Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi"

Transkript

1 II /284 Lejeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi og om leje af standplads nr. på Testcenteret Østerild

2 2 Lejeaftale (i det følgende "Lejeaftalen") 1. Parterne Mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi Frederiksborgvej Roskilde (i det følgende udlejer ) og (i det følgende lejer ) vedrørende standplads nr. på Testcenteret Østerild. 2. Baggrunden for Lejeaftalen Danmarks Tekniske Universitet, DTU er i henhold til Lov om testcenter for store vindmøller ved Østerild (Lov nr. 647 af 15. juni 2010) samt tillægslov nr. 159 af 1. marts 2011 (samlet anlægsloven ) operatør og driftsansvarlig for det nationale Testcenter Østerild ( Testcenteret ). Der er mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU og Den Danske Stat repræsenteret ved Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen) ( Staten ) indgået lejeaftale om DTU's leje af statsejede arealer i Hjardemål og Østerild Klitplantager til brug for etableringen og driften af Testcenter Østerild.

3 3 På Testcenteret kan der etableres vindmøller på op til 250 m's højde. Beskrivelse af Testcenteret og dets faciliteter indgår som bilag 1. Testcenteret omfatter standpladser for vindmøller, der enten ejes eller lejes af vindmølleproducenter til gennemførelse af forsknings-, udviklings- og afprøvningsaktiviteter. DTU foretager endvidere egen forskning på Testcenteret. Indgåelse af denne Lejeaftale sker med respekt af de i anlægsloven for Testcenter Østerild fastsatte bestemmelser og restriktioner, der til enhver tid skal overholdes af lejer. I anlægsloven er det forudsat, at brugerne af standpladserne afholder alle udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse af Testcenteret. I henhold til denne Lejeaftale fremlejer Danmarks Tekniske Universitet, DTU til lejer en standplads på Testcenter Østerild. Denne Lejeaftale har til formål at regulere udlejers og lejers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med leje af standplads på Testcenteret og brug af Testcenterets faciliteter. 3. Det lejedes placering og omfang 3.1 Det lejede ( Lejemålet ) udgør standplads nr. [X] på Testcenteret som vist på kortskitse, der indgår som bilag Lejemålet udgør et ubebygget areal med el-infrastrukturforhold. Kabler med elnet (3 x 400 volt) er ført frem til standpladsen, så elforsyning til mindre arbejdsopgaver er til rådighed for lejer. 3.3 Lejer opnår gennem pligtmæssigt medlemskab af Styregruppe til drift og vedligeholdelse af Testcenter Østerild, jf. pkt. 12 og bilag 3, bl.a. adgang til vej- og infrastruktur, el-forsyning, transformerstation på Testcenteret. 3.4 Udlejer sørger for vejadgang indenfor Testcenterets område og plads ved standpladsen, der sikrer, at lejer kan komme frem til og udføre kranarbejde på den lejede standplads med tunge lastvogne og kraner i overensstemmelse med gældende retningslinjer for arbejder og motorkørsel på Testcenter Østerild.

4 4 3.5 Udlejer sørger for lysafmærkning af Testcenteret af hensyn til flysikkerheden. 3.6 På Testcenteret etableres som udgangspunkt syv standpladser. Såfremt de på standplads nr. 1 og nr. 2 og nr. 4 og nr. 5 etablerede vindmøller ikke overstiger en rotordiameter på 120 meter, er lejer af standpladsen forpligtet til at acceptere, at udlejer etablerer ekstra standpladser mellem standplads nr. 1 og nr. 2 og mellem standplads nr. 4 og nr. 5. Udlejers etablering af yderligere standpladser kan dog alene ske under forudsætning af, at de vindmøller, som opstilles på de ekstra standpladser, ikke påvirker måleforholdene på lejers standplads, eller at påvirkningen kan kvantificeres således, at der tages hensyn til påvirkningen ved målingerne på standpladsen. 4. Ikrafttræden 4.1 Lejeaftalen er bindende, når den er underskrevet af begge parter. Lejemålet træder i kraft i henhold til parternes aftale, når Testcenteret er færdigopført, og standpladsen er klar til ibrugtagning. Ikrafttrædelsestidspunktet for Lejemålet anslås at være [DATO] 20[X]. Lejer accepterer, at forholdene omkring etableringen af Testcenteret kan indebære, at ikrafttrædelsestidspunktet for Lejemålet vil kunne blive udskudt af udlejer med op til 4 måneder i forhold til det anslåede ikrafttrædelsestidspunkt. Såfremt Lejemålet herefter fortsat ikke er klar til ibrugtagning, kan lejer vælge at acceptere yderligere forskydninger i ikrafttrædelsestidspunktet eller træde tilbage fra Lejeaftalen, idet ingen af parterne i den forbindelse kan rejse krav mod hinanden. 5. Varighed og opsigelse 5.1 Aftalen løber fra Lejeaftalens faktiske ikrafttræden, jf. pkt. 4.1, og [X] år frem, hvor Lejeaftalen ophører uden yderligere varsel. 5.2 Aftalen er uopsigelig for begge parter i Lejeaftalens løbetid, jf. dog pkt. 5.3.

5 5 5.3 Uanset pkt. 5.2 er udlejer dog berettiget til at opsige Lejeaftalen i aftalens løbetid, såfremt Staten måtte træffe beslutning om nedlæggelse og afvikling af Testcenteret. Opsigelsen kan i givet fald ske med et varsel på minimum 4½ år (54 måneder) eller med et længere varsel tilsvarende til det, Staten i en konkret situation måtte meddele DTU, dog ikke til senere ophør end aftalt i henhold til pkt Lejemålets anvendelse 6.1 Lejemålet skal og må alene anvendes til lejers opstilling af store vindmøller til brug for lejers gennemførelse af forskning, udvikling og afprøvning af nye prototyper af vindmøller og andre tests i tilknytning hertil. De af lejer opstillede vindmøller skal have en minimumshøjde på 150 meter og må maksimalt have en højde på 250 meter - dog gælder for standplads nr. 1 en maksimumhøjde på 210 meter. Der henvises i øvrigt til Erklæring vedrørende anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v., jf. bilag 4, der indgår som en integreret del af denne Lejeaftale, og som lejer underskriver senest samtidig med indgåelse af denne Lejeaftale. Til opfyldelse af den i bilag 4 nævnte forskningsforpligtelse gennemfører lejer det i bilag 5 beskrevne forskningsprojekt/program. Når det i bilag 5 nævnte forskningsprojekt/program er afsluttet, er lejer berettiget og forpligtet til at igangsætte nye afprøvnings- og forskningsprojekter/programmer af proto-type vindmøller i henhold til retningslinjerne beskrevet i bilag 4. Lejer forpligter sig til at overholde forpligtelserne, der fremgår af nævnte erklæring, samt at gennemføre det i bilag 5 beskrevne forskningsprojekt/program samt efterfølgende forskningsprojekter/programmer som en del af de gældende lejevilkår. 7. Målemaster og vinddata m.v. 7.1 Til Lejemålet knytter sig brugsret til standpladsens målemast tilhørende udlejer. Instrumenteringen af målemasten udføres af udlejer eller af tredjemand på foranledning af udlejer og med brug af udlejers udstyr. Det kan undtagelsesvis aftales, at lejer anvender egne sensorer i målemasten, herunder topmonteret og reference anemometer, hvis disse følger udlejers seneste specifikationer for klasse, kalibrering og håndtering, eller hvis lejer kan godtgøre, at eventuelle afvigende specifikationer ikke vil forringe målenøjagtigheden. I så fald skal der for lejers regning etableres dataforbindelse mellem sensorer og lejers dataopsam-

6 6 lingsudstyr uafhængigt af udlejers målesystem. Lejer skal derudover give udlejer adgang til alle data fra lejers sensorer samt til de til en hver tid gældende kalibreringer efter nærmere aftale. I tilfælde af vindmålinger i målemasten er det altid vindmølleafprøvninger, der har prioritet. Det påhviler lejer at sikre, at lejers målinger ikke kan forstyrre målingerne i øvrigt. Omkostninger forbundet med anvendelse af lejers egne vindsensorer betales af lejer. 7.2 Lejer har normalt ikke adgang til standpladsens målemast. Lejer og udlejer kan dog indgå særskilt skriftlig aftale om en vagtordning for at sikre hurtig udskiftning af eventuelle defekte instrumenter uden for sædvanlig arbejdstid. I vagtordningen kan indgå personer udpeget af lejer. Lejer afholder omkostningerne til nævnte vagtordning. 7.3 Som udgangspunkt foretager udlejer monterings- og vedligeholdelsesarbejder på standpladsens målemast. Der kan dog indgås særskilt skriftlig aftale for lejers adgang til at foretage monterings- og vedligeholdelsesarbejde på egne vindsensorer i målemasten, jf. pkt Vinddata fra topmonteret anemometer på standpladsens målemast stilles af udlejer sammen med data for tryk, temperatur og vindretning til rådighed online for lejer. Såfremt der på standpladsens målemast er monteret lejers egne vindsensorer og topmonteret anemometer, stiller lejer disse målinger og data til rådighed online for udlejer, jf. pkt Vinddata fra de topmonterede anemometre i målemaster på hele Testcenteret samt vindprofil fra meteorologimast på Testcenteret stilles til rådighed for lejer af udlejer offline via database. 8. Fællesfaciliteter m.v. 8.1 Lejer opnår gennem medlemskab af Styregruppen for Testcenter Østerild og betaling af driftsbidraget adgang til en fælles bygning på Testcenteret. Lejer får eventuelt adgang til møbleret fælles kontorlokale i bygningen med datanetadgang til målinger på den af lejer opstillede vindmølle og med dataforbindelse til målemasten. Udlejer sørger for internetforbindelse til den fælles bygning og den

7 7 af lejer opstillede vindmølle. Lejer får endvidere adgang til fælles toilet og tekøkken. 8.2 Der forventes etableret en netfacilitet på Testcenteret, dog tidligst i løbet af Netfaciliteten vil, såfremt denne bliver en realitet, i givet fald muliggøre måling af vindmøllernes netintegrationsegenskaber. I tiden fra Lejeaftalens underskrivelse og frem til aftalens ikrafttræden, jf. pkt. 4.1 og pkt. 5, er lejer forpligtet til sammen med udlejer og øvrige lejere og ejere af standpladser på Testcenteret at deltage i udviklingen og planlægningen af netafprøvningsfaciliteten. I forbindelse med, at netfaciliteten måtte blive etableret på Testcenteret, vil der blive indgået særskilt aftale med lejer om lejers ret til at anvende netfaciliteten og den nærmere betaling herfor. Manglende etablering af netfaciliteten kan af lejer dog ikke påberåbes som en forudsætning for Lejemålet, herunder lejens størrelse eller som misligholdelse af Lejeaftalen fra udlejers side. 9. Lejemålets stand og ansvarsfraskrivelse. 9.1 Lejemålet udlejes i øvrigt som beset af lejer, og som det er og forefindes på ikrafttrædelsestidspunktet. Udlejer påtager sig intet ansvar for standpladsens bæreevne. Lejer er selv ansvarlig for, at det på standpladsen værende fundament har den fornødne bæreevne i forhold til de vindmøller, som opstilles af lejer. Udlejer stiller rapport om geoteknisk undersøgelse, dateret 19. maj 2010 udført af Grontmij/Carl Bro, jf. bilag 10 til lejers rådighed. Den geotekniske rapport angår standplads nr. 1 og nr Lejebetaling m.v. og øvrige økonomiske forhold 10.1 Årlig leje For leje af standpladsen betaler lejer en årlig leje på DKK [X],- ekskl. moms Den årlige leje forfalder forud til betaling den 5. januar for det pågældende år Den årlige leje reguleres automatisk hvert år på baggrund af stigningen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks. Den årlige regulering baseres på oktober måneds prisindeks i forhold til samme tal i den foregående periode,

8 8 idet reguleringen sker første gang i andet kalenderår efter Lejeaftalens ikrafttræden Den årlige leje reguleres endvidere, såfremt der sker ændringer i gældende skatter og afgifter af Lejemålet, som udlejer er pligtig at betale. Reguleringen foretages med virkning fra tidspunktet fra ændringens ikrafttræden og indregnes i den førstkommende årslejebetaling Såfremt der i henhold til Vedtægter for Styregruppen (bilag 6) træffes beslutning inden for anlægslovens rammer om yderligere skovfældning på Testcenter Østerild, er udlejer berettiget til at regulere den årlige leje i forhold til lejer med et beløb svarende til en forholdsmæssig andel af omkostningerne til skovfældningen som udlejers standpladser pålignes i henhold til bestemmelserne i Vedtægter for Styregruppen og med tillæg af en forrentning af investeringen og en afskrivningsprofil over de følgende 10 års lejebetalinger. Reguleringen foretages med virkning fra tidspunktet, hvor skovfældningen er gennemført, og indregnes i den førstkommende årslejebetaling Driftsbidrag Derudover er lejer forpligtet til at betale et årligt driftsbidrag til udlejer fastsat i henhold til Vedtægter for Styregruppen (bilag 6) til finansiering af omkostningerne til drift og vedligeholdelse af testcenteranlægget i overensstemmelse med de af Styregruppen til enhver tid vedtagne drifts- og vedligeholdelsesplaner. Driftsbidragets beregning og fordeling mellem ejerne og lejerne af standpladserne på Testcenter Østerild sker i henhold til bestemmelserne fastsat i Vedtægter for Styregruppen Driftsbidraget opkræves i henhold til bestemmelserne fastsat i Vedtægter for Styregruppen Såfremt den første lejeperiode ikke dækker et helt kalenderår, beregnes en forholdsmæssig andel af den årlige leje og driftsbidraget svarende til den del af kalenderåret, som den første lejeperiode dækker. Andel af årslejen og driftsbidraget indbetales til udlejer seneste 30 dage inden Lejeaftalens ikrafttræden.

9 Udgifter til ændring af højden på målemasten tilknyttet Lejemålet betales af lejer Lejer betaler særskilt direkte til elforsyningsselskabet lejers forbrug af elektricitet på standpladsen Alle mellemværender mellem lejer og elforsyningsselskabet om betaling for den fra vindmøllen producerede elektricitet er udlejer uvedkommende Indtægten fra vindmøllens elproduktion under vindmøllens opstilling på Testcenter Østerild tilfalder lejer. Lejer kan ikke rejse krav mod udlejer som følge af manglende elproduktion, medmindre den manglende elproduktion er af væsentligt omfang og skyldes væsentlig misligholdelse af nærværende Lejeaftale og forhold, der kan tilregnes udlejer som groft uagtsomt, jf. i øvrigt pkt Lejen, driftsbidraget og øvrige pengepligtige ydelser i henhold til denne Lejeaftale med tilhørende bilag tillægges moms med den til enhver tid gældende momssats Samtlige beløb, der skal betales af lejer til udlejer, skal betales ved overførsel til en af udlejer anvist konto Samtlige betalinger i henhold til Lejeaftalen med tilhørende bilag er pligtig pengeydelse i lejeforholdet Skatter og afgifter af selve grundstykket betales af udlejer, mens eventuelle øvrige skatter og afgifter af de af lejer på grunden opførte vindmøller, drift m.v. betales af lejer og er udlejer uvedkommende. 11. Depositum 11.1 Lejer erlægger et kontant depositum til udlejer svarende til 9 måneders leje, jf. pkt. 10.1, og 9 måneders budgetteret driftsbidrag, jf. pkt. 10.2, senest 30 dage inden Lejeaftalen træder i kraft, jf. pkt Depositummet reguleres løbende årligt i takt med regulering af den årlige leje og driftsbidraget.

10 Depositummet er til sikkerhed for ethvert krav, som udlejer måtte have mod lejer i anledning af denne Lejeaftale. Depositummet forrentes ikke. Depositummet tilbagebetales til lejer med fradrag af eventuelle berettigede krav efter Lejeaftalens ophør. 12. Styregruppe til drift og vedligeholdelse af Testcenter Østerild 12.1 I lejeperioden er lejer forpligtet til at være medlem af Styregruppe til drift og vedligeholdelse af Testcenter Østerild ( Styregruppen ). Vedtægter for Styregruppen indgår som bilag 6. Lejer forpligter sig til som en del af Lejeaftalen, at overholde de i vedtægterne fastsatte forpligtelser, herunder at bidrage økonomisk til drift og vedligeholdelse m.v. af anlæg og øvrige arealer på Testcenteret m.v. i henhold til vedtægternes bestemmelser, jf. pkt Der henvises i øvrigt til Erklæring om pligtmæssigt medlemskab af Styregruppen for Testcenter Østerild, jf. bilag 3, der indgår som en integreret del af denne Lejeaftale, og som lejer underskriver senest samtidig med indgåelse af denne Lejeaftale Lejers betaling af økonomiske bidrag m.v. i henhold til Vedtægter for Styregruppen skal betragtes som pligtig pengeydelse i henhold til denne Lejeaftale, hvilket indebærer, at manglende betaling statuerer væsentlig misligholdelse af denne Lejeaftale, jf. nedenfor i pkt Medlemskabet af Styregruppen ophører i forbindelse med Lejeaftalens ophør. 13. Anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v For Lejemålet gælder bestemmelserne fastsat i Erklæring vedrørende anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v., jf. bilag 4, der indgår som en integreret del af denne Lejeaftale, og som lejer underskriver senest samtidig med indgåelse af denne Lejeaftale. Lejer forpligter sig til at overholde samtlige forpligtelser, der fremgår af nævnte erklæring, som en del af de gældende lejevilkår. Til opfyldelse af den i bilag 4 nævnte forskningsforpligtelse gennemfører lejer ved Lejemålets ikrafttræden det i bilag 5 af lejer beskrevne forskningsprojekt/program., som lejer har fremsendt til udlejer i forbindelse med den af udlejer gennemførte tilbudsindhentning for leje af standplads på Testcenteret. Når det i bilag 5 beskrevne forskningsprojekt/program er afsluttet, er lejer berettiget

11 11 og forpligtet til at igangsætte nye afprøvnings- og forskningsprojekter/programmer af prototype vindmøller i overensstemmelse med bestemmelserne, der fremgår af bilag Aktiviteter før og efter opstilling af vindmøller på standpladsen 14.1 Aktiviteter før opstilling af vindmølle på standpladsen Forud for Lejemålets påbegyndelse, jf. pkt. 4.1, skal lejer aflevere en afprøvningsplan til udlejer med orientering om de afprøvninger m.v., der planlægges gennemført på den af lejer opstillede vindmølle, jf. beskrivelsen i bilag 5, og som opfylder betingelserne for Lejemålets anvendelse, der fremgår af bestemmelserne fastsat i Erklæring om anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4). Tilsvarende afprøvningsplaner skal fremsendes til udlejer ved efterfølgende opstilling af andre proto-typer vindmøller i lejeperioden Lejer stiller en brugermanual og en sikkerhedsforskrift for lejers vindmølle(r) til rådighed for udlejer Lejer stiller nøgle til rådighed for udlejer, der giver adgang til vindmøllen og fjernbetjening af vindmøllen. Der henvises i øvrig til bestemmelserne fastsat i Erklæring om anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse (bilag 4) Lejer og udlejer gennemgår i fællesskab udlejers gældende sikkerhedsforskrifter for arbejde på Testcenter Østerild og lejers gældende sikkerhedsforskrifter for den mølle, som ønskes opstillet på standpladsen. I tilfælde af modstrid mellem sikkerhedsforskrifterne beslutter parterne, hvad der konkret skal være gældende for lejer og Lejemålet. Udlejers gældende sikkerhedsforskrifter indgår som bilag 7. Lejers sikkerhedsforskrifter for møllen indgår som bilag Møllerne, der opstilles på Lejemålet, skal opfylde de til enhver tid gældende myndighedskrav i Danmark. Det påhviler lejer før opstillingen at fremsende til udlejer alt nødvendig dokumentation herfor i form af godkendelser og certifikater m.m. samt forventet støjemission. Materiale, der fremsendes som papirer, skal sendes i 3 eksemplarer. Dokumentationen skal være udlejer i hænde i passende tid før planlagt opstilling, således at byggetilladelse kan foreligge rettidigt.

12 Udlejer søger på vegne af lejer om byggetilladelse hos Thisted Kommune og om miljøgodkendelse. Uanset, at udlejer forestår det praktiske omkring indhentelsen af byggetilladelse og miljøgodkendelse, bærer lejer det fulde ansvar for opnåelsen og overholdelsen af godkendelseskravene. Udlejer påtager sig således alene at ekspedere lejers materiale videre til nævnte myndigheder uden unødigt ophold Lejer sørger for egen regning og risiko for etablering af fundament samt transport og opstilling af møllen samt tilslutning til nettet ved standpladsen. Lejer skal meddele udlejer en tidsplan for nævnte aktiviteter. Lejer indgår de fornødne aftaler om leverance af el-produktion til det lokale netselskab. Udlejer har intet ansvar herfor Gældende krav i anlægsloven for Testcenter Østerild samt gældende lokalplan, og øvrig planlovgivning skal overholdes af lejer. Anlægsloven og resumé af VVMredegørelse indgår som bilag Lejer erklærer og indestår for med underskrivelsen af denne Lejeaftale, at enhver vindmølle, der sættes op på standpladsen, både under opsætning og driften, er i overensstemmelse med beskrivelsen af vindmøllen, på hvilken der foreligger en gyldig myndighedsgodkendelse Lejer skal senest 5 uger før en vindmølle opstilles eller ved ændringer af navhøjde oplyse udlejer, hvornår lejer foretager opstilling eller ændring af navhøjde og max. højde af vingetip, således at udlejer kan planlægge, forberede og på et aftalt tidspunkt bl.a. foretage en eventuel justering af højden på den tilhørende målemast Aktiviteter efter opstilling af vindmølle på standpladsen Lejer skal dokumentere over for udlejer, at der på Lejemålet foregår forsknings-, udviklings- og afprøvningsaktiviteter m.v. som nærmere fastsat i lejers beskrivelse af det forskningsprojekt/program, som lejer påbegynder ved Lejemålets ikrafttræden, jf. bilag 5, og i øvrigt i henhold til bestemmelserne fastsat i Erklæring om anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4). Lejer

13 13 skal ligeledes efter opstillingen af vindmøllen overholde forpligtelserne, der fremgår af nævnte erklæring samt Vedtægter for Styregruppen. Tilsvarende forpligtelser gælder for lejer for efterfølgende forsknings-, udviklings- og afprøvningsaktiviteter m.v. og opstilling af andre proto-typer vindmøller, der ikke er beskrevet i bilag Det er lejers fulde ansvar, at myndighedskrav til vindmøllen og arbejdet omkring møllen overholdes i hele lejeperioden Lejer skal forlods orientere udlejer, når lejer selv eller tredjemand på vegne lejer udfører arbejde på vindmøllen eller en målemast, jf. pkt Lejer er forpligtet til at holde vindmøllen i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, herunder at foretage regelmæssige serviceeftersyn i afprøvningsperioden Lejer skal iværksætte støjmålinger, så snart en mølle sættes i drift og ved ændringer på møllen, der påvirker støjemissionen. Resultater skal rapporteres til udlejer umiddelbart efter afslutningen af målingen. Udlejer har i henhold til anlægsloven og den med Staten indgåede lejeaftale ansvaret for, at de til enhver tid gældende regler for støj fra vindmøller på Testcenter Østerild overholdes. For at sikre overholdelse af gældende krav, kan udlejer over for lejer stille krav om, at tiltag til reduktion af støjbidrag gennemføres af lejer, eller at lejers vindmølle standses I anlægsloven for Testcenter Østerild er det fastsat, at skyggekast hos den enkelte nabo ikke må over stige 10 timer om året, jf. bilag Nedtagning af vindmøllen udføres efter forudgående aftale med udlejer. Lejer nedtager møllen for egen regning. Lejer er forpligtet til at afmelde møllen til nettet, såfremt der ikke opsættes en ny mølle på standpladsen Lejer skal overholde gældende EMC (Electro Magnetic Compability) krav, således at lejer ikke forstyrrer andre vindmøller og afprøvningsudstyr på Testcenter Østerild.

14 I øvrigt gælder bestemmelserne fastsat i Erklæring om anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4) for aktiviteter før og under opsætning af vindmøller på standpladsen. 15. Ansvarsforhold og forsikring 15.1 Lejer bærer i lejeperioden det fulde ansvar for Lejemålet og den på grunden opstillede vindmølle og hermed relateret udstyr tilhørende lejer. Lejer bærer risikoen for den af lejer opstillede vindmølles hændelige undergang, hærværk, brand og storm m.v Lejer er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler Såfremt udlejers instrumentering og/eller installationer, bygninger, udstyr, m.v. beskadiges af lejer eller af tredjemand, der udfører arbejde for lejer, eller såfremt der sker skade på Testcenterets veje eller andre arealer, udbedrer udlejer skaderne for lejers regning. Udlejer er berettiget til at kræve forudbetaling fra lejer til dækning af afhjælpningsomkostningerne Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle skader påført lejer af andre lejere/ejere af standpladser på Testcenteret eller af tredjemand Lejer er erstatningsansvarlig for sine ansvarspådragende handlinger og undladelser i forhold til andre ejere/lejere af standpladser på Testcenteret Lejer foranlediger, at den til enhver tid af lejer opstillede vindmølle med tilhørende udstyr m.v. forsikres med en erhvervsejendomsforsikring eller lign. forsikringstype, der omfatter ansvarsforsikring, der dækker erstatningsansvar forvoldt under opførelse og brug af vindmøllen over for tredjemand og tredjepersons ting med virkning fra Lejeaftalens ikrafttræden. Lejer er forpligtet til inden Lejeaftalens ikrafttræden at fremsende dokumentation til udlejer for, at de fornødne forsikringer er tegnet Udlejer er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Erstatningskravet kan dog ingensinde overstige samlet i alt maksimalt DKK 1 mio. Udlejer er

15 15 dog ikke erstatningspligtig for driftstab eller andre indirekte tab, så som forsinkelser i udvikling eller manglende målinger m.v Såfremt lejers vindmølle eller udstyr m.v. beskadiges af udlejer eller af tredjemand, der udfører arbejde for udlejer, udbedrer lejer eller udlejer efter nærmere aftale skaderne for udlejers regning, idet størrelsen af udbedringsomkostningerne skal godkendes forud for arbejdernes udførelse Såvel lejers som udlejers medarbejdere og tredjemand, der opholder sig på Testcenter Østerild efter aftale med lejer eller udlejer, er forpligtet til at overholde lejers drifts- og sikkerhedsbestemmelser for den opstillede vindmølle (bilag 8) samt udlejers sikkerhedsbestemmelser for arbejde på Testcenter Østerild (bilag 7). 16. Afståelsesret, fremleje og overdragelse til tredjemand m.v Lejer har ikke ret til afståelse af Lejemålet. Lejer må ej heller hverken helt eller delvis fremleje eller udlåne Lejemålet Lejer er i øvrigt ikke berettiget til hverken helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Lejeaftale til tredjemand Udlejer er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Lejeaftale til tredjemand Lejer må hverken helt eller delvist pantsætte Lejeaftalen. 17. Fortrolighed 17.1 Lejer og lejers personale skal iagttage tavshed med hensyn til oplysninger m.v. om andre standpladsejeres/lejeres og udlejers forhold, som de måtte få kendskab til i forbindelse med denne Lejeaftale og i forbindelse med ophold på Testcenter Østerild, deltagelse i Styregruppen m.v., idet der bl.a. henvises til markedsføringslovens 19 om erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger Udlejer og dennes personale skal ligeledes iagttage tavshed med hensyn til oplysninger om lejers forhold, som de måtte få kendskab til i forbindelse med den-

16 16 ne Lejeaftale og i forbindelse med ophold på Testcenter Østerild, deltagelse i Styregruppen m.v., idet der henvises til markedsføringslovens 19 om erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger. Dette gælder dog ikke, hvis videregivelse er påkrævet i forbindelse med udlejers håndhævelse af lejers overholdelse af dennes forpligtelser i henhold til denne Lejeaftale, Vedtægter for Styregruppen, gældende erklæringer m.v., herunder Erklæring vedrørende anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4) eller såfremt lejer giver samtykke til videregivelsen af de nævnte oplysninger eller dette følger af Offentlighedsloven, jf. i øvrigt pkt Udlejer er dog ikke forpligtet til at iagttage tavshed med hensyn til oplysninger om lejers forskning, udviklings- og afprøvningsaktiviteter m.v., jf. pkt. 13 og bilag 4/bilag 5: som i forvejen var offentligt tilgængeligt, da udlejer modtog eller fik adgang til oplysningerne, som efter tidspunktet for udlejers modtagelse af eller adgang til oplysninger er blevet offentligt tilgængeligt, uden at dette skyldes udlejers overtrædelse af denne Lejeaftale, som allerede lovligt var i udlejers besiddelse, da udlejer modtog eller fik adgang til oplysningerne, som udlejer på lovlig vis og uden restriktioner har modtaget fra tredjemand efter, at udlejer havde modtaget eller fået adgang til oplysningerne - hvis den nævnte tredjemand selv var berettiget til uden restriktioner at videregive de relevante oplysninger og/eller materiale til udlejer, eller som udlejer, uafhængigt af oplysningerne, selv har udviklet Afprøvningsresultater vedrørende de af lejer opstillede vindmøller tilhører lejer og er fortrolige. Der kan indgås særskilt aftale mellem udlejer og lejer om, at lejer stiller sine resultater til rådighed for en gruppe navngivne medarbejdere hos udlejer efter aftale med lejer. En sådan aftale forudsætter, at navngivne medarbejdere underskriver en fortrolighedserklæring om, at de vil overholde markedsføringslovens 19 og forvaltningslovens 27. Udlejer må ikke offentliggøre resultater fra lejers afprøvninger uden skriftlig forudgående tilladelse fra lejer. Der henvises i øvrigt til Erklæring om anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4) vedrørende fortrolighed omkring lejers rapportering

17 17 over lejers forsknings-, udviklings- og afprøvningsaktiviteter m.v. for henholdsvis Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) og udlejer Alle meteorologiske målinger, der gennemføres i forbindelse med afprøvninger m.v., har udlejer dog ret til frit at benytte og offentliggøre. 18. Misligholdelse 18.1 Såfremt lejeafgiften eller nogen anden i Lejeaftalen med tilhørende bilag fastsat afgift eller ydelse trods skriftligt påkrav udebliver 10 hverdage over forfaldstid, er udlejer berettiget til straks og uden yderligere varsel at hæve Lejemålet, og lejer er i så fald pligtig til straks og uden erstatning inden for en af udlejer fastsat frist at fraflytte og retablere standpladsen, jf. pkt Såfremt lejer på anden måde væsentlig misligholder Lejeaftalens med tilhørende bilag, fastsatte forpligtelser og ikke retter for sig inden 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom, er udlejer ligeledes berettiget til straks og uden yderligere varsel at hæve Lejemålet, og lejer er i så fald pligtig til straks og uden erstatning inden for en af udlejer fastsat frist at fraflytte og retablere Lejemålet, jf. pkt. 20. For så vidt angår lejers misligholdelse af forpligtelserne i Erklæring vedrørende anvendelsespligt, færdselsret og forskningsforpligtelse m.v. (bilag 4) henvises til erklæringens bestemmelser herom Lejer er i alle tilfælde pligtig at erstatte udlejer ethvert af misligholdelsen følgende tab i henhold til dansk rets almindelige regler. 19. Force Majeure 19.1 Ingen af parterne skal anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for den pågældende parts kontrol, og som parten ikke ved Lejeaftalens indgåelse med rimelighed burde have taget i betragtning. Begivenheder, som fritager en part for ansvar, er for eksempel brand, naturkatastrofer, herunder oversvømmelse, lynnedslag, offentlige indgreb, længerevarende netsvigt og blokader.

18 Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig force majeure, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om forholdets opståen og ophør. Den part, der er forhindret i at opfylde sine forpligtelser, skal bestræbe sig på så hurtigt som muligt at overkomme hindringen og opfylde sine forpligtelser ifølge Lejeaftalen. 20. Fraflytning og retablering af Lejemålet 20.1 Ved Lejeaftalens ophør, uanset årsagen hertil, er lejer forpligtet til at fjerne den af lejer opstillede vindmølle, udstyr m.v. og for egen regning enten at fjerne fundamentet og retablere standpladsen eller at stille betryggende uigenkaldelig bankgaranti over for udlejer til dækning af omkostningerne til udlejers fjernelse af fundamentet og retablering af standpladsen. Ved retablering af standpladsen forstås, at fundamentet og øvrigt tilført materiale fjernes helt, og den oprindelige typografi genskabes ved opfyldning med rene materialer efter nærmere aftale med udlejer. Der kan dog med udlejer indgås anden aftale bl.a. i de tilfælde, hvor udlejer agter at indgå en ny lejekontrakt for den pågældende standplads. Lejemålet afleveres ryddet og retableret på dagen for Lejeaftalens ophør ( Ophørsdatoen ) Såfremt en ny lejer af standpladsen ønsker at overtage det på Lejemålet værende fundament, kan dette aftales indbyrdes mellem lejer og den nye lejer, idet udlejer modtager kopi af nævnte overdragelsesaftale, der skal være indgået senest samtidig med den nye lejekontrakts indgåelse. Udlejer søger sammen med lejer og en ny lejer at opnå den samlede set billigste løsning i forhold til en fremtidig lejers anvendelse af det eksisterende fundament. Udlejer er ikke part i overdragelsesaftalen og udlejer kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler ved fundamentet, herunder for anvendte materialer m.v. Lejer bærer i øvrigt det fulde ansvar for retmæssig opfyldelse af overdragelsesaftalen fra den nye lejers side I de tilfælde, hvor udlejer i henhold til pkt skal forestå bortfjernelsen af fundamentet og retableringen af standpladsen, fremsender udlejer efter arbejdernes udførelse en opgørelse til lejer over de faktiske omkostninger til bortfjernelsen af fundamentet og retableringen af standpladsen, som forfalder til betaling inden for 30 dage. Ved manglende rettidig betaling, er udlejer berettiget til

19 19 at trække omkostningsbeløbet på det af lejer indbetalte depositum eller ved træk på den af lejer stillede bankgaranti, jf. pkt Lejer indkalder skriftligt i god tid og senest 3 måneder forinden Lejeaftalens ophør udlejer til møde for at aftale en plan for rydning og retablering af standpladsen Senest på Ophørsdatoen gennemføres efter indkaldelse fra udlejer en fælles besigtigelse af Lejemålet ("Flyttesynet") med henblik på at klarlægge, hvorvidt Lejemålet er afleveret i ryddet og den aftalte stand. Ved afslutningen af Flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til den fælles bygning og kontorlokale m.v. til udlejer, og udlejer udarbejder derefter en fraflytningsrapport for det afleverede Lejemål, der sendes til lejer Såfremt Lejemålet ikke er ryddet og retableret som aftalt på Ophørsdatoen og dette ikke beror på udlejers forhold, er lejer tillige forpligtet til at betale et beløb svarende til en forholdsmæssig leje m.v. i den periode, som retableringsarbejderne pågår. 21. Øvrige bestemmelser 21.1 Udlejer og Miljøministeriet, Naturstyrelsen er til enhver tid berettiget til at få adgang til Lejemålet omfattet af denne Lejeaftale Lejer forpligter sig til ikke selv at fjerne eller bevidst beskadige træer i Testcenterets test- og måleområde Denne Lejeaftale er indgået med respekt af anlægsloven for Testcenter Østerild, der til enhver tid skal overholdes af lejer. Lejer er ligeledes forpligtet til at følge de til enhver tid gældende offentligretlige forskrifter for Testcenteret Lejer og udlejer er enige om, at denne Lejeaftale ikke er omfattet af erhvervslejeloven, idet der alene er tale om leje af et ubebygget jordareal uden egentlig bygningsmæssig afgrænsning, og parterne er enige om, at adgang til fælles faciliteter på Testcenteret har et underordnet omfang, karakter og værdi og medfører ikke, at nærværende aftale falder ind under lejelovgivningen.

20 Betingelser 22.1 Indgåelse af denne Lejeaftale er fra udlejers side betinget af: a) At udlejer senest 30 dage efter underskrift af nærværende Lejeaftale har modtaget: Fuld serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden gyldig dokumentation for, at lejer ikke befinder sig i de situationer, som er angivet i dokumentet "INFORMATION TIL TILBUDSGIVER", bilag 2: "Skema vedrørende generelle virksomhedsoplysninger", pkt. A7: "Øvrige oplysninger om tilbudsgivers personlige forhold". b) At udlejer senest 30 dage efter underskrift af nærværende Lejeaftale har modtaget: Erklæring fra uafhængig revisor eller bank om, at lejer råder over en økonomi, som gør lejer i stand til at løfte det tilbudte forskningsprojekt og indfri forpligtelserne i henhold til nærværende Lejeaftale. c) At der ikke foreligger offentligretlige, herunder EU-retlige, hindringer eller domstolsafgørelser, der hindrer etableringen og driften af Testcenter Østerild Såfremt betingelserne i pkt ikke kan opfyldes, er udlejer berettiget til skriftligt at meddele lejer, at udlejer ønsker, at Lejeaftalen skal bortfalde, uden at lejer kan gøre ansvar eller krav gældende mod udlejer bortset fra ydelsernes tilbagegang, idet Lejemålet tilbageleveres til udlejer i samme stand, som det blev overtaget ved Lejeaftalens ikrafttræden, medmindre parterne aftaler andet. 23. Tvister 23.1 Lejeaftalen er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med Lejeaftalen samt de tilknyttede bilag, skal parterne indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer.

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi,

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi, 89-13765/291 Lejeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi, og [navn på virksomhed] om leje af standplads nr. 2 på Prøvestationen ved Høvsøre 2 Lejeaftale (i det

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt om leje af Egeparken

Kontrakt om leje af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 7 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR: (i det følgende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Rådhuset DK-6000 Kolding Tlf: +45 7550 1500 Fax: +45 7930 2033 E-post: raadhus@kolding.dk

Rådhuset DK-6000 Kolding Tlf: +45 7550 1500 Fax: +45 7930 2033 E-post: raadhus@kolding.dk Håndbog for arrangementer og koncerter Fra denne side har du adgang til Håndbog for arrangementer og koncerter. 1. Forord 2. Leje ved store koncerter/arrangementer 3. Leje ved mindre koncerter/arrangementer

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Såfremt du ønsker at byde på jagten skal du kontakte undertegnede. Venlig hilsen Carsten Pedersen Natur & Miljø Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser... 1 1 TI-2013... 1 2 Kontraktens dokumenter... 1 3 Definitioner... 1 Antennepositioner og teknisk

Læs mere

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING 2015-16 Mellem Randers Kommune, i det følgende kaldet udlejer, og Randers Egnsteater, i det følgende kaldet lejer, er indgået følgende kontrakt vedrørende leje af lokaler

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere