Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Engtoften 7, 8260 Viby J. Udført af Vivian Elkjær den 25. februar Formalia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Handi-K@, Engtoften 7, 8260 Viby J. Udført af Vivian Elkjær den 25. februar 2008. Formalia"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Høskoven, afdeling Engtoften 7, 8260 Viby J. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af Vivian Elkjær den 25. februar Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Afdelingsleder Marianne Frisk Jensen Medarbejderrepræsentanter: Medarbejderens navn er kendt af tilsynet, men anonymiseres i rapporten. Dato Bente Fischer Tel Side 1 Deltagerrepræsentant: Navnet er kendt af tilsynsteamet, men anonymiseres i rapporten. Program: Kl Kl Kl Kl Planlægning med forstander Interview med ledelsen og medarbejder Rundvisning med deltagerrepræsentant Opsamling og afrunding Indledning Tilsynet havde udvalgt Høskovens eksterne afdeling til besøget. Tilsynet havde forberedt tilsynsbesøget gennem tilgængeligt materiale på Region Midtjyllands hjemmeside og ved hjælp af rapporten fra det seneste anmeldte tilsynsbesøg på Boenheden Høskoven den 10. maj Ved ankomsten til Høskoven blev forstanderen kontaktet telefonisk, og dagen blev tilrettelagt i fællesskab. Herefter kørte tilsynet til Engtoftecentret, hvor er beliggende. Dagens program blev drøftet, og der blev truffet aftale om fælles interview med afdelingsleder og underviser. Herefter blev rundvisning gennemført med deltagernes tovholder for tilsynet, der er frivillig og valgt som elevrepræsentant i husets interne elevråd kaldet Handi-bruger. Pågældende ankom senere end tilsynet, og deltog derfor ikke i selve interviewet. Efterfølgende tilsynsbesøget blev der fulgt op på indholdet telefonisk med forstander. På forespørgsel fik tilsynet adgang til relevant materiale, ligesom tilsynet fik kopi af udvalgt

2 materiale med hjem. er et regionalt beskæftigelsestilbud jf. 103 i Lov om Social Service. I praksis fungerer tilbuddet som en daghøjskole, hvor indholdet er tilrettelagt gennem seks faste linjer med undervisning, tre projekter, brobygningsforløb og flere forskellige fritidstilbud. Foruden undervisere har en fast stab af fælleshjælpere, som yder bistand til deltagere, der har behov for hjælper. Visitationen til tilbuddet sker igennem den kommunale myndighed, men initiativet til visitationen kommer oftest fra deltagerne selv. har i øjeblikket 35 deltagere indskrevet, én er indskrevet på forventet efterbevilling, og én er på venteliste. Undervisningen er Folkeoplysning og er således ikke kompetencegivende. Engtoftecentret danner desuden rammen om flere tilbud; Voksenpsykologisk kontor, Tale- og hørecentret, Døves Aktivitetscenter, Kopi Tryk, Vidensteamet, Tegnsprogsforeningen og Den Blå Café, som benyttes af hele centret. Resumé Kerneydelsen i er støtte til deltagerne i at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer gennem undervisning. Værdierne er at finde på flere niveauer i tilbuddet, og tilgangen bygger på en respekt for, at målgruppen er individuelle og selvstændige/myndige voksne. Deltagerne inddrages gennem undervisningen og i forhold til det løbende handleplansarbejde. Undervisningen foregår differentieret, og der følges op på deltagernes plan hvert halve år samt løbende i den daglige undervisning. Deltagerne har indflydelse og medbestemmelse på Handi- gennem Handi-brugerrådet, husmøder og via dagligdagen og samarbejdet i øvrigt. Tilbuddet har et bredt forgrenet og stort netværk, som der samarbejdes med. Deltagerne er en drivkraft i forhold hertil, og mange af aktiviteterne sker, fordi deltagerne er motiveret herfor. ligger i Engtoftecentret sammen med andre regionale tilbud, og de fysiske rammer står foran en tiltrængt istandsættelse. Arbejdstilsynet har desuden givet et påbud på træværkstedet, der som konsekvens heraf skal flyttes til andre lokaler. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat på baggrund af undervisernes kompetencer. Derudover har tilbuddet fælleshjælpere, som støtter og hjælper deltagerne i hverdagen efter behov. Fælleshjælperne er også sammensat på baggrund af tværfaglige kompetencer. Værdisættet smitter af på personalepolitikkerne og holdningen til medarbejderne i tilbuddet. fungerer administrativt selvstændigt og uafhængigt af Høskoven. Tilbuddet har selvstændig økonomi og matchning/indskrivning af deltagere. Kontakten til Høskovens LMU varetages gennem en kontaktperson, men internt på er MED-punkter en fast del af dagordenen på lærermøder en gang månedligt. Afdelingsleder indgår desuden i fælles afdelingslederforum på Høskoven. Side 2

3 Tilsynet oplever samlet set, at tilbuddet lever op til eget værdisæt og omsætter intentioner til handling. Tilsynsteamet ser følgende opmærksomhedspunkter MUS-samtaler; Hvordan sikres medarbejderne MUS-samtaler, inkl. individuel komptenceudviklingsplan, en gang årligt? APV; Hvordan kan overenskomstmæssige dilemmaer holdes ude af APV-sammenhænge og give plads til relevante APV emner i forhold til det psykiske arbejdsmiljø? Ledelse; Hvordan kan den tværfaglige udvikling på afdelingslederniveau i Høskoven sikres? Kan det f.eks. udvikles gennem fælles relevante strukturer og temaer/emner? Den generelle faglige indsats Målgruppen til er voksne mennesker, år, med primært fysiske funktionsnedsættelser, og sekundært grænsende psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen er kendetegnet ved at være kørestolsbrugere, og flere har en hjerneskade m.m. Eleverne har som følge deraf forskellige behov, hvilket der tages hensyn til ved sammensætningen af holdene. Kerneydelse Tilbuddet baserer sin kerneydelse på at støtte deltagerne i at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer, som kan være identitetsskabende. Målet er, at deltagerne selvstændigt kan handle og træffe beslutninger i eget liv, og at de gennem beskæftigelse opnår en identitet, som er meningsfuld for deltagerne og for omgivelserne; mulighedsorienteret identitetsdannelse. Metoden tager udgangspunkt i teorier omkring empowerment, og sondrer mellem horisontal empowerment, hvor det er individet, der er i fokus, og vertikal empowerment, hvor det er individet i samfundet, der er i fokus. Begge dele skal betragtes i et samspil, som er identitetsskabende for den enkelte, men som også er en del af et større samfundsmæssigt puslespil, hvor der skal være lige muligheder og rettigheder for borgerne i samfundet, herunder borgere med nedsat funktionsniveau. Derfor baserer indsatsen sig individuelt, idet vilkårene, som deltagerne kommer med, og de mål, de har for opholdet, er vidt forskellige og kræver individuel støtte og fokus. Undervisningen foregår differentieret, og projekter opstår, fordi individerne skaber dem ud af egen drivkraft. Indsatsen, teorierne og metoderne er veldokumenterede af tilbuddet, og der foreligger omfattende skriftligt materiale som grundlag herfor. Tilgangen baserer sig tydeligt på et menneskesyn, der har respekt og forståelse for, at deltagerne er voksne myndige medborgere, der har krav på et liv med kvalitet. Handleplaner er en del af tilbuddets virksomhedskultur, der har fokus på at undgå omklamrende og umyndiggørende omsorg. Deltagerne Som oftest har deltagerne selv fundet frem til enten gennem internettet eller fordi, de har hørt om tilbuddet. Når får en henvendelse, bliver der aftalt en forsamtale, Side 3

4 hvor tilbuddet præsenterer sig, og borgeren får lejlighed til at vurdere mulighederne nærmere. I fællesskab laves der et matchningsdokument, som bl.a. fastsætter borgerens mål med indskrivningen på Borgeren tilbydes en uges praktik, inden der vælges endelig linje, og når praktikken er gennemført, udfyldes der i fællesskab en foreløbig handleplan, og der laves en vurdering af hjælpebehovet gennem en hjælpeplan. Herefter har borgeren det nødvendige grundlag for at henvende sig til den kommunale myndighed med et ønske om visitation. Det er den kommunale myndighed, der har visitationskompetencen, og der skal udfyldes matchningsskema og betalingsaftale, inden visitationen er gennemført. Herefter fremsender tilbuddet et brev med startdato, vedlagt skema og pjece for linjen. Visitationen er båret af deltagernes eget initiativ og egen motivation. Herved starter empowerment tankegangen allerede inden visitationen og understøtter den effekt, som tilbuddet har målrettet sin kerneydelse efter. Deltagerne tilbydes individuelle samtaler hvert halve år, hvor den individuelle handleplan evalueres og enten forlænges eller justeres. Deltagerne er inddraget under hele processen, og handleplanen har ofte indflydelse på både opholdet og på deltagerens liv iøvrigt. Tilbuddet fokuserer ikke direkte på pårørendesamarbejde og har ingen aktiviteter, der målretter sig dette. Omvendt er styrkelsen af individet et indirekte samarbejde med pårørende, idet deltagernes mål og selvstændighed har en konsekvens for forholdet til de pårørende. Tilbuddet oplever positiv respons fra deltagernes netværk, og vurderer, at pårørende oplever effekten for den enkelte deltager som positiv. Det er der fastlægger rammerne for undervisningen, men deltagerne, der fylder rammerne ud. Hver sæsonstart præsenteres og planlægges sæsonens kursusforløb og på linien målrettet mennesker med erhvervet hjerneskade præsenteres den følgende uges skema hver fredag. Der arbejdes ofte med undervisningstemaer, som udvikler sig undervejs afhængig af den enkelte linje. Deltagerne er repræsenteret med en deltager fra hver linje, samt en suppleant i Handibrugerrådet. Repræsentanterne vælges af deltagerne på hver linje. Rådet fungerer på 3. sæson, og rammerne og indholdet er opbygget fra bunden af deltagerne selv. Handibrugerrådet holder møde den første mandag i hver måned, og har en dagsorden for mødet. Rådet har fokus på planlægning og gennemførelse af sociale aktiviteter på tværs af linjer og projekter. Derudover har alle mulighed for at komme med forslag til rådet gennem en postkasse, som hænger centralt i huset. Der kan behandles ad-hoc emner, som f.eks. har fokus på undervisningsmiljøet eller politiske temaer. Der deltager en hjælper i Handi-brugerrådets møder. Hjælperen tager referat, som efterfølgende er tilgængeligt for alle. Handi-brugerrådet er desuden repræsenteret ved ansættelsessamtaler og på husmøder. Side 4

5 Husmøderne afholdes i starten af hver sæson; i foråret og i efteråret. På husmødet er alle grupperinger repræsenteret, og indholdet relaterer sig til sammenhængskraften og koordineringen på tværs med fokus på husets samlede drift. Magtanvendelser og håndtering af klager Der forekommer ikke magtanvendelser, og der har ikke været klager til behandling. Medarbejderne er bekendte med reglerne for magtanvendelse gennem retningslinjer, som er tilgængelige skriftligt på tilbuddet og på intern hjemmeside. Samarbejdsrelationer Deltagerne bor i forskellige kommuner, og tilbuddet samarbejder derfor i udgangspunktet med de kommuner, der ligger indenfor Region Midtjyllands rammer. Lige nu samarbejdes med Århus, Odder, Favrskov, Silkeborg, Norddjurs og Hedensted kommuner. I det omfang deltagerne ønsker det, samarbejder tilbuddet med deltagernes botilbud eller andre relevante aktører i deltagernes liv. Fagligt har mange samarbejdspartnere, som findes indenfor den mangfoldighed af tilbud, der ligger indenfor Folkeoplysningsforbundets område. Derudover Marselisborgcentret, Huset Venture (som er udviklet af og mange andre. Undervisningen er aktiv udenfor huset gennem temaer og projekter, og har samarbejdsrelationer i mange forskellige sammenhænge, som desuden udgør forgrenede netværksdannelser. Her skal blot nævnes en Dialogisk Udstilling, som deltagerne har rejst rundt med, og et samarbejde med Rønde Højskole om udveksling af brugererfaringer m.m. Derudover samarbejder med projekter i bl.a. Prag, Polen, England og Spanien ofte finansieret af fondsmidler, som tilbuddet søger til formålet. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer ligger i Engtoftecentret, som er placeret i et mindre industrikvarter i sydbyen af Århus. Bygningerne var oprindelig en fabrik, men er nu indrettet til undervisningsformålet. Bygningen er handicapvenlig; der er brede gangarealer, brede døre, plads til kørestole i undervisningslokalerne og elevator m.m. Engtoftecentret har fælles pedel, og Den Blå Café benyttes af hele centret. Gulve og vægge er slidte og mærket af slidtagen fra kørestolene. Der er planlagt en mindre istandsættelse, som bl.a. betyder udskiftning af linoleum med klinker, ved indgangsdørens gangareal samt maling m.m. i samme område. Arbejdstilsynet har givet et påbud i forhold til træværkstedet. Påbudet efterleves ved at flytte træværkstedet til pedellens værksted, og denne proces har betydet, at ting, der tidligere blev opbevaret hos pedellen, nu må flyttes, og derfor midlertidigt opbevares forskellige steder. Hygiejne Hjælperne og pedellen varetager en del af rengøringen i huset. Side 5

6 Den Blå Café har nyt industrikøkken, som har fået meget smilende smileys fra fødevareregionen. Caféen er en del af og benyttes som brobygningsforløb for de deltagere, der har lyst til praktikplads i caféen som led i brobygning til f.eks. mesterlæreforløb i køkken. Deltagernes personlige hygiejne varetages med støtte og hjælp fra hjælperne. Medicinadministration Ikke relevant. Kost/motion Tilbuddet har på forskellig vis fokus på krop og sundhed, og temaet indgår i undervisningstemaerne og i brobygningsforløb via Den Blå Café. I kælderen har Engtoftecentret et motionsrum. Der er planer om at forbedre/nuancere træningsredskaberne, så kørestolsbrugere får bedre adgang til maskinerne, og så redskaberne bliver bedre indrettet til deltagernes funktionsniveau. Rygning, alkohol- og stofmisbrug Rygning foregår udenfor, og alkohol ses kun i sammenhæng med sociale arrangementer. Der henvises til personalepolitikkerne for området, hvori ledelsens håndtering af medarbejdernes eventuelle alkoholmisbrug er defineret efter gældende praksis i regionen. Medarbejdere og medarbejderforhold Medarbejdergruppen er sammensat udfra kompetencer og ikke ud fra faggrupper. Der er ansat 7 undervisere med forskellige faglige baggrunde, lige fra kunstner til afspændingspædagog, lærer, landindspektør og cand. mag er i drama, musik, religionsvidenskab og sociologi. Dertil kommer en halvtids kontorassistent og 6 fælleshjælpere (ofte yngre uddannelsessøgende). har desuden ansættelser indenfor det rummelige arbejdsmarked. Der er 4 ansatte på særlige vilkår (1 pædagoger, 1 social og sundhedsassistent, 1 datamatiker samt 1 projektmedarbejder) og har i gennemsnit over året tilknyttet 3 4 frivillige gennem samarbejde med Projekt & Udviklingsteamet for mennesker med nedsat fysisk funktion. Pedellen samt lederen af Den Blå Café og køkkenassistenten er under ledelse af afdelingslederen for selvom begge servicerer hele Engtoftecentret. Der er hyppigst udskiftninger blandt hjælperne, og tilbuddet har en ansættelsesprocedure, der som nævnt involverer deltagerne, men som også bevidst bruges som tilbuddets ansigt udadtil. Det vægtes, at stillingsopslag kendetegner og at menneskesynet afspejler sig derigennem. Underviserne er ansat efter overenskomst med Folkeoplysningsforbundet, og har sine egne formulerede personalepolitikker, som dels bliver udleveret til nye medarbejdere sammen med et velkomstbrev og dels er at finde på opslagstavlen i personalerummet. Faglig udvikling Tilbuddet holder sig fagligt orienteret om nye udviklingsmuligheder gennem sit netværk, og tager jævnligt på besøg hos f.eks. hjælpemiddelcentralen og andre steder. Medarbejderne Side 6

7 tager individuelt udgangspunkt i deltagernes forskellige behov, og finder i fællesskab frem til relevante hjælpemidler og kommunikationsmetoder- og redskaber. Tilsvarende udvikler medarbejderne sig sammen med deltagerne, og søger udviklingsmuligheder afhængig af de temaer, som knytter sig til deltagernes behov, undervisningsønsker og personlige handleplaner. Faglig udvikling opnås også gennem Dialogisk Rum, hvor forstander deltager sammen med afdelingsleder i kollegiale samtaler. Indholdet har fokus på faglig udvikling; hvad der rører sig lige nu, og hvordan der kan gøres noget ved det. Medarbejderen giver udtryk for, at det fungerer godt og bidrager til den fælles faglige udvikling. Derudover er det besluttet at starte kollegial supervision op som et forløb, der forventes iværksat på en kommende pædagogisk temadag. Der planlægges med ekstern undervisning i opstartsfasen og derudover ekstern indsats ved opfølgning. I mellemliggende periode skal medarbejderne selv arbejde med kollegial supervision i grupper. Arbejdsmiljø På skrift er der formelle MUS-samtaler, men i praksis beskrives disse som løbende gennem værdsættende udviklingssamtaler. Ledelsen understreger, at alle medarbejdere til enhver tid kan bede om en samtale, men tilsynet kan ikke vurdere, hvorvidt kravet om kompetenceudviklingsplaner på den måde efterleves og ligeledes, hvorvidt alle medarbejdere benytter sig af muligheden for MUS-samtale eller om enkelte i praksis aldrig får denne mulighed, fordi medarbejderne selv skal efterspørge samtalen. Seneste APV er fra efteråret Afdelingsleder og sikkerhedsrepræsentanten tager sig af forholdene løbende, og mange ting fra APV'en er løst. Det psykiske arbejdsmiljø var et punkt på en personaleweekend i september 2007, og indholdet var bl.a. præget af forhold, der knytter sig til de overenskomstmæssige aftaler i forhold til ansættelsen hos gruppen af undervisere. Tilsynet vurderer, at der kan være en risiko for, at det overenskomstmæssige dilemma skyggede for andre relevante fokusområder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne oplever ikke vold eller trusler om vold, men har formuleret beredskabsplan i forhold hertil, således at situationer kan imødekommes. Der tages dog andre sikkerhedsrelaterede forbehold i forhold til deltagernes funktionsnedsættelser f.eks. pludselige bevægelser, kørestolenes radius og hjælpernes arbejdsstillinger etc. Samarbejde internt og eksternt En gang om måneden afholdes personalemøde (kaldet lærermøde), hvor både undervisere, hjælpere og andet personale tilknyttet kerneydelserne deltager. Det tekniske personale holder særskilt møde med afdelingsleder hver morgen kl og efter behov, og derudover har underviserne lærerteammøder, og hjælperne holder hjælperteammøder. På lærerteammøderne holdes et fagligt fokus på undervisningen, og på hjælperteammøderne organiseres og koordineres hjælperindsatsen. Der koordineres gennem tovholdere, som har forskellige ansvarsområder. Dette gælder i forhold til bl.a. tilsynet, men også i forhold til andre relevante aftaler, faste arrangementer og opgaver rundt om i huset. Side 7

8 Medarbejderne kan orientere sig gennem den interne personaleside på tilbuddets hjemmeside og via den mere formelle opslagstavle i personalerummet, hvor alle personalepolitikker, arbejdsbeskrivelser m.v. hænger. Hver morgen holdes der morgenmøde fra kl til På morgenmøderne planlægges og koordineres praktiske aftaler i forhold til dagen. MED- og sikkerhedsemner er et fast punkt på det månedlige lærermøde, og kommunikerer derudover med LMU på Høskoven gennem en kontaktmedarbejder. I praksis har eget internt MED-udvalg på lærermøderne, som har beslutningskompetence i henhold hertil. Afdelingsleder sidder med i mødeforum med de øvrige afdelingsledere fra Høskovens øvrige afdelinger. Det er meget forskellige vilkår, der knytter sig til afdelingsledernes arbejdsområder, og der er forskel på hvilket fokus, der anligges på møderne, og hvordan afdelingslederne har udbytte af disse mødefora. leder deltager ikke i de fortløbende ordinære ledermøder vedr. drift og strategi på Høskoven, men har egne ledermøder med forstanderen ca. en gang månedlig. Første del af mødet deltager pedellen i og denne del omhandler Engtofte Centrets drift anden del omhandler specifikt Dette falder i tråd med tilbuddets selvopfattelse af at være autonom og selvstændig i forhold til organiseringen under Høskoven. Økonomi Beboernes økonomi Ikke relevant. Tilbuddets økonomi Deltagerne har ingen brugerbetaling, og det er der betaler og koordinerer befordringen til/fra tilbuddet. har selvstændigt budget og regnskab, og fungerer uafhængigt af Høskoven i øvrigt. er koblet op på InfoRM. Andre forhold Tilsynet fik en oplevelse af et demokratisk hus, som i alle forhold arbejder med respekt for individet og en mangfoldighed, der i høj grad lever op til tilbuddets værdisæt om rummelighed, engagement, dialog, fællesskab og ressourcer i forhold til individet. Side 8

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen Tilsynsrapporten 2005 Tilsynet med Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen gennemførte i september 2005 det årlige tilsyn med Maglemosens virksomhed. Tilsynet er formelt kun forpligtet til at føre tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere