Overdragelsesaftale. Uggel h use-la n g kastru p Kraftvarrneværk. ' Advokat, Ph,D. Advokatfirmaet F energi b miljø. Pernllle Aagaard Truelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overdragelsesaftale. Uggel h use-la n g kastru p Kraftvarrneværk. ' Advokat, Ph,D. Advokatfirmaet F energi b miljø. Pernllle Aagaard Truelsen"

Transkript

1 Advokatfirmaet F energi b miljø Pernllle Aagaard Truelsen ' Advokat, Ph,D Aboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon: Telefax: J.nr. 0B'1 1 B1 B Overdragelsesaftale Uggel h use-la n g kastru p Kraftvarrneværk

2 Advokatfirmaet F energi tr miljø lndhold 1. Aftalens parter,,,,,,.,.,.,,..,,.,.,,,,,,,,, 3 2. Baggrund for aflalen...,...,,...,,.,,, 3 3. Det overdra9ne,,.,,,,,,.., Overdragelsessummen.,...,,.,.,,.., 5 5. Overtagelsesdagen og drift frem til overtagelsesdagen., , Refusionsopgøre1se.,..,..,..,..., Medarbejdere.,,.,..,..,...,,,,,.,...,,.7 8. Løbende aftaler...,.,7 L Momsreguleringsforpligtelse..,.,,,.,.,......,..., I 10. Forslkringer,,,.,,...,.. B 11, Verserende sa9er.,.,,,...,,,,,,...,,,., I '12, Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks erklæringer vedrørende vmfl, S 23 f..,...,,,,. I 13. Verdos betlngelser.....,...,..,,,.,,10 14, Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks betingelser,..,..,,,..,.,...,..,...,,.12 15, Tvister...,,..,,,...,,..,.,.13 16, Closing...,...,,,.,.,,13 17, lkrafttræden og aftalens bortfald,,,,.,.,.,...,,..,, Bllagsoverslgt:...,,, slde 2 af 16

3 Advokatfirmaet f energi t miljø 1, Aftalens parter Uggelhuse-Langkastrup Krattvarmeværk A.m,b.a. (i det følgende Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarmeværk) Kastrupvej 41a Langkastrup 8960 Randers SØ CVR nr og Verdo Varme y'ús eller ordre (i det følgende Verdo Varme) Agerskellet Randers NV CVR nr og Verdo Produktion A/S (i det følgende Verdo Produktion) Agerskellet Randers CVR nr (Verdo Varme og Verdo Produktlon betegnes samlet som Verdo, og Uggelhuse- Langstrup Kraftvarmeværk iforening med Verdo betegnes som Parterne) 2. Baggrund for aftalen 21 Verdo Varme A/S har den 26, me 2014 fremsat et ikke bindende tilbud på overtagelse af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. Parterne har efterfølgende forhandlet om tilbuddets enkelte elementer, I forlængelse af tilbud af 26. mal 2014 og de efterfølgende forhandlinger har Parteme indgået denne overdragelsesaftale om, at Uggelhuse'Langkastrup Kraftvarmeværk overdrager samtllge selskabets kollektive varmeforsyningsaktlvlteter med tilhørende aktiver og passlver til henholdsvis Verdo Varme og Verdo Produktlon. Verdo Produktion overtager kraftvarmeværket indklusiv hovedpumperne. Verdo Varme overtager dislributionsnettet frem tll hovedpumperne, slde 3 af 16

4 Advokatfirmaet F energ b miljø 2.3 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks driftsaftale med Gjerlev Varmeværk ophører pr, overdragelsesdagen, Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme opløses først ved likvidation, nàr eventuelle klagesager over tilslutnlngspligt- og forbllvelsespligt er endelig afsluttet, 2.4 Formålet med denne aftale er nærmere at fastlægge omfanget af det overdragne og betingelserne herfor, Det overdragne 31 Overdragelsen omfatter Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks kollektive varmeforsynlngsvirksomhed pr. overtagelsesdagen, Det vil sige aktiver og passlver samt rettigheder og forpligtelser med tllknytning til varmeforsynlngen. Overdragelsen omfatter følgende aktiver og forpllgtelser: 32 Ejendomrnen Kastrupvej4l a, Langkastrup, 8960 Randers, matr, nr, 20d, Langkastrup By, Virring inkluslv Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. Kortrids vedlagt som bilag f. 3.3 Alle de varmelednlnger, herunder stlkledninger, som tilhører Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk, og som er beliggende i offentllge eller prlvate arealer. Alle de af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk tilhørende målere, maskiner, driftsinventar, driftsmateriel, værktøjer og lagre af hjælpestoffer og reservedele, der vedrører den kollektive varmeforsyning. 3.5 Uggelhuse-Langkaslrup Kraftvarmeværks elektroniske og trykte materlale, herunder ledningsreglster samt registrerede og ikke-reglstrerede lmmaterialretllgheder, der pr. overdragelsesdagen måtte tilhøre eller indgá i virksomhedens sædvanllge drlft, 3.6 Varmeprismæsslg underdækning eller overdækning i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk frem tll overtagelsesdagen, 3.7 Overdragelsen omfatter Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks gaeld til bank og leverand ørersamt Kommunekredlt,, slde 4 at 16 $.È

5 Advokatfirmaet î energi t miliø Overdragelsen omfatter Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks rettigheder og forpligtelser pr, overtagelsesdagen i henhold til miljøgodkendelse og projektgodkendelse vedrørende Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks kollektive varmeforsyningsanlæ9, 3,9 Verdo overtager verserende retssager og verserende sager om lnddrivelse af restancer hos forbrugerne pr. overtagelsesdagen, Konkret er der 5 verserende retssager om manglende betaling, jf. pkt ,10 Verdo overtager Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks tilbagebetalingsforpligtelser, henholdsvis opkrævningsret hos varmeforbrugerne for forbrug i indeværende varmear I henhold til anmeldte takster. Pä overtagelsesdagen foranlediger Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarmeværk, at der foretages måleraflæsnlng og udarbejdes endeligt varmeprlsregnskab for perloden fra 1, Juli 2014lrem til overtagelsesdagen. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk indsender regnskabet til Energitilsynet i overensstemmelse med gældende regler Llsten over overtagne og undtagne aktiver, som nævnt i pkt, 3,2-3.10, skal ikke anses for udtømmende. Såfremt Parterne bliver bekendt med yderllgere aktiver eller passiver, som ikke er beskrevet i pkt, 3,2-3,10, men som ikke desto mlndre udgør en del af virksomheden, skal disse overdrages til Verdo. 4. Overdragelsessummen 41 Overdragelsessummen udgør kr Verdo udarbejder købesums-allokering snarest muligt efter overtagelsen på baggrund af dokumentatlon modtaget fra Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk, 5, Overtagelsesdagen og drift frem tll overtagelsesdagen 5.1 Overtagelsesdagen er fastsat tll den 1. januar 2015,ll. dog punkt ,2 Sáfremt betingelsen I pkt lkke er opfyldt på overtagelsesdagen udskydes overtagelsesdagen indtil betlngolsen i pkt,13.2 er opfyldt, Såfremt betingelsen i pkt. 13,2 slde 5 al'16

6 Advokatfirmaet f energi b miljø ikke er opfyldt senest 30, juni 2015 bortfalder aftalen. Såfremt øvrige closingsbetingelser ikke er opfyldt 1, januar 2015 bortfalder aftalen. 5,3 Pá overtagelsesdagen overtager Verdo den af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk hidtil drevne kollektive varmeforsyningsvirksomhed, 5.4 På overtagelsesdagen overgár risikoen for vedligeholdelsen af de overdragne aktiver tilverdo. 5,5 I tlden mellem datoen for aftalens underskrift og overtagelsesdagen driver Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarmeværk anlægget på sædvanlig vis, således at selskabet afdrager gæld I overensstemmelse med den hidtldige afdragsprofil og takster fastsættes og opkræves i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og værkets hidtidige principper pá afskrivninger m,v. Endvidere mä Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk i tiden mellem datoen for aftalens underskrift og overtagelsesdagen lkke uden Verdos forudgående skriftlige samtykke foretage dlspositioner af væsentlig eller vidtragkkende betydning for anlægget, 5.6 Med dlsposltioner af væsentlig eller vidtrækkende betydning forstås blandt andet - men ikke begrænset til - følgende:. Overtrække kassekredit eller udvlde kassekredltten udover den nuværende godkendte ramme på kr, o Udvlde gældsrammen hos Kommunekredit eller optage nye lån. Foretagelse af væsentlige ændringer af selskabets organisation,. Ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere,. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom,. Forøgelse af honorarer og lønninger, uden Verdos forudgâende accept,. Forøgelse af udglfterne tll Gjerlev Varmeværk Amba.. Salg af løsøre, herunder maskiner, drifrsinventar og driftsmateriel,. Oprettelse køb og salg af datterselskaber.. Enkeltinvesteringer uden for det godkendte takstbudget over kr. 50,000,00, Påbegyndelse af nye eller opgivelse af eksisterende anlægsprojekter over kr, ,00.. Spekulationsvirksomhed, herunder fx køb og salg af kapltalandele, obligationer eller lignende,. Andre ekstraordinære dispositioner, som forpligter Uggelhuse-Langstrup Kraftvarmeværk i lighed med ovennævnte dlspositioner. slde 6 at 16

7 Advokattirmaet F energi t miljø 6. Refusionsopgørelse 6,1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges af Parterne ifællesskab sædvanlig refusionsopgørelse over virksomhedens indteegter og udgifter, idet alle indtægter og udgifter, som kan henføres til tiden før overtagelsesdagen, tilkommer/respektivt afholdes af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. 6.2 Refusionsopgørelsen skal udfærdiges senest 30 dage efter overtagelsen. Refusionssaldoen berigtiges kontant umiddelbart efter, at opgørelsen foreligger godkendt af begge parter. 6,3 Refusionssaldoenforrentes lkke, 7. Medarbejdere 7.1 Overdragelsen omfatter ingen medarbejdere, idet der lkke er ansatte medarbejdere hos Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk, 8. Løbende aftaler 8.1 Verdo overtager alle rettigheder og forpligtelser i henhold til de af Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarmeværk indgåede aftaler, der vedrører den kollektlve varmeforsynlngsvirksomhed, herunder, men ikke begrænset til: ' Afialer med forbrugere om leverlng af varme o Rettigheder i henhold tll deklarationer om anbringelse af ledninger, pumpestatloner mv.. Kommunekredit Lån nr og lán nr ?? r Bygnlngsforslkrlng hos AXA Forslkring, pollce nr. ALB,FBV,35,o0.12, Jf. bllag 2. Erhvervsforsiking (Løsøreforsikrlng) hos AXA Forsikring, pollce nr, ALB.FBV '13, Jf. bllag 3 r Erhvervs- og produktansvarsforslkrlng hos AXA Forsikring, police nr, 418,PHV.35.00,11, jf, bllag 4. Masklnforslkrlng hos AXA Forslkrlng, pollce nr, ALB'MA'35,00'13, Jf. bllag 5 r Elektronlkforslkrlng hos AXA Forsikring, pollce nr.418.e1,35.00,12,lf. bilag 6. Maskindriftstabsforsikring hos AXA Forsikrlng, police nr, A18.M , Jf, bllagt slde 7 af 16 pi

8 Advokatfirrnaet F energ b miljø ' Servlce- og repartionsaftale pá Jernbacher gasmotor model JMS 416 GS- N.LC dateret 16. marts 2009, Jf. bilag I. Allonge tilserviceaftale model type (leverlng af smøreolie) dateret 16. marts 2009, jf. bllag 9. lndividuel aftale med NEAS Energy om handel af el samt balancehändtering af 21. november 2012,jf. bllag 10,. Aftale med NEAS Energy om håndtering af manuelle reserver/regulerkraft og prlmær reserver af 21. november 2012,jf. bllag I I. Aftale om køb af gas med HMN, if, bilag l2 8.2 I det omfang, hvori tredjemands godkendelse er nødvendig for Verdos overtagelse af de ipunkt 8.1 nævnte aftaler, vil Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmes bestyrelse bistå Verdo med at opná en sådan godkendelse. 9. Momsreguleringsforpligtelse 9,1 Da denne aftale vedrører overdragelsen af on virksomhed, beregnes der ikke moms af de overdragne aktiver, idet Verdo erklærer at være registreret i henhold til merværdiafgiftsloven, Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk giver senest B dage efter overtagelsesdagen fornøden meddelelse til SKAT om overdragelsen. 9.2 Verdo overtager den på de overdragne aktlver hvilende momsreguleringsforpligtigelse. Uggelhuse-Langkastup Kraftvarmeværks revisor udarbejder opgørelse over momsreguleringsforpligtelsen uden ugrundet ophold efter overtagelsesdagen, 10. Forsikringer 10,1 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk forpligter slg tll at holde forsikrlngerne i kraft, indtil overtagelsesdagen og så vidt muligt opslge gældende forslkring med virkning fra overtagelsesdagen, 10.2 Verdo forpllgter slg tll sikre sig, at Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks aktiver kan forsikres på overtagelsesdagen. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk er dog forpligtet til at sikre, at anlægget pä closingdagen fortsat er i en sádan stand, at det fortsat er muligt at forsikre anlægget, slds I af 16

9 Advokatfirmaet F energi b miljø 1,,1. Verserende sager 11,1 Mellem Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk og i alt 5 husstande verserer der aktuelt følgende sager ved domstolen om opkrævning og inddrivelse af restanceri Sagerne er sat i bero af Retten i Randers på udfaldet af en sag, der er blevet behandlet ãf Højesteret den 2. juni 2014,jf. bilag 12. Ovennævnte sager ventes derfor afgjort i løbet a'f Sàfremt sagerne lkke er afgjort inden overtagelsesdagen, indtræder Verdo i de verserende sager. Eventuelle betallnger vedrørende de verserende retssager tilfalder Uggelhuse' Langkastup Kraftvarmeværk, sáfremt betaling sker før closing, og eventuelle betalin' ger efter oloslng tilfalder Verdo, 11.2 En række forbrugere hos Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk har påklaget Randers Kommunes påbud om tilslutnlngspligt, henholdsvis forbllvelsespligttilenergiklagenævnet, Sagens behandling for nævnet varetages af Randers Kommune, 12. Uggelhuse.Langkastrup Kraftvarmeværks erklæringer vedrørende vmfl. $ 23f 12,1 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk erklærer, at selskabet repræsenterer de forbrugere, som er tilknyttet kraftva rmevaerket' '12,2 Uggelhuse-Langkastup Kraftvarmeværk erklærer, at overdragelsen af den kollektive vármeforsyningsvirksomhed til Verdo ikke er omfattet af forbrugernes forkøbsret efter varmeforsyningslovens S 23 f. Forkøbsretten efter varmeforsyningslovens $ 23 f udlø' ses kun, nv s en kollektiv varmeforsynlngsvirksomhed overdrages af andre end de tllknyttede forbrugere. slde I af 16

10 Advokatfirmaet? energi b miljø 13. Verdos betingelser 13,1 Aftalen er fra Verdos side betinget af følgende: 13.2 Der betales et gældsudlignlngsbidrag på kr, inklusiv moms pr. tilsluttet husstand hos Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk inden 1, december 2014, Såfremt 16 eller flere husstande lkke lnden 1. december 2014 har betalt gældsudllgningsbidraget udskydes overtagelsesdagen. Husstande, som har opnået garanti fra Randers Kommune for betaling af gældsudligningsbldraget, indgår ikke i opgørelsen af husstande, som ikke har indbetalt gældsudligningsbidrag. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk skal umiddelbart etter at overdragelsesaftalen er godkendt af generalforsamlingen, Jf. pkt, 14,1 i en Excel-fil sende en fortegnelse over de husstande som er tilknyttet værket i til Verdo, sâledes at Verdo kan udsende en opkrævning af betaling af gældsudligningsbidraget lnden 1. november 2014 og med en betalingsfrist på 14. dage. 13,3 Husstande hos Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk betaler et tillæg til prisen for varme fra Verdo i en 10-àrig periode, Med prisen for varme fra Verdo menes en pris svarende tll prlsen for varme tll varmenettet i Randers og efter samme takststruktur, som Verdo anvender i Randers. Kraftvarmetillægget reduceres som en trappe over 10 år, hvorefter prisen i Randers Varme net er harmonlseret med Uggelhuse- Langkastrup Kraflvarmeværk, Jf, dog punkt 14,2. Kraftvarmetlllægget bestàr dels af en fast afgift og dels et arealbldrag i henhold tll nedenstâende skema, Kraftvarmetillægget reguleres årligt med 0,5 af nettoprislndekset, An KRAFTVARMETILUEG FAST AFGIFTL, INKL. MOMS KRAFWARMETILUEG AREAL BIDRAG,INKL MOMS 1 3,500 kr, 36,03 kr. pr, m kr, 36,03, kr. pr, m2 6lde 10 af l6

11 Advokatfirmaet F energ b miljø kr. 36,03 kr. pr, m kr. 28,55 kr, pr. m2 5 2,773 k. 28,55 kr, pr. m kr. 28,55 kr, pr. m kr. 13,13 kr, pr, m2 I kr. '13,13 kr. pr. m2 I kr. 13,13 kr, pr. m Randers Kommune tilkendegiver, at kommunen på anfordringsvllkår vil give garantl for at ville betale gældsudligningsbidraget for de personer, som kommunen I henhold til gældende regler kan meddele garantlfor Energitilsynet meddeler skriftligt eller mundtligt accept af Verdos opkrævning af gældsudligningsbidrag og kraftvarmetlllæg hos forbrugerne i Uggelhuse-Langkastrup Krattvarmeværk Verdos almindelige henholdsvis teknlske leverlngsbestemmelser finder anvendelse I forhold til ljernvarmeleveringen i Uggelhuse-Langkastrup efter overtagelsesdagen. Anvendelsen af Verdos almlndelige henholdsvls teknlske leverlngsbestemmelser betyder blandt andet, at leveringspunktet flyttes tll tilgangssiden af varmeveksleren, således at ejerskabet af varmeveksleren overgår til husstanden efter overtagelsesdagen' slde 11 af 16 çs

12 Advokatfirmaet F energi b miljø 13,7 Randers Kommune har pálagt alle tilsluttede husstande - i alt I Uggelhuse- Langkastrup forblivelsespligt til fiernvarme, Endvidere har Randers Kommune pàlagt 61 husstande tilslutnlngspllgt til flernvarme, En række af disse husstande er dog efter gældende regler berettiget tllfrltaget for tislutnlngspllgt. Randers Kommune behandler ansøgning om fritagelse efter gældende regler i løbet af vinteren? , Såfremt efterfølgende klagesager ved Energlklagenævnet over Randers Kommunes påbud om tilslutningspligt- og forblivelsespligt resulterer i, at det økonomiske grundlag for Verdos overtagelse væsentlig forrykkes forbeholder Verdo slg adgang til at foretage tilbagerulning af overdragelsen. Verdo kan dog lkke kræve, at overdragelsen tilbagerulles pá et senere tidspunkt end 31. december ,8 Uggelhuse-Langkastrup Krafivarmeværk først opløses ved likvldation, når Verdos accept hertil forligger, Verdo har pligt til at meddele accept tll opløsnlng af Uggelhuselangkastrup Kraftvarmeværk, når eventuelle klagersager over meddelte påbud om tilslutnings- og forbllvelsespligt I Uggelhuse-Langkastrup er endellg er afgjort ved Energiklagenævn eller domslol. 14. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks betingelser 14,1 Aftalen er fra Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks side betlnget af, at aftalen om overdragelse af kraftvarmeværkel godkendes af generalforsamlingen med del flertalskrav, som følger af vedtægtens bestemmelser om likvldation af andelsselskabet. Det vil sige mindst halvdelen af selskabets andelshavere skalvære repræsenteret på generalforsamlingen, og endvldere skal beslutningen vedtages med mindst 213 aí de af andelshaverne afglvne stemmer, som er repræsenteret pâ generalforsamllngen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 213 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen lnden 14 dage til en ny generalforsamling, Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med slmpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn tll det repræsenterede antal andelshavere. Verdo tilkendegiver hermed sin hensigt til at reducere i kraftvarmetillægget, hvis der glves mullghed for frlt brændselsvalg. En sádan reduktlon er betinget af, at muligheden for frit brændselsvalg faktisk udnyttes. Alle Verdos underskud/tab ved indgåelse af denne aftale modregnes i gevinsten ved frit brændselsvalg forud for reduktlon I kraftvarmetillægget, Hvis der gives mullghed for frlt brændselsvalg vil Verdo udarbejde selskabsøkonomiske beregninger der viser, om det kan betale sig at skifte brændsel, Hvls selskabsøkonomiske beregnlnger vlser, at det kan betale sig at sklfte brændsel, vil Verdo lave brugerøkonomiske beregninger der viser økonomien i anvendelsen af frlt brændselsvalg, herunder omkostninger til etablering, besparelserne i driftsomkostnlnger samt eventuel modregning af ovennævnte underskud/tab, til brug eide 12 af '16

13 Advokatfirmaet F energi U miljø for ovennævnte reduktion. Verdo vil fremlægge disse beregninger for bestyrelsen eller brugergruppen I Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. 15, Tvister 15.1 Enhver tvist mellem Verdo og Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk om gennemførelse af nærværende aftale eller om forsláelsen eller fortolkningen af de i nærværende aftale indeholdte bestemmelser samt om hvllke regler, der skal finde anvendelse vedrørende forhold, hvorom overdragelsesaftalen ikke indeholder bestemmelser, søges løst ved forhandling og i mlndelighed. 15,2 Hvor forhandling mellem Parterne ikke fører til løsning af tvisten, afgøres tvlsten ved domstolene, medmlndre Parterne aftaler andet. 16. Closlng 16.1 Closing flnder sted på adressen Kaskupvej4la, Langkashup pá et af Parterne nærmere aftalt tidspunkt - dog tidligst, når alle betingelser er opfyldt, 16,2 Betingelserne for closing er følgende: At der ikke hos Uggelhuse"Langkastrup Kraftvarmeværk er foretaget dlspositioner lstrid med Pkt At kreditgrænsen på lånene og kassekredltten for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk ikke er overtrukket. At der lkke hos Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk er truffet beslulninger om at overdrage fordringer. At husstandene tilsluttet Uggelhuse-Langkstrup Kraftvarmeværk har betalt gældsudligningsbidrag i overensstemmelse med punkt At husstandene tllslutlet Uggelhuse-Langkstrup Kraftvarmeværk pá generalforsamltngen som led I godkendelse af overdragelsesaftalen har vedtaget, at overdrage varmevekslerne til de enkelte kunder.. At Energitilsynet skriftlige eller mundtlíg har accepteret Verdos opkrævning af gældudligningsbidrag og kraftvarmetillæg, jf, pkt, 13,5. At Randers Kommune har stlllet garanti i overensstemmelse med punkt 13.4 At Randers Kommune har udstedt og tinglyst de påbud om forblivelses- og tilslutnlngspllgt I Uggelhuse-Langkastrup som kommunen lovllgt kan meddele. At Randers Kommune har tiltrådt aftalen ved aftalens underskrift slds l3af 16

14 Advokatfirmaet F energ b miljø a a At Randers Kommune har meddelt Verdo Varme tilsagn om kommunal lánegaranti pá baggrund af ansøgning, og at Randers Kommunes garantistillelse sker uden omkostnlnger for Verdo At Verdo kan overtage eksisterende lån hos Kommunekredit At den fremlagte dokumentatlon efter Verdos opfattelse opfylder lovgivningens krav 16.3 Ved closing skal Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk overdrage eller sørge for overdragelsen af:. Dokumentation fra banken som viser størrelsen af kassekreditten. Dokumentation fra Kommunekredit med hensyn til størrelsen af lånene Nøgler tll Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk beliggende Kastrupvej4'1a, Langkastrup, 8900 Randers. Anlægskartotek sarnt manualer, der anvendes I forblndelse med Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarmeværks drlft samt andre genstande, løsøfe mv., der skal over-drages i det omfang, at disse ikke allerede forefindes på virksomheden.. Verdo senest 1, december 2014 har fået adgang tll at gennemse regnskaber, herunder bilag og fakturaer fra og til kunder, og priseftervisninger samt andre dokumenter iforbindelse med regulerlngsmæssige forhold for de sidste 5 år. Verdo senest på closingdagen fâr adgang til relevante dokumenter vedrørende selskabels skatteforhold, herunder selvangívelser m.v. ' Kvlttere for modtagelser af betallng, Jf. pkt ,4 Ved closlng skalverdo: ' Betale købesummen i henhold til pkt. 4,1 Kvittere for modtagelsen af de I pkt. 15,2 nævnte effekter, 16.5 Parterne udfærdiger ifællesskab en protokol om det på closíngmødet passerede. 17, lkrafüræden og aftalens þortfald 17.1 Aftalen træder i kraft ved dens underskrift Afralen ophører og falder bort, sâfremt betlngelserne i pkt, 13 og 14 lkke er opfyldt senest 30. juni 2015, dog ikke for så vidt angâr pkt. '14.2, sldè 14 af l6

15 Advokatfirmaet? energ b miljø 18. Bilagsoversigt: Bilag 1; Rids over ejendom Bilag 2: Bygningsforsikrlng hos AXA Forsikring Bllag 3: Erhvervsforslkring hos AXA Forslkring Bilag 4: Erhvervs- og produktansvarsforslkrlng hos AXA Forsikring Bilag 5: Masklnforslkrlng hos AXA Forsikring Bilag 6: Elektronikforslkring hos AXA Forsikring Bilag 7: Maskindriftstabsforsikring hos AXA Forslkrlng Bilag 8: Servlce- og reparationsaftale med Jernbacher. Bilag 9: Allonge til servlce- og reparationsaftale Bllag 1O: lndividuel aftale med NEAS Energy om handel af el samt balancehåndtering Bilag 11: Aftale med NEAS Energy om håndtering af manuelle reserver/regulerkraft og primær reserver Bilag 12: Aftale om køb af gas med HMN Dato: \*. ",t,"\þ*^ 2014 Underskrifi: Som modtagne sblskaþ: _ Verdo Varmä æ' 'F "v Underskrift: Som modtagne selskab; Verdo Produktion A/S slde l5 af 16

16 Advokatflrmaet energi b miljø ãngkastrup Kraftvarmeværk Amba,,, J, / -' u. -> 4z S-f 7' /a'-74/7- -z! /.. -. I tilknytning til aftalens pkt tilkendegiver Randers Kommune, at kommunen vil opfylde den heri angivne betingelse om garanti, forudsat at Verdo vilforestå opkrævnlng og lnddrivelse af gældudligningsbidraget, ved opkrævning over varmeprlsen med 5000 kr, inklusiv moms pr. år I tilknytning til aftalens pkt. 13,7 indestár Randers Kommune, at kommunen vil tinglyse påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt på de ejendomme i Uggelhuse- Langkastrup, hvortil kommunen lovligt kan meddele påbud om tllslutnlngs- eller forblivelsespligt, Endellg indestår Randers Kommune itilknytnlng tll pkt. 13,7, at allerede lovlige meddelt påbud om tllslutningspligt- og forblivelsespllgt på ejendomme i Uggelhuse- Langkastrup er tinglyst korrek. Dato: /5,/ io 2014 Underskrift: '\i'.,'''' 1-,-r,'' í,'v Randers Kommune -,-'j.'.;; :t'íiíj,,,..17,'í-,'. ),.r, side 16 ef 16

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Tilbud på køb af ejendom

Tilbud på køb af ejendom Pkt. 111 Tilbud på køb af ejendom Sagsnr. 90980 Byrådet Lukket punkt Resume I arbejdet for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune.

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.0 SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.3 Selskabets adresse er Amaliegårdvej 7, Postboks 53, 8543 Hornslet 2.0

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø Godkendt på 2. ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2014 Tilrettet den 1. oktober 2014 efter Vordingborg Kommunes indsættelse

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere