Overdragelsesaftale Århus Vand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overdragelsesaftale Århus Vand A/S"

Transkript

1 Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Side 1 af 10

2 Indhold 1. AFTALENS BAGGRUND 3 2. DET OVERDRAGNE 3 3. MEDARBEJDERE 5 4. OVERDRAGELSESSUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE 6 5. OVERTAGELSESDAGEN 6 6. REFUSIONSOPGØRELSE 7 7. KONTRAKTER 7 8. MOMSREGULERINGSFORPLIGTELSE 8 9. FORSIKRINGER OPLYSNINGER / INDESTÅELSER TVISTER BILAGSOVERSIGT 10 Mellem på den ene side Århus Kommune Side 2 af 10

3 Bautavej Århus V (i det følgende kaldet Overdrager) og på den anden side Århus Vand A/S CVR-nr.: [INDSÆT] Bautavej Århus V (i det følgende kaldet Selskabet) (Overdrager og Selskabet tilsammen kaldet Parterne og hver for sig en Part ) er dags do indgået følgende overdragelsesaftale (herefter Overdragelsesaftale ) 1. Aftalens baggrund 1.1 Denne Overdragelsesaftale indgås i forbindelse med, driften i Overdragers virksomhed bestående af bl.a. ejendomme, driftsmidler, inventar, varebeholdninger, tilgodehavender, gældsforpligtelser samt andre forpligtelser overdrages til Selskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overdragelsesaftale. 1.2 Denne aftale fastsætter de nærmere betingelser og vilkår for overdragelsen af virksomheden. 2. Det overdragne Overdragelsen omfter Overdragers samlede virksomhed releret til vand- og spildevandsforsyninger (herefter Virksomheden ) pr. overtagelsesdagen dvs. samtlige aktiver og passiver samt alle nuværende og fremtidige rettigheder og forpligtelser forbundet med Virksomheden pr. overtagelsesdagen, fri for tredjemandsrettigheder. Det overdragne omfter, uden begrænsning, følgende: 2.1 Merielle aktiver Ejendomme, anlæg, driftsinventar mv. som opregnet i bilag A. Salget af ejendommene fra Overdrager til Selskabet skal dokumenteres i separe skøder. Selskabet varetager fornøden tinglysning uden ugrundet ophold efter overtagelsesdagen, jfr. Pkt Ejendommene overdrages med tilbagekøbsklausul, således Overdrager har ret til få ejendommene tilbageskødet, såfremt ejendommene overgår til anden anvendelse end vand- og spildevandsforsyning. Tilbagekøbsklausulen er vedlagt som bilag B og underskrives af Parterne samtidig med nærværende Overdragelsesaftale, hvorefter Overdragers advok sørger for behørig tinglysning af Overdragers ret. Side 3 af 10

4 2.1.3 Alle de Overdrager tilhørende eller leasede køretøjer, trailere, palleløftere o. lign., jf. bilag C. 2.2 Immerielle rettigheder Overdragers elektroniske og trykte meriale vedrørende Virksomheden, herunder ledningsregistre samt registrerede og ikke-registrerede immerialrettigheder, der pr. overdragelsesdagen måtte tilhøre eller indgå i forsyningsadministrionens sædvanlige drift, jf. bilag D. 2.3 Varelager Det til Virksomheden hørende varelager pr. overtagelsesdagen. Varelageret opgøres af Overdrager på overtagelsesdagen, idet en repræsentant for Selskabet, herunder eventuelt dettes revisor, er berettiget til deltage i optællingen. 2.4 Undtagne aktiver Overdragers debitorer pr. overtagelsesdagen, herunder fordringer på tilslutningsbidrag overdrages ikke, idet disse samlede er opgjort og indregnet i Selskabets åbningsbalance Overdrager forestår på vegne af Selskabet inddrivelsen af debitorer og skal yde sit bedste for inddrive Virksomhedens debitorer efter inkassolovens bestemmelser herom. Såfremt inddrivelsen af Virksomhedens debitorer ikke er tilendebragt inden for 24 måneder fra overtagelsesdagen, eller har inddrivelsen afsløret større tab end foruds ved værdiansættelsen af debitorerne, skal Selskabet vederlægges, krone for krone, for forskellen mellem den i åbningsbalancen opgjorte værdi og det inddrevne beløb. Inddrevne beløb opgøres og overdrages til Selskabet senest 14 kalenderdage efter udløbet af 24 måneder fra overtagelsesdagen. 2.5 Ikke-udtømmende angivelse af aktiver Listen over overtagne og undtagne aktiver som nævnt i pkt skal ikke anses for udtømmende. Såfremt Parterne bliver bekendt med yderligere aktiver, som ikke er beskrevet i pkt , men som ikke desto mindre udgør en del af Virksomheden, inklusive sådanne aktiver, som Virksomheden måtte erhverve i perioden mellem underskrivelsen og overtagelsesdagen skal sådanne yderligere aktiver uden varsel fra Overdrager overdrages til Selskabet, uden dette udløser yderligere betaling til Overdrager. 2.6 Ikke-udtømmende angivelse af forpligtelser Selskabet overtager fra Overdrageren de overtagne forpligtelser som udtømmende angivet i bilag E, herunder Overdragers tilbagebetalingsforpligtelser til vand- og spildevandsforbrugerne pr. overtagelsesdagen. De oplistede overtagne forpligtelser i bilag E skal ikke anses for udtømmende. Såfremt Parterne bliver bekendt med yderligere forpligtelser, som ikke er oplistet i bilag E, men som ikke desto mindre udgør en del af Virksomheden, inklusive sådanne forpligtelser, som Side 4 af 10

5 Virksomheden måtte påtage sig i perioden mellem underskrivelsen og overtagelsesdagen skal sådanne yderligere forpligtelser uden varsel fra Overdrager overdrages til Selskabet, uden dette udløser refusion til Selskabet Overdragelsen omfter Overdragers rettigheder og forpligtelser pr. overtagelsesdagen i henhold til miljøgodkendelse, spildevandsudledningstilladelser, vandindvindingstilladelser og andre tilladelser vedrørende Århus Kommunes vand- og spildevandsforsyning. 3. Medarbejdere Slettet: 3.1 Overtagne medarbejdere Selskabet overtager pr. overdragelsesdagen de medarbejdere, som på dette tidspunkt er ans i Virksomheden, samt de medarbejdere, der overføres fra andre afdelinger i Teknik og Miljø i medfør af overdragelse af opgaver herfra til Selskabet, dog foruds sådanne medarbejdere ikke har opsagt deres ansættelsesforhold til frræden inden overtagelsesdagen. Hvilke medarbejdere, Selskabet overtager, er angivet i bilag F Tjenestemænd, der aktuelt er beskæftiget inden for Århus Kommune, Vand og Spildevand, skal efter vandsektorlovens 34, stk. 1, udlånes til Selskabet med bevarelse af deres ansættelsesforhold til Århus Kommune. Vilkårene for kommunens udlån af tjenestemænd til Selskabet fastlægges i en udlånsaftale, der er vedlagt som bilag G. Selskabet skal efter vandsektorlovens 34, stk. 2, tilbyde tjenestemændene overgang til ansættelse i Selskabet. Hvis en tjenestemand accepterer et tilbud om overgang til ansættelse i Selskabet, vil denne ikke længere være ans i Århus Kommune. Såfremt en tjenestemand forbliver ans i Århus Kommune og udlånes til Selskabet, kan Selskabet ikke uden Århus Kommunes samtykke bringe udlånet til ophør. 3.2 Informion Overdrager underretter de overtagne og undtagne medarbejdere om overdragelse af virksomheden i overensstemmelse med gældende retsforskrifter. 3.3 Feriepenge- og pensionsforpligtelser mv Selskabet indtræder efter reglerne i lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i rettigheder og forpligtelser efter funktionærloven, kollektive overenskomster mv. over for de overtagne medarbejdere, herunder i henseende til anciennitet, løn og pension Selskabet forestår efter nærmere aftale med Århus Kommune løbende bidrag til pensionsforpligtelserne vedrørende de udlånte tjenestemandsanste medarbejdere, (jf. 3.1.), og egne, tidligere Side 5 af 10

6 tjenestemandsanste nedarbejdere, samt indgår, sammen med AffaldVarme Århus, i en fælles forpligtelse vedrørende pensioner til tjenestemænd, pensioneret fra det daværende Århus Kommunale Værkers fællesfunktioner før 1. januar Der henvises til udlånsaftalen (bilag G) Overdragelsen omfter Århus Kommunes forpligtelser pr. overtagelsesdagen i forhold til medarbejderne, herunder aktualiserede ferie- og barselsfondsforpligtelser, jf. punkt Overdragelsessummen og dens berigtigelse 4.1 Købesummen for Virksomheden og de hertil hørende aktiver berigtiges ved tildeling af aktier til Overdrager i det stiftede Århus Vand A/S (Selskabet) pr. overtagelsesdagen. Udstedelsen af aktierne til Overdrager gennemføres ved en kapitalforhøjelse i Selskabet ved apportindskud Købesummen opgøres og berigtiges således: Grunde og bygninger Tekniske anlæg Andre anlæg, driftsmeriel og inventar Merielle anlægsaktiver under udførelse Nedskrivninger AKTIVER I ALT der berigtiges på følgende måde Århus Kommune modtager aktier for nom. Overkurs ved emission Afregningsmellemværende Forudbetalt tilslutningsbidrag Anden gæld PASSIVER I ALT 4.2 Kapitalforhøjelsen i Selskabet andrager således nominelt kr.???, hvilket beløb tegnes fuldt ud af Overdrager til kurs???. 4.3 Selskabet drager omsorg for udfærdigelsen af de nødvendige adkomst- og rettighedsdokumenter, således Selskabet afholder omkostningerne hermed, dog således Overdrager vederlagsfrit stiller de nødvendige oplysninger til rådighed for disse ekspeditioner. Særligt bistår Overdrager med eventuelle udmrikuleringer og sikring af Selskabets ejendomsrettigheder. 5. Overtagelsesdagen 5.1 Overtagelsesdagen er fasts til den 1. oktober Side 6 af 10

7 5.2 På overtagelsesdagen overtager Selskabet den af Overdrager hidtil drevne Virksomhed med de hertil hørende aktiver og rettigheder samt de i nærværende Overdragelsesaftale opregnede forpligtelser. 5.3 På overtagelsesdagen overgår risikoen for og vedligeholdelsen af de overdragne aktiver til Selskabet. 5.4 Overtagelsesbalancen pr. overtagelsesdagen udarbejdes med udgangspunkt i åbningsbalancen for den stiftede Virksomhed af Selskabets revisor. Overdragelsesbalance skal godkendes af hver af Parterne. 6. Refusionsopgørelse 6.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges af Parterne i fællesskab sædvanlig refusionsopgørelse over Virksomhedens indtægter og udgifter, idet alle indtægter og udgifter, herunder personaleomkostninger, herunder feriepenge, som kan henføres til tiden før overtagelsesdagen tilkommer / respektive afholdes af Overdrager. 6.2 Refusionssaldoen berigtiges kontant på anfordring. 7. Kontrakter 7.1 Selskabet overtager alle rettigheder og forpligtelser i henhold til de af Overdrager indgåede aftaler, der vedrører den overdragne Virksomhed, herunder men ikke begrænset til: Forpligtelser og rettigheder, der er knyttet til medarbejderforhold Rettigheder og forpligtelser vedrørende fast ejendom, der overdrages ved denne aftales punkt Rettigheder i henhold til deklarioner om anbringelse af renseanlæg, pumpestioner, bassiner, ledninger, brønde, overløbsbygværker mv. Overdrager udøver påtaleretten på vegne af selskabet, hvis Selskabet måtte ønske dette Forpligtelser og rettigheder, der er knyttet til leasede motorkøretøjer Andre aftaler med leverandører og kunder. Side 7 af 10

8 7.2 Overdrager forestår indhentelse af nødvendige samtykker vedrørende overdragelse af kontrakterne. Såfremt disse ikke er opnået inden overtagelsesdagen, skal Overdrager og Selskabet indtil samtykkerne er opnået samarbejde med henblik på : i. give Selskabet alle fordele (med fradrag af relerede udgifter påført Overdrager, som ellers skulle have været afholdt af Selskabet, inklusiv og uden begrænsning skter og afgifter) af rettigheder i henhold til sådanne kontrakter; ii. etablere ethvert rimeligt og lovligt arrangement med henblik på tilføre sådanne fordele til Selskabet; og iii. på Selskabets anmodning men for Overdragers regning og risiko (a) opsige kontrakterne og/eller (b) håndhæve Overdragers rettigheder i henhold til kontrakterne I det omfang Selskabet tilføres fordelene ved kontrakterne i henhold til dette afsnit 7, skal Selskabet i fuldt omfang opfylde alle Overdragers forpligtelser i henhold til kontrakterne og skal godtgøre og skadesløsholde Overdrager for alle sådanne forpligtelser og retsskridt foretaget af tredjemand og enhver anden part i forbindelse hermed, foruds sådanne retsskridt udelukkende er baseret på handlinger eller undladelser foretaget af Selskabet i overensstemmelse med dette afsnit 7 efter overtagelsesdagen. 8. Momsreguleringsforpligtelse 8.1 Der erlægges ikke moms som følge af overdragelsen af Virksomheden, jf. lov om merværdiafgift 8, stk.1, idet Selskabet er momsregistreret. 8.2 Selskabet overtager uden for overdragelsessummen eventuel momsreguleringsforpligtelse vedrørende de overdragne aktiver. 8.3 Overdrager opgør momsreguleringsforpligtelsen uden ugrundet ophold efter overtagelsesdagen. 9. Forsikringer 9.1 Overdrager forpligter sig til holde forsikringerne i kraft indtil Selskabet har tegnet nye forsikringer, hvilket skal ske senest med virkning fra 1. juli Overdragers eventuelle udgifter til forsikringspræmie for perioden efter overtagelsesdagen refunderes over refusionsopgørelsen. Forsikringerne er indgået for kalenderåret. Side 8 af 10

9 10. Oplysninger / indeståelser 10.1 Overdrager har til Selskabet udleveret diverse meriale samt givet oplysninger om den overdragne virksomhed. Ved "Overdrager erklærer" skal i det følgende forstås, en erklæring er korrekt, medmindre Overdrager havde eller burde have haft kendskab til, oplysningen i erklæringen ikke var korrekt Indtil tinglysning på priv jord er gennemført udøver Århus Kommune på vegne af Selskabet påtaleretten vedr. servitutter på prive ejendomme 10.3 Overdrager erklærer: alt det overdragne tilhører Overdrager, er ubehæftet samt alle driftsmidler, som er nødvendige for driften af den købte Virksomhed, er i brugbar stand, de overdragne produkter og immerielrettigheder ikke krænker tredjemands rettigheder, der ikke er uopfyldte påbud af arbejdsmiljøretlig art, der er en verserende henstilling fra miljøtilsynsmyndigheden vedrørende Lisbjerg, som Selskabet indtræder i, Virksomheden frem til overtagelsesdagen vil blive drevet videre efter uændrede principper og retningslinjer, Selskabet erstningsfrit kan foretager tinglysning af deklarioner på Overdragers ejendomme, i det omfang tinglysningen vedrører vand- og spildevandsforsyningsanlæg, som fandtes på ejendommen på overdragelsesdagen, Overdrager vil meddele garanti for Selskabets lån, i det omfang garantistillelsen ligger indenfor rammerne af den kommunale lånebekendtgørelse Overdrager oplyser, der Overdrager bekendt ikke findes forurening på overdragne ejendomme. Hvis der efterfølgende konsteres forurening på en overdragen ejendom, bærer Selskabet forureningsansvaret, hvis forureningen hidrører fra driften af vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed før 1. oktober Alle krav fra Selskabet mod Overdrager vedrørende overdragelsen skal være rejst senest 24 måneder efter overtagelsesdagen. 11. Tvister 11.1 Enhver tvist mellem Overdrager og Selskabet om gennemførelse af nærværende aftale eller om forståelsen eller fortolkningen af de i nærværende aftale indeholdte bestemmelser, samt om hvilke regler, der skal finde anvendelse vedrørende forhold, hvorom overdragelsesaftalen ikke indeholder bestemmelser søges løst ved forhandling og i mindelighed. Side 9 af 10

10 11.2 Såfremt der ikke er opnået enighed inden 30 dage, skal enhver tvist mellem Parterne vedrørende Overdragelsesaftalens indgåelse, gennemførelse, gyldighed eller ophør, såvel som enhver aftale, der er associeret til Overdragelsesaftalen eller et result deraf, såvel som enhver sag, der udspringer af samme, afgøres endeligt og bindende ved de almindelige domstole, medmindre Parterne aftaler andet. 12. Bilagsoversigt Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Ejendomme, anlæg, driftsmidler mv. Tilbagekøbsklausul Tilhørende og leasede køretøjer Immerielle rettigheder Forpligtelser Overtagne medarbejdere --o0o Overdragelsesaftalen er underskrevet i 2 ligelydende eksemplarer, hvoraf Overdrager og Selskabet hver modtager et originalt dokument. Do: / 2009 Som modtagende Selskab: Århus Vand A/S Under stiftelse Som Overdrager: Århus Kommune Bestyrelsesformand Rådmand Teknik og Miljø Direktør Direktør Teknik og Miljø Side 10 af 10

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Overdragelsesaftale. Uggel h use-la n g kastru p Kraftvarrneværk. ' Advokat, Ph,D. Advokatfirmaet F energi b miljø. Pernllle Aagaard Truelsen

Overdragelsesaftale. Uggel h use-la n g kastru p Kraftvarrneværk. ' Advokat, Ph,D. Advokatfirmaet F energi b miljø. Pernllle Aagaard Truelsen Advokatfirmaet F energi b miljø Pernllle Aagaard Truelsen ' Advokat, Ph,D Aboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 0B'1 1 B1 B Overdragelsesaftale

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Tilbud på køb af ejendom

Tilbud på køb af ejendom Pkt. 111 Tilbud på køb af ejendom Sagsnr. 90980 Byrådet Lukket punkt Resume I arbejdet for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 EJERAFTALE i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 6. SELSKABETS BESTYRELSE 9 7. DIREKTION 9 8.

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere