Genetiske faktorer og for tidlig ovariealdring et forsknings års projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genetiske faktorer og for tidlig ovariealdring et forsknings års projekt"

Transkript

1 Genetiske faktorer og for tidlig ovariealdring et forsknings års projekt Formål og perspektiver Formålet med undersøgelsen er at belyse behovet for en genetisk screening for FMR1 mutationer og cytogenetiske forandringer af kvinder med poor ovarian response/nedsat ovarierespons ved fertilitetsbehandling (<3 æg udtaget ved IVF trods sufficient hormonstimulation) med henblik på afklaring af behov for screening af denne gruppe, behov for prænatal diagnostik i en eventuel graviditet og rådgivning af familiemedlemmer. Baggrund Infertilitet er en folkesygdom, der rammer ca % af befolkningen og problemet er stigende bl.a. grundet kvinders tiltagende sene reproduktion[1, 2]. Således skønnes det, at ca % af en børneårgang i Danmark bliver til ved hjælp af assisteret befrugtning. Kvinder har fra fosterlivet et "lager" af æg-anlæg (primordialfollikler) af en vis størrelse, og antallet af follikler aftager fra 6-7 mio ved fostertilstanden til omkring ved puberteten og falder derefter til ca ved menopausen. Størrelsen af dette lager og hastigheden, hvormed antallet aftager er individuel, og de faktorer, der påvirker disse forhold er dårligt beskrevet [3, 4]. En lille ovariereserve og fremskreden ovariealdring kan vise sig ved fertilitetsbehandling, hvor der trods massiv hormonstimulation udtages få æg ( 3). Det lille ægudtag kaldes poor ovarian response eller nedsat ovarie respons og er formentligt det mest valide mål for ovariealdring[5]. Risikoen for nedsat ovarie respons stiger med alderen grundet den naturlige aldring af ovarierne, men ses også som et patologisk fund hos yngre kvinder ( 35 år) som ikke blot har nedsat fertilitet, men også øget risiko for tidlig overgangsalder[6]. Yngre kvinder (<35 år) med nedsat ovarie respons repræsenterer således formentlig en væsentlig del af de kvinder, der går for tidligt i overgangsalder. En række undersøgelser har vist, at kvinder med for tidlig overgangsalder (ophør af menstruationer i en alder <40 år) har øget forekomst af mutationer i et gen (FMR1) på X kromosomet, samt øget hyppighed af cytogenetiske forandringer [7, 8]. Således har American Society for Obstetricians and Gynecologists (32) anbefalet screening af kvinder med for tidlig overgangsalder for Fragilt X. "If a woman has a personal or family history of ovarian failure or an elevated follicle-stimulating hormone level before age 40 years without a known cause, fragile X premutation carrier testing should be offered"[9]. FMR1 mutationen Mutationer i FMR1-genet kan føre til Fragile-X syndrom, den hyppigste årsag til arvelig mental retardering[11]. Fragile-X syndrom skyldes et triple repeat af baserne CCG og antallet af repeats er medvirkende til i hvor svær grad sygdommen kommer til udtryk. De normale antal repeats defineres lidt forskelligt, men ligger i området 1

2 6-41 op til 53. Et repeat antal > 200 giver den fuldmuterede sygdom mens et repeat antal mellem betegnes præmutation[7]. Ved over 200 CCG repeats bliver FMR1 genet hypermethyleret og dermed komplet nedreguleret. Dette medfører at der ikke produceres fragilt X mental retardation protein (FMRP), et mrna-bindende protein, der regulerer transport af mrna. Hyppigheden af FMR1 mutationen blandt yngre kvinder med nedsat ovarierespons kendes ikke. Kvinder, der er bærer af præmutation har øget risiko for at gå for tidligt i overgangsalderen [12, 13]. Studier har således fundet, at kvinder med præmutation går 5 år tidligere i overgangsalder end kvinder uden FMR1 mutation [14, 15]. Fuldmutationen ses hos 1/1000 [16]. Præmutationsbærere er fundet hos op til 13% af kvinder med familiær for tidlig overgangsalder, lavere hos kvinder med sporadisk forekommende [17-20]. Blandt kvinder med FMR1 præmutationen har 13-26% tegn på for tidlig ovariealdring [14, 21, 22]. Arvegangen er X-bunden dominant men med mildere fænotype hos kvinder. Ved maternel videregivelse er repeatet ustabilt, oftest resulterende i en ekspansion af repeatet i næste generation[23]. Risikoen for at barnet får en fuldmutation er mindre end 50%, hvis moderen har et repeatantal mellem 59 og 79 men 90% hvis der er >90 repeats (præmutation)[9]. Kendskab til evt. mutationsstatus har således konsekvenser i forhold til genetisk rådgivning og behov for prænatal diagnostik. Cytogenetiske forandringer Det er i en række undersøgelser fundet, at op til 10 % af kvinder med for tidlig overgangsalder har cytogenetiske forandringer dvs. ændringer i struktur og antal af kromosomer hos kvinder med for tidlig overgangsalder. Især forandringer i X- kromosomet er en hyppig medvirkende årsag til for tidlig overgangsalder[24-26]. Der er rapporteret en hyppighed på 3,8% af 47,XXX blandt kvinder der går for tidligt i overgangsalderen [15], kasuistiske meddelelser om 48, XXXX og dicentrisk isokromosom, øget forekomst af celler med X-monosomi, dvs. mosaicisme, og øget hyppighed af X rearrangements [27]. Der er således fundet 4% med Xq chromosome deletion blandt 146 kvinder der går for tidligt i overgangsalderen [24]. I en undersøgelse af 227 kvinder der går for tidligt i overgangsalderen fandt man endvidere 27 med kromosomfejl i form af strukturelle og antalsfejl [25]. Det må således formodes, at yngre kvinder der går for tidligt i overgangsalderen udgør en højrisikogruppe med hensyn til cytogenetiske forandringer, men prævalensen i denne gruppe bør afklares, førend der tages stilling til behov for screening med henblik på genetisk rådgivning og afklaring af behov for prænatal diagnostik. Hypoteser 2

3 Der findes en øget hyppighed af cytogenetiske forandringer og FMR1 præmutationer hos kvinder 35 år med nedsat ovarierespons sammenlignet med en reference gruppe. Materiale Hypotesen påtænkes belyst ved et retrospektivt studie med en kohorte af kvinder med nedsat ovarierespons og en referencegruppe, som begge undersøges for hyppighed af FMR1-præmutationer og cytogenetiske forandringer. Patienter - Poor ovarian response/nedsat ovarierespons Inklusionskriterier: Kvinder, som er 35 år på ægudtagningstidspunktet og som har fået taget 3 æg ud i mindst to cykli og som er sufficient hormonstimuleret, dvs. med mindst 250 IE FSH. Der inkluderes også kvinder med aflyst behandling, hvor der ikke var follikeludvikling. Eksklusionskriterier: Kvinder, der opfylder ovenstående kriterier, men hvor der er en anden forklaring på lille ovariereserve: tidligere ovarie kirurgi, kemoterapi, stråleterapi eller anden iatrogen ovarieskade. Kvinder med endometriose, kendt Turner syndrom samt kendt FMR1 allel expansion. Referencegruppe til undersøgelse af FMR1-præmutation: Inklusionskriterier: Kvinder, som i mindst to på hinanden følgende cykli har fået udtaget > 8 æg og som er 35 år på ægudtagningstidspunktet. Eksklusionskriterier: Kvinder med polycystisk ovariesyndrom. Referencegruppe til undersøgelse af cytogenetiske forandringer Inklusionskriterier: Kvinder til mænd med dårlig sædkvalitet og en abnormal karyotypering. Disse data udtrækkes fra Dansk Cytogenetisk register. Eksklusionskriterier: Kvinder med polycystisk ovariesyndrom. I denne retrospektive serie inviteres patienter, der har afsluttet behandlingsforløb på en af de tre offentlige fertilitetsklinikker i Region Midt til at deltage i studiet. Potentielle kandidater identificeres i fertilitetsdatabaserne på de tre fertilitetsklinikker i Region Midt, og inviteres pr. brev til at deltage, og gives mulighed for at aftale en tid for et møde, hvor der gives mundtlig information om projektet. Såfremt de ønsker at deltage, tages der blodprøver, måles waist-hip ratio samt blodtryk. Såfremt der fra fertilitetsbehandlingen forefindes data vedr. AMH og antral follikel antal i journal eller anden database om, vil dette blive registreret og inkluderet i undersøgelsen, da disse parametre giver supplerende information om ovariereserven. Metoder 1. Diagnostikken af FMR1 foretages med PCR teknologi ved hjælp af Fragilease -kit (Perkin Elmer). Metoden kan identificere kvinder med 3

4 normale-, præ-muterede- samt fuldmuterede repeat antal på op til 900 repeats. Ved fund af præmutation/fuld mutation verificeres diagnosen med certificeret Fragil-x standard analyse på Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. 2. Cytogenetiske forandringer undersøges vha. standard kromosom analyse der foretages på perifere lymfocytter fra blodet. Der analyseres 10 metafaser (tælling) i Q-båndsfarvning (quinacrine) hvoraf 2 metafaser karyotyperes. Ved abnorme fund analyseres yderligere 100 celler ved hjælp af fluorescens in situ hybridisering (FISH). De abnorme fund ved den cytogenetiske undersøgelse danner grundlag for udvælgelse af FISH-prober. Statistiske overvejelser FMR1: Hvis det antages at risikoen for FMR1 præ-mutationer hos kvinder med nedsat ovarierespons er tilsvarende den der er fundet hos kvinder med for tidlig overgangsalder (13%) og at risikoen hos referencegruppen er tilsvarende risikoen for præmutation hos kvinder med normal menopause (0%), er der 80 % chance for at finde en statistisk signifikant forskel (p<5 %) hvis der inddrages 70 personer i hver gruppe. Antages det, at risikoen for FMR1 præmutation skulle være mindre, eksempelvis halveret hos POR (6,5%), skal der anvendes 145 personer i hver gruppe for, med 80 % chance, at finde en statistisk signifikant forskel (p< 5 %). Det vurderes derfor, at det er tilstrækkeligt at rekruttere 200 personer i hver gruppe. Cytogenetik: Hvis det antages at risikoen for cytogenetiske forandringer hos kvinder med nedsat ovarierespons er tilsvarende den risiko der er fundet hos kvinder med for tidlig overgangsalder (10 %) og at risikoen hos referencegruppen er tilsvarende risikoen for cytogenetiske forandringer hos kvinder med normal menopause (0 %), skal der inddrages 93 personer i hhv. kvinder med nedsat ovarierespons og referencegruppen for at der 80% chance for at finde en statistisk signifikant forskel (p<5%). Hvis det antages at risikoen for cytogenetiske forandringer, mod forventning, skulle være halvt så stor (5%) hos kvinder med POR, er der 80 % chance for at finde en statistisk signifikant forskel (p<5%) på de to grupper, hvis der inddrages 190 personer i hver gruppe. Det vurderes derfor, at det er tilstrækkeligt at rekruttere 200 personer i hver gruppe Datadokumentation Patientdata registreres primært på et dataskema og lægges sekundært ind i databaseprogrammet Epidata. Dataskemaer mærkes med unikt behandlingsnummer, der tildeles hver enkelt fertilitetsbehandling, samt et fortløbende projektnummer. 4

5 Skemaerne opbevares i aflåst lokale på Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital. Data indlagt i Epidata vil være anonymiserede med et fortløbende projektnummer. Der oprettes en biobank bestående af blodprøver, som mærkes med det fortløbende projektnummer. Ved projektets afslutning slettes eller anonymiseres alle data. Der vil blive søgt om tilladelse til at bevare biobanken. Organisation Dette projekt vil blive udført på Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital, Skejby under ledelse af Professor, overlæge, dr. med Hans Jakob Ingerslev og med daglig supervision fra Cand. Scient. San, Mette Wulf Christensen. De praktiske tiltag og arbejde vil blive udført af Stud. Med. Vibe Poulsen. Etik Der er tale om kvinder, som har gennemgået fertilitetsbehandling. Kvinderne vil have mulighed for at få en forklaring på, hvorfor de havde få æg ved de gennemgåede behandlinger. I fald den genetiske undersøgelse viser præmutation eller FMR1 expansion, bliver kvinden tilbudt genetisk rådgivning på Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Kvinden får hermed mulighed for at agere med hensyn til sin eventuelle egen reproduktion (valg af prænatal diagnostik/ præimplantationsdiagnostik), og der vil være mulighed for rådgivning af familiemedlemmer i forhold til deres reproduktion. Der er ingen direkte behandlingsmæssige fordele for patienterne ved at deltage i studiet. Blodprøvetagning er forbundet med meget lille ulempe for kvinden, og må skønnes at være risikofri. Der er indhentet godkendelse fra Videnskabsetisk Komite til projektet. Tidsplan til : Oplæring i analyser, rekruttering af patienter, litteraturlæsning, kurser til : Rekruttering og analyser til : Analyser til : Udarbejdelse af forskningsårsrapport Referencer 1. Schmidt, L., et al., Demographic and medical consequences of the postponement of parenthood. Hum Reprod Update, (1): p Baird, D.T., et al., Fertility and ageing. Hum Reprod Update, (3): p E.R. te Velde *, M.D., F.J. Broekmans, Age at menopause as a marker of reproductive ageing. Maturitas, : p L.Pearson, E.R.t.V.a.P., The variability of female reproductive ageing. Human Reproduction Update, Vol.8(No.2 ): p. pp. 141± Ferraretti, A.P., et al., ESHRE consensus on the definition of 'poor response' to ovarian stimulation for in vitro fertilization: the Bologna criteria. Hum Reprod, (7): p

6 6. Tarek El-Toukhy, Y.K., Roger Hart, Alison Taylor and Peter Braude, Young age does not protect against the adverse effects of reduced ovarian reserve an eight year study. Human Reproduction Vol.17( No.6 ): p. pp Allen, E.G., et al., Examination of reproductive aging milestones among women who carry the FMR1 premutation. Hum Reprod, (8): p Karimov, C.B., et al., Increased frequency of occult fragile X-associated primary ovarian insufficiency in infertile women with evidence of impaired ovarian function. Hum Reprod, (8): p Wittenberger, M.D., et al., The FMR1 premutation and reproduction. Fertil Steril, (3): p Soini, S., et al., The interface between assisted reproductive technologies and genetics: technical, social, ethical and legal issues. Eur J Hum Genet, (5): p Genetics, C.o., Carrier Screening for Fragile X Syndrome. The American College of Obstetricians and Gynecologists, VOL. 116(NO. 4). 12. Welt, C.K., P.C. Smith, and A.E. Taylor, Evidence of early ovarian aging in fragile X premutation carriers. J Clin Endocrinol Metab, (9): p Murray, A., et al., Reproductive and menstrual history of females with fragile X expansions. Eur J Hum Genet, (4): p Sullivan, A.K., et al., Association of FMR1 repeat size with ovarian dysfunction. Hum Reprod, (2): p Goswami, R., et al., Prevalence of the triple X syndrome in phenotypically normal women with premature ovarian failure and its association with autoimmune thyroid disorders. Fertility and Sterility, (4): p Sherman, S.L., Premature ovarian failure in the fragile X syndrome. Am J Med Genet, (3): p Gerard S.Conway, N.N.P., James Webb, Anna Murray and Patricia A. Jacobs, Fragile X premutation screening in women with premature ovarian failure. Human Reproduction vol.13 (no.5 ): p. pp Anna Murray, J.W., Sarah Grimley, Gerard Conway, Patricia Jacobs, Studies of FRAXA and FRAXE in women with premature ovarianfailure. J Med Genet, : p Gersak, K., Fragile X premutation in women with sporadic premature ovarian failure in Slovenia. Human Reproduction, (8): p Bussani, C., et al., Premature ovarian failure and fragile X premutation: a study on 45 women. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, (2): p Diane J. Allingham-Hawkins, R.B.-H., David Chitayat, Jeanette J.A. Holden, Kathy T. Yang, C. Lee, R. Hudson, H. Gorwill, Sarah L. Nolin, Anne Glicksman, Edmund C. Jenkins, W. Ted Brown, Patricia N. Howard-Peebles, Cindy Becchi, Emilie Cummings, Lee Fallon, Suzanne Seitz, Susan H. Black, Angela M. Vianna-Morgante, Silvia S. Costa, Paulo A. Otto, Regina C. Mingroni-Netto, Anna Murray, J. Webb, F. MacSwinney, N. Dennis, Patricia A. Jacobs, Maria Syrrou, Ioannis Georgiou, Phillipos C. Patsalis, Maria L. Giovannucci Uzielli, S. Guarducci, E. Lapi, A. Cecconi, U. Ricci, G. Ricotti, C. Biondi, B. Scarselli, and F. Vieri, Fragile X Premutation Is a Significant Risk Factor for Premature Ovarian Failure. J Med Genet, (4): p M.L. Giovannucci Uzielli, S.G., E. Lapi, A. Cecconi, U. Ricci, G. Ricotti, C. Biondi, B. Scarselli, F. Vieri, P. Scarnato, F. Gori, and A. Sereni, Premature Ovarian Failure (POF) and Fragile X Premutation Females: From POF To Fragile X Carrier Identification, From Fragile X Carrier Diagnosis To POF Association Data. American Journal of Medical Genetics : p Willemsen, R., J. Levenga, and B.A. Oostra, CGG repeat in the FMR1 gene: size matters. Clin Genet, (3): p Marozzi, A., et al., Molecular definition of Xq common-deleted region in patients affected by premature ovarian failure. Human Genetics, (4): p

7 25. Baronchelli, S., et al., Cytogenetics of premature ovarian failure: an investigation on 269 affected women. J Biomed Biotechnol, : p Fimiani, G., et al., Heterozygosity mapping by quantitative fluorescent PCR reveals an interstitial deletion in Xq26.2-q28 associated with ovarian dysfunction. Hum Reprod, (2): p Lakhal, B., et al., Cytogenetic analyses of premature ovarian failure using karyotyping and interphase fluorescence in situ hybridization (FISH) in a group of 1000 patients. Clin Genet, (2): p

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video VIDENSARK: Min krop At få børn er for mange et helt naturligt skridt på et tidspunkt i deres liv. Nogle mener endda, at det er meningen med livet. Men der er forskellige faktorer, der afgør, om et par

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Emner Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 28 Historisk rids Omfanget

Læs mere

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Dias 1 Emner Historisk rids

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008 PCOS U kursus Gynækologi 2 2008 SOS U-kursus 2008 PCOS: Lidt historie Livstidsperspektiv Kliniske fokusområder Diagnose Patofysiologi Behandling Prognostiske perspektiver (CVD) Klinisk resume PCO: Historie

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig.

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig. Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439 VIDENSKAB 2439 Infertilitet Knap 10% af danske børn kommer i dag til verden efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. I dette temanummer belyses faktorer, der er årsag til infertilitet, og konsekvenser

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose

Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose 20 år efter at CF-genet blev fundet, er der i Danmark stadig ikke indført tilbud om Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose AF ERIK WENDEL, CFF Allerede i 1981 hørte CF-familiene professor Marianne Schwartz,

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Mit helbred VIDENSARK: WHO: God sædkvalitet. Faktorer til vurdering af sædkvalitet

Mit helbred VIDENSARK: WHO: God sædkvalitet. Faktorer til vurdering af sædkvalitet VIDENSARK: Mit helbred Evnen til at sætte børn i verden afhænger i høj grad af vores helbred for mænd såvel som kvinder. En række sygdomme og tilstande kan have en negativ indflydelse på din fertilitet,

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Livsstil og frugtbarhed

Livsstil og frugtbarhed Merck Serono is a Livsstil og frugtbarhed Hvad kan jeg selv gøre for at øge min graviditetschance? division of Merck Fertilitet og livsstil A5 0113 FINAL.indd 1 18/01/13 13.14 Er der noget vi selv kan

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Behandling af lavt stofskifte med T3

Behandling af lavt stofskifte med T3 Behandling af lavt stofskifte med T3 Af overlæge ph.d, dr.med. Steen Bonnema og professor, overlæge dr.med. Laszlo Hegedüs, endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital, på vegne af bestyrelsen

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre?

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Fertilitetsrådgivningen Øresund Bevar frugtbarheden Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Indhold Fertilitet og frugtbarhed... 4 Vær tålmodig, at blive gravid kan tage tid!... 5 Menstruationscyklus...

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark 134 ORIGINALARTIKEL Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark Epidemiologiske og psykosociale aspekter* LONE SCHMIDT REPRODUKTIV SUNDHED Begrebet reproduktiv sundhed er defineret af FN:»Reproductive

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når guide ønskebarnet ikke kommer af sig selv 16 sider Behandling af barnløshed øg chancerne for graviditet Fup og Fakta om de gode råd Jeg blev meget ked

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Information om pouch

Information om pouch Information om pouch 2 Forord Denne pjece henvender sig til dig som på grund af Colitis Ulcerosa (CU) eller Familiær Adeno Polypose (FAP) overvejer at få en pouch. Denne pjece er tænkt som et supplement

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

UfrIvIllIg BarnløsHeD

UfrIvIllIg BarnløsHeD UfrIvIllIg BarnløsHeD 1 Omslagets forside viser et æg der er ca. 1000 gange forstørret. Ægcellen er omgivet af en æggeskal og på billedet ses ca. halvtreds sædceller på ydersiden af æggeskallen. Foto:

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Infertilitets epidemiologi

Infertilitets epidemiologi Infertilitets epidemiologi Øjvind Lidegaard U-kursus 29. januar 2009 Infertilitet epidemiologi Definitioner Problemets størrelse Alder og fertilitet Rygning Alkohol Kaffe Overvægt Mandlig fertilitet U-kursus

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karin Birtø, Lone Back Christensen og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

Screening for fragilt X-syndrom

Screening for fragilt X-syndrom 3704 UGESKR LÆGER 168/43 23. OKTOBER 2006 14. Khatami R, Maret S, Werth E et al. Monozygotic twins concordant for narcolepsy-cataplexy without any detectable abnormality in the hypocretin (orexin) pathway.

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

ALPE Essential - Mermaid Care A/S

ALPE Essential - Mermaid Care A/S Tænk hvis Tænk hvis du selv kunne udføre lungefunktionsundersøgelser målrettet anæstesiens udfordringer og problemstillinger omkring patientens præoperative oxygeneringsevne? Traditionelle lungefunktionsundersøgelser

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri Pædiatri Adopterede pigers pubertet: Pubertas præcox er et hyppigt problem Af Grete Teilmann og Niels Erik Skakkebæk Biografi Grete Teilmann er speciallæge i pædiatri. Har lavet ph.d. om pubertetsudvikling

Læs mere

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2003 Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere