Forslag til anlægsudmøntning i Kultur og Borgerservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til anlægsudmøntning 2018-2019 i Kultur og Borgerservice"

Transkript

1 Forslag til anlægsudmøntning i Kultur og Borgerservice Baggrund I overensstemmelse med Byrådets beslutning d. 21/ vedr. processen for budget 2016 fremsendes hermed anlægsforslag fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice som ønskes medtaget i forhandlingerne om udmøntningen anlægsreserven for Der er vedlagt 8 forslag til anlægsprioriteringer, hvoraf de 4 første tager direkte afsæt i tidligere byrådsbeslutninger (Bidrag til Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Etablering af Permanent Koncertplads, Renovering af Fjordsgade Fritids- og Foreningshus samt Nyt Bibliotek i Gellerup). Kultur og Borgerservice søger midler inden de to kategorier buffer/øvrige områder samt kvalitetsfondsmidler. De to puljer udgør tilsammen 178,3 mio. kr. i 2018 og 127,5 mio. kr. i 2019, mens MKBs samlede anlægsforslag udgør hhv. 125,6 mio. kr. i 2018 og 30 mio. kr. i 2019.

2 Projekttitel: Bidrag til Aarhus Internationale Sejlsportscenter Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg 0 0 Merudgifter drift 0 0 Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) I efteråret 2013 blev der udskrevet en projektkonkurrence om at udforme et sejlsportscenter beliggende ved indsejlingen til Aarhus Lystbådehavn. August 2014 modtog Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter (under stiftelse) en bevilling fra A. P. Møller Fonden på 36 mio. kr., svarende til halvdelen af den forventede anlægsudgift på 72 mio. kr. til et kommende sejlsportscenter i Aarhus. Aarhus Sejlsportscenter har igangsat en række yderligere fundraising-aktiviteter. Aktuelt (marts 2015) er status, at der stadig mangler 36 mio. kr. Det er Aarhus Sejlsportscenters opgave at tilvejebringe restfinansieringen. Sejlsportscenteret er tiltænkt en væsentlig rolle i afviklingen af VM i sejlsport I årene fremover vil sejlsportscenteret kunne danne rammen om flere store internationale sejlevents og dermed bidrage til, at Aarhus sættes på landkortet. Desuden vil sejlsportscenteret i danne ramme om en række lokale og nationale sejlsportsaktiviteter for såvel bredde som elite. 4. marts 2015 vedtog byrådet at afsætte 4,5 mio. kr. til igangsætning af projekteringen med henblik på at sejlsportscenteret kan færdiggøres senest til VM i sejlsport Projekteringsbevillingen blev finansieret af midler inden for Kultur og Borgerservice. Det var forudsat, at beløbet bliver tilbagebetalt, såfremt det lykkes Aarhus Sejlsportscenter at tilvejebringe den nødvendige finansiering af sejlsportscentret. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Det foreslås, at der ydes et anlægstilskud til sejlsportscenteret på 10 mio. kr.

3 I Sport & Fritid er der reserveret 0,5 mio. kr. årligt i lokaletilskud til sejlsportscenteret. Under forudsætningen af at Aarhus Sejlsportscenter ikke skal optage lån til finansiering af byggeriet, er der dermed taget højde for den efterfølgende løbende drift.

4 Projekttitel: Etablering af permanent koncertplads Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift årligt fra 2019 og frem Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) Vestereng har gennem flere år været den primære lokalitet for afvikling af store udendørs koncerter i Aarhus. De trafik- og lydmæssige forhold, der knytter sig til sådanne store koncerter, er imidlertid problematiske i forhold til Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU), der er under udbygning. Muligheden for at afvikle koncerter på Vestereng sluttede med udgangen af Den faste tilbagevenden begivenhed, Grøn Koncert, er blevet flyttet fra Vestereng til Marienlystvej for en periode der er Det samme gør sig gældende for Northside Festival, der er garanteret plads på Ådalen til og med Den største kapacitet vil herefter være ca i Rådhus-/Musikhusparken og omkring på Tangkrogen. Sidstnævnte lokalitet er imidlertid meget anvendt til andre aktiviteter, ligesom denne plads er mere skrøbelig over for større belastninger. Den forventede effekt af at indrette en ny koncertplads med en kapacitet på op mod mennesker vil være, at Aarhus fremover kan afvikle disse større koncertbegivenheder og festivaler og dermed være attraktiv for Grøn Koncert, Northside og de andre koncertarrangører, som måtte være interesseret i at afvikle koncerter i Aarhusområdet. En tværmagistratslig arbejdsgruppe har derfor vurderet mulighederne for etablering af en ny koncertplads, idet målet har været at tilgodese kriterier som centrumsnærhed, flot og gerne grøn ramme, god infrastruktur, en arealstørrelse, der muliggør koncerter af en markant størrelse, og en placering, der muliggør et lydniveau, som arrangører og publikum finder nutidigt. Samlet set en koncertlokalitet, der kan bidrage til at brande Aarhus. Arbejdsgruppen peger på Eskelund-området til en ny koncertplads i Aarhus Kommune. Arealet for Eskelund opgjort til 7,1 ha (inkl. produktionsområdet) og kan rumme op til ca stående publikummer og ca publikummer til et arrangement som Grøn Koncert. Der ledes med andre ord efter en plads i ca. denne størrelse, såfremt den skal være interessant for et videre forhandlingsforløb.

5 Bevilges midlerne i forbindelse med udmøntning af anlægsreserven, vurderes det, at koncertpladsen vil kunne tages i brug tidligst i 2019, alternativt i Beslutningen beroede på en vurdering fra en tværmagistratslig gruppe, der udpegede Eskelund som den bedst egnede placering. Byrådet besluttede d. 23/ der skulle arbejdes videre med Eskelund som nyt koncertareal til erstatning for Vestereng. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Seneste økonomiske skøn blev præsenteret for Eventforum d. 15/ Skønnet viser, at udgifterne på grund af prisudvikling og efter genberegninger er steget fra ca. 17 mio. kr. i 2011 til 29,2 mio. kr. i Det skal understreges at der er tale om et skøn behæftet med usikkerheder. Udgifterne omfatter bl.a. arkæologiske udgravninger, flytning af jord, bearbejdning af publikumsområde, tilslutning af el, vand, sanitet, etablering af infrastruktur og parkering samt etablering af scene- og bagsceneområde. I det oprindelige projekt udarbejdet med baggrund i en projektbeskrivelse af Orbicon i 2011, var udgiften estimeret til ca. 17 mio. kr. Ved supplerende baggrundsnotat i forbindelse med anlægskonferencen 2012 blev der gjort opmærksom på, at udgiften nærmere måtte antages at være i størrelsesorden 23,25 mio. kr. Årsagen hertil var en udvidelse af det nødvendige areal til 7,1 ha, således som repræsentanter fra arrangørerne havde gjort opmærksom på. På baggrund af henvendelse fra arrangørerne er produktionsarealerne blevet udvidet. Det oprindelige forslag dækkede dertil over et areal på 4,4, ha, hvilket i stedet nu er 7,1 ha. På det tidspunkt, hvor forslaget på de 23,25 mio. kr. var aktuelt, havde det baggrund i, at man kunne udnytte synergien med arbejdet med forlægning af Åhavevej. Man ville på daværende tidspunkt kunne udnytte overskudsjord fra dette arbejde. Dræningsarbejde, tilkørselsveje, parkeringspladser etc., vil kunne udføres billigere, mens der var etableret en byggeplads på området. Der skal udover anlægsmidlerne afsættes midler til løbende vedligeholdelse af arealet. Dette er anslået til 0,4 mio. kr. pr. år.

6 Projekttitel: Renovering af Fjordsgades Forenings- og Fritidshus Merudgifter anlæg Egenfinansiering anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering drift Sum (ønsket finansiering) I forbindelse med Byrådets beslutning den 16. marts 2011 om at bygge ny skole på Frederiksbjerg, blev det samtidig besluttet, at Fjordsgades Skole efterfølgende skal gøres til et forenings- og fritidshus. Fjordsgades Skole er imidlertid ikke indflytningsklar. MKB har været i indledende dialog med myndighedsafdelingen om den foreslåede anvendelse af Fjordsgades Skole. Ændret anvendelse resulterer i at de nuværende myndighedskrav til ventilation, brand- og tilgængelighed bliver gældende. Det resulterer i en række krav til bygningsændringer på Fjordgades Skole inden den kan bruges til forenings- og fritidshus. Derudover vil der være behov for en række fysiske bygningsændringer og justering af udenomsarealer, som kan sikre funktionsdygtighed i forhold til aktiviteter og vision for stedet. MKB anser de nødvendige bygningsjusteringer som en del af genhusningen fra Sct. Annagade Skole, som frem til foråret 2014 udgjorde en fuld funktionsdygtig ramme omkring en række aktiviteter indenfor undervisning, fritid og administration. På den baggrund er genhusningen fra Sct. Annagade Skole først på plads, når der er skabt brugbare og ikke mindst myndighedsgodkendte rammer på Fjordsgades Skole. Den nye skole på Frederiksbjerg forventes at være klar til brug i august 2016, hvorefter Sport & Fritid overtager bygningerne ved Fjordsgades Skole. Efteråret 2016 forventes anvendt til nødvendige bygningsjusteringer og klargøring, hvorefter Fjordsgades Forenings- og Fritidshus kan åbne primo Forenings- og fritidshuset er et anlægsprojekt der følger af tidligere byrådsbeslutninger. Af indstilling fra den 16. marts 2011 vedr. opførelse af Midtbyskole fremgår det, at der i stedet for det eksisterende Sct. Annagade etableres et forenings- og fritidshus på Fjordsgades Skole. Ved budgetforlig 2012 blev Brobjergskolen udpeget som potentielt salgsemne med henblik på at finansiere udgift til kulturhovedstad Det kan som følge heraf ligeledes være relevant at genhuse at brugere fra Brobjergskolen i forenings- og fritidshuset Fjordsgade. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Kultur og Borgerservice estimerer at omkostningerne til imødekommelse af myndighedskrav samt øvrige bygningsjusteringer inde og ude vil beløbe sig til 24 mio. kr.

7 Imødekommelse af myndighedskrav handler bl.a. om tilgængelighed (elevator), brandsikring og ventilation. Ved etablering af ventilation på alle etage i hovedbygningen, vil omkostningerne til opfyldelse af myndighedskrav beløbe sig til i alt 17 mio. kr. Derudover er der være behov for generel bygningsjustering og genopretning. Skolens hovedbygning fremstår meget nedslidt, og der vil som minimum være behov for udbedring af huller og maling af alle vægge. Det er estimeret at koste ca. 3 mio. kr. Udover ovenstående er der en række ting, der er svære at prissætte: Renovering af gulve, lofter og lys i nødvendigt omfang. Flytning af døre og vægge i mindre omfang for at understøtte fremtidige aktiviteter. Renovering og ombygning af SFO-bygning og inspektørbolig i skolegården. Evt. ændringer af udendørsarealerne. Kultur og Borgerservice foreslår at der afsættes 4 mio. kr. som foreløbigt budget til disse resterende omkostninger. Der vil derimod ikke umiddelbart være forøgede driftsomkostninger ved anlægsprojektet, da det forudsættes, at MKB kan flytte det eksisterende driftsbudget fra Sct. Annagade med til driften af det nye forenings- og fritidshus. Jf. bilag til byrådsbeslutning af 16. marts Nøgletal Byggeri Enheder M 2 i alt (kr.) Pris pr. m2 Bruttoudgift i alt Netto- Udgift i alt Bygningselement a Evt. flere elementer Renovering til imødekommelse af myndighedskrav Funktionel renovering samt genopretning I alt, byggeri (a) Grund Bygningselement a Evt. flere elementer I alt, grund (b) Byggerets-m 2 (kr.) Udgift pr. byggerets-m 2 Bruttoudgift i alt/værdi af grund Netto- Udgift i alt

8 Projekttitel: Nyt bibliotek i Gellerup (medborgercenter) Merudgifter anlæg Egenfinansiering anlæg Merudgifter drift (+ hvert år efter 2019) Egenfinansiering - drift 150 Sum (ønsket finansiering) Den nuværende bygning, der rummer bl.a. Gellerup Bibliotek / Community Center Gellerup (Gudrunsvej 78), skal nedrives som en del af helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj. Gellerup Bibliotek er i dag beliggende på Gudrunsvej 78 (lejemål hos MTM). Biblioteket har et areal på m 2. Gellerup Bibliotek havde i 2014 godt besøgende. Det kommende bibliotek i Gellerup tænkes opført i samarbejde med Brabrand Boligforening (BB) i forbindelse med BBs beboerhus. Af juridiske årsager opføres bygningen med to bygherrer (BB og Aarhus Kommune). Der forventes at være flere former for effekt af anlægsbyggeriet, her holdt i overskrifter: at borgerne i Brabrand og Gellerup (lokalsamfund på ca indbyggere) fortsat har et biblioteksog medborgercentertilbud, der matcher lokalområdets størrelse, forudsætninger og behov. at synergi på faciliteter, aktiviteter, tilbud og drift udnyttes ved at tænke beboerhus og medborgercenter sammen Budgetforlig for Aarhus Kommune 2012: Forligspartierne lægger i den forbindelse vægt på, at midlerne går til kulturformål og til kulturinstitutioner, der gennemfører aktiviteter i området og på sigt aktiviteter, der bl.a. kan foregå i det nye medborgerhus, som Brabrand Boligforening planlægger at opføre som led i Helhedsplanen og i overensstemmelse med den politiske aftale om dispositionsplanen af 19. november Aarhus Kommune vil i den forbindelse arbejde for, at Gellerup Bibliotek flyttes til medborgerhuset. Udover at fungere som bibliotek med borgerservicefunktioner, vil et bibliotek i medborgerhuset også kunne rumme en alsidig række af kulturaktiviteter og fungere som et bredt kulturtilbud i området. En flytning af Gellerup Bibliotek til medborgerhuset understøtter endvidere kommunens ønske om at fraflytte de nedslidte og utidssvarende bygninger på Gudrunsvej 78-82, hvor de har adresse i dag. Ønsket om at huse kulturelle og kommunale aktiviteter i medborgerhuset som fx teater og bibliotek er i tråd med intentionen i Helhedsplanens dispositionsplan.

9 Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Projektet er så tidligt i sin fase, at de økonomiske konsekvenser endnu kun er på et skønsniveau, da der endnu ikke er lavet aftaler med Brabrand Boligforening, gennemført udbud og indgået kontrakter. Gellerup Bibliotek har i dag et huslejebudget på ca. 1,1 mio. kr., som vil kunne kapitaliseres. Med en forudsætning om en kvadratmeterpris på kr. inkl. jordkøb. MKB forventer at udgifterne til til bygningsdrift, vedligehold og fællesudgifter ved det kommende byggeri beløber sig til kr. Da der i forslaget tilbageholdes kr. efterlader det en forventet merudgift til drift på kr. Nøgletal Byggeri Enheder M 2 i alt (kr.) Pris pr. m2 Bruttoudgift i alt Netto- Udgift i alt Bygningselement a I alt, byggeri (a) Grund Byggerets-m 2 (kr.) Udgift pr. byggerets-m 2 Bruttoudgift i alt/værdi af grund Netto- Udgift i alt Bygningselement a I alt, grund (b)

10 Projekttitel: Investeringer i faciliteter til sport og fritid Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca indbyggere i løbet af de kommende 20 år. Det vil skabe en større efterspørgsel efter fritids- og idrætsfaciliteter. Aktuelt er der ingen automatisk sammenhæng mellem udviklingen i befolkningstal og fritids- og Idrætsinvesteringer. Prioritering af ressourcer til nye faciliteter sker i forbindelse med den politiske prioritering ved budgetlægningen. Historisk set har investeringerne ikke fulgt med væksten i befolkningstallet. Derfor er det gennemsnitlige idrætstilbud målt pr. borger løbende blevet dårligere. Konkret betyder det at der nu er flere århusianere om hver boldbane og hver idrætshal end der var for 10 år siden. Og udviklingen vil fortsætte med mindre Byrådet træffer anden beslutning. Kultur og Borgerservice anbefaler at det nuværende serviceniveau for fritidsog idrætsfaciliteter fastholdes i takt med befolkningsvæksten. Det vil kræve merinvesteringer i fritids- og idrætsfaciliteter. Kultur og Borgerservice foreslår, at der på længere sigt udarbejdes en budgetmodel for sport- og fritidsområdet, hvor bevillingerne følger udviklingen i befolkningstallet. For budgetårene 2018 og 2019 foreslås det, at der afsættes en økonomisk ramme på 30 mio. kr. om året. I Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik er et af hovedmålene at skabe attraktive faciliteter. Tilførsel af midler til fritids- og idrætsfaciliteter må betragtes som et vigtigt element med henblik på at nå denne målsætning. Ved tilførsel af midler til anlægsområdet forventes, at både borgere generelt samt foreninger vil få mere attraktive faciliteter og dermed bedre vilkår. Ligeledes forventes, at det vil være muligt at etablere flere attraktive idrætstilbud i de enkelte lokalområder, hvilket vil lette borgernes adgang til at deltage i aktiviteterne. Det vil understøtte hovedmålet i sports- og fritidspolitikken om at skabe aktiv deltagelse. Øget aktiv deltagelse i foreningslivet m.v. forventes at give medlemmerne en øget trivsel, mere motion og dermed forbedre deres almene sundhed. Det vil således understøtte Aarhus Kommunes sundhedspolitik. Attraktive og moderne faciliteter udgør et vigtigt element for især kvinders idrætsudøvelse. Muligheden for fremadrettet fortsat at kunne etablere nye og moderne idrætsfaciliteter vil derfor være med til at understøtte især kvindernes deltagelse i foreningsidrætten m.v. Aarhus Byråd har tidligere drøftet sammenhængen mellem befolkningstilvækst, øget efterspørgsel efter fritids- og idrætsfaciliteter og afledte omkostninger.

11 Forud for budgetforhandlingerne for 2013 havde Kultur og Borgerservice fremsendt en indstilling til byrådet, hvoraf det fremgik at investeringsbehovet i perioden var mio. kr. om året, samt årligt forøgede driftsbudgetter stigende fra 0,2 mio. kr. i 2014 til 14 mio. kr. i Denne investering ville i givet fald kunne sikre en opretholdelse af det eksisterende fritids- og idrætstilbud målt pr. borger. Ved de efterfølgende budgetforhandlinger for 2013 blev der afsat yderligere 2 mio. kr. om året til anlægsinvesteringer. I august 2014 fremsendte Kultur og Borgerservice ny indstilling til Byrådet. Indstillingen blev henvist til budgetforhandlingerne for 2015, hvor der blev bevilget yderligere 1,75 mio. kr. til sport- og fritidsaktiviteter dvs. ikke faciliteter. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Kultur og Borgerservice har tidligere beregnet investeringsbehovet i en 8-årig periode til mio. kr. om året. Med en fremskrivning af tidligere analysetal og justering for bevillingerne i Budget 2013 og 2015 vil merinvesteringsbehovet være ca. 30 mio. kr. årlig i 2018 og årene derefter. Hertil kommer forøgede driftsomkostninger, der fra 0,2 mio. kr. i 2018 stiger med ca. 1,7 mio. kr. årligt frem til 2026, hvor driftsbehovet rammer et niveau på 14 mio. kr. For budgetårene 2018 og 2019 foreslås det, at der afsættes en økonomisk ramme på 30 mio. kr. om året. Midlerne kan anvendes til alle typer af idrætsfaciliteter og vil blive udmøntet efter en proces, hvor borgerne inddrages og bydelenes behov afdækkes. Som udgangspunkt anslår MKB at omkostningerne ved at etablere en idrætshal og en udendørs boldbane er hhv. 22,3 mio. kr. og inkl. jordkøb. Mens kommunen de senere år har ydet et tilskud på 3,14 mio. kr. pr. bane til etablering af kunstgræsbaner. Kultur og Borgerservice har aktuelt en årlig garantiramme på ca. 11 mio. kr. hvor kan overføres mer- og mindreforbrug på op til 20 mio. kr. Såfremt Byrådet afsætter de beskrevne ressourcer til etablering af nye fritidsog idrætsfaciliteter, så vil der også blive brug for en forhøjelse af garantirammen, da meget foreningsorganiseret idrætsbyggeri erfaringsmæssigt kræver kommunegaranterede lån. Det kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, hvor stor en forhøjelse der i givet fald vil være behov for, men der er allerede et markant pres på den eksisterende garantiramme.

12 Projekttitel: Udviklingsprojekt på Fredensvang Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) AGF 1880 og Århus Elite har fremsat forslag om en helhedsplan for udvikling af anlægget på Fredensvang og omgivelser. Projektet har flere vinkler, der i givet fald skal køre i forskellige faser. Projektskitsen omfatter bl.a. etablering af ny bane og rekreative parkfaciliteter på hjørnet af Christian Xs Vej og Vidtskuevej, multibane, ny kunstgræsbane på Fredensvang, renovering af klubhus til AGF og evt. oprettelse af sportskollegie for unge idrætstalenter på Fredensvang. Projektet forestilles gennemført i samspil mellem AGF 1880, Århus Elite og Aarhus kommune, hvor alle parter indgår i finansieringen. Den kommunale andel udgør 8 mio. kr. af i alt 44 mio. kr. i projektet. Anlægget på Fredensvang er bynært og benyttes af både AGF 1880 (amatør- og ungdomsafdeling) og Århus Elite. Anlægget og klubhuset er nedslidte. Aarhus Kommune stiller fodboldbaner til rådighed for byens øvrige fodboldklubber, hvorfor det også giver god mening at Kommunen involverer sig i et samarbejde om udviklingen af anlægget på Fredensvang, da anlægget udover professionel fodbold også i høj grad benyttes til ungdoms- og amatørfodbold. Generelt er der stort pres på alle de bynære idrætsanlæg i Aarhus. Realisering af det samlede projekt vil dels give nye faciliteter, der medfører et øget aktivitetsniveau. Ikke mindst delelementer med ny bane og rekreative parkfaciliteter på Vidtskuevej udgør en unik mulighed for at skabe nye faciliteter i et bynært område. Desuden vil det samlede projekt indebære en tiltrængt opgradering af faciliteterne på Fredensvang, så de i højere grad svarer til en nutidig standard. Aarhus Byråd har ikke truffet tidligere beslutning om udvikling af idrætsfaciliteter på Fredensvang og omgivelser. Det fremgår dog af sport- og fritidspolitikken at der skal arbejdes på at sikre god dækning af faciliteter til foreningsaktiviteter og desuden etablere faciliteter, der indbyder til selvorganiseret leg og aktivitet. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Projektet forestilles etableret i samspil mellem AGF 1880, Århus Elite og Aarhus kommune, hvor alle parter indgår i finansieringen. Aarhus Kommune finansieringsandel på 8 mio. kr. til anlægsarbejde samt en kommunegaranti på op til 10 mio. kr. Det foreslås bevilget til følgende formål. Etablering af boldbane på Vidtskuevej samt rekreative parkfaciliteter. Arealet på kvm. ejes af Aarhus Kommune og er udlagt til rekreativt område. Det henligger i dag som en forholdsvis uplejet

13 græsmark. Der foreslås afsat 6 mio. kr. til formålet, hvor det dog formentligt også vil være nødvendigt at finde yderligere finansiering for at færdiggøre anlægget i fuld skala. Anlæg af ny boldbane på det pågældende areal kræver desuden justering af Kommuneplanen. Der ydes tilskud på 2 mio. kr. til etablering af ekstra kunstgræsbane på Fredensvang. Tilskudsdelen er lavere end ved øvrige baner, men det skyldes at den nye bane delvist skal bruges af Århus Elite. AGF 1880 efterspørger en kommunegaranti til lån vedr. ændring af klubhuset og evt. multibane. Det samlede garantibehov forventes at være 10 mio. kr. Kultur og Borgerservices årlige garantiramme er meget presset i 2015 og 2016, så det foreslås at den ønskede garanti gives uden for rammen.

14 Projekttitel: Revurdering af mulighederne for at etablere en stor fleksibel indendørs facilitet Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) På grund af markedsvilkårene blev det i 2010 besluttet at stille planerne for en multiarena i Aarhus i bero. Med kulturpolitikken for har Byrådet imidlertid fastholdt ambitionen om at etablere en ny stor fleksibel indendørs facilitet i byen, som kan danne ramme for bl.a. store messer, konferencer, koncerter, events og sportsbegivenheder. Baggrunden er at Aarhus Kommune er i konstant udvikling. Byen vokser - både inden for vidensmiljøerne og inden for kulturområdet, hvor Aarhus i 2017 er Europæisk Kulturhovedstad. Derfor indgår det i kulturpolitikken at det skal undersøges, om der kan findes anlægsfinansiering til og skabes et driftsgrundlag for en sådan facilitet ved et partnerskab med erhvervslivet og byens sports- og kulturinstitutioner. Med udgangspunkt i de forbedrede økonomiske konjunkturer ønsker Kultur og Borgerservice med professionel bistand at igangsætte en investorafsøgning og en investormodning, som skal bidrage til at sikre kapitalgrundlaget for realiseringen af ambitionerne om en ny stor fleksibel indendørs facilitet. Da der dertil i byen udtrykkes et udtalt ønske om et nyt fodboldstadion bør det tillige overvejes om man kan sammentænke de to faciliteter. Arbejdet med investorafsøgning og investormodning skal supplere de grundige analyser der i forvejen er udarbejdet på området. D 15/ besluttede Byrådet at igangsætte en analyse af hvor en multiarena kunne placeres. D 9/ igangsatte Byrådet arbejdet med at realisere anlæg af en multiarena på godsbanen. Af økonomiske årsager blev projektet afbrudt i foråret Ambitionen om at etablere en ny stor fleksibel indendørs facilitet i byen indgår i Kulturpolitikken for Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Der ønskes et beløb på 3 mio. kr. til at gennemføre arbejdet. Midlerne skal anvendes til dække køb af ekstern rådgivning til afsøgning og modning af investorer.

15 Projekttitel: Momsudgifter vedr. ARoS Next Level Merudgifter anlæg Egenfinansiering - anlæg Merudgifter drift Egenfinansiering - drift Sum (ønsket finansiering) Projekt The Next Level består af to elementer, begge under jorden og forbundet til den eksisterende bygning: et kunstværk samt et 1400 kvm. stort galleri med tilhørende magasiner. Kunstneren James Turrells værk vil blive en integreret del af arkitekturen og er en kugleformet lysinstallation på 25 meter i diameter. Publikum passerer gennem eller omkring den unikke lysinstallation for at komme til det nye galleri under Officerspladsen. Adgangen til kunstværket og det nye underjordiske galleri vil ske via den nuværende særudstillingsfoyer, modsat hvor Ron Muecks skulptur Boy i dag er placeret. Økonomiske konsekvenser og forudsætninger Prisen for opførelse af den nye kunstbygning er på foranledning af ARoS foreløbigt af Schmidt, Hammer og Lassen estimeret til at beløbe sig til ca. 350 mio. kr. Projektet finansieres med undtagelse af afledte momsudgifter 100 % af fondsmidler. Det er en forudsætning for evt. realisering af byggeriet, at Aarhus Kommune dækker nettomomsudgiften, som forventeligt over 10 år vil være ca. 15 mio. kr.

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget via rådmanden Til Drøftelse Kopi til Temadrøftelse om idrætsfaciliteter 1. Baggrund Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere

Læs mere

Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus

Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. oktober 2015 Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus I indstillingen fastlægges profilen for det kommende forenings-

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. oktober 2015 Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstillingen omhandler igangsætning af tekniskøkonomisk analyse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

(t.kr.) I alt

(t.kr.) I alt Projekttitel: Analyse Fodboldstadion / Multiarena Projektnummer: Finansiering 2018-priser 2020 2021 I alt Merudgifter anlæg 5000 5000 Egenfinansiering anlæg Eksternt tilskud SUM (ønsket finansiering) 5000

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25.

Indstilling. Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. marts 2014 Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole Det er nødvendigt med yderligere kommunal finansiering

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013 Notat Emne: Til: Kopi til: Rådmandsmøde Dato 22. januar 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Med forligspartiernes vedtagelse af Sport & Fritidspolitikken 2013-2016 blev der i efteråret

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed

Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed Århus, den 22. juni 2010 Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed Indledning De samlede kvalitetsfondsmidler til Kultur og Borgerservice er afsat med det formål at forbedre idrætsfaciliteterne

Læs mere

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBA, MTM, MKB Dato 7. maj 2015 Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole 1. Resume Aarhus Byråd har med vedtagelsen af Aarhus Kommunes erhvervsplan

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Notat. Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej. 1. Resume. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 10. juni 2013

Notat. Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej. 1. Resume. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 10. juni 2013 Notat Emne: Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej Til: Kulturudvalget Dato 10. juni 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej 1. Resume Af udvalgserklæringen

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13.1.2011 Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne Aarhus Kommune

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 07. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Ved Kulturforliget Kulturen på skinner frem mod

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Orientering om økonomien i MKB

Orientering om økonomien i MKB Orientering om økonomien i MKB Dagsorden: MKB sdecentraliseringsordning MKB s samlede regnskab 2006-2013 MKB ssamlede ramme 2015-2018 MKB s ramme 2015 opsplittet på forvaltningsniveauer 7 hovedområder

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Den 29. juni 2007 Århus Kommune. Klubben overtager brugsretten til faciliteterne omkring springbassinet.

Den 29. juni 2007 Århus Kommune. Klubben overtager brugsretten til faciliteterne omkring springbassinet. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 29. juni 2007 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Etablering af klatrecenter i Gellerupbadets springbassin samt

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012.

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. januar 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Lejemålet for Vuggestuen Ny Munkegade 13C er af udlejer blevet opsagt med

Læs mere

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. februar 2007 Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen og Århus Kunstbygning 1. Resume Ingeniørfirmaet

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Drift. Bilag 3. Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing. Byr dato. Mag.

Drift. Bilag 3. Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing. Byr dato. Mag. Bilag 3 Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing Drift Byr. Titel på indstilling 2013 2014 2015 2016 dato dato Afd. 29.5. 15.8. MBU

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

Indstilling. Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads. 1. Resume

Indstilling. Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 1. maj 2009 Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads 1. Resume IF Lyseng

Læs mere

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21.

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. december 2009 Styrkelse af turismeindsatsen i Århus 1. Resume Den erhvervsdrivende fond Visit Aarhus (herefter VA) blev stiftet

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5.

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. januar 2016 Etablering af overdækning på udspringsbassin. Projektet vil medføre etablering af overdækning på byens udspringsbassin,

Læs mere

MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19

MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 Nedenstående tabel viser de 14 projekter, som MSB fremsætter som forslag til anlægsinvesteringer for perioden 2016-19. Gennemgang af de konkrete

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling Indstilling Til Den Politiske Styregruppe for Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Fra Teknik og Miljø & Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2014 Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014 Status på Globus1 efteråret 1. Resume I efteråret 2013 blev der udarbejdet en analyse af Globus1, hvor Kultur og Borgerservice var i dialog med væsentlige interessenter og brugere af Globus1. Analysen

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byggeprogram. Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) Indhold:

Byggeprogram. Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) Indhold: Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) 11-09-2010 Byggeprogram Indhold: 1. Indledning 2. Byggesagens organisation 3. Forudsætninger 4. Krav til byggeriet 5. Ønsker til byggeriet 6.

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Indstilling. Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup

Indstilling. Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 25. maj 2010 1. Resume Ved budgetforliget for 2008 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med at etablere flere idrætsfaciliteter

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere