Forslag til anlægsudmøntning i Kultur og Borgerservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til anlægsudmøntning 2018-2019 i Kultur og Borgerservice"

Transkript

1 Forslag til anlægsudmøntning i Kultur og Borgerservice Baggrund I overensstemmelse med Byrådets beslutning d. 21/ vedr. processen for budget 2016 fremsendes hermed anlægsforslag fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice som ønskes medtaget i forhandlingerne om udmøntningen anlægsreserven for Der er vedlagt 8 forslag til anlægsprioriteringer, hvoraf de 4 første tager direkte afsæt i tidligere byrådsbeslutninger (Bidrag til Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Etablering af Permanent Koncertplads, Renovering af Fjordsgade Fritids- og Foreningshus samt Nyt Bibliotek i Gellerup). Kultur og Borgerservice søger midler inden de to kategorier buffer/øvrige områder samt kvalitetsfondsmidler. De to puljer udgør tilsammen 178,3 mio. kr. i 2018 og 127,5 mio. kr. i 2019, mens MKBs samlede anlægsforslag udgør hhv. 125,6 mio. kr. i 2018 og 30 mio. kr. i 2019.

2 Projekttitel: Bidrag til Aarhus Internationale Sejlsportscenter Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg 0 0 Merudgifter drift 0 0 Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) I efteråret 2013 blev der udskrevet en projektkonkurrence om at udforme et sejlsportscenter beliggende ved indsejlingen til Aarhus Lystbådehavn. August 2014 modtog Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter (under stiftelse) en bevilling fra A. P. Møller Fonden på 36 mio. kr., svarende til halvdelen af den forventede anlægsudgift på 72 mio. kr. til et kommende sejlsportscenter i Aarhus. Aarhus Sejlsportscenter har igangsat en række yderligere fundraising-aktiviteter. Aktuelt (marts 2015) er status, at der stadig mangler 36 mio. kr. Det er Aarhus Sejlsportscenters opgave at tilvejebringe restfinansieringen. Sejlsportscenteret er tiltænkt en væsentlig rolle i afviklingen af VM i sejlsport I årene fremover vil sejlsportscenteret kunne danne rammen om flere store internationale sejlevents og dermed bidrage til, at Aarhus sættes på landkortet. Desuden vil sejlsportscenteret i danne ramme om en række lokale og nationale sejlsportsaktiviteter for såvel bredde som elite. 4. marts 2015 vedtog byrådet at afsætte 4,5 mio. kr. til igangsætning af projekteringen med henblik på at sejlsportscenteret kan færdiggøres senest til VM i sejlsport Projekteringsbevillingen blev finansieret af midler inden for Kultur og Borgerservice. Det var forudsat, at beløbet bliver tilbagebetalt, såfremt det lykkes Aarhus Sejlsportscenter at tilvejebringe den nødvendige finansiering af sejlsportscentret. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Det foreslås, at der ydes et anlægstilskud til sejlsportscenteret på 10 mio. kr.

3 I Sport & Fritid er der reserveret 0,5 mio. kr. årligt i lokaletilskud til sejlsportscenteret. Under forudsætningen af at Aarhus Sejlsportscenter ikke skal optage lån til finansiering af byggeriet, er der dermed taget højde for den efterfølgende løbende drift.

4 Projekttitel: Etablering af permanent koncertplads Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift årligt fra 2019 og frem Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) Vestereng har gennem flere år været den primære lokalitet for afvikling af store udendørs koncerter i Aarhus. De trafik- og lydmæssige forhold, der knytter sig til sådanne store koncerter, er imidlertid problematiske i forhold til Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU), der er under udbygning. Muligheden for at afvikle koncerter på Vestereng sluttede med udgangen af Den faste tilbagevenden begivenhed, Grøn Koncert, er blevet flyttet fra Vestereng til Marienlystvej for en periode der er Det samme gør sig gældende for Northside Festival, der er garanteret plads på Ådalen til og med Den største kapacitet vil herefter være ca i Rådhus-/Musikhusparken og omkring på Tangkrogen. Sidstnævnte lokalitet er imidlertid meget anvendt til andre aktiviteter, ligesom denne plads er mere skrøbelig over for større belastninger. Den forventede effekt af at indrette en ny koncertplads med en kapacitet på op mod mennesker vil være, at Aarhus fremover kan afvikle disse større koncertbegivenheder og festivaler og dermed være attraktiv for Grøn Koncert, Northside og de andre koncertarrangører, som måtte være interesseret i at afvikle koncerter i Aarhusområdet. En tværmagistratslig arbejdsgruppe har derfor vurderet mulighederne for etablering af en ny koncertplads, idet målet har været at tilgodese kriterier som centrumsnærhed, flot og gerne grøn ramme, god infrastruktur, en arealstørrelse, der muliggør koncerter af en markant størrelse, og en placering, der muliggør et lydniveau, som arrangører og publikum finder nutidigt. Samlet set en koncertlokalitet, der kan bidrage til at brande Aarhus. Arbejdsgruppen peger på Eskelund-området til en ny koncertplads i Aarhus Kommune. Arealet for Eskelund opgjort til 7,1 ha (inkl. produktionsområdet) og kan rumme op til ca stående publikummer og ca publikummer til et arrangement som Grøn Koncert. Der ledes med andre ord efter en plads i ca. denne størrelse, såfremt den skal være interessant for et videre forhandlingsforløb.

5 Bevilges midlerne i forbindelse med udmøntning af anlægsreserven, vurderes det, at koncertpladsen vil kunne tages i brug tidligst i 2019, alternativt i Beslutningen beroede på en vurdering fra en tværmagistratslig gruppe, der udpegede Eskelund som den bedst egnede placering. Byrådet besluttede d. 23/ der skulle arbejdes videre med Eskelund som nyt koncertareal til erstatning for Vestereng. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Seneste økonomiske skøn blev præsenteret for Eventforum d. 15/ Skønnet viser, at udgifterne på grund af prisudvikling og efter genberegninger er steget fra ca. 17 mio. kr. i 2011 til 29,2 mio. kr. i Det skal understreges at der er tale om et skøn behæftet med usikkerheder. Udgifterne omfatter bl.a. arkæologiske udgravninger, flytning af jord, bearbejdning af publikumsområde, tilslutning af el, vand, sanitet, etablering af infrastruktur og parkering samt etablering af scene- og bagsceneområde. I det oprindelige projekt udarbejdet med baggrund i en projektbeskrivelse af Orbicon i 2011, var udgiften estimeret til ca. 17 mio. kr. Ved supplerende baggrundsnotat i forbindelse med anlægskonferencen 2012 blev der gjort opmærksom på, at udgiften nærmere måtte antages at være i størrelsesorden 23,25 mio. kr. Årsagen hertil var en udvidelse af det nødvendige areal til 7,1 ha, således som repræsentanter fra arrangørerne havde gjort opmærksom på. På baggrund af henvendelse fra arrangørerne er produktionsarealerne blevet udvidet. Det oprindelige forslag dækkede dertil over et areal på 4,4, ha, hvilket i stedet nu er 7,1 ha. På det tidspunkt, hvor forslaget på de 23,25 mio. kr. var aktuelt, havde det baggrund i, at man kunne udnytte synergien med arbejdet med forlægning af Åhavevej. Man ville på daværende tidspunkt kunne udnytte overskudsjord fra dette arbejde. Dræningsarbejde, tilkørselsveje, parkeringspladser etc., vil kunne udføres billigere, mens der var etableret en byggeplads på området. Der skal udover anlægsmidlerne afsættes midler til løbende vedligeholdelse af arealet. Dette er anslået til 0,4 mio. kr. pr. år.

6 Projekttitel: Renovering af Fjordsgades Forenings- og Fritidshus Merudgifter anlæg Egenfinansiering anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering drift Sum (ønsket finansiering) I forbindelse med Byrådets beslutning den 16. marts 2011 om at bygge ny skole på Frederiksbjerg, blev det samtidig besluttet, at Fjordsgades Skole efterfølgende skal gøres til et forenings- og fritidshus. Fjordsgades Skole er imidlertid ikke indflytningsklar. MKB har været i indledende dialog med myndighedsafdelingen om den foreslåede anvendelse af Fjordsgades Skole. Ændret anvendelse resulterer i at de nuværende myndighedskrav til ventilation, brand- og tilgængelighed bliver gældende. Det resulterer i en række krav til bygningsændringer på Fjordgades Skole inden den kan bruges til forenings- og fritidshus. Derudover vil der være behov for en række fysiske bygningsændringer og justering af udenomsarealer, som kan sikre funktionsdygtighed i forhold til aktiviteter og vision for stedet. MKB anser de nødvendige bygningsjusteringer som en del af genhusningen fra Sct. Annagade Skole, som frem til foråret 2014 udgjorde en fuld funktionsdygtig ramme omkring en række aktiviteter indenfor undervisning, fritid og administration. På den baggrund er genhusningen fra Sct. Annagade Skole først på plads, når der er skabt brugbare og ikke mindst myndighedsgodkendte rammer på Fjordsgades Skole. Den nye skole på Frederiksbjerg forventes at være klar til brug i august 2016, hvorefter Sport & Fritid overtager bygningerne ved Fjordsgades Skole. Efteråret 2016 forventes anvendt til nødvendige bygningsjusteringer og klargøring, hvorefter Fjordsgades Forenings- og Fritidshus kan åbne primo Forenings- og fritidshuset er et anlægsprojekt der følger af tidligere byrådsbeslutninger. Af indstilling fra den 16. marts 2011 vedr. opførelse af Midtbyskole fremgår det, at der i stedet for det eksisterende Sct. Annagade etableres et forenings- og fritidshus på Fjordsgades Skole. Ved budgetforlig 2012 blev Brobjergskolen udpeget som potentielt salgsemne med henblik på at finansiere udgift til kulturhovedstad Det kan som følge heraf ligeledes være relevant at genhuse at brugere fra Brobjergskolen i forenings- og fritidshuset Fjordsgade. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Kultur og Borgerservice estimerer at omkostningerne til imødekommelse af myndighedskrav samt øvrige bygningsjusteringer inde og ude vil beløbe sig til 24 mio. kr.

7 Imødekommelse af myndighedskrav handler bl.a. om tilgængelighed (elevator), brandsikring og ventilation. Ved etablering af ventilation på alle etage i hovedbygningen, vil omkostningerne til opfyldelse af myndighedskrav beløbe sig til i alt 17 mio. kr. Derudover er der være behov for generel bygningsjustering og genopretning. Skolens hovedbygning fremstår meget nedslidt, og der vil som minimum være behov for udbedring af huller og maling af alle vægge. Det er estimeret at koste ca. 3 mio. kr. Udover ovenstående er der en række ting, der er svære at prissætte: Renovering af gulve, lofter og lys i nødvendigt omfang. Flytning af døre og vægge i mindre omfang for at understøtte fremtidige aktiviteter. Renovering og ombygning af SFO-bygning og inspektørbolig i skolegården. Evt. ændringer af udendørsarealerne. Kultur og Borgerservice foreslår at der afsættes 4 mio. kr. som foreløbigt budget til disse resterende omkostninger. Der vil derimod ikke umiddelbart være forøgede driftsomkostninger ved anlægsprojektet, da det forudsættes, at MKB kan flytte det eksisterende driftsbudget fra Sct. Annagade med til driften af det nye forenings- og fritidshus. Jf. bilag til byrådsbeslutning af 16. marts Nøgletal Byggeri Enheder M 2 i alt (kr.) Pris pr. m2 Bruttoudgift i alt Netto- Udgift i alt Bygningselement a Evt. flere elementer Renovering til imødekommelse af myndighedskrav Funktionel renovering samt genopretning I alt, byggeri (a) Grund Bygningselement a Evt. flere elementer I alt, grund (b) Byggerets-m 2 (kr.) Udgift pr. byggerets-m 2 Bruttoudgift i alt/værdi af grund Netto- Udgift i alt

8 Projekttitel: Nyt bibliotek i Gellerup (medborgercenter) Merudgifter anlæg Egenfinansiering anlæg Merudgifter drift (+ hvert år efter 2019) Egenfinansiering - drift 150 Sum (ønsket finansiering) Den nuværende bygning, der rummer bl.a. Gellerup Bibliotek / Community Center Gellerup (Gudrunsvej 78), skal nedrives som en del af helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj. Gellerup Bibliotek er i dag beliggende på Gudrunsvej 78 (lejemål hos MTM). Biblioteket har et areal på m 2. Gellerup Bibliotek havde i 2014 godt besøgende. Det kommende bibliotek i Gellerup tænkes opført i samarbejde med Brabrand Boligforening (BB) i forbindelse med BBs beboerhus. Af juridiske årsager opføres bygningen med to bygherrer (BB og Aarhus Kommune). Der forventes at være flere former for effekt af anlægsbyggeriet, her holdt i overskrifter: at borgerne i Brabrand og Gellerup (lokalsamfund på ca indbyggere) fortsat har et biblioteksog medborgercentertilbud, der matcher lokalområdets størrelse, forudsætninger og behov. at synergi på faciliteter, aktiviteter, tilbud og drift udnyttes ved at tænke beboerhus og medborgercenter sammen Budgetforlig for Aarhus Kommune 2012: Forligspartierne lægger i den forbindelse vægt på, at midlerne går til kulturformål og til kulturinstitutioner, der gennemfører aktiviteter i området og på sigt aktiviteter, der bl.a. kan foregå i det nye medborgerhus, som Brabrand Boligforening planlægger at opføre som led i Helhedsplanen og i overensstemmelse med den politiske aftale om dispositionsplanen af 19. november Aarhus Kommune vil i den forbindelse arbejde for, at Gellerup Bibliotek flyttes til medborgerhuset. Udover at fungere som bibliotek med borgerservicefunktioner, vil et bibliotek i medborgerhuset også kunne rumme en alsidig række af kulturaktiviteter og fungere som et bredt kulturtilbud i området. En flytning af Gellerup Bibliotek til medborgerhuset understøtter endvidere kommunens ønske om at fraflytte de nedslidte og utidssvarende bygninger på Gudrunsvej 78-82, hvor de har adresse i dag. Ønsket om at huse kulturelle og kommunale aktiviteter i medborgerhuset som fx teater og bibliotek er i tråd med intentionen i Helhedsplanens dispositionsplan.

9 Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Projektet er så tidligt i sin fase, at de økonomiske konsekvenser endnu kun er på et skønsniveau, da der endnu ikke er lavet aftaler med Brabrand Boligforening, gennemført udbud og indgået kontrakter. Gellerup Bibliotek har i dag et huslejebudget på ca. 1,1 mio. kr., som vil kunne kapitaliseres. Med en forudsætning om en kvadratmeterpris på kr. inkl. jordkøb. MKB forventer at udgifterne til til bygningsdrift, vedligehold og fællesudgifter ved det kommende byggeri beløber sig til kr. Da der i forslaget tilbageholdes kr. efterlader det en forventet merudgift til drift på kr. Nøgletal Byggeri Enheder M 2 i alt (kr.) Pris pr. m2 Bruttoudgift i alt Netto- Udgift i alt Bygningselement a I alt, byggeri (a) Grund Byggerets-m 2 (kr.) Udgift pr. byggerets-m 2 Bruttoudgift i alt/værdi af grund Netto- Udgift i alt Bygningselement a I alt, grund (b)

10 Projekttitel: Investeringer i faciliteter til sport og fritid Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca indbyggere i løbet af de kommende 20 år. Det vil skabe en større efterspørgsel efter fritids- og idrætsfaciliteter. Aktuelt er der ingen automatisk sammenhæng mellem udviklingen i befolkningstal og fritids- og Idrætsinvesteringer. Prioritering af ressourcer til nye faciliteter sker i forbindelse med den politiske prioritering ved budgetlægningen. Historisk set har investeringerne ikke fulgt med væksten i befolkningstallet. Derfor er det gennemsnitlige idrætstilbud målt pr. borger løbende blevet dårligere. Konkret betyder det at der nu er flere århusianere om hver boldbane og hver idrætshal end der var for 10 år siden. Og udviklingen vil fortsætte med mindre Byrådet træffer anden beslutning. Kultur og Borgerservice anbefaler at det nuværende serviceniveau for fritidsog idrætsfaciliteter fastholdes i takt med befolkningsvæksten. Det vil kræve merinvesteringer i fritids- og idrætsfaciliteter. Kultur og Borgerservice foreslår, at der på længere sigt udarbejdes en budgetmodel for sport- og fritidsområdet, hvor bevillingerne følger udviklingen i befolkningstallet. For budgetårene 2018 og 2019 foreslås det, at der afsættes en økonomisk ramme på 30 mio. kr. om året. I Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik er et af hovedmålene at skabe attraktive faciliteter. Tilførsel af midler til fritids- og idrætsfaciliteter må betragtes som et vigtigt element med henblik på at nå denne målsætning. Ved tilførsel af midler til anlægsområdet forventes, at både borgere generelt samt foreninger vil få mere attraktive faciliteter og dermed bedre vilkår. Ligeledes forventes, at det vil være muligt at etablere flere attraktive idrætstilbud i de enkelte lokalområder, hvilket vil lette borgernes adgang til at deltage i aktiviteterne. Det vil understøtte hovedmålet i sports- og fritidspolitikken om at skabe aktiv deltagelse. Øget aktiv deltagelse i foreningslivet m.v. forventes at give medlemmerne en øget trivsel, mere motion og dermed forbedre deres almene sundhed. Det vil således understøtte Aarhus Kommunes sundhedspolitik. Attraktive og moderne faciliteter udgør et vigtigt element for især kvinders idrætsudøvelse. Muligheden for fremadrettet fortsat at kunne etablere nye og moderne idrætsfaciliteter vil derfor være med til at understøtte især kvindernes deltagelse i foreningsidrætten m.v. Aarhus Byråd har tidligere drøftet sammenhængen mellem befolkningstilvækst, øget efterspørgsel efter fritids- og idrætsfaciliteter og afledte omkostninger.

11 Forud for budgetforhandlingerne for 2013 havde Kultur og Borgerservice fremsendt en indstilling til byrådet, hvoraf det fremgik at investeringsbehovet i perioden var mio. kr. om året, samt årligt forøgede driftsbudgetter stigende fra 0,2 mio. kr. i 2014 til 14 mio. kr. i Denne investering ville i givet fald kunne sikre en opretholdelse af det eksisterende fritids- og idrætstilbud målt pr. borger. Ved de efterfølgende budgetforhandlinger for 2013 blev der afsat yderligere 2 mio. kr. om året til anlægsinvesteringer. I august 2014 fremsendte Kultur og Borgerservice ny indstilling til Byrådet. Indstillingen blev henvist til budgetforhandlingerne for 2015, hvor der blev bevilget yderligere 1,75 mio. kr. til sport- og fritidsaktiviteter dvs. ikke faciliteter. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Kultur og Borgerservice har tidligere beregnet investeringsbehovet i en 8-årig periode til mio. kr. om året. Med en fremskrivning af tidligere analysetal og justering for bevillingerne i Budget 2013 og 2015 vil merinvesteringsbehovet være ca. 30 mio. kr. årlig i 2018 og årene derefter. Hertil kommer forøgede driftsomkostninger, der fra 0,2 mio. kr. i 2018 stiger med ca. 1,7 mio. kr. årligt frem til 2026, hvor driftsbehovet rammer et niveau på 14 mio. kr. For budgetårene 2018 og 2019 foreslås det, at der afsættes en økonomisk ramme på 30 mio. kr. om året. Midlerne kan anvendes til alle typer af idrætsfaciliteter og vil blive udmøntet efter en proces, hvor borgerne inddrages og bydelenes behov afdækkes. Som udgangspunkt anslår MKB at omkostningerne ved at etablere en idrætshal og en udendørs boldbane er hhv. 22,3 mio. kr. og inkl. jordkøb. Mens kommunen de senere år har ydet et tilskud på 3,14 mio. kr. pr. bane til etablering af kunstgræsbaner. Kultur og Borgerservice har aktuelt en årlig garantiramme på ca. 11 mio. kr. hvor kan overføres mer- og mindreforbrug på op til 20 mio. kr. Såfremt Byrådet afsætter de beskrevne ressourcer til etablering af nye fritidsog idrætsfaciliteter, så vil der også blive brug for en forhøjelse af garantirammen, da meget foreningsorganiseret idrætsbyggeri erfaringsmæssigt kræver kommunegaranterede lån. Det kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, hvor stor en forhøjelse der i givet fald vil være behov for, men der er allerede et markant pres på den eksisterende garantiramme.

12 Projekttitel: Udviklingsprojekt på Fredensvang Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) AGF 1880 og Århus Elite har fremsat forslag om en helhedsplan for udvikling af anlægget på Fredensvang og omgivelser. Projektet har flere vinkler, der i givet fald skal køre i forskellige faser. Projektskitsen omfatter bl.a. etablering af ny bane og rekreative parkfaciliteter på hjørnet af Christian Xs Vej og Vidtskuevej, multibane, ny kunstgræsbane på Fredensvang, renovering af klubhus til AGF og evt. oprettelse af sportskollegie for unge idrætstalenter på Fredensvang. Projektet forestilles gennemført i samspil mellem AGF 1880, Århus Elite og Aarhus kommune, hvor alle parter indgår i finansieringen. Den kommunale andel udgør 8 mio. kr. af i alt 44 mio. kr. i projektet. Anlægget på Fredensvang er bynært og benyttes af både AGF 1880 (amatør- og ungdomsafdeling) og Århus Elite. Anlægget og klubhuset er nedslidte. Aarhus Kommune stiller fodboldbaner til rådighed for byens øvrige fodboldklubber, hvorfor det også giver god mening at Kommunen involverer sig i et samarbejde om udviklingen af anlægget på Fredensvang, da anlægget udover professionel fodbold også i høj grad benyttes til ungdoms- og amatørfodbold. Generelt er der stort pres på alle de bynære idrætsanlæg i Aarhus. Realisering af det samlede projekt vil dels give nye faciliteter, der medfører et øget aktivitetsniveau. Ikke mindst delelementer med ny bane og rekreative parkfaciliteter på Vidtskuevej udgør en unik mulighed for at skabe nye faciliteter i et bynært område. Desuden vil det samlede projekt indebære en tiltrængt opgradering af faciliteterne på Fredensvang, så de i højere grad svarer til en nutidig standard. Aarhus Byråd har ikke truffet tidligere beslutning om udvikling af idrætsfaciliteter på Fredensvang og omgivelser. Det fremgår dog af sport- og fritidspolitikken at der skal arbejdes på at sikre god dækning af faciliteter til foreningsaktiviteter og desuden etablere faciliteter, der indbyder til selvorganiseret leg og aktivitet. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Projektet forestilles etableret i samspil mellem AGF 1880, Århus Elite og Aarhus kommune, hvor alle parter indgår i finansieringen. Aarhus Kommune finansieringsandel på 8 mio. kr. til anlægsarbejde samt en kommunegaranti på op til 10 mio. kr. Det foreslås bevilget til følgende formål. Etablering af boldbane på Vidtskuevej samt rekreative parkfaciliteter. Arealet på kvm. ejes af Aarhus Kommune og er udlagt til rekreativt område. Det henligger i dag som en forholdsvis uplejet

13 græsmark. Der foreslås afsat 6 mio. kr. til formålet, hvor det dog formentligt også vil være nødvendigt at finde yderligere finansiering for at færdiggøre anlægget i fuld skala. Anlæg af ny boldbane på det pågældende areal kræver desuden justering af Kommuneplanen. Der ydes tilskud på 2 mio. kr. til etablering af ekstra kunstgræsbane på Fredensvang. Tilskudsdelen er lavere end ved øvrige baner, men det skyldes at den nye bane delvist skal bruges af Århus Elite. AGF 1880 efterspørger en kommunegaranti til lån vedr. ændring af klubhuset og evt. multibane. Det samlede garantibehov forventes at være 10 mio. kr. Kultur og Borgerservices årlige garantiramme er meget presset i 2015 og 2016, så det foreslås at den ønskede garanti gives uden for rammen.

14 Projekttitel: Revurdering af mulighederne for at etablere en stor fleksibel indendørs facilitet Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) På grund af markedsvilkårene blev det i 2010 besluttet at stille planerne for en multiarena i Aarhus i bero. Med kulturpolitikken for har Byrådet imidlertid fastholdt ambitionen om at etablere en ny stor fleksibel indendørs facilitet i byen, som kan danne ramme for bl.a. store messer, konferencer, koncerter, events og sportsbegivenheder. Baggrunden er at Aarhus Kommune er i konstant udvikling. Byen vokser - både inden for vidensmiljøerne og inden for kulturområdet, hvor Aarhus i 2017 er Europæisk Kulturhovedstad. Derfor indgår det i kulturpolitikken at det skal undersøges, om der kan findes anlægsfinansiering til og skabes et driftsgrundlag for en sådan facilitet ved et partnerskab med erhvervslivet og byens sports- og kulturinstitutioner. Med udgangspunkt i de forbedrede økonomiske konjunkturer ønsker Kultur og Borgerservice med professionel bistand at igangsætte en investorafsøgning og en investormodning, som skal bidrage til at sikre kapitalgrundlaget for realiseringen af ambitionerne om en ny stor fleksibel indendørs facilitet. Da der dertil i byen udtrykkes et udtalt ønske om et nyt fodboldstadion bør det tillige overvejes om man kan sammentænke de to faciliteter. Arbejdet med investorafsøgning og investormodning skal supplere de grundige analyser der i forvejen er udarbejdet på området. D 15/ besluttede Byrådet at igangsætte en analyse af hvor en multiarena kunne placeres. D 9/ igangsatte Byrådet arbejdet med at realisere anlæg af en multiarena på godsbanen. Af økonomiske årsager blev projektet afbrudt i foråret Ambitionen om at etablere en ny stor fleksibel indendørs facilitet i byen indgår i Kulturpolitikken for Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Der ønskes et beløb på 3 mio. kr. til at gennemføre arbejdet. Midlerne skal anvendes til dække køb af ekstern rådgivning til afsøgning og modning af investorer.

15 Projekttitel: Momsudgifter vedr. ARoS Next Level Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) Projekt The Next Level består af to elementer, begge under jorden og forbundet til den eksisterende bygning: et kunstværk samt et 1400 kvm. stort galleri med tilhørende magasiner. Kunstneren James Turrells værk vil blive en integreret del af arkitekturen og er en kugleformet lysinstallation på 25 meter i diameter. Publikum passerer gennem eller omkring den unikke lysinstallation for at komme til det nye galleri under Officerspladsen. Adgangen til kunstværket og det nye underjordiske galleri vil ske via den nuværende særudstillingsfoyer, modsat hvor Ron Muecks skulptur Boy i dag er placeret. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Prisen for opførelse af den nye kunstbygning er på foranledning af ARoS foreløbigt af Schmidt, Hammer og Lassen estimeret til at beløbe sig til ca. 350 mio. kr. Projektet finansieres med undtagelse af afledte momsudgifter 100 % af fondsmidler. Det er en forudsætning for evt. realisering af byggeriet, at Aarhus Kommune dækker nettomomsudgiften, som forventeligt over 10 år vil være ca. 15 mio. kr.

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 21 januar 2013 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 17. januar 2013 Optimering af tidspunkter for ejendomssalg.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration I en periode hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver kan de mange andre mindre projekter, der løbende

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere