HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat"

Transkript

1 HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat

2 SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN SAGSBEHANDLINGEN OG KONTAKTEN MED DIG SKAL FORLØBE 2

3 SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG En afskedigelse kan være begrundet i enten arbejdsgiverens forhold, fx arbejdsmangel og besparelser, eller i dine forhold, fx samarbejdsvanskeligheder eller sygdom. Uanset hvad, skal afskedigelsen være sagligt begrundet. DM prioriterer højt, at du kun er i kontakt med én DM-konsulent under hele forløbet, hvis det er muligt, og at kontakten til den ansvarlige konsulent etableres så hurtigt som muligt. Hvis der er en DM-tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, involveres tillidsrepræsentanten tæt i hele processen og varetager en stor del af kontakten til dig. For at DM kan vurdere om afskedigelsen er rimeligt begrundet, og om kravene til afskedigelsesproceduren er overholdt, er det nødvendigt at indhente en række informationer fra dig og din tillidsrepræsentant. Dette sker ved, at DM skriver et brev til dig og din eventuelle tillidsrepræsentant og beder om bemærkninger til grundlaget for afskedigelsen, om en kopi af dit ansættelsesbrev, din seneste lønseddel og en række andre oplysninger. Oplysningerne danner i vid udstrækning grundlag for DM s vurdering af sagen og den videre sagsbehandling. Derfor er det vigtigt, at oplysningerne er på skrift. DM drøfter herefter vurderingen af sagen med dig. DM giver råd og vejledning om udarbejdelse af høringssvar og ser gerne et udkast til høringssvar igennem, inden du afleverer det. Hvis du har en tillidsrepræsentant, giver tillidsrepræsentanten også råd og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar. DM retter ikke henvendelse til eller indgår aftaler med din arbejdsgiver uden at have drøftet det med dig først. Inden DM forhandler med din arbejdsgiver, indgår DM en aftale om mandat med dig. Det vil sige, at DM aftaler med dig, hvad du vil acceptere. Fx størrelsen af en eventuel godtgørelse eller særlige vilkår i en opsigelsesperiode. DM sender kopi af al korrespondance til dig. BRUG DM ELLER DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Hvis du på et tidspunkt i forbindelse med afskedigelsesforløbet har brug for at tale med nogen, fx fordi du er ked af det eller vil høre, hvordan du kan komme videre, er det en god ide at tale med din tillidsrepræsentant, hvis du har en. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, eller ikke har lyst til at tale med tillidsrepræsentanten om det, skal du ringe til DM. DM har stor erfaring i at tale med medlemmer om, hvordan de kan komme videre efter en afskedigelse, og om hvilke muligheder der er i DM og andre steder. Hvis DM skønner, at du har brug for at tale med en psykolog for at komme videre, kan du få tilbudt at tale med en af de psykologer, som DM har aftaler med. 3

4 AFSKEDIGELSESPROCESSEN HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET, HAR DU SOM DM-MEDLEM MULIGHED FOR AT FÅ HJÆLP MED DET SAMME TIL AT KOMME BEDST MULIGT IGENNEM OPSIGELSESFORLØBET. OG DET ER VIGTIGT AT BE- GYNDE DET RIGTIGE STED FOR AT KOMME IGENNEM FORLØBET 4

5 AFSKEDIGELSESPROCESSEN DE TO FASER FORLØBET I EN OPSIGELSE KAN OVERORDNET INDDELES I TO FASER: Partshøringen om den planlagte opsigelse En mulig forhandling, hvor DM forhandler om opsigelsens saglighed og en eventuel fratrædelsesaftale. MULIGE SAMTALER MED LEDELSEN En afskedigelsesproces begynder typisk med, at arbejdsgiveren overrækker medarbejderen et brev om, at arbejdsgiveren planlægger at opsige medarbejderen. Mange offentlige arbejdsgivere har en eller flere samtaler med medarbejderen i forbindelse med en planlagt opsigelse. Medarbejderen har mulighed for at have en bisidder med til samtalerne, og det er bedst, hvis tillidsrepræsentanten eller en DM-konsulent er bisidder, da de har erfaring i at deltage i sådanne samtaler og kan sikre, at alt går rigtigt til. Samtalen sker oftest i forbindelse med overrækkelsen af brevet om den planlagte opsigelse eller et par dage efter. Samtalen kan blandt andet bruges til at få gennemgået begrundelsen for den planlagte opsigelse. PARTSHØRINGEN Med brevet begynder en partshøring, hvor du som medarbejder har mulighed for at komme med dine bemærkninger til den planlagte afskedigelse inden for en rimelig frist. Fristen er som oftest 14 dage, der betragtes som en rimelig periode til at formulere et svar, hvor både du, tillidsrepræsentanten og DM kan være bidragsydere. Fristen på 14 dage er normen, men kan af konkrete grunde godt være kortere eller længere. Du skriver som udgangspunkt selv høringssvaret, men DM hjælper gerne med mere generelle betragtninger og specielle juridiske input. Hvis der er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, bør han eller hun også inddrages i udformningen af høringssvaret. NÅR DU SKRIVER HØRINGSSVARET, BØR DU OVERVEJE AT: Formålet skal være at få ledelsen til at ændre syn på den planlagte opsigelse Formålet skal være at rette eventuelle faktuelle fejl Svaret ikke må være for langt Holde dig på din egen banehalvdel og ikke komme med anklager Forholde dig til de kriterier, som arbejdsgiveren angiver som begrundelse for den planlagte opsigelse Fremhæve eventuelle positive ting, fx mus-referater og begrundelser for løntillæg Tage ansvar for eventuelle fejl Spørge, hvis der er noget du ikke forstår Tage forbehold for yderligere kommentarer til den planlagte opsigelse, hvis der skulle komme yderligere informationer. Du kan sende udkastet til høringssvar til DM, der kommenterer det og eventuelt kommer med forslag til ændringer og tilføjelser. Hvis DM skal have mulighed for at kommentere, skal du sende det til DM i god tid før høringsfristen. I høringsperioden skal du møde på arbejde som du plejer, hvis du ikke har aftalt andet med ledelsen. Den dag, du får meddelelsen om opsigelsen, får du typisk fri resten af dagen. I høringsperioden har DM eller tillidsrepræsentanten mulighed for at drøfte indholdet i den planlagte opsigelse samt vilkårene for opsigelsen med arbejdsgiveren. Derfor er det vigtigt, at I taler om de ønsker og forventninger, du har til en sådan aftale. FORHANDLINGEN Hvis du som DM-medlem bliver opsagt, skal din arbejdsgiver give DM besked om det. DM kan derefter bede om en forhandling af sagen, hvis DM vurderer, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet, eller der er tvivl om det. Der forhandles om, hvorvidt afskedigelsen er rimeligt begrundet. Hvis der ved forhandlingen kan opnås enighed om, at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet, kan DM indgå en aftale med arbejdsgiver om, hvad dette skal have af konsekvenser. Forhandlingen kræver forberedelse mellem dig, en eventuel tillidsrepræsentant og DM, og vil typisk foregå to til tre uger efter, at opsigelsen er meddelt dig. Hvis DM, efter at have forhandlet sagen med arbejdsgiveren, fortsat vurderer at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet, og det ikke har været muligt at opnå en aftale med arbejdsgiveren, kan DM gå videre med sagen ved en forhandling mellem overenskomstparterne. USAGLIG OPSIGELSE Hvis DM efter at have udtømt forhandlingsmulighederne fortsat vurderer, at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet, og det ikke har været muligt at opnå en aftale, vil sagen blive overgivet til DM s advokater, der tage stilling til, om sagen skal videreføres ved en retlig prøvelse. DM vurderer om sagen kan vindes med et tilfredsstillende resultat. 5

6 GENERELT OM AFSKEDIGELSE DER SKAL EN SAGLIG GRUND TIL AT AFSKEDIGE DIG. HVIS DU ER BLEVET AFSKEDIGET ELLER STÅR FORAN EN AFSKEDIGELSE, SKAL DER VÆRE EN SAGLIG ELLER RIMELIG GRUND TIL DET. EN GRUND, SOM ENTEN SKYLDES FORHOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ELLER FORHOLD, SOM HANDLER OM DIG 6

7 GENERELT OM AFSKEDIGELSE FORHOLD ARBEJDSGIVERENS FORHOLD Hvis du afskediges på grund af forhold på arbejdspladsen, kan begrundelsen fx være mangel på arbejde eller besparelser. Hvis din arbejdsplads skal skære i antallet af medarbejdere på grund af arbejdsmangel eller besparelser, er det forholdene på afskedigelsestidspunktet, der afgør, om afskedigelsen er rimelig. Inden arbejdspladsen vælger at afskedige på grund af arbejdsmangel eller besparelser, er der en pligt til at undersøge mulighederne for omplacering til ledige arbejdsopgaver andre steder på arbejdspladsen. DINE FORHOLD En afskedigelse begrundet i dine forhold kan fx skyldes, at du har misligholdt dine forpligtelser, fordi du ikke møder til tiden eller ikke overholder dine deadlines. Grunden kan fx også være samarbejdsvanskeligheder. I så fald skal arbejdsgiveren dokumentere: At der har været problemer At problemerne er af væsentlig betydning for arbejdets udførelse At årsagen til problemerne hovedsageligt kan henføres til dig At arbejdsgiveren har forsøgt at løse problemerne At arbejdsgiveren har påtalt problemerne over for dig i en advarsel At der er givet en rimelig tid til at vurdere resultatet af bestræbelserne. En afskedigelse begrundet i dine forhold forudsætter normalt, at du har fået en advarsel inden. En advarsel skal angive præcist, hvad det er arbejdsgiveren er utilfreds med, og hvordan du kan rette op på problemerne. Du kan læse mere om advarsel på Vælg Vilkår for ansættelsen / Advarsel. HVIS DU BLIVER SUSPENDERET Hvis du bliver suspenderet i forbindelse med en afskedigelse, skal du ikke møde på din arbejdsplads indtil videre, men du skal stå til rådighed. Du får din normale løn, da du er ansat indtil det tidspunkt, du skal fratræde. Hvis du bliver suspenderet, skal din arbejdsgiver have reelle og saglige grunde til, at du skal stå til rådighed. Du skal ikke afvikle ferie i suspensionsperioden, med mindre det udtrykkeligt er aftalt eller pålagt. Du kan begynde på et nyt arbejde i opsigelsesperioden, hvis du sørger for at aftale med din nye arbejdsgiver, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtelse. Det betyder fx, at du skal have fri til at løse opgaver for den arbejdsgiver, der har suspenderet dig, hvis der er brug for det. I suspensionsperioden er du teknisk set stadig ansat og har derfor fortsat en loyalitetsforpligtelse. Det betyder fx, at du ikke må udøve konkurrerende virksomhed eller på urimelig vis udnytte din viden om virksomheden. HVIS DU BLIVER FRITSTILLET Du kan blive enig med din arbejdsgiver om en aftale, som fritstiller dig i opsigelsesperioden. Det betyder, at du får din normale løn men ikke skal møde på arbejde, og du skal heller ikke stå til rådighed. Du skal være opmærksom på, at hvis der er indgået en aftale om ubetinget fritstilling - det vil sige uden modregning - skal ferie i videst muligt omfang holdes i fritstillingsperioden uden særskilt varsling. Ferien skal dog kunne rummes inden for fritstillingsperioden. Får du andet arbejde i fritstillingsperioden gælder særlige ferieregler, hvorfor det vil være en god ide at kontakte DM. I en fritstillingsperiode vil du dog som udgangspunkt være forpligtet til at kunne dokumentere, at du søger andet arbejde. Mens du er fritstillet, kan du påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden. Alt efter hvordan fritstillingen er aftalt, kan du i opsigelsesperioden få løn fra din gamle arbejdsgiver og en eventuelt ny arbejdsgiver samtidig. Hvis I ikke har indgået en udtrykkelig aftale om, at du får din sædvanlige løn, selv om du tager andet arbejde i opsigelsesperioden, kan løn fra en ny arbejdsgiver modregnes i lønnen fra den arbejdsgiver, der har fritstillet dig. Du har som minimum krav på tre måneders løn fra den arbejdsgiver, der har fritstillet dig. Om du har krav på yderligere løn end de tre måneder opgøres ved en beregning af, om du samlet har lidt et løntab i fritstillingsperioden. I perioden er du teknisk set ansat, og derfor har du en loyalitetsforpligtelse over for den arbejdsgiver, som har fritstillet dig. Det betyder fx, at du ikke må udøve konkurrerende virksomhed eller på urimelig vis udnytte din viden om virksomheden. 7

8 DM S GENERELT MEDLEMMER OM AFSKEDIGELSE Bliver du fritstillet, bør du få en skriftlig aftale, hvor vilkårene fremgår. HVIS DU BLIVER BORTVIST Du kan blive bortvist fra din arbejdsplads, hvis du misligholder dit ansættelsesforhold groft. En bortvisning forudsætter, at der er tale om en meget grov forseelse, fx underslæb, fysisk vold eller grov illoyalitet. I den situation stopper lønnen med det sammen, og din arbejdsgiver skal ikke betale dig løn i opsigelsesperioden. Du kan desuden blive dømt til at yde erstatning til arbejdsgiveren. Bortvisning forekommer sjældent. PROCEDURE Læs mere om de forskellige procedurer, arbejdsgiveren skal følge på DM ANBEFALER Hvis en arbejdsplads står overfor at skulle afskedige flere medarbejdere på grund af forhold i virksomheden, anbefaler DM, at samarbejdsudvalget (SU) aftaler en tryghedsaftale, der som minimum indeholder følgende initiativer for at undgå afskedigelser: Muligheder for en ændret arbejdsfordeling. Herunder efter- og videreuddannelse af ansatte Tilbud om seniorordninger, nedsat tid, orlov eller frivillig fratræden Afspadsering af overtid En aftale om, at ingen afskediges, hvis der er relevante arbejdsopgaver på arbejdspladsen, som de planlagt afskedigede kan løse. Eventuelt med kompetenceudvikling. Hvis der skal vælges blandt flere medarbejdere, anbefaler DM, at det sker efter objektive kriterier. Det er en rigtig god ide at tale med dit medarbejdervalgte SUmedlem eller din tillidsrepræsentant om de ønsker du og dine kolleger har til processen samt om alternativer til ledelsens planlagte besparelser. FRATRÆDELSESAFTALE Når en medarbejder bliver afskediget, har ledelsen mulighed for at indgår en fratrædelsesaftale med den medarbejder, som bliver afskediget. Det er DM eller tillidsrepræsentanten, som indgår aftalen med ledelsen IDEER TIL FORHANDLING DM eller tillidsrepræsentanten kan fx forhandle om, at få nogle af disse vilkår med i en fratrædelsesaftale. Det er vilkår, som kommer udover funktionærlovens opsigelsesvarsel: Forlænget opsigelsesvarsel Frihed med løn til jobsøgning i opsigelsesperioden Fritstilling i opsigelsesperioden, hvis du selv ønsker det Ingen modregning af din løn, hvis du får nyt arbejde Du skal ikke holde ferie i opsigelsesperioden Betalt outplacementforløb eller efteruddannelse. DM NÅR MENER, MAN MELDER AT DET ER SIG ALT IND FOR I DM, BILLIGT PLACERES FOR MAN ARBEJDSGIVERE AUTOMATISK I EN AT SEKTOR AFSKEDIGE ELLER MEDARBEJDERE SEKTION. MAN KAN USAGLIGT. VÆLGE AT FOR SKIFTE SELV TIL OM EN RETLIG ANDEN * BEHANDLING KENDER *Gælder ikke studerende, EN AFSKEDIGELSE ledere og pensionister. FOR UBEGRUNDET, BLIVER ERSTATNINGEN KUN PÅ NOGLE FÅ MÅNEDERS LØN. OG DET ER EN ALT FOR RINGE ERSTATNING FOR TAB AF INDTÆGTSGRUNDLAGET. 8

9 KOM VIDERE MED DM BRUG DM S TILBUD OM KARRIERERÅDGIVNING, CV- OG ANSØGNINGSTJEK, NETVÆRKSMINGLING OG KOMPETENCEUDVIKLING, NÅR DU SKAL KLÆDES PÅ TIL ET NYT JOB, FINDE JOBBENE OG SØGE DEM 9

10 KOM VIDERE MED DM KARRIERERÅDGIVNING Ring til DM og få karriererådgivning over telefonen. Her har du mulighed for at vende din situation og dine overvejelser om, hvordan du skal komme videre. Du kan også aftale en personlig samtale med en karrierekonsulent. Den telefoniske karriererådgivning er åben mandag, tirsdag, onsdag og torsdag klokken og fredag klokken Se mere på COACHING Hvis du har behov for yderligere afklaring og hjælp, er det muligt at købe et karrierecoachingforløb på tre sessioner. Det er et betalingstilbud til en fordelagtig pris, da du som DM-medlem får rabat. Se mere på OUTPLACEMENT DM tilbyder også genplaceringsforløb, der kan vare op til tre måneder. Det er typisk noget, der forhandles på plads i forbindelse med afskedigelsen, så arbejdsgiveren betaler forløbet. CV- OG ANSØGNINGSTJEK Når du går i gang med at søge job, har du mulighed for at sende dit cv og din ansøgning til DM og få telefonisk feedback fra dag til dag. Se mere på NETVÆRK Når du skal søge nyt job, er synlighed afgørende. Det er en god ide at udbrede budskabet om, hvad du kan, og hvor du gerne vil bringe din viden, dine erfaringer og dine kompetencer i spil. I DM s forskellige faglige netværk har du mulighed for at følge den faglige udvikling på de områder, du er interesseret i. Netværkene er samtidig et forum, hvor du kan få øje på mulige job. DM tilbyder gratis medlemskab af faglige netværk, som er sammensat efter branchetilhørsforhold eller jobfunktion. Desuden kan du i hele landet finde regionale netværk med DM-medlemmer. Se mere på INSPIRATION OG VÆRKTØJ DM tilbyder også flere arrangementer, som kan være relevante. Fx temaarrangementer for ledige og nyuddannede, som introducerer dig til specielle brancher og arbejdsområder, samt værktøjskurser for jobsøgende. DM s fyraftensmøder giver inspiration og ny viden om tendenser i højtuddannedes arbejdsliv. På DM s karriereworkshopper er det muligt at arbejde med at afklare retning og fokus i arbejdslivet. De henvender sig først og fremmest til medlemmer, der er i arbejde, men frivilligt eller ufrivilligt står for at skulle skifte job. Se mere på BRUG DM S WORKSHOPPER FOR LEDIGE Hvis du ikke har mulighed for at surfe efter job og skrive ansøgninger hjemmefra eller fra din arbejdsplads, kan du bruge DM s workshopper i København, Odense, Aalborg og Århus. Se mere på 10

11 GODE RÅD FRA EN ERHVERSPSYKOLOG TÆNK FREMAD LANGT DE FLESTE FINDER ET NYT JOB OG BLIVER GLADE FOR DET. PSYKOLOGISK SET ER EN FYRING EN SEPARATIONSPROCES. MAN ER UDSAT FOR ET TAB OG SKAL ADSKILLES FRA NOGET, SOM MAN OFTE GENNEM LÆNGERE TID HAR BUNDET SINE FØLELSER OG SIN LOYALITET TIL, OG DET GØR ONDT. DET SIGER ERHVERVSPSYKOLOG KIT SANNE NIELSEN FRA ERHVERVSPSYKOLOGERNE 11

12 GODE RÅD FRA EN ERHVERSPSYKOLOG TÆNK FREMAD Tabet afstedkommer en række forskellige følelser og tanker: Nogle bliver lammede, bange og bekymrede for fremtiden. Nogle bliver vrede, nogle bliver ulykkelige og kede af det, mens andre føler skyld og skam over, at de blev fyret. Og nogle føler lidt af det hele. Kit Sanne Nielsen mener, at man skal give sig selv lov til at være ked af det. Tillade sig at have følelser som handler om, at man føler sig forurettet og uretfærdigt behandlet. Men det er også vigtigt at afdramatisere fyringen. At snakke med andre og ikke gå og gemme sig og skamme sig. Og så skal man koble fornuften på og komme videre. Få struktur på hverdagen, siger hun. Mange menneskers tilværelse og identitet er for en stor del bygget op omkring arbejde. Arbejdet er med til at legitimere os som mennesker. Det er vores adgangsbillet til at udveksle viden og erfaringer med andre. Vores værdier er dybt forankrede i arbejdet: Du skal uddanne dig, være dygtig og have et langt cv med kurser og nye masteruddannelser. Arbejdet er typisk det første, vi spørger om, når vi møder nye mennesker, og du er ingen, hvis du ikke arbejder. Derfor betyder en fyring også, at tæppet bliver revet væk under dig, og du har en følelse af, at hele identiteten ryger. FORSTÅELSE GIVER FREMDRIFT Erhvervspsykologen understreger, at et så gennemgribende slag betyder, at man har brug for at forstå fyringen for at kunne handle konstruktivt fremadrettet. Og hvordan man kan forstå det, afhænger blandt andet af, hvorfor man er blevet fyret. Fyringer skyldes ofte noget strukturelt, og i den sammenhæng er det vigtigt, at normalisere fyringen og sætte den ind i en anden kontekst end den, der handler om dig selv: Fx at arbejdspladsen skulle skære ned på omkostningerne. Derfor var ledelsen nødt til at se på, hvad der kunne skæres væk, og du kunne ikke gøre noget for at forhindre det. Det var uden for din rækkevidde, siger Kit Sanne Nielsen. Intet er objektivt i denne verden, så der ligge en masse forskelligt i en fyring. Jeg plejer at sige, at hvis bare fem procent af det er rigtigt, hvad ligger der så i de frem procent, og hvad kan du bruge det til fremadrettet? Kit Sanne Nielsen anbefaler at tage det konstruktive med og bruge det til at finde ud af, hvad du kan gøre bedre en anden gang, og hvordan du kan bruge dig selv anderledes fremover: Det handler ofte om de personlige og de sociale kompetencer. Du kan arbejde med at blive mere fintfølende overfor omgivelserne og være opmærksom på, hvordan du fx kommunikerer: Er du for lukket eller for åben? For direkte eller for indirekte? Du kan med andre ord bruge fyringen til at se på, hvad du kan gøre for at flytte dig. TAG DET GODE MED En fyring giver et knæk på selvværdet, og det bedste du kan gøre er at forsøge at komme overens med, at det er sket, og at den fyring er blevet en del af dine erfaringer på arbejdsmarkedet og en del af historien. Fortæl dig selv igen og igen om nødvendigt at den slags sker. Noget braste ind i mig. It is out off my control. Det er vigtigt at få en god historie for at komme videre. Og det gode forsvinder ikke, fordi du er blevet fyret. Tænk over det gode, du gerne vil have med fra hylderne på den arbejdsplads, som du forlader, og lad så resten blive tilbage. Skriv dine valg ned, og lad dem være pejlemærker fremover. Hvad er du glad for, at du er sluppet for? Tænk tre måneder frem. Hvad kan lade sig gøre de næste tre måneder? Hvad skal du have styr på? Det gør rigtig ondt at blive fyret, og det skal man have respekt for. Men langt de fleste finder et nyt job, knytter sig til nye kolleger og bliver mindst lige så glade for det, som de var for det sted, de blev fyret fra, siger Kit Sanne Nielsen. Hvis man bliver afskediget af grunde, der handler om en selv, må man være realistisk og se på, hvordan man kan forstå det, og hvad man kan lære af det: 12

13 GODE RÅD FRA EN ERHVERSPSYKOLOG TÆNK FREMAD TÆNK KONSTRUKTIVT Robusthed er evnen til at håndtere modgang, frustrationer, stress og krise. En del undersøgelser bekræfter, at især seks faktorer er kraftigt medvirkende til at skabe robusthed: 1. RELATIONER Gode relationer med familie og venner opbygger din robusthed, og giver dig mulighed for at tale om problemer. 2. EVNEN TIL AT SKIFTE PERSPEKTIV Der er ingen objektiv sandhed om, hvad der er godt, og hvad der er skidt kun perspektiver. Du kan ikke undgå negative hændelser, men du kan ændre dit syn på dem. 3. ARBEJD MOD ET MÅL Opsæt realistiske mål og gør hele tiden små indsatser. Ved at fastsætte og fokuserer på dine egne mål, kan du bevare følelsen af kontrol. 4. UDVIKL DIG SELV Find områder, hvor du kan få selvindsigt og udvikling. Når du opnår indsigt i dig selv eller forbedrer en færdighed, bliver du fyldt med styrke. 5. ET POSITIVT SELVBILLEDE Styrk din tro på dig selv ved at fokusere på dine styrker og de områder, hvor de er mest aktive. Arbejd bevidst med dine styrker i stedet for dine svagheder. 6. PAS PÅ DIG SELV Find og praktisér metoder der holder din psyke og krop i topform. Psykisk er den mest effektive metode meditation/ mindfullness. Kilde: Erhvervspsykologerne. GODE AFTALER ER EN HJÆLP Det er godt, hvis arbejdspladsen har nogle gode aftaler om, hvordan en fyring skal foregå, og hvilken støtte virksomheden skal yde den fyrede i forbindelse med afskedigelsen. I forbindelse med selve fyringen er det godt, hvis medarbejderen ikke skal tage afsked med det samme. Det er godt at kunne blive på arbejdspladsen umiddelbart efter, at have mulighed for at gå ned til sine ting og snakke med kolleger, hvis man har lyst. Det skal selvfølgelig være frivilligt, og det bedste er at få mulighed for at blive fx måneden ud. Fire til seks samtaler med en coach, der kan rådgive og sparre om outplacement, kan gøre en stor forskel. Erhvervspsykolog Kit Sanne Nielsen fra Erhvervspsykologerne. 13

14 TIPS DET SKAL DU HUSKE HVIS DU IKKE FINDER ET NYT JOB, INDEN OPSIGELSESPERIODEN UDLØBER, SKAL DU MELDE DIG LEDIG HOS DIT LOKALE JOBCENTER PÅ DEN FØRSTE LEDIGHEDSDAG 14

15 TIPS DET SKAL DU HUSKE HVIS DU IKKE FINDER ET NYT JOB, INDEN OPSIGELSESPERIODEN UDLØBER, SKAL DU MELDE DIG LEDIG I DET LOKALE JOBCENTER PÅ DEN FØRSTE LEDIGHEDSDAG. Hvis du er fritstillet eller suspenderet, skal du først melde dig hos jobcenteret og din a-kasse, når denne periode er slut. Under en fritstillingsperiode vil du dog som udgangspunkt være forpligtet til at kunne dokumentere, at du søger andet arbejde. DU SKAL HURTIGST MULIGT DEREFTER INDSENDE FØLGENDE TIL A-KASSEN: Ledighedserklæring Opsigelse/fratrædelsesaftale Lønsedler fra de sidste 14 måneder Skattekort. Hvis grunden til din afskedigelse i det væsentligste skyldes dig selv (selvforskyldt ledighed), får du en karantæne på tre uger. Det er a-kassen, der vurderer, om du er selvforskyldt ledig. Du skal være tilmeldt et jobcenter, selv om du får karantæne. Det skyldes, at du kun kan afvikle en karantæne, når du er tilmeldt et jobcenter og i øvrigt opfylder alle betingelser for at få dagpenge. Du kan derfor ikke afvikle karantæne, hvis du fx holder ferie. Hvis du har forhandlet en fratrædelsesaftale med din arbejdsgiver, hvor du accepterer et for kort opsigelsesvarsel, får du ikke dagpenge i den tid, der svarer til den forkortede periode. Hvis fratrædelsesaftalen indeholder en fratrædelsesgodtgørelse, vil beløb, der rækker udover perioden, der svarer til arbejdsgiverens opsigelsesvarsel, ikke medføre fradrag i dagpengene. Godtgørelsen for usaglig afskedigelse medfører heller ikke fradrag i dagpengene. Hvis du har haft overarbejde inden for de seneste tre måneder inden den første ledighedsdag, bliver overarbejdet modregnet i dagpengene. PENSION Det er en god ide, at du kontakter din pensionskasse, hvis du bliver afskediget. Pensionskassen kan rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig i opsigelsesperioden, hvis du bliver ledig, og når du får arbejde igen. HUSK AT ÆNDRE DINE MEDLEMSOPLYSNINGER Hvis du er blevet afskediget og er fratrådt, skal du huske at ændre dine medlemsoplysninger hos DM. Du kan gøre det under Min profil på eller kontakte Medlemsservice i DM. 15

16 Nimbusparken Frederiksberg Telefon BRUG DM DM hjælper dig, hvis du bliver opsagt, og når du skal videre. Fx kan du få karriererådgivning, cv- og ansøgningstjek og hjælp til jobsøgningen. Læs mere om afskedigelse på Læs mere om karriererådgivning på dm.dk aparte

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider Indhold 03 Tilpasning af personaleomkostninger 05 Hvis afskedigelser bliver nødvendige 06 HR-mæssige overvejelser 08 Hvad siger juraen? 2 Medarbejdere

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Udflytning giver ikke færre arbejdspladser En outsourcing eller etableringsproces, der sikrer virksomhedens globale konkurrenceevne, vil naturligt

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

t i t e l p å a f s n i t

t i t e l p å a f s n i t t i t e l p å a f s n i t 1 Bliv medlem af DM Fordele i dit arbejdsliv dm.dk 2 0 1 0 2 a r b e j d s l i v Kan du se dig selv? DM hører til de mest erfarne og bredeste fagforeninger i Danmark. Det betyder,

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere