VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/ Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Terrassehaven Postadresse: Parkvej 164/ Næstved 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Terrassehaven. Foreningens har hjemsted i Næstved. Foreningen ved dens bestyrelse er rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser. Retten i Næstved skal være værneting for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender mellem lejlighedsejerne indbyrdes og foreningen og lejlighedsejerne.

2 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som lejlighedsejere. Enhver lejlighedsejer er pligtig at være medlem af foreningen, og medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed (i det følgende kaldet E.L.) skal stedse være samhørende. Til hver E.L. er knyttet en anpart af ejendommens fælles rettigheder og forpligtelser. Anparten er fastsat for hver lejlighed som en brøk, der svarer til fordelingstallet for den pågældende lejlighed. Det bemærkes, at ejerforeningen skal renholde og vedligeholde veje, stier, parkeringspladser, fællesarealer, fællesrum og øvrige fælles indretninger samt renholde og vedligeholde sti- og vejbelysning og afholde samtlige driftsudgifter i forbindelse hermed, samt i øvrigt alle driftsudgifter, forrentning og amortisation af de nævnte fællesfaciliteter m.v. Der er pligt til at være medlem af ejerforeningen samt til at udrede E.L.s andel i fællesudgifter og medlemspligten indtræder med virkning fra den i skødet nævnte overtagelsesdag. En tidligere ejers medlemsskab og forpligtelser ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Stk. 5. De til området hørende fælles forsyningsanlæg og afløbsledninger, herunder vej- og stibelysning vedligeholdes af ejerforeningen, medmindre anlæggene tilhører anden udbyder af tjenester, herunder Næstved kommune, TDC med flere Stk. 6. Foreningen er pligtig at overtage ethvert vejbidrag m.v. som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende veje måtte blive pålignet.

3 3. Administration og a conto-betaling: Bestyrelsen forestår administrationen af ejerlejlighedsforeningen. Til brug herfor har bestyrelsen ret til at indrette kontor og antage lønnet medhjælp. Bestyrelsen afholder og fordeler efter fordelingstal alle udgifter til administration og drift af ejendommen, herunder forrentning og afdrag af eventuelle fælles lån, forsikringer, personale, vedligeholdelse og renholdelse af samtlige fællesarealer og installationer. Det samme gælder ejendommens el-afgifter for terrænbelysning og belysning af fællesrum og elforbrug til oplysning af ejendommens fællesrum, terrænbelysning samt fællesforsikringer (brandforsikring og husejerforsikring inclusive glasforsikring), udgifter ved udskiftning af pærer for belysning af ejendommens fællesrum og terrænbelysning. Den enkelte L.E. afholder udgiften til vand og vandafledningsafgift, efter aflæst forbrug. Med hensyn til a conto opkrævning og betaling for vand og vandafledningsafgiften gælder de samme regler som for opkrævning af a conto varme, herunder adgang til at lukke for vandforsyningen. Vandmålere vedligeholdes ligesom varmemålere for den enkelte lejlighedsejers egen regning. Stk. 5. Iøvrigt afholder ejerforeningen de arealer påhvilende udgifter, intet undtaget. Stk. 6. Der kan over hvert års regnskab opkræves et af bestyrelsen fastsat beløb til en amortisationsfond. Stk. 7. Enhver lejlighedsejer indbetaler et på den årlige generalforsamling i henhold til et af bestyrelsen forelagt budget, fastsat a conto beløb til afholdelse af fællesudgifter og a conto varmebidrag, jfr. 5. De nævnte beløb indbetales månedsvis forud.

4 Stk. 8. Bestyrelsen kan såfremt det viser sig fornødent, regulere de månedlige ydelser til dækning af fællesudgifter og a conto varme. Opgørelse over fællesudgifter ved ejendommens drift forelægges på den årlige generalforsamling. Det enhver lejlighedsejer eventuelt påhvilende restbidrag skal indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, såfremt det vedtages på generalforsamlingen, at restbidrag skal indbetales til ejerforeningen. I øvrigt fremsætter bestyrelsen forslag til dækning af underskud. Eventuelle overskydende beløb overgår til næste regnskabsår. Stk. 9. Såfremt fællesudgifter eller a conto vand- og varmebidrag og efterbetaling vedrørende samme ikke betales efter overgivelse til retslig incasso er foreningen berettiget til ved umiddelbar fogedforretning og uden sikkerhedsstillelse at kræve nedlagt forbud mod yderligere forbrug af vand og varme indtil restancerne er betalt, og i den forbindelse at afbryde forsyningen og lade tilgangene plombere Stk. 10. Udover dækning af omkostninger til advokat, låsesmed etc. er foreningen berettiget til at få dækket sine omkostninger ved at opkræve lukkeafgift og en genåbningsafgift, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 11. L. E. er pligtig til at give adgang for aflæsning af varme og vandmålere i det adviserede tidsrum, der skal dog være mindst en uges varsel. Udvendig og indvendig vedligeholdelse. A. 4. Den fælles udvendige vedligeholdelse, som påhviler ejerforeningen, omfatter alle udvendige bygningsdele, fællesarealer og fælles forsyningsledninger dog undtages, vinduespartier, altaner, blomsterkasser som tilhører den enkelte lejlighed. Malermaterialer til udvendig vedligeholdelse af dette træværk udleveres vederlagsfrit af ejerforeningen til lejlighedsejeren.

5 Stk. 2 Den indvendige vedligeholdelse omfatter alle fællesarealer og fælles anlæg, i øvrigt hovedforsyningsledninger så som vand- og varmeledninger, faldstammer, aftrækskanaler, ventilationsanlæg, el-ledninger m. v. intet undtaget, uanset om disse er ført igennem den enkelte lejlighed. Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen anviste håndværkere adgang til sin E.L., når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, modernisering m.v. eller ombygninger. For så vidt udvendig maling og/eller træbehandling af ejendommens vinduer finder sted, er lejlighedsejeren pligtig samtidig at foranledige vinduerne kittet og malet indvendigt, for så vidt dette er påkrævet. Stk. 5. Ejeren må kun foretage udvendig maling og/eller træbehandling af træ og murværk i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver. B. Vedligeholdelse af den enkelte E. L. påhviler alene ejeren af denne. Nævnte vedligeholdelse omfatter såvel maling, hvidtning og tapetsering og anden vedligeholdelse som fornyelse af gulve, træværk, murværk, puds, terrasser, blomsterkummer, radiatorer, rør, elektriske installationer og vandhaner m.v., rensning af afløb, dørlåse, samt regulering af vandforbrug i cisterner. Udskiftning af vinduespartier og udvendige døre, skal ske efter anvisning fra bestyrelsen, således at disse ikke i størrelse og udseende ikke afviger fra det eksisterende, hvis en E.L. groft forsømmes, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte den pågældende E.L. i stand for lejlighedsejerens regning og om fornødent søge sig fyldestgjort i medfør af foreningens panteret.

6 5. Varme- og varmtvandsanlæg: Varme- og varmtvandsanlægget drives for fælles regning. Alle reparationer påføres regnskab for fællesudgifter, også reparationer der har fornyelseskarakter. Hver lejlighedsejer indbetaler a conto et af bestyrelsen fastsat beløb til bestridelse af udgifterne, jfr. 3 afsnit 5. De ovennævnte udgifter fordeles efter samme principper, som er anvendt i de oprindelige lejekontrakter for ejendommen. Ejerlejlighedsejerne er forpligtet til at aftage varme og varmt vand fra Næstved Varmeværk, samt forpligtet til at respektere kontrakten hermed. En E.L.s omfang og benyttelse. 6. Ejendommen må kunne benyttes til helårsbeboelse for een familie eller et antal personer, hvor antallet ikke overstiger een person pr. husrum. Enkeltværelser må udlejes, men dog kun til een person pr. værelse. I tilfælde af udlejning af en E.L. i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejerne påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren eventuelt sideløbende med lejlighedsejeren. Alle indgåede lejekontrakter skal godkendes af bestyrelsen. Stk. 5. Uden foreningens samtykke, ved dens bestyrelse, må erhvervsmæssig benyttelse kun finde sted i det omfang erhvervet er sædvanligt forekommende i beboelsesejendomme.

7 Stk. 6. Lejlighedsejeren må selv indestå for benyttelsens lovlighed. Stk. 7. Lejlighedsejeren må ændre, modernisere og forbedre sin E.L. indvendigt, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillerum, i det omfang dette ikke er til gene med medejerne. Hertil nødvendige rørgennemføringer eller lignende kan kun gennemføres med samtykke af de lejlighedsejere, der berøres heraf, dog at det på en generalforsamling kan bestemmes, at en lejlighedsejer er pligtig at finde sig i rørgennemføring m.v., evt. mod erstatning for midlertidig og varig gene, og kun for så vidt hans vægring må anses for at være uden rimelig grund. Lejlighedsejeren må selv indestå for ændringens lovlighed. Stk. 8. Med hensyn til installationer, der kræver udvidet forbrug af vand og el, skal tilladelse, inden installationerne foretages, indhentes hos bestyrelsen, der som vilkår for at tillade sådanne installationer kan kræve, at ejeren betaler en variabel afgift svarende til det øgede forbrug. Stk. 9. Tilladelsen meddeles yderligere under forudsætning af, at lejlighedsejeren er ansvarlig for de skader, som måtte være en følge af, at installationen overbelaster de eksisterende forsyningskanaler og afløbsinstallationer, og at lejlighedsejeren i tilfælde af, at senere lignende installationer måtte medføre krav fra myndighedernes side om udvidelse af sådanne forsyningskanaler og/eller afløbsinstallationer, og den af lejlighedsejeren foretagne installation har medvirket til overbelastning, der medfører krav om udvidelse, betaler en efter forholdene passende andel af udgifterne til udvidelsen evt. med adgang til forholdsmæssig refundering af beløbet ved tilsvarende installationer i andre lejligheder, der herved benytter udvidelsen. Til sikkerhed for dette krav kan foreningen kræve, at lejlighedsejeren indbetaler et depositum, foruden ovennævnte variable afgift. Stk. 10. Såfremt der ikke opnås enighed om, hvilken andel af sådanne udvidelsesomkostninger som omhandlet i forrige stykke, der påhviler lejlighedsejeren, afgøres dette spørgsmål endeligt ved en voldgiftsret bestående af 2 voldgiftsmænd, udmeldt af Grundejernes Landsforbund, som skal have særligt kendskab til ejerlejlighedsinstituttet. Stk. 11. Opnår disse ikke enighed, udmeldes en opmand af Dommeren i Næstved, der endeligt afgør tvisten inden for de 2 voldgiftsmænds beløbsramme. Voldgiftsretten afgør tillige endeligt omkostningerne ved voldgiftssagen. Voldgiftsretten skal lægge vægt på den gavn og brugsværdi, som den pågældende installation eller modernisering medfører for den enkelte lejlighedsejer.

8 7. Fælles installationer, moderniseringer m.v. Enhver lejlighedsejer har ret, men ikke pligt til at tilslutte sig et antenneanlæg. Den enkelte lejlighedsejer aftaler direkte med den valgte leverandør i hvilket omfang antenneanlægget ønskes anvendt. Den enkelte lejlighedsejer betaler direkte til den valgte leverandør for brug af antenneanlægget. Selvstændige antenner må ikke opsættes. Enhver lejlighedsejer er pligtig at medvirke til og betale en forholdsmæssig andel af større anlægsog driftsudgifter ved moderniseringer, nyinstallationer m.v. som vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal. Stk. 5. Driftsudgifter samt udgifter til fornyelse af fællesfaciliteterne betales af ejerlejlighedsejerne efter fordelingstal og de pågældende anlæg administreres af foreningen. Stk. 6. Ejerforeningen kan lade opføre carporte/garager med henblik på udlejning til lejlighedsejere. Hvis der er ledige carporte/garager, som lejlighedsejere ikke ønsker at leje, kan udlejning ske til andre, men i så fald med en maximal opsigelsesfrist på 3 måneder. Lejlighedsejere vil altid have fortrinsret til at leje carporte/garager tilhørende ejerforeningen. 8. Husorden m.v., misligholdelse. Enhver lejlighedsejer er pligtig at udøve sin medbenyttelsesret til de fællesejendomsret undergivne rettigheder, installationer, anlæg og indretninger på hensynsfuld måde.

9 For benyttelsen af en E.L. gælder den af bestyrelsen udarbejdede gældende husorden. Særligt bemærkes dog, at husdyr ikke må holdes med undtagelse af hund (herfra undtages kamphunde af enhver art), kat, stuefugle og akvariefisk. Såfremt den enkelte E.L.E. ikke efterlever vedtægter og husorden, kan bestyrelsen træffe beslutning om forbud mod husdyrhold. I tilfælde af, at en lejlighedsejer væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, herunder ved undladelse af betaling af de ham påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme lovligt påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger ham, eller ved gentagen krænkelse af husordenen eller hensynsløs adfærd overfor medejerne, kan bestyrelsen forlange, at den pågældende lejlighedsejer fraflytter sin lejlighed med 2 måneders varsel til den 1. i måned. Bestyrelsen skal i så fald godkende den lejer, som lejligheden evt. måtte udlejes til. Sikkerhedsstillelse. Til sikkerhed for krav, som ejerforeningen måtte have eller få mod den enkelte lejlighedsejer, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægter være at lyse pantstiftende for ialt kr ,00 i hver enkelt E.L. Denne panteret respekterer uden særlig påtegning deklarationer med eller uden pant til det offentlige og/eller koncessionerede selskaber, der kræves som tinglyst betingelse for bygningsforandringer og tilbygninger, ligesom panteretten respekterer de for tiden lyste servitutter, byrder og hæftelser. Ejerforeningen kan bestemme, at denne panteret i hvert enkelt E.L. skal forhøjes, således at de kommer til at svare til mindst 1 års ydelse for den pågældende E.L. til ejerforeningen. 9. Personale. 10. Det for ejendommens drift nødvendige personale ansættes af bestyrelsen og udgifterne for hele bebyggelsen udredes efter fordelingstal.

10 11. Generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for en generalforsamling evt. en ekstraordinært indkaldt generalforsamling. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal efter fordelingstal. Til beslutning om væsentlig forandring af fællesarealer og indretninger af tilbehør eller om ændringer i nærværende vedtægt kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal stemmer herfor. Ændringer af vedtægterne kræver iøvrigt samtykke af bestyrelsen og ejerforeningens advokat. Denne udpeges af bestyrelsen. 12. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned i Næstved. Dagsorden for ordinær generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning om det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmer. 6. Forelæggelse af et af bestyrelsen udarbejdet budget, samt fastsættelse af budget, kontingent og varmebidrag. 7. a) Valg af formand. lige år b) Valg af kasserer. ulige år 8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.

11 9. Valg af 6 bestyrelsessuppleanter. 10. Valg af revisor samt 2 interne revisorer. 11. Eventuelt. 14. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når mindst 40 % af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal begærer det med henblik på behandling af et opgivet emne, Når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen og med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 15. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt og ved opslag i samtlige opgange i ejendommene med mindst to og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal oplyse tid og sted for generalforsamlingen og indeholde dagsorden. Forslag der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge de reviderede regnskaber. 16. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæringen om at få et emne behandlet på en generalforsamling må indgives skriftligt til bestyrelsen senest 30 dage før den ekstraordinære generalforsamling, og senest den 15. august, hvis emnet ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 17.

12 I generalforsamlingsprotokollen indføres et kort referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen, hvorefter det har fuld gyldighed. Dirigenten træffer alle beslutninger om generalforsamlingens lovlighed og ledelse herunder om afstemninger og disses resultat. 18. Bestyrelsen består af 8 medlemmer (1 medlem fra hver blok samt en formand og en kasserer). Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, medens resten af bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 næstformand. Hver blok vælger et bestyrelsesmedlem. På generalforsamlingen skal ligeledes vælges 6 suppleanter (en fra hver blok). Valgbare som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er kun foreningens medlemmer og medlemmer af deres husstand. Ethvert medlem er på skift pligtig til at lade sig indvælge i bestyrelsen som medlem af denne eller som suppleant. Stk. 5. Formand og kasserer er medlemmer af bestyrelsen for en 2-årig periode. Formanden kan ikke komme på valg samme år som kassereren. Stk. 6. De øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges for en 1-årig periode. Stk. 7. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder indkaldes suppleanten til bestyrelsesmøderne i dennes fravær. Bestyrelsen leder ejerforeningens anliggender. 19.

13 20. Bestyrelsesmøde indkaldes med 14 dages skriftligt varsel, hvis blot et bestyrelsesmedlem forlanger det. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i hans forfald - af næstformanden, og er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme eller i hans forfald - næstformandens afgørende. Stk.3. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages et kort referat af bestyrelsesmøderne. Referater underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 21. Ejerforeningen tegnes af formand og kasserer i forening. Ved forfald af en af forannævnte, med næstformand. Ved større afgørelser dog i samråd med bestyrelsen. 22. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. juni til den 31. maj. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsaut. revisor samt to valgte interne revisorer. 23. Ejerforeningens hidtidige vedtægter er tinglyst servitut- og pantstiftende for ,00 kr. Nærværende dokument begæres tinglyst som servitutstiftende og pantstiftende for yderligere kr ,00 (i hver enkelt E.L.) på matr. nr. 10 eæ, Åderup, Næstved jorder, ejerlejlighed nr , Parkvej , 4700 Næstved og matr. nr. 10 ey, Åderup, Næstved jorder, Ejerlejlighed nr (intern nummerering ) Bogensevej 15-37, 4700 Næstved. som gensidig forpligtende og bebyrdende deklaration, således at ejerforeningen har sikkerhed for ialt ,00 kr. i hver enkelt E.L.

14 Deklarationen respekterer til enhver tid uden særlig påtegning deklarationer med eller uden pant til det offentlige og/eller koncessionerede selskaber i forbindelse med gennemførelse af ombygninger. Påtaleberettiget er foreningen ved dens bestyrelse. Med hensyn til de ejendommen påhvilende prioriteter, byrder, rettigheder og forpligtelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. juni 1988, ekstraordinær generalforsamling den 3. februar 1994 og ordinær generalforsamling den 13. oktober Bestyrelsens godkendelse af foranstående vedtægter i henhold til generalforsamlingsbeslutningen den 6.november Bestyrelsens godkendelse af foranstående vedtægter i henhold til Generalforsamlingsbeslutningen den 16. april 2009.

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere