Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir."

Transkript

1 Grønt regnskab 2012

2 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog, Jesper Thomsen 2

3 INDLEDNING... 4 LEDELSENS EVALUERING MÅLOPFYLDELSE... 7 HERNING KOMMUNE SOM VIRKSOMHED...8 Skoler, institutioner og administration... 8 Energiforbrug... 8 Økologiske fødevarer...15 Miljøledelse, grønne tiltag og aktiviteter...20 Borgerrettede aktiviteter og samarbejde...23 Indkøb...30 Klima...35 Kommunal transport...37 Kommunale ejendomme...39 Vejbelysning...40 DRIFT...41 HERNING KOMMUNE SOM GEOGRAFISK OMRÅDE...44 Natur...44 Beskyttet natur...44 Skov...47 Vandløb...49 Ansvarsarter Invasive planter og dyr...56 Klima...58 El og varme...61 Vandindvinding og grundvandsbeskyttelse...65 Transport...69 Planlægning og byggeri...73 Genbrug og affald...76 Husholdningssaffald...76 Genbrugspladser

4 Indledning Grønt Regnskab er et uundværligt redskab til at vurdere kommunens grønne indsats og udvikling samt miljøets tilstand. Kommunens forvaltninger og afdelinger kan bruge regnskabet til at udvikle og fastholde den grønne indsats og målopfyldelse. Desuden sikrer Grønt regnskab at kommunen kan få mest miljø for pengene. Regnskabet er opdelt i to dele: kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område. Det er derfor både en oversigt over den kommunale indsats og borgernes og virksomhedernes ageren. En grøn udvikling skabes nemlig på baggrund af en lokal indsats fra mange parter, både individuelt og i partnerskaber mellem erhvervsliv, borger og kommune. Det grønne regnskab skal gerne afspejle dette samspil! Et almindeligt talregnskab kan ikke vise hele billedet af den grønne udvikling i kommunen, da ikke alt kan opgøres i tal, og nogle opgørelser er alt for omfattende at foretage. Derfor indeholder det grønne regnskab også opgørelser over indsatser samt gode historier. Vi arbejder hele tiden med at forbedre data og indikatorer. Grønt regnskab består af en populærudgave, en hovedrapport, samt et antal bilagsrapporter der bl.a. viser energiforbrug mv. på de enkelte institutioner. Alle rapporter findes på kommunens hjemmeside. For at styrke kommunens grønne udvikling er der i 2012 igangsat et organiseret samarbejde på tværs af forvaltningerne. Derfor har direktionen for første gang foretaget ledelsens evaluering af årets grønne regnskab, som kan læses nedenfor. Vi håber, at Grønt regnskab kan skabe inspiration og interesse, så flere får lyst til at være med til at gøre en indsats for en grøn og positiv udvikling i Herning Kommune! 4

5 Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering sammenfatter de væsentligste tendenser i årets grønne regnskab og peger samtidig på den fremtidige indsats for at fremme de enkelte målområder og kommunens grønne udvikling. Hvor går det fremad? Vedvarende energi i el- og varmeforsyningen i Herning Kommune som geografisk område Vi er godt på vej mod målet om CO 2 -netral energiforsyning i 2025! Omstillingen til grøn energi slår endnu tydeligere igennem i 2012 end de forrige år. I Herning Kommune er vi stolte af at være oppe på 84 % vedvarende energi i elproduktionen og 50 % i varmeforsyningen. Med et fald i varmeforsyning fra oliefyr på 50 % og fra naturgasfyr på 79 % siden 2007, er vi på rette vej. Den positive status viser Herning Kommune som en grøn vækst-kommune, der tiltrækker og skaber innovative virksomheder og aktører, der tænker og investerer i en grønnere fremtid. Resultaterne skyldes mange parters indsats gennem flere år, herunder energiproducenternes omstilling til grøn energi koblet med kommunens administration og planlægning. Også erhvervslivet og borgerne er med til at skabe den positive udvikling. Det viser sig bl.a. gennem stor stigning i opsætning af solceller og en tredobling af ansøgninger om husstandsvindmøller siden Vindmølleplan implementeret og biogas tænkt ind i ny kommuneplan Kommunens vindmølleplan er nu implementeret og projektplanlægningen er i fuld gang. De første tre vindmøller er opstillet i Vildbjerg med en kapacitet, der opfylder 15 % af klimaplanens mål om vindmøllestrøm. Vi håber, at det etablerede plangrundlag vil tiltrække endnu flere vindmølleprojekter de kommende år. Biogasplanlægningen er i 2012 blevet indarbejdet i forslag til Kommuneplan Mulighederne for at etablere ét nyt stort anlæg i kommunen vil sammen med en revideret klimaplan i 2013 bane yderligere vej for opfyldelse af vores klimamål. Inddragelse af borgere og erhvervsliv flerdobles gennem Herning Cykler og Carbon 20 Næsten tre gange så mange mennesker har deltaget i kommunens naturture end i Derved styrkes kommunens mål om borgernes benyttelse og forståelse for naturen. I 2013 vil borgersamarbejdet også få høj prioritet gennem et nyt fælles Green Cities projekt, hvor flere metoder til at skabe adfærdsændringer i en grøn retning afprøves. Projektet vil i Herning Kommune blive gennemført i samarbejde med boligselskabet Fruehøjgård. Naturpleje på højt niveau i Herning Kommune Vi kan være stolte af vores indsats for at skabe en varieret natur med adgang til gode naturoplevelser for borgerne. Alle vores mål i naturpolitikken for 2012 er opfyldt og kommunens naturpleje og naturgenopretningsindsats er af høj standard. I 2012 er der også udviklet og implementeret en grøn struktur i den nye kommuneplan for Herning Kommune. Men kommunens indsats alene er ikke nok til at sikre naturen og den biologiske mangfoldighed i kommunen. For eksempel er den sammenhængende natur nødvendig for mange dyr og planters udviklingsmuligheder og overlevelse. Der er derfor behov for at forene alle gode kræfter i samarbejde mellem lodsejere og kommune, ligesom en national indsats er nødvendig. Kommunalt byggeri langt over målet om lavenergibyggeri Ser vi på Herning Kommune som virksomhed, er det centralt, at vi går foran og viser vej for en grøn udvikling. Derfor har vi også en lang række mål for bæredygtighed i egne rækker. Partnerskab for offentlige grønne indkøb, som Herning Kommune er tilsluttet, er et af de steder, hvor vi har konkrete grønne mål for indkøb og ydelser, og hvor vi er godt på vej til målopfyldelse. For målet om at 25 % af det kommunale nybyggeri skal være en energiklasse bedre end lovgivningen, er vi endda langt over målet med hele 89 % af byggeriet i Herning Kommune har altid haft stor fokus på samarbejde med borgere og erhvervsliv. I 2012 er aktiviteterne næsten tredoblet bl.a. gennem projekt Herning Cykler. Også EU- og Green Cities-projektet Carbon 20 kører godt på andet år. I projektet samarbejder kommunen og 16 lokale virksomheder om nedbringelse af virksomhedernes CO 2 -udledning. Målet om 20 % reduktion er inden for rækkevidde. 5

6 Ledelsens evaluering Hvor kan det blive endnu bedre? Kommunens egen indsats for reduktion af CO 2 -udldning får et løft Med 20 millioner afsat til energirenovering over de næste tre år og med et kommende samarbejde på tværs af forvaltningerne om energibesparelser, adfærdsændringer og ejerskab, får kommunens egen indsats for reduktion af CO 2 -udledning et løft. Udledningen har ganske vist været faldende, men ikke nok til at nå målet om 3,5 % reduktion årligt, og 25 % reduktion i 2015 i forhold til Et af de steder, hvor der er et stort potentiale for at nedbringe CO 2 -udledningen, er i forhold til den kommunale transport. Vi vil derfor i løbet af 2013 undersøge mulighederne for at udnytte dette potentiale og reducere CO 2 -udledningen. Der er en langsigtet økonomisk fornuft i at nedbringe ressourceforbruget i såvel kommunens bygninger som den kommunale transport. På dem måde går den miljømæssige og den økonomiske bæredygtighed hånd i hånd! Skolekøkken opnår 89 % økologi på et halvt år - samtidig er kommunens samlede økologiprocent stagneret. Den nye skole og integrerede institution Stjernen i Tjørring tænker grønt hele vejen rundt. Her har skolens køkken på et halvt år - og inden for budgetrammerne - opnået 89 % økologi og er dermed over målet om 75 % økologiske fødevarer i kommunens køkkener i Vuggestuerne har omkring 70 % økologi, og daginstitutionsområdet som helhed er der, hvor økologiprocenten er højest. Samlet har andelen af økologiske fødevarer dog været faldende siden 2009, og er nu stagneret på 20 %. Ældreområdet har det største fødevareforbrug og en økologiprocent på 10. På området ligger en politisk beslutning fra 2010 om at ophøre med indkøb af økologiske fødevarer begrundet i et ønske om en økonomisk besparelse. I 2013 vil det blive undersøgt, om der er mulighed for at tilbyde et økologisk alternativ i fritvalgsordningen til ældre, og der vil blive arbejdet med at forbedre de økologiske indkøbsmuligheder. Desuden vil der blive lagt vægt på en målrettet kommunikation for at inspirere køkkenerne til at øge andelen af økologiske fødevarer. Bæredygtighed i byggeri sættes i system fremover En af kommunens forpligtelser og mål igennem partnerskab for grønne indkøb er at anvende bæredygtige løsninger i kommunalt byggeri og renovering. Målet søges opfyldt i forbindelse med en større skolerenovering for 45 mio. kr. Renoveringen igangsættes i Gennem renoveringerne vil vi få erfaringer, der skal bruges til fremadrettet at sætte bæredygtighed i byggeriet i system og få de grønne krav med i udbud og kravspecifikationer. Grøn transport og CO 2 -reduktion fra landbruget opnås kun med indsats fra såvel lokale som regionale og landsdækkende parter Samtidig med at udledningen af CO 2 fra energiforbruget i hele kommune falder, er udledningen fra transportsektoren og landbrug stigende. De to sektorer udgør nu henholdsvis 35 og 42 % af kommunens samlede CO 2 - udledning. Som kommune kan vi arbejde med en fornuftig trafikplanlægning, gode muligheder for kollektiv transport og øget cykeltransport, som vi gør det gennem projekt Herning Cykler. Vi samarbejder også med nationale og regionale parter som fx Better Place, Arriva og Midtrafik, men der er behov for landsdækkende initiativer, hvis CO 2 -udledningen for transportsektoren virkelig skal begrænses. Det samme gælder for landbrugsområdet, hvor det er en indsats og et samarbejde mellem erhvervets parter, både lokalt, regionalt og landsdækkende, der skal etableres for at nå et resultat. 6

7 Målopfyldelse Herning Kommunes grønne regnskab forholder sig til kommunens grønne mål og forpligtigelser. Både de mål kommunen selv har sat og de mål vi har tilsluttet os via grønne aftaler. I øjeblikket er der grønne mål og forpligtigelser inden for følgende områder: Lovpligtige områder: - Agenda 21 forpligtelser - Miljølovgivning Indgåede aftaler og forpligtelser: - Green Cities miljøsamarbejde - Klimakommuneaftalen under Danmarks Naturfredningsforening - Partnerskab for grønne indkøb Herning Kommunes egne miljø-, naturog klimamål: - Klimaplan for Herning Kommune Naturpolitik for Herning Kommune - Grønne mål i Herning Kommunes kommuneplan - Andre grønne mål inden for forskellige fagområder (fremgår under de enkelte afsnit i grønt regnskab) Målopfyldelse Nedenfor er opstillet et skøn over, i hvor høj grad Herning Kommune efterlever indgåede og egne aftaler og politikker, samt en overordnet vurdering af målene under de enkelte aftaler. Aftale, forpligtelser eller egen politik Agenda 21 forpligtelser Green Cities aftalen samlet Green Citiesmål Klima Green Cities mål Vand Green Cities mål Økologi Green Cities mål Natur Green Cities mål Trafik Green Cities mål Affald Green Cities mål Fundament Klimakommuneaftalen Partnerskab for grønne indkøb Mål vedr. centralt indgåede aftaler/indkøb for: Børneartikler, papir, IT, træ, el-artikler Mål vedr. centralt indgåede aftaler/indkøb for: Fødevarer, tryksager, rengøringsartikler Mål vedr. transport Mål vedr. byggeri - energikrav til byggeri Mål vedr. byggeri - krav til byggeri og materialer Klimaplanen Naturpolitikken Efterleves aftalen? Ja, i middel grad Ja, i middel grad Nej, men forbedret i forhold til tidligere år Ja, i middel grad Ja, i middel grad Ja, i høj grad 7

8 Herning Kommune som virksomhed Skoler, institutioner og administration Energiforbrug Herning Kommune administrerer en samlet bygningsmasse på ca m² inkl. de selvejende institutioner såsom haller og lignende. Det drejer sig om institutioner, skoler, plejehjem, administrationsbygninger, bygninger til kulturelt formål mv. I grønt regnskab for 2012 er medtaget m², hvoraf m² er opvarmet. Det resterende areal er udlejningsarealer og plejeboliger, hvor beboerne selv betaler størstedelen af driftsudgifterne. Denne del er ikke medtaget i grønt regnskab. Energiforbruget i de kommunale bygninger udgør en væsentlig udgift i skolernes, institutionernes og kommunens budgetter. De samlede udgifter til el, vand og varme er i 2012 på ca. 54 mio. kr. for de forbrugsafhængige områder. Tallet er ekskl. faste udgifter som arealbidrag, målerleje m.v. Energiforbruget fra kommunale ejendomme udgør samtidig den største del af CO 2 -udledningen fra kommunen som virksomhed, nemlig 61 %. Derfor er indsatsen på dette område central for at nå kommunens mål om CO 2 -reduktion. Læs mere om CO 2 -udledning fra kommunen som virksomhed under afsnittet om klima. FAKTA Mål Green Cities aftalen: Vores el- og varmeforsyning er CO 2 -neutral inden udgangen af Inden udgangen af 2015 er udslippet af CO 2 reduceret med 25 % i forhold til Vandforbruget i de kommunale bygninger skal reduceres med 25 % i 2020 i forhold til Mål fra Klimakommuneaftalen: Herning kommune som virksomhed skal reducere sin CO 2 -udledning med 3,5 % om året frem til Mål fra kurveknækkeaftalen er at: Reducere elforbruget 5 % inden udgangen af 2012 i forhold til forbruget i 2006 (2007). Gennemføre adfærdskampagner på rådhuset og andre institutioner herunder undervisning af pedeller. Indføre alle energibesparende foranstaltninger som påpeges ved energimærkning af ejendomme og som har tilbagebetalingstid på 5 år eller derunder. Målsætning for Kommunale Ejendomme er: Få reduceret forbruget eller helt udfaset brugen af fossile brændstoffer (naturgas og olie). Etablere alternativ energiforsyning til de kommunale bygninger i form af solceller, husstandsmøller eller solvarmeanlæg, hvor det er fornuftigt. Energitrimme ejendomme med højt varmeforbrug og dårlig afkøling. Få alle daginstitutioner, skoler og administrationsbygninger på automatisk energiopsamling. [ 1 Kurveknækkeraftalen er en aftale indgået mellem en kommune og El-sparefonden. I aftalen binder kommunen sig for en række energibesparelser og modtager til gengæld hjælp fra El-sparefonden.] 8

9 Skoler, institutioner og administration Energiforbrug Opgørelser Vi har i år medtaget stort set samme areal som i Dog er der bygninger, som i løbet af 2012 ophørte med deres anvendelse, og dertil er der kommet nogle få nye bygninger. Læs mere om forudsætningerne for beregningerne i bilagsrapporten. Samlet forbrug af el vand og varme I 2012 forbrugte bygningsmassen på m², hvoraf de m² er opvarmet, følgende: kwh el m³ vand MWh varme eller MWh varme graddagekorrigeret* CO 2 -udledningen var i 2012 på ton Elforbrug samlet Vandforbrug samlet MWh m Graddag korr. varmeforbrug samlet CO2-udledning samlet MWh ton [*Varme er graddagekorrigeret i forhold til graddagetal fra DMI målt i Herning. Dvs. at man regner på et gennemsnitstal og derfor udligner, så man kan sammenligne data fra år til år.] 9

10 Skoler, institutioner og administration Energiforbrug Konklusion beskrivelse af udviklingen El Det samlede elforbrug faldt 3,2 % i forhold til 2011 og 1,6 % i forhold til 2007, (som er basisår). Forbruget pr. m² har i 2012 været 32,9 kwh/m². Dette giver en fald på 4,7 % i forhold til 2011 og et fald på 7,3 % i forhold til Det er en positiv udvikling, men det afspejler dog ikke udelukkende aktive energibesparelser, da der er indregnet tomme bygninger med et lavt energiforbrug og nyt areal, hvor der ikke har været forbrug for hele året. Det relativt store fald i det samlede elforbrug fra skyldes bl.a. institutioner, der er lukkede eller ikke er kommunale længere, hvilket også reducerer energiforbruget. Efter at elforbruget toppede i 2009 har der været et fald 3 år i træk, og for første gang er forbruget mindre end referenceåret Vand Vandforbruget er faldet med 2,1 % i forhold til 2011 og 9,1 % i forhold til Her har der været en god udvikling de sidste par år. Udviklingen viser, at kommunens institutioner er bevidste om at spare på vandet. Varme Det samlede varmeforbrug er steget med 4,2 % i forhold til Det samlede graddage korrigerede varmeforbrug er dog faldet med 2,0 % i forhold til Graddagetallet for 2012 var større end Der har derfor været flere kolde dage i 2012 end i 2011, og derfor har vi i brugt mere varme i Men graddage korrigerer vi varmeforbruget, så det svarer til et normalt år, er der brugt mindre varme end i Varmeforbruget er dog sammenlagt steget og er i 2012 højere end udgangsåret Hvor står kommunale ejendomme i forhold til opfyldelse af de grønne forpligtelser: Kurveknækkeraftalen: I alt opnåede Herning Kommune at reducere elforbruget med 1,6 % totalt skønt det samlede bygningsareal samtidig er vokset med 6,13 %. Vi har fået vendt stigningen i elforbrug til et lille fald i forhold til forbruget i 2007, men der er lang vej endnu. Kurveknækkeraftalen blev opsagt medio 2012, da Go Energi blev nedlagt (tidligere Elsparefonden). Aftalen var alligevel udløbet ved årets udgang. Green Cites mål: CO 2 : Med udgangspunkt i at CO 2-udledningen for el var 405 g/kwh, er der på ejendomssiden opnået et fald på 11,49 % i forhold til udledningen i Kommunen har derfor fortsat en stor opgave i at få indhentet det resterende, hvis vi skal nå 25 % reduktion i Vand: Med de sidste års reduktion i vandforbruget er vi på rette vej. Den årlige reduktion skal dog forbedres en smule for at nå målet om 25 % reduktion i Klimakommuneaftalen: Fra 2009, hvor aftalen blev indgået, til 2012 er der sket et samlet fald på 13,9 % svarende til et årligt fald i gennemsnit på 4,6 % - hvor målsætningen er 3,5 %. CO 2 -udledningen er dog steget fra 2011 til 2012, og målsætningen er derfor langt fra opnået. Målet om 3,5 % reduktion gælder ikke kun CO 2 -udledningen fra kommunale ejendomme, men også for kommunal transport og vejbelysning. Det samlede fald i CO 2 -udledningen fra kommunen som virksomhed har kun været ca. 1,5 % om året siden Læs mere i afsnittet om klima under kommunen som virksomhed. CO 2 Den landsdækkende CO 2 -udledningsfaktor for el ændres fra år til år pga. mere vedvarende energi i elproduktionen og pga. vejromstændigheder. For at kunne sammenligne direkte fra år til år har vi valgt altid at bruge samme faktor som året før. Denne måde at måle på viser derfor CO 2 -udledningen for 2012 fastsat til 405 g/kwh som i Derved er de to år helt sammenlignelige. Når vi regner med den nævnte CO 2 -udledningsfaktor for el, så har Herning Kommune opnået en CO 2 - besparelse på 11,49 % i forhold til forbruget i Men sammenligner vi 2012 med 2011 så var der en stigning i udledningen. Stigningen skyldes formentlig et relativt koldt år, og at der derved reelt blev brugt mere varme. Læs mere i afsnittet om klima under kommunen som virksomhed. 10

11 Skoler, institutioner og administration Energiforbrug Daginstitutioner: I 2012 forbrugte den i regnskabet medregnede bygningsmasse følgende: El: kwh mod kwh i 2011 Vand: m³ vand mod m³ i 2011 Graddage korrigeret varme: kwh mod kwh i 2011 CO 2 -udledningen var på tons mod ton i 2011 El Faldet i elforbrug fra 2011 til 2012 skyldes primært, at der er lukket børnehaver i løbet af Enkelte børnehaver har haft øget forbrug, som bl.a. skyldes, at de har fået øget antal børn og at enkelte er elopvarmet. Andre institutioner har opnået en besparelse ved adfærdsændringer. (Se bilagsrapport). Vand Vandforbruget er faldet med 3,3 % fra 2011 til 2012 og samlet 7 % i forhold til Årsagen ligger både i lukninger af institutioner, og i at ledere og medarbejdere er meget bevidste om at opdage spild. Varme Både det faktiske forbrug og det graddage korrigerede forbrug er faldet. Igen er årsagen hovedsagelig lukninger af institutioner. Elforbrug - Daginstitutioner Vandforbrug - Daginstitutioner MWh m Varmeforbrug - Daginstitutioner CO2-udledning - Daginstitutioner MWh ton

12 Skoler, institutioner og administration Energiforbrug Administrationsbygninger: I 2012 forbrugte den i regnskabet medregnede bygningsmasse, følgende: EL: kwh el mod i 2011 Vand: 4618 m³ vand mod 4763 i 2011 Samlet har der i administrationsbygninger været en stigning i forbruget af el og varme. Stigningen i el skyldes bl.a. samlingen af EDB serverrum i en central enhed. Graddage korrigeret varmeforbrug var MWh mod MWh i 2011 CO 2 -udledningen var på 740 ton mod 710 ton i 2011 Elforbrug - Administration Vandforbrug - Administration MWh m Varmeforbrug - Administration CO2-udledning - Administration MWh ton

13 Skoler, institutioner og administration Energiforbrug Skoler: I 2012 var der følgende forbrug: El: kwh el mod i 2011 Vand: m³ mod m³ i 2011 Graddage korrigeret varme: MWh mod MWh i 2011 I skolerne er der et lille fald i el-forbruget. Mens der er en stigning i både vand- og varmeforbruget. For vandforbruget er det andet år i træk, at der er sket en stigning, mens der for alle andre ejendomstyper er sket et fald. CO 2 -udledningen var på ton mod ton i 2011 Elforbrug - Skoler Vandforbrug - Skoler MWh m Varmeforbrug - Skoler CO2-udledning - Skoler MWh ton

14 Skoler, institutioner og administration Energiforbrug Aktiviteter igangsat i 2012 der har bidraget til områdets målopfyldelse Opstart af energitrimning på 5 skoler og på rådhuset. Uddannelse af skolepedeller. Udbygning af automatisk energiopsamling. Fokus på at opnå en forbedret udnyttelse af fjernvarmen på de ejendomme, som har haft en dårlig udnyttelse, med såvel økonomisk som energimæssig fordel til følge. Samling af aktiviteter i færre ejendomme (lukninger) giver også reduceret energiforbrug. Udbygning af automatisk energiopsamling. Den gode historie Herning Kommune startede i 2010 energitrimning på Holtbjergskolen. Trimningen af varmeanlægget bliver udført af Danfoss. Arbejdet er fortsat i Her i 2012 er energitrimningen startet op på 5 andre skoler og på Rådhuset. Igen i 2012 sendte Herning Kommune en række tekniske servicemedarbejdere på kursus i ejendomsservice. Dette har resulteret i at mange af servicemedarbejderne har fået nogle værktøjer til at finde måder at reducere energiforbruget på. Bl.a. er det lykkes for Rosenlund i Snejbjerg at nedbringe det årlige elforbrug i 2011 med 10 % i forhold til tidligere og fastholde det der i Tiltag planlagt i 2013 som opfølgning på grønt regnskab og for yderligere målopfyldelse Byrådet har vedtaget at oprette en energisparepulje på ca. 20 mio. kr. Heraf skal ca. 13 mio. kr. gå til gennemførelse af besparelsesforslag, som står beskrevet i bygningernes energimærker. Byrådet vedtog, at forslag med en tilbagebetalingstid på op til 10 år skal gennemføres. Der vil i 2013 blive anvendt 7 mio. kr. fra denne pulje til energirenoveringen. Der igangsættes samtidig med energirenoveringen en proces omkring adfærdsændringer og ejerskab til energibesparelser i skoler, institutioner, plejehjem og administration. Bl.a. med inddragelse af pedellerne, skole- og institutionsledere mv. 14

15 Skoler, institutioner og administration Økologiske fødevarer Herning Kommune har i en årrække sammen med aftaleparterne i Green Cities haft fokus på fremme af økologi. Økologimålet er i høj grad bundet op på ønsket om at beskytte grundvandet, at gavne den biologiske mangfoldighed og minimere pesticid- og kemikalieforbrug i fødevareproduktionen. Målet er i 2012 ændret fra udelukkende at omfatte indkøb af økologiske fødevarer til nu også at inkludere mål om økologisk dyrket areal indenfor kommunegrænsen. Et mål kommunen, hvad privatejet landbrugsjord angår, kun kan påvirke indirekte gennem oplysning og dialog, og for den jord kommunen selv ejer, gennem forpagtningsaftaler. Herning Kommune har til gengæld med samtlige køkkener, kantiner og boder et betydeligt budget og dermed en potentiel handlekraft i forhold til indkøb af økologiske fødevarer, med plejehjemsområdet med langt det største fødevareforbrug. Green Cities målet understøttes af Statens nye Økologiske Handleplan. Her er målet at nå op på 60 % økologi i alle offentlige køkkener i Omlægning til økologi er også innovation, som bidrager til grøn omstilling og beskæftigelsen i Danmark og i Herning Kommune. Opgørelse Nedenfor er opgjort antal institutioner, der alle har et fødevareindkøb, hvor minimum 75 % er økologisk: SFO/klubber Integrerede inst Børnehaver Vuggestuer I alt En række institutioner blev fusioneret i august Tallene er derfor ikke sammenlignelige, idet flere institutioner i 2012 tæller for 1-3 af de tidligere. Børnehaver er i 2012 registreret under integrerede institutioner. FAKTA Mål: Mål fra Green Cities aftalen: Mindst 75 % af fødevareforbruget i de kommunale køkkener skal være økologisk i 2015*. Mindst 20 % af landbrugsarealet indenfor kommunegrænsen er økologisk ved udgangen af 2025 (herunder også kommunalt ejet areal). [*Målet er i 2012 ændret således, at slutdatoen for opnåelse af 75 % økologi i kommunens køkkener er rykket fra 2012 til 2015.] 15

16 Skoler, institutioner og administration Økologiske fødevarer Mål: 75 % økologi i Økologiprocenter i Herning Kommunes køkkener. Fritidshjem/klubber Hjemkundskab Skolemad Plejehjem/madservice * Kantiner/caféer Døgninstitutioner Integrerede institutioner Børnehaver Vuggestuer I alt Mål = 75 % Økologiprocenter fordelt på institutionstype i Herning [* Indrapportering på 0 % for 2011 fra plejehjem/madservice er sandsynligvis en fejl. Indkøbene har ikke ændret sig fra 2011 til 2012, hvorved det antages at økologiprocenten for 2011 burde være på 6 % ligesom den seneste registrering for 2012 viser.] 16

17 Skoler, institutioner og administration Økologiske fødevarer Konklusion beskrivelse af udviklingen Det grønne regnskab for økologi i Herning Kommune for 2012 afspejler fortsat en stagnerende udvikling. Samtidig er opgørelsen pga. færre indberetninger mindre valid. Registreringerne for 2011 viser sandsynligvis en lavere økologiprocent, end hvad der reelt er blevet indkøbt, idet der har været en fejlregistrering (se * ved grafen). Konklusionen kan dermed være, at økologiprocenten i Herning Kommune har været status quo siden Andelen af køkkener i Herning Kommune, der har leveret oplysninger til opgørelsen, har dog samtidig været rekordlav for I forhold til aftalen i Green Cities skal 70 % af alle kommunens køkkener indberette, før resultaterne er valide. I 2012 har 49 % af køkkenerne indberettet deres indkøb. Da det sandsynligvis er de økologisk bevidste institutioner, der har størst fokus på at få registreret deres arbejde med økologi i hverdagen, vil registreringen formodentlig afspejle en højere økologiprocent, end hvad der reelt er indkøbt. En overordnet konklusion for udviklingen af økologi i Herning Kommune vil derfor være forbundet med en vis usikkerhed. Det kan dog med sikkerhed konstateres, at den samlede mængde af økologi i Herning Kommune har været faldende over de sidste år. Samtidig kan man se en tydelig fordeling af økologi på de forskellige institutionstyper og langt størstedelen af det økologiske fødevareindkøb ligger i Børn og Unge-forvaltningen på daginstitutionsområdet. Det er også her man finder størstedelen af de køkkener, som har nået målet med 75 % økologi, med vuggestuerne i spidsen. Det er indenfor ældreområdet der er det største fødevareforbrug, på området ligger dog en politisk beslutning fra 2010 om at ophøre med indkøb af økologiske fødevarer, af økonomiske årsager. Med hensyn til skolemad skal det nævnes at indføring af økologi besværliggøres af at madtilbuddet ofte kommer fra eksterne leverandører. Med en økologiprocent på omkring 20 % i kommunens køkkener er Herning Kommune langt fra målet, og der skal ske en betydelig indsats, hvis kommunen skal rykke sig fra 20 til 75 % på to år. Økonomien er stadig en af flere barrierer for indføring af økologiske fødevarer, men der arbejdes dog videre for at opnå en øget andel af økologi. 17

18 Skoler, institutioner og administration Økologiske fødevarer Den gode historie Mad, måltider og økologi i Stjernekøkkenet Stjernekøkkenet på den nye Tjørring skole og institution Stjernen startede 1. august 2012, samtidig med at huset blev befolket af 450 børn og ca. 80 voksne. Alle daginstitutionsbørn får fuld forplejning. Skolebørn, fritidshjemsbørn og medarbejdere bestiller individuelt og fra dag til dag. Fra marts 2013 kan Lundgårdskolens elever og medarbejdere bestille mad fra stjernekøkkenet. Der arbejdes på, at køkkenet på sigt også kan levere mad ud af huset bl.a. til forældre og personale mv. Der har fra dag ét været enighed blandt alle Stjernens aktører om at udvikle det bedst tænkelige mad- og måltidstilbud som et dagligt bidrag til sundhed og trivsel og med fokus på ansvarlighed overfor miljø og ressourcer. Forældrebetalingen på 19 kr. pr. barn pr. dag, dækker % af alle udgifter (råvarer, lønninger mv.) resten finansieres af Stjernens budget. Målet er, at køkkenet skal være selvbærende bl.a. gennem salg ud af huset. Hvordan går det med økologien? Skolen fortæller: - Vi benytter en lokal, økologisk slagter. Alt kød, undtagen fjerkræ og en del af pålægget, er økologisk. På køddage beregner vi 50 g kød pr. barn. - Vi køber økologisk mel lokalt. - Vi handler desuden med Solhjulet (ren økologisk grossist) og BC Catering. - Vi laver alt med udgangspunkt i råvarer, dvs. fra bunden. Det holder prisen nede og giver det sjoveste og mest udfordrende køkken! - Vi er meget sæsonorienterede i menuplanlægningen. Det giver variation, billigste pris OG masser af næringsstoffer. - Vi er hysterisk opmærksomme på at minimere madspild! - Vi er oppe på 89 % økologi. FAKTA Fra skolens mad og måltidspolitik: I Stjernen tænkes sundhed og miljø som en sammenhængende helhed. For, også i fremtiden, at kunne fremstille sunde måltider af sunde råvarer, forpligter vi os til at være ressourcebevidste både i valg af råvarer og i hele produktionen. Økologiske råvarer vil udgøre en væsentlig del af det samlede forbrug, og der arbejdes målrettet på en øget andel. 18

19 Skoler, institutioner og administration Aktiviteter i 2012 der har bidraget til områdets målopfyldelse Samarbejde med Økologisk Landsforening om tilbud til en række konventionelle landmænd i Herning Kommune om et uforpligtende omlægningstjek fra konventionel produktion til økologisk. Samarbejdet er fortsat fra 2011 og forventes afsluttet i Grøn Inspirationsdag, hvor daginstitutioner i Herning Kommune inviteres til en grøn dag med fokus på miljø, klima og økologi. Afholdes årligt og er planlagt til 30. maj Tiltag planlagt i 2013 som opfølgning på grønt regnskab og for målopfyldelse Fortsættelse af tilbagevendende aktiviteter. Det undersøges, om der er mulighed for at tilbyde et økologisk alternativ i fritvalgsordningen til ældre, da det er på ældreområdet, der bruges flest fødevarer. Øget indsats for forbedrede økologiske indkøbsmuligheder. Grønt Nyhedsbrev omkring økologi, sund mad og udeliv til daginstitutionerne 4 gange om året. 19

20 Skoler, institutioner og administration Miljøledelse, grønne tiltag og aktiviteter Miljøledelse er en måde, hvorpå man kan styre en virksomheds miljøpåvirkning. Med et miljøledelsessystem registrerer man status, sætter mål, udarbejder handleplan og afrapporterer årets indsats. Derefter sætter man nye mål for det kommende år, i forhold til den nye status. I grønt regnskab sætter vi fokus på alle de tiltag, der er i familie med miljøledelse, fx skoler og daginstitutioner med Grønt Flag og Grønt Spireflag. At arbejde med grønt flagordningen er ikke det samme som miljøledelse, men det er et redskab til en bevidst styring af grønne tiltag i skoler og daginstitutioner, ikke mindst på det pædagogiske område. Endelig fortælles der i dette afsnit også noget om grønne tiltag for skoler og daginstitutioner, der er med til skabe inspiration til at tænke miljø, sundhed og natur ind hverdag og drift. FAKTA Mål: Green Cities fundamentet: At kommunen gennem miljøledelse sikrer, at der arbejdes systematisk med miljø i hele kommunen, og at der følges op på miljøarbejdet. Opgørelser DRIFT og genbrugspladser I Herning Kommune er DRIFT det eneste område, der har et miljøledelsessystem certificeret efter ISO I 2012 er DRIFT ophørt med at administrere den eksterne bemanding af kommunens genbrugspladser. Bemandingen er overgået til kommunens Genbrug og Affaldsafdeling og dermed ophørt med at arbejde under miljøledelse. 20

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER EN KORTLÆGNING AF FORBRUGET AF ØKOLOGI I AALBORG, AARHUS, FURESØ, HVIDOVRE OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE I EFTERÅRET 2013. Projektmedarbejder, Lærke Mai Bonde

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK 2012 1 Indhold Indledning 3 Status for 2011 4 Handleplan 2012 9 Inddragelse

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

L o k a l A g e n d a 2 1 UDKAST

L o k a l A g e n d a 2 1 UDKAST L o k a l A g e n d a 2 1 S t r a t e g i o g H a n d l i n g s p l a n 2012-2 0 1 5 - f o r e n b æ r e d y g t i g u d v i k l i n g a f H v i d o v r e UDKAST Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Bæredygtighed

Læs mere

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling!

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Lokalt miljøarbejde en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Marts 2012 Netværket for Lokale Agenda 21 Centre Lokalt miljøarbejde Indledning en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! I Danmark

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere