CEBR Centre for Economic and Business Research

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CEBR Centre for Economic and Business Research"

Transkript

1 Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, 9. juni

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Data Brancheopdeling Brancher af speciel interesse Benchmarking Data om service-eksport og branchernes aktivitet indenfor landets grænser Resultater Service-eksport i alle servicebrancher Service-eksport i IT-brancherne Service-eksport i Anden forretningsservice Service-eksport i andre brancher Konklusion Litteratur Appendiks: Tabeller IT Anden forretningsservice Hotel og restauration Transport Transport, hjælpevirksomheder Ejendom Udlejning

3 1 Indledning Denne rapport beskriver resultater af en benchmarkanalyse, hvor forskellige servicebranchers eksportaktivitet sammenlignes indbyrdes og holdes op mod den givne branches indenlandske geografiske spredning af udbyder og køber. Rapporten bygger på en tidligere analyse gennemført af CEBR i 2009 (Borchsenius et al., 2009) og er baseret på datamaterialet, som blev dannet i forbindelse med dette studie. Ved at kombinere Danmarks Statistiks registre for virksomheder, moms og udenrigshandel konstruerer Borchenius et al. nye branche opdelte data for import og eksport af serviceydelser indenfor mode 1 og mode Ifølge den internationale konvention på området (GATS) opdeles international servicehandel i følgende fire typer: Mode 1: Serviceydelser der sendes fra udbyder i et land til køber i et andet (eksempel: software), Mode 2: Køber kommer til udbyders land (eksempel: turisme), Mode 3: Udbyder etablerer sig kommercielt i købers land (eksempel: vidensservice via multinationale selskaber), Mode 4: Transaktion kræver at udbyder (personer) flytter sig til købers land (eksempel: konsulent ydelser). 3

4 Indledning Nuværende rapport vil præsentere resultater for mere specifikke brancheinddelinger end foretaget i tidligere rapport, og kan dermed skabe et mere præcist sammenligningsgrundlag end den tidligere analyse. Yderligere, så vil rapporten se nærmere på en række brancher, som af Dansk Erhverv er blevet udpeget til at være af særlig interesse. Udgangspunkt for denne og den tidligere analyse er, at viden om international handel med serviceydelser er begrænset. Dette skyldes en kombination af manglende tradition for opgørelse af serviceydelser og problemer med at registrere og afgrænse serviceydelser, hvilket har medført en udtalt mangel på data og viden om dette område. Manglen på viden skal også holdes op mod servicesektorens samlede størrelse, stigninger i denne sektors økonomiske aktivitet og stigninger i handel med service (if. IMF Balance of Payments Statistics). Af speciel relevans er spørgsmålet om, hvorvidt virksomheder i den danske servicesektor udnytter deres eksportpotentiale. En sammenligning af forskellige branchers eksportintensitet som i denne analyse kan her give et fingerpeg, om hvorvidt der ligger et uudnyttet potentiale gemt i den danske servicesektor, og til at kvalificere diskussionen af hvilke potentielle forhindringer og udfordringer der er relevante i forhold til dansk service-eksport. Resultatet af sammenligningen er, at der findes forholdsvis store forskelle i forskellige servicebranchers eksportintensiteter (dvs. branchernes andel af omsætningen, som skyldes eksport). At kunne øge eksportintensiteterne i enkelte brancher op på samme niveau som andre beslægtede branchers eksportintensitet ville medføre en forøgelse i servicesektorens samlede eksport på adskillige milliarder kr. 4

5 For så vidt at de forholdsvis lave eksportintensiteter i enkelte brancher afspejler et uudnyttet potentiale, så burde det evt. overvejes fra politisk side at vurdere rammebetingelserne for handel med serviceydelser, ligesom brancheorganisationerne og virksomheder i servicesektoren kan tilpasse deres aktivitet i forhold til at opnå en bedre udnyttelse af dette potentiale. 5

6 Data 2 Data Denne analyse bygger på datamateriale fra året 2005 som er sat op i forbindelse med den tidligere analyse Brancheopdeling Brancheklassifikationen følger Dansk Branchekode version 2003, som er en seks-ciffret klassifikation, hvor der skelnes mellem 825 forskellige brancher. I det følgende betragtes udelukkende servicebrancher med koderne til og med Det skal dog bemærkes at følgende brancher ikke betragtes: Brancher som er vanskelige at placere i en benchmarking analyse: ikke-finansielle holdingselskaber Brancher hvor der er for få observationer ift registerlovens krav om anonymitet: (rørtransport) og (rumfart). Brancher med virksomheder i den finansielle sektor, hvor det ikke har været muligt at finde informationer vedr. omsætningen, som er nødvendig for at kunne udregne eksportintensiteten Brancher, hvor der var åbenlyse problemer med at få konsistente eksportinformationer: (Andre faciliteter til korttidsophold), (Oplagrings- og pakhusvirksom-heder), (Administration af fast ejendom på kontraktbasis), Året 2005 er det sidste år for hvilket der foreligger tal fra Danmarks Statistiks Input-Output statistik, som vil blive brugt i senere analyse. 6

7 (Biludlejning), (Udlejning af luftfartøjer) og (Landinspektører mv). Dermed kan analysen baseres på 104 servicebrancher, hvis hovedklassifikationer, som følger brancheinddelingen på to-ciffre niveau, er beskrevet i Tabel 2.1. TABEL 2.1: Hovedklassifikation af servicebrancherne Hovedkategoriens branchekode Hovedkategoriens branchebetegnelse Antal brancher på 6-ciffre niveau 55 Hotel og restauration Transport 6 61 Skibsfart 3 62 Lufttransport 2 63 Trans. Hjælpevirks Post&Telecom 5 70 Ejendom 7 71 Udlejning IT 7 73 Forskning 2 74 Anden forretningsservice

8 Data 2.2 Brancher af speciel interesse Som nævnt i rapportens indledning har Dansk Erhverv udpeget en række brancher, hvis service-eksport-intensitet ift. lignende brancher har speciel interesse. Disse brancher,defineret på basis af Dansk Branchekode 2007 (db07) er Computer Facility Management Anden IT-servicevirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Webportaler Arkitektvirksomhed Reklameplads i medier Anden reklamevirksomhed Kommunikationsdesign og grafisk design Vikarbureauer Private vagt- og sikkerhedstjenester Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer Overvågning Organisering af kongresser, messer og udstillinger TABEL 2.2 angiver hvorvidt disse brancher kan identificeres i Dansk branchekode version 2003 (db03), som ligger til grund for analysens eksport data og data vedr. den geografiske fordeling af køb og salg. 8

9 TABEL 2.2: Brancher af særlig interesse. Dansk Branchekode 2003 (db03) vs. Dansk Branchekode 2007 (db07) Branchens navn (db07) db07 Branchens navn (db03) db03 Alle brancher (db07) med samme db03 Computer facility management Anden itservicevirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Computer facility management Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Anden it-servicevirksomhed Databaseværter og -formidlere se nedunder Vikarbureauer Vikarbureauer Vikarbureauer Private vagt- og sikkerhedstjenester Overvågning Organisering af kongresser, messer og udstillinger Udv. af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Fremstilling af computere og andet it-udstyr Vagt- og overvågningsvirksomhed Vagt- og overvågningsvirksomhed Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter Computerprogrammering Anden it-servicevirksomhed Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Reparation af computere og ydre enheder Anden it-servicevirksomhed Fremstilling af computere og ydre enheder Computer facility management Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Webportaler Databaseværter og -formidlere Computerprogrammering Udgivelse af ugeblade og magasiner Tv-virksomhed Anden udgivervirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Udgivelse af aviser og dagblade Udgivelse af bøger Udgivelse af telefonbøger og adresselister Udgivelse af computerspil Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik Radiovirksomhed Webportaler Anden udgivelse af software Arkitektvirksomhed Arkitektvirksomhed Have- og landskabsarkitekter Arkitektvirksomhed Anden Anden reklamevirksomhed og Reklameplads i medier reklamevirksomhed reklameformidling Reklameplads i medier Anden reklamevirksomhed Kommunikationsdesign Formgivning og industrielt Kommunikationsdesign og grafisk design og grafisk design design Industriel design og produktdesign Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer Databehandling Databehandling Vagt- og overvågningsvirksomhed El-installation Anden bygningsinstallationsvirksomhed Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer El-installation VVS- og blikkenslagerforretninger se nedunder Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer Overvågning Private vagt- og sikkerhedstjenester Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser ian Organisering af kongresser, messer og udstillinger 9

10 Data Som det fremgår af TABEL 2.2, så er der nogle af de udpegede brancher som forholdsvis præcis kan identificeres i db03, som f.eks. Vikarbureauer og Organisering af kongresser, messer og udstillinger. For arkitekter tillader db03 endda en større nøjagtighed end db07, idet db03 skelner mellem landskabs- og havearkitekter. Det samme gør sig gældende for Anden it-virksomhed i db07, som kan splittes op i tre underkategorier i db03. Der er også branchebetegnelser i db07, som der ikke findes noget modstykke for i db03. Dette er tilfældet for webportaler i db07, som er i kategorien Databaseværter og formidlere i db03. Dette er dog en kategori, som dækker over vidt forskellige aktiviteter, hvoraf er flere ikke er tilnærmelsesvis relateret til webportal-virksomhed. Dermed skal resultaterne i det følgende vedr. branchen Databaseværter og formidlere, som er det tætteste, vi kan komme til at identificere webportaler, fortolkes med stor forsigtighed. Samme problem gør sig gældende for db03-branchebetegnelsen Elinstallation, som dækker over en vifte af forskellige aktiviteter. Endelig er der branchebetegnelser i db07, hvor der kan findes et modstykke i db03 blandt flere muligheder, og hvor der kan argumenteres for at aktiviteterne i modstykket ligger tæt op ad dem i de specificerede brancher. F.eks. er der en tæt sammenhæng mellem Databehandling i db03 og Databehandling, webhosting og lign. serviceydelser i db07. Tilsvarende er der branchedefinitioner i db03, hvor man på trods af Danmarks Statistiks nøgle mellem branchedefinitionerne kan argumentere for at aktiviteten er urelateret til den specifikt udvalgte branche i db07. Således er Fremstilling af computere og andet it-udstyr 10

11 ikke en service, men en fremstillingsaktivitet, og vil ikke blive betragtet i det følgende. Som følge af ovenstående overvejelser ender vi man med en liste på 11 servicebrancher i brancheklassifikationen Dansk branchekode 2003, der vil blive diskuteret særskilt i de følgende. Disse brancher er oplistet i TABEL 2.3: TABEL 2.3: Brancher af speciel interesse i Dansk Branchekode 2003 (db03) Branchekode (db03) Branchebetegnelse i db03 Branchebetegnelse i Dansk Branchekode 2007 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Anden it-servicevirksomhed Databehandling Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Databaseværter og -formidlere Webportaler Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Anden it-servicevirksomhed Arkitektvirksomhed Arkitektvirksomhed Have- og landskabsarkitekter Arkitektvirksomhed Anden reklamevirksomhed og reklameformidling Anden reklamevirksomhed Vikarbureauer Vikarbureauer Vagt- og overvågningsvirksomhed Overvågning Formgivning og industrielt design Kommunikationsdesign og grafisk design Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter Organisering af kongresser, messer og udstillinger 2.3 Benchmarking Vi sammenligner i følgende analyse en given branches service-eksportintensitet med service-eksport-intensiteten af andre brancher, som kan argumenteres for at have omtrendt det samme eksport-potentiale, når der korrigeres for eventuelle forskelle mht. branchernes geografiske fordeling af køb og salg indenfor den Danske grænse. Vi tager udgangspunkt i forventningen om at sammenligningsgrundlaget er bedst for brancher med lignende aktiviteter. Spørgsmålet er hvordan lignende aktiviteter skal defineres. Man kunne foretage en kvalitativ kategorisering af brancherne efter i hvor høj grad aktiviteterne ligner hinanden. Men givet at samme inddeling allerede er foretaget ved 11

12 Data dannelsen af de officielle branchedefinitioner, så vælger vi som udgangspunkt at følge Danmarks Statistik, og sammenligner en given branche med andre brancher i samme overordnede brancheklassifikation (dvs., i samme brancheinddeling på 2-eller 3-ciffre-niveau). Vi vil i det følgende bruge hovedkategori og sammenligningsgruppe som alternative betegnelser for en given overordnet brancheklassifikation. Vi vil i det følgende for hver branche danne to sæt sammenligningsgrundlag: Det første følger brancheinddelingen på 2-ciffre niveau, og sammenligner brancher indenfor samme hovedkategori. Det andet følger som udgangspunkt også brancheinddelingen på 2-ciffre niveau. Enkelte af brancheinddelingerne lægges dog sammen, når der kun er få brancher i samme kategori, og enkelte splittes op, hvis der er forholdsvis mange beslægtede brancher i mere specifikke inddelinger på 3-ciffre-niveau. I sammenligningerne vil vi således betragte hovedbrancherne 60, 61 og 63 samlet (under transport ). Vi vil også betragte postvæsen og kurertjeneste (64.1) sammen med transportsektoren (60-63), og telekommunikation (64.2) sammen med IT (72). Disse sammenligningsgrundlag, som vil blive brugt til at benchmarke de enkelte branchers service-eksport-intensitet i de mere overordnede brancheklassifikationer, er sammenfattet i TABEL 2.4 (brancher af speciel interesse er fremhævet i fede bogstaver). Det at der kun er to brancher i hovedkategorien Forskning gør at sammenligningsgrundlaget er yderst begrænset og at vi ikke vil se nærmere på disse to brancher i følgende analyse. 12

13 At bruge to forskellige måder at danne sammenligningsgrundlag på medfører, at vi senere kan vurdere resultaternes robusthed mht. dannelsen af det specifikke sammenligningsgrundlag. Ved at sammenligne eksportintensiteter indenfor overordnede brancheklassifikationer forsøges opnået, at der ikke sammenlignes brancher med vidt forskellige eksportpotentialer. Hvorvidt dette er lykkedes, skal vurderes for hver enkelt branche og dens sammenligningsgruppe. 13

14 Data TABEL 2.4: Analysens 104 servicebrancher og inddelinger til benchmarkanalysen Benchmark 1: Hovedklassifikation på 2-ciffreniveau Benchmark 2: Hovedklassifikation på 2- og 3-ciffreniveau Dansk branchekode Branchens titel Benchmark 1: Betegnelse Hoteller Konferencecentre og kursusejendomme Vandrehjem Campingpladser Restauranter Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv Værtshuse, bodegaer mv Caféer og kaffebarer mv Kantiner Catering og diner transportable Jernbaner Bustrafik Taxikørsel Anden landpassagertransport Vognmandsvirksomhed Flytteforretninger Rederivirksomhed, fragtfart Rederivirksomhed, færge- og passagerfart 61 Skibsfart Transport ad indre vandveje Ruteflyvning Taxiflyvning mv 62 Lufttransport Godsbehandling Stationer, godsterminaler mv Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen Lufthavne mv Turistbureauer Rejsebureauer, turarrangerende Rejsebureauer, billetformidlende Turistguidevirksomhed Skibsmæglervirksomhed Speditørvirksomhed Vejere og målere Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport Kurertjeneste og udbringning af dagblade 64 Post&Telecom Udstykning af fast ejendom Køb og salg af fast ejendom for egen regning Anden udlejning af boliger Udlejning af erhvervsejendomme Ejendomsmæglere Boliganvisning Ferieboligudlejning Hotel og restauration Transport Trans. Hjælpevirks. Ejendom fortsattes Benchmark 2: Betegnelse Transport Hotel og restauration Trans. Hjælpevirks. Ejendom 14

15 TABEL 2.4: Analysens 104 servicebrancher og inddelinger til benchmarkanalysen (forstsat) Benchmark 1: Hovedklassifikation på 2-ciffreniveau Dansk branchekode Branchens titel Udlejning af containere Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport Udlejning af skibe Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr Udlejning af entreprenørmateriel Udlejning af computere og it-udstyr Udlejning af kontormaskiner Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt Udlejning af videobånd og dvd'er Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt Udbydere af fast telekommunikation Udbydere af trådløs kommunikation Udbydere af internetadgang Øvrig telekommunikation Konsulentvirksomhed vedr hardware Udvikling af standardsoftware Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Databehandling Databaseværter og -formidlere Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber Benchmark 1: Betegnelse Benchmark 2: Hovedklassifikation på 2- og 3-ciffreniveau Udlejning Post&Telec om IT Forskning 73 fortsattes IT og kommunikation Udlejning Benchmark 2: Betegnelse Forskning 15

16 Data TABEL 2.4: Analysens 104 servicebrancher og inddelinger til benchmarkanalysen (forstsat) Benchmark 1: Hovedklassifikation på 2-ciffreniveau Dansk branchekode Branchens titel Advokatvirksomhed Revisions- og bogføringsvirksomhed Meningsmåling og markedsanalyse Landbrugskonsulenter Anden virksomhedsrådgivning Reklamebureauvirksomhed Anden reklamevirksomhed og reklameformidling Arbejdsformidling Vikarbureauer Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse Fotografer Fotolaboratorier Pakkerier mv Adresseringsbureauer Tolkning og oversættelse Anden kontorservice Call centres virksomhed Indretningsarkitekter Formgivning og industrielt design Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter Anden forretningsservice ian Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg Arkitektvirksomhed Have- og landskabsarkitekter Geologiske undersøgelser og prospektering Patentbureauer Anden teknisk rådgivning Kontrol af levnedsmidler Teknisk afprøvning og kontrol Miljøtekniske målinger og analyser Anden måling og teknisk analyse Vagt- og overvågningsvirksomhed Almindelig rengøring Specialiseret rengøring Vinduespolering Skorstensfejning Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse 74 Benchmark 1: Betegnelse Anden Forr. Service Benchmark 2: Hovedklassifikation på 2- og 3-ciffreniveau 74, dog uden 742, 743, 746 og og og 747 Benchmark 2: Betegnelse Anden forretningsserv. Arkitekter, Ing., Tekn.Rådgivning Vagt og rengøring 16

17 2.4 Data om service-eksport og branchernes aktivitet indenfor landets grænser Data vedr. serviceeksport er blevet dannet ud fra følgende registeroplysninger: Danmarks Statistiks generelle virksomhedsstatistik har oplysninger vedr. eksport af varer og tjenesteydelser på virksomhedsniveau Udenrigshandelsstatistikken og Momsstatistikken har oplysninger vedr. vareeksport Ud fra disse data kan serviceeksport udregnes som differencen mellem eksporten af varer og tjenesteydelser (fra Danmarks Statistiks generelle virksomhedsstatistik) og vareeksporten (fra udenrigshandels- og/eller momsstatiskken). Vi vil i analysen holde service-eksportintensiteten, dvs. en branches samlede eksport af services divideret med branchens samlede omsætning, op mod det omfang, hvormed branchens produkter handles indenfor Danmarks grænser. Dette bliver i lighed med tidligere analyse målt ved såkaldte Gini -koefficienter, som er baseret på branchespecifikke input-output tabeller og regionale beskæftigelsesmønstre. På den måde er det muligt at estimere i hvor høj grad en branches produkter handles indenfor Danmarks grænser. Virksomhedernes branchedefinition følger som nævnt tidligere Dansk Branchekode version For eksport foreligger detaljerede oplysninger på brancheniveau (på sekscifret niveau), mens input-output statistikken bliver en begrænsende faktor ved at være baseret på en opdeling på kun 481 brancher. Det er således muligt at beregne 59 17

18 Data forskellige gini-koefficienter for de 104 forskellige servicebrancher, hvilket betyder, at beslægtede brancher tildeles samme Gini-koefficient. Det skal her bemærkes, at vi for at opfylde datalovgivningens betingelser kun betragter brancher med mindst ti virksomheder. 18

19 3 Resultater Vi sammenligninger i det følgende service-eksport-intensiteterne mellem brancher indenfor de sammenligningsgrupper som blev defineret i afsnit 2.3 og beskrevet i TABEL 2.4. Bortset fra IT-sektoren, hvor der kun er forholdsvis få brancher generelt, men også brancher udpeget til at være af særlig interesse, vil vi samle alle tabeller vedr. de forskellige sammenligninger udelukkende i rapportens appendiks. 3 For de hovedklassifikationer, hvori der findes brancher som blev udpeget til at være af speciel interesse, vil vi også vise krydsplots, som både viser eksportintensiteter og Gini koefficienter, dvs. målet for branchens handel indenfor landets grænser. 3 Vi vil dog for en fuldstændigheds skyld gengive tabellerne for ITsektoren i appendiksen. 19

20 Resultater 3.1 Service-eksport i alle servicebrancher Inden vi splitter stikprøven op i de enkelte hovedkategorier, betragter vi indledningsvis det store billede, og ser på alle brancher samlet. Dette skaber også en overgang fra tidligere analyse, som var baseret på en lidt grovere brancheinddeling (med 43 i stedet for nu i alt 104 forskellige brancher i service-sektoren). Sammenhængen for alle 104 servicebrancher er gengivet i FIGUR 3.1: FIGUR 3.1: Alle brancher Gini koefficient y=0,16x0,22 R 2 =0, Service-eksport-intensitet Som illustreret i Figur 3.1, så er sammenhængen mellem de 104 branchers regionale fordeling af køb og salg på den ene og service eksportintensiteten på den anden side positiv (en sammenhæng som er statistisk signifikant på 1% signifikansniveau), dog svagere end i 20

21 tidligere analyse. Figuren demonstrerer også, at en forholdsvis stor andel af brancherne er kendetegnet ved forholdsvis lave eksportintensiteter. Vi vil nu gå videre med mere specifikke sammenligninger. Her vil vi først betragte de branchegrupper, hvori der er brancher af særlig interesse, for derefter at gennemgå alle servicebrancher. 3.2 Service-eksport i IT-brancherne Der er fire IT-brancher Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software, Databehandling, Databaseværter og formidlere, og Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed - som er blevet udpeget at være af særlig interesse. Derfor forekommer det naturligt at tage IT-brancherne som et udgangspunkt for gennemgangen af analysens resultater. 0.6 FIGUR 3.1: IT Gini koefficient Databaseværter og -formidlere Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Databehandling Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Service-eksport-intensitet 21

22 Resultater Som illustreret i FIGUR 3.1, så er der en forholdsvis stor variation i service-eksport-intensiteten og en forholdsvis lille variation i Ginikoefficienterne på tværs af IT-brancherne. Således genererer virksomheder i branchen Databaseværter og formidlere ca. 30 procent af deres omsætingen igennem eksport, mod ca. 5 procent i Databehandling. Der er en svag (statistisk signifikant på 5% niveau) sammenhæng mellem Gini-koefficienterne og service-eksport-intensiteten, men koefficienterne kan ikke forklare en nævneværdig andel af ITbranchernes variation i service-eksport-intensiteten. Dermed er det mest oplagt, at holde den enkelte branches service-eksport-intensitet op mod sammenligningsgruppens gennemsnitlige service-eksport-intensitet i stedet for prædiktionen fra regressionslinjen. 4 Resultatet af denne sammenligning er i TABEL 3.1.a for benchmark 1 og TABEL 3.1.b for benchmark 2: 4 Der blev i projektets forløb diskuteret, hvorvidt sammenligningsgrundlaget skulle være hovedklassifikationens gennemsnitlige eksportintensitet eller den højeste observerede eksportintensitet i den givne hovedklassifikation. Vi vælger gennemsnittet ud fra den betragtning, at det er mere robust end maksimumværdien overfor sammensætningen af sammenligningsgruppen, som til en vis grad er arbitrær. 22

23 TABEL 3.1.a: IT. Benchmarking 1 (a) Dansk branchekode (b) Branchetitel (c) Serviceeksport, mio. Kr. (d)omsætning, mio. Kr. (e)service eksport intensitet (f)hovedkategoriens gns. Service eksport intensitet (g) Benchmark service eksport; (d)*(f), mio. Kr. (h): Mål for potentiale; (g)-(c), mio. Kr. Konsulentvirksomhed vedr hardware Udvikling af standardsoftware Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Databehandling Databaseværter og -formidlere Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Summen af positive differencer (mio. Kr):

24 Resultater TABEL 3.1.b: IT og kommunikation. Benchmarking 2 (a) Dansk branchekode (b) Branchetitel Udbydere af fast Udbydere af trådløs (c) Serviceeksport, mio. Kr. (d)omsætning, mio. Kr. (e)service eksport intensitet (f)hovedkategoriens gns. Service eksport intensitet (g) Benchmark service eksport; (d)*(f), mio. Kr. (h): Mål for potentiale; (g)-(c), mio. Kr. telekommunikation kommunikation Udbydere af internetadgang Øvrig telekommunikation Konsulentvirksomhed vedr hardware Udvikling af standardsoftware Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Databehandling Databaseværter og -formidlere Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Summen af positive differencer (mio. Kr): Begge sammenligninger viser, at der formentlig er et uudnyttet eksportpotentiale i de IT-brancher som blev udpeget til at være af speciel interesse. Således ville branchen Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software kunne eksportere ekstra serviceydelser i størrelsesorden 370 mio. til 1.5 mia. 24

25 kr. om året, hvis dens service-eksport-intensitet var på samme niveau som sammenligningsgruppernes gennemsnit. Også virksomheder i branchen Databehandling kunne øge deres eksport med mellem 350 mio. Kr. og 550 mio. kr. hvis de kom op på sammenligningsgruppens gennemsnit. 3.3 Service-eksport i Anden forretningsservice En anden gruppe af brancher, som blev udpeget til at være af særlig interesse er ifølge dansk branchekode klassificeret som tilhørende den overordnede kategori Anden forretningsservice. Denne overordnede kategori omfatter et forholdsvis stort antal brancher. Af hensyn til læseligheden vælger vi at lægge tabellerne i Appendiksen (TABEL 6.2.a-b) og bruge de tre hovedkategorier fra den anden benchmarking-definition i den grafiske fremstilling: 25

26 Resultater Gini koefficient FIGUR 3.3.a: Anden forretningsservice Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter Formgivning og industrielt design Anden reklamevirksomhed Vikarbureauer Arbejdsformidling Service-eksport-intensitet Gini koefficient FIGUR 3.3.b: Arkitekter, Ing., tekn. Rådgivning Arkitektvirksomhed Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg Geologiske undersøgelser og prospektering Service-eksport-intensitet 26

27 FIGUR 3.3.c: Vagt og Rengøring Gini koefficient Vagt- og overvågning Specialiseret rengøring Service-eksport-intensitet Resultaterne for hovedkategorien Anden forretningsservice kan sammenfattes som følgende: Hvis brancherne af særlig interesse havde samme serviceeksportintensitet som gennemsnittet i deres hovedkategori, så ville deres stigning i serviceeksporten, afhængig om vi bruger benchmarking 1 eller 2, ligge mellem 347 og 852 mio. Kr. for arkitektvirksomheder 16 og 34 mio. Kr. for landskabsarkitekter 0 og 129 mio. Kr. for vagt og overvågningsvirksomheder 95 og 259 mio. Kr. for Anden reklamevirksomhed og reklameformidling 90 og 263 mio. Kr. for Vikarbureauer 50 og 118 mio. Kr. for Formgivning og industrielt design 46 og 91 mio. Kr. for Kongres- messe- og udstillingsaktiviteter. 27

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014 Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 DI ANALYSE DI

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012

Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012 Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012 Indledning 1. Rammerne for SPPI a. EU lovgivning: Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 b. Deflatorer til nationalregnskabet

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner

Læs mere

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner mellem Danmark og Danmarks Statistiks ansvar

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice 55 UDLEJNINGSSERVICE 56 TEKNISK KONTROL OG ANALYSE 58 PAKKERI- OG LAGERVIRKSOMHED SIDE 53 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE INDUSTRISERVICE Området industriservice beskæftiger sig

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER 1 Indholdsfortegnelse Side Fakta om Danske Speditører 3 Nøgletal Analyser 4 Politisk statement 7 Politiske temaer 8 2 Fakta om Danske Speditører Danske Speditører blev

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere