Forslag til anlægsudmøntning i Kultur og Borgerservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til anlægsudmøntning 2018-2019 i Kultur og Borgerservice"

Transkript

1 Forslag til anlægsudmøntning i Kultur og Borgerservice Baggrund I overensstemmelse med Byrådets beslutning d. 21/ vedr. processen for budget 2016 fremsendes hermed anlægsforslag fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice som ønskes medtaget i forhandlingerne om udmøntningen anlægsreserven for Der er vedlagt 8 forslag til anlægsprioriteringer, hvoraf de 4 første tager direkte afsæt i tidligere byrådsbeslutninger (Bidrag til Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Etablering af Permanent Koncertplads, Renovering af Fjordsgade Fritids- og Foreningshus samt Nyt Bibliotek i Gellerup). Kultur og Borgerservice søger midler inden de to kategorier buffer/øvrige områder samt kvalitetsfondsmidler. De to puljer udgør tilsammen 178,3 mio. kr. i 2018 og 127,5 mio. kr. i 2019, mens MKBs samlede anlægsforslag udgør hhv. 125,6 mio. kr. i 2018 og 30 mio. kr. i 2019.

2 Projekttitel: Bidrag til Aarhus Internationale Sejlsportscenter Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg 0 0 Merudgifter drift 0 0 Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) I efteråret 2013 blev der udskrevet en projektkonkurrence om at udforme et sejlsportscenter beliggende ved indsejlingen til Aarhus Lystbådehavn. August 2014 modtog Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter (under stiftelse) en bevilling fra A. P. Møller Fonden på 36 mio. kr., svarende til halvdelen af den forventede anlægsudgift på 72 mio. kr. til et kommende sejlsportscenter i Aarhus. Aarhus Sejlsportscenter har igangsat en række yderligere fundraising-aktiviteter. Aktuelt (marts 2015) er status, at der stadig mangler 36 mio. kr. Det er Aarhus Sejlsportscenters opgave at tilvejebringe restfinansieringen. Sejlsportscenteret er tiltænkt en væsentlig rolle i afviklingen af VM i sejlsport I årene fremover vil sejlsportscenteret kunne danne rammen om flere store internationale sejlevents og dermed bidrage til, at Aarhus sættes på landkortet. Desuden vil sejlsportscenteret i danne ramme om en række lokale og nationale sejlsportsaktiviteter for såvel bredde som elite. 4. marts 2015 vedtog byrådet at afsætte 4,5 mio. kr. til igangsætning af projekteringen med henblik på at sejlsportscenteret kan færdiggøres senest til VM i sejlsport Projekteringsbevillingen blev finansieret af midler inden for Kultur og Borgerservice. Det var forudsat, at beløbet bliver tilbagebetalt, såfremt det lykkes Aarhus Sejlsportscenter at tilvejebringe den nødvendige finansiering af sejlsportscentret. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Det foreslås, at der ydes et anlægstilskud til sejlsportscenteret på 10 mio. kr.

3 I Sport & Fritid er der reserveret 0,5 mio. kr. årligt i lokaletilskud til sejlsportscenteret. Under forudsætningen af at Aarhus Sejlsportscenter ikke skal optage lån til finansiering af byggeriet, er der dermed taget højde for den efterfølgende løbende drift.

4 Projekttitel: Etablering af permanent koncertplads Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift årligt fra 2019 og frem Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) Vestereng har gennem flere år været den primære lokalitet for afvikling af store udendørs koncerter i Aarhus. De trafik- og lydmæssige forhold, der knytter sig til sådanne store koncerter, er imidlertid problematiske i forhold til Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU), der er under udbygning. Muligheden for at afvikle koncerter på Vestereng sluttede med udgangen af Den faste tilbagevenden begivenhed, Grøn Koncert, er blevet flyttet fra Vestereng til Marienlystvej for en periode der er Det samme gør sig gældende for Northside Festival, der er garanteret plads på Ådalen til og med Den største kapacitet vil herefter være ca i Rådhus-/Musikhusparken og omkring på Tangkrogen. Sidstnævnte lokalitet er imidlertid meget anvendt til andre aktiviteter, ligesom denne plads er mere skrøbelig over for større belastninger. Den forventede effekt af at indrette en ny koncertplads med en kapacitet på op mod mennesker vil være, at Aarhus fremover kan afvikle disse større koncertbegivenheder og festivaler og dermed være attraktiv for Grøn Koncert, Northside og de andre koncertarrangører, som måtte være interesseret i at afvikle koncerter i Aarhusområdet. En tværmagistratslig arbejdsgruppe har derfor vurderet mulighederne for etablering af en ny koncertplads, idet målet har været at tilgodese kriterier som centrumsnærhed, flot og gerne grøn ramme, god infrastruktur, en arealstørrelse, der muliggør koncerter af en markant størrelse, og en placering, der muliggør et lydniveau, som arrangører og publikum finder nutidigt. Samlet set en koncertlokalitet, der kan bidrage til at brande Aarhus. Arbejdsgruppen peger på Eskelund-området til en ny koncertplads i Aarhus Kommune. Arealet for Eskelund opgjort til 7,1 ha (inkl. produktionsområdet) og kan rumme op til ca stående publikummer og ca publikummer til et arrangement som Grøn Koncert. Der ledes med andre ord efter en plads i ca. denne størrelse, såfremt den skal være interessant for et videre forhandlingsforløb.

5 Bevilges midlerne i forbindelse med udmøntning af anlægsreserven, vurderes det, at koncertpladsen vil kunne tages i brug tidligst i 2019, alternativt i Beslutningen beroede på en vurdering fra en tværmagistratslig gruppe, der udpegede Eskelund som den bedst egnede placering. Byrådet besluttede d. 23/ der skulle arbejdes videre med Eskelund som nyt koncertareal til erstatning for Vestereng. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Seneste økonomiske skøn blev præsenteret for Eventforum d. 15/ Skønnet viser, at udgifterne på grund af prisudvikling og efter genberegninger er steget fra ca. 17 mio. kr. i 2011 til 29,2 mio. kr. i Det skal understreges at der er tale om et skøn behæftet med usikkerheder. Udgifterne omfatter bl.a. arkæologiske udgravninger, flytning af jord, bearbejdning af publikumsområde, tilslutning af el, vand, sanitet, etablering af infrastruktur og parkering samt etablering af scene- og bagsceneområde. I det oprindelige projekt udarbejdet med baggrund i en projektbeskrivelse af Orbicon i 2011, var udgiften estimeret til ca. 17 mio. kr. Ved supplerende baggrundsnotat i forbindelse med anlægskonferencen 2012 blev der gjort opmærksom på, at udgiften nærmere måtte antages at være i størrelsesorden 23,25 mio. kr. Årsagen hertil var en udvidelse af det nødvendige areal til 7,1 ha, således som repræsentanter fra arrangørerne havde gjort opmærksom på. På baggrund af henvendelse fra arrangørerne er produktionsarealerne blevet udvidet. Det oprindelige forslag dækkede dertil over et areal på 4,4, ha, hvilket i stedet nu er 7,1 ha. På det tidspunkt, hvor forslaget på de 23,25 mio. kr. var aktuelt, havde det baggrund i, at man kunne udnytte synergien med arbejdet med forlægning af Åhavevej. Man ville på daværende tidspunkt kunne udnytte overskudsjord fra dette arbejde. Dræningsarbejde, tilkørselsveje, parkeringspladser etc., vil kunne udføres billigere, mens der var etableret en byggeplads på området. Der skal udover anlægsmidlerne afsættes midler til løbende vedligeholdelse af arealet. Dette er anslået til 0,4 mio. kr. pr. år.

6 Projekttitel: Renovering af Fjordsgades Forenings- og Fritidshus Merudgifter anlæg Egenfinansiering anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering drift Sum (ønsket finansiering) I forbindelse med Byrådets beslutning den 16. marts 2011 om at bygge ny skole på Frederiksbjerg, blev det samtidig besluttet, at Fjordsgades Skole efterfølgende skal gøres til et forenings- og fritidshus. Fjordsgades Skole er imidlertid ikke indflytningsklar. MKB har været i indledende dialog med myndighedsafdelingen om den foreslåede anvendelse af Fjordsgades Skole. Ændret anvendelse resulterer i at de nuværende myndighedskrav til ventilation, brand- og tilgængelighed bliver gældende. Det resulterer i en række krav til bygningsændringer på Fjordgades Skole inden den kan bruges til forenings- og fritidshus. Derudover vil der være behov for en række fysiske bygningsændringer og justering af udenomsarealer, som kan sikre funktionsdygtighed i forhold til aktiviteter og vision for stedet. MKB anser de nødvendige bygningsjusteringer som en del af genhusningen fra Sct. Annagade Skole, som frem til foråret 2014 udgjorde en fuld funktionsdygtig ramme omkring en række aktiviteter indenfor undervisning, fritid og administration. På den baggrund er genhusningen fra Sct. Annagade Skole først på plads, når der er skabt brugbare og ikke mindst myndighedsgodkendte rammer på Fjordsgades Skole. Den nye skole på Frederiksbjerg forventes at være klar til brug i august 2016, hvorefter Sport & Fritid overtager bygningerne ved Fjordsgades Skole. Efteråret 2016 forventes anvendt til nødvendige bygningsjusteringer og klargøring, hvorefter Fjordsgades Forenings- og Fritidshus kan åbne primo Forenings- og fritidshuset er et anlægsprojekt der følger af tidligere byrådsbeslutninger. Af indstilling fra den 16. marts 2011 vedr. opførelse af Midtbyskole fremgår det, at der i stedet for det eksisterende Sct. Annagade etableres et forenings- og fritidshus på Fjordsgades Skole. Ved budgetforlig 2012 blev Brobjergskolen udpeget som potentielt salgsemne med henblik på at finansiere udgift til kulturhovedstad Det kan som følge heraf ligeledes være relevant at genhuse at brugere fra Brobjergskolen i forenings- og fritidshuset Fjordsgade. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Kultur og Borgerservice estimerer at omkostningerne til imødekommelse af myndighedskrav samt øvrige bygningsjusteringer inde og ude vil beløbe sig til 24 mio. kr.

7 Imødekommelse af myndighedskrav handler bl.a. om tilgængelighed (elevator), brandsikring og ventilation. Ved etablering af ventilation på alle etage i hovedbygningen, vil omkostningerne til opfyldelse af myndighedskrav beløbe sig til i alt 17 mio. kr. Derudover er der være behov for generel bygningsjustering og genopretning. Skolens hovedbygning fremstår meget nedslidt, og der vil som minimum være behov for udbedring af huller og maling af alle vægge. Det er estimeret at koste ca. 3 mio. kr. Udover ovenstående er der en række ting, der er svære at prissætte: Renovering af gulve, lofter og lys i nødvendigt omfang. Flytning af døre og vægge i mindre omfang for at understøtte fremtidige aktiviteter. Renovering og ombygning af SFO-bygning og inspektørbolig i skolegården. Evt. ændringer af udendørsarealerne. Kultur og Borgerservice foreslår at der afsættes 4 mio. kr. som foreløbigt budget til disse resterende omkostninger. Der vil derimod ikke umiddelbart være forøgede driftsomkostninger ved anlægsprojektet, da det forudsættes, at MKB kan flytte det eksisterende driftsbudget fra Sct. Annagade med til driften af det nye forenings- og fritidshus. Jf. bilag til byrådsbeslutning af 16. marts Nøgletal Byggeri Enheder M 2 i alt (kr.) Pris pr. m2 Bruttoudgift i alt Netto- Udgift i alt Bygningselement a Evt. flere elementer Renovering til imødekommelse af myndighedskrav Funktionel renovering samt genopretning I alt, byggeri (a) Grund Bygningselement a Evt. flere elementer I alt, grund (b) Byggerets-m 2 (kr.) Udgift pr. byggerets-m 2 Bruttoudgift i alt/værdi af grund Netto- Udgift i alt

8 Projekttitel: Nyt bibliotek i Gellerup (medborgercenter) Merudgifter anlæg Egenfinansiering anlæg Merudgifter drift (+ hvert år efter 2019) Egenfinansiering - drift 150 Sum (ønsket finansiering) Den nuværende bygning, der rummer bl.a. Gellerup Bibliotek / Community Center Gellerup (Gudrunsvej 78), skal nedrives som en del af helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj. Gellerup Bibliotek er i dag beliggende på Gudrunsvej 78 (lejemål hos MTM). Biblioteket har et areal på m 2. Gellerup Bibliotek havde i 2014 godt besøgende. Det kommende bibliotek i Gellerup tænkes opført i samarbejde med Brabrand Boligforening (BB) i forbindelse med BBs beboerhus. Af juridiske årsager opføres bygningen med to bygherrer (BB og Aarhus Kommune). Der forventes at være flere former for effekt af anlægsbyggeriet, her holdt i overskrifter: at borgerne i Brabrand og Gellerup (lokalsamfund på ca indbyggere) fortsat har et biblioteksog medborgercentertilbud, der matcher lokalområdets størrelse, forudsætninger og behov. at synergi på faciliteter, aktiviteter, tilbud og drift udnyttes ved at tænke beboerhus og medborgercenter sammen Budgetforlig for Aarhus Kommune 2012: Forligspartierne lægger i den forbindelse vægt på, at midlerne går til kulturformål og til kulturinstitutioner, der gennemfører aktiviteter i området og på sigt aktiviteter, der bl.a. kan foregå i det nye medborgerhus, som Brabrand Boligforening planlægger at opføre som led i Helhedsplanen og i overensstemmelse med den politiske aftale om dispositionsplanen af 19. november Aarhus Kommune vil i den forbindelse arbejde for, at Gellerup Bibliotek flyttes til medborgerhuset. Udover at fungere som bibliotek med borgerservicefunktioner, vil et bibliotek i medborgerhuset også kunne rumme en alsidig række af kulturaktiviteter og fungere som et bredt kulturtilbud i området. En flytning af Gellerup Bibliotek til medborgerhuset understøtter endvidere kommunens ønske om at fraflytte de nedslidte og utidssvarende bygninger på Gudrunsvej 78-82, hvor de har adresse i dag. Ønsket om at huse kulturelle og kommunale aktiviteter i medborgerhuset som fx teater og bibliotek er i tråd med intentionen i Helhedsplanens dispositionsplan.

9 Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Projektet er så tidligt i sin fase, at de økonomiske konsekvenser endnu kun er på et skønsniveau, da der endnu ikke er lavet aftaler med Brabrand Boligforening, gennemført udbud og indgået kontrakter. Gellerup Bibliotek har i dag et huslejebudget på ca. 1,1 mio. kr., som vil kunne kapitaliseres. Med en forudsætning om en kvadratmeterpris på kr. inkl. jordkøb. MKB forventer at udgifterne til til bygningsdrift, vedligehold og fællesudgifter ved det kommende byggeri beløber sig til kr. Da der i forslaget tilbageholdes kr. efterlader det en forventet merudgift til drift på kr. Nøgletal Byggeri Enheder M 2 i alt (kr.) Pris pr. m2 Bruttoudgift i alt Netto- Udgift i alt Bygningselement a I alt, byggeri (a) Grund Byggerets-m 2 (kr.) Udgift pr. byggerets-m 2 Bruttoudgift i alt/værdi af grund Netto- Udgift i alt Bygningselement a I alt, grund (b)

10 Projekttitel: Investeringer i faciliteter til sport og fritid Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca indbyggere i løbet af de kommende 20 år. Det vil skabe en større efterspørgsel efter fritids- og idrætsfaciliteter. Aktuelt er der ingen automatisk sammenhæng mellem udviklingen i befolkningstal og fritids- og Idrætsinvesteringer. Prioritering af ressourcer til nye faciliteter sker i forbindelse med den politiske prioritering ved budgetlægningen. Historisk set har investeringerne ikke fulgt med væksten i befolkningstallet. Derfor er det gennemsnitlige idrætstilbud målt pr. borger løbende blevet dårligere. Konkret betyder det at der nu er flere århusianere om hver boldbane og hver idrætshal end der var for 10 år siden. Og udviklingen vil fortsætte med mindre Byrådet træffer anden beslutning. Kultur og Borgerservice anbefaler at det nuværende serviceniveau for fritidsog idrætsfaciliteter fastholdes i takt med befolkningsvæksten. Det vil kræve merinvesteringer i fritids- og idrætsfaciliteter. Kultur og Borgerservice foreslår, at der på længere sigt udarbejdes en budgetmodel for sport- og fritidsområdet, hvor bevillingerne følger udviklingen i befolkningstallet. For budgetårene 2018 og 2019 foreslås det, at der afsættes en økonomisk ramme på 30 mio. kr. om året. I Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik er et af hovedmålene at skabe attraktive faciliteter. Tilførsel af midler til fritids- og idrætsfaciliteter må betragtes som et vigtigt element med henblik på at nå denne målsætning. Ved tilførsel af midler til anlægsområdet forventes, at både borgere generelt samt foreninger vil få mere attraktive faciliteter og dermed bedre vilkår. Ligeledes forventes, at det vil være muligt at etablere flere attraktive idrætstilbud i de enkelte lokalområder, hvilket vil lette borgernes adgang til at deltage i aktiviteterne. Det vil understøtte hovedmålet i sports- og fritidspolitikken om at skabe aktiv deltagelse. Øget aktiv deltagelse i foreningslivet m.v. forventes at give medlemmerne en øget trivsel, mere motion og dermed forbedre deres almene sundhed. Det vil således understøtte Aarhus Kommunes sundhedspolitik. Attraktive og moderne faciliteter udgør et vigtigt element for især kvinders idrætsudøvelse. Muligheden for fremadrettet fortsat at kunne etablere nye og moderne idrætsfaciliteter vil derfor være med til at understøtte især kvindernes deltagelse i foreningsidrætten m.v. Aarhus Byråd har tidligere drøftet sammenhængen mellem befolkningstilvækst, øget efterspørgsel efter fritids- og idrætsfaciliteter og afledte omkostninger.

11 Forud for budgetforhandlingerne for 2013 havde Kultur og Borgerservice fremsendt en indstilling til byrådet, hvoraf det fremgik at investeringsbehovet i perioden var mio. kr. om året, samt årligt forøgede driftsbudgetter stigende fra 0,2 mio. kr. i 2014 til 14 mio. kr. i Denne investering ville i givet fald kunne sikre en opretholdelse af det eksisterende fritids- og idrætstilbud målt pr. borger. Ved de efterfølgende budgetforhandlinger for 2013 blev der afsat yderligere 2 mio. kr. om året til anlægsinvesteringer. I august 2014 fremsendte Kultur og Borgerservice ny indstilling til Byrådet. Indstillingen blev henvist til budgetforhandlingerne for 2015, hvor der blev bevilget yderligere 1,75 mio. kr. til sport- og fritidsaktiviteter dvs. ikke faciliteter. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Kultur og Borgerservice har tidligere beregnet investeringsbehovet i en 8-årig periode til mio. kr. om året. Med en fremskrivning af tidligere analysetal og justering for bevillingerne i Budget 2013 og 2015 vil merinvesteringsbehovet være ca. 30 mio. kr. årlig i 2018 og årene derefter. Hertil kommer forøgede driftsomkostninger, der fra 0,2 mio. kr. i 2018 stiger med ca. 1,7 mio. kr. årligt frem til 2026, hvor driftsbehovet rammer et niveau på 14 mio. kr. For budgetårene 2018 og 2019 foreslås det, at der afsættes en økonomisk ramme på 30 mio. kr. om året. Midlerne kan anvendes til alle typer af idrætsfaciliteter og vil blive udmøntet efter en proces, hvor borgerne inddrages og bydelenes behov afdækkes. Som udgangspunkt anslår MKB at omkostningerne ved at etablere en idrætshal og en udendørs boldbane er hhv. 22,3 mio. kr. og inkl. jordkøb. Mens kommunen de senere år har ydet et tilskud på 3,14 mio. kr. pr. bane til etablering af kunstgræsbaner. Kultur og Borgerservice har aktuelt en årlig garantiramme på ca. 11 mio. kr. hvor kan overføres mer- og mindreforbrug på op til 20 mio. kr. Såfremt Byrådet afsætter de beskrevne ressourcer til etablering af nye fritidsog idrætsfaciliteter, så vil der også blive brug for en forhøjelse af garantirammen, da meget foreningsorganiseret idrætsbyggeri erfaringsmæssigt kræver kommunegaranterede lån. Det kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, hvor stor en forhøjelse der i givet fald vil være behov for, men der er allerede et markant pres på den eksisterende garantiramme.

12 Projekttitel: Udviklingsprojekt på Fredensvang Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) AGF 1880 og Århus Elite har fremsat forslag om en helhedsplan for udvikling af anlægget på Fredensvang og omgivelser. Projektet har flere vinkler, der i givet fald skal køre i forskellige faser. Projektskitsen omfatter bl.a. etablering af ny bane og rekreative parkfaciliteter på hjørnet af Christian Xs Vej og Vidtskuevej, multibane, ny kunstgræsbane på Fredensvang, renovering af klubhus til AGF og evt. oprettelse af sportskollegie for unge idrætstalenter på Fredensvang. Projektet forestilles gennemført i samspil mellem AGF 1880, Århus Elite og Aarhus kommune, hvor alle parter indgår i finansieringen. Den kommunale andel udgør 8 mio. kr. af i alt 44 mio. kr. i projektet. Anlægget på Fredensvang er bynært og benyttes af både AGF 1880 (amatør- og ungdomsafdeling) og Århus Elite. Anlægget og klubhuset er nedslidte. Aarhus Kommune stiller fodboldbaner til rådighed for byens øvrige fodboldklubber, hvorfor det også giver god mening at Kommunen involverer sig i et samarbejde om udviklingen af anlægget på Fredensvang, da anlægget udover professionel fodbold også i høj grad benyttes til ungdoms- og amatørfodbold. Generelt er der stort pres på alle de bynære idrætsanlæg i Aarhus. Realisering af det samlede projekt vil dels give nye faciliteter, der medfører et øget aktivitetsniveau. Ikke mindst delelementer med ny bane og rekreative parkfaciliteter på Vidtskuevej udgør en unik mulighed for at skabe nye faciliteter i et bynært område. Desuden vil det samlede projekt indebære en tiltrængt opgradering af faciliteterne på Fredensvang, så de i højere grad svarer til en nutidig standard. Aarhus Byråd har ikke truffet tidligere beslutning om udvikling af idrætsfaciliteter på Fredensvang og omgivelser. Det fremgår dog af sport- og fritidspolitikken at der skal arbejdes på at sikre god dækning af faciliteter til foreningsaktiviteter og desuden etablere faciliteter, der indbyder til selvorganiseret leg og aktivitet. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Projektet forestilles etableret i samspil mellem AGF 1880, Århus Elite og Aarhus kommune, hvor alle parter indgår i finansieringen. Aarhus Kommune finansieringsandel på 8 mio. kr. til anlægsarbejde samt en kommunegaranti på op til 10 mio. kr. Det foreslås bevilget til følgende formål. Etablering af boldbane på Vidtskuevej samt rekreative parkfaciliteter. Arealet på kvm. ejes af Aarhus Kommune og er udlagt til rekreativt område. Det henligger i dag som en forholdsvis uplejet

13 græsmark. Der foreslås afsat 6 mio. kr. til formålet, hvor det dog formentligt også vil være nødvendigt at finde yderligere finansiering for at færdiggøre anlægget i fuld skala. Anlæg af ny boldbane på det pågældende areal kræver desuden justering af Kommuneplanen. Der ydes tilskud på 2 mio. kr. til etablering af ekstra kunstgræsbane på Fredensvang. Tilskudsdelen er lavere end ved øvrige baner, men det skyldes at den nye bane delvist skal bruges af Århus Elite. AGF 1880 efterspørger en kommunegaranti til lån vedr. ændring af klubhuset og evt. multibane. Det samlede garantibehov forventes at være 10 mio. kr. Kultur og Borgerservices årlige garantiramme er meget presset i 2015 og 2016, så det foreslås at den ønskede garanti gives uden for rammen.

14 Projekttitel: Revurdering af mulighederne for at etablere en stor fleksibel indendørs facilitet Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) På grund af markedsvilkårene blev det i 2010 besluttet at stille planerne for en multiarena i Aarhus i bero. Med kulturpolitikken for har Byrådet imidlertid fastholdt ambitionen om at etablere en ny stor fleksibel indendørs facilitet i byen, som kan danne ramme for bl.a. store messer, konferencer, koncerter, events og sportsbegivenheder. Baggrunden er at Aarhus Kommune er i konstant udvikling. Byen vokser - både inden for vidensmiljøerne og inden for kulturområdet, hvor Aarhus i 2017 er Europæisk Kulturhovedstad. Derfor indgår det i kulturpolitikken at det skal undersøges, om der kan findes anlægsfinansiering til og skabes et driftsgrundlag for en sådan facilitet ved et partnerskab med erhvervslivet og byens sports- og kulturinstitutioner. Med udgangspunkt i de forbedrede økonomiske konjunkturer ønsker Kultur og Borgerservice med professionel bistand at igangsætte en investorafsøgning og en investormodning, som skal bidrage til at sikre kapitalgrundlaget for realiseringen af ambitionerne om en ny stor fleksibel indendørs facilitet. Da der dertil i byen udtrykkes et udtalt ønske om et nyt fodboldstadion bør det tillige overvejes om man kan sammentænke de to faciliteter. Arbejdet med investorafsøgning og investormodning skal supplere de grundige analyser der i forvejen er udarbejdet på området. D 15/ besluttede Byrådet at igangsætte en analyse af hvor en multiarena kunne placeres. D 9/ igangsatte Byrådet arbejdet med at realisere anlæg af en multiarena på godsbanen. Af økonomiske årsager blev projektet afbrudt i foråret Ambitionen om at etablere en ny stor fleksibel indendørs facilitet i byen indgår i Kulturpolitikken for Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Der ønskes et beløb på 3 mio. kr. til at gennemføre arbejdet. Midlerne skal anvendes til dække køb af ekstern rådgivning til afsøgning og modning af investorer.

15 Projekttitel: Momsudgifter vedr. ARoS Next Level Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) Projekt The Next Level består af to elementer, begge under jorden og forbundet til den eksisterende bygning: et kunstværk samt et 1400 kvm. stort galleri med tilhørende magasiner. Kunstneren James Turrells værk vil blive en integreret del af arkitekturen og er en kugleformet lysinstallation på 25 meter i diameter. Publikum passerer gennem eller omkring den unikke lysinstallation for at komme til det nye galleri under Officerspladsen. Adgangen til kunstværket og det nye underjordiske galleri vil ske via den nuværende særudstillingsfoyer, modsat hvor Ron Muecks skulptur Boy i dag er placeret. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Prisen for opførelse af den nye kunstbygning er på foranledning af ARoS foreløbigt af Schmidt, Hammer og Lassen estimeret til at beløbe sig til ca. 350 mio. kr. Projektet finansieres med undtagelse af afledte momsudgifter 100 % af fondsmidler. Det er en forudsætning for evt. realisering af byggeriet, at Aarhus Kommune dækker nettomomsudgiften, som forventeligt over 10 år vil være ca. 15 mio. kr.

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1 Overordnede visioner

Læs mere

Forslag til udmøntning af investeringspuljen

Forslag til udmøntning af investeringspuljen Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007 Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid...

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune

Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune 2008 Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune Kultur og Borgerservice Formålet med analysen er at synliggøre for borgerne og kultur-, fritidsog idrætsudøverne hvilken indsats Århus

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere