redsret 31ingen Normalvedtægten gælqer i det omfang, den ikke er fraveget ved nedenstående bestemmelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "redsret 31ingen Normalvedtægten gælqer i det omfang, den ikke er fraveget ved nedenstående bestemmelser."

Transkript

1 -0KT1970*A 92 Matr nr 924 ~ Aarhus køb~tads bygrunde Beliggende: Mejl~ade 67-69, 000 Aarhus C Anmelder: J156'J ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 21, Valby redsret 31ingen Tillæg til Boligministeriets normalvedtægt for ejerforeningen vedrørende ejerlejlighedsejendommen matr nr 924 ~ Aarhus købstads bygrunde beliggende Mejlgade 67-69, 000 Aarhus C Normalvedtægten gælqer i det omfang, den ikke er fraveget ved nedenstående bestemmelser Navn, medlemsskab, værnetin~ mv e Foreningens navn er ItForeningenaf lejlighedsejere under matr nr "924 ~'~arhus_købstads bygrunde l som Foreningen har hjemsted i Aarhus kommune~ Dens formål er at varetage medlemmernes interesser lejlighedsejere Enhverlejlighedsejer er pligtig at være medlem af foreningen, og medlemsskabet"af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed (i det følgende EL) skal stedse være samhørende Foreningen ved dens bestyrelse er Som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender Aarhus byret skal være værneting for alle tvistigheder i ejerl~jlighedsanliggender mellem lejlighedsejerne indbyrdes og foreningen o~ lejlighedsejerne Regnskabsåret er kalenderåret Generalforsamling skal afholdes senest i april måned

2 2, ; Administration og a/c indbetalinger På den årlige generalforsamling vælges en administrator til at varetage den samlede ejendoms drift ioverensstemmelse med bestyrelsens instrukser, jfr de midlertidige bestemmelser i afsnit lo Administrationen omfatter også lejligheder, som ikke er solgt som EL ~ - Administrator afholder og fordeler efter fordelingstal alle udgifter til administrationen af ejendommen, herun- ~er forrentning og afdrag af eventuelle fælles lån, forsik- 'ringer, vicevært, vedligeholdelse og renholdelse af samtlige fællesarealer og installationer Administrators almindelige honorar afholdes som fællesudgift og fastsættes efter advokattaksterne For solgte lejligheder reduceres honoraret, forsåvidt skatter og prioriteter betales af og den indvendige vedligeholdelse alene adminis tre res af den enkelte lejlighedsej er Det specialle honorar for udarbejdelse af regnskab over fordelingen af fællesudgifter mv og administration af foreningen pålignes alene solgte lejligheder med et ensartet beløb for hver EL uanset fordelingstal Enhver lejlighedsejer indbetaler et på den ~rlige generalforsamling i henhold t-il et af bestyrelsen forelagt budget fastsat a/c beløb til afholdelse af fælles udgifter Det nævnte beløb indbetales månedsvis Opgørelse over fællesudgifterne ved ejendommens drift forelægges ved den årlige generalforsamling Det enhver lejlighedsejereventuelt påhvilende restbidrag skal indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, respektive dage efter, at meddele1se om det på generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til hver lejlighedsejer - Ejerforeningens regnskab revideres af en statsaut revisor, hvis honorar medtages som fællesudgift J - ~ Udvendig og indvendi~ vedli~eholdelse Den fælles udvendige vedligeholdelse omfatter murværk, hoveddøre, vinduer og altaner, trappeopgange, herunder udvendig maling af hoveddøre samt alle fælles arealer og fælles anlæg iøvrigt, rør, faldstammer, aftrækskanaler, hovedel-ledninger mv, uanset om disse er ført igennem den enkelte lejlighed Alt træværk, altaner mv skal males i samme farve Såfremt en EL skal istandsættes som følge af vandskade eller lignende, for hvilket lejlighedsejeren ikke har noget ansvar, afholdes udgiften af foreningen efter aftale

3 / med administrator Såfremt enighed med administrator ikke opnås, afgør bestyrelsen endeligt tvisten Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin EL, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer mv eller ombygninger Bestyrelsens skøn med hensyn til vedligeholdelse af ejendommen er endeligt og kan ikke indbringes for domstoleue Forsåvidt udvendig maling af ejendommens vinduer finder sted, er lejlighedsejeren pligtig samtidig at foranledige vinduerne kittet og malet udvendigt, forsåvidt dette er påkrævet Dette afgør administrator endeligt efter eget skøn Ejeren må ikke foretage udvendig maling af træ- eller murværk uden efter forud afgiven meddelelse til administrator og i overensstemmelse med dennes direktiver Kun sanune farve, Som hidtil har været anvendt i edendomme~må benyttes Vedligeholdelse af den enkelte EL påhviler alene ejeren af denne Nævnte vedligeholdelse omfatter såvel maling, hvidtning og tapetser1ng og anden vedligeholdelse som fornyelse af gulve, træværk, murværk, puds, elektriske installationer, gas- og vandhaner mv Hvis en EL groft forsømmes, således at forsømmelsen vil være til gene for de øvrige lejlighedsejere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat fpist sætte og om Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen den pågældende EL i stand for lejlighedsejerens regning fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret En EL's omfang- og- beny~telse 4 En EL omfatter det areal, som er tilgængeligt gennem lejlighedens hovedindgangsdør med ydermur og mur mod fællesarealer samt halvdelen af nabomur, altanareal, lofts- og pul terr1ud, excl benyttelse af det til den pågældende EL hørende lofts- og pulterrum, således som dette er beskrevet i anmeldelsen til tinglysning og det hermed fulgte kort over den pågældende EL samt en andel af fællesrettigheder Enhver lejlighedsejer har brugsret, salgs- og belåningsret og testationsret over sin EL, ligesom hans rettigheder og forpligtelser kan gå i arv og være retsforfølgningsgrundlag Uden foreningens samtykke må erhvervsmæssig benyttelse kun finde sted i det omfang, dette lovligt fandt sted ved lejlighedens første erhvervelse som EL

4 L Lejlighedsejeren må ændre, modernisere og forbedre sin EL, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillerum i det omfang, dette ikke er til gene for medejerne Hertil nødvendige rørgennemføringer eller lignende kan ~un gennemføres med samtykke af delejlighedsejere, der berøres heraf, dog at det på en g-eneralforsamling kan besteji1d1es,at en lejlighedsejer er pligtig' at finde sig i rørgennemføringer mv, eventuelt mod erstatning for midlertidig og varig gene, og kun forsåvidt hans vægr~~g må anses for at være uden rimelig grund Lejlighedsejeren er pligtig at indhente bygningsmyndighedernes tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet, og tilstille administrator en kopi af byggetilladelse og af' bygningsattest samt en tegning Med hensyn t~l installationer, der kræver udvidet forbrug af' gas, vand eller elektricitet, skal tilladelse, inden installationerne foretages, indhantes af' administrationen, dersom vilkår for at tillade sådanne installationer kan kræve, at ejeren betaler en variabel afgift, svarende til det øgede forbrug - e Tilladelsen meddeles yderligere under den forudsætning, at lejlighedsejeren er ansvarlig for skader, som måtte være en følge af', at installationen overbelaster de eksisterendeforsyningskanaler Pg af'løbsinstallationer, og at lejlighedsejeren i tilfælde af', at senere lignende installationer måtte medføre krav fra myndighedernes side om udvidelse af'sådanne forsyningskanaler og/eller afløbsinstallationer, og den af lejlighedsejeren foretagne installation har medvirket til en ~verbelastning, der medfører krav om en udvidelse, betaler en efter forholdene passende andel af' udgifterne til udvidelsen eventuelt med adgang til forholdsmæssig refundering af' beløbet ved tilsvarende installationer i andre lejligheder, der herved benytter udvidelsen Til sikkerhed for dette krav kan foreningen kræve, at lejlighedsejeren indbetaler_2t depositum foruden ovennævnte variable afgift Såfremt der ikke opnås enighed om, hvilken andel af eventuelle udvidelsesomkostninger, der påhviler lejlighedsejeren, afgøres dette spørgsmål endeligt ved en voldgiftsret bestående af' en voldgiftsmand udmeldt af en l~jerorganisation og en voldgiftsmand udmeldt af en grundejerorganisation Opnår disse ikke enighed, udmelde s en opmand af Sø- og Handelsrettens præsident, der endeligt afgør tvisten indenfor de 2 voldgiftsmænds beløbsramme Voldgiftsretten afgør endeligt omkostningerne ved voldgiftssagen Enhver lejlighedsejer er pligtig til at medvirke ved moderniseringer, nyinstallationer mv, som vedtages af generalforsamlingen med 5% af' stemmerne af lejlighedsejerne, både efter 'antal og fordelingstal

5 5 Husorden mv Enhver lejlighedsejer er pligtig at udøve sin medbenyttelsesret til de fælles ejendomsret undergivne rettigheder, installationer, anlæg og indretning på hensynsfuld måde For benyttelse af en EL gælder den for almindelige lejemål gældende husorden Særligt bemærkes, at husdy~ må holdes i mindre omfang, og således at ~ette ikke er til gene for ejendommen eller beboerne Lejlighedsejerne er pligtige at tilslutte sig fællesantenneanlæg og andre lignende anlæg og betale en forholdsmæssig andel af udgifterne tii anlæggets drift heraf, forsåvidt et flertalefter fordelingstal stemmer for sådanne anlægs gennemførelse Parkering på fælles arealer er ikke tilladt uden efter aftale med foreningens bestyrelse Foreningen kan efter omstændighederne kræve vederlag for benyttelse af en parkeringsplads 6 Grundfond mv Enhverlejlighedsejer indbetaler et månedligt beløb pt stort kr 40,- til en grundfond, indtil der ialt for den pågældende EL er erlagt kr 900,-, som - bortset fra en passende kassebeholdning - anbringes i børs~oterede obligationer Bestyrelsen er berettiget til at anvende grundf'ondet~ midler i nødstilfælde,-f eks i tilfælde af et medlems restance eller ved fornyelse af anlæg, uforudsete hændelser mv Renterne tillægges kapitalen som inflationssikring Regnskab vedrørende grundf'ondet forelægges på hvert års generalforsamling - Grundfondets størrelse kan med l måneds varsel efter generalforsamlingsbeslutning kræves reguleret og skal stedse udgøre ovennævnte beløb pr lejlighedsejer eller det beløb, hvortil den sidst er reguleret Enhver lejlighedsejer er berettiget og forpligtet til at overdrage sin andel i grundfondet ved salg af' sin EL 7 Pant Ved udstedelse af skøde på en EL skal køberen give foreningen panteret i sin EL og dertil hørende andel af fælles rettigheder for et beløb på kr 5ooo,~, til sikkerhed for foreningens krav på den til enhver tid vær~nde ejer af den pågældende EL Det pågældende ejerpantebrev håndpantsættes hos ejerforeningen eller dennes bank

6 -' Panteretten respekterer til enhver tid lån til kredi t og/ el1-er hypote, forening, reallånefond samt lån til spak s:1dstnævnte,t re asser og banke~ ed løbet:1~max lo ar, eventue lt t :1 ' l forhøjet rente, og deklarationer til det offentlige, der kræves tinglyst som betingelse for bygningsforandringer og tilbygninger, ligesom panteretten respekterer de "for tiden lyste servitutter, byrder og hæftelser Endvidere respekterer panteretten med bestyrelsens samtykke lån, der optages til erhvervelse af en EL samt det eller de i henhold til første skøde på den pågældende EL til ~ælgerne udstedte pantebreve Ændring- af fordeling-stal '"', På begæring af en lejlighedsejer kan de for ejendommen fastsatte fordelingstal ændres ved voldgift Foreningen på vegne de ikke klagende lejlighedsejere er part i sagen Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd, der udmeldes af Grundejernes Landsforbund, og som skal have særligt kendskab til EL Opnår disse ikke enighed, udmeldes en Sø- og Handelsrettens præsident, der endeligt indenfor de 2 voldgiftsmænds beløbsramme opmand afgør af tvisten Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for domstolene, og kendelsen vil ~ såfremt den går ud på en ændring af de bestående~fordelingstal - være at tinglyse på ejendommens blad i tingbogen som deklaration og supplement til anmeldelsen om ejendommens omdannelse til ejerlejlighedsejendom Voldgiftsrettens omkostninger udredes af parterne i overensstemmelse med voldgiftsrettens afgørelse herom Såfremt klagereh ikke-får medhold, udreder han dog samtlige omkostninger 9 Midlertidig-e bestemmelser - Så længe de oprindelige ejere eller disses successorer er ejere af ejerlejlighederne i ejendommen og/eller har tilgodehavende i henhold til sælgerpantebreve i ejerlejlighederne, skal de eller en af dem udpeget advokat være administrator Usolgte lejligheder vil indtil videre forblive udlejede til de nuværende lejere, med hensyn til hvilke lejemål lejelovens almindelige bestemmelser er gældende Den oprindelige ejer oppebærer lejen fra disse lejere, men er over for kommende lejlighedsejere stillet, som om hele ejendommen var solgt til individuelle lejlighedsejere, og

7 berettiget heder, der re lej ere og forpligtet efter fordelingstal for de lejligfortsat er udlejede til de nuværende eller sene- Indtil videre består bestyrelsen af de oprinde-lige ejere og de 2 første lejlighedsejere med en af førstnævnte som formand Den midlertidige bestyrelse kan fo~pligte foreningen i forening lo Nærværende dokument begæres lyst samtlige ej erlejligheder under matr nr stads bygrunde som gensidig berettigende klaration som servitut på 924 e Aarhus købog bebyrdende de- Deklarationen respekterer til enhver tid uden særlig påtegning lån til kredit- og hypotekforening samt reallånefond med statutmæssige forpligtelser og til forhøjet rente Påtaleberettiget er lejlighedsejerforeningen ved dens bestyrelse og enhver lejlighedsejer; Med hensyn til de ejendommen påhvilende prioriteter, byrder, rettigheder og forpligtelser henvises til ejendommens blad i tingbogen København, den 1- /() ric;kr " " " - Kr }2S ::: ) Indført 1 dagbogen for Arhus by- og herredsret OKT1970 ': 11 LYSytrls- ~T/R 5b J ~~ ~7 ~I!;;/ I lli Karen Moust~ 1tU( -' -- d j; i"!::: 'I:' (! i" :; i ;; i i J: :1~I ::,'

8 Normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse nr 251 af 14 juni 1966 om normalvedtægt for ejerlejligheder Generar"Ol'Iamllng 1 Gm~alforsamlin&en':r ejerformingensøveme myndighed Stk 2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen Stk 3 Beslutning~ p& generalforsamlingen trzffes ved stemmeflerhetj efter fordelingstal Stk <4Til beslutninger om vzsentlig forandring af fzlles bestanddele og tilbehør eller om salg af vzsentlige dele ~f disse eller om zndring i denne ndtzgt krzves dog at 'I ai de stemmeberettigede shel eft~ antal som eiter Iordelingstal, ~ herfor Er mindre end halvdelen af de sliedes stem- ~berettigedemødt pi gen~alforsamlingen,og mindst II af ~ c mødte efter antal og fordefingstal stemmer for forslaget, '-fholdes ny generalforsamling inden 1<4dage, og på denne kan orslaget vedtages med 'II af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal 2 Hvert år afholdesi mam eller april måned ordinær generalforsamling Dagtordenen for denne skal omfane følgendepunkter:, 1 Aflæggelseaf årsberetning for det senest forløbne år og f'?l'elzgge~ til godkendelse af årsregnskab med påtegmng af revisor 2 Valg af formand for bestyrelsen, for s1 vidt han afglr 3 Valg af andre medlemmer af bestyrelaen 4Valg af suppleanter S Valg af revisor og suppleant for denne Stk 2 Ekstraordiner generalforsamling afholdes, nj, bestyrelsen finder adledni11;dertil nj, det til bei1andlingaf et angivet emne begerc:s ;If mindst J/ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller njt en tidligeregeneralforsamlinghar besluttetdet, 3 Generalforsamlingenindkaldes af bestyrelsen med f' mindst <tjgesvarsel Stk 2 Indkaldelsen sltal angive tid og sted for genera\, fdrsamlingensamt dagsorden Forslag, der agtes $tillet på geiii}ralforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig od denne frem1zgges til eftersyn for medlemmerne på et i -!1dkaldelsm angivet sted ) 4 Ethvertmedlem bar ret til at f1 t'1 angivet emne Dehandlet af generalforsamlingenbegæringom at få et emne behandlet af den ordina:re generalforsamling må vere indgivct senest den 15 februar Stk 2 Stemmeretten kan udøvu af et medlems qtef:odle eller af en myndig person, som mdlemmer skriftligt bar givet fuldmagt dertil 5 Generalforsamlingen velger ~Iv sin dirigent Stk 2 I en af bestyrel~n autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne Beretningen underskrivc$ af dirigenten og formanden for bestyrelsm ' Bestyrelsen 6Bestyrelsen vzlges af generalforsamlingen Den består af <4medlemmer foruden formanden, der vzlges serskilt Desuden v~l~es 2 suppleanter Valgbare som form;-ild, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, disses zgtefzller og nzrstående sl~tningc Stk 2 Hvert andet år afgår formanden Af bestyrelsens øvrige medlen1mer og suppleanter afgår halvdelen hven år bestemmes for samtidigt valgte medlemmer og -,-- pleanter vrd lodtrzkning og ellers ved den ra:kkefølge, i JfgangSOrdenen vilken de er valgt Genvalg kan finde sted Stk 3 Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved af- Kang mellem to på hinanden følgende ordinere generalforsamlinger ned under 5, indtra:der de valgte suppleanter i bestyrelsen Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordina:r generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og sup pleanter Stk 4:Bestyrelsen velger en nzstformand af sin midte Stk S Ved en forretningsorden kan bestyrelsen Irzffe nzr- mere bestemmelseom udførel~n af sit hverv 7 Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender Stk 2 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og for svarlig varetagelse af ejendommens felles anliggender, herunder betaling af fzlles udgift~, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grun'dejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne:-foranstaltninger efter ejendommen karakter må anses påkra:vede Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabers vegne afholdte udgifter og oppe bårne indtzgter, herunder de ejerne afkra:vede bidrag til felles udgifter Bidragene afkrzvc1 ved passende varsel Stk 3 Bestyrelsen kan antage en administrator til biseand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i han forfald, af nzstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det Stk 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller ozstformanåen og yderligere mindst 2 medlemmer er til ;tede Beslutning træffes ar de mødende bestyrelsemed Stk 3 RA#~PI 1, "'-"""- 1_:_=, L - J lemmer ved si~pel Stemmeflerhed Står stemmetne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens Stemme ud slager - Stk 4 I en af bestyrelsenautori~rer protokol optages en kort beretning Om forhandlingerne Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer,der har deltaget i medet Tegnlngsret_, I 9 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formianden eller DZStformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne Crundfond 10 Når det b ;æres af mindst II af foreningens nediemmer efter antal el il er efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fzlles udgifter, jfr S 7, stk 2, oprettes en grundfond, hvortil ejerne årligt skal bidrage med 1 pct af ejendomsvzrdien,indtil fondensstørrelseudgør 4 ptt af denne værdi RevIsion 11 Ejerforeningensregnskabrevideresaf en revisorder velges af gener~forsamlinl;enn1r det begæresaf mindst-ii af foreningensmedlen1merefter antal eller efter fordelingstal, skal revisor vzre stawutoriseret Stk 2 Revisor afgår hvert år Genvalg kan finde Sted- Stk 3 I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forreniingsgangen er betryggende Stk <4RevisOr har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydllingfor udførelsenaf sit hverv Stk 5 Der føres en revisionsprorokol I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende Stk 6 Hver -gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremja:ggespå førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeverende medlen1mer af bestyrelsen med deres underskrift bekrzfte, at de har gjort sig bekendt med indførel sen Al'lregffsltab 12 Fo eninse!'s regnskabsår er kalenderåret Stk 2 J 'et vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegne; af revisor Opma,lcRomMden henledes pi, at bntemmelslifim! I normrnvedtagten fipder anvendelse, medlnlndre andet vedta!}et og tinglyst, Jfr 7 I lov om ejerlejligheder

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby VEDTÆGTER For Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I, 2800 Kongens Lyngby 1. Navn, formål, medlemskab og værneting. Foreningens navn er Ejerforeningen Nybrohave, Buddingevej 72 A I. Dens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ

FÆGANGEN 10-16, 4180 SORØ V E D T Æ G T E R for "EJERFORENINGEN FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NAVN: Foreningens navn er "Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Terrassehaven Postadresse: Parkvej 164/063 4700 Næstved 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Terrassehaven. Foreningens har hjemsted i Næstved. Foreningen ved dens bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN Matr.nr. 451 Dybbøl Ejerlejligheder nr. 1 39 Navn, medlemskab, værneting mv. 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN og omfatter ejerlejligheder beliggende på ejendommen matr. nr. 451 af Dybbøl.

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LODSGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LODSGÅRDEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LODSGÅRDEN For ejendommen, matr.nr. 9 fp af Store Magleby by, St. Magleby, og de i denne ejendom beliggende ejerlejligheder gælder følgende l - Navn og hjemsted: VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken Matr. nr. 75 c og 75 e Slagelse markjorder Nærværende vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen den 27.03. 2012 tinglyst den Ændringerne er indarbejdet i relevante Vedtægter for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen 1911

Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Retsafgift Registreringsafgift I alt Matr.nr. 4370, 4371 og 4372 Udenbys Klædebo Kvarter A/S Anmelder: CEJ Ejendomsadministration Meldahlsgade 5 1613 København V Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Bogense Strand

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Bogense Strand VEDTÆGTER for Ejerforeningen Bogense Strand 1 Lejlighederne som er omfattet at ejerforeningen er de, som er beliggende på matr. Nr. 3 s Bogense Strand, Bogense jorder, samt eventuelle arealer udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger J.nr. 59379 LA/ls VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger 1 Navn Foreningens navn er: Ejerforeningen Løjt Centerbygninger. 2 Hjemsted og værneting Foreningens hjemsted er Aabenraa kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for EJERFORENINGEN. Øresund Strandpark Etape 2

VEDTÆGTER. for EJERFORENINGEN. Øresund Strandpark Etape 2 Afgift: kr. 44.400,00 17012005 Ejerlav: Sundbyøster, København Anmelder: Matr. nr.: Del 2 af 1578 Advokat Carsten Ringgård Ejerlejlighed: 1-71 Østbanegade 55 Beliggenhed: 2100 København Ø Øresund Parkvej

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Teglholmen Waterfront

Vedtægter for Ejerforeningen Teglholmen Waterfront Registreringsafgift: Kr. 1.400 Ejerlav: København Matr.nr.: 363 Kongens Enghave, Ejerlejlighedsnr.: nr. 1-151 Anmelder: Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 39 46 61 31 Charlotte Olsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

EJERFORENINGSVEDTÆGTER

EJERFORENINGSVEDTÆGTER Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Jens Fuglesang Christensen Sagsnr.: 24-130675-JFC/JLS EJERFORENINGSVEDTÆGTER 1. Navn 1.1 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang Vedtaget august 2013 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Gadevang Denne erstatter alle tidligere versioner. 1 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 3 2 Generalforsamling 4 3 Ordinær generalforsamling

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose Retsafgift: DKK 1.400,- Matrikel nummer. Anmelder: Matr.nr. Seu, Sev, Sex, Sey, Sez, Seæ, Seø, Sfa, Sfb, Sfc, Sfd, Sfe, Sft, Sfg, Sfh, Sfi, Sfk, Sfl, Sfm, Sfn, Sfo, Sfp, Sfq, Sfr, Sfs Matr. nr. Set (fællesareal)

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere