Per Anker Jensen FAcilities MAnAgeMent i DAnMArk et erhverv AF voksende betydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per Anker Jensen FAcilities MAnAgeMent i DAnMArk et erhverv AF voksende betydning"

Transkript

1 Per Anker Jensen Facilities Management i Danmark Et erhverv af voksende bet ydning

2 Per Anker Jensen Facilities Management i Danmark Et erhverv af voksende bet ydning

3 Indhold Facilities Management i Danmark Et erhverv af voksende betydning Indledning UDVIKLINGEN AF FM I EN VIRKSOMHED MED DR SOM CASE definition og afgrænsning af fm MARKEDET FOR FM I DANMARK INTERNATIONAL SAMMENLIGNING ORGANISATONER OG INSTITUTIONER I DANMARK Udarbejdet af: Per Anker Jensen, professor og centerleder Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Januar 2010 Design: heddabank.dk Tryk: Rosendahls ISBN: Udgives i samarbejde mellem Center for Facilities Management Realdania Forskning og Dansk Facilities Management netværk

4 indledning indledning INDLEDNING Efterspørgsel Formidling Udbud Begrebet Facilities Management er igennem de sidste 20 år blevet en del af det danske sprog, men stammer fra den engelsksprogede verden. I USA benyttes mest entalsformen Facility, mens man i Storbritannien mest benytter flertalsformen Facilities. Betegnelserne dækker over det samme, hvilket er fastslået i den danske og europæisk standard DS/EN I denne publikation benyttes forkortelsen FM. Figur 1: Udviklingen af FM med aktiviteter og institutioner Institution Profession Uddannelse Forskning Hvad er FM Hvad står FM for? Der findes mange forskellige definitioner og anvendelser af begrebet. Nogle opfatter det blot som en nyt og smart udtryk for drift og vedligehold af bygninger, mens andre ser det som en betegnelse for outsourcing primært i relation til IT. Ingen af disse betydninger er dækkende. Denne publikation beskriver FM med udgangspunkt i en opfattelse, der er i tråd med både de europæiske FM-standarder og Dansk Facilities Management netværk (DFM), som blev etableret i Ifølge denne opfattelse er FM i essensen en ledelsesdisciplin, der har ansvaret for de fysiske rammer omkring en virksomhed og de tilknyttede servicefunktioner. Aktiviteter Praksis Marked Leverandører Tilsammen har denne udvikling skabt en branche med stor dynamik og behov for yderligere professionalisering, blandt andet gennem etablering af særskilte uddannelser og forsknings- og udviklingsaktiviteter. På den baggrund blev Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) oprettet i Figur 1 illustrerer den beskrevne udvikling med udgangspunkt i praksis i nederste venstre hjørne. Hvor den traditionelle byggetekniske indgangsvinkel til drift og vedligehold tager udgangspunkt i bygningerne, fokuserer FM i stedet på at understøtte de aktiviteter, der skal foregå i bygningerne, og lader bygningerne være et middel til at skabe de optimale rammer herfor. Udviklingen af FM FM er udviklet gradvist i takt med, at FM aktiviteterne har fået større betydning. Derved er der opstået en profession af engagerede fagfolk, som i fællesskab udvikler og udbreder viden på området. Samtidig er der sket en ændring fra, at FM opgaverne overvejende blev varetaget internt af egne medarbejdere, til at opgaverne i stigende grad varetages eksternt. Det er sket ved outsourcing m.v., og derved er der opstået et marked i rivende udvikling. Herudover er der blevet etableret en lang række leverandørvirksomheder inden for forskellige brancher. Betydningen af FM Samlet set er FM blevet et egentligt erhverv med tilhørende institutioner af stor og voksende betydning. Det gælder både samfundsmæssigt i relation til økonomi, beskæftigelse, ressourceforbrug og miljøpåvirkning og for den enkelte virksomhed i forhold til image, udviklingsmuligheder og medarbejdertilfredshed. I begyndelsen lå hovedvægten i FM på at effektivisere aktiviteterne for at spare omkostninger, men i takt med udviklingen af professionen er dette ikke længere tilstrækkeligt. I dag er der øget fokus på, at FM skal skabe merværdi for virksomhederne og bidrage til bæredygtighed både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Målgruppe Denne Pixi-bog giver et portræt af FM som erhverv for at udbrede kendskabet til og forståelsen af FM s betydning. Målgruppen er først og fremmest beslutningstagere i virksomheder og offentlige institutioner samt politikere, der bliver stillet over for at tage stilling til forhold, hvor FM spiller en rolle. Vi håber ligeledes, at 6 7

5 indledning publikationen vil være nyttig for studerende og andre, der skal tage stilling til, om de vil specialisere sig inden for FM. Endelig er det intentionen, at publikationen kan bidrage til at styrke aktørernes fælles opfattelse af, hvad FM er og dermed bidrage til at konsolidere og udvikle professionen og erhvervet, bl.a. via et fælles fagligt sprog. Disponering Portrættet af FM indledes med et eksempel på, hvordan de funktioner, der i dag indgår i FM, er opstået og blevet til en integreret FM enhed internt i virksomheden. Derefter defineres FM nærmere ud fra i nye europæiske standarder og i forhold til erhvervsgrupper på efterspørgselssiden og brancherne på leverandørsiden. Med udgangspunkt heri beskrives det danske marked for FM, og der foretages en international sammenligning. Publikationen afsluttes med at beskrive de vigtigste institutioner af betydning for udviklingen af FM i Danmark. Den løbende tekst suppleres med en række tekstbokse med eksempler på FM i private og offentlige virksomheder samt oversigter over relevante bøger og hjemmesider. København Lufthavne (CPH) En lufthavn er et udpræget eksempel på en virksomhed, hvor det stort set kun drejer sig om FM. Man kan således sige, at CPH er en virksomhed, der har FM som kernevirksomhed ved at stå som både ejer af faciliteter, facilities manager og serviceleverandør i forhold til andre virksomheder, der har flytrafik som deres kernevirksomhed. CPH står tillige som udlejer af butikker og serviceringssteder i lufthavnen. Slutbrugerne for alle aktiviteter i lufthavnen og flytrafikken er flypassagererne. CPH har derfor defineret sin rolle som passagerens tillidsmand. CPH vil gerne stå for at orkestrere passagerens oplevelse. Det gælder fra ankomst til lufthavnen til check-in og gennem transitområde til boarding. Og det gælder uanset hvem, hvad og hvorfor. For det er passagerens totaloplevelse, der tæller. Man lægger derfor vægt på bygninger af høj arkitektonisk kvalitet og robuste materialer med lang levetid, og man har fokus på at udvikle medarbejderstaben, så der er stor fleksibilitet og effektivitet. Kilde: Facilities Management Best Practice i Norden 36 cases. CFM,

6 UDVIKLINGEN AF FM I EN VIRKSOMHED MED DR SOM CASE UDVIKLINGEN AF FM I EN VIRKSOMHED MED DR SOM CASE UDVIKLINGEN AF FM I EN VIRKSOMHED MED DR SOM CASE Et forskningsprojekt om DR som bygherre og driftsherre gennem tiden har undersøgt, hvordan de funktioner, der i dag betragtes som en del af FM, er opstået historisk. Udviklingen i DR er fulgt helt fra etableringen som Statsradiofonien i 1925, gennem en voldsom ekspansion efter indførelse af TV i 1950erne, stagnation omkring monopolets ophør i 1988 og frem til etableringen af DR Byen. DR er som statsejet virksomhed underlagt arkiveringspligt til statens arkiver, og forskningen har omfattet granskning af arkivmateriale i Rigsarkivet samt gennemgang af samtlige DR s årsberetninger og jubilæumsskifter. Senere hører vi om portneren i sin lille glasloge ved indgangen, telefondamen, der besvarer forespørgsler og stiller om til de hundrede kimende telefoner rundt om i kontorerne, og om postbude, der kommer med taskerne svingende fulde af breve, og som, efter at direktøren har gennemgået posten, går videre til ekspeditionskontoret, hvorfra bude bringer dem rundt. Alle disse funktioner var formentlig almindelige funktioner i større kontorbaserede virksomheder på den tid, men vi hører også om kontrolassistenten og orkesterbetjenten, som er teknik- og servicefunktioner specifikke for Statsradiofoniens kernevirksomhed. De FM-relaterede funktioner i DR er kun i beskedent omfang belyst i de skriftlige kilder; især i de første årtier. En undtagelse er et kapitel om Et døgn i Stærekassen fra 15 års jubilæet i 1940 det var slutningen af den periode, hvor DR havde til huse i Stærekassen, og umiddelbart før indflytningen i Radiohuset. Her træder husets tjenende ånder ud af mørket. Her er et kort uddrag: Samtidig er det karakteristisk, at alle de nævnte funktioner har operationel karakter. De bygningsrelaterede funktioner omfatter maskinmænd, vicevært og rengøringsdamer, mens de servicerelaterede funktioner især omfatter ekspeditionskontoret. De bygningstekniske funktioner blev styrket ved indflytningen i Radiohuset og i 1950 blev der etableret en særskilt maskintjeneste i Radiohuset, der senere blev suppleret med maskintjenester i TV-byen og i Århus. Et døgn i Stærekassen Kun en eneste halv time i døgnet sover Stærekassen Kun en ensom mands trin lyder gennem de mørke studier og sale. Vægteren vandrer gennem gange og trapper fra etage til etage med sin svingende lyskegle foran sig Alt er så sælsomt stille i denne halve time fra 5.30 til 6. Så lukker vægteren sig ud af døren i Heibergsgade. Men han mødes på tærskelen med den første maskinmand, der skynder sig ned i de dybe kælderrum til de tykke aluminiumsmalede rørledninger og de blanke beholdere, der udgør Stærekassens indvolde. Maskinmanden drejer på store haner, og damp kommer ilende med 13 atmosfærers tryk helt ovre fra Gothergades elektricitetsværk Netop, som Stærekassen er ved at få varme i kroppen, rykker viceværten frem med 26 rengøringskoner for at få morgentoilettet overstået. Børster og skrubber går og støvsugere snurrer. En taktisk funktion blev etableret i 1964 i form af forvaltningskontoret. Dette kontor tog sig af bl.a. lokaleadministration, bygningsvedligehold og anskaffelser af inventar på anbefaling af et sekretariat under Finansministeriet, der omkring 1960 foretog grundige gennemgange af DR s organisation med henblik på rationaliseringer. Forvaltningskontorets opgaver blev udvidet kraftigt med både bygningsrelaterede og servicerelaterede funktion. De strategiske opgaver med langsigtet planlægning af bygningsbehov foregik indtil omkring 1970 i DR s øverste ledelse, og ved de store byggeprojekter blev der nedsat politisk udpegede byggeudvalg. I slutningen af 1960erne etablerede DR en intern strategisk planlægningsfunktion betegnet PORSE (planlægnings- og ledelsessekretariatet) som en stabsfunktion tilknyttet generaldirektøren. Efter en omlægning af statens politik for statsbyggeri blev de politisk udpegede byggeudvalg nedlagt, og i sammenhæng hermed etablerede DR en intern byggekoordination som en del af PORSE. Byggekoordinationen stod både for nybygningsprojekter og langsigtet udbygningsplanlægning af de fysiske rammer

7 UDVIKLINGEN AF FM I EN VIRKSOMHED MED DR SOM CASE UDVIKLINGEN AF FM I EN VIRKSOMHED MED DR SOM CASE Figur 2. Udviklingen af de bygnings- og servicerelaterede funktioner i DR Udviklingen i DR s FM-relaterede funktioner frem til 1988 er illustreret i figur 2. Den er karakteriseret ved en stærk horisontal opdeling mellem de bygnings- og servicerelaterede funktioner og en vertikal opdeling mellem de operationelle, taktiske og strategiske niveauer. Den vertikale opdeling er mest markant for de bygningsrelaterede funktioner, men gjaldt tillige delvist for de servicerelaterede områder. Samtidig er det karakteristisk, at de operationelle funktioner eksisterede meget tidligt som særskilte funktioner, mens de taktiske og strategiske er kommet til senere i takt med organisationens udvikling og kraftige ekspansion. Strategisk Taktisk Operationel Vertikal opdeling Horisontal opdeling Strategisk Taktisk Operationel Samtidig med monopolbruddet for landsdækkede TV sker der i 1988 en markant ændring af de FM-relaterede funktioner. Dette er illustreret i figur 3. Alle disse funktioner blev samlet under økonomidirektøren og der blev udpeget en bygningschef som leder for en bygningsforvaltning og en servicechef i spidsen for en serviceforvaltning. Begge forvaltninger omfattede funktioner på operationelt, taktisk og strategisk niveau. Der var således tale om en vertikal integration, mens den horisontale opdeling mellem de bygnings- og servicerelaterede funktioner blev fastholdt. Et primært formål var at skabe en mere professionel organisation, hvilket for det bygningsrelaterede område bl.a. førte til, at medarbejdere med kontoradministrativ baggrund blev erstattet eller suppleret med nyansatte medarbejdere med videregående uddannelser som ingeniør, bygningskonstruktør og tekniske assistenter. Udviklingen hen imod den fuldt integrerede interne FM funktion i DR blev gennemført i 1994, hvor der blev ansat en servicechef, der erstattede de tidligere bygnings- og servicechefer. Dette er illustreret i figur 4, hvor den vertikale integration fra 1988 er suppleret med en horisontal integration af de bygnings- og servicerelaterede funktioner. Formålet hermed var at skabe en mere kundeorienteret FM organisation, og samtidig var det hensigten at opnå en væsentlig effektivisering, bl.a. gennem indførelse af intern afregning og outsourcing af operationelle funktioner. Den videre udvikling har på det organisatoriske plan været præget af en række justeringer samt omfattende outsourcinger, men hovedprincippet med den fuldt integrerede FM funktion er fastholdt. Figur 3. Den vertikalt integrerede organisation i DR fra 1988 Ledelse Strategisk Taktisk Operationel Vertikal integration Ledelse Strategisk Taktisk Operationel Figur 4. Den integrerede FM funktion i DR fra 1994 Integreret Facilites Management Strategisk Taktisk Operationel Strategisk Taktisk Operationel Vertikal integration Horisontal opdeling Horisontal integration 12 13

8 definition og afgrænsning af fm DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF FM Coloplast Mange virksomheder vælger i dag at outsource FM opgaven til eksterne samarbejdspartnere, hvilket også har været overvejet og undersøgt i Coloplast. For mange virksomheder er dette en fornuftig og hensigtsmæssig løsning, men Coloplast driver virksomheden efter langsigtede resultater og man tror på, at kunderne skal have den største del af værdiskabelsen. Kunderne kan kun få en tilfredsstillende service og de rigtige produkter, hvis Coloplast har topmotiverede medarbejdere. Derfor lægger man i høj grad vægt på de fysiske rammer samt den service og de tilbud, der gives til medarbejderne i deres dagligdag. Dette har været medvirkende til det bevidste valg om at drive deres egen FM organisation. Outsourcing blev efter analyser vurderet til at være mindre fleksibel og benchmarking på udvalgte områder viste, at Coloplasts omkostninger kunne måle sig med andre sammenlignelige virksomheder. Resultatet blev etablering af særskilt FM enhed i virksomheden i Kilde: Facilities Management Best Practice i Norden 36 cases. CFM, Figur 5: Model for FM (DS/EN , gengivet med tilladelse fra Dansk Standard) FM er som erhverv et stærkt sammensat område. Det omfatter dels interne funktioner i virksomheder og organisationer inden for stort set alle sektorer i samfundet. Dels omfatter det leverandørvirksomheder fordelt på mange brancher og ofte med FM som et af flere markeder. Definition af FM Ifølge den første FM standard DS/EN er FM: integreringen af processer inden for en organisation for at fastholde og udvikle de services som understøtter og forbedrer effektiviteten af de primære aktiviteter. I standarden præsenteres en model for FM som vist i figur 5. Det fremgår af definitionen, at FM er et serviceerhverv. Modellen viser også, at FM er baseret på en tankegang med udbud og efterspørgsel, og at FM foregår på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Leverandører kan både være interne og eksterne, og et afgørende element i FM er at afstemme behov og leverancer på alle Primære processer understøttende processer Organisation Klient Kunde Slutbruger Efterspørgsel Specificering SLA er Strategisk Taktisk Operationelt Levering KPI er Udbud Intern og/eller ekstern leverandør Primære aktiviteter facility services Facility Management-aftale 14 15

9 definition og afgrænsning af fm definition og afgrænsning af fm niveauer og tilpasse i forhold til ændrede behov over tid. FM er en ledelsesdisciplin, der skal sikre denne afstemning og tilpasning. Derfor er der altid behov for at have en FM funktion internt i et eller andet omfang. Der er da også hovedsageligt operationelle Facilities s, der outsources. Opdeling af FM Ud fra standarden kan FM grupperes i kundebehov under overskrifterne: Arealer & infrastruktur (Space & Infrastructure) og Mennesker & organisation (People & Organisation). Dette svarer mere eller mindre til den sondring mellem ejendomsdrift og services, som ofte benyttes i Danmark, bl.a. af foreningen DFM-benchmarking, der blev etableret i Det svarer tillige mere eller mindre til den opdeling i hård FM og blød FM, som også ofte benyttes. FM produkter I forlængelse af den første standard er der i 2009 fremlagt forslag til en ny europæisk standard for en FM taxonomi, som forventes vedtaget i løbet af Den nye standard klassificerer produkter inden for FM i en hierarkisk struktur med tilhørende definitioner af de enkelte produkter. Tabel 1 viser de foreslåede betegnelser i den nye standard i venstre kolonne, mens forslag til de tilsvarende danske betegnelser er vist i højre kolonne. Det er ikke lykkedes at finde en egnet dansk oversættelse af det engelske ord Hospitality, som derfor er opdelt i Catering og Reception, kontaktcenter og mødelokaler. Tabel 1: Betegnelser for standardiserede FM produkter FM produkter fra forslag til ny Europæisk standard Forslag til danske betegnelser Space & Infrastructure ejendomsdrift Space er og lokaler Outdoors Terræn Cleaning Renhold Workplace Arbejdsplads Industry sector specific Branchespecifik People & Organisation services Health, safety and security Sundhed, sikkerhed og sikring Hospitality Catering Reception, kontaktcenter og mødelokaler ICT (Information and IKT (Informations- og Commucication Technology) Kommunikationsteknologi) Logistics Logistik Business support Virksomhedssupport Organisation specific Organisationsspecifik Efterspørgere og leverandører Til brug for en undersøgelse af det danske FM-marked (omtalt i næste afsnit) har CFM foretaget en opdeling af virksomheder på efterspørgselssiden og leverandørsiden med udgangspunkt i Danmarks Statistiks opdelinger i sektorer og brancher. Resultatet er fire hovedgrupper på efterspørgselssiden og på leverandørsiden 10 brancher, som i større eller mindre grad indeholder leverandører til FM. I tabel 2 er de fire hovedgrupper inden for efterspørgselssiden vist i venstre kolonne, mens de 10 leverandørbrancher er i vist i højre kolonne. Brancherne er angivet i alfabetisk orden

10 definition og afgrænsning af fm Tabel 2: Opdeling af FM efterspørgere og leverandører i Danmark Efterspørgere opdelt på leverandører opdelt på 4 hovedgrupper 10 brancher 1. Industri m.v. 1. Bygge og anlæg 2. Privat service 2. Catering 3. Offentlig service 3. Ejendomshandel og udlejning 4. Boligorganisationer 4. Finansiering og forsikring 5. IT-konsulenter 6. Rejsebureau, rengøring og anden operationel service 7. Renovation 8. Reparationer af maskiner og eludstyr 9. Transport 10. Videnservice ISS I 2000 formulerede ISS en ny virksomhedsstrategi. Målsætningen var at udvikle ISS fra primært at være en rengøringsvirksomhed til at blive leverandør af Integrated Facility s (IFS). På daværende tidspunkt udgjorde rengøring 93 % af omsætningen. I strategien indgik, at ISS så vidt muligt skulle være leverandør af flere serviceydelser til den enkelte kunde. ISS opdeler sine ydelser i fire services: Rengøring, Kontorservice, Ejendomsdrift og Catering. Ved IFS er der tale om, at ISS varetager en samlet leverance af mindst to af disse serviceydelser med tilhørende management. Baggrunden for denne strategi var, at ISS så volumenmuligheder ved at udvide til IFS. Der var flere internationale spillere, der satsede på FM, og ISS risikerede at ende som underleverandør uden direkte kontakt med kunden. ISS ville op i førersædet med kundekontakt. ISS udvider derudover hele tiden med nye services eksempelvis overtager man nogle kunders interne vagtfunktioner. Kilde: Facilities Management Best Practice i Norden 36 cases. CFM,

11 Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet MARKEDET FOR FM I DANMARK MARKEDET FOR FM I DANMARK Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark MARKEDET FOR FM I DANMARK CFM har i samarbejde med Rambøll Management gennemført et projekt om markedet for FM i Danmark. Projektet omfatter en markedsundersøgelse baseret på telefoninterviews med i alt 375 virksomheder og er opdelt i to delundersøgelser. Leverandørundersøgelsen blev gennemført i juni 2008 og omfattede 103 virksomheder, mens kundeundersøgelsen blev gennemført i november 2008 og omfattede 272 virksomheder. Hovedresultater Undersøgelsen viser, at det samlede danske marked for FM i 2008 er på 59 mia. kr. for det potentielle marked. Samtidig viser undersøgelsen, at det faktiske danske marked for FM i 2008 var på 37 mia. kr. Det betyder, at outsourcingsgraden er på 62%. Den årlige FM omsætning var på 26 mio. kr. i gennemsnit pr. kundevirksomhed, mens den udgjorde 149 mio. kr. i gennemsnit for leverandørvirksomheder. Samtidig havde leverandørerne i gennemsnit 135 medarbejdere inden for FM, og den gennemsnitlige årlige omsætning pr. medarbejder var på kr. Tabel 3: Kundernes brug af FM ydelser fordelt på in-house og outsourcet K kunder In-house Outsourcet Antal % % Ejendomsdrift % 97% er og lokaler % 75% Terræn % 63% Renhold % 81% Arbejdsplads % 24% Branchespecifik % 63% s % 91% Sundhed, sikkerhed og sikring % 55% Catering % 49% Reception, kontakt center og mødelokaler % 6% IKT % 49% Logistik % 26% Virksomhedssupport økonomi % 13% Virksomhedssupport personale % 26% Ledelses support organisationsspecifik % 59% Organisationsspecifik 97 71% 46% Kunder Næsten alle kundevirksomheder har både FM opgaver in-house og outsourcet. Renhold er den ydelse, der købes af flest. Inden for ejendomsdrift er der desuden flere virksomheder, der køber ydelser, end virksomheder, der selv udfører arbejdet, når det gælder er og lokaler og Terræn, mens langt de fleste virksomheder selv udfører opgaverne i relation til Arbejdsplads. Inden for services udfører virksomhederne selv i højere grad opgaver inden for alle typer af ydelser frem for at købe. Det gælder i særlig grad for Reception, kontaktcenter og mødelokaler, Logistik og Virksomhedssupport. Catering er den type af services, hvor relativt flest køber ydelser i forhold til selv at udføre. Dette er uddybet i tabel 3. Leverandører FM-markedet udgjorde 29% af den samlede omsætning i de leverandørvirksomheder, der indgik i undersøgelsen. De fleste leverandørvirksomheder leverede ydelser inden for ejendomsdrift, mens kun godt halvdelen leverede inden for serviceområdet. Inden for ejendomsdrift var er og lokaler det mest udbredte produkt- område. Inden for services var IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi) det mest udbredte område. Dette er uddybet i tabel 4. Beskæftigede Ud fra omsætningen på det faktiske marked kan det beregnes, at det samlede antal beskæftigede inden for FM er på medarbejdere hos leverandørerne. Under forudsætning af en tilsvarende omsætning pr. medarbejder inden for FM hos kunderne er der i alt medarbejdere på det potentielle FM marked. Dermed bekræfter undersøgelsen, at FM er et erhverv, der beskæftiger mange i Danmark. Uddannelse Når man ser på uddannelsesniveauer ved FM-aktiviteter hos leverandørerne er 21% af medarbejderne ufaglærte mod 28% blandt samtlige beskæftigede i Danmark i 2007, mens der er 36% faglærte ved FM aktiviteter mod 40% blandt samtlige beskæftigede. For disse uddannelsesniveauer er der altså relativt færre medarbejdere inden for FM. Til gengæld er andelen af videregående uddannede væsentligt højere 20 21

12 MARKEDET FOR FM I DANMARK Tabel 4: Leverandørernes FM ydelser Antal % Ejendomsdrift 81 79% er og lokaler 60 58% Terræn 37 36% Renhold 29 28% Arbejdsplads 23 22% Branchespecifik 16 16% Andre ydelser inden for ejendomsdrift 20 19% s 56 54% Sundhed, sikkerhed og sikring 23 22% Catering 18 17% Reception, kontakt center og mødelokaler 14 14% IKT 24 23% Logistik 16 16% Virksomhedssupport økonomi 14 14% Virksomhedssupport personale 11 11% Ledelses support organisationsspecifik 12 12% Organisationsspecifik 6 6% Andre ydelser inden for services 8 8% Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) SES er en styrelse under Finansministeriet og fungerer som en landsdækkende statslig ejendomsvirksomhed. Styrelsens hovedopgaver er at forsyne staten med fremtidssikrede kontorarbejdspladser samt at bevare og nyttiggøre kulturhistoriske slotte og haver i dag og i fremtiden. SES opfatter sig selv som en af statens Facility Managers. SES er som ejendoms- og FM-virksomhed en decideret supportvirksomhed, der fungerer som udlejer og stiller kontorlokaler til rådighed for lejerne, som omfatter statslige departementer og styrelser o.l. Indtil omkring 2000 havde SES en stor egenproduktion, men man begyndte dengang at fastsætte mål for udlicitering af interne driftsfunktioner. SES har opnået relativt høje besparelser ved udliciteringer, f.eks. blev budgettet for havedrift reduceret fra 30 mio. kr. i 1999 til 23 mio. kr. i Nøglen til succes i forbindelse med udlicitering er, at organisationen udvikles i takt med stigende grad af udlicitering. I forhold til den producerende virksomhed er det opstået behov for nye funktioner og kompetencer i organisationen i form af kundekoordinatorer, bredt kvalificerede Facility Managers og indkøbere. Kilde: Facilities Management Best Practice i Norden 36 cases. CFM, med 43% inden for FM mod 31% blandt samtlige beskæftigede i Danmark i Det gælder meget markant både for medarbejdere med kortere videregående uddannelser (15% mod 6%) og længerevarende videregående uddannelser (16% mod 8%), mens det omvendte er tilfældet for medarbejdere med mellemlang, videregående uddannelser (12% mod 17%). Samlet set har FM leverandørerne således et højt uddannelsesniveau, men dette varierer stærkt fra branche til branche. Fremtiden Fremover forventer langt de fleste kunder ingen ændringer i forbruget af FMydelser, mens flere forventer vækst i mængden af købte ydelser. En del kunder forventer, at de fremover vil koncentrere deres køb hos færre leverandører med flere ydelser, ligesom en del kunder forventer at købe flere specialiserede ydelser

13 INTERNATIONAL SAMMENLIGNING INTERNATIONAL SAMMENLIGNING INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Norden For de nordiske lande foreligger der en enkelt samlet undersøgelse af FM markedet. Den blev gennemført af den norske virksomhed i konsulentkoncernen CapGemini i Undersøgelsen var baseret på interviews med 29 store virksomheder og syv leverandører i Danmark, Norge, Sverige og Finland samt en opgørelse af det samlede bygningsareal eksklusiv boliger i landene. Undersøgelsen opgjorde det samlede potentielle FM marked i Norden til 397 mia. kr. Det svenske FM marked var langt det største med 175 mia. kr., mens FM-markedet var 88 mia. kr. i Finland, 67 mia. kr. i Norge, 62 mia. kr. i Danmark og fem mia. kr. i Island. CapGemini vurderede, at det faktiske FM-marked var på 25% af det potentielle marked for Norden samlet, og at dette marked ville vokse med 8% årligt. Samtidig fandt CapGemini, at markedet for integreret FM (store samlede FM-kontrakter) i Norden er stærkt konsolideret på nogle få virksomheder. ISS var størst med 44%, mens Coor Management stod for 28% og Johnson Controls for 10%. For Danmark ligger CapGeminis opgørelse af det potentielle marked på 62 mia. kr. i 2004 tæt på de 59 mia. kr. i 2008, som CFM s undersøgelse nåede frem til. Til gengæld er der stor forskel på vurderingen af outsourcingsgraden, som Cap- Gemini opgjorde til 25% for det samlede FM marked i Norden i 2004, mens CFM s undersøgelse viste 62% for det danske marked. markeder (primært sydøsteuropæiske lande og andre østeuropæiske lande). Ud fra ekspertinterviews er graden af outsourcing og vækstrater vurderet i de forskellige lande. Studiet viser, at det totale, faktiske FM marked i de 41 lande i 2008 er på mia. kr. og det totale potentielle marked er mia. kr. svarene til en outsourcingsgrad på 49%. Top 5 landene står for 64% af det totale potentielle marked. De gennemsnitlige outsourcingsgrader og vækstrater for de fire markedstyper er vist i tabel 5. For Danmark er det faktiske marked ifølge det tyske studie på 38 mia. kr. og det potentielle marked på 81 mia. kr. svarende til en outsourcingsgrad på 47%. For det faktiske marked er det meget tæt på de 37 mia. kr. i CFM s undersøgelse, mens det potentielle marked er noget højere og outsourcingsgraden noget lavere. Det kan overraske, at det danske marked i det tyske studie vurderes til at være et udviklet marked, mens de øvrige nordiske lande vurderes som opkommende markeder. CapGemini vurderede i deres undersøgelse af det nordiske marked, at det svenske FM marked var det mest modne af de nordiske markeder. Dette forhold understreger, at resultaterne af sådanne undersøgelser må tages med forbehold. Europa I Tyskland er gennemført et studie af det samlede europæiske FM marked omfattende 27 EU-lande og 14 andre lande, herunder bl.a. Norge, Island og Tyrkiet. Undersøgelsen tog udgangspunkt i bruttonationalproduktet (BNP) i de enkelte lande og en opgørelse af FM-markedets andel heraf ud fra de fem største lande Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien. I disse Top 5 lande udgjorde det faktiske FM marked 2,48% og det potentielle marked 4,92% af BNP. Endvidere er der i undersøgelsen benyttet en markedsmodel med opdeling af landene i pionermarkeder (Storbritannien og Holland), udviklede markeder (primært centraleuropæiske lande, men også Danmark, Italien og Spanien), opkommende markeder (bl.a. de øvrige nordiske lande, Polen, Tjekkiet og Ungarn) og ikke-udviklede Tabel 5: Outsourcingsgrad og vækstrater for FM markedstyperne i Europa Markedstype outsourcingsgrad Vækstrate Pioner-marked 56,3 % 6,0 % Udviklet marked 43,6 % 8,0 % Opkommende marked 32,5 % 12,3 % Ikke-udviklet marked 17,5 % 21,5% 24 25

14 ORGANISATONER OG INSTITUTIONER I DANMARK ORGANISATONER OG INSTITUTIONER I DANMARK Københavns Ejendomme (KEjd) Før 2006 var der i Københavns Kommune syv forvaltninger og tillige syv ejendomsenheder. De havde alle forskellige mål og strategier, forskellige prioriteringer og indsatsområder samt forskellige planlægningsmetoder og -perioder. Der var ikke et samlet overblik over ejendomsporteføljens vedligeholdstilstand og ringe muligheder for en samlet prioritering og udpegning af indsatsområder. Dette var baggrunden for dannelsen af KEjd. Formålet med ejendomsenheden var at professionalisere ejendomsområdet og betjene kunderne bedre og billigere. Stordriftsfordelene skulle udnyttes, så man fik mere vedligehold for pengene, bl.a. ved at udnytte muligheder for tværgående udbud. Der skulle opbygges en ensartet administration og en bedre udnyttelse af den faglige ekspertise. Der skulle ske en effektivisering af bygge- og anlægsopgaverne ved etablering af en bestiller/udfører model. Der skulle skabes overblik over kommunens ejendomsportefølje, større omkostningsbevidsthed ved etablering af en ny huslejemodel, intensiv udbygning af IT samt oparbejdes et overblik over kommunens aktiver. Kilde: Facilities Management Best Practice i Norden 36 cases. CFM, Der findes i Danmark en samlende organisation for FM i form af Dansk Facilities Management netværk. I tilknytning hertil er etableret en særskilt forening kaldet DFM-benchmarking. Leverandørvirksomhederne inden for FM er for de fleste virksomheder organiseret i DI. Enkelte undervisningsinstitutioner har uddannelser inden for FM. Det drejer sig først og fremmest om Københavns Erhvervsakademi, SUHR s og Danmarks Tekniske Universitet. Forskning inden for FM foregår primært med udgangspunkt i CFM. Dansk deltagelse i den europæiske FM-standardisering foregår i et standardiseringsudvalg under Dansk Standard. Blandt myndighederne er især Erhvervs- og Byggestyrelsen opmærksom på FMområdet. I det følgende omtales aktiviteterne ved disse organisationer og institutioner kort. Der henvises til yderligere information på de angivne hjemmesider. Dansk Facilities Management netværk (DFM) Formålet med DFM er at udvikle fagområdet, at udbrede og udveksle viden om FM, at fremme samspillet mellem praksis, uddannelse og forskning og at være bindeled til den internationale udvikling på området. Netværket sikrer og forstærker fokus på de mange tiltag, der er på området både i Danmark og i udlandet. Omgivelsernes påvirkning af virksomhedernes kerneforretning er stor, og det kræver indsigt, forståelse og erfaring at udnytte FM som en ledelsesfunktion. DFM blev etableret i 1991 og i januar 2012 havde netværket 156 virksomhedsmedlemmer, 43 personlige medlemmer og 83 studerende. I løbet af året afholder DFM en række møder og konferencer ofte i samarbejde med andre faglige netværk. Møderne beskæftiger sig med alt fra kontorindretning til juridiske forhold ved outsourcing. DFM s hjemmeside indeholder artikler og nøgletal, der kan bruges i arbejdet med FM. Hvert år samles medlemmerne til en stor todages konference, hvor oplægsholdere fra Danmark og udlandet sætter perspektiv på FM begrebet. DFM udgiver nyhedsmagasinet FM Update fire gange årligt. På nordisk plan er DFM engageret i samarbejde med FM organisationer i Norge, Sverige, Finland og Island, og på europæisk plan er DFM en del af EuroFM. Sammen 26 27

15 ORGANISATONER OG INSTITUTIONER I DANMARK ORGANISATONER OG INSTITUTIONER I DANMARK med den International Facility Management Association arrangerer EuroFM en årlig FM-konference i Europa. Læs mere om DFM på DFM-benchmarking DFM-benchmarking blev under navnet Foreningen DFM-nøgletal stiftet den 31. januar 1996 af interessenter blandt medlemmer i DFM-netværk ud fra ønsket om at skabe en selvstændig organisatorisk ramme for arbejdet med og udviklingen af nøgletal. Foreningen DFM-nøgletal skiftede navn til DFM-benchmarking den 30. april Der er ca. 65 medlemsvirksomheder. DFM-benchmarking har til formål at skabe og nyttiggøre et fælles datagrundlag til brug for benchmarking i og mellem virksomheder for at understøtte ledelsesbeslutninger og øge effektiviteten i virksomheden og i erhvervet som helhed. Årligt indsamles data om services og ejendomsdrift, som bearbejdes i et webbaseret analysesystem. Resultater dokumenteres i en række rapporter med overordnede og detaljerede nøgletal. Adgangen til det komplette system er forbeholdt medlemmer af foreningen. Virksomhedernes aktiviteter ligger inden for operationel service til business-tobusiness markedet. De er opdelt i brancher for rengøring og andre serviceerhverv, vask og tekstiludlejning, vikarbranchen samt vagt og sikring. Facility service indgår som en væsentlig del af leverancerne fra flere af disse brancher. Læs mere om Di service på Københavns Erhvervsakademi (KEA) KEA varetager undervisning af bygningskonstruktører i København. Uddannelsen som bygningskonstruktør er en professionsbacheloruddannelse på i alt 3½ år. Der er efter første år mulighed for at specialisere sig i FM som én ud af tre specialiseringer, hvor de to andre er bygningsprojektering og udførelse af byggeri. Der fokuseres inden for FM især på de ejendoms- og bygningsrelaterede aspekter (hård FM). Der optages både danske og udenlandske studerende, og der undervises i FM både på dansk og engelsk. Der optages halvårligt ca. 150 studerende og næsten en fjerdedel specialiserer sig i FM. KEA er endvidere RICS-akkrediteret (Royal Institution of Chartered Surveyors). Læs mere om KEA på Foreningen har med sin faste organisering opnået en position som toneangivende på nøgletalsområdet i Danmark og som førende i forhold til de øvrige europæiske lande. Foreningens resultater, blandt andet definitioner vedrørende arealtyper og kontoplan for driftsaktiviteter, opfattes i Danmark som de facto standard på området. Læs mere om DFM-benchmarking på DI DI er et branchefællesskab under DI Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler de virksomheder, som leverer serviceydelser til fremstillingserhverv, andre serviceerhverv og den offentlige sektor. DI arbejder for at styrke serviceindustrien samt den enkelte servicevirksomhed i det danske erhvervsliv. Virksomhedernes interesser varetages gennem rådgivning af medlemmerne og politisk dialog med beslutningstagerne. Kontaktperson: Studieleder Claudio Spaziani Testa, tlf , Metropol, professionshøjskolen SUHR s er en del af Professionshøjskolen Metropol. SUHR s uddanner professionsbachelorer i ernæring og sundhed. I relation til FM er der mulighed for at specialisere sig inden for serviceledelse og cateringledelse. Denne specialisering fokuserer på ledelse og organisering af service, udvikling af servicekoncepter, optimering af arbejdsprocesser samt hygiejne- og kvalitetsstyring. Med uddannelsens sundhedsfaglige profil lægges der vægt på kompetencer til at kunne udvikle og fastholde attraktive og sunde arbejdspladser med fokus på arbejdsmiljø, medarbejdertrivsel og sunde kantiner. Uddannelsen ligger således inden for softservice FM. Uddannelsen varer 3½ år. Basisdel udgør tre semestre. Specialiseringen strækker sig over fire semestre inkl. praktikforløb rettet mod professionen

16 ORGANISATONER OG INSTITUTIONER I DANMARK ORGANISATONER OG INSTITUTIONER I DANMARK Derudover er der planer om at udbyde en efteruddannelse rettet mod HR-medarbejdere, ledere og arbejdsmiljø- og sikkerhedsansvarlige, der ønsker redskaber til strategisk ledelse af arbejdsmiljø- og sundhedsfremmeindsats. Læs mere om Metropol på Kontaktperson: Specialeansvarlig Lone Ebbeskov Larsen , Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Instituttet DTU Management forestår undervisning i FM. På ingeniøruddannelsen er der siden 2006 hvert år gennemført et kursus i FM. Kurset er primært rettet mod studerende sidst i studiet til civilingeniør, men bachelorstuderende kan også følge kurset. Undervisningen fokuserer hovedsageligt på ejendoms- og bygningsrelaterede aspekter (hård FM). De ingeniørstuderende har tillige mulighed for at gennemføre specialkursus og afgangsprojekter i emner inden for FM. Derudover gennemfører DTU Management den toårige efteruddannelse Master i Ledelse af Byggeri. Den retter sig mod personer, der allerede har en videregående uddannelse, og den tages typisk sideløbende med et job over to år. Uddannelsen indeholder et modul om FM. Læs mere om DTU på Kontaktperson: Professor Per Anker Jensen, tlf , Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) CFM er et nationalt forskningscenter, der blev etableret i januar 2008 for at styrke forskningen inden for dette relativt nye fagområde. Hidtil er der i Danmark kun i begrænset omfang gennemført forskning med fokus på FM. Sammen med en støt stigende interesse fra virksomhedernes side og en nyorientering af arbejdsfeltet er det baggrunden for, at forskningscentret blev oprettet med støtte fra fonden Realdania. CFM er et virtuelt center, der gennemfører forskningsprojekter i samarbejde med andre universiteter, institutioner og virksomheder i Danmark og udlandet. Centeret er organiseret med et ledelsessekretariat ved DTU Management, en centerkomite, en videnskabelig komite, et forskningslederforum og et forskerforum. Desuden arbejdes der for synergi mellem forsknings- og undervisningsaktiviteter. Læs mere om DFM på Kontaktperson: Centerleder, professor Per Anker Jensen, tlf , Dansk Standard (DS) I forbindelse med arbejdet med standarder på FM-området i CEN, den europæiske standardiseringsorganisation, er der i Danmark nedsat standardiseringsudvalget DS/S-392 Facilities Management, som udpeger danske repræsentanter til deltagelse i møderne i den tekniske komité CEN/TC 348 og de tilhørende arbejdsudvalg. I 2006 vedtog CEN de første to standarder på FM-området. Disse blev i 2007 implementeret som nationale standarder, og i 2008 blev de oversat til dansk. Standarderne er ikke obligatoriske at følge, men der må ikke findes andre nationale standarder, der dækker samme områder. De to standarder er: DS/CEN Facility Management Del 1: Terminologi og definitioner, 2. udgave, DS/CEN Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler, 2. udgave, I 2009 har CEN/TC 348 vedtaget at sende følgende fire nye forslag til FM-standarder til høring og disse forventes vedtaget i 2010: CEN Facility Management Part 3: Guidance how to achieve/ensure quality in Facility Management CEN Facility Management Part 4: Taxonomy of Facility Management - Classification and Structures 30 31

17 3. udgave, 2011 Hermed foreligger en nyrevideret og udvidet udgave af den eneste håndbog i Facilities Management på dansk. Håndbogen som udkom første gang i 2001 giver i denne udgave en opdateret sammenhængende og dækkende beskrivelse af Facilities Management (FM). Udvidelsen af bogen omfatter i særlig grad de strategiske aspekter af FM. Udover disse indholdsmæssige fornyelser fremstår bogen nu i et helt nyt grafisk layout i farvetryk. Håndbogen er udformet, så den både kan bruges som lærebog og som opslagsbog, og der lægges vægt på de aspekter af FM, som har særlig betydning i Danmark og de nordiske lande. Håndbog i Facilities Management 1. og 2. udgave har vært en del av pensum i Masterprogrammet Eiendomsutvikling og forvaltning/fm ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fra programmet startet i 2005 og er også benyttet ved bachelorprogrammer på norske faghøyskoler. Denne nye 3. utgave er fortsatt den eneste faglitteratur på et nordisk språk som behandler FM i sin fulle bredde og med aktuelle beskrivelser og eksempler som er vel tilpasset nordisk praksis i de viktigste disipliner. Boken vil uten tvil fortsatt bli mye benyttet som faglitteratur og kildematerial i Norge. Olav Egil Sæbøe, rådgiver, Pro-FM Consulting og ekstern underviser på NTNU Håndbogen henvender sig både til studerende og praktikere inden for FM, og den sigter mod at styrke fagområdet og markedet i Danmark og vore sprogbeslægtede nabolande. Håndbogen foreligger tillige oversat til en engelsk udgave med titlen: Facilities Management for Student and Practitioners udgivet af Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) i Bogen benyttes som lærebog både i dansk og engelsk udgave, bl.a. på DTU. As a textbook for Facilities-related courses, or even for practitioners, it is comprehensive and well laid-out What I found especially appealing was the fact that the book s chapters actually represents the various disciplines FM borrows its concepts from. Fra anmeldelse af den engelske udgave i Facilities, Vol 27, No. 1/ Håndbogen giver i denne udgave en aktuel status over udviklingen af FM i Danmark fastslår terminologien på grundlag af de nye europæiske standarder giver et indblik i den internationale udvikling på området præsenterer relevante teorier, metoder og værktøjer dækker alle væsentlige discipliner inden for FM som organisation, økonomistyring, strategisk ledelse og planlægning, bygherre- og driftsherrefunktioner, FM og byggeri, space management, ejendomsdrift, services, IKT, miljø og arbejdsmiljø hovedvægt på forhold af betydning på strategisk og taktisk niveau Forfatteren Per Anker Jensen er professor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har været blandt de toneangivende i udviklingen af Facilities Management i Danmark siden starten af DFM i Bogen er baseret på forfatterens mange års erfaring fra praksis, aktiv deltagelse i udviklingen af FM i Danmark og internationalt samt siden 2005 hans arbejde med forskning og undervisning på DTU. I 2007 og 2008 var Per Anker Jensen bestyrelsesmedlem i EuroFM og leder af EuroFM s Research Network Group. Fra 2008 har han været leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) på DTU, og i 2009 blev han udnævnt som professor i FM. Første udgave af håndbogen blev udgivet i forbindelse med 10-års jubilæet for Dansk Facilities Management netværk (DFM) i marts Denne udgave udgives primo 2011 samtidig med at DFM kan fejre sit 20 års jubilæum. Sekretariat: SpacePro Dampfærgevej 8 DK-2100 København Ø T udvidede udgave - i drift og service Der kan være meget at spare både økonomisk og miljømæssigt på vedligehold, forsyning, renhold, fælles drift og faste ejendomsudgifter samt serviceopgaver. Få sat tingene i system og optimer brugen af dine økonomiske midler til drift og service af bygninger. Viden om Facilities Management Danmarks bedste service udføres af ildsjæle IT-løsning l understø else af FM med fokus på effek vitet og integra on Komplet standardløsning Modulært og skalerbart system Brugervenlighed i centrum Fleksibelt Best prac ces Ledelsesrapportering Omfa ende dækningsområder: - Facili es Management - Ejendomsadministra on - Dri og vedligehold - Management - Energiforvaltning ORGANISATONER OG INSTITUTIONER I DANMARK ORGANISATONER OG INSTITUTIONER I DANMARK CEN Facility Management Part 5: Guidance on the development and improvement of processes CEN Facility Management Part 6: Area and Space Measurement Endvidere har CEN/TC 348 i 2009 nedsat en ny arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til yderligere en FM-standard, som skal være en vejledning i benchmarking inden for FM. Læs mere om DS på Kontaktperson: Standardiseringskonsulent Helle Harms, tlf , Håndbog i Facilities Management ISBN Per Anker Jensen Håndbog i Facilities ManageMent Per Anker Jensen Håndbog i Facilities ManageMent Danske bøger om FM Få tilbud på facility service Der er udgivet tilpasset din virksomhed to bøger om FM på dansk, som begge er rettet mod både studerende og praktikere. Tilsammen giver de en grundig og bred indsigt Forenede i fagområdet. Håndbog i Facilities Management er en kombination af en lærebog og opslagsværk, der giver en systematisk indføring i FM. Facilities Gør dyre bygninger billigere Management Best Practice i Norden 36 cases giver gennem konkrete eksempler indsigt i praksis hos førende virksomheder og illustrerer den store bredde og variation i FM i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De korte omtaler af Københavns Lufthavne, Coloplast, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Københavns Ejendomme og ISS i denne pjece er baseret på cases fra denne bog. Disse cases er udarbejdet i 2006 og 2007, hvorfor de ikke nødvendigvis dækker den aktuelle situation i disse virksomheder. Per Anker Jensen: Håndbog i Facilities Management. Udgivet af DFM i 2001/2006 og forhandles af DFM s sekretariat. Per Anker Jensen, Kjeld Nielsen og Susanne Balslev Nielsen: Facilities Management Best Practice i Norden 36 cases. Udgivet af CFM i 2008 og forhandles af Polyteknisk Forlag, Hjemmesider CFM: DFM-benchmarking: DFM-netværk: DI : service.di.dk DS: DTU: KEA: Metropol:

18 Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management Produktionstorvet bygning Kgs. Lyngby Borgergade København K T:

19 Begrebet Facilities Management (FM) er igennem de sidste 20 år blevet en del af det danske sprog. FM er i essensen en ledelsesdisciplin, der har ansvaret for de fysiske rammer omkring en virksomhed og de tilknyttede servicefunktioner. Men FM er i dag tillige et egentligt erhverv med tilhørende institutioner af stor og voksende betydning. Det gælder både samfundsmæssigt i relation til økonomi, beskæftigelse, ressourceforbrug og miljøpåvirkning og for den enkelte virksomhed i forhold til image, udviklingsmuligheder og medarbejdertilfredshed. I begyndelsen lå hovedvægten i FM på at effektivisere aktiviteterne for at spare omkostninger. Med tiden er der kommet mere fokus på, at FM også skal skabe merværdi for virksomhederne og bidrage til bæredygtighed både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Denne Pixi-bog giver et portræt af FM som erhverv for at udbrede kendskabet til og forståelsen af FM s betydning. Målgruppen er først og fremmest beslutningstagere i virksomheder og offentlige institutioner samt politikere, der bliver stillet over for at tage stilling til forhold, hvor FM spiller en rolle. Det er ligeledes håbet, at bogen vil være nyttig for studerende og andre, der skal tage stilling til, om de vil specialisere sig inden for FM. Endelig er det intentionen, at bogen kan bidrage til at styrke aktørernes fælles opfattelse af, hvad FM er og dermed bidrage til at konsolidere og udvikle professionen og erhvervet, bl.a. via et fælles fagligt sprog. Bogens forfatter er professor Per Anker Jensen, som er leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) etableret ved Danmarks Tekniske Universitet i Bogen er bl.a. baseret på forskningsresultater herfra. CFM indgår i et tæt samarbejde med Dansk Facilities Management netværk (DFM), der har været drivende kraft i udviklingen af FM i Danmark siden stiftelsen i Udgivelsen sker i et fællesskab af CFM og DFM.

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk PROGRAM Mogens Kornbo / DFM-net 15:30 Benchmarking cases Flemming Wulff Hansen / DFM-benchmarking 16:00 FM_ Trends og visioner Claus F. Christensen

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Markedet for Facilities Management i Danmark

Markedet for Facilities Management i Danmark Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Udgiver: Center for Facilities Management

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Markedet for Facilities Management i Danmark

Markedet for Facilities Management i Danmark Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2016 Markedet for Facilities Management i Danmark Jensen, Per Anker Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Facility Management Drift & vedligehold

Facility Management Drift & vedligehold DFM netværk og hvad er tendenserne inden for FM v/eva Kartholm, direktør DFM Facility Management Drift & vedligehold Agenda Begrebsafklaring DFMs foreninger Trends Strategisk fokus Trends her og nu + på

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere

og Professionsbachelorer i -Serviceledelse v.lektor Lone Ebbeskov Larsen, Specialeansvarlig for Serviceledelse og Cateringledelse 22.

og Professionsbachelorer i -Serviceledelse v.lektor Lone Ebbeskov Larsen, Specialeansvarlig for Serviceledelse og Cateringledelse 22. Facilities Management og Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed -Serviceledelse -Cateringledelse l v.lektor Lone Ebbeskov Larsen, Specialeansvarlig for Serviceledelse og Cateringledelse 22.9 2009

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management går op i gear i 2010 Flere aktiviteter med færre ressourcer Endnu mere service til kernevirksomheden fra FM FM bliver yderligere professionaliseret

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Facilities Management 2016 Survey

Facilities Management 2016 Survey Facilities Management 2016 Survey FM: Professionalisme, netværk og værdiskabelse Eksempel på benchmarking: Areal til kommunale formål DK-Benchmark er 5,4 m² pr. borger i kommunen FM2016 Survey viser, at

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3. DFM Konference 2014 Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid 23. januar 2013 Preben Gramstrup fm3.dk M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.dk fm3.dk 2014 1 Program Erfaringspunkter fra tre forskellige

Læs mere

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres Bygherreforeningen den 1. okt. 2013 Kommunernes ejendomme udfordres Fire modeller Fire kommuner Der er oplagte fordele i at samle ejendomsdriften i en professionel organisation. Jeg tror egentlig ikke,

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Dansk standard DS/INSTA 810 1. udgave 2011-08-08 Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Requirements and recommendations for the provision of cleaning services DS/INSTA 810 København

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Facilities Management (FM)

Facilities Management (FM) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 30, 2017 Facilities Management (FM) Jensen, Per Anker Published in: Anlægsteknik 2 Publication date: 2005 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER

FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER Indhold Præsentation af Poul, Petrine og Preben DR og FM historisk DR og FM: Seneste udbudsproces DR og FM de næste 3-5 år 2 Hvem

Læs mere

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Lektor og vicecenterleder Susanne Balslev Nielsen CFM s 2. nordiske konference 29-30 august 2016 I gennemsnit ejer

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Tema: udviklingen af facilities management. #3 oktober 2009

Tema: udviklingen af facilities management. #3 oktober 2009 #3 oktober 2009 FM Update Tema: udviklingen af facilities management Den historiske udvikling af Facilities Management med DR som case Facilities Management en global disciplin i nationale kulturer Leder

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Eksempler. DFM Benchmarking

Eksempler. DFM Benchmarking Eksempler DFM Benchmarking Kausalitet Formål med benchmarking At maksimere output i forhold til input At udføre det nødvendige output Output Kvalitet Mængde Tilfredshed Effektiv Normal Ineffektiv Input

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 2014 Fremtidens FM Strategi, partnerskab og rightsourcing som værdiskaber Årets gang i DFM netværk - Organisering - Årets aktiviteter i DFM netværk 2013 -

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE Dagsorden Resultater fra forprojekt Hovedprojektet: Formål og organisering Delprojekt 1: Fokusområder og observationer Forprojektet FM begrebet Hvad er

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Ejendomsdrift Journalnr.: Dato: 18.10.016 Skrevet af: JEWI Funktionsbeskrivelse for souschef i Ejendomsdrift Stillingsbetegnelse: Souschef. Ansættelsessted:

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Brugerhensyn i uddannelse og forskning på bygningsområdet

Brugerhensyn i uddannelse og forskning på bygningsområdet Brugerhensyn i uddannelse og forskning på bygningsområdet Per Anker Jensen Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning Lektor, DTU Management 1 Disposition FM og byggeprocessen FM i de

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

DFM uddannelsesdag 22.september 2010. v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen

DFM uddannelsesdag 22.september 2010. v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen DFM uddannelsesdag 22.september 2010 v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen Ernæring og sundhed Ernæring og sundhed Ingeborg Suhr startede SUHR S i starten af 1900 tallet som husholdningsskole og i 1905 blev det

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere