PROSAs arbejdsplan for vedtaget efter delegeretforsamling november 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010."

Transkript

1 PROSAs arbejdsplan for vedtaget efter delegeretforsamling november Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast som en dyb samfundsmæssig krise. Ledigheden er blevet markant større, og de offentlige finanser er under betydeligt pres. Den nuværende borgerlige regering har allerede taget hul på nogle af reformerne, og særligt med genopretningsplanen er PROSAs ledige blevet udsat for forringelser i de vilkår, der er gældende for ledige. Vi kan forudse, at der i de kommende år vil komme reformer, der yderligere vil stramme reglerne for ledige, efterlønnere, pensionister og andre, som står uden for arbejdsmarkedet, ligesom der vil komme forslag til ændringer af velfærdsydelserne under dække af, at vi ikke fremover har råd til alle disse ydelser, samtidig med at skatten på arbejdskraft skal sættes ned. Der skal rationaliseres og effektiviseres i den offentlige sektor, og der skal ske en udbygning af det offentliges brug af digitale løsninger. Selvom der er ledighed inden for vores område, sker der fortsat både en udflytning af arbejdspladser og en import af udenlandsk arbejdskraft. Det globaliserede arbejdsmarked er i fortsat udvikling, og det stiller krav til vores indsats for at sikre, at det ikke medfører forringelser af de gældende løn- og ansættelsesvilkår. Vi har set eksempler på arbejdsgivere, der, selvom der er en overenskomst på arbejdspladsen, indfører udenlandsk arbejdskraft under langt ringere vilkår, end overenskomsten foreskriver. Den slags skal vi fortsat bekæmpe, og vi skal gennem et samarbejde med andre faglige organisationer i både ind- og udland følge med i udviklingen og være med til at udvikle løsninger, der sikrer både de danske og de udenlandske lønmodtagere ordentlige vilkår. It vil komme til at spille en central rolle, både når det gælder om at opnå besparelser, og når det handler om at udvikle samfundet, økonomien og velfærden. Vi skal derfor være klar til at blande os i debatten med vores faglige viden og gerne komme med konkrete forslag til ændringer eller forbedringer i den samfundsmæssige udvikling. Vi har allerede markeret os med en lang række it-politiske emner, og det skal vi fortsat gøre de kommende år. Antiterrorlovgivningen med den tilhørende massive overvågning af almindelige danskere er et eksempel på, at PROSA har haft en betydelig indflydelse på den offentlige debat, og hvor vi nu har opnået bred støtte til vores synspunkt om, at vi er gået for langt i forhold til overvågningen. PROSAs arbejdsplan tager afsæt i, at vi er og skal være det naturlige valg for it-professionelle. Det forudsætter, at vi udvikler os, og at vi forholder os realistisk til de trusler og muligheder, som omverdenen stiller med. Og endelig kræver det, at vi er helt klare i at beskrive, hvilke visioner vi har på itområdet. Det naturlige valg Det naturlige valg handler om, at folk, som arbejder professionelt med it, og folk som uddanner sig til at kunne arbejde med it, opfatter PROSA som stedet, hvor deres professionelle interesser varetages bedst. Men vi ser også PROSAs rolle bredere, som en professionel organisation, der ved, hvad der rører sig i faget og branchen og har holdninger til udviklingen. Derfor er ambitionen også, at journalister, som opsøger information om it, betragter PROSA som en væsentlig kilde. Og at politikere og andre beslutningstagere ser PROSA som en organisation, der har velargumenterede og saglige Side 1

2 holdninger til it. Endelig vil vi også se os selv som en troværdig og grundig rådgiver om den teknologiske udvikling over for organisationer og andre instanser i samfundet. Udvikling af PROSA PROSA ønsker at inddrage medlemmerne og gennem deres aktive indsats og medvirken udvikle PROSA til at blive større og bedre. Vi ønsker ikke at vokse for at få et større bureaukrati eller en tungere organisation, men for at stå stærkere og med større tyngde kunne sige, at vi repræsenterer faget og dets mangfoldighed. Ved at stå stærkere i et større fællesskab kan vi også blive ved med at være de it-professionelles naturlige valg. Målet er, at vi i 2020 skal være medlemmer i PROSA. PROSA skal arbejde for at øge synligheden over for vores omverden. Det skal vi gøre ved at være bedre til at få vores synspunkter i medierne og ved at søge indflydelse på de it-politiske emner. Men vi skal særligt arbejde for at blive synlige over for medlemmerne, dér hvor det er mest relevant for dem. Nemlig ude på arbejdspladserne. Arbejdet med arbejdspladserne er et af de områder, vi forventer, vil udvikle sig mest i de kommende år. Det afgørende er, at det sker på områder, som er interessant lokalt, og at det sker i tæt samspil med medlemmerne. Vi skal satse på at opnå flere aftaler med arbejdsgivere og gerne i form af overenskomster. Men det kan også være i form af uddannelsesaftaler, pensionsaftaler osv. Vi vil samtidig forsøge at få flere repræsentanter på arbejdspladserne og dermed styrke den lokale tilstedeværelse ved at arbejde systematisk med metoder til organisering på arbejdspladser. Ligeledes skal vi arbejde for, at der bliver etableret flere (it-)faglige netværk ved at etablere kontakt medlemmerne imellem. Sådanne netværk skal kunne understøttes gennem redskaber stillet til rådighed gennem prosa.dk og skal kunne hjælpes i gang via medarbejdere i PROSA. I de kommende år vil PROSA arbejde videre på at udvikle og tilbyde arbejds- og it-faglige redskaber til medlemmerne. Det betyder, at vores kursusvirksomhed fortsat skal have stor fokus på at tilbyde redskabsorienteret undervisning og dygtiggørelse. Ligeledes skal vi arbejde på at tilbyde efteruddannelseskurser for vores arbejdsmiljørepræsentanter, som den nye lovgivning på området giver mulighed for. PROSA er båret af aktivister og derfor afhængig af, at der er en aktiv medlemsskare. PROSA skal derfor i de kommende år sikre, at der sker en inddragelse og uddannelse af nye generationer af aktive itfolk. Samtidig skal vi arbejde videre med at udvikle nye og fleksible metoder til at inddrage og engagere medlemmerne som et supplement og en ny indgangsvinkel til de etablerede strukturer, PROSA i forvejen har i form af udvalg etc. Herunder skal STUD og de studerende medlemmer inddrages i udarbejdelsen af nye tiltag. Endelig bliver det et udviklingspunkt at udbygge medlemsdemokratiet og PROSAs organisering lokalt på arbejdspladserne på en måde, der engagerer og inddrager, også lokalt. Konsolidering af PROSA PROSA er naturligvis afhængig af at have en sund økonomi for, at vi kan opretholde den service, som medlemmerne forventer. Derfor vil vi i de kommende år sikre, at kontingentpolitikken indeholder en fornuftig økonomisk udvikling, der medfører balance på budgetterne de kommende år. Det er væsentligt at holde sig for øje, at PROSA befinder sig i et konkurrencepræget marked, hvor der dels er en konkurrencesituation i forhold til organisationer som HK og IDA på det politiske niveau, dels Side 2

3 i forhold til Det Faglige Hus og Danske Lønmodtagere på det økonomiske niveau. Vi skal derfor også være i stand til at forklare og tydeliggøre den forskel, PROSA gør fagligt og politisk og samtidig således, at det kan forstås, hvorfor der er en kontingentforskel. Kampen mod ledigheden Den øgede ledighed gør, at beskæftigelsesindsatsen de næste par år er meget betydningsfuld for PROSA. Der skal være et fortsat øget fokus på ledigheden og gennemføres initiativer til at nedbringe den og hjælpe medlemmerne med at bevare tilknytningen til it-arbejdsmarkedet. Ligeledes skal PROSA bistå med at skærpe medlemmernes kompetencer gennem brug af kompetenceredskaber og ved at arbejde målrettet med karriererådgivning, der sikrer medlemmernes fortsatte uddannelse og mobilitet på arbejdsmarkedet. Vi skal også arbejde videre med at stimulere netværksdannelse og selvorganisering blandt de ledige. Endelig skal vi fortsat sikre PROSAs indflydelse på beskæftigelsesindsatsen i a-kassen inden for vores område. It-visioner It griber i stigende grad ind i andre fag og brancher. Derfor ønsker PROSA at være med til en fortsat udvikling af it-arbejdsmarkedet, hvor vi skal arbejde med at skabe interne forudsætninger for at deltage i udviklingen af en egentlig erhvervspolitik på området. It-arbejdspladser fungerer ikke alene som en uundværlig back office-funktion. It skaber også grundlaget for den fremtidige udvikling på utallige andre erhvervsområder, hvilket gør faget til drivkraften på mange områder. Derfor vil arbejdspladser på dette område ofte generere mange yderligere arbejdspladser i den faktiske udmøntning af løsningerne. Vore medlemmers arbejdsvilkår, og det danske samfund i det hele taget, skal kendes for gode, ordnede og regulerede arbejdsvilkår. Vi skal bl.a. fortsætte arbejdet med afklaringen af outsourcingens påvirkning af vore medlemmers arbejdsområde, og vi skal arbejde internationalt for at medvirke til, at dette sker under ordentlige forhold, så konkurrencen bliver så fair som mulig. I en tid, hvor arbejdsmarkedet er under et betydeligt pres, er det vores opgave at fastholde, udbygge og indgå nye kollektive aftaler, som kan bidrage til gode, ordnede og regulerede arbejdsvilkår. Jobmarkedet for vore medlemmer skal præges af et godt arbejdsmiljø, og de repræsentanter, som arbejder for ordnede forhold, skal være beskyttet. It vil de kommende år spille en central rolle i samfundets udvikling. De it-professionelles position i samfundet skal i højere grad afspejle denne rolle i forhold til både arbejdsgivere og politiske beslutningstagere. PROSA ønsker gennem den udvikling og konsolidering, vi gennemfører de næste år, at opnå en position, hvor vi kan påvirke samfundet til mere og bedre anvendelse af it. Ligeledes ser vi PROSA i en rolle i fremtiden, hvor vi har større indflydelse på debatten om it og samfundsudviklingen om f.eks. overvågning, privatlivets fred, digitale rettigheder og åbne standarder. Arbejdsplanen konkret Den følgende del af arbejdsplanen indeholder en række områder, som skal opprioriteres i de kommende to år. Det betyder ikke (medmindre andet angives), at eksisterende opgaver helt opgives eller ikke varetages. PROSA er blevet så stor en organisation, og antallet af opgaver, vi arbejder med, er så stort, at det ikke til DF er praktisk muligt at beskrive dem alle i en detaljeret arbejdsplan. Side 3

4 Delegeretforsamlingen skal derfor alene tage stilling til de overordnede prioriteringer. De af Hovedbestyrelsen nedsatte udvalg udarbejder efter Delegeretforsamlingen en mere detaljeret arbejdsplan for arbejdet på de enkelte områder. Det skal dog være muligt at fange nye emner i luften, da vi jo ikke kan tage højde for alle de ting, der kan ske i de kommende år. Hvis udviklingen medfører en ændret prioritering eller et andet fokus på opgaverne, end Delegeretforsamlingen vedtager, skal det fremgå af Hovedbestyrelsens arbejde og af beretningen til næste delegeretforsamling. 1) Styrkelse af kompetenceudvikling Som it-arbejdsmarkedet udvikler sig, bliver løbende efter- og videreuddannelse helt essentiel for, at PROSAs medlemmer kan fastholde og udvide deres markedsværdi. I flere år har vi desværre i vores lønstatistik kunnet konstatere, at der ikke sker denne løbende efter- og videreuddannelse blandt PROSAs medlemmer. PROSA vil derfor arbejde for, at der på arbejdsmarkedet etableres en uddannelsesfond, der kan finansiere bl.a. professionelle it-folks efter- og videreuddannelse. PROSA vil arbejde for, at fonden finansieres ved bidrag fra arbejdsgivere. Samtidig med, at vi politisk vil arbejde for etableringen af en fond, vil vi arbejde for, at betydningen af en løbende efter- og videreuddannelse bliver kendt og anerkendt blandt PROSAs medlemmer, deres arbejdsgivere og øvrige interessenter. Opkvalificering under ledighed Dette budskab er også væsentligt for ledige; en faglig opkvalificeringsindsats er oftest den hurtigste vej til varigt job. Her er der en udfordring, idet beskæftigelsessystemet er indrettet efter det udgangspunkt, at uddannelse af ledige kun fastholder ledige i ledighed. PROSA vil derfor arbejde politisk og konkret for, at også ledige får en øget adgang og mulighed for faglig opkvalificering i deres ledighedsperiode. For medlemmer, der bliver opsagt, er der en mulighed for at gøre en indsats, før de bliver omfattet af beskæftigelsessystemet. Ofte vil opsagte medarbejdere være helt eller delvist fritstillede og mange gange med adgang til midler til efteruddannelse. PROSA skal udnytte dette ved at tilbyde opsagte medlemmer hurtig og kompetent rådgivning i efteruddannelse og/eller karriereskift. 2) Stop jagten på arbejdsløse Vi vil arbejde for, at man i beskæftigelsespolitikken både ser på arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft og sætter ind med tiltag, som fjerner evt. barrierer, som kan forhindre de arbejdsløse i at påtage sig jobbene. Dette skal afløse den nuværende aktivering af arbejdsløse, som har taget karakter af en jagt, som ydmyger og nedbryder de arbejdsløse og lægger hele ansvaret for ledigheden på den enkelte. Aktiveringen har mange steder antaget en form, hvor den skubber de arbejdsløse ud af arbejdsmarkedet. A-kassen PROSAs a-kasse er fusioneret med Min A-kasse. Det er vigtigt, at vi fastholder det nære samarbejde mellem PROSA og a-kassen, så vi fortsat kan sikre en ordentlig behandling af vores ledige. Vi skal kritisk kunne vurdere sanktioner fra a-kassen med det formål at undgå urimelige sanktioner eller informere medlemmerne med henblik på at undgå gentagelser. Samarbejdet udføres dels gennem et Side 4

5 udvalg med deltagelse af PROSA og a-kassen, dels som et løbende samarbejde på sagsbehandlerniveau. 3) It og samfund PROSA vil konsolidere positionen som den it-faglige organisation, der fagligt og sagligt kan levere viden og holdninger om emner inden for det it-politiske område. PROSA vil vedblive med at søge indflydelse og påvirke den offentlige holdning inden for de tre nedennævnte områder, men også inden for andre emner, som viser sig relevante. Digitalisering af det offentlige PROSA vil arbejde for, at digitalisering af den offentlige sektor bliver bragt mere i fokus. Der savnes et generelt overblik over, hvad der er sket med hele satsningen på regeringens projekt om Det Digitale Danmark. PROSA skal derfor arbejde for, at en evaluering eller status på projektet kommer frem i lyset, og at debatten om, hvilken rolle it skal spille i digitaliseringen af det offentlige, fastholdes. PROSA vil endvidere arbejde for, at borgerne i højere grad involveres i digitaliseringen, således at der kommer et større fokus på nytteværdien for borgerne af digitaliseringen, ligesom en involvering af borgerne kan være med til at modvirke tendensen til teknologisk marginalisering af særlige grupper i samfundet. Digitale rettigheder PROSA vil arbejde for, at borgerne har nogle klare og synlige rettigheder, også på det digitale område. De skal have retten til at bruge de digitale varer og tjenester, de køber, ligesom de skal have beskyttelse over for overvågning af deres lovlige, digitale adfærd. PROSA vil arbejde for, at de løsninger, der findes, både tager hensyn til forbrugernes interesse i at kunne foretage kopiering til egen brug, og til at ophavsretten overholdes og sikrer den frie adgang til information via internettet. Samtidig vil vi arbejde for at sikre, at internettet fortsat er åbent for alle, der ønsker at bruge det. Netop dét, at internettet er etableret som en åben kanal, har skabt det boom i anvendelsen, som vi har set de sidste 15 år. Privatlivets fred (privacy) PROSA vil arbejde for, at det massive pres på privatlivets fred, som digital overvågning og digitale tjenester giver, mødes med et kvalificeret og kritisk modspil. I takt med at praksis ændres, virker det, som om normerne i samfundet tilsvarende ændres, enten fordi man har blind tillid til de systemer, der overvåger, eller fordi det simpelthen er for svært at forholde sig til det som borger. PROSA vil arbejde for at gøre det mere synligt, hvad det betyder for den enkeltes rettigheder som borger, og hvad det betyder for samfundets generelle udvikling. Side 5

6 4) Hvervning og fastholdelse For at PROSA kan sikre sine medlemmer bedst mulige studie-, løn- og arbejdsforhold, er PROSA som organisation nødt til at skaffe sig størst mulig gennemslagskraft ved, at flest mulige professionelle itfolk vælger PROSA som deres fagforening. En vigtig parameter i denne sammenhæng er et effektivt og velfungerende hverve- og fastholdelsesarbejde bl.a. med fokus på, at vi får koordineret og øget indsatsen med at profilere PROSA på baggrund af de skabte resultater, at vi får taget initiativ til at skabe kontante, individuelle medlemsfordele, og at vi får udarbejdet relevant materiale til brug på studiesteder og arbejdspladser. Vi skal i de kommende to år særligt arbejde med at intensivere det eksisterende arbejde på studiestederne med særlig vægt på aktivering af lokale PROSA-studiestedsrepræsentanter og opbygning og styrkelse af lokale råd/foreninger og deres kontakt til PROSA/STUD. Studiestedsaktiviteterne suppleres af målrettede, tværfaglige arrangementer og kurser, der styrker de studerende medlemmers tilknytning til PROSA. Vi skal udbygge den igangværende hverveindsats og fastholde det øgede fokus i PROSA på arbejdspladsarbejdet bl.a. gennem brugen af en PROSA-tilpasset udgave af organizer-modellen, og vi skal følge op på Fastholdelsesprojektets erfaringer og anbefalinger for at finde ud af, hvordan vi bedst fastholder medlemmerne. 5) Styrkelse af overenskomstområdet I dag er kun en lille del af PROSAs medlemmer dækket af en PROSA-overenskomst. Det er i såvel PROSAs som medlemmernes interesse, at flere medlemmer dækkes af en PROSA-overenskomst. PROSA arbejder derfor for, at alle medlemmer, som ønsker dette, kan dækkes af en PROSAoverenskomst. PROSA ønsker derfor at udbrede kendskabet til indholdet af PROSAs aftaler og overenskomster samt øge muligheden for at indgå aftaler og overenskomster blandt PROSAs lokalafdelinger og medlemmer. For at fremme denne målsætning skal PROSA blandt andet sørge for, at overenskomstarbejdet i PROSA koordineres, at den nødvendige viden om lovgivning og sager inden for kollektiv arbejdsret opbygges og fastholdes inden for PROSAs overenskomstområder, og at der foretages en koordinering af indsamling af data og ønsker i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Der skal opbygges og fastholdes viden om alle PROSAs egne overenskomster og andre relevante overenskomster på arbejdsmarkedet for derigennem at sikre et bedre overblik over overenskomster, medlemssager, arbejdsretssager og voldgiftssager på tværs af organisationen. Til understøttelse af dette arbejde skal der oprettes et Elektronisk Sags- og Dokumenthåndteringssystem. Det er vigtigt, at vi kan understøtte og bistå lokalafdelingerne i deres arbejde med overenskomster, og vi skal kunne bistå lokalafdelingerne med at vedligeholde og administrere de eksisterende overenskomster og herunder bistå med forhandling, indgåelse og medlemsservice på overenskomstområdet. Ligeledes skal vi kunne bistå lokalafdelingerne med at etablere nye overenskomster og herunder understøtte hvervning af nye medlemmer. Endelig skal vi efter Side 6

7 anmodning udføre/deltage i forberedelse af arbejdsrets- og voldgiftssager, herunder være bindeleddet mellem lokalafdeling og advokat. For at fremme det arbejdspladsrettede arbejde, skal der arbejdes på, at den faglige grunduddannelse, herunder arbejdspladsrelaterede faglige kurser og gå-hjem-møder etc., har et indhold, der kan klæde vores faglige aktive på arbejdspladserne så godt på, at de kan løse de fleste af deres faglige opgaver. For at lette muligheden for at indgå nye overenskomster udarbejdes et forslag til en basisoverenskomst indeholdende de emner, der som minimum bør indgå i en overenskomst fx emner som minimumsløn, ugentlig arbejdstid, overtidsbetaling, formalia omkring dækningsområde og fornyelse. Basisoverenskomsten skal beskrive de forhold, man lokalt aftaler for det enkelte emne. Endvidere udarbejdes en række forslag til overenskomstsupplementer hver omhandlende et særskilt emne som fx pension, efteruddannelse, tryghedsaftale og seniorordning. Supplementerne bør udformes, så de nemt kan indarbejdes i basisoverenskomsten, og så de efter behov kan tilpasses lokale forhold. 6) Udenlandsk arbejdskraft Det er vigtigt, at der følges op på arbejdet med udenlandsk arbejdskraft, hvor det lykkedes PROSA at afsløre snyd med lønninger til udenlandsk arbejdskraft samt manglende kontrol i Udlændingeservice. Vi vil fortsat arbejde for at sikre, at der betales normal løn, og at kontrollen strammes betydeligt op. Samtidigt er det afgørende vigtigt, at fagbevægelsens indsigt og kontrol genindføres. I dette arbejde er det vigtigt at bygge videre på det gode samarbejde med alle andre danske fagforeninger, der har samme slags problemer, samt med fagforeninger i de lande, som arbejdskraften kommer fra, især Indien. Vi skal øge kontakten til de mange it-professionelle, som kommer hertil fra forskellige lande, ved direkte opsøgende arbejde og ved at holde relevante arrangementer på engelsk. Det er også vigtigt, at vi udarbejder mere materiale på engelsk, også på vores hjemmeside. 7) Arbejdsmarkedspension PROSA vil i perioden arbejde for, at vi får bedre synergi mellem vore forskellige pensionsordninger. På sigt er målet at samle alle vore pensionsordninger i et selskab. Det vil betyde, at vi kan opnå bedre pensionsordninger, samt at man kan slippe for at skulle afgive nye helbredsoplysninger, når man skifter job. Side 7

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS Værdigrundlag og målsætninger for CS Mission at varetage det enkelte medlems/medlemmernes fagretslige interesser i ind- og udland, herunder: at sikre og udvikle det

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Principprogram 2012-2014

Principprogram 2012-2014 Principprogram 2012-2014 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Mål og Strategier for Grønlands Arbejdsgiverforening

Mål og Strategier for Grønlands Arbejdsgiverforening Mål og Strategier for Grønlands Arbejdsgiverforening Overordnede mål for Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) GA skal ifølge 2 i vedtægterne varetage de grønlandske arbejdsgiveres interesser med henblik

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere