Bilag 4 Koncern Økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Koncern Økonomi"

Transkript

1 Bilag 4 Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK Hillerød Direkte BILAG 4 Journal nr.: Dato: 6. september 2011 Notat vedrørende revisionsberetningen 2010 Regionsrådet har på mødet i maj måned behandlet regnskabet for 2010, og regnskabet er afgivet til revisionen. Revisionen har nu fremsendt revisionsberetninger vedrørende Region Hovedstadens regnskab Efter modtagelse af revisionsberetningen forelægges beretningen og regnskabet for forretningsudvalg og regionsråd, der træffer afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse. Generelt vedrørende revisionsberetningerne Revisionen påpeger, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af regionens aktiviteter og pengestrømme og er i overensstemmelse med budget - og regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, og det er revisionens vurdering, at regnskab 2010 overholder alle formkrav. Specifikke kommentarer Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet en indeholder en række kommentarer, hvoraf enkelte kommenteres til sidst i nærværende notat. Revisionsberetningen for 2010 indeholder en opfølgning på tidligere afgivne bemærkninger vedrørende revisionsberetningen for Opfølgningen på tidligere års afgivne revisionsbemærkninger er afklaret med de gennemførte tiltag. Revisionsberetningen indeholder derudover ni revisionsbemærkninger. Nedenfor er oplistet de ni revisionsbemærkninger: 2010/1: Projektregnskaber med ekstern finansiering 2010/2: Projektbevillinger uddelt af regionen til specifikke formål 2010/3: Anlægsaktiver under udførelse

2 2010/4: Anlægsaktiver, rettidig og korrekt registrering af anlægsaktiver 2010/5 Bevillingskontrol 2010/6: Ressourcer i hospitalernes økonomiafdelinger 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager 2010/8: Overdragelse af aktiver forpligtelser mv. vedr. hospitalsplansflytninger 2010/9: Skatmoms og lønsumsafgift Nedenfor er de nye revisionsbemærkninger grupperet. Første gruppe omhandler manglende afstemninger og konsolidering af data mellem de forskellige systemer. Anden gruppe omhandler fastlæggelse/udbygning af ensartede forretningsgange. Tredje gruppe indeholder generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Fjerde gruppe indeholder formelle fejl. Første gruppe omhandler manglende afstemninger og konsolidering af data mellem de forskellige systemer: 2010/8: Overdragelse af aktiver, forpligtelser mv. vedr. hospitalsplansflytninger Anden gruppe omhandler fastlæggelse/udbygning af ensartet forretningsgange: 2010/1: Projektregnskaber med ekstern finansiering 2010/2: Projektbevillinger uddelt af regionen til specifikke formål 2010/9: Skatmoms og lønsumsafgift Tredje gruppe indeholder generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter 2010/3: Anlægsaktiver under udførelse 2010/4: Anlægsaktiver, rettidig og korrekt registrering af anlægsaktiver 2010/6: Ressourcer i hospitalernes økonomiafdelinger 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager Fjerde gruppe indeholder formelle fejl: 2010/5: Bevillingskontrol I. Bemærkninger vedrørende afstemninger og konsolidering af data mellem de forskellige systemer Revisionsbemærkning 2010/8: Overdragelse af aktiver, forpligtelser mv. vedr. hospitalsplanflytninger Revisionens beskrivelse: Det anbefales, at processen omkring overdragelse af aktiver, forpligtelser m.v. som følge af aftalerne om hospitalsplansflytningerne bringes på plads, da disse udeståender fortsat skaber usikkerhed omkring den enkelte virksomheds budgetopfølgning. I forbindelse med revisionen for 2010 er det konstateret, at alle aftaler i alt væsentligt er på plads, hvorfor den tidligere revisionsbemærkning anses for afklaret. Vi har imidlertid konstateret, at overdragelse af aktiver, feriepengeforpligtelser m.v. som følge af hospitalsplansflytningerne regnskabsmæssigt fortsat Side 2

3 ikke er på plads, hvilket fortsat skaber usikkerhed om den enkelte virksomheds budgetopfølgning. Administrationens besvarelse Problemstillingen vil blive taget op i forbindelse med indkaldelse af bidrag til den kommende økonomirapport. Herudover vil emnet blive drøftet i de respektive fora for regnskabschefer og økonomichefer med henblik på løsning af de resterende udeståender. Bemærkningen anses hermed for besvaret. II. Bemærkninger vedrørende fastlæggelse/udbygning af ensartet forretningsgange Revisionsbemærkning 2010/1: Projektregnskaber med ekstern finansiering Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på at højne kvaliteten af projektregnskaber for så vidt angår overholdelse af formalia, indhold og underliggende regnskabsdokumentation. Der er behov for en ensartet praksis for regionen på dette område, og vi skal derfor anbefale, at der udarbejdes detaljerede administrative retningslinjer på området. Administrationens besvarelse Problemstillingerne har været drøftet, og der er med bistand fra revisionen afholdt kurser for virksomhedernes økonomiafdelinger, hvor kravene til projektregnskabernes form og indhold samt regnskabsdokumentation er blevet gennemgået. Der vil til brug for den kommende regnskabsafslutning, som anbefalet af revisionen, blive udarbejdet en præcisering af de administrative retningslinjer på området. Med hensyn til dokumentationen vedrørende EU-projekter m.v. er der af administrationen nedsat en arbejdsgruppe vedr. administration af eksterne bevillinger fra bl.a. EU med det formål at sikre kvaliteten af projektregnskaberne samt en ensartet praksis på området. Bemærkningen anses hermed for besvaret. Revisionsbemærkning2010/2: Projektbevillinger uddelt af regionen til specifikke formål. Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der udarbejdes administrative retningslinjer samt stilles krav til regnskabsaflæggelsen over for regionen, dette både når der er tale omtilskud til egne virksomheder, og når der er tale om tilskud til eksterne projekter. Side 3

4 Administrationens besvarelse Revisionsbemærkningen refererer til uddeling af tilskud fra regionen til egne virksomheder samt tilskud til eksterne projekter. Gennem administrationen ydes udviklingstilskud til en række projekter, der bidrager til at fremme regional udvikling i hovedstadsregionen. Der ydes tilskud fra forskellige puljer, som fx regionens erhvervsudviklingsmidler, forskningsmidler og midler til øvrig regional udvikling, herunder uddannelse. Der er i et vist omfang forskellig administrativ praksis og regnskabsmæssige procedurer for de enkelte puljer. Krav til regnskabsaflæggelse og revision er i dag beskrevet i de aftaler, som indgås med støttemodtagerne, hvad enten disse er interne eller eksterne. Administrationen vil, som anbefalet af revisionen, tage initiativ til udarbejdelse af ensartede administrative retningslinjer i forbindelse med uddeling af tilskud til både egne virksomheder og eksterne aktører. Bemærkningen anses hermed for besvaret. Revisionsbemærkning 2010/9: Skatmoms og lønsumsafgift Revisionens beskrivelse: Det anbefales, at der sikres ensartet behandling af EU-moms på alle virksomheder, og at der sikres at den nøjagtige gæld til SKAT opgøres og efterangives på de korrekte registreringsnummer/-numre. Derudover anbefales det, at der udarbejdes retningslinjer for korrekt afregning af lønsumsafgift, der kan anvendes indtil nyt økonomisystem implementeres. Administrationens svar Region Hovedstaden anvender i dag fire økonomisystemer. Behandlingen af EUmoms har derfor fungeret lidt forskelligt afhængigt af det anvendte økonomisystem. Det er særligt primærbrugere af økonomisystemet Maconomy, der ikke har fungeret optimalt. Administrationen vil tage initiativ til skærpet fokus på korrekt opgørelse og efterangivelse af EU-moms. En fuldstændig ensartet behandling af EU-moms på alle virksomheder vil ikke kunne realiseres, før et nyt, fælles økonomisystem er implementeret. Afregningen af lønsumsafgift finder i dag også sted ved anvendelse af et af regionens i alt fire økonomisystemer. Der er især et problem vedrørende selvbetalere, og der har vist sig at være mangler i den rapport der anvendes i Maconomy, hvorved beregningen af lønsumsafgiften ikke er korrekt. Administrationen vil have skærpet fokus på korrekt afregning af lønsumsafgift. Bemærkningen anses hermed for besvaret. Side 4

5 III. Bemærkninger vedrørende generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter Revisionsbemærkning 2010/3: Anlægsaktiver under udførelse Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på korrekt håndtering af igangværende anlæg/investeringssager, og at materielle anlægsaktiver under udførelse flyttes fra denne regnskabskategori, når anlægsarbejdet er afsluttet, så det sikres, at afskrivning på anlægsaktiverne påbegyndes rettidigt, ligesom det er vigtigt, at der foretages en afstemning mellem investeringsoversigten og kategorien anlæg under udførelse. Revisionsbemærkning 2010/4: Anlægsaktiver, rettidig og korrekt registrering af anlægsaktiver Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på ajourføring af anlægskartoteket med korrekt og rettidig registrering af til- og afgange på anlægsaktiver samt korrektioner vedrørende eksisterende registrerede aktiver, således at det er muligt at foretage en opfølgning på omkostningsbaserede bevillinger. Revisionsbemærkning 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på, og at der sikres, at alle dokumenter opbevares tilgængeligt til brug for revision og dokumentation over for myndighederne, og at der er fokus på at fremfinde manglende regnskabsdokumentation for afsluttede anlægsregnskaber. Administrationens besvarelse af de tre bemærkninger Håndtering af materielle anlægsaktiver vil blive optaget som et særskilt punkt i drøftelser med virksomhedernes og koncernstabenes regnskabsansvarlige. Da der ikke afskrives på materielle anlægsaktiver under udførelse, er det vigtigt, at virksomhederne løbende forholder sig til den registrerede saldo vedrørende materielle anlægsaktiver under udførelse, således at aktiver registreret på denne funktion - der ikke længere er under udførelse - omposteres/flyttes til den korrekte funktion, hvorpå der afskrives. Administrationen vil i samarbejde med virksomhederne sikre, at de udestående korrektioner gennemføres i En eventuel ændring af afskrivningsgrundlaget vil blive indarbejdet i budgettet senest i forbindelse med 4. økonomirapport Hermed vil det sikres, at afskrivningsgrundlaget er retvisende. I forlængelse af besvarelsen i revisonsberetningen 2009 vil de eksisterende retningslinjer vedrørende registrering af omkostningselementer blive gennemgået igen. Side 5

6 Vejledningen vedrørende registrering af omkostningselementer er opdateret. Derudover har der i forbindelse med arbejdet omkring det kommende fælles økonomi-, indkøbs- og logistiksystem (REFLEX) været sat fokus på de kommende fælles retningslinjer på dette område. Ved regnskabsafslutningen afgives der ledelsesmæssige regnskabserklæringer fra alle virksomheder og koncernstabe. Indholdet i erklæringerne vil af administrationen blive præciseret, således at der lægges yderligere vægt på de omkostningsbaserede elementer samt korrekt registrering af materielle anlægsaktiver. Ydermere er det vigtigt at tidsfristerne for aflæggelse af investeringsregnskaber overholdes. Dette vil der blive fulgt op på i forbindelse med de løbende økonomirapporteringer, således at tremåneders fristen for aflæggelse af investeringsregnskaber overholdes. Virksomhederne skal derfor afrapportere særskilt for status på samtlige afsluttede investeringsprojekter i forbindelse med den løbende økonomirapportering. I december 2009 forelagdes 15 revisionspåtegnede investeringsregnskaber for regionsrådet. Disse 15 investeringsregnskaber er alle registreret regnskabsmæssigt korrekt, men revisionen tog en række forbehold for manglende dokumentation for bl.a. kontrakter og bevillingsbeskrivelser mv. Administrationen har taget initiativ til at indhente den manglende dokumentation vedrørende de 12 regnskaber, hvor dokumentationen var mangelfuld. Administrationen vil sikre, at alle fornødne tidsplaner og procedure beskrivelser er tilgængelige for alle virksomheder på intranettet. Bemærkningerne 3, 4 og 7 anses hermed for besvaret. Revisionsbemærkning 2010/6: Ressourcer i hospitalernes økonomiafdelinger Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på fordeling og kompetenceudvikling af ressourcer til at sikre ajourføring og afstemning af alle drifts- og balancekonti på virksomhederne samt kvalitetssikring heraf, inden de enkelte virksomheder overgår til det nye økonomisystem. Revisionen påpeger, at der i forbindelse med revisionen af regnskabet er konstateret, at der på flere hospitaler er balancekonti, som ikke er ajourført og afstemte, herunder uforbrugte forskningsmidler, opdatering af anlægskartotek, afstemning af interne mellemværender. Det er revisionens opfattelse, at disse forhold isoleret set ikke kan generere fejl i årsregnskabet. Revisionen anbefaler, at virksomhederne tilføres de fornødne ressourcer til at sikre, at drift og balancekonti er afstemt og veldokumenterede, inden de enkelte virksomheder overgår til nyt økonomisystem. Side 6

7 Administrationens besvarelse Det er vigtigt, at der er fokus på, at der sker en afstemning af høj kvalitet af samtlige balancekonti, inden den enkelte virksomhed overgår til nyt økonomisystem. I strategien for overgang fra de nuværende systemer til det kommende system er der taget højde for, hvorledes ovennævnte problemstillinger skal håndteres. Det drejer sig bl.a. om de systemmæssige forhold som: Dobbelt vedligehold af masterdata, hvor systemer eksisterer parallelt. Håndtering af dubletter i forbindelse med flytning af stamdata fra gammelt til nyt system Håndtering af parallelle interfaces (data skal sendes mellem de rigtige systemer). Desuden er der særligt fokus på debitor- og kreditorposteringer samt betalinger som vil skulle udlignes i de gamle systemer inden overgang til nyt økonomisystem. Ressourceproblematikken vil blive vurderet på virksomhedsniveau inden overgangen til nyt økonomisystem, og der vil være fokus på at sikre at de relevante ressourcer er til stede. Bemærkningen anses hermed for besvaret. IV. Bemærkninger vedrørende formelle fejl Revisionsbemærkning 2010/5: Bevillingskontrol Revisionens beskrivelse: Selvom der er konstateret væsentlige forbedringer i økonomistyringen må det i lighed med tidligere år konkluderes, at der er merforbrug på et enkelt bevillingsområde i strid med styrelseslovens bestemmelser. Revisionen påpeger, at der fortsat ikke sker en løbende opfølgning på omkostningsgelementerne, men at der alene følges op herpå i 4. økonomirapport, hvilket, set fra en styringsmæssig synsvinkel, forekommer uhensigtsmæssigt. Ydermere nævner revisionen, at det omkostningsbaserede regnskab udviser et mindreforbrug på 371,5 mio. kr. svarende til en procentafvigelse på 1,2 %. Af det samlede mindreforbrug på 371,5 mio. kr. udgør sygehusområdet et samlet mindreforbrug på 269 mio. kr.,, hvoraf Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet udgør henholdsvis 32,4 mio. kr. 30,0 mio. kr. og 192,4 mio. kr. Hvidovre Hospital udgør som det eneste hospital et merforbrug på 27,4 mio. kr. svarende til 1,4 % af bevillingen. Side 7

8 På Region Hovedstadens øvrige områder er der også tale om bevillingsmæssige mindreforbrug. Det drejer sig om socialpsykiatrien, handicapområdet, regional udvikling og administration. Administrationens besvarelse Det skal bemærkes, at det konstaterede mindreforbrug i væsentligt omfang er i overensstemmelse med de gældende overførselsregler. I overførselsreglerne nævnes det, at overførselsadgangen begrænses til en bestemt procentdel af bevillingen og/eller den gøres betinget af, at det opsparede beløb anvendes til en bestemt, større anskaffelse. Herudover gælder følgende principper for hvilke mindreforbrug, der kan søges overført til næste år: Ved forsinkelse af besluttede projekter på driftsområdet eller en lokalinvesteringsramme vil et mindreforbrug kunne søges overført til næste år. Ved forsinkelse af projekter finansieret af eksterne tilskud vil mindreforbrug kunne søges overført til næste år til dækning af de uopfyldte forpligtelser over for tilskudsgiver. Hvis der derudover opstår mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed som følge af usikkerhed om det endelige regnskabsresultat, vil mindreforbrug inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen kunne søges overført til næste år. I 1. økonomirapport 2011 er det nævnt, at alle virksomheder med mindreforbrug har fået bevilget overførsler som følge af tidsforskydninger. Der er derudover for flere af virksomhederne søgt om overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne. Dog er der gjort opmærksom på, at Region Hovedstadens Apotek og Rigshospitalet har fået genbevilget et resterende mindreforbrug. For apoteket søges 2,9 mio. kr. overført til mindre ombygninger, mens i alt 61,2 mio. kr. for Rigshospitalet søges overført til imødegåelse af forsinkelser i tilpasningen til Region Sjællands hjemtagning samt til tre konkrete projekter vedrørende apparaturanskaffelser og ombygninger. Det vil i forbindelse med udarbejdelsen af året sidste økonomirapport blive tilstræbt, at der sker en overholdelse af bevillingerne på de respektive bevillingsområder, herunder overholdelse af bevillingsreglerne. I de tilfælde, hvor man kender specifikt til mindreforbrug, vil der blive særligt redegjort herfor. Omkring reelle tidsforskydninger, hvor projektet startes op i følgende regnskabsår, vil der blive søgt om nedsættelse af bevillingen. Side 8

9 Bemærkningen anses hermed for besvaret. Øvrige kommentarer til revisionsberetningen Revisionen påpeger, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af regionens aktiviteter og pengestrømme og er i overensstemmelse med budget - og regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, og det er revisionens vurdering, at regnskab 2010 overholder alle formkrav. Formalia Revisionen påpeger vedrørende regionens it-anvendelse, at der er behov for en styrkelse af dokumentationsniveauet i it-anvendelsen, herunder dokumentation af procedurer og udførte kontrolhandlinger, samt ensartning af procedurer for blandt andet brugeradministration, ændringshåndtering og daglig drift. Herudover er der behov for en styrkelse af den logiske sikkerhed, således at leverandører ikke kan foretage programmæssige ændringer direkte i produktionsmiljøer, og at der funktionsadskillelse mellem udvikling og produktion. Opgaver I forbindelse med revisionens analytiske gennemgang har revisionen haft fokus på regionens kontrolmiljø, herunder de overordnede risikostyrings- og kontrolsystemer Der har i samarbejde med revisionen været foretaget et besøg på en tysk hospitalsenhed i Berlin. Formålet med besøget var at få demonstreret et risikostyringsprojekt. Projektet arbejder med identifikation og prioritering af risikoelementer. Der er behov for en nærmere vurdering af, hvilke elementer af risikostyring og interne kontroller, der skal satses på. Det er oplagt, at udfasning af de gamle økonomisystemer skal undergives en særlig opmærksomhed. Generelt er det administrationens opfattelse, at der ikke er særlig risiko for besvigelser og at regionen har et effektivt kontrolmiljø. Alle sager med mistanke om besvigelser anmeldes til politiet. It-kontroller Der arbejdes fra administrationens side på at få standardiserede revisionserklæringer for regionerne på de områder, hvor der anvendes fælles applikationer. Hensigten hermed er bl.a. at nedbringe regionernes udgifter til revisionserklæringer. Fælles driftsudgifter og andel af administration på sundhedsområdet Revisionen anbefaler, at budgettering af puljebevillinger begrænses. Administrationen har taget revisionens anbefaling til efterretning, men fastholder nuværende praksis, der Side 9

10 er i overensstemmelse med de gældende bevillingsregler omkring investeringsbudgetter, budgetter til barselsfond mv. Disse midler er nøje beskrevet i budgettet. Fuldmagtsforhold Administrationen er enig i påpegningen af, at det er vigtigt, at fuldmagtsforholdene er opdaterede. I løbet af det seneste år har regionen selv overtaget en væsentlig større administrativ byrde vedrørende opdateringen af fuldmagtsforholdene som en konsekvens af de indgåede bankaftaler. Alle fuldmagtsforhold registreres og vedligeholdes online af administrationen direkte i bankernes netbanker. Administrationen vil, som anbefalet af revisionen, sikre en opdateret oversigt over fuldmagtsforholdene. Oversigt over korrektioner vedrørende egenkapitalen for årsregnskab 2010 Nedenfor er foretaget en sammenstilling af revisionens vurdering af den økonomiske påvirkning af egenkapitalen m.v. sammenlignet med vores vurdering. Omkostningsbaseret regnskab 2010 Resultatopgørelse Balance sum Egenkapital mio. kr. mio. kr. mio. kr. Ifølge det omkostningsbaserede årsregnskab Fælles Korrektion, gave finansierede aktiver 0 19,8 19,8 Manglende regulering af feriepenge primo 0 19,1 19,1 Sundhedsområdet Frederiksberg Hospital: Tab på forskningsprojekt -5,5-5,5-5,5 Refusionskonti, ej afstemt -2,3-2,3-2,3 Feriepenge hensat 2 gange 2,6 2,6 2,6 Hvidovre Hospital Tab Vedr. Voldgiftssag -7,4-7,4-7,4 Korrigeret omkostningsbaseret årsregnskab 385, , ,3 I revisionsberetning 2010 blev der påpeget en række fejl og usikkerheder i regnskabet. I revisionsberetning opsummerer revisionen en række fejl og usikkerheder, som ifølge revisionens opfattelse i et vist omfang påvirker balancesum og egenkapital. Det har en meget begrænset økonomisk påvirkning af årsregnskabet. Den umiddelbare ændring kan opgøres til godt 12 mio. kr. på resultatopgørelsen og 26 mio. kr. på egenkapitalen. Side 10

11 Tab på forskningsprojekt: Der har i et forskningsprojekt på Frederiksberg Hospital fundet underslæb sted frem til og med 2009 for i alt 5,5 mio. kr. Frederiksberg Hospital udreder det videre vedrørende håndteringen af omkostningen i regnskab 2011 i samråd med administrationen. Frederiksberg Hospital er i dialog med revisionen, idet det er hospitalets opfattelse, at de anførte refusionskonti er afstemt og beløbet på 2,3 mio. kr. er korrekt registreret i regnskabet. Revisionen bemærker, at en gældspost på 2.6 mio. kr. vedrørende feriepenge er medtaget i den samlede feriepengehensættelse. Frederiksberg Hospital er i færd med at klarlægge differencerne. Bemærkninger til enkelte poster Mellemværende vedrørende gamle myndigheder Region Hovedstaden har opgjort tilgodehavender hos gamle myndigheder til ca. 54 mio. kr. Det er skønnet, at tilgodehavendet ikke længere kan inddrives, og beløbet er afskrevet over egenkapitalen. Sammenholdes dette med diverse ekstraordinære indbetalinger - især vedr. momsafregning for årene før vil regionen samlet set have en likviditetsmæssig positiv virkning af disse forhold. Side 11

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: bilag Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 8800 Vibrog Tel. +45 87285000 koncernoekonomi@stab.rm.dk

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Økonomiafdelingen Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning og formål... 3 1. Fremrykning af regnskabslukningen og

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B. Konklusion på den udførte revision...

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere