Nr årgang 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 23. årgang 2008"

Transkript

1 Nr årgang 2008

2 Lo k a l h i s t o r i s k Fo re n i n g i Hillerød Kommune Nr årgang 2008 Redaktion og layout: Eva Holm-Nielsen Tryk: Nofoprint, Helsingør ISSN Udkommer 3 gange årligt Stof til bladet sendes til Eva Holm-Nielsen Medlemskab tegnes ved henvendelse til Inge Elsøe eller indbetaling på Gironr Pris: 125 kr, 75 kr pensionister og studerende Copyright Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune Indhold En k r i g m e d pen o g b l æ k... 3 af Peter Sc h m a l t z-jørgensen Eft e r l y s n i n g Hillerød-Kalenderen Forside: Torvet set fra Rådhusbakken, ca Udsnit. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød Kommune. Lokalhistorisk Forening støttes af: Danske Bank - Det Nationalhistoriske Museum på Fredriksborg - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ernst & Young - Dines Jørgensen. Rådgivende ingeniører - Hillerød Bibliotek - Hillerød Borgerstiftelse - Hillerød Industri- og Håndværkerforening - Hillerød Kommune - Lokalbanken - Nykredit - Ristorante La Perla - Ullerød Brugsforening Bestyrelsen Formand: Asger Berg Søren Kierkegaardsvej Hillerød Tlf Næstformand og kasserer: Inge Elsøe Ørnevej Hørsholm Tlf Sekretær: Eva Holm-Nielsen Søren Kierkegaardsvej Hillerød Tlf Henrik Selsøe Sørensen Bondehavevej Bagsværd Tlf.: Mona Petersen Grønneager Hillerød Tlf.: Ivar Berg-Sørensen Køgemestervej Hillerød Lokalhistorisk Arkiv Christiansgade Hillerød Tlf Arkivet har åbent Tirsdag Torsdag lørdag i måneden

3 Ska t t e k r i g - en k r i g m e d pen o g b l æ k For 160 år siden var det en yndet beskæftigelse blandt Hillerøds bedre borgere at beklage sig over betalingen af de mange afgifter og skatter til samfundets opretholdelse. Dengang var»besværingerne«, som de blev kaldt, meget ofte både uforskammede og personlige. Nu til dags retter borgerne mere ge-neraliserende hjertesuk mod samfundet og de folkevalgte. For at få sin skattebyrde lettet måtte man dengang henvise til andre i byen og argumentere for, at man betalte alt for meget i sammenligning. Det lugter en smule af angiveri og at sladre. Man gik nemlig ikke af vejen for at hænge naboerne ud og svine dem til, og det endte da også flere gange med anklager om injurier og efterfølgende retssager. Men, som man vil kunne se af det følgende, så klagede man til den samme instans, som havde fastlagt, hvilken skat man skulle betale. Det hedder vist inhabilitet. 1 Af Peter Sc h m a l t z- Jørgensen 3

4 Billedet på side 3 viser udsigten fra ydre slotsgård ud fra Kancellibygningen. Til venstre ses Posen, huse ved Slotsgade og møllen, der har givet navn til Møllestræde. Idyllisk ser det ud, men gennem gadespejlene i Slotsgade og Helsingørsgade blev der holdt godt øje med, hvad naboen foretog sig, og hvad der rørte sig af skvalder i byen. Maleri af Johan Theodor Zeltner, u.å. [ca. 1840]. Det Kongelige Bibliotek Hillerød anno Det er ofte sværvægterne blandt byens borgere, der er faret i blækhuset, når de skulle forsvare sig mod anklager fra naboen eller konkurrenter i byen. I årene 1847 og 1848 indsendte ca. 10% af skatteyderne i Hillerød købstad - dvs. omkring en eller anden form for klage. For det meste gik klagen ud på, at man var utilfreds med at skulle betale mere i skat end andre af byens spidser, og man bad derfor om nedsættelse. Man klagede også over, at skattens størrelse slet ikke stod mål med den beskedne indkomst, som vedkommende havde. Man brugte alenlange forklaringer på hvorfor. Det bedste forsvar for sine synspunkter er jo et angreb, og med anklager og insinuationer forsøgte man så at»tilsmudse«den eller dem, man sammenlignede sig med. Og det er ikke småting, der kommer frem af artigheder i en sådan korrespondance. Man fornemmer tydeligt, at Hillerød er en lille provinsby, hvor sladder og ondsindet omgang med sandheden har floreret. Som slægtsforsker får man et ganske godt indblik i, hvordan ens slægtninge levede, og hvordan byens borgere så på dem og omvendt. Pe r s o n s ka t t e r I byen bor der i 1848 knap personer, fordelt på omkring 300 husstande. Borgerskabet, som var de primære skattebetalere, bestod som nævnt af omkring 150 personer. Det skal her bemærkes, at en håndværker, arbejdsmand eller lignende næppe betalte skat, men han tjente så til gengæld også kun omkring rdl. om året. Borgerskabet, der skulle betale skat, måtte regne med at skulle af med omkring 2-4 % af indkomsten i skat, men det kunne, som vi skal se, variere meget, afhængigt af mange ting. Rektor på Den lærde Skole tjente ca rdl. årligt, en lærer samme sted ca. 850 rdl., byens postmester fik ca. 940 rdl., en urmagermester ca. 650 rdl., en bagermester ca. 390 rdl. og en håndværksmester rdl. I årene 1847 og 1848 balancerede Hillerød kommunes budget med ca rdl. Indtægterne stammede dels fra leje og afgifter af byens jorder samt afgifter på stadepladser på markederne. Disse indtægter udgjorde ca. 40% eller rdl., medens de resterende 60%, dvs rdl. primært stammede fra skatteudskrivning hos byens borgerskab, dvs. håndværksmestre, akademikere, tjenestemænd osv. De samlede forventede skatter og afgifter i 1848 på rdl. ville borgerrepræsentationen anvende som følger: Fattigvæsen rdl. (21%), administration, vægter og politi rdl. (18%), 4

5 jordskatter til staten rdl. (11%), skolevæsen (Borgerskolen) 990 rdl. (11%), vejvæsen 720 rdl. (8%), hospitalsvæsen 270 rdl. (3%), brandvæsen 270 rdl. (3%), retsvæsen, indkvarteringsudgifter, overbudgettering og diverse rdl. (25%). På budgettet ses også en post på 16 rdl. til»skrivemateriale til formanden for Borgerrepræsentationen«. Med al det skriveri som formanden, boghandler Krogh - og året senere købmand Ørsleff - var pålagt, har der givet været god grund til at forsyne dem med en ekstra fjerpen og en ekstra stak brevpapir på kommunens regning. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at de folkevalgte medlemmer af borgerrepræsentationen ikke kunne sige nej til valg. De måtte anvende deres fritid på arbejdet, og de fleste var helst fri. Man kan af protokollerne se, at de til tider udeblev fra møderne uden at melde afbud. Skatteliste offentliggøres Borgerrepræsentationen havde på sit officielle møde på rådhuset i december 1847 ved budgetlægningen vedtaget at udskrive i alt ca rdl. i skat på næring (indkomst) og vilkår og lejlighed (formue). Nu skulle disse skatter så fordeles - efter et skøn. Man gennemgik hver enkelt persons forhold, og derudfra fastsattes størrelsen af skatten. Man gisnede om indtægter og formue, idet der jo ikke var tale om selvangivelse. De folkevalgte måtte ved ligningen støtte sig til deres viden om den enkelte borgers private forhold. Man kan tydeligt se, at de har været godt orienteret. Når den enkelte var blevet gjort bekendt med den ham pålignede skat og eventuelt tog til genmæle, kunne borgerrepræsentationen derfor for det meste hurtigt afvise urigtigheder og vildledende undvigemanøvrer. Derefter blev en liste fremlagt til offentligt gennemsyn på rådhuset, og her kunnne hver enkelt så se, hvad de alvidende borgerrepræsentanter havde fundet på med hensyn til antallet af skatteportioner på indkomst og formue. Men hvad der var mindst lige så vigtigt var, at man også kunne se, hvor mange portioner de andre skulle betale. Og det er her jalousien, modsætningerne og den indbyrdes konkurrence kommer til udtryk for fuld udblæsning. Jo større indtægt, jo mere kendt man var, jo mere brokkede man sig. Ca. 10%, dvs personer, klagede hvert år - ofte flere gange - over den skat, de var blevet sat i, men kun de færreste fik medhold. Enkelte fik endog»som straf«skatten forhøjet. Man kan more sig over, at det for det meste er byens spidser, der besværer sig, og at de ikke går af vejen for at hænge kolleger, konkurrenter eller andre nærtstående i byen ud. Der ses også i klagerne en ten- 5

6 Torvet med Hillerød Rådhus, ca Bygningen er opført i 1831 og revet ned i Her kunne byens borgere se de fremlagte ligningslister og indlevere deres klager over skatteansættelsen. Foto: Carl Rathsach. Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød dens til at klage over de folkevalgte, altså dem, der sidder på rådhuset og bestemmer skattens størrelse, underforstået - de er sammenspiste og dækker over hinanden. Men også indbyrdes blandt dem, der har afgjort ligningen, går man ikke af vejen for at plædere for en anden og højere skat end den vedtagne. Man kan af protokollerne se, at hvert byrådsmedlem giver sit bud på, hvor mange»portioner«den enkelte skal beskattes med, men når det kommer til hans egen person, må han enten forholde sig tavs eller forlade mødet. Det sidste har nok ikke været tilfældet, men det sagde reglerne, at han skulle. Men det afholdt ikke vedkommende fra senere at indgive en skriftlig klage. Skattesager 1847 I 1847 verserer en større skattesag. Den er affødt af en meget lang og giftig skrivelse, der går ret så personligt på tre medlemmer af borgerrepræsentationen og alle dens medlemmer iøvrigt. Klager er den 42-årige garvermester og sadelmager Lars Larsen, der driver en omfattende forretning i Helsingørsgade nr. 45. Klagen, som er dateret den 4. april 1847, har den driftige sadelmager ikke selv været i stand til at forfatte. Han har måttet betale en såkaldt koncipist. 2 På basis af ligningen for året 1847, som har fundet sted på rådhuset den 18. december 1846, er hans klage især rettet mod hans nabo, urmager Lars Jørgensen, 6

7 malermester L.C. Wolsted og gæstgiver J. Abel, alle tre agtværdige, eligerede borgere, der i flere år har været medlemmer af borgerrepræsentationen. Lars Larsen mener, at hans skat er alt for høj, ikke mindst i forhold til de tre ovennævntes. Han har selv en stor familie og fem»aldeles uforsørgede«børn, og det koster penge. Dertil kommer konens fornødenheder og løn til tyende. Lars Larsen anfører, at Lars Jørgensen er i besiddelse af mange gode egenskaber og har en grundig indsigt i alt, hvad der angår byens tarv. Og han har den dybeste respekt for sin nabo, men hvorfor slipper han med det halve i skat - til trods for, at han har en stor og god forretning, fast ansættelse på slottet og i Frederiksborg Amt, hvor han passer urværkerne? Han ejer desuden tre ejendomme i byen - næsten ubehæftede - har heste, vogne og køer og driver stort landbrug. Og så har han kun ét ukonfirmeret barn at forsørge. 3 Man må sige, at Lars Larsen er godt orienteret om sin nabos private forhold. Om gæstgiver Abel skriver Lars Larsen, at han godt nok har overdraget sit gæstgiveri til en anden, men han er velhavende og driver anden indbringende virksomhed i byen. Og malermester Wolsted er en af byens førende håndværkere. Det skal her bemærkes, at Lars Larsen året før blev idømt en mulkt (bøde) for at fremsætte verbale injurier mod maler Wolsted. Lars Larsen nærer - uvist af hvilken grund - en vis aversion mod Wolsted, og nu skal bøden velsagtens hævnes. Han skriver bl.a. i sin klage:»wolsted har det meste malerarbejde her i byen og dens omegn, siger han da selv, så det er ikke opdigtet, men en ubetinget sandhed. Enhver kan overtyde sig herom ved at gå gennem byen og se de fremtrædende farver, som Wolsted på en så ejendommelig måde formår at gengive på flere bygninger og øvrige genstande, han har haft og rimeligvis også fremdeles vil få under sin mesterlige behandling. Men når han bilder sig ind - og han bilder sig formodentlig altid meget ind - at han skulle være den første maler her i byen, da må dette betvivles, med mindre det tages i den betydning, at han er den første maler, der bor på venstre hånd i den ende af byen, når man drejer fra Kongevejen og kommer gennem den såkaldte Helsingørsport ind i Hillerød.«Se, den svada skulle Lars Larsen nok ikke have skrevet. Klagen går nu sin tjenstlige gang, først til Det kgl. danske Kancelli i København, videre til amtmand i Frederiksborg Amt, Hans Schack Knuth, som overdrager det til byfoged Niels Peter Arboe, og på sit møde den 18. maj 1847 tager borgerrepræsentationen til genmæle. De skriver til Lars Larsen, at man anser ham for 7

8 8 Ligningskommissionens protokol Øverst ses initialerne for ligningskommissionens medlemmer.»jgs«er urmager Lars Jørgensen, som ikke overraskende stemmer 0 til sin egen skat, fordi han ingen stemmeret eller indflydelse havde på ansættelsen i det kommende år. Men han kunne så senere klage over beløbet, og det gjorde han - som mange andre - flittigt brug af gennem årene, dog oftest uden held. LA

9 at være byens førende sadelmager, der har et stort garveri - ja, byens største, og mange ansatte. Han har tilmed en ikke ringe formue. Så altså ikke nogen skattereduktion! Og der tilføjes:»[det] syntes, som at mindre godt lune og personlighed har ledet Larsens pen i klagen, og da der, hvad det sidste angår, er blevet anvendt udtryk og insinuationer, som borgerrepræsentationens medlemmer ikke kan lade gå upåtalte hen, så skal man meddele, at man agter at anlægge sag mod ham for injurier.«urmagermester Lars Jørgensen ( ), her som gammel. Han boede i Helsingørsgade 46, nu nr. 9. Foto: Oscar Johansen Og borgerrepræsentationen gjorde så sandelig alvor af at rejse retssag mod den kværulantiske sadelmager, og en afgørelse faldt ved et retsligt forlig den 4. januar Ved mødet var byfoged Arboe mødt på byrådets vegne og Lars Larsen - som den indklagede - på egne vegne. Man oplæste de udtryk, der i klagen blev ansete for fornærmelige, og Lars Larsen erklærede, at han misbilligede, at hans koncipist havde brugt disse stærke udtryk og erkendte, at det var uforsigtigt af ham at have underskrevet klagen. Og han tilføjede, at han på ingen måde ville beskylde borgerrepræsentationen for partiskhed eller chikane. Sagen blev således forligt og forliget bekræftet med underskrift af Arboe, Larsen, Sølling og Ørsleff. Dette skulle nok i nogle år afholde Lars Larsen fra at beklage sig over sin skat, men det afholdt ikke andre i byen fra året efter at gribe til pennen og lange ud efter hinanden. I øvrigt var mange af byens borgere analfabeter og kunne knap læse eller skrive. Opkrævningen af skatter i Hillerød publiceredes derfor fx. i oktober 1849 ved en bekendtgørelse fra kæmner Erslev i Am t s t i d e n d e:»3. kvartals byskatter skal ifølge byfogedens bekendtgørelse ved trommeslag betales inden 14. dage«. Man kan så håbe, at byens borgere har lyttet til, hvad trommeslageren har annonceret. Skattesager 1848 Den 8. marts 1848 indkalder kæmner Erslev til møde på rådhuset. De sidste par måneder er der indleveret 9

10 Professor Hans Morten Flemmer ( ) var rektor for Frederiksborg lærde Skole fra 1836 til sin død. Skønt han havde en høj indtægt, forsøgte han med ufine midler at få nedsat sin skat, men uden held. Maleri. Gengivet efter Bjørn Kornerup, Frederiksborg Statsskoles Historie ikke mindre end 13 klager over skatteansættelsen for indeværende år. Her gengives nogle af de mere kuriøse. Rektor for Frederiksborg Lærde Skole, Hans Morten Flemmer, anfører, at han først i indeværende år har en gage på rdl. foruden fri bolig og brænde uden at have andre indtægter og emolumenter, dvs. biindtægter af sit embede som tjenestemand, ligesom han ingen privat formue ejer. I besværingen anføres, at overlærer Ostermann har rdl. i gage, og han anslår dennes formue til rdl., mens adjunkt Kønigsfeldt har 850 rdl. i gage og rdl. i kapital. Postmester Børre oplyser, at han efter normalreglementet kun får 939 rdl., alt iberegnet. Heraf går der 50 rdl. til Fredensborg Postekspedition, og provenuet har i 1847 været 57 rdl., altså i alt fast 946 rdl. Af diligencen, efter fradrag til en kusk m.m. 220 rdl. For justitssager angiver han en indtægt på 100 rdl. Private sager kan han ikke påtage sig, og endelig har han for at holde kontrabøger ved de mindre postdistrikter 45 rdl. Urmager Lars Jørgensen, som anfører, at han er 61 år, bemærker, at hvis han skal beskattes højere, fordi han er jordbruger, så burde dette formentlig meget mere ske med kammerråd Ewertsen, der i 1848 fik 400 rdl. større indtægt af sine jorder. Han understreger, at urmager Pedersen og bager Mentz har fået 200 rdl. som retsvidner, at urmager Goldschmidt ejer et indbringende sted i Slotsgade, at guldsmed Jensen er den eneste guldsmed i byen og ejer af en stor lejlighed i Slotsgaden og endelig, at der står rdl. i prioritet i hans steder, at han har lånt 150 rdl. og skylder 135 rdl. Bagermester Ole Mentz, der er noget yngre, dvs. 44 år gammel, svarer nu på de fremsatte klager mod ham. Hans meget uddybende indlæg i debatten er dateret Hillerød den 15. marts 1848 og stilet til kæmner Erslev, kammerråd Ewertzen og guldsmed Jensen:»Da hr. urmager Jørgensen i sin klage til kommunalbestyrelsen over for sin skatteansættelse for indeværende år, 10

11 blandt flere andre, også har udhævet mig som for lavt sat i skat, i forhold til sig, på grund af, at jeg bortlejer den største bagergård i Slotsgade, samt at jeg driver bageri, og endelig at jeg har fået en forøget indtægt af 200 rdl. som retsvidne, tillader jeg mig at fremsætte følgende, som jeg beder komiteen for mit vedkommende, at fremføre i dets svarskrivelse til Kommunalbestyrelsen. - Når hr. Jørgensen i sin klage siger, at jeg har fået en forøget indtægt af 200 rdl., da er dette vist nok noget der er enhver bekendt, og hvorfor jeg også billig [rimeligvis] burde være sat højere i skat i år som i fjor, når jeg ikke, som jeg tror herved at oplyse, havde været sat for højt i skat de tvende foregående år. Jeg bortlejede mit bageri fra april flyttedag 1846 for 220 rdl. årlig leje. Den lejlighed madam Dahlerup beboer var forinden bortlejet for 120 rdl. årligt. Baghuset for 30 rdl. og jordlodden for 30 rdl. årligt - i alt 400 rdl. Bageri driver jeg ikke som Jørgensen anfører, hvorimod jeg driver kagebageri, som ret kan kaldes bageri, men står i ingen sammenligning med hvedeog rugbrødsbageri, ses da min ugentlige afsætning herpå ikkun kan anslås til 3½ rdl. 4 At bestillinger på bare kager har jeg næsten ingen; men anslår jeg min årlige afsætning til 250 rdl. bliver min brutto indtægt i det hele for forrige år 650 rdl. At jeg ingen formue mere ejer tror jeg er, som bekendt, at jeg ikke videre behøver at forsikre det.«udgifter til bageri, rentepenge, husleje, kgl. skatter, kommuneskatter, reparationer på gården og brandkontingent udgør tilsammen 521 rdl. 5 mk. 4 sk., der fradraget indtægten på 650 rdl. giver en nettoindtægt på 134 rdl., som han og hans kone samt 4 børn skal leve af. Og han fortsætter:»[jeg] tror jeg hermed at have godtgjort den påstand, at have været sat for højt i skat de foregående år, når man har sat mig i 6 portioner på næring og 7 portioner på vilkår. - Lægges nu til ovennævnte 134 rdl. for i år 200 rdl. som retsvidne, bliver min indtægt 334 rdl. og troer jeg andre for at være for højt ansat i skat for i år, når jeg sammenligner mig med Jørgensen. Jeg vil derfor, såvidt jeg har kunnet erfare, opgive hans vilkår og som jeg troer også skal forholde sig således. Jørgensen ejer 3 steder som indbringer i årlig leje 124 rdl. foruden at han i det ene sted beboer en stueetage tillige[med] første sals etage, som han formentlig kunne undvære, da den har været lejet bort før, da Jørgensen dog dengang havde flere børn hjemme som nu, og det vistnok heller ikke kan være af mangel for at kunne få den bortlejet, at han selv afbenytter den. Desforuden har han i gården staldlejlighed. Hans indtægt som urmager tror jeg at kunne anslås til 250 rdl. foruden 200 rdl. fast årlig for offentligt arbejde, 5 i alt 574 rdl. foruden at han driver ca. 8 tønder land i byens overdrev og som er ejendomsjord, 6 desuden driver han omtrent 16 tønder land lejet jord. Indtægten heraf er vist ikke så ubetydelig, især da sædepriserne ikke er så lave som for nogle år siden. Desuden holder 11

12 Uddrag af Lars Jørgensens velskrevne og meget udførlige klage af 3. maj 1848, hvor han blander indkomstskat og formueskat sammen. LA han 2 heste og 4 køer, hvoraf indtægten heller ikke kan antages at være så ubetydelig, da han sælger en del mælk og fløde, tillige må man slutte sig til, at der må tjenes noget ved at drive jord, da Jørgensen var i besiddelse dels af ejendoms, og dels af lejet jord omtrent 20 tønder land, herunder han lejede jord af kammerråd Ewertsens jorde, og gav - som han selv forklarer - 17 rdl. pr. tdl. land.«lars Jørgensens udgifter til rente af hæftelser, kongelige skatter, brandkontingent, reparationer 12

13 og kommuneskatter er i alt 123 rdl. 10 mk. Fratrukket indtægten på 574 rdl. bliver der 451 rdl. tilbage. Dertil kommer, hvad landbruget indbringer som formentlig kan anslås til 200 rdl., altså 651 rdl. foruden fri bolig.»når Jørgensen omtaler, at han har 6 børn at forsørge, da tror jeg ikke, at det forholder sig således, thi de tvende - en søn og datter 7 - er vist nok såvidt forsørget, at de ikke behøver nogen videre understøttelse. En søn er i lære, altså også dermed forsørget. (3. har han hjemme), 1 datter, som er konfirmeret, altså i den alder at hun ret fortjener ved sit arbejde, hvad hun koster at underholde. 1 søn som også er konfirmeret, og - dels ved urmageriet - og dels ved landbruget formenes at fortjene, hvad han koster at underholde. Den sidste søn, ligeledes konfirmeret, går i Latin skole, hvor han har fri skolegang, og måske noget af et legat, da han som bekendt er meget dygtig. Han kan altså heller ikke koste så meget at underholde. Det kan derfor næppe kaldes at have 6 børn at underholde, når de alle er såvidt fremme som Jørgensens. At han i sin klage taler om at være i gæld; da er det vel noget som mange foruden ham har, og altså formentlig ikke kommer i betragtning for, jeg tror således ikke, at Jørgensens påstand om skattenedsættelse kan tages til følge, da hans vilkår sammenlignet med mine måske burde tåle forhøjelse. Sluttelig kan jeg ikke undlade at bemærke, at jeg finder det højst forunderligt at hr. Jørgensen, der i flere år har været ligningskommissær, og i en del år som borgerrepræsentant har været med [til] at sætte ligningen, kan - som hans klage udviser - forveksle klasser med portioner, når han derved ikke har troet at imponere, især da han har sammenlagt både nærings og vilkårs portioner til et tal. Dette sidste må jeg bede komitéen mere udførligt at udvirke i dets svarskrivelse.«nu handlede det jo ikke om skat alt sammen dengang i foråret På et meget velbesøgt møde i Hillerød den 25. marts hos gæstgiver Brummersted oplæste Hother Hage 8 de taler, der var blevet holdt ved Kasinomødet få dage forinden. Man vedtog på Hillerødmødet en adresse til kongen, og man bad rektor Flemmer, boghandler Krog, overlærer Ostermann, gårdejer Jørgen Pedersen i Hjørlunde og kammerråd Madsen indbringe den til kongen. Den 1. april 1848 blev prinsen af Augustenborgs portræt ophængt på en lygtepæl på Hillerød Torv. Billedet var tegnet med en strik om halsen. Underskriften lød:»hans Durchlautighed, Højforræder Prins til Augustenborg (Nør)«. Den 3. april 1848 oprettedes et borgerkorps. Det skete på et møde hos gæstgiver Brummersted på Stadt Copenhagen. Korpset skulle bestå af to afdelinger, en for de unge og en for de ældre. Den 6. april mødte de på slottets ridebane og begyndte eksercitsen. 13

14 Til underbefalingsmænd for den yngre afdeling valgtes Lindeschou, Jørgensen, L.M.S. Østergaard, men den egentlige lærer var adjunkt de Richelieu. Imens fortsatte skattesagen. Læge Ewertsen, der ligesom Lars Jørgensen var medlem af borgerrepræsentationen og ligningskommissionen fór nu i pennen, da han så Jørgensens klage. Den 30. marts 1848 forfattede byens førende læge sin klagesang:»mine ærede meddeltagere i skatteligningskommissionen ville erindre, at jeg, idet jeg aftrådte medens mine skatteportioner skulle overvejes, gjorde opmærksom på, at jeg havde fået en forøget indtægt ved mine jordes nye bortforpagtning, men ved en forandring med mine sønners ophold og undervisning, som var uundgåelig nødvendig, en forøget udgift, som oversteg indtægten, hvorved man fandt sig tilfredsstillet. Da hr. borgerrepræsentant, urmager Jørgensen, i sin besværing over skatteligningen, imidlertid har beskyldt ligningskommissionen for uretfærdighed i denne henseende, så skylder jeg - for at gøre en detailleret fremstilling. Ved den ældre lejekontrakt var min årlige indtægt af mine jorde: 547 rdl. 24 mk. 4 skl. Ved den i foråret 1847 foregåede auktion antages forpagtningsbuddene til beløb 874 rdl. 2 mk. 7 skl., hvilke summer begge kunne bekræftes ved auktionsprotokollen. Forøgelsen var altså ikke, som hr. Jørgensen påstår 400 rdl., men 326 rdl. 4 mk. 3 skl., hvilken andel forringes en del derved, at en jordlod, som ved auktionen til bortforpagtning 1837 stod i 39 rdl. 4 skl., havde i de sidste 7 á 8 år, ved en overenskomst med hr. Borregaard om at levere mig mælk til min husholdning givet et udbytte af 60 á 70 rdl. Den virkelige forøgelse af indtægten må derfor anslås til over 300 rdl. - Ifølge professor Flemmers eget råd tog jeg min søn Harald ud af skolen, for at sætte ham i Roskilde Skole, hvorfra jeg nu har håb om, at han i dette efterår vil udgå som student. Hans ophold i Roskilde fra september 1847 til september i år á 12 rdl. månedligt for kost og logi, beløber sig til 114 rdl.: Skoleløn samt lys og varme (skolen) 35 rdl., lys og varme i logiet, samt vask og bøger og andre skolegenstande, tilligemed andre ekstraudgifter (omtrent) 60 rdl. Min anden søn, som i næste måned skal underkastes præliminæreksamen som vordende farmaceut, koster i omtrent 3 måneder for logi, kost, undervisning ca. 50 rdl. Den tredje søn, som ligeledes kom i september f.å. til København i en realskole, for at forberedes til kadetakademiet, koster i logi årlig 120 rdl., skoleløn a 6 rdl. månedlig, vask og bøger ca. 100 rdl., summa 509 rdl. Hertil kommer under de to ældste sønners udstyr, som håndværkssvende med det nødvendige linned, klædningsstykker, fodtøj osv. Ved denne sandfærdige angivelse formener jeg da at have retfærdiggjort ligningskommissionens færd ved ikke at forøge mine skatteportioner, idet jeg med nogen ret kunne have forlangt nedsættelse, men som jeg, ifølge det antagne præmis 14

15 ikke har i sinde at fordre. Denne skrivelse burde vedlægges protokollen.«i borgerrepræsentationens protokol fra 1848 kan vi læse, hvad der kom ud af al den postyr. Angående rektor Flemmer var konklusionen, at netop fordi professoren især havde fået en forøget gage, såvidt vides 200 rdl. om året, havde man anledning til at ansætte ham 2 portioner højere. Professoren havde en meget større indtægt end en pensionær, cirka 400 rdl. samt fri bolig og brændsel, der ikke kan anses at være ubetydeligt. Han er fri for alle skatter og reparationer på sin beboelseslejlighed. Den ekstraordinære udgift ved hans datters giftermål kunne ikke komme i betragtning, ej heller den gæld, han i sin skrivelse omtaler, hvorom man var uvidende da skatten blev ansat, og hvilken, hvis den nu skulle komme i betragtning, måtte angives aldeles nøjagtigt. Han har kun én søn hjemme, hvilken har fri skolegang. Kommissionen troede ikke, at professorens søn i København havde kostet ham så meget, da han på et tidspunkt havde været konstitueret lærer ved Den lærde Skole og at han altså måtte have erhvervet noget ved at manuducere. I svaret henviser man til, at provst Neergaard har ekstraordinære udgifter til ekvipage, der kun anslås til cirka 400 rdl., en medhjælper 300 rdl, enkepension 300 rdl., vedligeholdelse af præstegård 50 rdl., personskat og skat af embedet på amtstuen 60 rdl., afgift til byens skolekasse 50 rdl., i alt rdl. Han har desuden 4 hjemmeboende børn at forsørge. Og byfoged Arboe skal afholde udgifter til kontorhold og skal desuden brødføde 3 pigebørn. For øvrigt mener man, at den sammenstilling, som er gjort imellem adjunkt og overlærer er sagen uvedkommende! Kommissionen anslog adjunkt Børres løn til 500 rdl. og betalingen for 3 pensionærer til 700 rdl. Børre var ansat til 17 rdl. 3 sk., og dette antog man for at være rigtigt, når man tog hensyn til bruttoindtægten. Børre var i dyrtiden året før favoriseret ved godtgørelse af kongens resolution, hvilket ikke var Johan Henrik Adolph Ewertsen ( ) var praktiserende læge i Hillerød fra ca til sin død. Han sad ligesom urmager Lars Jørgensen i ligningskommissionen og blev inddraget i dennes skatteklage. Litografi. Det Kongelige Bibliotek. 15

16 kommunens embedsmænd bekendt, og hvilket naturligvis ikke heller kunne ske i de borgerlige stillinger. M.h.t. postmester Børre ville man indstille, at han blev nedsat 6 portioner. Lars Jørgensens klager igen Urmager Jørgensens sag er for så vidt afgjort med et for ham negativt udfald, men han siger ikke stop. Han klager, til trods for at ligningskommissionen allerede den 3. april har indstillet, at hans skat forbliver uforandret. Men han bliver ved, stædig og noget knarvorn som han er. Tilmed er der sket det, at han pludselig har måtte afgive sin urmagersvend, Andreas Hansen til krigstjeneste. Denne er blevet hasteindkaldt og har den 24. marts forladt sin mester for at give møde på Citadellet i København. Den 3. maj 1848 sender han endnu et brev til kommunalbestyrelsen for Hillerød købstad. Nu er han godt gal i skralden, og i sin skrivelse henviser han til læge Ewert-sen, urmager Petersen, urmager Goldschmidt, bagermester Mentz og guldsmed Jensen:»Da hr. Mentz har fundet sig beføjet til at opgøre både mine indkomster og mine udgifter, har jeg at påvise det urigtige i samme. Indkomster - leje af mine steder er for tiden årlig 120 rdl., det kongelige Arbejde 170 rdl., det årlige arbejde ved samme og stueure 250 rdl. [hvilket] bliver 540 rdl. 9 Derfra går, for mit udlæg til de Kongelige ure, til smedearbejde, rebslager, drejere og olie m.v. årligt 80 rdl. Foruden mit arbejde og rejseomkostninger, skal jeg bevise ved justitsråd Bentzon, at jeg flere gange har betalt for enkelte ure 4 á 5 rdl. mere end jeg selv fik for samme: 0 rdl. 10 Altså bliver igen [her blander han næring og vilkår sammen]: 460 rdl; leje af to lodder i byens Overdrev til Ole A. Valbye 24 rdl., bliver 484 rdl. [Af] udgifter deraf har jeg betalt til en svend ugeløn 9 mark ugentlig, er 78 rdl.; dertil kommer hans kost og logi á 2 mark daglig 165 dage, 61 rdl. 4 mk. Mine renter af rdl. 67 rdl., skatter til kæmnerkassen 21 rdl. 1 mk. 9 sk. Kongelige skatter af stederne 16 rdl. 1 mk. 12 sk., brandkontingent af stederne 2 rdl. 3 mk. 5 sk., bankhæftelser - renter til købmand Thorsen 11 3 rdl., reparationer ved stederne 40 rdl. Overskuddet bliver igen 193 rdl. 1 mk. 6 sk.«om avlsdriften, som han gerne ville gennemdiskutere, skriver han:»jeg ejer nu jordlod ved Skandsen, 12 som jeg selv driver på 2½ tønder land. 13 Jeg er lejer af No. 9 i Lille Dyrehave, afgift for 4½ tønder land: 28 rdl. 1 mk. 14 sk., for No. 15 i ditto afgift for 5 tønder land: 40 rdl. 1 mk., leje af kammerråd Ewerts[ens] jorde 3½ tønder land 59 rdl., af Holmejorden der udløber i år 3½ tønder land 5 rdl. 3 mk., ialt 132 rdl. 5 mk. 14 sk. Dertil kommer karlens løn, 16

17 halvårlig 20 rdl., er årligt 40 rdl., pigens løn 2 rdl. mdr. er årligt 24 rdl., 64 rdl. Udgiften deraf bliver 196 rdl. 5 mk. 14 sk., underskud 3 rdl. 4 mk. 8 sk. Forpagtningsafgiften er af mine lejede jorder som anført 196 rdl. 5 mk. 14 sk. Af dette overskud som disse jorde giver af sig, skal jeg nu mand på 61 år, en meget svagelig kone og 6 børns underhold med klæde, vask og Gud vee hvad mere. Hvad fordelen bliver af de lejede jorde kan jeg ikke opgive, men overlader det til dem, der selv har af samme jorde, hvor stor fordelen er. Ligesom jeg ser i ligningskommis-sionens erklæring, at de vel føler at ligningen for i år kunne have været affattet bedre, men dels var pluraliteten af kommissionens midler fremmed for denne forretning, dette indrømmer jeg meget gerne, men derfor vil [jeg] også give den det fornuftige råd, at rette dem efter forrige års ligning, og ikke have forhøjet andre end dem som har forbedret sig i årets løb, nemlig dem jeg har påpeget i min klage. Jeg håber ved disse specielle oplysninger at den ærede kommunalbestyrelse vil andrage på, at jeg i det mindste bliver sat hvor jeg stod forrige år.«til dette svarer kæmner Erslev:»Da hr. Jørgensens ytringer om Petersen, Goldschmidt, Mentz m. fl. er af sådan natur, så kunne vi ikke gå ind på dem. Hovedpunktet i sagen er dernæst Jørgensens egne vilkår; og her er det os påfaldende, at klageren med særdeles omhyggelighed har fremhævet sine udgifter og derimod med tavshed forbigår indtægterne, der skulle afgøre den egentlige norm for beskatningen. I klagen har hr. Jørgensen sammenblandet næring og vilkår, skønt disse som højst forskellige, blive og nødvendigen må behandles hver for sig ved ansættelsen. I hiin [førstnævnte] er Jørgensen forhøjet 1 og i denne [sidstnævnte] 2 portioner. Den første, fordi han i sin næring, foruden at have en fast årlig indtægt af omtrent 200 rdl., selv arbejder, holder svend og tillige får han hjælp ved professionen af sin søn. Den sidste [dvs. formueskatten] fordi Jørgensen ejer 3 steder, driver et agerbrug på 20 tønder land, og holder en besætning af 2 heste og 4 malkekøer. I blandt de grunde hr. Jørgensen anfører og støtter sit andragende på, er følgende afvigende fra sandheden, nemlig at han har 6 børn at forsørge. At dette ikke er således, ved enhver. Den ældste søn har i flere år [for flere år siden] fået teologisk embedseksamen, den ældste datter er i mange år underholdt af en familie i København, den næstældste datter må, hun er en snes år gammel, kunne være familien til hjælp, og den næstældste søn hjælper, som meldt, faderen ved professionen og kan også være ham til hånde ved agerbruget. Den næstyngste søn, der snart skal være student har foruden fri skolegang en kapital beroende i Den lærde Skoles Stipendiefond, som vil komme faderen tilgode, når sønnen forlader skolen. Den yngste søn, der er i urtekræmmerlære, kan faderen ikke siges at underholde. Når hr. Jørgensen endelig anfører, at det er nok at han svarer 4 rdl. i årlig leje 17

18 pr. tønde land går til kammerkassen af jorden i skatteøjemed, må vi bemærke, at han vist som erfaren mand ikke dyrker jorden, når disse ikke giver ham nogen indtægt, og at N. Aabye svarer af jorden på samme mål 13 rdl. pr. tønde land. Hr. Jørgensen har efter vor formening tidligere stået for lavt, og vi må efter vor overbevisning på grund af det anførte yderligere insistere på, at han forbliver stående. - Ligningskommissionen for Hillerød, den 2. april 1848.«Med denne afgørelse slutter skattekrigen for 1848, men den fortsætter formodentlig i de efterfølgende år. Noter: 1 Hillerød kommunes arkiver, Landsarkivet for Sjælland, Hillerød Rådstue, sektion F. Borgerrepræsentationen, forhandlingsprotokoller og kopibøger samt F 7 - F 9, borgerrepræsentationens og kommunalbestyrelsens indgåede breve for årene 1847 og Sadelmager Lars Larsens husholdning omfatter 18 personer, herunder 4 svende og 2 lærlinge. 3 Lars Jørgensens husholdning omfatter 14 personer. - Om Lars Jørgensen henvises til artikler i Lo k a l h i s t o r i s k Fo re n i n g i Hillerød Ko m m u n e, blad nr. 3 i 1999, side 3-13, og i 1999 nr. 4, side Bageriet lå Slotsgade nr. 1. I 1843 drøftede borgerrepræsentationen en anmodning fra bagermester Mentz, der ønskede at starte et såkaldt»kukkenbageri«, dvs. kagebageri, som var begyndelsen til det senere konditori. 5 Det offentlige arbejde som tilsynsførende urmager ved slottet. 6 Hans egen jordlod på Overdrevet, i modsætning til den lejede jord. 7 Sønnen Christian på 30 år og datteren Frederikke på 28 er begge i København. Sønnen Andreas Lauritz er et halvt år tidligere begyndt i urtekræmmerlære i København. Den konfirmerede datter er Sofie på 24 år. Den ene af de hjemmeværende sønner er Jørgen Peter Jørgensen Han hjælper faderen i urmager forretningen. Han er 19 år gammel og vel næppe fuldt udlært endnu. Det yngste af Lars Jørgensens børn er sønnen Frederik Julius, der tager studentereksamen i sommeren 1849 og begynder på Københavns Universitetet i september samme år, men dør 2. februar Han var meget begavet og modtog legater under sin skolegang på Frederiksborg lærde Skole, men det fleste af legaterne var sådan indrettet, at de ikke blev udbetalt løbende, men blev sat til side til det senere studier på universitetet. - se Lo k a l h i s t o r i s k Fo re n i n g i Hillerød Ko m m u n e 1999, nr. 3, side og nr. 4, side Hother Hage ( ) var jurist og politiker og medunderskriver af martserklæringen fra Kasinomødet. 9 Dette må forstås således, at Lars Jørgensen årligt modtager 420 rdl. for»det kongelige Arbejde«. som omfatter tårnuret (170 rdl.) samt arbejdet med slottets stueure (250 rdl.). Da ure dengang ofte skulle trækkes dagligt, har der været et farligt renderi mellem Helsingørsgade og slottet, ikke bare hver dag, men sikkert også til tider flere gange om dagen. 10 Dette er en noget besynderlig erklæring, som kunne tyde på, at Lars Jørgensen er blevet bedt om af amtsforvalter, justitsråd Christopher Adrian Engelbrecht Bentzon at indkøbe nogle ure til slottet eller Frederiksborg distrikt, men at han har tabt 4 til 5 rdl. pr. stk. ved salget. Han anfører ikke, hvilket beløb tabet udgør, men henviser blot til at dette kan bekræftes af amtsforvalteren. 11 Købmand Daniel Thorsen, Slotsgade nr. 18. Lars Jørgensen har måske lånt 75 rdl. i banken med bankgaranti af købmand Thorsen, som skal have 4% i rente af de 75 rdl. 12 Ved købet af Helsingørsgade nr. 46 i 1819 medfulgte et såkaldt jordlod på Hillerød Overdrev på 1¾ tønde land. Skandsen og Hillerød Overdrev er for så vidt det samme, men der ser ud til at 18

19 Lars Jørgensen har udvidet sin besiddelse der med yderligere ½ tønde land. Det har ikke været muligt at lokalisere disse marker og besiddelser. Ved et besøg på Folkemuseet i Hillerød, den 10. april 2003, fandt jeg et matrikelkort fra 1809, men det er det eneste, der findes over Lille Dyrehave-området. For Skandsen og Hillerød Overdrev findes der heller ikke noget, der kan anvendes til denne beretning. 13 Ole Mentz anfører i sin skrivelse, at der er tale om 8 tønder land. Peter Schmaltz-Jørgensen er tipoldebarn af urmager Lars Jørgensen ( ). Mange af slægtens efterkommere var bosiddende i Helsingørsgade fra 1811 til Det har han skrevet flere om artikler her i bladet. Eft e r l y s n i n g Billedet viser Søren Kierkegaardsvej 1948, set fra Milnersvej. I baggrunden ses Petersborggårds avlsgård, som blev revet ned i 1960 erne. Den lå der, hvor børnehaven Blæksprutten ligger i dag, og det er på dens jorde, at Petersborgvænget er bygget. Skulle der blandt læserne være nogen, der ligger inde med billeder af avlsgården, er redaktionen meget interesseret! 19

20 Returadresse: Ørnevej Hørsholm Hillerød-Kalenderen 2009 Hillerød-Kalenderen 2009 viser fotografier af byens strøg i perioden fra ca til ca Det var før gågaderne, da der kørte biler igennem både Helsingørsgade og Slotsgade i begge retninger. I Hillerøds bymidte lå der både i Østergade og Helsingørsgade gamle huse, der måtte vige for nybyggerier. Gadebillederne viser mange butikker, store og små, der måtte lukke, da supermarkeder og forretningskæder vandt frem, og på de fleste fotos ses glimt af bylivet dengang: bydrengen på sin longjohn, damer med barnevogn eller cykel og julemanden i hestevogn i Slotsgade en decemberdag.

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere