Bilag 4 Koncern Økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Koncern Økonomi"

Transkript

1 Bilag 4 Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK Hillerød Direkte BILAG 4 Journal nr.: Dato: 6. september 2011 Notat vedrørende revisionsberetningen 2010 Regionsrådet har på mødet i maj måned behandlet regnskabet for 2010, og regnskabet er afgivet til revisionen. Revisionen har nu fremsendt revisionsberetninger vedrørende Region Hovedstadens regnskab Efter modtagelse af revisionsberetningen forelægges beretningen og regnskabet for forretningsudvalg og regionsråd, der træffer afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse. Generelt vedrørende revisionsberetningerne Revisionen påpeger, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af regionens aktiviteter og pengestrømme og er i overensstemmelse med budget - og regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, og det er revisionens vurdering, at regnskab 2010 overholder alle formkrav. Specifikke kommentarer Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet en indeholder en række kommentarer, hvoraf enkelte kommenteres til sidst i nærværende notat. Revisionsberetningen for 2010 indeholder en opfølgning på tidligere afgivne bemærkninger vedrørende revisionsberetningen for Opfølgningen på tidligere års afgivne revisionsbemærkninger er afklaret med de gennemførte tiltag. Revisionsberetningen indeholder derudover ni revisionsbemærkninger. Nedenfor er oplistet de ni revisionsbemærkninger: 2010/1: Projektregnskaber med ekstern finansiering 2010/2: Projektbevillinger uddelt af regionen til specifikke formål 2010/3: Anlægsaktiver under udførelse

2 2010/4: Anlægsaktiver, rettidig og korrekt registrering af anlægsaktiver 2010/5 Bevillingskontrol 2010/6: Ressourcer i hospitalernes økonomiafdelinger 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager 2010/8: Overdragelse af aktiver forpligtelser mv. vedr. hospitalsplansflytninger 2010/9: Skatmoms og lønsumsafgift Nedenfor er de nye revisionsbemærkninger grupperet. Første gruppe omhandler manglende afstemninger og konsolidering af data mellem de forskellige systemer. Anden gruppe omhandler fastlæggelse/udbygning af ensartede forretningsgange. Tredje gruppe indeholder generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Fjerde gruppe indeholder formelle fejl. Første gruppe omhandler manglende afstemninger og konsolidering af data mellem de forskellige systemer: 2010/8: Overdragelse af aktiver, forpligtelser mv. vedr. hospitalsplansflytninger Anden gruppe omhandler fastlæggelse/udbygning af ensartet forretningsgange: 2010/1: Projektregnskaber med ekstern finansiering 2010/2: Projektbevillinger uddelt af regionen til specifikke formål 2010/9: Skatmoms og lønsumsafgift Tredje gruppe indeholder generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter 2010/3: Anlægsaktiver under udførelse 2010/4: Anlægsaktiver, rettidig og korrekt registrering af anlægsaktiver 2010/6: Ressourcer i hospitalernes økonomiafdelinger 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager Fjerde gruppe indeholder formelle fejl: 2010/5: Bevillingskontrol I. Bemærkninger vedrørende afstemninger og konsolidering af data mellem de forskellige systemer Revisionsbemærkning 2010/8: Overdragelse af aktiver, forpligtelser mv. vedr. hospitalsplanflytninger Revisionens beskrivelse: Det anbefales, at processen omkring overdragelse af aktiver, forpligtelser m.v. som følge af aftalerne om hospitalsplansflytningerne bringes på plads, da disse udeståender fortsat skaber usikkerhed omkring den enkelte virksomheds budgetopfølgning. I forbindelse med revisionen for 2010 er det konstateret, at alle aftaler i alt væsentligt er på plads, hvorfor den tidligere revisionsbemærkning anses for afklaret. Vi har imidlertid konstateret, at overdragelse af aktiver, feriepengeforpligtelser m.v. som følge af hospitalsplansflytningerne regnskabsmæssigt fortsat Side 2

