Overdragelsesaftale. Uggel h use-la n g kastru p Kraftvarrneværk. ' Advokat, Ph,D. Advokatfirmaet F energi b miljø. Pernllle Aagaard Truelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overdragelsesaftale. Uggel h use-la n g kastru p Kraftvarrneværk. ' Advokat, Ph,D. Advokatfirmaet F energi b miljø. Pernllle Aagaard Truelsen"

Transkript

1 Advokatfirmaet F energi b miljø Pernllle Aagaard Truelsen ' Advokat, Ph,D Aboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon: Telefax: J.nr. 0B'1 1 B1 B Overdragelsesaftale Uggel h use-la n g kastru p Kraftvarrneværk

2 Advokatfirmaet F energi tr miljø lndhold 1. Aftalens parter,,,,,,.,.,.,,..,,.,.,,,,,,,,, 3 2. Baggrund for aflalen...,...,,...,,.,,, 3 3. Det overdra9ne,,.,,,,,,.., Overdragelsessummen.,...,,.,.,,.., 5 5. Overtagelsesdagen og drift frem til overtagelsesdagen., , Refusionsopgøre1se.,..,..,..,..., Medarbejdere.,,.,..,..,...,,,,,.,...,,.7 8. Løbende aftaler...,.,7 L Momsreguleringsforpligtelse..,.,,,.,.,......,..., I 10. Forslkringer,,,.,,...,.. B 11, Verserende sa9er.,.,,,...,,,,,,...,,,., I '12, Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks erklæringer vedrørende vmfl, S 23 f..,...,,,,. I 13. Verdos betlngelser.....,...,..,,,.,,10 14, Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks betingelser,..,..,,,..,.,...,..,...,,.12 15, Tvister...,,..,,,...,,..,.,.13 16, Closing...,...,,,.,.,,13 17, lkrafttræden og aftalens bortfald,,,,.,.,.,...,,..,, Bllagsoverslgt:...,,, slde 2 af 16

3 Advokatfirmaet f energi t miljø 1, Aftalens parter Uggelhuse-Langkastrup Krattvarmeværk A.m,b.a. (i det følgende Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarmeværk) Kastrupvej 41a Langkastrup 8960 Randers SØ CVR nr og Verdo Varme y'ús eller ordre (i det følgende Verdo Varme) Agerskellet Randers NV CVR nr og Verdo Produktion A/S (i det følgende Verdo Produktion) Agerskellet Randers CVR nr (Verdo Varme og Verdo Produktlon betegnes samlet som Verdo, og Uggelhuse- Langstrup Kraftvarmeværk iforening med Verdo betegnes som Parterne) 2. Baggrund for aftalen 21 Verdo Varme A/S har den 26, me 2014 fremsat et ikke bindende tilbud på overtagelse af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. Parterne har efterfølgende forhandlet om tilbuddets enkelte elementer, I forlængelse af tilbud af 26. mal 2014 og de efterfølgende forhandlinger har Parteme indgået denne overdragelsesaftale om, at Uggelhuse'Langkastrup Kraftvarmeværk overdrager samtllge selskabets kollektive varmeforsyningsaktlvlteter med tilhørende aktiver og passlver til henholdsvis Verdo Varme og Verdo Produktlon. Verdo Produktion overtager kraftvarmeværket indklusiv hovedpumperne. Verdo Varme overtager dislributionsnettet frem tll hovedpumperne, slde 3 af 16

4 Advokatfirmaet F energ b miljø 2.3 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks driftsaftale med Gjerlev Varmeværk ophører pr, overdragelsesdagen, Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme opløses først ved likvidation, nàr eventuelle klagesager over tilslutnlngspligt- og forbllvelsespligt er endelig afsluttet, 2.4 Formålet med denne aftale er nærmere at fastlægge omfanget af det overdragne og betingelserne herfor, Det overdragne 31 Overdragelsen omfatter Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks kollektive varmeforsynlngsvirksomhed pr. overtagelsesdagen, Det vil sige aktiver og passlver samt rettigheder og forpligtelser med tllknytning til varmeforsynlngen. Overdragelsen omfatter følgende aktiver og forpllgtelser: 32 Ejendomrnen Kastrupvej4l a, Langkastrup, 8960 Randers, matr, nr, 20d, Langkastrup By, Virring inkluslv Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. Kortrids vedlagt som bilag f. 3.3 Alle de varmelednlnger, herunder stlkledninger, som tilhører Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk, og som er beliggende i offentllge eller prlvate arealer. Alle de af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk tilhørende målere, maskiner, driftsinventar, driftsmateriel, værktøjer og lagre af hjælpestoffer og reservedele, der vedrører den kollektive varmeforsyning. 3.5 Uggelhuse-Langkaslrup Kraftvarmeværks elektroniske og trykte materlale, herunder ledningsreglster samt registrerede og ikke-reglstrerede lmmaterialretllgheder, der pr. overdragelsesdagen måtte tilhøre eller indgá i virksomhedens sædvanllge drlft, 3.6 Varmeprismæsslg underdækning eller overdækning i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk frem tll overtagelsesdagen, 3.7 Overdragelsen omfatter Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks gaeld til bank og leverand ørersamt Kommunekredlt,, slde 4 at 16 $.È

5 Advokatfirmaet î energi t miliø Overdragelsen omfatter Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks rettigheder og forpligtelser pr, overtagelsesdagen i henhold til miljøgodkendelse og projektgodkendelse vedrørende Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks kollektive varmeforsyningsanlæ9, 3,9 Verdo overtager verserende retssager og verserende sager om lnddrivelse af restancer hos forbrugerne pr. overtagelsesdagen, Konkret er der 5 verserende retssager om manglende betaling, jf. pkt ,10 Verdo overtager Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks tilbagebetalingsforpligtelser, henholdsvis opkrævningsret hos varmeforbrugerne for forbrug i indeværende varmear I henhold til anmeldte takster. Pä overtagelsesdagen foranlediger Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarmeværk, at der foretages måleraflæsnlng og udarbejdes endeligt varmeprlsregnskab for perloden fra 1, Juli 2014lrem til overtagelsesdagen. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk indsender regnskabet til Energitilsynet i overensstemmelse med gældende regler Llsten over overtagne og undtagne aktiver, som nævnt i pkt, 3,2-3.10, skal ikke anses for udtømmende. Såfremt Parterne bliver bekendt med yderllgere aktiver eller passiver, som ikke er beskrevet i pkt, 3,2-3,10, men som ikke desto mlndre udgør en del af virksomheden, skal disse overdrages til Verdo. 4. Overdragelsessummen 41 Overdragelsessummen udgør kr Verdo udarbejder købesums-allokering snarest muligt efter overtagelsen på baggrund af dokumentatlon modtaget fra Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk, 5, Overtagelsesdagen og drift frem tll overtagelsesdagen 5.1 Overtagelsesdagen er fastsat tll den 1. januar 2015,ll. dog punkt ,2 Sáfremt betingelsen I pkt lkke er opfyldt på overtagelsesdagen udskydes overtagelsesdagen indtil betlngolsen i pkt,13.2 er opfyldt, Såfremt betingelsen i pkt. 13,2 slde 5 al'16

6 Advokatfirmaet f energi b miljø ikke er opfyldt senest 30, juni 2015 bortfalder aftalen. Såfremt øvrige closingsbetingelser ikke er opfyldt 1, januar 2015 bortfalder aftalen. 5,3 Pá overtagelsesdagen overtager Verdo den af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk hidtil drevne kollektive varmeforsyningsvirksomhed, 5.4 På overtagelsesdagen overgár risikoen for vedligeholdelsen af de overdragne aktiver tilverdo. 5,5 I tlden mellem datoen for aftalens underskrift og overtagelsesdagen driver Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarmeværk anlægget på sædvanlig vis, således at selskabet afdrager gæld I overensstemmelse med den hidtldige afdragsprofil og takster fastsættes og opkræves i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og værkets hidtidige principper pá afskrivninger m,v. Endvidere mä Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk i tiden mellem datoen for aftalens underskrift og overtagelsesdagen lkke uden Verdos forudgående skriftlige samtykke foretage dlspositioner af væsentlig eller vidtragkkende betydning for anlægget, 5.6 Med dlsposltioner af væsentlig eller vidtrækkende betydning forstås blandt andet - men ikke begrænset til - følgende:. Overtrække kassekredit eller udvlde kassekredltten udover den nuværende godkendte ramme på kr, o Udvlde gældsrammen hos Kommunekredit eller optage nye lån. Foretagelse af væsentlige ændringer af selskabets organisation,. Ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere,. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom,. Forøgelse af honorarer og lønninger, uden Verdos forudgâende accept,. Forøgelse af udglfterne tll Gjerlev Varmeværk Amba.. Salg af løsøre, herunder maskiner, drifrsinventar og driftsmateriel,. Oprettelse køb og salg af datterselskaber.. Enkeltinvesteringer uden for det godkendte takstbudget over kr. 50,000,00, Påbegyndelse af nye eller opgivelse af eksisterende anlægsprojekter over kr, ,00.. Spekulationsvirksomhed, herunder fx køb og salg af kapltalandele, obligationer eller lignende,. Andre ekstraordinære dispositioner, som forpligter Uggelhuse-Langstrup Kraftvarmeværk i lighed med ovennævnte dlspositioner. slde 6 at 16

7 Advokattirmaet F energi t miljø 6. Refusionsopgørelse 6,1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges af Parterne ifællesskab sædvanlig refusionsopgørelse over virksomhedens indteegter og udgifter, idet alle indtægter og udgifter, som kan henføres til tiden før overtagelsesdagen, tilkommer/respektivt afholdes af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. 6.2 Refusionsopgørelsen skal udfærdiges senest 30 dage efter overtagelsen. Refusionssaldoen berigtiges kontant umiddelbart efter, at opgørelsen foreligger godkendt af begge parter. 6,3 Refusionssaldoenforrentes lkke, 7. Medarbejdere 7.1 Overdragelsen omfatter ingen medarbejdere, idet der lkke er ansatte medarbejdere hos Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk, 8. Løbende aftaler 8.1 Verdo overtager alle rettigheder og forpligtelser i henhold til de af Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarmeværk indgåede aftaler, der vedrører den kollektlve varmeforsynlngsvirksomhed, herunder, men ikke begrænset til: ' Afialer med forbrugere om leverlng af varme o Rettigheder i henhold tll deklarationer om anbringelse af ledninger, pumpestatloner mv.. Kommunekredit Lån nr og lán nr ?? r Bygnlngsforslkrlng hos AXA Forslkring, pollce nr. ALB,FBV,35,o0.12, Jf. bllag 2. Erhvervsforsiking (Løsøreforsikrlng) hos AXA Forsikring, pollce nr, ALB.FBV '13, Jf. bllag 3 r Erhvervs- og produktansvarsforslkrlng hos AXA Forsikring, police nr, 418,PHV.35.00,11, jf, bllag 4. Masklnforslkrlng hos AXA Forslkrlng, pollce nr, ALB'MA'35,00'13, Jf. bllag 5 r Elektronlkforslkrlng hos AXA Forsikring, pollce nr.418.e1,35.00,12,lf. bilag 6. Maskindriftstabsforsikring hos AXA Forsikrlng, police nr, A18.M , Jf, bllagt slde 7 af 16 pi

8 Advokatfirrnaet F energ b miljø ' Servlce- og repartionsaftale pá Jernbacher gasmotor model JMS 416 GS- N.LC dateret 16. marts 2009, Jf. bilag I. Allonge tilserviceaftale model type (leverlng af smøreolie) dateret 16. marts 2009, jf. bllag 9. lndividuel aftale med NEAS Energy om handel af el samt balancehändtering af 21. november 2012,jf. bllag 10,. Aftale med NEAS Energy om håndtering af manuelle reserver/regulerkraft og prlmær reserver af 21. november 2012,jf. bllag I I. Aftale om køb af gas med HMN, if, bilag l2 8.2 I det omfang, hvori tredjemands godkendelse er nødvendig for Verdos overtagelse af de ipunkt 8.1 nævnte aftaler, vil Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmes bestyrelse bistå Verdo med at opná en sådan godkendelse. 9. Momsreguleringsforpligtelse 9,1 Da denne aftale vedrører overdragelsen af on virksomhed, beregnes der ikke moms af de overdragne aktiver, idet Verdo erklærer at være registreret i henhold til merværdiafgiftsloven, Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk giver senest B dage efter overtagelsesdagen fornøden meddelelse til SKAT om overdragelsen. 9.2 Verdo overtager den på de overdragne aktlver hvilende momsreguleringsforpligtigelse. Uggelhuse-Langkastup Kraftvarmeværks revisor udarbejder opgørelse over momsreguleringsforpligtelsen uden ugrundet ophold efter overtagelsesdagen, 10. Forsikringer 10,1 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk forpligter slg tll at holde forsikrlngerne i kraft, indtil overtagelsesdagen og så vidt muligt opslge gældende forslkring med virkning fra overtagelsesdagen, 10.2 Verdo forpllgter slg tll sikre sig, at Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks aktiver kan forsikres på overtagelsesdagen. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk er dog forpligtet til at sikre, at anlægget pä closingdagen fortsat er i en sádan stand, at det fortsat er muligt at forsikre anlægget, slds I af 16

9 Advokatfirmaet F energi b miljø 1,,1. Verserende sager 11,1 Mellem Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk og i alt 5 husstande verserer der aktuelt følgende sager ved domstolen om opkrævning og inddrivelse af restanceri Sagerne er sat i bero af Retten i Randers på udfaldet af en sag, der er blevet behandlet ãf Højesteret den 2. juni 2014,jf. bilag 12. Ovennævnte sager ventes derfor afgjort i løbet a'f Sàfremt sagerne lkke er afgjort inden overtagelsesdagen, indtræder Verdo i de verserende sager. Eventuelle betallnger vedrørende de verserende retssager tilfalder Uggelhuse' Langkastup Kraftvarmeværk, sáfremt betaling sker før closing, og eventuelle betalin' ger efter oloslng tilfalder Verdo, 11.2 En række forbrugere hos Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk har påklaget Randers Kommunes påbud om tilslutnlngspligt, henholdsvis forbllvelsespligttilenergiklagenævnet, Sagens behandling for nævnet varetages af Randers Kommune, 12. Uggelhuse.Langkastrup Kraftvarmeværks erklæringer vedrørende vmfl. $ 23f 12,1 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk erklærer, at selskabet repræsenterer de forbrugere, som er tilknyttet kraftva rmevaerket' '12,2 Uggelhuse-Langkastup Kraftvarmeværk erklærer, at overdragelsen af den kollektive vármeforsyningsvirksomhed til Verdo ikke er omfattet af forbrugernes forkøbsret efter varmeforsyningslovens S 23 f. Forkøbsretten efter varmeforsyningslovens $ 23 f udlø' ses kun, nv s en kollektiv varmeforsynlngsvirksomhed overdrages af andre end de tllknyttede forbrugere. slde I af 16

10 Advokatfirmaet? energi b miljø 13. Verdos betingelser 13,1 Aftalen er fra Verdos side betinget af følgende: 13.2 Der betales et gældsudlignlngsbidrag på kr, inklusiv moms pr. tilsluttet husstand hos Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk inden 1, december 2014, Såfremt 16 eller flere husstande lkke lnden 1. december 2014 har betalt gældsudllgningsbidraget udskydes overtagelsesdagen. Husstande, som har opnået garanti fra Randers Kommune for betaling af gældsudligningsbldraget, indgår ikke i opgørelsen af husstande, som ikke har indbetalt gældsudligningsbidrag. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk skal umiddelbart etter at overdragelsesaftalen er godkendt af generalforsamlingen, Jf. pkt, 14,1 i en Excel-fil sende en fortegnelse over de husstande som er tilknyttet værket i til Verdo, sâledes at Verdo kan udsende en opkrævning af betaling af gældsudligningsbidraget lnden 1. november 2014 og med en betalingsfrist på 14. dage. 13,3 Husstande hos Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk betaler et tillæg til prisen for varme fra Verdo i en 10-àrig periode, Med prisen for varme fra Verdo menes en pris svarende tll prlsen for varme tll varmenettet i Randers og efter samme takststruktur, som Verdo anvender i Randers. Kraftvarmetillægget reduceres som en trappe over 10 år, hvorefter prisen i Randers Varme net er harmonlseret med Uggelhuse- Langkastrup Kraflvarmeværk, Jf, dog punkt 14,2. Kraftvarmetlllægget bestàr dels af en fast afgift og dels et arealbldrag i henhold tll nedenstâende skema, Kraftvarmetillægget reguleres årligt med 0,5 af nettoprislndekset, An KRAFTVARMETILUEG FAST AFGIFTL, INKL. MOMS KRAFWARMETILUEG AREAL BIDRAG,INKL MOMS 1 3,500 kr, 36,03 kr. pr, m kr, 36,03, kr. pr, m2 6lde 10 af l6

11 Advokatfirmaet F energ b miljø kr. 36,03 kr. pr, m kr. 28,55 kr, pr. m2 5 2,773 k. 28,55 kr, pr. m kr. 28,55 kr, pr. m kr. 13,13 kr, pr, m2 I kr. '13,13 kr. pr. m2 I kr. 13,13 kr, pr. m Randers Kommune tilkendegiver, at kommunen på anfordringsvllkår vil give garantl for at ville betale gældsudligningsbidraget for de personer, som kommunen I henhold til gældende regler kan meddele garantlfor Energitilsynet meddeler skriftligt eller mundtligt accept af Verdos opkrævning af gældsudligningsbidrag og kraftvarmetlllæg hos forbrugerne i Uggelhuse-Langkastrup Krattvarmeværk Verdos almindelige henholdsvis teknlske leverlngsbestemmelser finder anvendelse I forhold til ljernvarmeleveringen i Uggelhuse-Langkastrup efter overtagelsesdagen. Anvendelsen af Verdos almlndelige henholdsvls teknlske leverlngsbestemmelser betyder blandt andet, at leveringspunktet flyttes tll tilgangssiden af varmeveksleren, således at ejerskabet af varmeveksleren overgår til husstanden efter overtagelsesdagen' slde 11 af 16 çs

12 Advokatfirmaet F energi b miljø 13,7 Randers Kommune har pálagt alle tilsluttede husstande - i alt I Uggelhuse- Langkastrup forblivelsespligt til fiernvarme, Endvidere har Randers Kommune pàlagt 61 husstande tilslutnlngspllgt til flernvarme, En række af disse husstande er dog efter gældende regler berettiget tllfrltaget for tislutnlngspllgt. Randers Kommune behandler ansøgning om fritagelse efter gældende regler i løbet af vinteren? , Såfremt efterfølgende klagesager ved Energlklagenævnet over Randers Kommunes påbud om tilslutningspligt- og forblivelsespligt resulterer i, at det økonomiske grundlag for Verdos overtagelse væsentlig forrykkes forbeholder Verdo slg adgang til at foretage tilbagerulning af overdragelsen. Verdo kan dog lkke kræve, at overdragelsen tilbagerulles pá et senere tidspunkt end 31. december ,8 Uggelhuse-Langkastrup Krafivarmeværk først opløses ved likvldation, når Verdos accept hertil forligger, Verdo har pligt til at meddele accept tll opløsnlng af Uggelhuselangkastrup Kraftvarmeværk, når eventuelle klagersager over meddelte påbud om tilslutnings- og forbllvelsespligt I Uggelhuse-Langkastrup er endellg er afgjort ved Energiklagenævn eller domslol. 14. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks betingelser 14,1 Aftalen er fra Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværks side betlnget af, at aftalen om overdragelse af kraftvarmeværkel godkendes af generalforsamlingen med del flertalskrav, som følger af vedtægtens bestemmelser om likvldation af andelsselskabet. Det vil sige mindst halvdelen af selskabets andelshavere skalvære repræsenteret på generalforsamlingen, og endvldere skal beslutningen vedtages med mindst 213 aí de af andelshaverne afglvne stemmer, som er repræsenteret pâ generalforsamllngen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 213 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen lnden 14 dage til en ny generalforsamling, Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med slmpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn tll det repræsenterede antal andelshavere. Verdo tilkendegiver hermed sin hensigt til at reducere i kraftvarmetillægget, hvis der glves mullghed for frlt brændselsvalg. En sádan reduktlon er betinget af, at muligheden for frit brændselsvalg faktisk udnyttes. Alle Verdos underskud/tab ved indgåelse af denne aftale modregnes i gevinsten ved frit brændselsvalg forud for reduktlon I kraftvarmetillægget, Hvis der gives mullghed for frlt brændselsvalg vil Verdo udarbejde selskabsøkonomiske beregninger der viser, om det kan betale sig at skifte brændsel, Hvls selskabsøkonomiske beregnlnger vlser, at det kan betale sig at sklfte brændsel, vil Verdo lave brugerøkonomiske beregninger der viser økonomien i anvendelsen af frlt brændselsvalg, herunder omkostninger til etablering, besparelserne i driftsomkostnlnger samt eventuel modregning af ovennævnte underskud/tab, til brug eide 12 af '16

13 Advokatfirmaet F energi U miljø for ovennævnte reduktion. Verdo vil fremlægge disse beregninger for bestyrelsen eller brugergruppen I Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. 15, Tvister 15.1 Enhver tvist mellem Verdo og Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk om gennemførelse af nærværende aftale eller om forsláelsen eller fortolkningen af de i nærværende aftale indeholdte bestemmelser samt om hvllke regler, der skal finde anvendelse vedrørende forhold, hvorom overdragelsesaftalen ikke indeholder bestemmelser, søges løst ved forhandling og i mlndelighed. 15,2 Hvor forhandling mellem Parterne ikke fører til løsning af tvisten, afgøres tvlsten ved domstolene, medmlndre Parterne aftaler andet. 16. Closlng 16.1 Closing flnder sted på adressen Kaskupvej4la, Langkashup pá et af Parterne nærmere aftalt tidspunkt - dog tidligst, når alle betingelser er opfyldt, 16,2 Betingelserne for closing er følgende: At der ikke hos Uggelhuse"Langkastrup Kraftvarmeværk er foretaget dlspositioner lstrid med Pkt At kreditgrænsen på lånene og kassekredltten for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk ikke er overtrukket. At der lkke hos Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk er truffet beslulninger om at overdrage fordringer. At husstandene tilsluttet Uggelhuse-Langkstrup Kraftvarmeværk har betalt gældsudligningsbidrag i overensstemmelse med punkt At husstandene tllslutlet Uggelhuse-Langkstrup Kraftvarmeværk pá generalforsamltngen som led I godkendelse af overdragelsesaftalen har vedtaget, at overdrage varmevekslerne til de enkelte kunder.. At Energitilsynet skriftlige eller mundtlíg har accepteret Verdos opkrævning af gældudligningsbidrag og kraftvarmetillæg, jf, pkt, 13,5. At Randers Kommune har stlllet garanti i overensstemmelse med punkt 13.4 At Randers Kommune har udstedt og tinglyst de påbud om forblivelses- og tilslutnlngspllgt I Uggelhuse-Langkastrup som kommunen lovllgt kan meddele. At Randers Kommune har tiltrådt aftalen ved aftalens underskrift slds l3af 16

14 Advokatfirmaet F energ b miljø a a At Randers Kommune har meddelt Verdo Varme tilsagn om kommunal lánegaranti pá baggrund af ansøgning, og at Randers Kommunes garantistillelse sker uden omkostnlnger for Verdo At Verdo kan overtage eksisterende lån hos Kommunekredit At den fremlagte dokumentatlon efter Verdos opfattelse opfylder lovgivningens krav 16.3 Ved closing skal Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk overdrage eller sørge for overdragelsen af:. Dokumentation fra banken som viser størrelsen af kassekreditten. Dokumentation fra Kommunekredit med hensyn til størrelsen af lånene Nøgler tll Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk beliggende Kastrupvej4'1a, Langkastrup, 8900 Randers. Anlægskartotek sarnt manualer, der anvendes I forblndelse med Uggelhuse- Langkastrup Kraftvarmeværks drlft samt andre genstande, løsøfe mv., der skal over-drages i det omfang, at disse ikke allerede forefindes på virksomheden.. Verdo senest 1, december 2014 har fået adgang tll at gennemse regnskaber, herunder bilag og fakturaer fra og til kunder, og priseftervisninger samt andre dokumenter iforbindelse med regulerlngsmæssige forhold for de sidste 5 år. Verdo senest på closingdagen fâr adgang til relevante dokumenter vedrørende selskabels skatteforhold, herunder selvangívelser m.v. ' Kvlttere for modtagelser af betallng, Jf. pkt ,4 Ved closlng skalverdo: ' Betale købesummen i henhold til pkt. 4,1 Kvittere for modtagelsen af de I pkt. 15,2 nævnte effekter, 16.5 Parterne udfærdiger ifællesskab en protokol om det på closíngmødet passerede. 17, lkrafüræden og aftalens þortfald 17.1 Aftalen træder i kraft ved dens underskrift Afralen ophører og falder bort, sâfremt betlngelserne i pkt, 13 og 14 lkke er opfyldt senest 30. juni 2015, dog ikke for så vidt angâr pkt. '14.2, sldè 14 af l6

15 Advokatfirmaet? energ b miljø 18. Bilagsoversigt: Bilag 1; Rids over ejendom Bilag 2: Bygningsforsikrlng hos AXA Forsikring Bllag 3: Erhvervsforslkring hos AXA Forslkring Bilag 4: Erhvervs- og produktansvarsforslkrlng hos AXA Forsikring Bilag 5: Masklnforslkrlng hos AXA Forsikring Bilag 6: Elektronikforslkring hos AXA Forsikring Bilag 7: Maskindriftstabsforsikring hos AXA Forslkrlng Bilag 8: Servlce- og reparationsaftale med Jernbacher. Bilag 9: Allonge til servlce- og reparationsaftale Bllag 1O: lndividuel aftale med NEAS Energy om handel af el samt balancehåndtering Bilag 11: Aftale med NEAS Energy om håndtering af manuelle reserver/regulerkraft og primær reserver Bilag 12: Aftale om køb af gas med HMN Dato: \*. ",t,"\þ*^ 2014 Underskrifi: Som modtagne sblskaþ: _ Verdo Varmä æ' 'F "v Underskrift: Som modtagne selskab; Verdo Produktion A/S slde l5 af 16

16 Advokatflrmaet energi b miljø ãngkastrup Kraftvarmeværk Amba,,, J, / -' u. -> 4z S-f 7' /a'-74/7- -z! /.. -. I tilknytning til aftalens pkt tilkendegiver Randers Kommune, at kommunen vil opfylde den heri angivne betingelse om garanti, forudsat at Verdo vilforestå opkrævnlng og lnddrivelse af gældudligningsbidraget, ved opkrævning over varmeprlsen med 5000 kr, inklusiv moms pr. år I tilknytning til aftalens pkt. 13,7 indestár Randers Kommune, at kommunen vil tinglyse påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt på de ejendomme i Uggelhuse- Langkastrup, hvortil kommunen lovligt kan meddele påbud om tllslutnlngs- eller forblivelsespligt, Endellg indestår Randers Kommune itilknytnlng tll pkt. 13,7, at allerede lovlige meddelt påbud om tllslutningspligt- og forblivelsespllgt på ejendomme i Uggelhuse- Langkastrup er tinglyst korrek. Dato: /5,/ io 2014 Underskrift: '\i'.,'''' 1-,-r,'' í,'v Randers Kommune -,-'j.'.;; :t'íiíj,,,..17,'í-,'. ),.r, side 16 ef 16

Overdragelsesaftale. Mejlby Kraftvarmeværk. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Overdragelsesaftale. Mejlby Kraftvarmeværk. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11769 paa@energiogmiljo.dk

Læs mere

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Overdragelsesaftale. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. www.energiogmiljo.dk

Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. www.energiogmiljo.dk Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Det vil jeg tale om Generalforsamlingens beslutning om lukning Godkendelse hos Randers Kommune Energistyrelsens dispensation Randers Kommunes

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Side 1 af 10 Indhold 1. AFTALENS BAGGRUND 3 2. DET OVERDRAGNE 3 3. MEDARBEJDERE 5 4. OVERDRAGELSESSUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE 6 5. OVERTAGELSESDAGEN 6 6. REFUSIONSOPGØRELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\ AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\000010.doc Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 Side

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem J. NR.: 104395 SAMARBEJDSAFTALE Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion ( Samarbejdsaftalen ) Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi & Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000 Helsingør CVR-nr. 64502018 (herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Aftale. Aarhus Oktober Sagsnr Dok.nr UDKAST oktober 2015

Aftale. Aarhus Oktober Sagsnr Dok.nr UDKAST oktober 2015 Aarhus Oktober 2015 Sagsnr. 021613-0031 Aftale om etablering af det fælleskommunale redningsberedskab Nordvestjyllands Brandvæsen I/S, mellem Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Skive Kommune og Struer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 46567.17.37./av VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Vandværkets forsyningsområde... 3 3. Andelshavere

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Vedtægter Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Generelle bestemmelser 1. Navnet er Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Grundejerforeningen og vandværket

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 09/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S vedrørende overdragelsen og grenspaltningen af den servicevirksomhed, som hidtil

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park 1. Ejerlaugets navn, område og hjemsted 1. Ejerlaugets navn er Ejerlauget Båstrup Park. Ejerlaugets medlemmer er de følgende 5 områdeforeningen: Grundejerforeningen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere