Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are."

Transkript

1 Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: Check-in: se nest Afg. fra Ka strup kl Ank. He ath row kl Afg. He ath row kl Mand ag den Doha-Kath mandu Ank. Doha kl Afg. Doha kl Ank. Kath mandu kl Veks ling af va lu ta og køb af vi sum. Ind kvar tering på Ho tel Kan ti pur. Af ten tur i Tha mel. Tirs dag den Kath mandu Ons dag den Kath mandu Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. a) Tem pel komplek set Pashu pa ti nath med ligb ræn ding. b) Swayamb hu nath (abe templet). c) Pashupatinath (ligbrænding). d) Bodh nath, Ne pals stør ste stu pa. e) Ko pan klo stret f) Freak Stre et og me get, me get mere. Tors dag den Til Bhaktapur Ru te bil fra Bag ba zaar Bus Sta tion, 10 Rps. (taxa ca. 300 Rps.) Rund tur på Dur bar Squ are ef ter ho tel indkvartering. Na ma ste Gu est Hou se, Shi va Gu est Hou se, Gol den Gate Gu est Hou se Fre dag den Gå ture i Bhak ta pur Tidligt op for at se og høre byen våg ne. For mid dag: sight se eing i Bhak ta pur, ser bl.a. hvor dan man frem stil ler hånd la vet pa pir. Efter mid dag: tur i omeg nen, hvor man er i gang med rishø sten. Lør dag den Tur til Na gar koth og Chan gu Narayan Kl.ca.8.00 bustil Nar ga kot, et bjerg (2.136m),hvor fra, hvis man er hel dig - kan se Sa gar mat ha (Mt. Everest) i det fjer ne. Høj de til væn ning. Van dring ned fra bjer get

2 gen nem ter ras ser og lands by er til ba ge til Bhak ta pur. Un der vejs be sø ger vi Chan gu Narayan med Ne pals æld ste in skrip tion fra det 4. år hun dre de. Søn dag den Bhaktapur Be søg på pa pir fabrik ken og hos than ka ma lere. Mand ag den Af rej se fra Bhak ta pur. Bus til Kath mandu Tirs dag den Kath mandu Ons dag den Bus Kath mandu Pok hara Tors dag den Pok hara Fre dag den Besøg i Pa tan (bus nr. 26 fra Rani Park). Ser den har mo ni ske Dur bar Squ are. Be søg på tæp pe fa brik ken Ja wa lak hel Han di craft Center a) Tem pel komplek set Pashu pa ti nath med ligb ræn ding. b) Swayamb hu nath (abe templet). c) Pashupatinath (ligbrænding). d) Bodh nath, Ne pals stør ste stu pa. e) Ko pan klo stret f) Freak Stre et og me get, me get mere. Hel dags tur med bus til Pok hara. Af gang fra den ny bussta tion, Gon ga bu, nord for Tha mel ved ring ve jen. I Pok hara ved 14-ti den. Ind kvar tering på Am rit Gu est Hou se. Over lig ger dag i Pok hara med di ver se for bere del ser til trek king-turen. Ud flugt til Sarang kot (ca m). Overliggerdag i Pok hara med di ver se for bere del ser til trek king-turen. Ind køb (pe a nut kiks, ba na ner). Lør dag den Pok hara-suik het-pothana 5-6 ti mer, 8 km ½ times buskørsel til Suik het Phe di (1.113 m). Her be be - gynder opstigningen til Dham pus (1.780 m). Her fra går det ret jævnt ind til lidt før Pot ha na (1.900 m), hvor det sti - ger kraf tigt. Over nat ning på Gurung Gu est Hou se Søn dag den Pot ha na-lan drung 5-6 ti mer, 8 km Fra mor gen stun den en jævn stig ning. Der ef ter ned ad mod Beri Khar ka (1.700 m), nog le ste der gen nem fro dig skov med våde, glat te sten. Fort sæt ter gen nem skov til Tolka (1.700 m). Den me get lang strak te lands by, Lan drung (Lan druk m) med ud sigt til tre si der. Over nat ning på det ud mær ke de Ho tel Sher pa. Mand ag den Lan drung-jhinuwa 3 ti mer, 2-3 km Lige nord for Lan drung ef ter Him layan Ho tel de ler ve jen sig, mod vest til Gan drung og nord på mod Chom rong. 2

3 Østbredden af Modi Kho la føl ges en tid op gen nem gam le jords kred, be vok set med ne pa le sisk el. I flo den ses bl.a. brun vandstær og hvidhovedet rødstjært. Vi krydser flo den ved New Brid ge (Naya Pul el ler Shiu li) (1.240 m) og fort sæt ter stejlt opad til de var me kil der i Jhi nu Dan da (1.750 m). Det er ab so lut værd at be sø ge et par hyggelige varme kilder ved Modi Kho lalige nord for Jhi nu Dan da. Man går ned gen nem fro dig løvskov en halv time, ind til man når en lys ning ved flo den. Her fin des de to kil der, som er ført i rør til et par ce ment ba de, ét til kvin der, ét til mænd. Van det er ca. 40 gra der varmt. Und - lad ven ligst at bru ge sæbe i ba de ne! Tirs dag den Jhi nu wa-chom rong 4 ti mer, 3 km Fra Jhi nu wa går det stejlt opad til Tag lung (2.004 m). Der er nog le få tea shops under vejs. Ef ter mø det med ve jen fra Gan druk bli ver sti en både bre - dere og bed re. Efter den ensomt beliggende Hi ma layan View Lod ge kan vi se Gurung lands by en Chom rong (2.040 m). Over nat ning på Cap tains Lod ge. Ons dag den Chom rong-bam boo 6 ti mer, 6 km Sti en fører ned til en bi flod og over en hæn ge bro. Her ef - ter opad gen nem ager land og bam bu skrat til Si nu wa (2.250m) og vi dere gen nem tæt rho do den dron ska ov til Kul dighar (2.350 m). En stejl ned stig ning fører til Modi Kho la ad sten trap per, an lagt af gurung-fol ket. Udsigt mod An na pu ma III mod nord og Mach ha pu chare mod øst Mach ha pu chare be ty der»fi ske ha le«, og her fra er det ty de ligt, hvor for bjer get hed der så dan. Top pen er hel - lig for hin du er ne og må ikke be sti ges. Nær flo den lig ger en grup pe ho tel ler, Bam boo Lod ge (2.400 m). Tors dag den Bam boo-hi ma laya Ho tel 4 ti mer, 5 km Sti en går stejlt op gen nem tæt bam bus skov og rho do den - dron 1½ time til Do ban (2.600 m). Her er be svær ligt at gå, hvis der lig ger sne, for di væl tet bam bus er skjult un der sne en. Læn gere frem me lig ger et hin du al ter, Pan chen Barah (2.550 m), med små tøj styk ker på. Før i ti den til lod guderne ikke folk at bringe kvinder(!), lavkastemænd, svi - ne- og høn se kød samt æg for bi det te sted. Ne pa le serne mener, at de trek kere, som kom mer galt af sted i om rå det, har over trådt det te for bud! I det te om rå de skal man tage sig me get i agt for la vi ner, især om for året Så sent som i 1989 døde fem køk ken folk i en la vi ne, og se nere er an dre kom met til ska de. Hvis det har sne et kraf tigt, bør man en ten ven te et par dage, til sne en har sat sig, el ler man skal gå tid ligt om mor ge nen, mens sne en er fros sen. 3

4 Man pas serer et vand fald og når ef ter 1 time en lys ning kaldet Hi ma laya Ho tel (2.850 m). Fre dag den Hi ma laya Ho tel -Mach ha pu chare Base Camp 4 ti mer Sti en går 1 time op gen nem en dyb kløft til Hin ko Cave (3.150 m), hvo en over hæn gen de klip pe før i ti den gav ly. Nu er et ho tel byg get ind un der klip pen. La vi ne fare! Sti en krydser et par bi flo der og nog le store klip peblok ke, in den man 3/4 time se nere når De ora li (3.250 m). Her vok ser flot bi rke skov. Nor malt føl ger man vest bred den, men la vi - ner kan til ti der med føre, at man må gå over flo den på glatte træstammer. Kløf ten ud vi der sig, snart står man i en stor, græsk lædt dal - An na pur na Base Camp. Man passerer en meteorologisk sta tion og når ef ter 2 ti mer Mach ha pu chare Base Camp (3.700 m) Lør dag den Mach ha pu chare Base Camp- An na pur na Base Camp 3 ti mer, 2-3 km Sti en sti ger stejlt et par ti mer til An na pur na Base Camp ((4.100 m), hvor fra der er en enestå en de ud sigt mod gi - gan ter ne og glet scher ne hele ve jen rundt Der fin des et par ho tel ler her op pe, men el lers er det et barsk og koldt om rå - de. Søn dag den An na pur na Base Camp- Hi ma laya Ho tel 5 ti mer, 8-9 km Nu går det atter ned ad, hur ti gere og læn gere. Mand ag den Hi ma laya Ho tel- Chomrong 6 ti mer, 11 km Tirs dag den Chom rong- Gan drung 4 ti mer, 7 km Efter Taglung vestpå mod Tadapani. Derefter sydpå over Kyum nu Kho la (1.720 m) og opad til Gandrung (1.940 m) Ons dag den Gan drung-naya Pul-Pok hara 6 ti mer, 12 km + ru te bil Nu går det ned ad mod Modi Kho la og Syau li Ba zaar (Saulebajar). Herfra 1½ til 2 timer til Birethanti.. Herfra ca. tre kvar ter til Naya Pul og ru te bil til Pok hara. Tors dag den Pok hara SOS børnebyen Fre dag den Old Pok hara Bus til Pok hara Lør dag den Pok hara-kath mandu Rutebil 4

5 Søn dag den Kath mandu a) Tem pel komplek set Pashu pa ti nath med ligb ræn ding. b) Swayamb hu nath (abe templet). c) Pashupatinath (ligbrænding). d) Bodh nath, Ne pals stør ste stu pa. e) Ko pan klo stret f) Freak Stre et og me get, me get mere. Mand ag den Tirs dag den Ons dag den Kath mandu-doha Afg. Kath mandu kl Ank. Doha kl Over nat ning i Doha. Tors dag den Doha-Ka strup Fre dag den Kø ben havn-år hus Afg. Doha kl Ank. Frank furt Afg. Frank furt Ank. Ka strup Øre sund tog fra per ron , og Over nat ning på Zle ep Hotel, Eng lands vej 333. Fra Tårn by st. kl Ank. År hus kl Li nie 10 i Park Allé kl Ank. Stor høj

6 6

7 7

8 8

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger.

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 1 af 13 Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Jeg kom til Over Jerstal menighed i foråret 1 969, fra det der dengang hed Århus

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger.

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Tre små ællinger jeg engang så, Tykke og tynde var ude at gå, Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag drillede de andre

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille.

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. D A D Vi er et orkester, der spiller til fester. D A D Kan I være stille, for nu skal alle spille.

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN SANGHÆFTE REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN Tekst: Hans Laursen. Melodi: Adolphe de Geyter Rejs jer, fordømte her på jorden, rejs dig, du sultens slavehær! I rettens krater buldrer torden, nu er det sidste

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage bal balje bamse banan bane banjo bank bar barn baron bas basun bat ben bi bid bide bikini bil birk bjerg bjørn blad

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

I EN SKOV EN HYTTE LÅ BALDER

I EN SKOV EN HYTTE LÅ BALDER BALDER Balder kravler rundt på kroppen hvor tror du mon, han lander nu? Han sidder her oppe på mit hoved, pas nu på han ikke falder ned for Balder han er fuld af ballade Nu faldt han lige ned. I EN SKOV

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Tiden den gik, en pige jeg fandt, måneskinsture sammen os bandt. Nede ved havnen vi sværmed vi to, lige til byen forstummed i ro.

Tiden den gik, en pige jeg fandt, måneskinsture sammen os bandt. Nede ved havnen vi sværmed vi to, lige til byen forstummed i ro. WÜtz Üá ÑÜ á Dragør, du perle ved Øresunds kyst, her har jeg levet med liv og med lyst. Fra jeg var lille - til jeg blev stor, klang i mit hjerte de jublende ord. Dragør Dragør, - dejlige by, lige skøn

Læs mere

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø Gør noget mere Håndtering af psykisk arbejdsmiljø INDHOLD /5 FORORD /9 Den kulturelle faktor og det psykiske arbejdsmiljø Dominique Bouchet, professor ved Syddansk Universitet /45 Lean og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 DANSK VEJTIDSSKRIFI Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 1* JII01WI VEJ BYG N ING VIRKELIG LODRET RETTEDE SVINGNINGER VIBROMAX WW5000 VIBROMAX VVW 5000-VIBRATOREN, der er monteret

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard At være pige At være pige Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard Libresse Gydevang 33 3450 Allerød Telf: 48 16 81 16 Udgivet 1994

Læs mere