3 ikke er på plads, hvilket fortsat skaber usikkerhed om den enkelte virksomheds budgetopfølgning. Administrationens besvarelse Problemstillingen vil blive taget op i forbindelse med indkaldelse af bidrag til den kommende økonomirapport. Herudover vil emnet blive drøftet i de respektive fora for regnskabschefer og økonomichefer med henblik på løsning af de resterende udeståender. Bemærkningen anses hermed for besvaret. II. Bemærkninger vedrørende fastlæggelse/udbygning af ensartet forretningsgange Revisionsbemærkning 2010/1: Projektregnskaber med ekstern finansiering Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på at højne kvaliteten af projektregnskaber for så vidt angår overholdelse af formalia, indhold og underliggende regnskabsdokumentation. Der er behov for en ensartet praksis for regionen på dette område, og vi skal derfor anbefale, at der udarbejdes detaljerede administrative retningslinjer på området. Administrationens besvarelse Problemstillingerne har været drøftet, og der er med bistand fra revisionen afholdt kurser for virksomhedernes økonomiafdelinger, hvor kravene til projektregnskabernes form og indhold samt regnskabsdokumentation er blevet gennemgået. Der vil til brug for den kommende regnskabsafslutning, som anbefalet af revisionen, blive udarbejdet en præcisering af de administrative retningslinjer på området. Med hensyn til dokumentationen vedrørende EU-projekter m.v. er der af administrationen nedsat en arbejdsgruppe vedr. administration af eksterne bevillinger fra bl.a. EU med det formål at sikre kvaliteten af projektregnskaberne samt en ensartet praksis på området. Bemærkningen anses hermed for besvaret. Revisionsbemærkning2010/2: Projektbevillinger uddelt af regionen til specifikke formål. Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der udarbejdes administrative retningslinjer samt stilles krav til regnskabsaflæggelsen over for regionen, dette både når der er tale omtilskud til egne virksomheder, og når der er tale om tilskud til eksterne projekter. Side 3

4 Administrationens besvarelse Revisionsbemærkningen refererer til uddeling af tilskud fra regionen til egne virksomheder samt tilskud til eksterne projekter. Gennem administrationen ydes udviklingstilskud til en række projekter, der bidrager til at fremme regional udvikling i hovedstadsregionen. Der ydes tilskud fra forskellige puljer, som fx regionens erhvervsudviklingsmidler, forskningsmidler og midler til øvrig regional udvikling, herunder uddannelse. Der er i et vist omfang forskellig administrativ praksis og regnskabsmæssige procedurer for de enkelte puljer. Krav til regnskabsaflæggelse og revision er i dag beskrevet i de aftaler, som indgås med støttemodtagerne, hvad enten disse er interne eller eksterne. Administrationen vil, som anbefalet af revisionen, tage initiativ til udarbejdelse af ensartede administrative retningslinjer i forbindelse med uddeling af tilskud til både egne virksomheder og eksterne aktører. Bemærkningen anses hermed for besvaret. Revisionsbemærkning 2010/9: Skatmoms og lønsumsafgift Revisionens beskrivelse: Det anbefales, at der sikres ensartet behandling af EU-moms på alle virksomheder, og at der sikres at den nøjagtige gæld til SKAT opgøres og efterangives på de korrekte registreringsnummer/-numre. Derudover anbefales det, at der udarbejdes retningslinjer for korrekt afregning af lønsumsafgift, der kan anvendes indtil nyt økonomisystem implementeres. Administrationens svar Region Hovedstaden anvender i dag fire økonomisystemer. Behandlingen af EUmoms har derfor fungeret lidt forskelligt afhængigt af det anvendte økonomisystem. Det er særligt primærbrugere af økonomisystemet Maconomy, der ikke har fungeret optimalt. Administrationen vil tage initiativ til skærpet fokus på korrekt opgørelse og efterangivelse af EU-moms. En fuldstændig ensartet behandling af EU-moms på alle virksomheder vil ikke kunne realiseres, før et nyt, fælles økonomisystem er implementeret. Afregningen af lønsumsafgift finder i dag også sted ved anvendelse af et af regionens i alt fire økonomisystemer. Der er især et problem vedrørende selvbetalere, og der har vist sig at være mangler i den rapport der anvendes i Maconomy, hvorved beregningen af lønsumsafgiften ikke er korrekt. Administrationen vil have skærpet fokus på korrekt afregning af lønsumsafgift. Bemærkningen anses hermed for besvaret. Side 4

5 III. Bemærkninger vedrørende generelle ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter Revisionsbemærkning 2010/3: Anlægsaktiver under udførelse Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på korrekt håndtering af igangværende anlæg/investeringssager, og at materielle anlægsaktiver under udførelse flyttes fra denne regnskabskategori, når anlægsarbejdet er afsluttet, så det sikres, at afskrivning på anlægsaktiverne påbegyndes rettidigt, ligesom det er vigtigt, at der foretages en afstemning mellem investeringsoversigten og kategorien anlæg under udførelse. Revisionsbemærkning 2010/4: Anlægsaktiver, rettidig og korrekt registrering af anlægsaktiver Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på ajourføring af anlægskartoteket med korrekt og rettidig registrering af til- og afgange på anlægsaktiver samt korrektioner vedrørende eksisterende registrerede aktiver, således at det er muligt at foretage en opfølgning på omkostningsbaserede bevillinger. Revisionsbemærkning 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på, og at der sikres, at alle dokumenter opbevares tilgængeligt til brug for revision og dokumentation over for myndighederne, og at der er fokus på at fremfinde manglende regnskabsdokumentation for afsluttede anlægsregnskaber. Administrationens besvarelse af de tre bemærkninger Håndtering af materielle anlægsaktiver vil blive optaget som et særskilt punkt i drøftelser med virksomhedernes og koncernstabenes regnskabsansvarlige. Da der ikke afskrives på materielle anlægsaktiver under udførelse, er det vigtigt, at virksomhederne løbende forholder sig til den registrerede saldo vedrørende materielle anlægsaktiver under udførelse, således at aktiver registreret på denne funktion - der ikke længere er under udførelse - omposteres/flyttes til den korrekte funktion, hvorpå der afskrives. Administrationen vil i samarbejde med virksomhederne sikre, at de udestående korrektioner gennemføres i En eventuel ændring af afskrivningsgrundlaget vil blive indarbejdet i budgettet senest i forbindelse med 4. økonomirapport Hermed vil det sikres, at afskrivningsgrundlaget er retvisende. I forlængelse af besvarelsen i revisonsberetningen 2009 vil de eksisterende retningslinjer vedrørende registrering af omkostningselementer blive gennemgået igen. Side 5

6 Vejledningen vedrørende registrering af omkostningselementer er opdateret. Derudover har der i forbindelse med arbejdet omkring det kommende fælles økonomi-, indkøbs- og logistiksystem (REFLEX) været sat fokus på de kommende fælles retningslinjer på dette område. Ved regnskabsafslutningen afgives der ledelsesmæssige regnskabserklæringer fra alle virksomheder og koncernstabe. Indholdet i erklæringerne vil af administrationen blive præciseret, således at der lægges yderligere vægt på de omkostningsbaserede elementer samt korrekt registrering af materielle anlægsaktiver. Ydermere er det vigtigt at tidsfristerne for aflæggelse af investeringsregnskaber overholdes. Dette vil der blive fulgt op på i forbindelse med de løbende økonomirapporteringer, således at tremåneders fristen for aflæggelse af investeringsregnskaber overholdes. Virksomhederne skal derfor afrapportere særskilt for status på samtlige afsluttede investeringsprojekter i forbindelse med den løbende økonomirapportering. I december 2009 forelagdes 15 revisionspåtegnede investeringsregnskaber for regionsrådet. Disse 15 investeringsregnskaber er alle registreret regnskabsmæssigt korrekt, men revisionen tog en række forbehold for manglende dokumentation for bl.a. kontrakter og bevillingsbeskrivelser mv. Administrationen har taget initiativ til at indhente den manglende dokumentation vedrørende de 12 regnskaber, hvor dokumentationen var mangelfuld. Administrationen vil sikre, at alle fornødne tidsplaner og procedure beskrivelser er tilgængelige for alle virksomheder på intranettet. Bemærkningerne 3, 4 og 7 anses hermed for besvaret. Revisionsbemærkning 2010/6: Ressourcer i hospitalernes økonomiafdelinger Revisionens beskrivelse: Vi skal anbefale, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på fordeling og kompetenceudvikling af ressourcer til at sikre ajourføring og afstemning af alle drifts- og balancekonti på virksomhederne samt kvalitetssikring heraf, inden de enkelte virksomheder overgår til det nye økonomisystem. Revisionen påpeger, at der i forbindelse med revisionen af regnskabet er konstateret, at der på flere hospitaler er balancekonti, som ikke er ajourført og afstemte, herunder uforbrugte forskningsmidler, opdatering af anlægskartotek, afstemning af interne mellemværender. Det er revisionens opfattelse, at disse forhold isoleret set ikke kan generere fejl i årsregnskabet. Revisionen anbefaler, at virksomhederne tilføres de fornødne ressourcer til at sikre, at drift og balancekonti er afstemt og veldokumenterede, inden de enkelte virksomheder overgår til nyt økonomisystem. Side 6

7 Administrationens besvarelse Det er vigtigt, at der er fokus på, at der sker en afstemning af høj kvalitet af samtlige balancekonti, inden den enkelte virksomhed overgår til nyt økonomisystem. I strategien for overgang fra de nuværende systemer til det kommende system er der taget højde for, hvorledes ovennævnte problemstillinger skal håndteres. Det drejer sig bl.a. om de systemmæssige forhold som: Dobbelt vedligehold af masterdata, hvor systemer eksisterer parallelt. Håndtering af dubletter i forbindelse med flytning af stamdata fra gammelt til nyt system Håndtering af parallelle interfaces (data skal sendes mellem de rigtige systemer). Desuden er der særligt fokus på debitor- og kreditorposteringer samt betalinger som vil skulle udlignes i de gamle systemer inden overgang til nyt økonomisystem. Ressourceproblematikken vil blive vurderet på virksomhedsniveau inden overgangen til nyt økonomisystem, og der vil være fokus på at sikre at de relevante ressourcer er til stede. Bemærkningen anses hermed for besvaret. IV. Bemærkninger vedrørende formelle fejl Revisionsbemærkning 2010/5: Bevillingskontrol Revisionens beskrivelse: Selvom der er konstateret væsentlige forbedringer i økonomistyringen må det i lighed med tidligere år konkluderes, at der er merforbrug på et enkelt bevillingsområde i strid med styrelseslovens bestemmelser. Revisionen påpeger, at der fortsat ikke sker en løbende opfølgning på omkostningsgelementerne, men at der alene følges op herpå i 4. økonomirapport, hvilket, set fra en styringsmæssig synsvinkel, forekommer uhensigtsmæssigt. Ydermere nævner revisionen, at det omkostningsbaserede regnskab udviser et mindreforbrug på 371,5 mio. kr. svarende til en procentafvigelse på 1,2 %. Af det samlede mindreforbrug på 371,5 mio. kr. udgør sygehusområdet et samlet mindreforbrug på 269 mio. kr.,, hvoraf Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet udgør henholdsvis 32,4 mio. kr. 30,0 mio. kr. og 192,4 mio. kr. Hvidovre Hospital udgør som det eneste hospital et merforbrug på 27,4 mio. kr. svarende til 1,4 % af bevillingen. Side 7

8 På Region Hovedstadens øvrige områder er der også tale om bevillingsmæssige mindreforbrug. Det drejer sig om socialpsykiatrien, handicapområdet, regional udvikling og administration. Administrationens besvarelse Det skal bemærkes, at det konstaterede mindreforbrug i væsentligt omfang er i overensstemmelse med de gældende overførselsregler. I overførselsreglerne nævnes det, at overførselsadgangen begrænses til en bestemt procentdel af bevillingen og/eller den gøres betinget af, at det opsparede beløb anvendes til en bestemt, større anskaffelse. Herudover gælder følgende principper for hvilke mindreforbrug, der kan søges overført til næste år: Ved forsinkelse af besluttede projekter på driftsområdet eller en lokalinvesteringsramme vil et mindreforbrug kunne søges overført til næste år. Ved forsinkelse af projekter finansieret af eksterne tilskud vil mindreforbrug kunne søges overført til næste år til dækning af de uopfyldte forpligtelser over for tilskudsgiver. Hvis der derudover opstår mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed som følge af usikkerhed om det endelige regnskabsresultat, vil mindreforbrug inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen kunne søges overført til næste år. I 1. økonomirapport 2011 er det nævnt, at alle virksomheder med mindreforbrug har fået bevilget overførsler som følge af tidsforskydninger. Der er derudover for flere af virksomhederne søgt om overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne. Dog er der gjort opmærksom på, at Region Hovedstadens Apotek og Rigshospitalet har fået genbevilget et resterende mindreforbrug. For apoteket søges 2,9 mio. kr. overført til mindre ombygninger, mens i alt 61,2 mio. kr. for Rigshospitalet søges overført til imødegåelse af forsinkelser i tilpasningen til Region Sjællands hjemtagning samt til tre konkrete projekter vedrørende apparaturanskaffelser og ombygninger. Det vil i forbindelse med udarbejdelsen af året sidste økonomirapport blive tilstræbt, at der sker en overholdelse af bevillingerne på de respektive bevillingsområder, herunder overholdelse af bevillingsreglerne. I de tilfælde, hvor man kender specifikt til mindreforbrug, vil der blive særligt redegjort herfor. Omkring reelle tidsforskydninger, hvor projektet startes op i følgende regnskabsår, vil der blive søgt om nedsættelse af bevillingen. Side 8

9 Bemærkningen anses hermed for besvaret. Øvrige kommentarer til revisionsberetningen Revisionen påpeger, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af regionens aktiviteter og pengestrømme og er i overensstemmelse med budget - og regnskabssystem for regioner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, og det er revisionens vurdering, at regnskab 2010 overholder alle formkrav. Formalia Revisionen påpeger vedrørende regionens it-anvendelse, at der er behov for en styrkelse af dokumentationsniveauet i it-anvendelsen, herunder dokumentation af procedurer og udførte kontrolhandlinger, samt ensartning af procedurer for blandt andet brugeradministration, ændringshåndtering og daglig drift. Herudover er der behov for en styrkelse af den logiske sikkerhed, således at leverandører ikke kan foretage programmæssige ændringer direkte i produktionsmiljøer, og at der funktionsadskillelse mellem udvikling og produktion. Opgaver I forbindelse med revisionens analytiske gennemgang har revisionen haft fokus på regionens kontrolmiljø, herunder de overordnede risikostyrings- og kontrolsystemer Der har i samarbejde med revisionen været foretaget et besøg på en tysk hospitalsenhed i Berlin. Formålet med besøget var at få demonstreret et risikostyringsprojekt. Projektet arbejder med identifikation og prioritering af risikoelementer. Der er behov for en nærmere vurdering af, hvilke elementer af risikostyring og interne kontroller, der skal satses på. Det er oplagt, at udfasning af de gamle økonomisystemer skal undergives en særlig opmærksomhed. Generelt er det administrationens opfattelse, at der ikke er særlig risiko for besvigelser og at regionen har et effektivt kontrolmiljø. Alle sager med mistanke om besvigelser anmeldes til politiet. It-kontroller Der arbejdes fra administrationens side på at få standardiserede revisionserklæringer for regionerne på de områder, hvor der anvendes fælles applikationer. Hensigten hermed er bl.a. at nedbringe regionernes udgifter til revisionserklæringer. Fælles driftsudgifter og andel af administration på sundhedsområdet Revisionen anbefaler, at budgettering af puljebevillinger begrænses. Administrationen har taget revisionens anbefaling til efterretning, men fastholder nuværende praksis, der Side 9

10 er i overensstemmelse med de gældende bevillingsregler omkring investeringsbudgetter, budgetter til barselsfond mv. Disse midler er nøje beskrevet i budgettet. Fuldmagtsforhold Administrationen er enig i påpegningen af, at det er vigtigt, at fuldmagtsforholdene er opdaterede. I løbet af det seneste år har regionen selv overtaget en væsentlig større administrativ byrde vedrørende opdateringen af fuldmagtsforholdene som en konsekvens af de indgåede bankaftaler. Alle fuldmagtsforhold registreres og vedligeholdes online af administrationen direkte i bankernes netbanker. Administrationen vil, som anbefalet af revisionen, sikre en opdateret oversigt over fuldmagtsforholdene. Oversigt over korrektioner vedrørende egenkapitalen for årsregnskab 2010 Nedenfor er foretaget en sammenstilling af revisionens vurdering af den økonomiske påvirkning af egenkapitalen m.v. sammenlignet med vores vurdering. Omkostningsbaseret regnskab 2010 Resultatopgørelse Balance sum Egenkapital mio. kr. mio. kr. mio. kr. Ifølge det omkostningsbaserede årsregnskab Fælles Korrektion, gave finansierede aktiver 0 19,8 19,8 Manglende regulering af feriepenge primo 0 19,1 19,1 Sundhedsområdet Frederiksberg Hospital: Tab på forskningsprojekt -5,5-5,5-5,5 Refusionskonti, ej afstemt -2,3-2,3-2,3 Feriepenge hensat 2 gange 2,6 2,6 2,6 Hvidovre Hospital Tab Vedr. Voldgiftssag -7,4-7,4-7,4 Korrigeret omkostningsbaseret årsregnskab 385, , ,3 I revisionsberetning 2010 blev der påpeget en række fejl og usikkerheder i regnskabet. I revisionsberetning opsummerer revisionen en række fejl og usikkerheder, som ifølge revisionens opfattelse i et vist omfang påvirker balancesum og egenkapital. Det har en meget begrænset økonomisk påvirkning af årsregnskabet. Den umiddelbare ændring kan opgøres til godt 12 mio. kr. på resultatopgørelsen og 26 mio. kr. på egenkapitalen. Side 10

11 Tab på forskningsprojekt: Der har i et forskningsprojekt på Frederiksberg Hospital fundet underslæb sted frem til og med 2009 for i alt 5,5 mio. kr. Frederiksberg Hospital udreder det videre vedrørende håndteringen af omkostningen i regnskab 2011 i samråd med administrationen. Frederiksberg Hospital er i dialog med revisionen, idet det er hospitalets opfattelse, at de anførte refusionskonti er afstemt og beløbet på 2,3 mio. kr. er korrekt registreret i regnskabet. Revisionen bemærker, at en gældspost på 2.6 mio. kr. vedrørende feriepenge er medtaget i den samlede feriepengehensættelse. Frederiksberg Hospital er i færd med at klarlægge differencerne. Bemærkninger til enkelte poster Mellemværende vedrørende gamle myndigheder Region Hovedstaden har opgjort tilgodehavender hos gamle myndigheder til ca. 54 mio. kr. Det er skønnet, at tilgodehavendet ikke længere kan inddrives, og beløbet er afskrevet over egenkapitalen. Sammenholdes dette med diverse ekstraordinære indbetalinger - især vedr. momsafregning for årene før vil regionen samlet set have en likviditetsmæssig positiv virkning af disse forhold. Side 11

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-09-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat Indledning: Besvarelse af revisionsprotokollat vedrørende regnskab 2011 Kommunens revision, Deloitte har i løbet af maj og juni måned foretaget revision af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere