Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar 2016"

Transkript

1 NOTAT Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar december 2015 J.nr. VOA/HMA Den 4. januar 2016 træder Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne i kraft. Med loven indføres en trappemodel for kommunernes hjemtagelse af refusion fra staten og kommunernes medfinansiering. For de ydelser der er omfattet af den nye model og som udbetales af kommunerne fastsættes den statslige refusionsprocent til: 80 pct. i de første 4 uger med ydelser 40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser 30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser 20 pct. fra 53. uge med ydelser For de ydelser, der er omfattet af modellen og ikke udbetales af kommunerne, er den kommunale medfinansieringsprocent fastsat til: 20 pct. i de første 4 uger med ydelser 60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser 70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser 80 pct. fra 53. uge med ydelser Refusion og medfinansiering vil således for en række offentlige forsørgelsesydelser afhænge af, hvor lang tid den enkelte borger i kommunen har modtaget offentlig forsørgelse og samtidig vil den afhænge af, hvor mange uger personerne har været i selvforsørgelse indenfor en referenceperiode på 3 år. Der kan således genoptjenes ret til høj refusion/lav medfinansiering efter 1 års selvforsørgelse inden for 3 år. Hvis en person igen modtager offentlig forsørgelse omfattet af trappemodellen vil genoptjening af høj refusion/lav medfinansiering kræve en ny periode med selvforsørgelse på 52 uger inden for 3 år. Antallet af uger med udbetalte ydelser tælles op fra og med 1. juli KL (Kombit) skal udvikle en fælleskommunal it-løsning (Ydelsesrefusion), der kan opgøre refusions- og medfinansieringskrav på baggrund af de faktiske udbetalinger. Indtil Ydelsesrefusion er etableret og idriftsat vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra 1. januar 2016 opgøre kommunernes finansieringsbeløb, dvs. den statslige refusion (inkl. det særlige fleksbidrag) og medfinansiering, jf. kapitel 5 i

2 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som forventes at træde i kraft 4. januar 2016, fastsætter regler for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af refusion og medfinansiering. Formålet med dette notat er at give kommunerne en oversigt over de datakilder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering benytter sig af i opgørelsen af refusion og medfinansiering således, at kommunerne er opmærksomme på deres registreringer. Som det fremgår af Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne vil opgørelsen af refusion og medfinansiering ske på baggrund af antallet af berørte uger med forsørgelsesydelser på individniveau. Oplysninger om hvilke forsørgelsesydelser kommunens borgere har modtaget sker ved at danne forløb af uger på baggrund af oplysninger fra kommunerne, Udbetaling Danmark, arbejdsløshedskasserne, Register for Arbejdsmarked (RAM), indkomstregisteret og det fælles datagrundlag. Forsørgelsesudgifterne før skat benyttes i beregningerne. Kommunerne skal være opmærksomme på, at opgørelserne af refusion og medfinansiering hovedsagelig baserer sig på udbetalingsdata. Der kan være forskel mellem de forventede udgifter baseret på kommunens registreringer af aktivitets- og forløbsoplysninger i deres sagsbehandlingssystem og så de faktiske udbetalinger. Afregningen af refusion og medfinansiering sker for en hel kalendermåned af gangen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering genberegner hver måned tidligere måneders afregning, således at evt. efterregistreringer i data kommer til afregning, jf. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Hvis kommunerne konstaterer, at der er fejl i de data, der ligger til grund for beregning af finansieringsbeløbet og disse data ikke kan korrigeres af kommunen skal kommunen gøre Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opmærksom på fejlen, jf. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Det fremgår ligeledes af bekendtgørelsen at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering én gang årligt efterregulerer finansieringsbeløbet på baggrund af de indberettede oplysninger om ydelser, der er ydet med urette, og derfor ikke er refusionsberettiget eller medfinansieringspligtige. Første gang vil være ultimo Data vedr. refusionsberettigede ydelser, der tæller med under den nye refusionstrappemodel Følgende ydelser og tilbud er omfattet af Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Disse ydelser er refusionsberettigede efter den nye trappemodel og de indgår i opgørelse af anciennitet under trappemodellen: Kontanthjælp 2

3 Kontantydelse Særlig uddannelsesydelse Uddannelseshjælp Ledighedsydelse Revalideringsydelse Ressourceforløbsydelse Fleksløntilskud Integrationsydelse Sygedagpenge Løntilskud Hertil kommer ydelser, som kommunen skal medfinansiere, som også tæller anciennitet, jf. afsnit 2 i dette notat. Oplysninger om kommunernes udbetaling af forsørgelse vedr. kontanthjælp, kontantydelse, særlig uddannelsesydelse, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, fleksløntilskud og integrationsydelse hentes alle fra KMD-aktiv (For Herning fra BIS-Y). Det er oplysninger, om de udbetalte ydelser og start- og slutdatoerne for de enkelte forløb, der benyttes. Det er derfor vigtigt, at disse oplysninger er korrekte, herunder at om og modposteringer sker med de rigtige beløb og perioden det vedrører registreres korrekt. Såfremt oplysningerne ikke er korrekte, vil anciennitetsoptællingen heller ikke ske korrekt. Oplysningerne før 2016 hentes for at opgøre ancienniteten for den enkelte borger med hensyn til offentlig forsørgelse tilbage fra 1. juli Særlig uddannelsesydelse vil ikke blive udbetalt i 2016, hvorfor de udbetalte perioder med særlig uddannelsesydelse alene indgår i opgørelsen af anciennitet. De udgifter, som bliver konteret på nedenstående kommunale kontonumre i KMD aktiv, indgår i opgørelsen af anciennitet fra 1. juli 2014, hvoraf der beregnes statslig refusion med virkning fra 1. januar 2016: Tabel 1. Oversigt over kommunale kontonumre trukket fra KMD aktiv Ydelse Før 2016 Efter 1. januar 2016 Kontanthjælp (dog ikke 27 i LAS) , 013, , , 009, , Særlig uddannelsesydelse , Kontantydelse Integrationsydelse Uddannelseshjælp , Ledighedsydelse , 005, 010, , , 103, 106 Revalideringsydelse , 006, Ressourceforløbsydelse , ,

4 Fleksløntilskud Fleksløntilskud og ledighedsydelse Det er ikke alle udgifter til fleksløntilskud og ledighedsydelse, der er omfattet af refusionsomlægningen. Der gælder særlige regler for personer visiteret til fleksjob før 1. januar 2013 og for personer visiteret i perioden 1. januar juni 2014, jf. nedenfor. STAR beregner refusion af de udgifter, der bliver konteret på hhv og for fleksløntilskud og ledighedsydelse. De udgifter, der er konteret på de øvrige kontonumre vedrørende fleksjob og ledighedsydelse, indgår i opgørelsen af anciennitet for personer, der er visiteret efter 1. januar 2013, når de bliver omfattet af refusionsomlægningen. Personer, der er visiteret til fleksjobordningen mellem den 1. januar 2013 til og med den 30. juni 2014, vil blive omfattet af refusionstrappen, hvis de bliver ansat i et (nyt) fleksjob efter 1. juli 2014 eller bliver revisiteret til fleksjob og vil få optalt anciennitet tilbage fra 1. juli 2014, jf. 30 stk. 3. i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Personer visiteret til fleksjob før 1. januar 2013 kan kun blive omfattet af refusionsomlægningen, såfremt de på ny visiteres ind i fleksjobordningen efter de har været ude af denne. For disse personer optælles ancienniteten ikke tilbage til 1. juli Kommunen skal derfor sørge for, at udgifterne til fleksløntilskud og ledighedsydelse bliver konteret på de korrekte grupperinger i KMD Aktiv. Sygedagpenge Oplysninger om udbetalte sygedagpenge og start- og slutdatoer for disse forløb hentes fra KMD E-dagpenge. Til brug for optælling af anciennitet og beregning af refusion benyttes første og sidste beregningsdato og følgende sagsarter: Tabel 2. Oversigt over sagsarter vedr. sygedagpenge trukket fra KMD E- dagpenge, der indgår i opgørelse af refusion og anciennitet sagsart 11 Efter arbejdsgiverperioden, lønmodtagere 12 Forsikrede arbejdsgivere, lønmodtagere 27 (kan ikke indberettes for offentlige arbejdsgivere) 13 Ingen arbejdsgiverperiode, lønmodtagere 14 Kronisk syge, lønmodtagere, Ophørt, ikke berettiget til løn, ansat over 8 uger 16 Forskudsvis udlagte dagpenge, lønmodtagere 17 Arbejdsløse, lønmodtagere 19 Ophørt, ikke berettiget til løn, ansat over 13 uger 4

5 21 Efter 2. uge, selvstændige erhvervsdrivende 22 Frivilligt sikrede, selvstændige erhvervsdrivende 29 Kronisk syge, selvstændige, 58a 40 Fleksjob, ansat efter Arbejdsskade, selvstændige 42 Arbejdsskade, lønmodtager 43 Fleksjob - lønmodtager Løntilskud Kommunernes udbetaling til løntilskud indgår i opgørelsen af den samlede refusion. STAR har ikke oplysninger på individniveau for de faktiske udbetalinger af løntilskud fra kommunerne til virksomhederne. Kommunernes udgifter til løntilskud beregnes derfor på baggrund af kommunernes indberettede oplysninger om registrerede perioder og timer med løntilskud, jf. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Oplysningerne stammer fra jobcentrernes fagsystemer (Opera/Momentum, Workbase/Momentum eller FASIT), men bliver først tilgængelige for STAR fra det øjeblik kommunerne publicerer dem på Jobnet. Disse indberetninger indgår i Det Fælles Datagrundlag (DFDG) i STAR. Det er derfor væsentligt, at kommunerne indberetter præcise oplysninger om start- og slutdato for perioder og timer med løntilskud ligesom det er vigtigt, at evt. annullerede løntilskudsforløb registreres. I beregningen af løntilskudsudgifterne indgår oplysninger for de enkelte kontaktgrupper, jf. 15 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet kombineret med jobordretypen Ansættelse med løntilskud. Derefter foretager STAR en beregning af løntilskudsudgifterne der tager udgangspunkt i de ovenstående oplysninger og de lovbestemte løntilskudssatser, jf. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Der er dog ingen fast sats for personer i ressourceforløb, jobafklaring og revalidering, hvorfor den maksimale sats benyttes i disse beregninger. Det bemærkes, at kommunerne er forpligtiget til at registrere og indberette oplysninger om personer ansat i løntilskud m.fl., jf. Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet nr af 31. august Data vedr. medfinansieringspligtige ydelser, der tæller med under den nye medfinansieringstrappemodel 5

6 En række ydelser er omfattet af medfinansiering efter den nye trappemodel og indgår i opgørelse af anciennitet under denne model, jf. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Følgende ydelser tæller med under medfinansieringstrappen: Arbejdsløshedsdagpenge Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Førtidspension (tilkendt efter ) Arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Oplysninger om arbejdsløshedsdagpenge inkl. supplerende dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse hentes fra a-kassernes indberetning til Register for Arbejdsmarked (RAM). RAM er et register, der baserer sig på a-kassernes ugentlige udbetalte ydelser og som også indeholder oplysninger om ledigheden opgjort på timer. Fra RAM hentes oplysninger om den udbetalte ydelse fratrukket det beregnede beløb der skal indbetales til ATP. Førtidspension Førtidspensionsoplysninger hentes fra KMD Sociale Pensioner herunder start- og slutdatoer og de udbetalte beløb. Det skal bemærkes, at det kun er udgifter til førtidspension til personer tilkendt efter der indgår i trappen og som er omfattet af refusionsomlægningen. Førtidspension der er tilkendt før forsætter på de gamle refusionsregler. I opgørelserne af medfinansieringen af førtidspension er det bevillingskommunen (finansieringskommunen) og ikke bopælskommunen der anvendes. Det vil betyde, at den mellemkommunale afregning der sker i dag for førtidspensionister ikke vil være nødvendig for personer tilkendt førtidspension efter STAR er blevet oplyst at KMD forventes, at udsende servicebrev om refusionsomlægningens konsekvenser for MAF snarest. 3. Data der indgår i optælling af perioder med selvforsørgelse Ud over de ovenfor nævnte ydelser er der yderligere en række ydelser, som en person ikke må modtage for at kunne tælle som selvforsørget. Hvis personen ikke modtager disse ydelser (inkl. de i afsnit 1 og 2 anførte ydelser), påbegyndes en optælling af perioder med selvforsørgelse, der kan påvirke kommunens genoptjening af høj refusion/lav medfinansiering ved tilbagevenden til ydelserne angivet i afsnit 1 og 2. Følgende yderligere ydelser tæller ikke som selvforsørgelse ved opgørelse af genoptjening: Feriedagpenge Efterløn SU Folkepension 6

7 Delpension Fleksydelse Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension Seniorjob Voksenlærlinge Jobrotation Barselsdagpenge Feriedagpenge og efterløn Oplysninger om feriedagpenge og efterløn hentes fra a-kassernes indberetninger til RAM. SU Oplysninger om SU hentes fra SKATs indkomstregister. Oplysninger om SU hentes fra indkomsttypen 01 Personer, der modtager uddannelsesydelse (SU). Folkepension, delpension og fleksydelse Oplysninger om disse ydelser hentes fra SKATs indkomstregister felt 14 Aindkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag kode 68. For folkepensionister benyttes indtægtsart nr Folke- og førtidspension. Hvis der i en måned for en person er betalt både førtidspension og folkepension tæller måneden ikke med under folkepension men under førtidspension. Delpensionsoplysninger hentes fra indtægtsart nr Delpension der indeholder registreringer fra maj 2015, mens oplysninger om fleksydelse hentes fra indtægtsart nr Fleksydelse løbende udbetaling. Gældende fra 2013 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension Oplysninger om kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 i LAS), hentes fra KMD-aktiv hvor kontonummer benyttes. Seniorjob Oplysninger om seniorjob hentes fra jobcentrernes fagsystemer (Opera/Momentum, Workbase/Momentum eller FASIT), der bliver tilgængelige for STAR, når kommunerne registrerer og indberetter oplysningerne om personer i kontaktgruppen Omfattet af lov om seniorjob til Det Fælles Datagrundlag i STAR. Fra 5. januar 2015 er DFDG udvidet med en række kontaktgrupper og fra dette tidspunkt henter STAR oplysninger fra kontaktgruppe 23 Personer omfattet af lov om seniorjob, jf. 15 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. For borgere i seniorjob gælder det, at de skal være tilmeldt Uden ydelse og skal have et søgbart CV på Jobnet. Før den 5. januar 2015 bliver oplysningerne om seniorjob hentet fra jobcentrenes fritagelsesmarkeringer i deres fagsystemer. 7

8 Borgere med et igangværende fraværsforhold den 5. januar 2015 er konverteret til kontaktgruppen Personer omfattet af lov om seniorjob med slutdato lig med fraværsforholdets slutdato. Voksenlærlinge Oplysninger om voksenlærlinge hentes fra jobcentrernes fagsystemer (Opera/Momentum, Workbase/Momentum eller FASIT) når kommunerne har publiceret dem til Jobnet og de dermed bliver en del af Det Fælles Datagrundlag. STAR henter oplysninger for de enkelte kontaktgrupper, jf. 15 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet og kombinere disse med jobtypen Voksenelev fra DFDG. Jobrotation Oplysninger om jobrotation hentes fra jobcentrernes fagsystemer (Opera/Momentum, Workbase/Momentum eller FASIT) når kommunerne har publiceret dem til Jobnet og de dermed bliver en del af Det Fælles Datagrundlag. STAR henter oplysninger for de enkelte kontaktgrupper, jf. 15 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet og kombinere disse med jobtypen Rotationsvikar fra DFDG. Det bemærkes, at kommunen er forpligtiget til at registrere og indberette oplysninger om personer i seniorjob, voksenlærlingeforløb og jobrotation m.fl., jf. Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet nr af 31. august Barselsdagpenge Oplysninger om barselsdagpenge og start- og slutdatoer hentes fra KMD Opus Barsel. Det er følgende sagsarter som benyttes: Tabel 3. Oversigt over sagsarter vedr. barselsdagpenge trukket fra KMD Opus Barsel Sagsart 07 Før adoption, lønmodtagere 08 Før adoption, selvstændige 09 Ferieydelse 10 Fødsel, lønmodtagere 18 Pasning syge børn, lønmodtagere 20 Fødsel, selvstændige 23 Pasning syge børn, selvstændige 24 Fødsel, lønmodtagere, 32 uger (46 uger), fælles orlov 25 Fødsel, selvstændige, 32 uger (46 uger), fælles orlov 26 Adoption, lønmodtagere, 32 uger (46 uger), fælles orlov 27 Adoption, selvstændige, 32 uger (46 uger), fælles orlov Udskudt orlov (8-13 uger) inden barnet fylder 9 år, lønmodtager 35 8

9 36 Udskudt orlov (8-13 uger) inden barnet fylder 9 år, selvstændig Udskudt orlov (op til 32 uger) inden barnet fylder 9 år, lønmodtagere 37 Udskudt orlov (op til 32 uger) inden barnet fylder 9 år, selvstændige Bortadoption/dødfødsel mv., lønmodtagere 46 Bortadoption/dødfødsel mv., selvstændig 47 Graviditetsbetinget sygdom efter fødsel, lønmodtagere 48 Graviditetsbetinget sygdom efter fødsel, selvstændig 50 Adoption, lønmodtagere 55 Forlængelse genoptaget arbejdstid, lønmodtagere 56 Forlængelse genoptaget arbejdstid, selvstændige 60 Adoption, selvstændige 65 Graviditet, lønmodtagere 70 Graviditet, selvstændige 75 2 uger efter fødsel/adoption, lønmodtagere 80 2 uger efter fødsel/adoption, selvstændige 4. Data vedr. fleksbidrag fra staten Som følge af den nye trappemodel for refusion og medfinansiering etableres der et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob. Kommunerne får ret til et fleksbidrag fra staten fra 1. januar 2016, hvis kommunen modtager refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud i en måned, jf. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Det særlige fleksbidrag beregnes på baggrund af det beløb, som fleksløntilskuddet beregnes af og data til denne beregning hentes fra SKATs indkomstregister. Følgende oplysninger benyttes til opgørelse af lønnen: Felt 13 A-indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag kode 68 dog ikke indtægtsart nr Ydelser efter serviceloven, hvori der kan ske lønindeholdelse., 0044 Bidragspligtig pension og 0074 Anden pension. Derudover bruges felt 14 A-indkomst hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag kode 68 indtægtsart nr Strejke- og lockoutgodtgørelse., 0027 DIS-indkomst, anden Udenrigsfart- DIS (Dansk Internationalt Skibsregister), 0034 Søindkomst og 0057 DIS-indkomst, Begrænset fart - DIS (sejldistance < 50 sømil). Ifølge Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne består det samlede finansieringsbeløb som kommunen enten skal have udbetalt fra staten eller skal betale til staten af en samlet opgørelse af refusion, medfinansiering (inkl. medfinansiering af befordringsgodtgørelse) og det særlige fleksbidrag. Medfinansiering af befordringsgodtgørelse gennemgås nedenfor. 9

10 5. Medfinansiering af befordringsgodtgørelse Den enkelte kommune skal medfinansiere statens udgifter til befordringsgodtgørelse, der udbetales af arbejdsløshedskasserne. Medfinansieringen beregnes pr. måned og udgør 50 pct., jf. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Oplysningerne om befordringsgodtgørelse hentes fra SKATs indkomstregister hvor felt 48 Befordringsgodtgørelse benyttes. Der hentes kun oplysninger om befordringsgodtgørelse fra a-kassernes indberetninger om befordringsgodtgørelse. 10

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/17239

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne UDKAST (Ændringer til Plan B-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LBK nr 1086 af 19/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. oktober 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08211

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LOV nr 994 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0029075

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. maj 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Økonomirapport April Den samlede Økonomirapport er forelagt ØU på mødet 3. maj 2016. Her bringes det, der vedrører beskæftigelsesområdet. 5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Samlet set forventer

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Beskæftigelsesorganiseringslov: Lov nr. 1482 af 23/12 2014 om organisering og understøttelse

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2016-17 Fremsat den 10. februar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Den berettigede

Læs mere

YDELSESREFUSION. Kommunemøder Oktober 2015

YDELSESREFUSION. Kommunemøder Oktober 2015 YDELSESREFUSION Kommunemøder Oktober 2015 Dagsorden YR leverandørmøde 6/10 Velkomst v/ projektleder Tom Bøgeskov, KOMBIT 10.10-10.30 Status på Ydelsesrefusion, herunder udbud v/ projektleder Tom Bøgeskov,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 88 Offentligt UDKAST j.nr. 16/16796 Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Kapitel 1 Den berettigede personkreds 1. For perioden

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 215 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015 YDELSESREFUSION Indledende afklaringsmøder Juni 2015 Hvorfor Ydelsesrefusion? Refusionsreform Politisk aftale ml. regeringen og V K DF Samme refusionsprocent for borgeren på tværs af ydelser Afhænger af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Udtræk af CPR-numre Beskrivelse af filtre, kolonner og eksport af ydelseshistorik til Excel

Udtræk af CPR-numre Beskrivelse af filtre, kolonner og eksport af ydelseshistorik til Excel N O T A T 20. marts 2017 Udtræk af CPR-numre Beskrivelse af filtre, kolonner og eksport af ydelseshistorik til Excel J.nr. Viden og Analyse NMJ/MNC Herunder gennemgås, hvordan filtrene under fanen Udtræk

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser

Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser 2011-2013 August 2015 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014 Nøgletalsrapport ultimo august Sagsnr.: 213/937 Dato: 4. september 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. maj 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Fremsat den xx. februar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den xx. februar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Fremsat den xx. februar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse (Præcisering

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere

Manual til ledelsesinformationssystemet vedr. refusionsreformens midlertidige løsning

Manual til ledelsesinformationssystemet vedr. refusionsreformens midlertidige løsning Manual til ledelsesinformationssystemet vedr. refusionsreformens midlertidige løsning Version 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 27. juni 2017 Indhold Om manuallen... 3 Log på... 4 Rapporten...

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

En ny virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats - Økonomioplæg

En ny virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats - Økonomioplæg En ny virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats - Økonomioplæg Aalborg Kommune Beskæftigelsesforvaltning 24.03.2015 De vigtige spørgsmål at stille 1.Hvor store økonomiske gevinster (eller tab) kan vi opnå

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere