Bilag 4: Kravspecifikationer for Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4: Kravspecifikationer for Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015"

Transkript

1 Bilag 4: Kravspecifikationer for Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Råstofkortlægningsprojekt 2015 Indre danske farvande Områder Kortlægning feltarbejde: Rapportering: Tidsplan: Bemanding: Risikovurdering: Data: Budget og betalingsplan Kommunikation

3 1. Baggrund Miljøministeriet har i perioden gennemført en række marine kortlægningsprojekter, dels som led i den statslige råstofkortlægning og dels udført i forbindelse med implementeringen af EU s havstrategidirektiv. I 2010 og 2012 blev kortlægningen udført i Nordsøen både på og omkring Jyske Rev, først som en storskala kortlægning og senere som en nærmere og mere detaljeret undersøgelse af potentialet for grovkornede materialer i udvalgte områder af Nordsøen. I 2011 og 2014 blev kortlægningen først udført i 8 områder i Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø, hvor potentialet for fremtidig råstofindvinding blev undersøgt. Efterfølgende blev 3 områder i Øresund inkl. Køge Bugt kortlagt, hvor det var formålet at få beskrevet de tilbageværende råstofressourcers sammensætning og størrelse i større forsyningsområder i nærheden af hovedstadsområdet, og dermed få udbygget viden om områdernes råstofmæssige potentiale og eventuelle restlevetid som forsyningsområde. I forlængelse af disse råstofkortlægninger, ønsker Miljøministeriet som led i den marine statslige råstofkortlægning at gennemføre en kortlægning af udvalgte dele af hovedforsyningsområderne i de indre danske farvande. Kortlægningen skal danne grundlag for en langsigtet forsynings- og indvindingsplanlægning, der på miljømæssig forsvarlig måde kan sikre landet fortsatte forsyningsmuligheder med råstoffer fra havbunden. Nærværende udbud omfatter denne marine kortlægningsindsats i de indre danske farvande i Naturstyrelsen (herefter NST) står for at udbyde den marine kortlægningsindsats. Kortlægningen ønskes gennemføret i udvalgte områder i prioriteret rækkefølge. Opgaven er delt i tre trin: Trin 1: Akustisk undersøgelse Trin 2: Punktundersøgelser til a) kalibrering og verifikation af akustisk undersøgelse, b)kortlægning af sedimentsammensætningen og kvaliteten i de identificerede ressourceområder, c) vurdering af overfladesedimentets beskaffenhed, d) afgrænsning og beskrivelse af de undersøgte områders naturtyper Trin 3: Tolkning og afrapportering 2. Råstofkortlægningsprojekt 2015 Indre danske farvande Nærværende udbud og kravspecifikation omfatter kortlægningsprojektet for De indre danske farvande, der udføres i 2015 i udvalgte områder. Der er et samlet budget for den udbudte opgave på 4,0 mio. DKK. Formålet er, i udvalgte områder af de indre danske farvande, som fremgår af bilag 6a og 6b, til en samlet værdi af maks. 4,0 mio. DKK., at: 1. identificere og kortlægge råstofressourcernes beliggenhed, samt at øge kendskabet til ressourcens størrelse, sammensætning og kvalitet, og 2. at identificere og kortlægge natur- og miljørelevant basisviden i kortlægningsområderne, således at der i råstofplanlægningen kan tages hensyn til natur- og miljømæssige værdier. 3. Områder NST har af GEUS i 2012 og 2013 fået foretaget en detaljeret bearbejdning af kortlægningsresultater i udvalgte områder, som også resulterede i et oplæg til behov for supplerende kortlægning i de bearbejdede områder. NST ønsker at gennemføre den 3

4 supplerende kortlægning af de udpegede områder i de indre danske farvande, hvor der i særdeleshed ønskes fokus på en øget viden om kvaliteten af de ressourcer som kortlægges. De udpegede kortlægningsområders afgrænsning kan ses på oversigtskortet og tabellen i bilag 6a og 6b, og fremgår af vedlagte MapInfo-filer, bilag 7a. Områderne er prioriteret, som det fremgår af tabellen i bilag 6b. Tilbudsgiver skal foreslå, hvor mange af de prioriterede områder, der kan kortlægges indenfor det afsatte budget. I forbindelse med kortlægningen skal eksisterende viden og data indgå. De tre rapporter udarbejdet af GEUS i 2012 og 2013, jf. ovenfor, med bearbejdninger af de aktuelle områder, vedlægges dette udbud som bilag 9, 10 og 11. Relevant eksisterende data fra områderne, skal downloades fra Den Marine Råstofdatabase (link: &lon= &visiblelayers=Topografisk&filter=&layers=marta_lines _data&mapname=marta&filter=&epsg=25832&mode=map&map_imagetype=png&w kt=), såfremt de findes på denne, og ellers tilvejebringer NST det relevante materiale efter aftale med tilbudsgiver. Eksisterende indvindingsområder i projektområdet er vist på oversigtskortet, bilag 6a, og er vedlagt udbudsmaterialet som MapInfo-filer, bilag 7b. 4. Kortlægning feltarbejde: Selve kortlægningen består af to trin. NST stiller ikke krav til rækkefølgen i afvikling af de to trin. NST forventer, at tilbudsgiver selv tilrettelægger feltarbejdet, således at kortlægningsindsatsen forløber mest hensigtsmæssigt. Feltarbejdet omfatter kortlægningen af de prioriterede områder, som er vist på bilag 6a og 6b, og foreslås gennemført i to trin med en efterfølgende afrapportering i trin 3 (trin 3 beskrives nærmere i afsnit 5). Tilbudsgiver må gerne tilrettelægge forløbet anderledes, så længe alle elementer inkluderes og alternativet begrundes. Trin 1. En supplerende akustisk kortlægning efter råstofressourcer med henblik på at opnå en storskala kortlægning for at identificere, beskrive og afgrænse ressourceområder inden for undersøgelsesområderne. Tilsvarende skal områder uden eller med begrænsede råstofressourcer inden for undersøgelsesområderne identificeres og afgrænses. Tilbudsgiver skal foreslå en sejllinjeafstand og fordeling for hvert område, der bedst muligt sikrer en belysning og opløsning af de geologiske strukturer i området. Kortlægningen skal endvidere dokumentere overfladesedimentets beskaffenhed og bathymetrien langs de udførte sejllinjer. Det forventes, at der sejles med sparker, chirp, sidescan og enkeltstråle ekkolod. Alternative begrundede forslag modtages gerne. Arbejdet skal gennemføres under fornøden hensyntagen til havpattedyrene i området (se bilag 8 krav til konsekvensvurdering). Trin 2. Der foretages den nødvendige mængde punktundersøgelser til: a. At kalibrere og verificere eksisterende data, samt data indsamlet i trin 1. Der ønskes oplysninger til mellem 3-6 m dybde. b. At foretage en nærmere kortlægning af sedimentsammensætningen og kvaliteten i de identificerede ressourceområder ved sedimentprøvetagning. c. At beskrive overfladesedimentets beskaffenhed og kornstørrelsesforhold. d. At identificere, afgrænse og beskrive de undersøgte områders natur- 4

5 typer, samt eventuelt habitattyper med henblik på at kunne tage de nødvendige hensyn til miljø og natur i forbindelse med fremtidig planlægning af råstofindvinding til havs. Trin 3. Tolkning og afrapportering, se afsnit 5 nedenfor. Tilbudsgiver skal på baggrund af ovenstående krav beskrive, hvordan kortlægningen tænkes gennemført og komme med forslag til udstyr og håndtering af udstyr, datahåndtering, prøvehåndtering, afrapportering, kvalitetssikring mv. Det forventes, at den nærmere planlægning af trin 2 foretages i samarbejde med NST på baggrund af resultaterne fra trin 1. Undersøgelsen skal gennemføres med minimal påvirkning af havpattedyr. Der skal anvendes soft start procedure ved opstart af akustiske optagelser og boringer. Ved observation af havpattedyr i nærheden skal undersøgelserne midlertidigt indstilles. 5. Rapportering: 1. Projektet rapporteres som en rapport på dansk fra den udførende tilbudsgiver til NST. Tilbudsgiveren er ansvarlig for sammenskrivningen af rapporten. Rapporten eller dele heraf må ikke publiceres i forbindelse med andre projekter eller egne rapportserier m.v. uden skriftlig tilladelse fra NST. 2. Der skal på basis af rapporten udarbejdes en sammenfatning på engelsk. 3. Rapporten skal udarbejdes i dialog med NST, og udkast til rapport skal godkendes af NST inden den endelige afrapportering. 4. Rapporten skal leveres i trykt og elektronisk (både word og pdf format) udgave, i 3 eksemplarer. 5. Alle kort præsenteres i farver og i GIS (MapInfo). Kortene vedlægges rapporterne i både papir format, samt i elektronisk form. MapInfo-filerne skal struktureres så det klart fremgår, hvilket område og tema/kort de vedrører. 6. Digitale billeder og filmsekvenser af de identificerede bundforhold præsenteres elektronisk i høj opløselighed. Billeder kan anvendes af udbudsgiver i forbindelse med videre arbejde. Rapportens indhold: Der ønskes en kortfattet præcis rapport som blandt andet indeholder nedenstående elementer. 1. Forside med logoer fra de involverede parter. 2. Indholds- og bilagsfortegnelse 3. Indledning Formål og opgavedefinition Metoder og resultater 4. Generel områdebeskrivelse og afgrænsning 5. Kortlægningsmetoder 5

6 Metodevalg og design Akustisk kortlægning Prøvetagning Visuelle undersøgelser (ROV og/eller dykning) Positionering Udarbejdelse af kortmateriale 6. Bearbejdning og tolkning af data 7. Kortlægning af den potentielle råstofressources beliggenhed og kvalitet Generelle dybdeforhold For hvert kortlagt ressourceområde ønskes en beskrivelse af dannelseshistorie, mulig udbredelse, sedimentsammensætning, mængde og kvalitet Beskrivelse af bundtyper, overfladesedimentfordeling og habitater (stenfordeling, sand, grus, søjler eller flækker etc.) Biologiske forhold (kvalitativ beskrivelse af ROV og/eller dykning) Andre observationer (trawl, indvinding, vrag etc.) Etc. Tekstdelen skal bilægges: a) Kort over undersøgelsesområder b) Kort over sejllinjer c) Kort over bathymetri langs sejllinjer d) Kort over råstofressourceområder a. Med angivelse af boringspositioner b. Med angivelse af sammensætning c. Med angivelse af mægtighed e) Kort over overfladesedimentets sammensætning f) Kort over spor efter menneskelig aktivitet - trawlspor, vrag, dredging, kabel og pipeline spor mv. g) Kortlægning af naturtyper i undersøgelsesområdet. h) Analyseresultater af boringer Korttemaer må gerne kombineres, hvor det er hensigtsmæssigt. 8. Diskussion Diskussion af råstofkortlægningens resultater. 9. Referenceliste, ordforklaring, bilag med kort etc. Det bemærkes at ovenstående udkast til indholdsfortegnelse ikke nødvendigvis er fyldestgørende og yderlige emner kan dukke op under databehandling, rapportering og gennem den løbende dialog mellem NST og vinderen af udbuddet. NST accepterer alternative forslag til rapportering og dataaflevering, så længe oven- 6

7 stående krav og indhold tilgodeses. 6. Tidsplan: Projektets feltarbejde udføres i 2015 og rapporteres senest d. 18. marts Udkast til rapport skal foreligge d. 11. december Tilbudsgiver skal udarbejde og vedlægge forslag til tidsplan for kortlægningsprojektet. 7. Bemanding: Tilbudsgiver skal redegøre for bemandingen på projektets delopgaver. 8. Risikovurdering: Tilbudsgiver skal foretage en risikoanalyse af alle delelementer i projektet, herunder bl.a. af planlægningsforløb, feltarbejde, vejrligsrisiko, data og prøvehåndtering, tidsplan, bemanding og kommunikation. Tilbudsgiver skal foreslå afhjælpende foranstaltninger for kritiske elementer i risikoanalysen. 9. Data: De tekniske krav til data er: Data skal indberettes i henhold til: Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer, BEK nr af 03/10/2013. Positionsnøjagtighed skal rapporteres, herunder teknik og horisontaldatum. Positionsnøjagtigheden skal være bedre end 25 m. Dybdenøjagtigheden skal kunne vurderes, herunder anvendt udstyr, kalibreringstests foretaget, offsets og lignende oplysninger er nødvendige. Vertikaldatum skal angives i forhold til Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90). Data skal være vandstandskorrigerede, og inkludere tidspunkt for indsamling, samt være tidevandskorrigerede. Deciderede fejldybder skal være korrigerede. Der skal fremsendes både et korrigeret og et ukorrigeret dataset (XYZ data, ASCII-filer). Alle bathymetridata skal også fremsendes til Geodatastyrelsen. Oplysninger om personale, der har foretaget opmålingen, samt anvendt software, opgives. Bathymetriske kort og øvrige kortobjekter præsenteres i GIS (MapInfo). Data gøres også tilgængelige som MapInfo-tabeller tilknyttet grafiske objekter til de alfanumeriske poster. Dybdedata korrigeres for tidevand. Alle positioner præsenteres i ETRS89/EUREF89. Sejllinier oprettes som MapInfo-linier. Seismiske data præsenteres som tolkede profiler. Digitale billeder og filmsekvenser af bundforhold leveres på CD-rom/DVD, USB-nøgle eller ekstern harddisk. Alternative forslag modtages gerne. Naturstyrelsen er dataejer af de indsamlede data, som ikke må offentlig- 7

8 gøres og anvendes til andre formål uden skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen. 10. Budget og betalingsplan Der ønskes opstillet et budget for det afgivne tilbud. Gennemskuelighed og klarhed i budgettet indgår i bedømmelsen af tilbuddet. Budgettet skal som minimum indeholde følgende poster: Planlægning Projektledelse Mobilisering / demobilisering Feltarbejde trin 1 der ønskes bl.a. opgivet rater for feltdage. Feltarbejde trin 2 der ønskes enhedspriser for de foreslåede undersøgelser, således at det i planlægningsfasen er muligt at tilrettelægge og optimere undersøgelsesprogrammet på baggrund af resultaterne fra trin 1, jf. afsnit 4. Vejrlig. Der ønskes opgivet rater for vejrligssituationer/vejrligsdage Databehandling Rapportering Kvalitetssikring Udlæg (eventuelt anført under ovenstående poster) Betaling vil ske i henhold til følgende ratebetalingsplan: Rate Dokumentation/betingelse 40 % efter endt geofysisk undersøgelse Aflevering af togtrapport 30 % efter endt biologisk undersøgelse Aflevering af togtrapport 20 % ved rapportudkast Aflevering af rapportudkast inkl. kortbilag 10 % efter endelig rapport Rapport godkendt af NST 11. Kommunikation Der ønskes en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver foreslår at varetage kommunikationen med NST undervejs i projektet. I forbindelse med eventuelle partnerskaber ønsker NST fortrinsvis at have kontakt til én ansvarlig projektleder. 8

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling. Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning...

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave:

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: 5. marts 2014 Ref. BJK J.nr. 2017/2056-0007 Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: Evaluering af udmøntningen af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen)

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 4 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. INDLEDNING... 3 2.1 Baggrund og formål... 3 2.2 Læsevejledning... 4

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere