Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi"

Transkript

1 II /284 Lejeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi og om leje af standplads nr. på Testcenteret Østerild

2 2 Lejeaftale (i det følgende "Lejeaftalen") 1. Parterne Mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi Frederiksborgvej Roskilde (i det følgende udlejer ) og (i det følgende lejer ) vedrørende standplads nr. på Testcenteret Østerild. 2. Baggrunden for Lejeaftalen Danmarks Tekniske Universitet, DTU er i henhold til Lov om testcenter for store vindmøller ved Østerild (Lov nr. 647 af 15. juni 2010) samt tillægslov nr. 159 af 1. marts 2011 (samlet anlægsloven ) operatør og driftsansvarlig for det nationale Testcenter Østerild ( Testcenteret ). Der er mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU og Den Danske Stat repræsenteret ved Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen) ( Staten ) indgået lejeaftale om DTU's leje af statsejede arealer i Hjardemål og Østerild Klitplantager til brug for etableringen og driften af Testcenter Østerild.

3 3 På Testcenteret kan der etableres vindmøller på op til 250 m's højde. Beskrivelse af Testcenteret og dets faciliteter indgår som bilag 1. Testcenteret omfatter standpladser for vindmøller, der enten ejes eller lejes af vindmølleproducenter til gennemførelse af forsknings-, udviklings- og afprøvningsaktiviteter. DTU foretager endvidere egen forskning på Testcenteret. Indgåelse af denne Lejeaftale sker med respekt af de i anlægsloven for Testcenter Østerild fastsatte bestemmelser og restriktioner, der til enhver tid skal overholdes af lejer. I anlægsloven er det forudsat, at brugerne af standpladserne afholder alle udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse af Testcenteret. I henhold til denne Lejeaftale fremlejer Danmarks Tekniske Universitet, DTU til lejer en standplads på Testcenter Østerild. Denne Lejeaftale har til formål at regulere udlejers og lejers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med leje af standplads på Testcenteret og brug af Testcenterets faciliteter. 3. Det lejedes placering og omfang 3.1 Det lejede ( Lejemålet ) udgør standplads nr. [X] på Testcenteret som vist på kortskitse, der indgår som bilag Lejemålet udgør et ubebygget areal med el-infrastrukturforhold. Kabler med elnet (3 x 400 volt) er ført frem til standpladsen, så elforsyning til mindre arbejdsopgaver er til rådighed for lejer. 3.3 Lejer opnår gennem pligtmæssigt medlemskab af Styregruppe til drift og vedligeholdelse af Testcenter Østerild, jf. pkt. 12 og bilag 3, bl.a. adgang til vej- og infrastruktur, el-forsyning, transformerstation på Testcenteret. 3.4 Udlejer sørger for vejadgang indenfor Testcenterets område og plads ved standpladsen, der sikrer, at lejer kan komme frem til og udføre kranarbejde på den lejede standplads med tunge lastvogne og kraner i overensstemmelse med gældende retningslinjer for arbejder og motorkørsel på Testcenter Østerild.

4 4 3.5 Udlejer sørger for lysafmærkning af Testcenteret af hensyn til flysikkerheden. 3.6 På Testcenteret etableres som udgangspunkt syv standpladser. Såfremt de på standplads nr. 1 og nr. 2 og nr. 4 og nr. 5 etablerede vindmøller ikke overstiger en rotordiameter på 120 meter, er lejer af standpladsen forpligtet til at acceptere, at udlejer etablerer ekstra standpladser mellem standplads nr. 1 og nr. 2 og mellem standplads nr. 4 og nr. 5. Udlejers etablering af yderligere standpladser kan dog alene ske under forudsætning af, at de vindmøller, som opstilles på de ekstra standpladser, ikke påvirker måleforholdene på lejers standplads, eller at påvirkningen kan kvantificeres således, at der tages hensyn til påvirkningen ved målingerne på standpladsen. 4. Ikrafttræden 4.1 Lejeaftalen er bindende, når den er underskrevet af begge parter. Lejemålet træder i kraft i henhold til parternes aftale, når Testcenteret er færdigopført, og standpladsen er klar til ibrugtagning. Ikrafttrædelsestidspunktet for Lejemålet anslås at være [DATO] 20[X]. Lejer accepterer, at forholdene omkring etableringen af Testcenteret kan indebære, at ikrafttrædelsestidspunktet for Lejemålet vil kunne blive udskudt af udlejer med op til 4 måneder i forhold til det anslåede ikrafttrædelsestidspunkt. Såfremt Lejemålet herefter fortsat ikke er klar til ibrugtagning, kan lejer vælge at acceptere yderligere forskydninger i ikrafttrædelsestidspunktet eller træde tilbage fra Lejeaftalen, idet ingen af parterne i den forbindelse kan rejse krav mod hinanden. 5. Varighed og opsigelse 5.1 Aftalen løber fra Lejeaftalens faktiske ikrafttræden, jf. pkt. 4.1, og [X] år frem, hvor Lejeaftalen ophører uden yderligere varsel. 5.2 Aftalen er uopsigelig for begge parter i Lejeaftalens løbetid, jf. dog pkt. 5.3.

5 5 5.3 Uanset pkt. 5.2 er udlejer dog berettiget til at opsige Lejeaftalen i aftalens løbetid, såfremt Staten måtte træffe beslutning om nedlæggelse og afvikling af Testcenteret. Opsigelsen kan i givet fald ske med et varsel på minimum 4½ år (54 måneder) eller med et længere varsel tilsvarende til det, Staten i en konkret situation måtte meddele DTU, dog ikke til senere ophør end aftalt i henhold til pkt Lejemålets anvendelse 6.1 Lejemålet skal og må alene anvendes til lejers opstilling af store vindmøller til brug for lejers gennemførelse af forskning, udvikling og afprøvning af nye prototyper af vindmøller og andre tests i tilknytning hertil. De af lejer opstillede vindmøller skal have en minimumshøjde på 150 meter og må maksimalt have en højde på 250 meter - dog gælder for standplads nr. 1 en maksimumhøjde på 210 meter. Der henvises i øvrigt til Erklæring vedrørende anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v., jf. bilag 4, der indgår som en integreret del af denne Lejeaftale, og som lejer underskriver senest samtidig med indgåelse af denne Lejeaftale. Til opfyldelse af den i bilag 4 nævnte forskningsforpligtelse gennemfører lejer det i bilag 5 beskrevne forskningsprojekt/program. Når det i bilag 5 nævnte forskningsprojekt/program er afsluttet, er lejer berettiget og forpligtet til at igangsætte nye afprøvnings- og forskningsprojekter/programmer af proto-type vindmøller i henhold til retningslinjerne beskrevet i bilag 4. Lejer forpligter sig til at overholde forpligtelserne, der fremgår af nævnte erklæring, samt at gennemføre det i bilag 5 beskrevne forskningsprojekt/program samt efterfølgende forskningsprojekter/programmer som en del af de gældende lejevilkår. 7. Målemaster og vinddata m.v. 7.1 Til Lejemålet knytter sig brugsret til standpladsens målemast tilhørende udlejer. Instrumenteringen af målemasten udføres af udlejer eller af tredjemand på foranledning af udlejer og med brug af udlejers udstyr. Det kan undtagelsesvis aftales, at lejer anvender egne sensorer i målemasten, herunder topmonteret og reference anemometer, hvis disse følger udlejers seneste specifikationer for klasse, kalibrering og håndtering, eller hvis lejer kan godtgøre, at eventuelle afvigende specifikationer ikke vil forringe målenøjagtigheden. I så fald skal der for lejers regning etableres dataforbindelse mellem sensorer og lejers dataopsam-

6 6 lingsudstyr uafhængigt af udlejers målesystem. Lejer skal derudover give udlejer adgang til alle data fra lejers sensorer samt til de til en hver tid gældende kalibreringer efter nærmere aftale. I tilfælde af vindmålinger i målemasten er det altid vindmølleafprøvninger, der har prioritet. Det påhviler lejer at sikre, at lejers målinger ikke kan forstyrre målingerne i øvrigt. Omkostninger forbundet med anvendelse af lejers egne vindsensorer betales af lejer. 7.2 Lejer har normalt ikke adgang til standpladsens målemast. Lejer og udlejer kan dog indgå særskilt skriftlig aftale om en vagtordning for at sikre hurtig udskiftning af eventuelle defekte instrumenter uden for sædvanlig arbejdstid. I vagtordningen kan indgå personer udpeget af lejer. Lejer afholder omkostningerne til nævnte vagtordning. 7.3 Som udgangspunkt foretager udlejer monterings- og vedligeholdelsesarbejder på standpladsens målemast. Der kan dog indgås særskilt skriftlig aftale for lejers adgang til at foretage monterings- og vedligeholdelsesarbejde på egne vindsensorer i målemasten, jf. pkt Vinddata fra topmonteret anemometer på standpladsens målemast stilles af udlejer sammen med data for tryk, temperatur og vindretning til rådighed online for lejer. Såfremt der på standpladsens målemast er monteret lejers egne vindsensorer og topmonteret anemometer, stiller lejer disse målinger og data til rådighed online for udlejer, jf. pkt Vinddata fra de topmonterede anemometre i målemaster på hele Testcenteret samt vindprofil fra meteorologimast på Testcenteret stilles til rådighed for lejer af udlejer offline via database. 8. Fællesfaciliteter m.v. 8.1 Lejer opnår gennem medlemskab af Styregruppen for Testcenter Østerild og betaling af driftsbidraget adgang til en fælles bygning på Testcenteret. Lejer får eventuelt adgang til møbleret fælles kontorlokale i bygningen med datanetadgang til målinger på den af lejer opstillede vindmølle og med dataforbindelse til målemasten. Udlejer sørger for internetforbindelse til den fælles bygning og den

7 7 af lejer opstillede vindmølle. Lejer får endvidere adgang til fælles toilet og tekøkken. 8.2 Der forventes etableret en netfacilitet på Testcenteret, dog tidligst i løbet af Netfaciliteten vil, såfremt denne bliver en realitet, i givet fald muliggøre måling af vindmøllernes netintegrationsegenskaber. I tiden fra Lejeaftalens underskrivelse og frem til aftalens ikrafttræden, jf. pkt. 4.1 og pkt. 5, er lejer forpligtet til sammen med udlejer og øvrige lejere og ejere af standpladser på Testcenteret at deltage i udviklingen og planlægningen af netafprøvningsfaciliteten. I forbindelse med, at netfaciliteten måtte blive etableret på Testcenteret, vil der blive indgået særskilt aftale med lejer om lejers ret til at anvende netfaciliteten og den nærmere betaling herfor. Manglende etablering af netfaciliteten kan af lejer dog ikke påberåbes som en forudsætning for Lejemålet, herunder lejens størrelse eller som misligholdelse af Lejeaftalen fra udlejers side. 9. Lejemålets stand og ansvarsfraskrivelse. 9.1 Lejemålet udlejes i øvrigt som beset af lejer, og som det er og forefindes på ikrafttrædelsestidspunktet. Udlejer påtager sig intet ansvar for standpladsens bæreevne. Lejer er selv ansvarlig for, at det på standpladsen værende fundament har den fornødne bæreevne i forhold til de vindmøller, som opstilles af lejer. Udlejer stiller rapport om geoteknisk undersøgelse, dateret 19. maj 2010 udført af Grontmij/Carl Bro, jf. bilag 10 til lejers rådighed. Den geotekniske rapport angår standplads nr. 1 og nr Lejebetaling m.v. og øvrige økonomiske forhold 10.1 Årlig leje For leje af standpladsen betaler lejer en årlig leje på DKK [X],- ekskl. moms Den årlige leje forfalder forud til betaling den 5. januar for det pågældende år Den årlige leje reguleres automatisk hvert år på baggrund af stigningen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks. Den årlige regulering baseres på oktober måneds prisindeks i forhold til samme tal i den foregående periode,

8 8 idet reguleringen sker første gang i andet kalenderår efter Lejeaftalens ikrafttræden Den årlige leje reguleres endvidere, såfremt der sker ændringer i gældende skatter og afgifter af Lejemålet, som udlejer er pligtig at betale. Reguleringen foretages med virkning fra tidspunktet fra ændringens ikrafttræden og indregnes i den førstkommende årslejebetaling Såfremt der i henhold til Vedtægter for Styregruppen (bilag 6) træffes beslutning inden for anlægslovens rammer om yderligere skovfældning på Testcenter Østerild, er udlejer berettiget til at regulere den årlige leje i forhold til lejer med et beløb svarende til en forholdsmæssig andel af omkostningerne til skovfældningen som udlejers standpladser pålignes i henhold til bestemmelserne i Vedtægter for Styregruppen og med tillæg af en forrentning af investeringen og en afskrivningsprofil over de følgende 10 års lejebetalinger. Reguleringen foretages med virkning fra tidspunktet, hvor skovfældningen er gennemført, og indregnes i den førstkommende årslejebetaling Driftsbidrag Derudover er lejer forpligtet til at betale et årligt driftsbidrag til udlejer fastsat i henhold til Vedtægter for Styregruppen (bilag 6) til finansiering af omkostningerne til drift og vedligeholdelse af testcenteranlægget i overensstemmelse med de af Styregruppen til enhver tid vedtagne drifts- og vedligeholdelsesplaner. Driftsbidragets beregning og fordeling mellem ejerne og lejerne af standpladserne på Testcenter Østerild sker i henhold til bestemmelserne fastsat i Vedtægter for Styregruppen Driftsbidraget opkræves i henhold til bestemmelserne fastsat i Vedtægter for Styregruppen Såfremt den første lejeperiode ikke dækker et helt kalenderår, beregnes en forholdsmæssig andel af den årlige leje og driftsbidraget svarende til den del af kalenderåret, som den første lejeperiode dækker. Andel af årslejen og driftsbidraget indbetales til udlejer seneste 30 dage inden Lejeaftalens ikrafttræden.

9 Udgifter til ændring af højden på målemasten tilknyttet Lejemålet betales af lejer Lejer betaler særskilt direkte til elforsyningsselskabet lejers forbrug af elektricitet på standpladsen Alle mellemværender mellem lejer og elforsyningsselskabet om betaling for den fra vindmøllen producerede elektricitet er udlejer uvedkommende Indtægten fra vindmøllens elproduktion under vindmøllens opstilling på Testcenter Østerild tilfalder lejer. Lejer kan ikke rejse krav mod udlejer som følge af manglende elproduktion, medmindre den manglende elproduktion er af væsentligt omfang og skyldes væsentlig misligholdelse af nærværende Lejeaftale og forhold, der kan tilregnes udlejer som groft uagtsomt, jf. i øvrigt pkt Lejen, driftsbidraget og øvrige pengepligtige ydelser i henhold til denne Lejeaftale med tilhørende bilag tillægges moms med den til enhver tid gældende momssats Samtlige beløb, der skal betales af lejer til udlejer, skal betales ved overførsel til en af udlejer anvist konto Samtlige betalinger i henhold til Lejeaftalen med tilhørende bilag er pligtig pengeydelse i lejeforholdet Skatter og afgifter af selve grundstykket betales af udlejer, mens eventuelle øvrige skatter og afgifter af de af lejer på grunden opførte vindmøller, drift m.v. betales af lejer og er udlejer uvedkommende. 11. Depositum 11.1 Lejer erlægger et kontant depositum til udlejer svarende til 9 måneders leje, jf. pkt. 10.1, og 9 måneders budgetteret driftsbidrag, jf. pkt. 10.2, senest 30 dage inden Lejeaftalen træder i kraft, jf. pkt Depositummet reguleres løbende årligt i takt med regulering af den årlige leje og driftsbidraget.

10 Depositummet er til sikkerhed for ethvert krav, som udlejer måtte have mod lejer i anledning af denne Lejeaftale. Depositummet forrentes ikke. Depositummet tilbagebetales til lejer med fradrag af eventuelle berettigede krav efter Lejeaftalens ophør. 12. Styregruppe til drift og vedligeholdelse af Testcenter Østerild 12.1 I lejeperioden er lejer forpligtet til at være medlem af Styregruppe til drift og vedligeholdelse af Testcenter Østerild ( Styregruppen ). Vedtægter for Styregruppen indgår som bilag 6. Lejer forpligter sig til som en del af Lejeaftalen, at overholde de i vedtægterne fastsatte forpligtelser, herunder at bidrage økonomisk til drift og vedligeholdelse m.v. af anlæg og øvrige arealer på Testcenteret m.v. i henhold til vedtægternes bestemmelser, jf. pkt Der henvises i øvrigt til Erklæring om pligtmæssigt medlemskab af Styregruppen for Testcenter Østerild, jf. bilag 3, der indgår som en integreret del af denne Lejeaftale, og som lejer underskriver senest samtidig med indgåelse af denne Lejeaftale Lejers betaling af økonomiske bidrag m.v. i henhold til Vedtægter for Styregruppen skal betragtes som pligtig pengeydelse i henhold til denne Lejeaftale, hvilket indebærer, at manglende betaling statuerer væsentlig misligholdelse af denne Lejeaftale, jf. nedenfor i pkt Medlemskabet af Styregruppen ophører i forbindelse med Lejeaftalens ophør. 13. Anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v For Lejemålet gælder bestemmelserne fastsat i Erklæring vedrørende anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v., jf. bilag 4, der indgår som en integreret del af denne Lejeaftale, og som lejer underskriver senest samtidig med indgåelse af denne Lejeaftale. Lejer forpligter sig til at overholde samtlige forpligtelser, der fremgår af nævnte erklæring, som en del af de gældende lejevilkår. Til opfyldelse af den i bilag 4 nævnte forskningsforpligtelse gennemfører lejer ved Lejemålets ikrafttræden det i bilag 5 af lejer beskrevne forskningsprojekt/program., som lejer har fremsendt til udlejer i forbindelse med den af udlejer gennemførte tilbudsindhentning for leje af standplads på Testcenteret. Når det i bilag 5 beskrevne forskningsprojekt/program er afsluttet, er lejer berettiget

11 11 og forpligtet til at igangsætte nye afprøvnings- og forskningsprojekter/programmer af prototype vindmøller i overensstemmelse med bestemmelserne, der fremgår af bilag Aktiviteter før og efter opstilling af vindmøller på standpladsen 14.1 Aktiviteter før opstilling af vindmølle på standpladsen Forud for Lejemålets påbegyndelse, jf. pkt. 4.1, skal lejer aflevere en afprøvningsplan til udlejer med orientering om de afprøvninger m.v., der planlægges gennemført på den af lejer opstillede vindmølle, jf. beskrivelsen i bilag 5, og som opfylder betingelserne for Lejemålets anvendelse, der fremgår af bestemmelserne fastsat i Erklæring om anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4). Tilsvarende afprøvningsplaner skal fremsendes til udlejer ved efterfølgende opstilling af andre proto-typer vindmøller i lejeperioden Lejer stiller en brugermanual og en sikkerhedsforskrift for lejers vindmølle(r) til rådighed for udlejer Lejer stiller nøgle til rådighed for udlejer, der giver adgang til vindmøllen og fjernbetjening af vindmøllen. Der henvises i øvrig til bestemmelserne fastsat i Erklæring om anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse (bilag 4) Lejer og udlejer gennemgår i fællesskab udlejers gældende sikkerhedsforskrifter for arbejde på Testcenter Østerild og lejers gældende sikkerhedsforskrifter for den mølle, som ønskes opstillet på standpladsen. I tilfælde af modstrid mellem sikkerhedsforskrifterne beslutter parterne, hvad der konkret skal være gældende for lejer og Lejemålet. Udlejers gældende sikkerhedsforskrifter indgår som bilag 7. Lejers sikkerhedsforskrifter for møllen indgår som bilag Møllerne, der opstilles på Lejemålet, skal opfylde de til enhver tid gældende myndighedskrav i Danmark. Det påhviler lejer før opstillingen at fremsende til udlejer alt nødvendig dokumentation herfor i form af godkendelser og certifikater m.m. samt forventet støjemission. Materiale, der fremsendes som papirer, skal sendes i 3 eksemplarer. Dokumentationen skal være udlejer i hænde i passende tid før planlagt opstilling, således at byggetilladelse kan foreligge rettidigt.

12 Udlejer søger på vegne af lejer om byggetilladelse hos Thisted Kommune og om miljøgodkendelse. Uanset, at udlejer forestår det praktiske omkring indhentelsen af byggetilladelse og miljøgodkendelse, bærer lejer det fulde ansvar for opnåelsen og overholdelsen af godkendelseskravene. Udlejer påtager sig således alene at ekspedere lejers materiale videre til nævnte myndigheder uden unødigt ophold Lejer sørger for egen regning og risiko for etablering af fundament samt transport og opstilling af møllen samt tilslutning til nettet ved standpladsen. Lejer skal meddele udlejer en tidsplan for nævnte aktiviteter. Lejer indgår de fornødne aftaler om leverance af el-produktion til det lokale netselskab. Udlejer har intet ansvar herfor Gældende krav i anlægsloven for Testcenter Østerild samt gældende lokalplan, og øvrig planlovgivning skal overholdes af lejer. Anlægsloven og resumé af VVMredegørelse indgår som bilag Lejer erklærer og indestår for med underskrivelsen af denne Lejeaftale, at enhver vindmølle, der sættes op på standpladsen, både under opsætning og driften, er i overensstemmelse med beskrivelsen af vindmøllen, på hvilken der foreligger en gyldig myndighedsgodkendelse Lejer skal senest 5 uger før en vindmølle opstilles eller ved ændringer af navhøjde oplyse udlejer, hvornår lejer foretager opstilling eller ændring af navhøjde og max. højde af vingetip, således at udlejer kan planlægge, forberede og på et aftalt tidspunkt bl.a. foretage en eventuel justering af højden på den tilhørende målemast Aktiviteter efter opstilling af vindmølle på standpladsen Lejer skal dokumentere over for udlejer, at der på Lejemålet foregår forsknings-, udviklings- og afprøvningsaktiviteter m.v. som nærmere fastsat i lejers beskrivelse af det forskningsprojekt/program, som lejer påbegynder ved Lejemålets ikrafttræden, jf. bilag 5, og i øvrigt i henhold til bestemmelserne fastsat i Erklæring om anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4). Lejer

13 13 skal ligeledes efter opstillingen af vindmøllen overholde forpligtelserne, der fremgår af nævnte erklæring samt Vedtægter for Styregruppen. Tilsvarende forpligtelser gælder for lejer for efterfølgende forsknings-, udviklings- og afprøvningsaktiviteter m.v. og opstilling af andre proto-typer vindmøller, der ikke er beskrevet i bilag Det er lejers fulde ansvar, at myndighedskrav til vindmøllen og arbejdet omkring møllen overholdes i hele lejeperioden Lejer skal forlods orientere udlejer, når lejer selv eller tredjemand på vegne lejer udfører arbejde på vindmøllen eller en målemast, jf. pkt Lejer er forpligtet til at holde vindmøllen i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, herunder at foretage regelmæssige serviceeftersyn i afprøvningsperioden Lejer skal iværksætte støjmålinger, så snart en mølle sættes i drift og ved ændringer på møllen, der påvirker støjemissionen. Resultater skal rapporteres til udlejer umiddelbart efter afslutningen af målingen. Udlejer har i henhold til anlægsloven og den med Staten indgåede lejeaftale ansvaret for, at de til enhver tid gældende regler for støj fra vindmøller på Testcenter Østerild overholdes. For at sikre overholdelse af gældende krav, kan udlejer over for lejer stille krav om, at tiltag til reduktion af støjbidrag gennemføres af lejer, eller at lejers vindmølle standses I anlægsloven for Testcenter Østerild er det fastsat, at skyggekast hos den enkelte nabo ikke må over stige 10 timer om året, jf. bilag Nedtagning af vindmøllen udføres efter forudgående aftale med udlejer. Lejer nedtager møllen for egen regning. Lejer er forpligtet til at afmelde møllen til nettet, såfremt der ikke opsættes en ny mølle på standpladsen Lejer skal overholde gældende EMC (Electro Magnetic Compability) krav, således at lejer ikke forstyrrer andre vindmøller og afprøvningsudstyr på Testcenter Østerild.

14 I øvrigt gælder bestemmelserne fastsat i Erklæring om anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4) for aktiviteter før og under opsætning af vindmøller på standpladsen. 15. Ansvarsforhold og forsikring 15.1 Lejer bærer i lejeperioden det fulde ansvar for Lejemålet og den på grunden opstillede vindmølle og hermed relateret udstyr tilhørende lejer. Lejer bærer risikoen for den af lejer opstillede vindmølles hændelige undergang, hærværk, brand og storm m.v Lejer er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler Såfremt udlejers instrumentering og/eller installationer, bygninger, udstyr, m.v. beskadiges af lejer eller af tredjemand, der udfører arbejde for lejer, eller såfremt der sker skade på Testcenterets veje eller andre arealer, udbedrer udlejer skaderne for lejers regning. Udlejer er berettiget til at kræve forudbetaling fra lejer til dækning af afhjælpningsomkostningerne Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle skader påført lejer af andre lejere/ejere af standpladser på Testcenteret eller af tredjemand Lejer er erstatningsansvarlig for sine ansvarspådragende handlinger og undladelser i forhold til andre ejere/lejere af standpladser på Testcenteret Lejer foranlediger, at den til enhver tid af lejer opstillede vindmølle med tilhørende udstyr m.v. forsikres med en erhvervsejendomsforsikring eller lign. forsikringstype, der omfatter ansvarsforsikring, der dækker erstatningsansvar forvoldt under opførelse og brug af vindmøllen over for tredjemand og tredjepersons ting med virkning fra Lejeaftalens ikrafttræden. Lejer er forpligtet til inden Lejeaftalens ikrafttræden at fremsende dokumentation til udlejer for, at de fornødne forsikringer er tegnet Udlejer er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Erstatningskravet kan dog ingensinde overstige samlet i alt maksimalt DKK 1 mio. Udlejer er

15 15 dog ikke erstatningspligtig for driftstab eller andre indirekte tab, så som forsinkelser i udvikling eller manglende målinger m.v Såfremt lejers vindmølle eller udstyr m.v. beskadiges af udlejer eller af tredjemand, der udfører arbejde for udlejer, udbedrer lejer eller udlejer efter nærmere aftale skaderne for udlejers regning, idet størrelsen af udbedringsomkostningerne skal godkendes forud for arbejdernes udførelse Såvel lejers som udlejers medarbejdere og tredjemand, der opholder sig på Testcenter Østerild efter aftale med lejer eller udlejer, er forpligtet til at overholde lejers drifts- og sikkerhedsbestemmelser for den opstillede vindmølle (bilag 8) samt udlejers sikkerhedsbestemmelser for arbejde på Testcenter Østerild (bilag 7). 16. Afståelsesret, fremleje og overdragelse til tredjemand m.v Lejer har ikke ret til afståelse af Lejemålet. Lejer må ej heller hverken helt eller delvis fremleje eller udlåne Lejemålet Lejer er i øvrigt ikke berettiget til hverken helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Lejeaftale til tredjemand Udlejer er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Lejeaftale til tredjemand Lejer må hverken helt eller delvist pantsætte Lejeaftalen. 17. Fortrolighed 17.1 Lejer og lejers personale skal iagttage tavshed med hensyn til oplysninger m.v. om andre standpladsejeres/lejeres og udlejers forhold, som de måtte få kendskab til i forbindelse med denne Lejeaftale og i forbindelse med ophold på Testcenter Østerild, deltagelse i Styregruppen m.v., idet der bl.a. henvises til markedsføringslovens 19 om erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger Udlejer og dennes personale skal ligeledes iagttage tavshed med hensyn til oplysninger om lejers forhold, som de måtte få kendskab til i forbindelse med den-

16 16 ne Lejeaftale og i forbindelse med ophold på Testcenter Østerild, deltagelse i Styregruppen m.v., idet der henvises til markedsføringslovens 19 om erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger. Dette gælder dog ikke, hvis videregivelse er påkrævet i forbindelse med udlejers håndhævelse af lejers overholdelse af dennes forpligtelser i henhold til denne Lejeaftale, Vedtægter for Styregruppen, gældende erklæringer m.v., herunder Erklæring vedrørende anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4) eller såfremt lejer giver samtykke til videregivelsen af de nævnte oplysninger eller dette følger af Offentlighedsloven, jf. i øvrigt pkt Udlejer er dog ikke forpligtet til at iagttage tavshed med hensyn til oplysninger om lejers forskning, udviklings- og afprøvningsaktiviteter m.v., jf. pkt. 13 og bilag 4/bilag 5: som i forvejen var offentligt tilgængeligt, da udlejer modtog eller fik adgang til oplysningerne, som efter tidspunktet for udlejers modtagelse af eller adgang til oplysninger er blevet offentligt tilgængeligt, uden at dette skyldes udlejers overtrædelse af denne Lejeaftale, som allerede lovligt var i udlejers besiddelse, da udlejer modtog eller fik adgang til oplysningerne, som udlejer på lovlig vis og uden restriktioner har modtaget fra tredjemand efter, at udlejer havde modtaget eller fået adgang til oplysningerne - hvis den nævnte tredjemand selv var berettiget til uden restriktioner at videregive de relevante oplysninger og/eller materiale til udlejer, eller som udlejer, uafhængigt af oplysningerne, selv har udviklet Afprøvningsresultater vedrørende de af lejer opstillede vindmøller tilhører lejer og er fortrolige. Der kan indgås særskilt aftale mellem udlejer og lejer om, at lejer stiller sine resultater til rådighed for en gruppe navngivne medarbejdere hos udlejer efter aftale med lejer. En sådan aftale forudsætter, at navngivne medarbejdere underskriver en fortrolighedserklæring om, at de vil overholde markedsføringslovens 19 og forvaltningslovens 27. Udlejer må ikke offentliggøre resultater fra lejers afprøvninger uden skriftlig forudgående tilladelse fra lejer. Der henvises i øvrigt til Erklæring om anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4) vedrørende fortrolighed omkring lejers rapportering

17 17 over lejers forsknings-, udviklings- og afprøvningsaktiviteter m.v. for henholdsvis Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) og udlejer Alle meteorologiske målinger, der gennemføres i forbindelse med afprøvninger m.v., har udlejer dog ret til frit at benytte og offentliggøre. 18. Misligholdelse 18.1 Såfremt lejeafgiften eller nogen anden i Lejeaftalen med tilhørende bilag fastsat afgift eller ydelse trods skriftligt påkrav udebliver 10 hverdage over forfaldstid, er udlejer berettiget til straks og uden yderligere varsel at hæve Lejemålet, og lejer er i så fald pligtig til straks og uden erstatning inden for en af udlejer fastsat frist at fraflytte og retablere standpladsen, jf. pkt Såfremt lejer på anden måde væsentlig misligholder Lejeaftalens med tilhørende bilag, fastsatte forpligtelser og ikke retter for sig inden 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom, er udlejer ligeledes berettiget til straks og uden yderligere varsel at hæve Lejemålet, og lejer er i så fald pligtig til straks og uden erstatning inden for en af udlejer fastsat frist at fraflytte og retablere Lejemålet, jf. pkt. 20. For så vidt angår lejers misligholdelse af forpligtelserne i Erklæring vedrørende anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4) henvises til erklæringens bestemmelser herom Lejer er i alle tilfælde pligtig at erstatte udlejer ethvert af misligholdelsen følgende tab i henhold til dansk rets almindelige regler. 19. Force Majeure 19.1 Ingen af parterne skal anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for den pågældende parts kontrol, og som parten ikke ved Lejeaftalens indgåelse med rimelighed burde have taget i betragtning. Begivenheder, som fritager en part for ansvar, er for eksempel brand, naturkatastrofer, herunder oversvømmelse, lynnedslag, offentlige indgreb, længerevarende netsvigt og blokader.

18 Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig force majeure, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om forholdets opståen og ophør. Den part, der er forhindret i at opfylde sine forpligtelser, skal bestræbe sig på så hurtigt som muligt at overkomme hindringen og opfylde sine forpligtelser ifølge Lejeaftalen. 20. Fraflytning og retablering af Lejemålet 20.1 Ved Lejeaftalens ophør, uanset årsagen hertil, er lejer forpligtet til at fjerne den af lejer opstillede vindmølle, udstyr m.v. og for egen regning enten at fjerne fundamentet og retablere standpladsen eller at stille betryggende uigenkaldelig bankgaranti over for udlejer til dækning af omkostningerne til udlejers fjernelse af fundamentet og retablering af standpladsen. Ved retablering af standpladsen forstås, at fundamentet og øvrigt tilført materiale fjernes helt, og den oprindelige typografi genskabes ved opfyldning med rene materialer efter nærmere aftale med udlejer. Der kan dog med udlejer indgås anden aftale bl.a. i de tilfælde, hvor udlejer agter at indgå en ny lejekontrakt for den pågældende standplads. Lejemålet afleveres ryddet og retableret på dagen for Lejeaftalens ophør ( Ophørsdatoen ) Såfremt en ny lejer af standpladsen ønsker at overtage det på Lejemålet værende fundament, kan dette aftales indbyrdes mellem lejer og den nye lejer, idet udlejer modtager kopi af nævnte overdragelsesaftale, der skal være indgået senest samtidig med den nye lejekontrakts indgåelse. Udlejer søger sammen med lejer og en ny lejer at opnå den samlede set billigste løsning i forhold til en fremtidig lejers anvendelse af det eksisterende fundament. Udlejer er ikke part i overdragelsesaftalen og udlejer kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler ved fundamentet, herunder for anvendte materialer m.v. Lejer bærer i øvrigt det fulde ansvar for retmæssig opfyldelse af overdragelsesaftalen fra den nye lejers side I de tilfælde, hvor udlejer i henhold til pkt skal forestå bortfjernelsen af fundamentet og retableringen af standpladsen, fremsender udlejer efter arbejdernes udførelse en opgørelse til lejer over de faktiske omkostninger til bortfjernelsen af fundamentet og retableringen af standpladsen, som forfalder til betaling inden for 30 dage. Ved manglende rettidig betaling, er udlejer berettiget til

19 19 at trække omkostningsbeløbet på det af lejer indbetalte depositum eller ved træk på den af lejer stillede bankgaranti, jf. pkt Lejer indkalder skriftligt i god tid og senest 3 måneder forinden Lejeaftalens ophør udlejer til møde for at aftale en plan for rydning og retablering af standpladsen Senest på Ophørsdatoen gennemføres efter indkaldelse fra udlejer en fælles besigtigelse af Lejemålet ("Flyttesynet") med henblik på at klarlægge, hvorvidt Lejemålet er afleveret i ryddet og den aftalte stand. Ved afslutningen af Flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til den fælles bygning og kontorlokale m.v. til udlejer, og udlejer udarbejder derefter en fraflytningsrapport for det afleverede Lejemål, der sendes til lejer Såfremt Lejemålet ikke er ryddet og retableret som aftalt på Ophørsdatoen og dette ikke beror på udlejers forhold, er lejer tillige forpligtet til at betale et beløb svarende til en forholdsmæssig leje m.v. i den periode, som retableringsarbejderne pågår. 21. Øvrige bestemmelser 21.1 Udlejer og Miljøministeriet, Naturstyrelsen er til enhver tid berettiget til at få adgang til Lejemålet omfattet af denne Lejeaftale Lejer forpligter sig til ikke selv at fjerne eller bevidst beskadige træer i Testcenterets test- og måleområde Denne Lejeaftale er indgået med respekt af anlægsloven for Testcenter Østerild, der til enhver tid skal overholdes af lejer. Lejer er ligeledes forpligtet til at følge de til enhver tid gældende offentligretlige forskrifter for Testcenteret Lejer og udlejer er enige om, at denne Lejeaftale ikke er omfattet af erhvervslejeloven, idet der alene er tale om leje af et ubebygget jordareal uden egentlig bygningsmæssig afgrænsning, og parterne er enige om, at adgang til fælles faciliteter på Testcenteret har et underordnet omfang, karakter og værdi og medfører ikke, at nærværende aftale falder ind under lejelovgivningen.

20 Betingelser 22.1 Indgåelse af denne Lejeaftale er fra udlejers side betinget af: a) At udlejer senest 30 dage efter underskrift af nærværende Lejeaftale har modtaget: Fuld serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden gyldig dokumentation for, at lejer ikke befinder sig i de situationer, som er angivet i dokumentet "INFORMATION TIL TILBUDSGIVER", bilag 2: "Skema vedrørende generelle virksomhedsoplysninger", pkt. A7: "Øvrige oplysninger om tilbudsgivers personlige forhold". b) At udlejer senest 30 dage efter underskrift af nærværende Lejeaftale har modtaget: Erklæring fra uafhængig revisor eller bank om, at lejer råder over en økonomi, som gør lejer i stand til at løfte det tilbudte forskningsprojekt og indfri forpligtelserne i henhold til nærværende Lejeaftale. c) At der ikke foreligger offentligretlige, herunder EU-retlige, hindringer eller domstolsafgørelser, der hindrer etableringen og driften af Testcenter Østerild Såfremt betingelserne i pkt ikke kan opfyldes, er udlejer berettiget til skriftligt at meddele lejer, at udlejer ønsker, at Lejeaftalen skal bortfalde, uden at lejer kan gøre ansvar eller krav gældende mod udlejer bortset fra ydelsernes tilbagegang, idet Lejemålet tilbageleveres til udlejer i samme stand, som det blev overtaget ved Lejeaftalens ikrafttræden, medmindre parterne aftaler andet. 23. Tvister 23.1 Lejeaftalen er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med Lejeaftalen samt de tilknyttede bilag, skal parterne indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer.

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen Model til en JAGTLEJEKONTRAKT Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen i det følgende betegnet udlejeren, og navn adresse telefonnr. cpr.nr.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere