Afg. Mo skva kl An komst Shar jah kl.. Søn dag den 26.9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21.35. Afg. Mo skva kl. 23.10. An komst Shar jah kl.. Søn dag den 26.9."

Transkript

1 September Lør dag den Af rej se fra Kø ben havn med Ae - roflot over Mo skva og Shar jah Afg. fra Ka strup luft havn kl An komst Mo skva kl Afg. Mo skva kl An komst Shar jah kl.. Søn dag den An komst Kathman du An komst til Kathman du luft havn kl Veks ling af va - lu ta og køb af vi sum. Ind kvar te ring på Ho tel Yeti. An søg - ning om trekking-tilladelse. Bestille turistbus til Dumre. Man dag den Kathman du Ne pal tur 1999 Dagsprogram An na pur na Rundt Diverse indkøb. Besøg hos skrædderen. Tirs dag den Kathman du- Dhu lik hel Ons dag den Dhu lik hel- Na mo buddha- Kathman du Små van dre tu re fra Dhu lik hel Fra Kathman du om ef ter mid da gen. Over nat ning i Dhulikhel. Dhu lik hel (1550 m) lig ger ca. 35 km øst for Kathman du på ve jen til Koda ri (græn sen til Ti bet). Man ge ta ger her til for at gøre»mi ni- treks«. Det bed ste ud sigts punkt fin des ved Ka li- templet ca. 40 minutters gang fra byen i ret ning mod Na mo buddha (sydøst) - Dhu lik hel Lod ge Re sort har et kort. Her fra kan man se det cen tra le og øst li ge Hi ma la - ya (fra Ganesh-massivet tv. til Sagarmatha (Mount Eve - rest) langt ude øst på). Der er bus ser hver hal ve time fra Kathman dus cen tra le busstation og fra Bhaktapur ved trolleybus-stoppestedet. Namobuddha- trek (3 ti mer hver vej) kan kom bi ne res med solopgangsudsigten (få evt. kort i Dhu lik hel Lod ge Resort). Turen gi ver flot te ud sig ter, man går via Ka litemplet, Snow Peak Lod ge og der ef ter ned ad ca. 4 km for bi en sam ling huse, Pat lek het, og der ef ter opad igen på en høj de ryg, hvor fra Na mo buddha kan ses. Na mo - buddha er et bud dhi stisk pil grims sted, hvor der er et klo - ster, en stu pa samt et re li ef, der vi ser Namo, en buddha, der of re de sig selv som føde til en ud sul tet hun ti ger, så hun kun ne føde sine un ger. Der går dag ligt bus fra Dhu - lik hel for bi Na mo buddha, hvis man ikke vil gå. En an den vej til ba ge er via Pa nau ti, en fin gam mel ne war- lands by. Den lig ger, hvor to flo der mø des, og en tred je si ges at 1

2 løbe un der jor disk. Her er også et flot Shi va- tem pel, Indreswor. Fra Na mo buddha kan man gå til Panauti (9 km) via de små lands by er Sakhu (Bhim tol) og Sunt han. I Pa nau ti fin des et lil le guest house, Tri veni, som lig ger ved bus plad sen. Her fra bus til Ba ne pa, og der fra til Dhu - lik hel (ell ler Kathman du). Man kan også gå fra Na mo - buddha via Sak hu og Ba ta se til Dhu lik hel (ca. 3 ti mer). Pa nau ti- trek fra Dhulikhel (2 ti mer) Stien begynder syd for Dhulikhel og drejer derefter mod vest, for bi mar ker langs en lil le flod og stø der til Ba ne pa- Pa nau ti ve jen (6 km) lidt nord for Pa nau ti. Der er bus mel - lem dis se to byer. Fra Ba ne pa er der bus ser til Kathman du og Dhulikhel. Kathmandus univesitet bygger campus i området. Man kan også gå vi de re mod vest fra Pa nau ti til Godavari (6 ti mer). Her fra er der bus til Kathman du. Tors dag den Kathman du Af hent ning af trek king- per mit. Be søg hos skræd de ren. Oktober Fre dag den Kat man du- Dum re- Be si sa har (1200 m m) Bus fra den røde mur ved Kan ti path. 137 km til Dumre (440 m). Med bus el ler jeep til Be si sa har. Van drin gen kan star te i byen Be si sa har (800 m)ved den ned re del af Mar sy angdi- flo den, ca. 70 km øst for Pok ha - ra. Der går bus til Be si sa har fra Kathman du (ca. 7 ti mer) og fra Pok ha ra (ca. 5 ti mer). Man kan stå af bus sen in den Be si sa har ved Phal leng s - an gu (650 m), kryd se Mar sy angdi- flo den ad en bro og følge østbredden til Bhulb hu le (850 m). Tu ren går gen - nem rismarker og smålandsbyer med rødlige, lerklinede huse i to eta ger og chau ta ra er, hvilepladser under skygge - fulde banyan- og pipaltræer. På bjergene vokser sal-skov. Fuglelivet er karakteristisk for lavlandet med arter som hyrdestær, dayaldrossel og kløfthale-drongo. l vegetatio - nen fin des kva drat me ter- sto re spind af de im po ne ren de Nephila- edd erk opper, hvor hun nen er så stor som en hånd, mens han nen kun er en cen ti me ter lang. For at und gå at bli ve ædt af sin mage sid der han tit på ryg gen af hen de! Lør dag den Be si sa har- Ba hun dan da (800 m m) 18 km Fra Be si sa har, en lang strakt ba zar, føl ges flo dens vest li ge bred ad en stø vet vej un der kon struk ti on (i 1995) til Khu - di (800 m), som nås ad en vak kel vorn hæn ge bro over en bi flod. Dis se bro er var før i ti den la vet af sam men flet te de lianer og bambus, en noget skrøbelig konstruktion. Nu er de fle ste er stat tet af hæn ge bro er hængt op i stål wi rer. En 2

3 mo der ne bro fin des også ved Khu di, 10 mi nut ters gang op langs bi flo den. Kort ef ter Khu di går man over end nu en hæn ge bro til Bhulb hu le (850 m) ved øst bred den af Mar sy angdi- flo - den. Lands by en har navn ef ter en bob len de kil de. Sti en fra Phalengsangu støder til her. Østbredden følges en stund. Der er ud sigt mod Manaslu (8156 m) og Nga di Chuli (7879 m). Om for året er in disk ka pok (Bom bax cei - ba) iøjnefaldende med sto re røde blom ster, og slyng plan - ten Beau mon tia gran diflo ra ud sen der en skøn duft fra et væld af sto re hvi de blom ster. Ngadi (900 m) pas se res, in den Nga di Kho la kryd ses ad en hæn ge bro. Der på en læn ge re, sted vis stejl op stig ning gen nem ri ster ras ser og krat skov til den sto re gurunglandsby Ba hun Dan da (1300 m) på en bak ke kam. Nav - net ud ta les»baun da a ra«og be ty der»brah min- bak ken«et navn der skyl des de man ge brah mi ner i lands by en. Søn dag den Ba hun dan da- Chan je (1300 m m) 12 km Sti en går stejlt ned ad igen og er stærkt ero de ret. Se ne re en for holds vis nem vand ring et styk ke over flo den, sta dig gen nem ager land. Man går over en lil le bi flod på en træ - stamme. 2-3 timer senere krydser man Marsyangdi-floden end nu en gang ad en hæn ge bro. Da ler er nu me get smal. På vest si den af flo den lig ger Sy an ge (1150 m) tæt op ad en stejl klip pe væg. Sti en fort sæt ter langs den fos sen de flod gen nem fin løv - skov. Der er man ge vand fald i det te om rå de. Tre fug le ar - ter er almindelige ved floden: hvidhovedet rødstjert, bly - farvet rødstjert og blå fløjtedrossel. Pas på brændenælderne langs sti en! Før Jagat (1250 m) er sti en hug get ud i klip pen, men er så bred, at man ikke be hø ver at fryg te noget. Man er nu i buddhistisk domineret område, hvilket bl.a. ses af de man ge be de flag. Man dag den Chan je- Ba garch hap (1450 m m) 15 km Ved Chanje (1450 m) (Chy an je) kryd ser man end nu en - gang flo den ad en hæn ge bro. Sti en går stejlt op gen nem bevoksninger af dværgbambus, og på bjergsiden svajer vif te pal mer. Læn ge re frem me lø ber flo den un der en mægtig dynge store klippeblokke fra et gammelt jord - skred. Kløf ten ud vi des plud se lig til en bred, åben dal, hvor flo den lø ber do vent af sted. Her lig ger Tal (1650 m). Tal be ty der sø - nav net hen ty der til en sø, der lå her i for hi sto - risk tid. Da len smal ner ind igen, og sti en er hug get ud i klip pen - temmelig halsbrækkende. Man krydser floden ad ikke fær re end tre hæn ge bro er in den Dharapani (2000 m). Det skyl des et stort jord skred på flo dens øst li ge bred. Coe - lo gy ne-or ki dé er vok ser på klip per ne, og der duk ker fyr re - 3

4 træ er op. Lidt ef ter Dha rapa ni går på nord si den af flo den en dal mod nord øst, nord om Ma nas lu. Den ne dal er nu åben for trek ke re, men kun gen nem et god kendt fir ma og kun ledsaget af en liaison officer. Sti en føl ger syd bred den af flo den mod vest gen nem bland skov af fyr, skarn ty de gran, løn og an dre træ er. Ved Bagarchap (betyder Slagterbyen ) (2150 m) kan man se det sne dæk ke de An na pur na II (7937 m). Sti en går gennem smålandsbyer og løvskov med larmende cikader og pas se rer fle re mere el ler min dre fri ske jord skred, hvor skoven er hugget ned. Lammegribbe og Himalaya-gribbe af sø ger da len for åds ler, og i sko ven sprin ger grå lan gur- a - ber om kring. Tirs dag den Ba garch hap- Cha me (2150 m m) 11 km Ve ge ta ti o nen er nu nå le skov af gran, tå re fyr og cy pres, og langs sti en ses om ef ter året en si an, asters, alant og an dre blom ster. Den sto re lands by Cha me (2650 m) er ho ved - staden for Manangdistriktet. Her er indlagt elektricitet, og der findes politi-checkpost, bank, posthus m.m. Skoven om kring er stort set op brugt til op fø rel se af hu se ne i byen. Be folk nin gen er en blan ding af gurun ger og ti be ta ne re, og chor te ner og ma ni- sten ses man ge ste der Ons dag den Cha me- Pi sang (2650 m m) 14 km I den fjer ne ende af byen kryd ser man en bi flod på en træbro, og der på Mar sy angdi på en hæn ge bro. Man føl - ger nu nord si den gen nem en me get smal kløft. Ef ter en lang op stig ning fø rer en bro igen til syd si den, hvor på sti en klat rer stejlt op til en bak ke kam med man ge be de flag. Man er nu i den øvre Mar sy angdi- dal. Beboerne i Manang-distriktet er af tibetansk oprindelse og har fra gam mel tid væ ret han dels folk. Den dag i dag ser man man ge ka ra va ner af mul dyr, der trans por te rer va rer frem og til ba ge mel lem Ma nang og lav lan det. Man dyr ker også forskellige afgrøder som hvede, byg, kartofler og boghvede på marker omgivet af stengærder og berberishække. Da len kal des nu Ny es hang. Pi sang (3300 m) lig ger på en bakke på flodens nordside. Tors dag den Pi sang- Ma nang (3300 m m) 15 km Lidt vest for Pi sang be sti ger man end nu en bak ke kam med flot ud sigt mod An na pur na II, An na pur na III (7555 m) og Gangapurna (7454 m). Van drin gen her fra op gen - nem da len er nem. Al ter na tivt kan man væl ge fjeld ve jen på flo dens øst bred fra Pi sang til Mung li. 4

5 Fre dag den Ma nang (hvi le dag) Braga (3500 m) (Bhra ka) er en in te res sant lands by, som er bygget ind mellem piller af eroderet konglomerat (sam - men kit tet sand og sten). Hvert hus er byg get over et an - det, så man kan gå fra det enes gårds plads di rek te ned på det an dets tag. Der fin des en 500 år gam mel gom pa, som bl.a. indeholder en. stor Buddha og 108 terrakotta-statuer, forestillende boddhisatvaer. Fra Bra ga til Ma nang (3550 m) er der kun en halv ti mes gang. Det er en stor lands by, som lig ger over for en grøn sø, dan net af smel te van det fra glet scher ne ved An na pur - na III og Gan ga pur na. l byen fin des elek tri ci tet, og man kan se vi deo nog le ste der! Der er læge i Ma nang. Fra Ma nang går en sti over flo den til Khangs ar og videre til den højalpine sø Lake Ti li cho (4919 m). Fra søen går en an den sti ned til Jomosom i Kali Ganda ki. Den ne rute har i pe ri o der væ ret luk ket for trek ke re (spørg på im - migrationskontoret). Turen er meget krævende, og guide og godt ud styr er nød ven digt. Før opstigningen til Thorung La er det klogt at til brin ge en dag el ler to i Ma nang for at bli ve ak kli ma ti se ret. Man kan fx gå en tur til glet scher sø en. El ler op til en munk/ene bo er på nord si den af flo den for at få vel sig nel se og en rød uld - snor til at brin ge os frelst over Thorung La Sti en mod pas set går til høj re op langs flo den Jar sang Kho la. Land ska bet er goldt med ve ge ta ti on af lave ber be - ris, ene, ro ser og dværg mis pel. Her kan ses Hi ma la yag rib - be, lammegribbe og ravne, og alpeallikerne er tillidsfulde. På bjerg skrå nin ger ne fær des flok ke af bha ral. Lør dag den Ma nang- Le der (3550 m m) 11 km Un der vejs til pas set er det klogt at til brin ge en nat i Le der (4250 m) (Lathar). Søn dag den Leder- Phedi (4250 m m) 6 km Sti en fort sæt ter langs øst bred den, går over en bro og vi - de re langs vest bred den op ad en skrå ning med løse sten. På den an den side af skrå nin gen lig ger Thorung Phe di (4400 m), sidste overnatningsmulighed før passet. Her fin des kun ét ho tel, som i høj sæ so nen al tid er over fyldt. Alle so ver i et stort rum, og nat ten igen nem er der me get støj. De sa ni tæ re for hold er fryg te li ge; vær sik ker på, at drikkevandet bliver renset eller kogt. Man dag den Phe di- Thorung La- Mukti nath (4400 m m m) 15 km - 7 timer Op stig nin gen til pas set bør star te en ti me før sol op gang - så er sne en fast og let at gå i. Man bør ikke star te tid li ge re, da man nemt kan bli ve af kø let. Der er me get stejlt, og 5

6 man bør gå støt og ro ligt og drik ke mas ser af vand. Man skal ikke hol de for lan ge pau ser, da man så bli ver for kold. Hvis der er fal det sto re mæng der sne, er op stig ning far lig - ofte umu lig. Man må ven te, til de lo ka le Ma nangfolk har tram pet et nyt spor i sne en. Hvis man er i tid nød, bør man vende tilbage til Besisahar. Ef ter nog le ti mer og 4-5 fal ske top pe når man Thorung La (5415 m), mar ke ret af en chor ten og be de flag. Her fra kan man se ned over Mukti nath til Kali Ganda ki. Ned tu - ren er først jævn, si den me get stejl. Det er hårdt for knæ e - ne. Hvis man går op til pas set fra Mukti nath, skal man tage i be tragt ning, at man sti ger over 1600 m, og der er ikke vand at få, med min dre man kan smel te sne. Muktinath (3800 m) er et hel ligt sted for både hin du er og buddhister. Allerede Ma hab ha ra ta, det gam le hin dukvad, næv ner ste det og kal der det Sha li gra ma ef ter de fossile ammonitter (en slags blæksprutter), man kan finde her (sha li gram på hin di). Brah ma skab te her ild af vand. l temp let Jwa la Mai kan man se det te mi ra kel i form af bræn den de na tur gas gen nem vand og sten. Hin du er ne me ner, at et bad i Mukti nath- kil den be vir ker frel se ef ter dø den (muk ti be ty der frel se på hin di). Kil den er ført ind i et rør, som mun der ud i 108 fon tæ ner, for met som or ne - ho ve der. Temp let er hel li get Vishnu, og ornerne symboli - se rer ham i en af hans in kar na ti o ner. Bud dhi ster ne be - tragter Vishnu-statuen som værende boddhisatvaen Ava - loki tes hva ra, og ste det er der for også hel ligt for dem. Land ska bet om kring Mukti nath er ti be tansk, og der er man ge bo der, som ejes af flygt nin ge fra Ti bet. Om rå det her får me get lidt regn, og ve ge ta ti o nen er spar som. Kun om kring flo der ne fin des lidt pop ler og bu ske. Ved fuld må - ne i august-september kommer tusindvis af hindu-pilgrim - me til Muktinath, og omtrent samtidig afholder tibetanerne en fest, Yar tung, med optog og hestevæddeløb. Lands by en ne den for Mukti nath hed der Ra ni pau wa, og her lig ger en mæng de ho tel ler og et pil grims her berg. Der er et lil le vand kraftan læg, og en del af strøm men her fra var mer (må ske) vand til var me bade (ca. 20 Ru pe es). God mad på Ho tel North Pole. Tre me get spæn den de lands by er nord for Mukti nath. Tirs dag den Mukti nath- Kag be ni (3800 m m) 11 km - 3½ time Vand ring fra Mukti nath til Kag be ni. På ve jen be sø ger vi temp let i Jharkot (3600 m). (Også hu ler og gam le bo - plad ser). Her fra en pragt fuld ud sigt mod nord over Mu - stang, til Tukche (6920 m) og til Dau la gi ri (8167 m). Fra Khingar til Kag be ni er der en fald på ca. 400 m. 6

7 Ons dag den Kag be ni (hvi le dag) Kag be ni er en spæn den de ti be tansk på vir ket lands by, om gi vet af træ er og med en stor gom pa. Byen lig ger gan - ske nær græn sen til det lil le kon ge ri ge Mu stang (hvor prins Jo a chim har væ ret). Det ko ster 700 US $ for en til - la del se til at be sø ge lan det, som er "re stric ted area" og kun må be sø ges led sa get af en li ai son of fi cer fra et god kendt firma. Evt. besøge borg, skole, buddhisttempel. Tors dag den Kag be ni- Marp ha (2900 m m) 16 km - 5½ time Det er klogt at gå stræk nin gen Kag be ni-jom som tid ligt om mor ge nen, da der al tid blæ ser en strid vind op fra syd se ne re på da gen (kl ). Vin den pi sker støv og sand op, og det er ikke no gen for nø jel se at gå imod den. Til Jom som over Eklebhatti. Et par ti mers jævn vand - ring syd på fra Jom som brin ger os til den smuk ke tha ka lilands by Marpha (2650 m) med hvid kal ke de huse. Mar - p ha er en utro lig smuk og spæn den de by. Tem pel, tør re - de æb ler, ti be tan ske bo der, flot te huse, snæv re ga der - en rig tig hyg ge lig by, hvor vi også kun ne væl ge at have over - liggerdag. Det energiske thakali-folk handlede før kinesernes be sæt tel se af Ti bet me get med ti be ta ner ne. De byt te - de korn fra Ne pal med salt fra Ti bet. I Marp ha kan man til brin ge en god dag med at kig ge på byen el ler købe lo - kalt hånd værk m.m. Sti er ne gen nem lands by en er be lagt med sten, hvorunder kloakvandet løber. Nær Marpha ligger plan ta ger med æb ler, fersk ner og abri ko ser. Om ef ter - året kan man købe frugt til næ sten in gen pen ge. Af en del af høsten fremstilles lokal alkohol, rakshi. Det er desværre en pro ces, som for bru ger en mæng de træ. Fre dag den Marp ha- Gha sa (2650 m m) 22 km - 7 timer Ve ge ta ti o nen er nu fro di ge re. Fra Marp ha er der et par ti - mers vand ring til Tuk che (2600 m). I kan ten af da len vok ser nu skov af cy pres, taks og an dre nå le træ er med man ge små fug le, især mej ser og san ge re. På klip per ne ses mange agarner. Mellem Tukche og Kalopani findes sti på beg ge si der af flo den. På vest bred den lig ger Kobang (2550 m) og kort ef ter Lar jung (2560 m), hvis huse er byg get så tæt sam men, at man går i en slags tun nel gen - nem dem. Yder li ge re et par ti mers gang til Kalopani (2550 m) og Lete (2500 m), som næ sten er vok set sam - men. Mellem Lete og Gha sa skifter klima og vegetation. Det reg ner be ty de ligt mere end mod nord, og sko ven æn dres til bland skov af løv- og nå le træ er. Hu se nes tage er skrå pga. den me gen regn, ikke fla de som nordpå. Fuglelivet er også meget rigere. I skovene 7

8 her om kring kan man se man ge af Ne pals far ve strå len de fasaner: danfe, chir, tragopan o.a. Lør dag den Gha sa- Tato pa ni (2000 m m) 13 km - 6 timer Syd for Gha sa ses spo re ne af de øde læg gel ser, en flod bøl - ge for år sa ge de i Man ge mar ker blev skyl let væk, og sti en går helt ude ved en af grund nær Thak Kho la. Da len smal ner ind, og flo den bru ser nede i en kløft. På grund af sta di ge jord skred æn dres sti en kon stant; ét år går den på øst si den, det næ ste på vest si den, Det er en barsk vand - ring. Det går stejlt ned til Dana (1400 m), hvor sub tro pisk ve ge ta ti on og fug le liv igen duk ker op. Fra Dana er det en nem vand ring til Tatopani (1200 m). Flod bøl gen i 1987 va ske de også dele af den ne lands by bort. Her er tal ri ge so fi sti ke re de ho tel ler og re stau ran ter. Me nu kor te ne er alenlange, og nogle steder findes endog video! Tatopani be ty der "Varmt vand". Ne den for lands by en lig ger to var - me kil der i ce ment ba de ved flo den (her ligt). Her kan man tage et til trængt bad - men vær ven lig ikke at bru ge sæbe i sel ve ba de ne. Man kan få mas sa ge, købe man ge frug ter, spi se vir ke lig va ri e ret mad og i det hele ta get nyde li vet i særdeles behagelige og smukke omgivelser. 2 hængebro - er syd for byen Søn dag den Tato pa ni- Sik ha (1200 m m) 7 km - 5 timer Fra Tato pa ni kan man væl ge mel lem fle re ru ter til ba ge til Pok ha ra. Man kan gå mod syd langs flo den via Beni (800 m) til Mald hun ga (700 m). Det ta ger om kring halv an den dag. Her fra går der bus til Pok ha ra. Vi væl ger at gå over Gho re pa ni med over nat ning i Sikha (1920 m). Vand ring fra Tato pa ni til Sik ha over Ghara (1770 m). Det går alt så bare opad igen. Ret hård tur. Vi bru ger ca. 5 ti - mer til tu ren. Man dag den Sik ha- Gho re pa ni (1920 m m) 6 km - 4 timer Først ret jævnt gennem skyggefulde rododendronskove til Phalante (2270 m). Fort sat tæt ve ge ta ti on til Chitre (2350 m). Her fra opad (500 høj de me ter) i ser pen ti ner med trap per og lidt løs jord i si der ne. Gho re pa ni (2860 m) er et po pu lært sted at over nat te på grund af den fan ta sti ske ud sigt mod de sne klæd te bjer ge nord og øst her for, Dhau la gi ri (8167 m), Nilgiri(7061 m) og An na pur na South (7219 m) Det po pu læ re ste ud sigts - punkt hed der Poon Hill (3205 m). Des vær re er sko ven ble vet kraf tigt på vir ket af de man ge trek ke re, da den fæl - des til brænd sel. ACAP har gjort et stort ar bej de for at mind ske den ne ga ti ve ef fekt og op ly se ho tel e jer ne om en 8

9 mere skånsom udnyttelse af omgivelserne. Miljøbevidste trek ke re bor på ho tel ler, som an ven der pe tro le um til brændsel. Gho re pa ni er også kendt for sine smuk ke rho do den dron - sko ve, som blom strer me get smukt i marts- april. Tirs dag den Gho re pa ni- Ul le ri (2860 m m) 6 km - 2½ time Tidlig morgenbestigning af Poon Hill. Hvis vi er lidt hel - di ge kan vi op le ve en ene stå en de smuk sol op gang over Hi ma la yas sneklædte bjergmassiver. Efter morgenmad vand ring mod syd øst ned gen nem en smal, vild kløft til Ulleri (2050 m) Ons dag den Ul le ri- Bi ret hanti- Pok ha ra (2050 m m m) 8 km - 3 ti mer til Naya Pul 2 ti mers buskørsel Den stej le sti ned til Bhurungdi Kho la er bro lagt hele ve - jen. Hårdt for knæ e ne at gå ned ad de 3767 trin! Ef ter flo den når man Tirkhe dun ga (1550 m) og be fin der sig nu i tro pisk ager land. Her fra er det en nem vand ring til bazarbyen Birethanti (1050 m) ved Modi Khola. Nær byen fin des et ba de sted i Bhurungdi Kho la. Modi Khola kryd ses ad en stor bro, og man går lidt mod syd langs flo den til Naya Pul, hvor man kan tage en bus til Pokhara. Hvis man øn sker at gå lidt læn ge re, kan man dre je mod nord ef ter bro en og sti ge stejlt op til Chandrakot (1600 m) på en blæ sen de bjerg kam. En kort vand ring til Lumle, hvor bus sen til Pokhara pas se rer. Tors dag den Pok ha ra (hvi le dag) Fre dag den Pok ha ra Lør dag den Pok ha ra Søn dag den Pok ha ra-kathmandu Man dag den Kathmandu Tirs dag den Kathman du Ons dag den Kathman du Tors dag den Kathman du Fre dag den Kathman du 9

10 10

11 11

12 12

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Ne pal tur 1998. Dagsprogram. Kl. 20.00 af gang fra Ka strup. Kl. 00.40 an komst Mo skva. Fre dag den 16.10.

Ne pal tur 1998. Dagsprogram. Kl. 20.00 af gang fra Ka strup. Kl. 00.40 an komst Mo skva. Fre dag den 16.10. Ne pal tur 1998 Dagsprogram Fre dag den 16.10. L ørdag den 17.10. Forberedelser i Kathmandu til de kom mende uger. 1. over nat nig i Bhaktapur. Søndag den 18.10. 1. dag, Kag Bali, Kra gens Dag i Tihar,

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4

Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4 Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4 Fre dag den 16. ok to ber København-Moskva....4 Lør dag den 17. ok to ber Moskva-Kathmandu....4 Søn dag den 18. ok to ber Bhaktapur...5 Man dag den

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20 BW 24 BW 35 01-03-2005 DA NO SV FI EN DE FR NL Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Instruction manual... 27-32 Betriebsanweisung... 33-38 Manuel

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

jeg ser de lette skyer

jeg ser de lette skyer hilli aber 2013 jeg ser de lette skyer det danske drengekors 70 års jubilæum artitur Jeg ser de lette skyer or soran solo, ligestemmigt kor (SS), mandskor (TTB), klaver og strygekvartet Coyright 2013 Philli

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Ind hold. Se pak ke li ste på si de 20 og ru te kort på si de 21!

Ind hold. Se pak ke li ste på si de 20 og ru te kort på si de 21! Ind hold Dag Da to Eta pe km Til ba- Rest Si de gelagt 1. 24. april Pamplo na - Pu en ta la Rei na...21 21 676 4 2. 25. april Pu en ta la Rei na - Estel la...24 45 652 4 3. 26. april Estel lea - Los Ar

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning Trap pes tig nings sys tem s-max 160 kg Bet je nings vejled ning CE kon for mit ets er klæ ring Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er klæ rer her med at pro duk ter ne i trap pe be stig nings

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE

OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.14 OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE MELLEM SMEDELUNDSGADE OG BLEG DAM MEN UdviklingsEnheden December 2001 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan,

Læs mere

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier Dansk Ken nel Klub Border Collie Atelier 2001 For la get Ate li er, Fiol stræ de 31, 1171 Køben havn K ISBN 87-7857-282-7 Bogen er skre vet af Bor der Col lie Klub ben, spe ci al klub ben under Dansk Ken

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere