PROSAs arbejdsplan for vedtaget efter delegeretforsamling november 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010."

Transkript

1 PROSAs arbejdsplan for vedtaget efter delegeretforsamling november Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast som en dyb samfundsmæssig krise. Ledigheden er blevet markant større, og de offentlige finanser er under betydeligt pres. Den nuværende borgerlige regering har allerede taget hul på nogle af reformerne, og særligt med genopretningsplanen er PROSAs ledige blevet udsat for forringelser i de vilkår, der er gældende for ledige. Vi kan forudse, at der i de kommende år vil komme reformer, der yderligere vil stramme reglerne for ledige, efterlønnere, pensionister og andre, som står uden for arbejdsmarkedet, ligesom der vil komme forslag til ændringer af velfærdsydelserne under dække af, at vi ikke fremover har råd til alle disse ydelser, samtidig med at skatten på arbejdskraft skal sættes ned. Der skal rationaliseres og effektiviseres i den offentlige sektor, og der skal ske en udbygning af det offentliges brug af digitale løsninger. Selvom der er ledighed inden for vores område, sker der fortsat både en udflytning af arbejdspladser og en import af udenlandsk arbejdskraft. Det globaliserede arbejdsmarked er i fortsat udvikling, og det stiller krav til vores indsats for at sikre, at det ikke medfører forringelser af de gældende løn- og ansættelsesvilkår. Vi har set eksempler på arbejdsgivere, der, selvom der er en overenskomst på arbejdspladsen, indfører udenlandsk arbejdskraft under langt ringere vilkår, end overenskomsten foreskriver. Den slags skal vi fortsat bekæmpe, og vi skal gennem et samarbejde med andre faglige organisationer i både ind- og udland følge med i udviklingen og være med til at udvikle løsninger, der sikrer både de danske og de udenlandske lønmodtagere ordentlige vilkår. It vil komme til at spille en central rolle, både når det gælder om at opnå besparelser, og når det handler om at udvikle samfundet, økonomien og velfærden. Vi skal derfor være klar til at blande os i debatten med vores faglige viden og gerne komme med konkrete forslag til ændringer eller forbedringer i den samfundsmæssige udvikling. Vi har allerede markeret os med en lang række it-politiske emner, og det skal vi fortsat gøre de kommende år. Antiterrorlovgivningen med den tilhørende massive overvågning af almindelige danskere er et eksempel på, at PROSA har haft en betydelig indflydelse på den offentlige debat, og hvor vi nu har opnået bred støtte til vores synspunkt om, at vi er gået for langt i forhold til overvågningen. PROSAs arbejdsplan tager afsæt i, at vi er og skal være det naturlige valg for it-professionelle. Det forudsætter, at vi udvikler os, og at vi forholder os realistisk til de trusler og muligheder, som omverdenen stiller med. Og endelig kræver det, at vi er helt klare i at beskrive, hvilke visioner vi har på itområdet. Det naturlige valg Det naturlige valg handler om, at folk, som arbejder professionelt med it, og folk som uddanner sig til at kunne arbejde med it, opfatter PROSA som stedet, hvor deres professionelle interesser varetages bedst. Men vi ser også PROSAs rolle bredere, som en professionel organisation, der ved, hvad der rører sig i faget og branchen og har holdninger til udviklingen. Derfor er ambitionen også, at journalister, som opsøger information om it, betragter PROSA som en væsentlig kilde. Og at politikere og andre beslutningstagere ser PROSA som en organisation, der har velargumenterede og saglige Side 1

2 holdninger til it. Endelig vil vi også se os selv som en troværdig og grundig rådgiver om den teknologiske udvikling over for organisationer og andre instanser i samfundet. Udvikling af PROSA PROSA ønsker at inddrage medlemmerne og gennem deres aktive indsats og medvirken udvikle PROSA til at blive større og bedre. Vi ønsker ikke at vokse for at få et større bureaukrati eller en tungere organisation, men for at stå stærkere og med større tyngde kunne sige, at vi repræsenterer faget og dets mangfoldighed. Ved at stå stærkere i et større fællesskab kan vi også blive ved med at være de it-professionelles naturlige valg. Målet er, at vi i 2020 skal være medlemmer i PROSA. PROSA skal arbejde for at øge synligheden over for vores omverden. Det skal vi gøre ved at være bedre til at få vores synspunkter i medierne og ved at søge indflydelse på de it-politiske emner. Men vi skal særligt arbejde for at blive synlige over for medlemmerne, dér hvor det er mest relevant for dem. Nemlig ude på arbejdspladserne. Arbejdet med arbejdspladserne er et af de områder, vi forventer, vil udvikle sig mest i de kommende år. Det afgørende er, at det sker på områder, som er interessant lokalt, og at det sker i tæt samspil med medlemmerne. Vi skal satse på at opnå flere aftaler med arbejdsgivere og gerne i form af overenskomster. Men det kan også være i form af uddannelsesaftaler, pensionsaftaler osv. Vi vil samtidig forsøge at få flere repræsentanter på arbejdspladserne og dermed styrke den lokale tilstedeværelse ved at arbejde systematisk med metoder til organisering på arbejdspladser. Ligeledes skal vi arbejde for, at der bliver etableret flere (it-)faglige netværk ved at etablere kontakt medlemmerne imellem. Sådanne netværk skal kunne understøttes gennem redskaber stillet til rådighed gennem prosa.dk og skal kunne hjælpes i gang via medarbejdere i PROSA. I de kommende år vil PROSA arbejde videre på at udvikle og tilbyde arbejds- og it-faglige redskaber til medlemmerne. Det betyder, at vores kursusvirksomhed fortsat skal have stor fokus på at tilbyde redskabsorienteret undervisning og dygtiggørelse. Ligeledes skal vi arbejde på at tilbyde efteruddannelseskurser for vores arbejdsmiljørepræsentanter, som den nye lovgivning på området giver mulighed for. PROSA er båret af aktivister og derfor afhængig af, at der er en aktiv medlemsskare. PROSA skal derfor i de kommende år sikre, at der sker en inddragelse og uddannelse af nye generationer af aktive itfolk. Samtidig skal vi arbejde videre med at udvikle nye og fleksible metoder til at inddrage og engagere medlemmerne som et supplement og en ny indgangsvinkel til de etablerede strukturer, PROSA i forvejen har i form af udvalg etc. Herunder skal STUD og de studerende medlemmer inddrages i udarbejdelsen af nye tiltag. Endelig bliver det et udviklingspunkt at udbygge medlemsdemokratiet og PROSAs organisering lokalt på arbejdspladserne på en måde, der engagerer og inddrager, også lokalt. Konsolidering af PROSA PROSA er naturligvis afhængig af at have en sund økonomi for, at vi kan opretholde den service, som medlemmerne forventer. Derfor vil vi i de kommende år sikre, at kontingentpolitikken indeholder en fornuftig økonomisk udvikling, der medfører balance på budgetterne de kommende år. Det er væsentligt at holde sig for øje, at PROSA befinder sig i et konkurrencepræget marked, hvor der dels er en konkurrencesituation i forhold til organisationer som HK og IDA på det politiske niveau, dels Side 2

3 i forhold til Det Faglige Hus og Danske Lønmodtagere på det økonomiske niveau. Vi skal derfor også være i stand til at forklare og tydeliggøre den forskel, PROSA gør fagligt og politisk og samtidig således, at det kan forstås, hvorfor der er en kontingentforskel. Kampen mod ledigheden Den øgede ledighed gør, at beskæftigelsesindsatsen de næste par år er meget betydningsfuld for PROSA. Der skal være et fortsat øget fokus på ledigheden og gennemføres initiativer til at nedbringe den og hjælpe medlemmerne med at bevare tilknytningen til it-arbejdsmarkedet. Ligeledes skal PROSA bistå med at skærpe medlemmernes kompetencer gennem brug af kompetenceredskaber og ved at arbejde målrettet med karriererådgivning, der sikrer medlemmernes fortsatte uddannelse og mobilitet på arbejdsmarkedet. Vi skal også arbejde videre med at stimulere netværksdannelse og selvorganisering blandt de ledige. Endelig skal vi fortsat sikre PROSAs indflydelse på beskæftigelsesindsatsen i a-kassen inden for vores område. It-visioner It griber i stigende grad ind i andre fag og brancher. Derfor ønsker PROSA at være med til en fortsat udvikling af it-arbejdsmarkedet, hvor vi skal arbejde med at skabe interne forudsætninger for at deltage i udviklingen af en egentlig erhvervspolitik på området. It-arbejdspladser fungerer ikke alene som en uundværlig back office-funktion. It skaber også grundlaget for den fremtidige udvikling på utallige andre erhvervsområder, hvilket gør faget til drivkraften på mange områder. Derfor vil arbejdspladser på dette område ofte generere mange yderligere arbejdspladser i den faktiske udmøntning af løsningerne. Vore medlemmers arbejdsvilkår, og det danske samfund i det hele taget, skal kendes for gode, ordnede og regulerede arbejdsvilkår. Vi skal bl.a. fortsætte arbejdet med afklaringen af outsourcingens påvirkning af vore medlemmers arbejdsområde, og vi skal arbejde internationalt for at medvirke til, at dette sker under ordentlige forhold, så konkurrencen bliver så fair som mulig. I en tid, hvor arbejdsmarkedet er under et betydeligt pres, er det vores opgave at fastholde, udbygge og indgå nye kollektive aftaler, som kan bidrage til gode, ordnede og regulerede arbejdsvilkår. Jobmarkedet for vore medlemmer skal præges af et godt arbejdsmiljø, og de repræsentanter, som arbejder for ordnede forhold, skal være beskyttet. It vil de kommende år spille en central rolle i samfundets udvikling. De it-professionelles position i samfundet skal i højere grad afspejle denne rolle i forhold til både arbejdsgivere og politiske beslutningstagere. PROSA ønsker gennem den udvikling og konsolidering, vi gennemfører de næste år, at opnå en position, hvor vi kan påvirke samfundet til mere og bedre anvendelse af it. Ligeledes ser vi PROSA i en rolle i fremtiden, hvor vi har større indflydelse på debatten om it og samfundsudviklingen om f.eks. overvågning, privatlivets fred, digitale rettigheder og åbne standarder. Arbejdsplanen konkret Den følgende del af arbejdsplanen indeholder en række områder, som skal opprioriteres i de kommende to år. Det betyder ikke (medmindre andet angives), at eksisterende opgaver helt opgives eller ikke varetages. PROSA er blevet så stor en organisation, og antallet af opgaver, vi arbejder med, er så stort, at det ikke til DF er praktisk muligt at beskrive dem alle i en detaljeret arbejdsplan. Side 3

4 Delegeretforsamlingen skal derfor alene tage stilling til de overordnede prioriteringer. De af Hovedbestyrelsen nedsatte udvalg udarbejder efter Delegeretforsamlingen en mere detaljeret arbejdsplan for arbejdet på de enkelte områder. Det skal dog være muligt at fange nye emner i luften, da vi jo ikke kan tage højde for alle de ting, der kan ske i de kommende år. Hvis udviklingen medfører en ændret prioritering eller et andet fokus på opgaverne, end Delegeretforsamlingen vedtager, skal det fremgå af Hovedbestyrelsens arbejde og af beretningen til næste delegeretforsamling. 1) Styrkelse af kompetenceudvikling Som it-arbejdsmarkedet udvikler sig, bliver løbende efter- og videreuddannelse helt essentiel for, at PROSAs medlemmer kan fastholde og udvide deres markedsværdi. I flere år har vi desværre i vores lønstatistik kunnet konstatere, at der ikke sker denne løbende efter- og videreuddannelse blandt PROSAs medlemmer. PROSA vil derfor arbejde for, at der på arbejdsmarkedet etableres en uddannelsesfond, der kan finansiere bl.a. professionelle it-folks efter- og videreuddannelse. PROSA vil arbejde for, at fonden finansieres ved bidrag fra arbejdsgivere. Samtidig med, at vi politisk vil arbejde for etableringen af en fond, vil vi arbejde for, at betydningen af en løbende efter- og videreuddannelse bliver kendt og anerkendt blandt PROSAs medlemmer, deres arbejdsgivere og øvrige interessenter. Opkvalificering under ledighed Dette budskab er også væsentligt for ledige; en faglig opkvalificeringsindsats er oftest den hurtigste vej til varigt job. Her er der en udfordring, idet beskæftigelsessystemet er indrettet efter det udgangspunkt, at uddannelse af ledige kun fastholder ledige i ledighed. PROSA vil derfor arbejde politisk og konkret for, at også ledige får en øget adgang og mulighed for faglig opkvalificering i deres ledighedsperiode. For medlemmer, der bliver opsagt, er der en mulighed for at gøre en indsats, før de bliver omfattet af beskæftigelsessystemet. Ofte vil opsagte medarbejdere være helt eller delvist fritstillede og mange gange med adgang til midler til efteruddannelse. PROSA skal udnytte dette ved at tilbyde opsagte medlemmer hurtig og kompetent rådgivning i efteruddannelse og/eller karriereskift. 2) Stop jagten på arbejdsløse Vi vil arbejde for, at man i beskæftigelsespolitikken både ser på arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft og sætter ind med tiltag, som fjerner evt. barrierer, som kan forhindre de arbejdsløse i at påtage sig jobbene. Dette skal afløse den nuværende aktivering af arbejdsløse, som har taget karakter af en jagt, som ydmyger og nedbryder de arbejdsløse og lægger hele ansvaret for ledigheden på den enkelte. Aktiveringen har mange steder antaget en form, hvor den skubber de arbejdsløse ud af arbejdsmarkedet. A-kassen PROSAs a-kasse er fusioneret med Min A-kasse. Det er vigtigt, at vi fastholder det nære samarbejde mellem PROSA og a-kassen, så vi fortsat kan sikre en ordentlig behandling af vores ledige. Vi skal kritisk kunne vurdere sanktioner fra a-kassen med det formål at undgå urimelige sanktioner eller informere medlemmerne med henblik på at undgå gentagelser. Samarbejdet udføres dels gennem et Side 4

5 udvalg med deltagelse af PROSA og a-kassen, dels som et løbende samarbejde på sagsbehandlerniveau. 3) It og samfund PROSA vil konsolidere positionen som den it-faglige organisation, der fagligt og sagligt kan levere viden og holdninger om emner inden for det it-politiske område. PROSA vil vedblive med at søge indflydelse og påvirke den offentlige holdning inden for de tre nedennævnte områder, men også inden for andre emner, som viser sig relevante. Digitalisering af det offentlige PROSA vil arbejde for, at digitalisering af den offentlige sektor bliver bragt mere i fokus. Der savnes et generelt overblik over, hvad der er sket med hele satsningen på regeringens projekt om Det Digitale Danmark. PROSA skal derfor arbejde for, at en evaluering eller status på projektet kommer frem i lyset, og at debatten om, hvilken rolle it skal spille i digitaliseringen af det offentlige, fastholdes. PROSA vil endvidere arbejde for, at borgerne i højere grad involveres i digitaliseringen, således at der kommer et større fokus på nytteværdien for borgerne af digitaliseringen, ligesom en involvering af borgerne kan være med til at modvirke tendensen til teknologisk marginalisering af særlige grupper i samfundet. Digitale rettigheder PROSA vil arbejde for, at borgerne har nogle klare og synlige rettigheder, også på det digitale område. De skal have retten til at bruge de digitale varer og tjenester, de køber, ligesom de skal have beskyttelse over for overvågning af deres lovlige, digitale adfærd. PROSA vil arbejde for, at de løsninger, der findes, både tager hensyn til forbrugernes interesse i at kunne foretage kopiering til egen brug, og til at ophavsretten overholdes og sikrer den frie adgang til information via internettet. Samtidig vil vi arbejde for at sikre, at internettet fortsat er åbent for alle, der ønsker at bruge det. Netop dét, at internettet er etableret som en åben kanal, har skabt det boom i anvendelsen, som vi har set de sidste 15 år. Privatlivets fred (privacy) PROSA vil arbejde for, at det massive pres på privatlivets fred, som digital overvågning og digitale tjenester giver, mødes med et kvalificeret og kritisk modspil. I takt med at praksis ændres, virker det, som om normerne i samfundet tilsvarende ændres, enten fordi man har blind tillid til de systemer, der overvåger, eller fordi det simpelthen er for svært at forholde sig til det som borger. PROSA vil arbejde for at gøre det mere synligt, hvad det betyder for den enkeltes rettigheder som borger, og hvad det betyder for samfundets generelle udvikling. Side 5

6 4) Hvervning og fastholdelse For at PROSA kan sikre sine medlemmer bedst mulige studie-, løn- og arbejdsforhold, er PROSA som organisation nødt til at skaffe sig størst mulig gennemslagskraft ved, at flest mulige professionelle itfolk vælger PROSA som deres fagforening. En vigtig parameter i denne sammenhæng er et effektivt og velfungerende hverve- og fastholdelsesarbejde bl.a. med fokus på, at vi får koordineret og øget indsatsen med at profilere PROSA på baggrund af de skabte resultater, at vi får taget initiativ til at skabe kontante, individuelle medlemsfordele, og at vi får udarbejdet relevant materiale til brug på studiesteder og arbejdspladser. Vi skal i de kommende to år særligt arbejde med at intensivere det eksisterende arbejde på studiestederne med særlig vægt på aktivering af lokale PROSA-studiestedsrepræsentanter og opbygning og styrkelse af lokale råd/foreninger og deres kontakt til PROSA/STUD. Studiestedsaktiviteterne suppleres af målrettede, tværfaglige arrangementer og kurser, der styrker de studerende medlemmers tilknytning til PROSA. Vi skal udbygge den igangværende hverveindsats og fastholde det øgede fokus i PROSA på arbejdspladsarbejdet bl.a. gennem brugen af en PROSA-tilpasset udgave af organizer-modellen, og vi skal følge op på Fastholdelsesprojektets erfaringer og anbefalinger for at finde ud af, hvordan vi bedst fastholder medlemmerne. 5) Styrkelse af overenskomstområdet I dag er kun en lille del af PROSAs medlemmer dækket af en PROSA-overenskomst. Det er i såvel PROSAs som medlemmernes interesse, at flere medlemmer dækkes af en PROSA-overenskomst. PROSA arbejder derfor for, at alle medlemmer, som ønsker dette, kan dækkes af en PROSAoverenskomst. PROSA ønsker derfor at udbrede kendskabet til indholdet af PROSAs aftaler og overenskomster samt øge muligheden for at indgå aftaler og overenskomster blandt PROSAs lokalafdelinger og medlemmer. For at fremme denne målsætning skal PROSA blandt andet sørge for, at overenskomstarbejdet i PROSA koordineres, at den nødvendige viden om lovgivning og sager inden for kollektiv arbejdsret opbygges og fastholdes inden for PROSAs overenskomstområder, og at der foretages en koordinering af indsamling af data og ønsker i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Der skal opbygges og fastholdes viden om alle PROSAs egne overenskomster og andre relevante overenskomster på arbejdsmarkedet for derigennem at sikre et bedre overblik over overenskomster, medlemssager, arbejdsretssager og voldgiftssager på tværs af organisationen. Til understøttelse af dette arbejde skal der oprettes et Elektronisk Sags- og Dokumenthåndteringssystem. Det er vigtigt, at vi kan understøtte og bistå lokalafdelingerne i deres arbejde med overenskomster, og vi skal kunne bistå lokalafdelingerne med at vedligeholde og administrere de eksisterende overenskomster og herunder bistå med forhandling, indgåelse og medlemsservice på overenskomstområdet. Ligeledes skal vi kunne bistå lokalafdelingerne med at etablere nye overenskomster og herunder understøtte hvervning af nye medlemmer. Endelig skal vi efter Side 6

7 anmodning udføre/deltage i forberedelse af arbejdsrets- og voldgiftssager, herunder være bindeleddet mellem lokalafdeling og advokat. For at fremme det arbejdspladsrettede arbejde, skal der arbejdes på, at den faglige grunduddannelse, herunder arbejdspladsrelaterede faglige kurser og gå-hjem-møder etc., har et indhold, der kan klæde vores faglige aktive på arbejdspladserne så godt på, at de kan løse de fleste af deres faglige opgaver. For at lette muligheden for at indgå nye overenskomster udarbejdes et forslag til en basisoverenskomst indeholdende de emner, der som minimum bør indgå i en overenskomst fx emner som minimumsløn, ugentlig arbejdstid, overtidsbetaling, formalia omkring dækningsområde og fornyelse. Basisoverenskomsten skal beskrive de forhold, man lokalt aftaler for det enkelte emne. Endvidere udarbejdes en række forslag til overenskomstsupplementer hver omhandlende et særskilt emne som fx pension, efteruddannelse, tryghedsaftale og seniorordning. Supplementerne bør udformes, så de nemt kan indarbejdes i basisoverenskomsten, og så de efter behov kan tilpasses lokale forhold. 6) Udenlandsk arbejdskraft Det er vigtigt, at der følges op på arbejdet med udenlandsk arbejdskraft, hvor det lykkedes PROSA at afsløre snyd med lønninger til udenlandsk arbejdskraft samt manglende kontrol i Udlændingeservice. Vi vil fortsat arbejde for at sikre, at der betales normal løn, og at kontrollen strammes betydeligt op. Samtidigt er det afgørende vigtigt, at fagbevægelsens indsigt og kontrol genindføres. I dette arbejde er det vigtigt at bygge videre på det gode samarbejde med alle andre danske fagforeninger, der har samme slags problemer, samt med fagforeninger i de lande, som arbejdskraften kommer fra, især Indien. Vi skal øge kontakten til de mange it-professionelle, som kommer hertil fra forskellige lande, ved direkte opsøgende arbejde og ved at holde relevante arrangementer på engelsk. Det er også vigtigt, at vi udarbejder mere materiale på engelsk, også på vores hjemmeside. 7) Arbejdsmarkedspension PROSA vil i perioden arbejde for, at vi får bedre synergi mellem vore forskellige pensionsordninger. På sigt er målet at samle alle vore pensionsordninger i et selskab. Det vil betyde, at vi kan opnå bedre pensionsordninger, samt at man kan slippe for at skulle afgive nye helbredsoplysninger, når man skifter job. Side 7

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle

Forbundet af IT-professionelle Forbundet af IT-professionelle PRINCIP PROGRAM FOR PROSA Forbundet af It-professionelle Ahlefeldtsgade 16, 1359 K. 3336 4141 prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere