den enkelte, men som også er en del af et større samfundsmæssigt puslespil, hvor der skal være lige muligheder og rettigheder for borgerne i samfundet, herunder borgere med nedsat funktionsniveau. Derfor baserer indsatsen sig individuelt, idet vilkårene, som deltagerne kommer med, og de mål, de har for opholdet, er vidt forskellige og kræver individuel støtte og fokus. Undervisningen foregår differentieret, og projekter opstår, fordi individerne skaber dem ud af egen drivkraft. Indsatsen, teorierne og metoderne er veldokumenterede af tilbuddet, og der foreligger omfattende skriftligt materiale som grundlag herfor. Tilgangen baserer sig tydeligt på et menneskesyn, der har respekt og forståelse for, at deltagerne er voksne myndige medborgere, der har krav på et liv med kvalitet. Handleplaner er en del af tilbuddets virksomhedskultur, der har fokus på at undgå omklamrende og umyndiggørende omsorg. Deltagerne Som oftest har deltagerne selv fundet frem til enten gennem internettet eller fordi, de har hørt om tilbuddet. Når får en henvendelse, bliver der aftalt en forsamtale, Side 3

4 hvor tilbuddet præsenterer sig, og borgeren får lejlighed til at vurdere mulighederne nærmere. I fællesskab laves der et matchningsdokument, som bl.a. fastsætter borgerens mål med indskrivningen på Borgeren tilbydes en uges praktik, inden der vælges endelig linje, og når praktikken er gennemført, udfyldes der i fællesskab en foreløbig handleplan, og der laves en vurdering af hjælpebehovet gennem en hjælpeplan. Herefter har borgeren det nødvendige grundlag for at henvende sig til den kommunale myndighed med et ønske om visitation. Det er den kommunale myndighed, der har visitationskompetencen, og der skal udfyldes matchningsskema og betalingsaftale, inden visitationen er gennemført. Herefter fremsender tilbuddet et brev med startdato, vedlagt skema og pjece for linjen. Visitationen er båret af deltagernes eget initiativ og egen motivation. Herved starter empowerment tankegangen allerede inden visitationen og understøtter den effekt, som tilbuddet har målrettet sin kerneydelse efter. Deltagerne tilbydes individuelle samtaler hvert halve år, hvor den individuelle handleplan evalueres og enten forlænges eller justeres. Deltagerne er inddraget under hele processen, og handleplanen har ofte indflydelse på både opholdet og på deltagerens liv iøvrigt. Tilbuddet fokuserer ikke direkte på pårørendesamarbejde og har ingen aktiviteter, der målretter sig dette. Omvendt er styrkelsen af individet et indirekte samarbejde med pårørende, idet deltagernes mål og selvstændighed har en konsekvens for forholdet til de pårørende. Tilbuddet oplever positiv respons fra deltagernes netværk, og vurderer, at pårørende oplever effekten for den enkelte deltager som positiv. Det er der fastlægger rammerne for undervisningen, men deltagerne, der fylder rammerne ud. Hver sæsonstart præsenteres og planlægges sæsonens kursusforløb og på linien målrettet mennesker med erhvervet hjerneskade præsenteres den følgende uges skema hver fredag. Der arbejdes ofte med undervisningstemaer, som udvikler sig undervejs afhængig af den enkelte linje. Deltagerne er repræsenteret med en deltager fra hver linje, samt en suppleant i Handibrugerrådet. Repræsentanterne vælges af deltagerne på hver linje. Rådet fungerer på 3. sæson, og rammerne og indholdet er opbygget fra bunden af deltagerne selv. Handibrugerrådet holder møde den første mandag i hver måned, og har en dagsorden for mødet. Rådet har fokus på planlægning og gennemførelse af sociale aktiviteter på tværs af linjer og projekter. Derudover har alle mulighed for at komme med forslag til rådet gennem en postkasse, som hænger centralt i huset. Der kan behandles ad-hoc emner, som f.eks. har fokus på undervisningsmiljøet eller politiske temaer. Der deltager en hjælper i Handi-brugerrådets møder. Hjælperen tager referat, som efterfølgende er tilgængeligt for alle. Handi-brugerrådet er desuden repræsenteret ved ansættelsessamtaler og på husmøder. Side 4

5 Husmøderne afholdes i starten af hver sæson; i foråret og i efteråret. På husmødet er alle grupperinger repræsenteret, og indholdet relaterer sig til sammenhængskraften og koordineringen på tværs med fokus på husets samlede drift. Magtanvendelser og håndtering af klager Der forekommer ikke magtanvendelser, og der har ikke været klager til behandling. Medarbejderne er bekendte med reglerne for magtanvendelse gennem retningslinjer, som er tilgængelige skriftligt på tilbuddet og på intern hjemmeside. Samarbejdsrelationer Deltagerne bor i forskellige kommuner, og tilbuddet samarbejder derfor i udgangspunktet med de kommuner, der ligger indenfor Region Midtjyllands rammer. Lige nu samarbejdes med Århus, Odder, Favrskov, Silkeborg, Norddjurs og Hedensted kommuner. I det omfang deltagerne ønsker det, samarbejder tilbuddet med deltagernes botilbud eller andre relevante aktører i deltagernes liv. Fagligt har mange samarbejdspartnere, som findes indenfor den mangfoldighed af tilbud, der ligger indenfor Folkeoplysningsforbundets område. Derudover Marselisborgcentret, Huset Venture (som er udviklet af og mange andre. Undervisningen er aktiv udenfor huset gennem temaer og projekter, og har samarbejdsrelationer i mange forskellige sammenhænge, som desuden udgør forgrenede netværksdannelser. Her skal blot nævnes en Dialogisk Udstilling, som deltagerne har rejst rundt med, og et samarbejde med Rønde Højskole om udveksling af brugererfaringer m.m. Derudover samarbejder med projekter i bl.a. Prag, Polen, England og Spanien ofte finansieret af fondsmidler, som tilbuddet søger til formålet. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer ligger i Engtoftecentret, som er placeret i et mindre industrikvarter i sydbyen af Århus. Bygningerne var oprindelig en fabrik, men er nu indrettet til undervisningsformålet. Bygningen er handicapvenlig; der er brede gangarealer, brede døre, plads til kørestole i undervisningslokalerne og elevator m.m. Engtoftecentret har fælles pedel, og Den Blå Café benyttes af hele centret. Gulve og vægge er slidte og mærket af slidtagen fra kørestolene. Der er planlagt en mindre istandsættelse, som bl.a. betyder udskiftning af linoleum med klinker, ved indgangsdørens gangareal samt maling m.m. i samme område. Arbejdstilsynet har givet et påbud i forhold til træværkstedet. Påbudet efterleves ved at flytte træværkstedet til pedellens værksted, og denne proces har betydet, at ting, der tidligere blev opbevaret hos pedellen, nu må flyttes, og derfor midlertidigt opbevares forskellige steder. Hygiejne Hjælperne og pedellen varetager en del af rengøringen i huset. Side 5

6 Den Blå Café har nyt industrikøkken, som har fået meget smilende smileys fra fødevareregionen. Caféen er en del af og benyttes som brobygningsforløb for de deltagere, der har lyst til praktikplads i caféen som led i brobygning til f.eks. mesterlæreforløb i køkken. Deltagernes personlige hygiejne varetages med støtte og hjælp fra hjælperne. Medicinadministration Ikke relevant. Kost/motion Tilbuddet har på forskellig vis fokus på krop og sundhed, og temaet indgår i undervisningstemaerne og i brobygningsforløb via Den Blå Café. I kælderen har Engtoftecentret et motionsrum. Der er planer om at forbedre/nuancere træningsredskaberne, så kørestolsbrugere får bedre adgang til maskinerne, og så redskaberne bliver bedre indrettet til deltagernes funktionsniveau. Rygning, alkohol- og stofmisbrug Rygning foregår udenfor, og alkohol ses kun i sammenhæng med sociale arrangementer. Der henvises til personalepolitikkerne for området, hvori ledelsens håndtering af medarbejdernes eventuelle alkoholmisbrug er defineret efter gældende praksis i regionen. Medarbejdere og medarbejderforhold Medarbejdergruppen er sammensat udfra kompetencer og ikke ud fra faggrupper. Der er ansat 7 undervisere med forskellige faglige baggrunde, lige fra kunstner til afspændingspædagog, lærer, landindspektør og cand. mag er i drama, musik, religionsvidenskab og sociologi. Dertil kommer en halvtids kontorassistent og 6 fælleshjælpere (ofte yngre uddannelsessøgende). har desuden ansættelser indenfor det rummelige arbejdsmarked. Der er 4 ansatte på særlige vilkår (1 pædagoger, 1 social og sundhedsassistent, 1 datamatiker samt 1 projektmedarbejder) og har i gennemsnit over året tilknyttet 3 4 frivillige gennem samarbejde med Projekt & Udviklingsteamet for mennesker med nedsat fysisk funktion. Pedellen samt lederen af Den Blå Café og køkkenassistenten er under ledelse af afdelingslederen for selvom begge servicerer hele Engtoftecentret. Der er hyppigst udskiftninger blandt hjælperne, og tilbuddet har en ansættelsesprocedure, der som nævnt involverer deltagerne, men som også bevidst bruges som tilbuddets ansigt udadtil. Det vægtes, at stillingsopslag kendetegner og at menneskesynet afspejler sig derigennem. Underviserne er ansat efter overenskomst med Folkeoplysningsforbundet, og har sine egne formulerede personalepolitikker, som dels bliver udleveret til nye medarbejdere sammen med et velkomstbrev og dels er at finde på opslagstavlen i personalerummet. Faglig udvikling Tilbuddet holder sig fagligt orienteret om nye udviklingsmuligheder gennem sit netværk, og tager jævnligt på besøg hos f.eks. hjælpemiddelcentralen og andre steder. Medarbejderne Side 6

7 tager individuelt udgangspunkt i deltagernes forskellige behov, og finder i fællesskab frem til relevante hjælpemidler og kommunikationsmetoder- og redskaber. Tilsvarende udvikler medarbejderne sig sammen med deltagerne, og søger udviklingsmuligheder afhængig af de temaer, som knytter sig til deltagernes behov, undervisningsønsker og personlige handleplaner. Faglig udvikling opnås også gennem Dialogisk Rum, hvor forstander deltager sammen med afdelingsleder i kollegiale samtaler. Indholdet har fokus på faglig udvikling; hvad der rører sig lige nu, og hvordan der kan gøres noget ved det. Medarbejderen giver udtryk for, at det fungerer godt og bidrager til den fælles faglige udvikling. Derudover er det besluttet at starte kollegial supervision op som et forløb, der forventes iværksat på en kommende pædagogisk temadag. Der planlægges med ekstern undervisning i opstartsfasen og derudover ekstern indsats ved opfølgning. I mellemliggende periode skal medarbejderne selv arbejde med kollegial supervision i grupper. Arbejdsmiljø På skrift er der formelle MUS-samtaler, men i praksis beskrives disse som løbende gennem værdsættende udviklingssamtaler. Ledelsen understreger, at alle medarbejdere til enhver tid kan bede om en samtale, men tilsynet kan ikke vurdere, hvorvidt kravet om kompetenceudviklingsplaner på den måde efterleves og ligeledes, hvorvidt alle medarbejdere benytter sig af muligheden for MUS-samtale eller om enkelte i praksis aldrig får denne mulighed, fordi medarbejderne selv skal efterspørge samtalen. Seneste APV er fra efteråret Afdelingsleder og sikkerhedsrepræsentanten tager sig af forholdene løbende, og mange ting fra APV'en er løst. Det psykiske arbejdsmiljø var et punkt på en personaleweekend i september 2007, og indholdet var bl.a. præget af forhold, der knytter sig til de overenskomstmæssige aftaler i forhold til ansættelsen hos gruppen af undervisere. Tilsynet vurderer, at der kan være en risiko for, at det overenskomstmæssige dilemma skyggede for andre relevante fokusområder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne oplever ikke vold eller trusler om vold, men har formuleret beredskabsplan i forhold hertil, således at situationer kan imødekommes. Der tages dog andre sikkerhedsrelaterede forbehold i forhold til deltagernes funktionsnedsættelser f.eks. pludselige bevægelser, kørestolenes radius og hjælpernes arbejdsstillinger etc. Samarbejde internt og eksternt En gang om måneden afholdes personalemøde (kaldet lærermøde), hvor både undervisere, hjælpere og andet personale tilknyttet kerneydelserne deltager. Det tekniske personale holder særskilt møde med afdelingsleder hver morgen kl og efter behov, og derudover har underviserne lærerteammøder, og hjælperne holder hjælperteammøder. På lærerteammøderne holdes et fagligt fokus på undervisningen, og på hjælperteammøderne organiseres og koordineres hjælperindsatsen. Der koordineres gennem tovholdere, som har forskellige ansvarsområder. Dette gælder i forhold til bl.a. tilsynet, men også i forhold til andre relevante aftaler, faste arrangementer og opgaver rundt om i huset. Side 7

8 Medarbejderne kan orientere sig gennem den interne personaleside på tilbuddets hjemmeside og via den mere formelle opslagstavle i personalerummet, hvor alle personalepolitikker, arbejdsbeskrivelser m.v. hænger. Hver morgen holdes der morgenmøde fra kl til På morgenmøderne planlægges og koordineres praktiske aftaler i forhold til dagen. MED- og sikkerhedsemner er et fast punkt på det månedlige lærermøde, og kommunikerer derudover med LMU på Høskoven gennem en kontaktmedarbejder. I praksis har eget internt MED-udvalg på lærermøderne, som har beslutningskompetence i henhold hertil. Afdelingsleder sidder med i mødeforum med de øvrige afdelingsledere fra Høskovens øvrige afdelinger. Det er meget forskellige vilkår, der knytter sig til afdelingsledernes arbejdsområder, og der er forskel på hvilket fokus, der anligges på møderne, og hvordan afdelingslederne har udbytte af disse mødefora. leder deltager ikke i de fortløbende ordinære ledermøder vedr. drift og strategi på Høskoven, men har egne ledermøder med forstanderen ca. en gang månedlig. Første del af mødet deltager pedellen i og denne del omhandler Engtofte Centrets drift anden del omhandler specifikt Dette falder i tråd med tilbuddets selvopfattelse af at være autonom og selvstændig i forhold til organiseringen under Høskoven. Økonomi Beboernes økonomi Ikke relevant. Tilbuddets økonomi Deltagerne har ingen brugerbetaling, og det er der betaler og koordinerer befordringen til/fra tilbuddet. har selvstændigt budget og regnskab, og fungerer uafhængigt af Høskoven i øvrigt. er koblet op på InfoRM. Andre forhold Tilsynet fik en oplevelse af et demokratisk hus, som i alle forhold arbejder med respekt for individet og en mangfoldighed, der i høj grad lever op til tilbuddets værdisæt om rummelighed, engagement, dialog, fællesskab og ressourcer i forhold til individet. Side 8

Tlf.: 87338900 E-mail: Jan.madsen@ps.rm.dk

Tlf.: 87338900 E-mail: Jan.madsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Høskoven, Trænings-, Bo- og Aktivitetshus Damagervej 26 8260 Viby J Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Anmeldt tilsyn Den 14. april 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Anmeldt tilsyn Den 14. april 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Anmeldt tilsyn Den 14. april 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

CVR-nr Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012

CVR-nr Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Beboerrepræsentanter: En beboer i Bomiljø AB blev udpeget af ledelsen. Navnet er kendt af tilsynsteamet, men nævnes ikke i rapporten.

Beboerrepræsentanter: En beboer i Bomiljø AB blev udpeget af ledelsen. Navnet er kendt af tilsynsteamet, men nævnes ikke i rapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Tangkærcentret, Bomiljø AB, Sygehusvej 31, 8950 Ørsted Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Marianne Frisk Jensen (Mimse)

Marianne Frisk Jensen (Mimse) Skema til kortlægning af kommunale, regionale og private tilbud i Århus kommune Beskrivelse Besvar DHF s eventuell e aktivitet 1. Faktuelle oplysninger a. Navn på aktuel kontaktperson b. Stedets navn,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret.

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fogedvænget, tlf: 7674 1290 Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade Anmeldt tilsyn Den 5. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Den Blå Ambassade, Damtoften 6 A-B, 5600 Faaborg blev udført af

Læs mere

Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd

Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Indledning. Arbejdet med undervisningsmiljøet på Mimers Brønd er en løbende proces, der involverer elever,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Påbud 1: Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 16 September 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Esbjerg Kommune, februar 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen 1. de unge Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen Vi genopfrisker og udvikler de enkelte aktivitetsgrupper nedsat sidst år i maj, så det er tydeligt hvem der

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Dette uanmeldte tilsyn havde særligt fokus på Projektafdelingen, og derudover var der særligt fokus på:

Dette uanmeldte tilsyn havde særligt fokus på Projektafdelingen, og derudover var der særligt fokus på: Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn ved Blåkærgård, Røddingvej 11A, 8800 Viborg. Udført af tilsynsteamet:

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13.

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf. 7847 6750 Afdeling Gl. Saustrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Rådgivningscentret, Langenæs Allé 18, 8000 Århus C

Anmeldt tilsyn ved Rådgivningscentret, Langenæs Allé 18, 8000 Århus C Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Rådgivningscentret, Langenæs Allé 18, 8000 Århus C Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf. 87 88 20 80 Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere