Landbrugspolitisk. redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugspolitisk. redegørelse"

Transkript

1 Landbrugspolitisk redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug Marts FM 2007/38 DFFL J.nr

2 Forord Med nærværende oplæg som er udarbejdet i tæt samarbejde med landbrugserhvervet forelægger Landsstyret et konkret forslag til en modernisering af landbrugspolitikken byggende på et ønske om at kunne producere fødevarer af høj kvalitet, som efterspørges af forbrugerne og som foregår på bæredygtig vis både økonomisk, miljømæssigt og kulturelt. Landbrugspolitikken er formuleret med overordnede mål og med konkrete visioner for udviklingen af landbrugssektoren. Det ligger endvidere indbygget i forslaget, at der vil skulle finde en løbende strukturovervågning sted af hensyn til at kunne styre den overordnede indsats og foretage eventuelle nødvendige tilpasninger i takt med behovene herfor. Forslaget tager afsæt i landbrugssektorens aktuelle og forventede udfordringer i de kommende år. I Landsstyrekoalitionsaftale af 25. november 2005, står følgende som overskrift og som overordnet målsætning: Udvikling af landbruget og husdyrhold: 1) Landsstyret ønsker at assistere med henblik på at realisere en økonomisk bæredygtig udvikling og forøgelse af erhvervslivet omkring det grønlandske landbrug og husdyrhold. 2) Landsstyret vil lægge vægt på at øge mulighederne for en grønlandsk selvforsyning af landbrugsprodukter på landbrugsområdet. Disse målsætninger er indarbejdet i nærværende landbrugspolitiske redegørelse. Finn Karlsen Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug 2

3 Indholdsfortegnelse: Side: Resumé 4 Indledning 6 1. Landbrugspolitiske visioner, målsætninger, strategier Overordnet mål, visioner og konkretisering heraf Overordnet mål Landbrugspolitiske visioner Landbrugspolitiske strategier Offentlig forvaltning af landbrugserhvervet Landbrugsstøtten i Grønland Forvaltningens nuværende organisering Reform af administrationen af erhvervsstøtte til landbrug Smidiggørelse og forenkling af den offentlige forvaltning af 19 landbrugsområdet 3. Landbrugets struktur og organisering Infrastruktur Strukturudvikling Rammebetingelser for landbrugserhvervet Større indtjening gennem fokus på at optimere hele værdikæden Forbedring af markedsforhold Producentvilkår Uddannelsesvilkår og forsøgsvirksomhed Støttevilkår Landbrugsproduktion produkter Grønsags- og kartoffelproduktion Træplantning og plantageanlæggelse Turisme Husflid Mælke- og oksekødsproduktion Pelsdyrproduktion Tamrenhold Fjerkræproduktion Landbrugets økonomi Driftsøkonomi Samfundsøkonomi Øvrige politiske hensyn Internationale forpligtelser Fokuseret og efterspørgselsstyret rådgivning og uddannelse Bilagsoversigt Bilag 1, Organisationsdiagram 38 Bilag 2, Oversigt over love, forordninger og bekendtgørelser om landbrug 39 Bilag 3, Oversigt over støtte til landbrug i andre lande 40 Bilag 4, Landsstyrets handlingsplan for aktiviteter 42 Bilag 5, Landkort over sydgrønland, oversigt over fåreholdersteder 44 3

4 Resumé af landbrugspolitisk redegørelse. I forordet, indledningen samt i kapitel 1 præsenteres baggrunden for udarbejdelsen af redegørelsen, landbrugserhvervets historie samt faktuelle tal omkring det nuværende landbrug og fåreavl i Grønland. I afsnit beskrives de overordnede mål, visioner samt konkretisering heraf samt landbrugserhvervets strategier. Redegørelsen tager afsæt i landbrugssektorens aktuelle og forventede udfordringer i de kommende år og er formuleret med overordnede mål og med konkrete visioner for udviklingen af landbrugssektoren. Udmøntningen af ovennævnte sker gennem opfølgning og løbende strukturovervågning for at sikre at udviklingen indenfor erhvervet bevæger sig i den ønskede retning. I kapitel 2 beskrives hvorledes landbrugserhvervet forvaltes, reguleres og hvilke støtteordninger der eksisterer i Grønland i dag, ligesom der er en beskrivelse af hvordan forvaltningen er organiseret. Som det vigtigste er der over flere afsnit en redegørelse om hvordan forvaltningen og erhvervsstøtten ønskes reorganiseret, og ikke mindst hvordan administrationen ønskes smidiggjort og forenklet. I kapitel 3, som er redegørelsens vigtigste kapitel, redegøres der for den nuværende struktur og organisering af landbruget, ligesom kapitlet fokuserer på spørgsmålet og dermed diskuterer om Grønland skal bibeholde sin nuværende struktur med mindre familiebrug, eller om der skal søges gennemført en strukturændring i landbrugserhvervet, hvor der opbygges større og mere rationelle brugsstørrelser ved udvidelse eller sammenlægning af eksisterende landbrug. Der er beskrivelser af eksisterende infrastruktur, markedsforhold, producentvilkår og andre betingelser og vilkår landbrugserhvervet er underlagt og derudfra forslag til strategier og handlingsplaner for, hvorledes landbrugserhvervet kan få driftsøkonomisk overskud i de enkelte landbrugsbedrifter. Der behandles emner som værditilvækst og at denne sker via effektivitet og udvikling af landbrugssektoren. I kapitlet er der også forslag om reorganisering af uddannelses- og efteruddannelsesvirksomheden indenfor Grønlands Hjemmestyre. I kapitel 4 kan der læses om den nuværende landbrugsproduktion og typer af produkter, ligesom der peges på udviklingspotentialer indenfor emner som grønsags- og kartoffelproduktion, træplantning og plantageanlæggelse, turisme, husflid, mælke- og oksekødsproduktion, pelsdyrproduktion, tamrenhold samt fjerkræproduktion. I kapitel 5 behandles driftsøkonomien og samfundsøkonomien med beskrivelse af hvor stor offentlig støtte der gives til landbrugssektoren. Der lægges op til at der i forvaltningen udarbejdes økonomiske analyser af landbruget, således at forvaltningen i fremtiden kan fremkomme med mere præcise tilkendegivelser om tilskudsbehov i landbruget. 4

5 I kapitel 6 er der en beskrivelse af øvrige politiske hensyn i forhold til Grønlands internationale forpligtelser, og der gives pejlemærker for, hvorledes Grønland i relation til landbrugssektoren også forholder sig til globaliseringen og de forpligtelser, som landet skal følge og udvikle, f.eks. WTOregler og relationerne til det øvrige Norden. I kapitlet behandles også vigtigheden af en fokuseret og efterspørgselsstyret rådgivning og uddannelse, løbende efteruddannelse samt indsatsen for at tiltrække unge til landbrugssektoren. Endelig behandles spørgsmålet om forsøgsaktiviteter for at skabe ny nødvendig viden om landbrug, således at landbrugssektoren kontinuerligt kan udvikles og tilpasses de øgende krav og vilkår på verdensplan. 5

6 INDLEDNING: Det grønlandske landbrugs historie: Det grønlandske landbrug er en del af den nordatlantiske landbrugskultur, således som vi finder den på Færøerne, Island og Norge. Landbruget har en lang historie i Grønland, strækkende sig tilbage til nordboernes landbrug i middelalderen; fra 980 erne og frem til ca. år Vores moderne landbrug strækker sig tilbage til 1783 hvor at nordmanden Anders Olsen og Tuperna fra Nuuk-området slår sig ned i Igaliku som kvægholdere; på ruinerne af nordboernes bispesæde. Deres efterkommere har drevet landbrug i Igaliku frem til i dag. Der har således været drevet landbrug i Grønland i snart 225 år. Det moderne fårehold strækker sig tilbage til 1906, hvor pastor Jens Chemnitz indfører færøske får, som siden suppleres op med statens import i 1915 af islandske får. De første heltidserhvervsfåreholdere opbygger gårde i 1920 erne og 1930 erne, hvor Otto Frederiksen i 1924 blev den første bonde i Qassiarsuk efter nordboerne. Erhvervet var de første årtier et meget ekstensivt drevet erhverv, som i høj grad var baseret på vintergræsning, med store tab af dyr i snerige vintre. Dette var dog en økonomisk uhensigtsmæssig produktionsform, og erhvervet har gennemgået en større udvikling i de sidste 30 år, hvor produktionen er blevet koncentreret på relativt få brug. Der er videre sket en opbygning af en fornøden staldkapacitet, god fodring og pasning samt nyopdyrkning af jord til hjemmeproduktion af foder. Det grønlandske landbrug, tal og fakta, anno 2007 Landbruget er i dag koncentreret primært Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik kommuner; med enkelte landbrug i Paamiut og Nuuk kommuner. Der er pr. 1/ i alt 55 besætninger med får samt 2 tamrenbesætninger. Af disse er 51 fuldtidsgårde. Den samlede fårebestand, med væddere og beder andrager dyr. Der er en bestand på moderfår, hvilket giver et gennemsnit på 417 moderfår/besætning. Det estimeres at den årlige samlede lammeproduktion; er på over dyr. Derudover findes 215 heste, 24 stk. kvæg samt ca tamrener. 6

7 Græsningsområderne er fundamentet for landbruget, og er i en Nordatlantisk kontekst gode græsgange for drøvtyggere; får, kvæg og tamrener. Der er kortlagt et græsningspotentiale for over moderfår i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik kommuner. De samlede græsningsressourcer kan formodes at ligge på over moderfår i SV- Grønland. Der forefindes stadig betydelige dyrkbare områder i de sydvestgrønlandske dalstrøg. 1. Landbrugspolitiske visioner målsætninger strategier for landbrugsudviklingen frem til De store udfordringer for landbruget giver behov for en fremadrettet indsats på en række områder. Indsatsen skal medvirke til at sikre landbrugserhvervet muligheden for en vækst, som afspejler de behov, som forbrugere har for produkter fra erhvervet og som i videst mulige omfang harmonerer med andre ønsker til samfundsudviklingen. Udfordringerne skal søges løst i tæt samarbejde med erhvervet selv, igennem Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (SPS) og Landbrugsrådet. Følgende fokusområder skal der satses på: Bedre incitamentsstrukturer for erhvervets udøvere, for herigennem at opnå en bedre ressource- og kapacitetsudnyttelse af såvel offentlige som private investeringer i landbrugssektoren. Smidiggørelse af administration og regelforenkling, blandt andet ved at gøre forvaltningen mere smidig, anvende bedre IT-løsninger i administrationen og lempe reglerne på landbruget i relevant omfang. Målrettede initiativer omkring innovation og produktudvikling ved blandt andet at forbedre samspillet mellem SPS og andre erhvervsfremmeaktører og virksomhederne samt en fortsat kompetent udvikling af Konsulenttjeneste for Landbrug. Sikring af faglighed i rådgivning og administration samt styrket kompetenceudviklingsindsats gennem øget fokus på uddannelse og efteruddannelse af erhvervsudøvere. 7

8 Fokusområderne vil dels blive hæftet op på det overordnede mål og visionerne for landbrugssektoren, dels skulle udmøntes i konkrete initiativer, hvor der for hver af disse i det videre forløb vil skulle være en ansvarlig for gennemførslen heraf. 1.1 Overordnede mål, visioner og konkretisering heraf Som det allerede er beskrevet i den fødevarepolitiske redegørelse til EM 2004, spiller fødevareproduktionen en betydelig rolle i det grønlandske samfund. Alle selvstændige samfund ønsker at have en vis grad af fødevaresikkerhed, dels med tanke på kvalitet men også af hensyn til forsyningssikkerhed. Graden af selvforsyning afhænger af de naturlige muligheder. Målet med en landbrugspolitik er således at sikre den nødvendige produktion af landbrugsprodukter i forhold til den valgte grad af fødevaresikkerhed. I 2006 blev der slagtet lam, svarende til 344 tons og får svarende til 35 tons på slagteriet i Narsaq svarende til at hver person i Grønland konsumerer 6,6 kg. lamme-/fårekød pr. år. Importen af kødprodukter udgør ca. 55 kg. 1 pr. person/år. For at hjemmemarkedsproduktionen af kød skal overgå importen af kød alene ved en forøgelse af lammeproduktionen, er det nødvendigt med næsten en fordobling af produktionen, hvilket må antages at være en meget ambitiøs målsætning. Sunde fødevarer er videre en forudsætning for et sundt liv, ligesom produktion og tilberedelse af fødevarer har stor kulturel betydning. Hertil kommer, at produktionen giver anledning til indtjening og beskæftigelse for mange, samt sikrer bosætningen i landdistrikter. De overordnede mål med en landbrugspolitik, kan opsummeres i følgende punkter: - Sikre forsyningerne - Sikre forbrugerne rimelige priser på fødevarer - Sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard - Sikring af en stabil indtægt i landbruget - Stabilisere markederne - Forøge landbrugets produktivitet ved at fremme den tekniske udvikling og sikre en løbende strukturtilpasning - Sikring og forbedring af konkurrenceevnen - Fødevaresikkerhed og kvalitet - Miljø og landbrugspolitik - Supplerende og alternative indtægter for landmandsfamilierne 1 Ifølge Grønlands Statistik udgør importen af kødprodukter ca tons pr. år. Hvis det antages, at hver person i Grønland konsumerer 100 kg. kød og kødprodukter pr. år udgør lamme- og fåreproduktionen ca. 7% af det totale konsum, importen 55% og det øvrige kødkonsum, hvaler, sæler, rensdyr mv. 38%. 8

9 Ovennævnte punkter er i overensstemmelse med de landbrugspolitiske synspunkter, som i dag gør sig gældende i de lande som vi normalt sammenligner os med. For de grønlandske landbrugsprodukters vedkommende er der overvejende tale om en produktion rettet mod afsætning på hjemmemarkedet. En undtagelse er tamrenholdererhvervet i Sydgrønland samt eksporten af fåreskind og fåre- og lammeuld, som primært er rettet mod salg til udlandet. En større eksport af grønlandske landbrugsprodukter, specielt lammekød, er ikke aktuel i nærmeste år, idet hjemmemarkedet ikke er mættet. Fremtidig eksport vil sandsynligvis være en nicheproduktion for enkelte produktgrupper, eksempelvis kan grønlandsk lam muligvis eksporteres til det internationale gourmetmarked. Landbrugssektoren finansieres delvist af subsidier fra landskassen, specielt til at opretholde og udvikle produktionen af lammekød samt andre landbrugsproduktioner, ligesom lammeproduktionen er beskyttet gennem en afgift på import af udenlandsk fåre- og lammekød. Importafgift/told og importkvoter er internationalt set ikke et særsyn, og anses for nødvendigt af de fleste lande for at opretholde en national landbrugsproduktion. Subsidiepolitikken og strukturpolitikken bliver de vigtige omdrejningspunkter i landbrugspolitikken. Tilsvarende er arbejdsindsatsen for at effektivisere og tilpasse produktionen til efterspørgslen fra markedet et vigtigt omdrejningspunkt. Landsstyret finder det derfor afgørende at få formuleret en landbrugspolitik baseret på overordnede mål og visioner, som skal understøttes af konkret handling for at opfylde disse. At Grønland i det hele taget har landbrug som et relevant erhverv skyldes at SV-Grønland har gode naturlige ressourcer for udviklingen af et græsningsbaseret landbrug: Et bjergrigt område, men med opdyrkningsmuligheder i dalstrøg og på fjeldsider. Gode og rigelige græsningsressourcer for drøvtyggere som får, kvæg og tamrener. Der er i Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq kommuner beregnede græsningsressourcer til ca moderfår m. lam Samlede græsningsressourcer, i hele SV-Grønland, fra 59 grader Nord - til 64 grader Nord kan beregnes til at give mulighed for over moderfår. Således er der et betydeligt udviklingspotentiale for et græsningsbaseret landbrug i SV-Grønland. Trods disse gunstige græsningsressourcer må det også konstateres, at markedet i dag globalt set er sådan, at landbruget ikke alene i markedspriserne kan skabe sig dækning for sine produktionsomkostninger. Hvorfor det er nødvendigt med subsidier til landbruget. 9

10 1.2 Overordnede mål De to aktører som skal tilgodeses i det overordnede mål er hhv. forbrugeren og producenten. Målet for forbrugeren er, at denne skal være sikret en forsyning af grønlandsk producerede fødevarer af god kvalitet til en rimelig pris. Producenterne skal være sikret et tilstrækkeligt indtægtsgrundlag samt udviklingsmuligheder som sikrer en stadig produktion af grønlandske fødevarer. Endvidere bør det være et krav, at denne produktion fortsat sker på et naturmæssigt bæredygtigt grundlag, såvel med tanke på græsningsressourcen samt dyrevelfærd. Nedenstående gengives Landsstyrets forslag til det overordnede mål for de kommende års landbrugspolitik: Forbrugerne skal være sikret en forsyning af grønlandsk producerede fødevarer til rimelige priser og med en god kvalitet. Producenterne indenfor det grønlandske landbrug skal have mulighed for at opnå et rimeligt indtægtsgrundlag samt udviklingsmuligheder som sikrer en stadig produktion af fødevarer i Grønland, produceret på en bæredygtig måde. Målet er således at skabe et grønlandsk landbrug som består af effektive, rentable og kvalitetsbevidste landbrug med et rimeligt indtægtsniveau, og som er i fortsat udvikling med en produktion, som foregår på en bæredygtig måde. Forudsætningen for at nå målet er, at der skabes en vækst inden for landbrugssektoren, idet den nuværende produktion ikke kan imødekomme forbrugernes efterspørgsel og er for lille til at sikre en god kapacitetsudnyttelse på slagteriet i Narsaq. Landsstyret mener, at en af forudsætningerne for en højere produktion er en forhøjelse af produktiviteten pr. moderfår. En bæredygtig vækst inden for sektoren forudsætter en tilfredsstillende indtjening hos producenterne, skabt gennem en større konkurrencedygtighed i produktion og afsætning af kvalitetsprodukter og øget produktforædling/detailproduktion. Således vil Landsstyret lægge vægt på at øge mulighederne for en grønlandsk selvforsyning af landbrugsprodukter på landbrugsområdet, jfr. Koalitionsaftalen. 10

11 1.3 Landsbrugspolitiske visioner At nå det overordnede landbrugspolitiske mål kræver derfor velegnede rammebetingelser omkring landbrugssektoren. Landsstyret har derfor følgende vision for rammebetingelserne for landbrugssektoren: Landsstyret ønsker at assistere med henblik på at realisere en økonomisk bæredygtig udvikling og forøgelse af erhvervslivet omkring det grønlandske landbrug og husdyrhold. Visionen er således, at der skal skabes nogle rammer, som giver optimale betingelser for etablering og udvikling af effektive virksomheder indenfor landbrugssektoren og som understøtter en bæredygtig fødevareproduktion, produktudvikling og afsætning. Vision for rammebetingelserne for landbrugssektoren Det grønlandske samfunds rammer for etablering og udvikling af virksomheder inden for landbrugssektoren fremmer og understøtter en bæredygtig fødevareproduktion, produktudvikling og afsætning, hvor dette vurderes som samfundsøkonomisk rentabelt. Målet om at opnå en bedre og mere effektiv udnyttelse af landets fødevareressourcer og en større egenproduktion, der afspejler forbrugernes efterspørgsel kræver en fokuseret uddannelsesindsats samt relevante forsøgs- og udviklingsprojekter på landbrugsområdet. Landsstyret har derfor følgende vision for innovation og kompetenceudvikling omkring landbrugssektoren, både for primærproducenterne, forarbejdnings- og afsætningsleddet: Vision for innovation og kompetenceudvikling omkring landbrugssektoren Innovation og kompetenceudvikling er en væsentlig drivkraft for udviklingen af levedygtige virksomheder inden for landbrugssektoren. 11

12 Der er behov for faste rammer for finansiering af nye landbrugsproduktioner indenfor gartneri og husdyrbrug med tanke på såvel låntagning, udviklingstilskud samt lånegarantier. Innovative tiltag, med nye produktioner indenfor landbrugssektoren, vil fordre en adgang til ekstraordinære udviklingsmidler, udenfor den egentlige erhvervsstøtteordning, af en størrelse som gør at nye initiativer kan realiseres. På denne baggrund er det nødvendigt at vurdere størrelsen af de nødvendige offentlige udviklingsmidler til virkeliggørelsen af nye produktioner. 1.4 Landbrugspolitiske strategier. Det er Landsstyrets opfattelse, at udviklingen skal foregå ved at skabe sammenhæng mellem bevillingerne på Landstingets finanslov og de udviklingstiltag, som erhvervet i samarbejde med forvaltningen finder nødvendige. Det er i udgangspunktet Landsstyrets holdning, at bevillinger på Landstingets finanslov skal forudsætte et positiv bidrag til samfundsøkonomien. Et positivt bidrag til samfundsøkonomien skal ses i sammenhæng med ønsket om at opretholdelse en vis grønlandsk fødevaresikkerhed, såvel i forhold til kvantitet som i forhold til kvalitet af fødevarer. Således vil Landsstyret prioritere bevillingerne til udvikling, uddannelse og innovation under den forudsætning, at de driftsøkonomiske forhold for landbruget tilrettelægges således, at der skabes en reel mulighed for rentabel drift. For at tydeliggøre de politiske ønsker og krav til landbrugssektoren vil Landsstyret efter behov fremlægge forslag til ændring af lov om landbrug, og Landsstyret har herudover udarbejdet en handlingsplan, som er vedlagt som bilag Offentlig forvaltning af landbrugserhvervet. Hvorfor offentlig forvaltning af landbrugserhvervet? Offentlig forvaltning kan have flere formål, fra blot et ønske om at kunne medvirke og regulere på ganske enkelte områder, som anses for samfundsmæssigt vitale, til at være en næsten fuldstændig planøkonomisk forvaltning, hvor erhvervet drives og udvikles alene i forhold til offentlige prioriteringer. 12

13 Landbrugserhvervet her i landet har i de senere år været underlagt en forholdsvis høj grad af offentlig regulering, idet indkomstforholdene generelt i erhvervet har været af en sådan karakter, at der til erhvervet løbende har skullet tilføres væsentlige offentlige støtte- og udviklingsmidler. Herudover har det offentlige nogle miljø- og ressourcemæssige forpligtelser såvel lokalt som i forhold til Grønlands omdømme nationalt og internationalt. Her kan nævnes forhold som dyrevelfærd, naturforvaltning, fødevaresikkerhed mv. Alle områder, som kræver lovgivning og regulering. 2.1 Landbrugsstøtten i Grønland I finanslov 2007 optræder to hovedkonti med direkte relation til landbrugserhvervet, henholdsvis konto , Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet og konto , Udviklingsstøtte til landbrugserhvervet. Herudover indeholder aktivitetsområde 51, Erhvervsstøtte finanslovsmidler til anvendelse i landbrugserhvervet, godt 30% er rentebærende lån, hvor resten er rente- og afdragsfrie lån. Der er tale om konti indeholdende meget forskellige aktiviteter indenfor følgende områder: 1. Direkte landbrugsstøtte, i form af direkte driftstilskud 2. Støtte til landbrugsrelateret industri 3. Innovative tilskud/udviklingstilskud 4. Støtte til infrastrukturen i det åbne land og visse bygder i Sydgrønland 5. Bevillinger til undervisning og forskning/demonstrationsforsøg 6. Bevillinger til administration og rådgivning indenfor landbrugserhvervet 7. Støtte til udvikling af de enkelte landbrugsenheder. Ad.1: Den direkte landbrugsstøtte, som udgør størstedelen af bevillingen på hovedkonto , er støtte til at landbrugerne er sikret et rimeligt indtægtsgrundlag. Navnlig moderfårspræmien, kartoffeltilskud samt uldtilskud er direkte landbrugsstøtte. Indhandlingstilskuddet kan både opfattes som et tilskud til råvareleverandøren såvel som et tilskud til producenten. Hvorfor dette forventeligt indgår i overvejelserne i forbindelse med prisforhandlinger mellem SPS og Neqi A/S. Endvidere er indhandlingstilskuddet et incitament til at levere slagtedyrene til et godkendt slagteri, med deraf følgende positive beskæftigelsesmæssige effekt for lokalsamfundet. Ad.2: Støtten til landbrugsrelateret industri omfatter en underskudsdækning til slagteriet Neqi A/S, som i øjeblikket er den eneste slagterivirksomhed i landet med kapacitet til at slagte over lam og får pr. år. 13

14 Slagteriet Neqi A/S er i dag et 100% ejet datterselskab af KNI A/S, som igen er 100% ejet af Grønlands Hjemmestyre. Underskudsdækningen har sit udgangspunkt i forhandlingerne vinteren 2004 mellem repræsentanter for SPS, Landbrugsrådet/Konsulenttjenesten for Landbrug, Neqi A/S og Direktoratet for Erhverv, Arbejdsmarked og Landbrug. Grundet logistiske ændringer i slagteriets linie bør der ske en fornyet analyse af, hvornår slagteriets når en nulpunktsomsætning. Underskudsdækningen på hovedkonto er beregnet udfra den forudsætning, at slagteriet ikke vil kunne producere med driftsmæssig balance før leverancen af råvarer kommer op på slagtelam. Uanset denne underskudsdækning, har slagteriet Neqi A/S produceret med underskud i såvel 2005 og Grønlands Hjemmestyre betaler således indirekte en yderligere underskudsdækning gennem økonomiske bidrag fra moderselskabet KNI A/S. Ad.3: Innovative tilskud/udviklingstilskud Formålet med udviklingstilskuddene er at fremme og udvikle bestemte områder, som fremadrettet vil kunne bidrage til udvidelse af eksisterende produktioner eller udvikling af nye. Hovedparten af finanslovsmidlerne til udvikling af landbrugserhvervet kommer i dag fra erhvervsstøtteområdet i form af støtte til opdyrkning samt støtte til køb af maskiner og driftsbygninger. Herudover er der på hovedkonto afsat mindre beløb til udviklingsprojekter. Disse midler har primært fundet anvendelse i forbindelse med forundersøgelser af nye produktioner, samt som tilskud til nye fåreholderes etablering. Ad.4: Støtte til infrastrukturen i det åbne land, vejanlæg Ret beset er der ikke tale om direkte landbrugstilskud, men derimod om landskassetilskud til udbygningen af infrastrukturen, således som det er en offentlig opgave at etablere vejanlæg og andre infrastrukturanlæg i andre dele af samfundet. Ifølge Direktoratet for Bolig og Infrastruktur er vejanlæg anlagt af landbrugere at betragte som private veje. 2 Ad.5: Bevillinger til undervisning og forskning/demonstrationsforsøg Der er tale om bevillinger til driften af Fåreholderskolen, hvor der tilbydes undervisning i henhold til landtingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. Herudover anvendes der offentlige midler til driften af forsøgsvirksomheden på Upernaviarsuk forsøgsstation. Der er tale om en virksomhed som strækker sig tilbage til grundlæggelsen af fåreavlsstationen i 1915, og som i dag drives med midler fra hovedkonto Landbrugserhvervets fortolkning og praksis igennem mange år har været, at veje mellem anløbssted og gårdene anlægges af kommunerne, hovedsagligt med lokale landmænd som entreprenører, anses som offentligt anlagte veje. Kun egentlige markveje, som fører ud til marker, kan betegnes som private veje. 14

15 Upernaviarsuk forsøgsstation er endvidere det grønlandske landbrugs ansigt udadtil, og besøges af mange turistgrupper samt officielle delegationer gennem sommeren. Upernaviarsuk er en af de vigtigste turistattraktioner i Sydgrønland, navnlig med tanke på økoturismen, hvor turisterne ønsker at se virkningen af den globale opvarmning og erhvervsændringer i den forbindelse. Ad.6: Bevillinger til administration og rådgivning indenfor landbrugserhvervet Bevillinger til administration og rådgivning anvendes på to områder, hvor den væsentligste aktivitet er henlagt til Konsulenttjenesten for Landbrug. Herudover gives der tilskud til Fåreholderforeningen SPS, hvor tilskuddet er øremærket til Fåreavlens Administrationskontor. Bevillingerne er i Finansloven afsat på hovedkonto Ad 7: Støtte til udvikling af de enkelte landbrugsenheder Over bevillingerne til erhvervsstøtten, aktivitetsområde 51 i Finansloven ydes der støtte til de enkelte landbrugere gennem større eller mindre andele af rente- og afdragsfrie lån i forbindelse med optagelse af erhvervsstøttelån til reparations- og vedligeholdelsesarbejder på såvel faste anlæg som på maskiner og øvrige driftsmidler. Oversigt over finanslov 2007 med overslagsår KR. --- Direkte landbrugsstøtte Hovedkonto FL 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Indhandlingstilskud kr kr kr kr Moderfårstilskud, kartoffeltilskud mv kr kr kr kr I alt kr kr kr kr Industritilskud Hovedkonto FL 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Underskudsdækning slagteri kr kr. 753 kr. 211 kr. 211 I alt kr kr. 753 kr. 211 kr. 211 Innovative tilskud/udvikling Hovedkonto FL 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Tilskud til etablering kr. 200 kr. 100 kr. 100 kr. 100 Tilskud til udviklingsprojekter kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 I alt innovative tilskud kr. 500 kr. 400 kr. 400 kr. 400 I alt Kr Kr Kr Kr Administration og rådgivning Hovedkonto FL 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Konsulenttjenesten kr kr kr kr Landbrugsrådet kr. 125 kr. 110 kr. 100 kr. 100 Fåreholderforeningen SPS kr. 400 kr. 400 kr. 400 kr. 400 I alt kr kr kr kr

16 Undervisning/forskning Hovedkonto FL 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Upernaviarsuk kr kr kr kr I alt kr kr kr kr Infrastruktur Hovedkonto FL 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Vejanlæg kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 I alt kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 Hovedkonto FL 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 I alt Kr Kr Kr Kr ESU-midler til landbruget Hovedkonto FL 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010 Rentebærende udlån Kr Kr Kr Kr Rente- og afdragsfrie udlån kr kr kr kr Indfrielse af garantier for lån til kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 grovvarekøb Over erhvervsstøttemidlerne er der i 2007 afsat kr. 2 mio. direkte til landbrugserhvervet som renteog afdragsfrie lån. Disse midler kan anvendes til alle formål indenfor rammerne af erhvervsstøtteforordningen, men i 2007 vil en betydelig del gå til betaling for opdyrkning. Der er indenfor de første 3 måneder af 2007 disponeret 1,4 mio. kroner til opdyrkningsformål, hvorfor der kun er et beskedent beløb tilbage til øvrige formål indenfor landbrugserhvervet. De offentlige støttemidler omfatter direkte landbrugstilskud på 10,4 mio. kr., og tilskud til etablering på 0,2 mio. kr. samt rente- og afdragsfrie lån på 2 mio. kr. Samlet 12,6 mio. kr., svarende til et gennemsnitligt på ca kr. pr. landbrug, jf. afsnit 5. Forholdene svarer omtrent til situationen i det nordlige Sverige samt Island, men er under niveauet i Norge (jf. Nødvendige Landbrugspolitiske tiltag, DfE, 2004). Til kort orientering kan det i bilag 3 ses, hvordan andre landes støtte til landbrug er Forvaltningens nuværende organisering Landbrugsområdet har siden 1. april 2006 været forvaltet under Landsstyreområdet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. 3 Forventer at fiskerierhvervet anvender ca. 1,5 mio. kr. af bevillingen, resten af landbruget. 4 Bilaget er udarbejdet af konsulenttjenesten for landbrug. 16

17 Landbrugsafdelingen i Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug består af en fuldtids medarbejder på konsulent/ac-fuldmægtig niveau, og denne medarbejder er fast sekretær for Landbrugsrådet. Landsstyret nedsatte Landbrugsrådet i 1993, med det formål at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret i landbrugsanliggender. Landbrugsrådet er i henhold til budgetbidragene i Finanslovens hovedkonti for landbrug tillagt beslutnings- og disponeringskompetence i forhold til forskellige landbrugsformål. I henhold til de forvaltningsretslige regler kan Landsstyret kun uddelegere beslutnings- og dispositionskompetence ved lov. Landsstyret vil til EM 2007 fremlægge forslag til ændring af lov om landbrug, således at Landbrugsrådet eksistens og kompetencer bliver fastsat ved lov. Hvilke fremtidige kompetencer Landbrugsrådet skal tillægges udover retten til at være høringspart i landbrugssager, vil Landsstyret søge afklaret blandt andet i dialog med fåreholderforeningen SPS, Konsulenttjenesten for fåreavl og Landbrugsrådet. Landbrugsrådets nuværende organisering ses i bilag 1, Organisationsplan for Landbrugsrådet. Som nævnt under ovenstående afsnit om landbrugsstøtten i Grønland, er Finanslovens bevilling til uddannelse og forskning henlagt til Landsstyreområdet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og ikke som for de fleste andre erhvervsuddannelsesaktiviteters vedkommende lagt under Landsstyreområdet for Erhvervsuddannelser mv. Jf. senere afsnit 3.7 skal Landsstyret anbefale, at de erhvervsfaglige uddannelser indenfor landbrugsområdet får samme status som øvrige erhvervsfaglige uddannelser og såvel bevillingsmæssigt som forvaltningsmæssigt henlægges under Landsstyreområdet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse. Denne anbefaling udspringer ikke fra en forhåbning om større bevillinger, men derimod fra at de bevilgede midler måtte kategoriseres med den rette benævnelse; som midler til undervisningsområdet og ikke som erhvervstilskud. Den gældende bekendtgørelse af 12. september 1994 om fåreholderuddannelsen angiver uddannelsens indhold mv. og forudsætter et brancheudvalg for landbrugsområdet. I forbindelse med eventuel bevillingsmæssig tilbageførsel af uddannelsen til Landsstyreområdet for Erhverv mv. bør denne bekendtgørelse gøres til genstand for nødvendig revision. 17

18 2.3 Reform af administrationen af erhvervsstøtten til landbrug Landbrug er et relativt kapitalintensivt erhverv set i forhold til det mulige afkast, hvorfor der er brug for lånekapital som ikke altid matcher de muligheder, som det private finansielle marked stiller til rådighed. Det grønlandske landbrug har i de sidste år været afhængigt af offentlig lånekapital og støtte til opbygningen af erhvervet, primært igennem erhvervsstøtteordningen. En yderligere årsag til behovet for offentlig støtte- og lånefinansiering må søges i det grønlandske landbrugs isolerede placering, med få aktører under vanskellige produktionsforhold, som mindsker pantets sikkerhedsværdi og dermed gør det mindre interessant for kommercielle finansieringskilder. En fortsat vækst i landbrugsproduktionen hos primærproducenterne, for såvel at udnytte stordriftsfordele som for at udvide den totale landbrugsproduktion, vil kræve en betydelig kapital til udvidelse af produktionsapparatet. Det vil være nødvendigt med investeringer i såvel driftsbygninger, avlsdyr, maskiner og udvidelse af markarealer. Alle landbrugere har jævnligt berøring med erhvervsstøtteadministrationen. Der er for den enkelte landbruger typisk tale om, at denne har flere lån til anskaffelse af anlægsaktiver samt en årlig foderkredit. Fra såvel erhvervets side som fra politisk hold, er der et ønske om at smidiggøre forvaltningen på dette område og undgå eventuel dobbelt administration. Erhvervsstøtteordningen er i sin form en blanding af lån og støtte, hvor støtten gives i form af renteog afdragsfrie lån. Herudover har erhvervsstøtteordningen specifikt medvirket ved at kunne tilbyde fåreholderne 1-årig finansiering af landbrugernes grovvarekøb. Det kunne sandsynligvis smidiggøre ordningen såfremt, der sker en skarpere adskillelse mellem lån og støtte, således at der undgås et forholdsvis omfattende dokumentudarbejde i de tilfælde, hvor der er tale om støtte. På længere sigt kunne den administrative lånebehandling varetages af kommercielle banker, men det vil sandsynligvis fortsat i et væsentligt omfang være nødvendigt, at det offentlige også involverer sig i de egentlige lånesager, alene af den årsag, at kreditvurdering og sikkerhedsstillelse for lån i forhold til kommercielle bankers krav kun vil kunne opfyldes af et fåtal af landbrugerne. Endeligt er det påkrævet, at der sker en revurdering af det finansielle behov, som landbrugserhvervet har for de kommende år, såfremt erhvervet skal kunne effektiviseres og styrkes med henblik på en egentlig produktionsudvidelse. 18

19 REFORM AF ADMINISTRATIONEN AF ERHVERVSSTØTTEN TIL LANDBRUG Aktivitet Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal fremkomme med et forslag til en ny ordning omkring forvaltning af erhvervsstøtte til landbrugsformål, som tager højde for ønsket om at smidiggøre administrationen og bringe den tættere på brugerne. Antagelse At der kan findes en forvaltningsmæssig forsvarlig model, hvor en del af administrationen placeres under Konsulenttjenesten for Landbrug. Tidsplan Forslag til ny model ligger klar ultimo 2007 med henblik på høring samt indarbejdelse af Landsstyrets forslag til finanslov for Smidiggørelse og forenkling af den offentlige forvaltning af landbrugsområdet. Flere offentlige forvaltningsopgaver kan med fordel omlægges og smidiggøres til glæde for såvel forvaltningen som landbrugserhvervet. Eksempelvis er forvaltningen af græsningsområder i forhold til udsætning af husdyr fordelt over flere ressortområder og institutioner, hvilket kan føre til at opgaverne ikke gennemføres tilstrækkeligt betids i forhold til landbrugserhvervets behov og ønsker. På denne baggrund anbefales det, at det nugældende regelsæt for landbrugsudøvelse gennemgås og revideres i fornødent omfang. STØRRE BRUGERVENLIGHED I FORVALTNING AF REGLER Aktivitet Evaluering af det eksisterende regelgrundlag på landbrugsområdet og eventuel udarbejdelse af forslag til en nye bekendtgørelser på baggrund heraf. Antagelse At der kan ske smidiggørelse af forvaltningen og sikres landbrugserhvervet et bedre overblik over mulige udviklingstiltag på længere sigt. Tidsplan Forslag til nye bekendtgørelser, og evaluering af øvrige bekendtgørelser gennemføres i løbet af 2007/

20 3. Landbrugets struktur Overordnet set drives landbruget i dag på basis af enkeltmandsejede brug, hvilket betyder, at der er forholdsvis mange mindre brug, som dog for de flestes vedkommende forventes at danne grundlag for en fuldtids erhvervsindkomst for landbrugeren og dennes familie. I visse tilfælde er der tale om at 2 generationer er fælles om samme landbrug. Selvom Grønland pt. har den største gennemsnitlige besætningsstørrelse for fåreavlsbrug i Norden; med 417 dyr/besætning i gennemsnit, har erhvervet i sin nuværende struktur et subsidiebehov, da pris- og markedsforhold sammenholdt med det her i landet gældende omkostningsniveau ikke betinger en tilstrækkelig indkomst på basis af en gennemsnitlig leverance i 2006 til slagteriet i Narsaq på 465 lam. Det grønlandske landbrug har siden 1960 erne gennemgået en hastig strukturudvikling, fra mange meget små brug, mod situationen i dag hvor næsten alle brug er større heltidserhvervsbrug. Denne udvikling er fortsat nødvendig for at kunne effektivisere og rationalisere landbrugsdriften med henblik på at reducere subsidiebehovet. Der er et potentiale for en udvidelse af de mindre besætninger, om end der er tale om et øvre loft for hvor stor en enkeltmandsdrevet besætning kan være, med tanke på arbejdsbyrden. På nuværende tidspunkt og med det nuværende teknologiske niveau, ligger den øvre besætningsstørrelse på ca. 600 vinterfodrede dyr pr. enkeltmandsejede fårebrug. Spørgsmålet er, om Grønland skal bibeholde sin nuværende struktur med mindre familiebrug, eller om der skal søges gennemført en strukturændring i landbrugserhvervet, hvor der opbygges større og mere rationelle brugsstørrelser, herunder ved samarbejde eller sammenlægning af eksisterende landbrug, hvis det i øvrigt fysisk/geografisk kan lade sig gøre. Der kan være afsondrede steder, hvor sammenlægning kan være vanskelig mellem nærmeste naboer. Til denne diskussion hører de muligheder, der er, for at etablere associeret virksomhed i tilknytning til landbrugsbedriften. Dette er allerede igangsat, f.eks. indenfor turisme, kartoffelproduktion, gartneri og andet. I den sammenhæng bør man være opmærksom på at jo større besætninger er, som drives med fåreavl, vil mulighederne for associerede produktioner være begrænsede. Helt overordnet er det Landsstyrets målsætning, at der skabes forudsætninger for driftsøkonomisk overskud i de enkelte landbrugsbedrifter. 3.1 Infrastruktur. En væsentlig betingelse for at drive et intensivt landbrug er, at der er eller kan etableres en fornuftig infrastruktur til understøttelse af erhvervsudøvelsen. 20

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen.

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

1. Hvordan er de midler, der er afsat på Finanslov 2016 til landbrug prioriteret og fordelt?

1. Hvordan er de midler, der er afsat på Finanslov 2016 til landbrug prioriteret og fordelt? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut, Suka Frederiksen Her/ Svar på 37-spørgsmål nr. 155 om Landbrugserhvervet

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit) 28. maj 2014 FM2014/45 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges på Finansloven 2015 at afsætte 5 mio. kr.

Læs mere

Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug

Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug Udarbejdet af arbejdsgruppen vedrørende landbrugets økonomi,

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 aktivitetsområde 50: Til hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme og hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån Landsstyret

Læs mere

Målrettet støtte til det grønlandske landbrug

Målrettet støtte til det grønlandske landbrug Målrettet støtte til det grønlandske landbrug Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 25. april 2016 Forfattere: Christian Jervelund Niels Christian Fredslund Kristoffer Jensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Finanspolitisk holdbarhed Overordnede rammer for samfundsudviklingen Aktuelle konjunkturer Udviklingen i indtægter og udgifter

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2007 på 783.901.000

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang

Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang Peter Hansen, Finansdepartementet Tværoffentligt seminar, den 2. marts 2016 Transparent landsplanlægning og sektorplanlægning

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Promilleafgiftsfonden for landbrug udarbejder hvert fjerde år en strategi for fondens virke. Dette dokument beskriver fondens strategi for

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015

FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015 FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015 FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN FRA KRITISK TILSTAND TIL STABIL VELSTAND inden 2018 Finanslov 2015 bygger på følgende principper: Investering i fremtidig vækst, uddannelse

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Temaer. Hvorfor er investeringer interessante? Mulighed for at fremme private investeringer. Mulige kloge offentlige investeringer

Temaer. Hvorfor er investeringer interessante? Mulighed for at fremme private investeringer. Mulige kloge offentlige investeringer Temaer Hvorfor er investeringer interessante? Mulighed for at fremme private investeringer Mulige kloge offentlige investeringer Politisk vedtagne rammer for offentlige investeringer Relevante supplerende

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011.

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0659 Bilag 1 Offentligt Notat 22. november 2011 INT/AKJ Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

DEN DANSKE PELSSEKTOR

DEN DANSKE PELSSEKTOR DEN DANSKE PELSSEKTOR Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Den danske pelssektor er Danmark mest konkurrencedygtige erhverv. Danmark

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Finansloven for 2018 i hus. Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance. Finanslov for 2018

Finansloven for 2018 i hus. Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance. Finanslov for 2018 Finansloven for 2018 i hus Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance Finanslov for 2018 Finansloven har fokus på både de nuværende borgere og de kommende generationer De gode tider bruges til

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere