Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER Skandia Link Livsforsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S"

Transkript

1 Skandia Link Livsforsikring A/S RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002 (5. REGNSKABSÅR)

2 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt...3 Beretning for Planer for Årets resultat...11 Anvendt regnskabspraksis...12 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr 31. december Noter...18 Nøgletal...23 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi...25 Ledelsens regnskabspåtegning...26 Revisionspåtegninger...27 Ledelse Å R S R E G N S K A B

3 5-årsoversigt 12/5-31/ kr (tdkk) Præmier f.e.r Samlet investeringsafkast Forsikringsydelser f.e.r Ændring i forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Å R S R E G N S K A B

4 Beretning for 2002 Mens både de lokale og de globale aktiemarkeder fortsatte nedturen i 2002 og skabte vanskelige betingelser for salget af Unit-link ordninger, kunne Skandia fastholde en stærk position på det danske Unit-link marked. Vores strategi på firmapensionsmarkedet er i høj grad medvirkende til, at den danske forretning ikke mærker nedgangen i samme grad som hvis privat opsparing havde været vores kerneområde. Ved årets udgang kunne vi notere en positiv værdi af selskabets portefølje, i forhold til den investering der er foretaget i etableringen på det danske marked. De aftalte årlige indbetalinger steg med 25,6 pct. i forhold til 2001 og væksten i de samlede præmieindtægter var på 39,3 pct. Årets resultat på tdkk. indeholder reserveringer til omkostninger, som opstod i forbindelse med de organisatoriske ændringer der fulgte etableringen af Skandia Pension. Resultatet er som forventet og tdkk. bedre end resultatet for Den 31. december 2002 havde vi tdkk. under forvaltning. På samme tidspunkt året før var tallet tdkk. Altså en stigning på tdkk. Sammenholdt med årets samlede præmieindtægter på tdkk. kan vi notere, at den negative udvikling på aktiemarkederne i 2002 lagde en markant dæmper på den positive udvikling i vores samlede beholdning. Afkastet på aktiefondene var generelt negativt, mens obligationsfondene leverede pæne plus-afkast. Samlet set gav fondene et negativt afkast på 16,76 pct. vægtet efter kundernes valg af fonde. På den måde vejer det tungt, at 60 pct. af kundernes opsparing ved årets udgang var placeret i udenlandske aktier, 12 pct. lå i danske aktier og kun 28 pct. var placeret i obligationsfonde. FØRENDE PÅ MARKEDET Hvis vi ser tilbage på 2002 og på analyserne fra førende uafhængige rådgivere, så anses Skandias Unit-link produkt og forvaltningskoncept fortsat som værende førende i Danmark. Derudover tillægges det stor betydning, at vores Unit-link koncept kan sælges i sammenhæng med de forsikringsdækninger som de fleste kunder ønsker. 4 Å R S R E G N S K A B

5 Beretning for 2002 SKANDIA PENSION Igennem 2002 forberedte SkandiaLink og Skandia Liv en reel sammenlægning af pensionsaktiviteterne i Danmark. Det skete den 1. januar 2003 hvor vi præsenterede en ny samlet organisation og vores nye ansigt i markedet; Skandia Pension. Med Skandia Pension vil SkandiaLink og Skandia Liv arbejde som ét selskab på alle niveauer. Dels for at levere et endnu bedre produkt til vores kunder, dels for at optimere vores service overfor samarbejdspartnerne og dels for at opnå større gennemslagskraft i markedsføringen. Den fulde integrationen af selskaberne, har været forberedt over en længere periode og er et væsentligt element i Skandias indsats på det danske marked. Siden introduktionen af Skandia Liv i 2001 har vi arbejdet sammen om blandt andet distribution og salg. Vores produkter sælges i sammenhæng og til de samme kunder, og derfor er det naturligt at vi søger hen imod en fuld integration. Udover de kunde- og markedsmæssige fordele vi opnår med Skandia Pension, er et lavere omkostningsniveau og bedre udnyttelse af de investerede kroner, også en hjørnesten i samarbejdet. 5 Å R S R E G N S K A B

6 Året der gik FIRMAPENSIONSMARKEDET Strategien for vores indsats på det danske Unit-link marked går gennem et stærkt fodfæste på firmapensionsmarkedet. Det er på det område vi har vores produktmæssige styrke og det er dér vi har et godt distributionsnetværk. Vores andel af det totale pensionsmarked voksede henover Dette skete, selvom markedsafkastet - som for året generelt var negativt - bliver direkte tilskrevet kundens opsparing, og mange derfor søgte over imod gennemsnitsrentemiljøet med en garanteret rente. Det havde til gengæld den positive effekt, at vores søsterselskab Skandia Liv kunne notere en særdeles kraftig vækst i kundetilgangen. PRIVATMARKEDET - NETPENSION Skandias Unit-link produkt har nogle produktmæssige egenskaber der gør det konkurrencedygtigt med pengeinstitutternes puljeordninger. Her er tale om et privat opsparingsmarked, som bankerne netop dominerer. Det er ikke et marked i vækst, men da der er tale om et marked i størrelsesordnen 16 mia. DKK er det absolut interessant for os at arbejde med. Produktet som vi tilbyder private opsparere hedder NetPension og er et simpelt opsparingsprodukt. Grundtanken med NetPension er at det skal være nemt at nå og let at forstå. Der er tale om en rendyrket Unit-link løsning med de gængse muligheder for valg af fonde, men med omkostninger som er lavere end ved vores traditionelle pensionsprodukt. Det skyldes dels at salget sker uden om rådgiverne og dels at distributionen af NetPension sker direkte via Internettet. I slutningen af 2002 gennemførte vi en mindre testkampagne/analyse. Kampagnen gav nogle positive indikationer, i retning af et klart potentiale for afsætning af et simpelt opsparingsprodukt via Internettet. FINANSIELLE MARKEDER OG FONDE Kundernes valg af fonde fik i højere grad end tidligere år, betydning for deres afkast i Den generelle tendens var, at vores aktiefonde gav negative afkast, mens obligationsfondene generelt kom ud af året med positive afkast var et turbulent år på aktiemarkederne. I 2. kvartal var udviklingen meget negativ mens 4. kvartal var knapt så slemt. Vi kunne imidlertid konstatere, at vores kunder har tiltro til at markederne vender og at aktier som investeringsobjekt for langsigtet opsparing er et fornuftigt valg. 6 Å R S R E G N S K A B

7 Året der gik Lige knap 60 pct. af kundernes pensionspenge er placeret i udenlandske aktiefonde. Danske aktiefonde har en andel på lige godt 12 pct., mens den danske pengemarkedsfond og danske og udenlandske obligationsfonde står for de resterende 28 pct. af midlerne. Gennemsnitligt afkast i 2002 for SkandiaLinks fonde: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Året 2,97 pct. -10,56 pct. -10,25 pct. 0,70 pct. -16,76 pct. (efter skat og vægtet efter kundernes andele i fondene) Siden SkandiaLink startede på det danske marked i 1998 har fondene genereret et gennemsnitligt afkast på 10,41 pct. efter skat. Vi havde et mål om at introducere fonde med en tilknyttet garanti i Det mål nåede vi i september, hvor vi lancerede 7 fonde med KursGaranti. Hver fond har et fast udløbstidspunkt og garantien består i en garanteret kurs på udløbstidspunktet. Hvert år vil vi lancere en ny garanti-fond ind til vi når op på i alt 15 fonde. OMKOSTNINGSFOKUS Igennem hele 2002 blev der arbejdet målrettet med at nedbringe omkostningerne på driften. Indsatsen bar frugt og ved udgangen af året var der opnået flere konkrete besparelser, og etableret rutiner som sikrer at vi opnår fuld udnyttelse af de investerede kroner. Derudover er det værd at bemærke at der er indarbejdet en kultur i virksomheden, som over en bred kam støtter op om arbejdet med omkostninger. Omkostningsprocenten for 2002 var på 13,8 pct., altså markant lavere end de 19,0 pct. for KUNDESERVICE - WORKFLOW I samarbejde med Fineos implementerede SkandiaLink, Skandia Liv og Skandia Lifeline et workflow system som skulle binde de tre selskabers forretningsprocesser sammen. Systemet har til formål at give overblik over kundens samlede engagement i Skandia for dermed at kunne give en bedre service. 7 Å R S R E G N S K A B

8 Vision, mission og idégrundlag Skandia er nået langt de senere år. Fra at være en stor nordisk forsikringsvirksomhed med hovedvægt på skadesforsikring, til det Skandiakoncernen er i dag; en international, finansiel virksomhed med speciale i langsigtet opsparing. Skandias vision og mission har fået nyt liv og udgør i dag grundlaget for aktiviteterne i samtlige de 21 lande hvor Skandia gruppen er aktiv. Skandias værdier mod, kreativitet, beslutsomhed, engagement og bidrag er udtryk for adfærden i selskabet og den måde vi driver vores forretning på. Således også i Danmark. skandia enables people to provide themselves with a lifetime of prosperity SkandiaLinks mission i Danmark er at blive det foretrukne Unit-link selskab på firmapensionsmarkedet. Målet vil vi nå gennem samarbejde med søsterselskaberne Skandia Liv og Skandia Lifeline og gennem en målrettet, vedvarende fokus på: At være den foretrukne og mest nyskabende Unit-link udbyder i Danmark At medvirke til øget fokus på pensionsafkast i Danmark At forbedre den personlige økonomiske velfærd gennem pensionsopsparing At sikre lønsom vækst og et langsigtet afkast af egenkapitalen At tilbyde kunderne fonde, der på sigt har et afkast, der ligger i øverste kvartil At skabe en attraktiv arbejdsplads for engagerede medarbejdere Det er væsentligt for SkandiaLink at have en bred distributionsplatform, en platform som til stadighed bliver udvidet. Afsætningen af produkterne og rådgivningen af kunderne udføres af uafhængige pensionsmæglere og af SkandiaBankens rådgivere. SkandiaLink opererer primært på firmapensionsmarkedet, men tilbyder parallelt simple opsparingsprodukter som afsættes via Internettet. Markedet for firmapensioner er i vækst og anses for at være - og blive - den dominerende opsparingsform. 8 Å R S R E G N S K A B

9 Planer for 2003 SKANDIA PENSION EGET FORVALTNINGSKONCEPT BRANDING TRE PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER FOR 2003 SKANDIA PENSION Arbejdet med at implementere vores nye organisation er allerede godt i gang og vil fortsætte hele året igennem. Nogle synergi effekter er allerede opnået, mens andre for eksempel på kundeservice og IT siden først vil kunne effektueres henover året. Den forretningsmæssige og økonomiske fokus i samarbejdet om Skandia Pension er central, men integrationen af de to virksomhedskulturer og arbejdet med at skabe en dynamisk, velfungerende virksomhed for medarbejderne, har også en særdeles høj prioritet. EGET FORVALTNINGSKONCEPT På fondsområdet ser vi en stigende efterspørgsel på at simplificere fondsudbuddet og på at kunne tilbyde rådgivning til kunderne. Derudover forudser vi et øget behov for information, i takt med at det danske Unit-link marked modnes. I 2003 vil vi arbejde målrettet på at kunne tilbyde kunderne en mere aktiv forvaltning af deres opsparing og stille værktøjer til rådighed, som vil gøre det enklere at anvende Unit-link produktet. En mere aktiv forvaltning skal også bidrage til, at kunderne i endnu højere grad udnytter de afkastmuligheder der er i Unit-link konceptet. Som supplement til arbejdet med at skabe bedre vilkår for Unit-link kunderne, bør det nævnes, at Unit-link andelen af danskernes samlede indbetaling til pensionsopsparing stiger støt og vurderes at udgøre 7,5 pct. på nuværende tidspunkt. 9 Å R S R E G N S K A B

10 Planer for 2003 BRANDING Skandia koncernen har bevæget sig langt i de senere år. Fra at være et stort nordisk foretagende med fokus på skadesforsikring til det det er i dag; en international finansiel virksomhed med fokus på langsigtet opsparing og aktiviteter i 21 lande. En sådan udvikling har kaldt på, at Skandias værdigrundlag revurderes for i højere grad at kunne skabe grobund for vores aktiviteter rundt om i verden. I 2003 vil samtlige 21 lande gennemgå en intern branding proces, sådan at alle medarbejdere er bevidste om, og agerer ud fra, et fælles værdisæt og med et fælles sigte. I 2004 vil processen dreje sig ud mod markedet hvor vi vil synliggøre de værdier og egenskaber der kendetegner Skandia brandet. Skandia Brand Vision Our creativity and winning approach enables people to achieve a lifetime of prosperity. Skandia kerne værdier Passion Courage Creativity Commitment Contribution 10 Å R S R E G N S K A B

11 Årets resultat Resultatet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002 udgør tdkk, hvilket i sig selv ikke er tilfredsstillende, om end det er i overensstemmelse med det forventede. Resultatet skyldes primært omkostninger til opbygning af selskabets portefølje. De væsentligste omkostninger i året har været provisioner til forsikringsmæglere, markedsføring og udgifter til videreudvikling af IT-systemer. Skandia fortsætter med andre ord den hidtidige strategi, og investerer kraftigt i den fremtidige forretning, idet vi tror på SkandiaLinks muligheder på det danske marked for langsigtet opsparing. FORRETNINGSFORLØBET Der er i 2002 modtaget tdkk. i præmieindtægt, Af disse hidrører tdkk. fra gruppelivspræmier i Forenede Gruppeliv. EGENKAPITALEN Egenkapitalen andrager pr. 31. december tdkk. og efter fradrag af immaterielle aktiver udgør basiskapitalen tdkk. Det nødvendige kapitalkrav (solvensmargenen) andrager tdkk. Der er således en dækning af solvenskravet med 169,0 pct. KAPITALFORHOLD For at sikre den nødvendige overholdelse af solvensmargen i selskabet og den nødvendige kapital til fortsat opbygning af forretningen, blev der i løbet af 2002 tilført i alt tdkk. fra moderselskabet. Teknisk set blev selskabets kapital udvidet med 130 tdkk. til kurs 361,5 ved indskud af tdkk. De faktisk afholdte omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelsen udgør 12 tdkk. Det er Skandiakoncernens politik, ikke at overkapitalisere datterselskaberne mere end nødvendigt. De nævnte kapitaltilførsler er derfor sket for løbende at tilpasse basiskapitalen til dækning af solvenskravet. Den fremtidige kapitalplan viser, at der over de kommende år fortsat vil være behov for yderligere kapitaltilførsel. Skandia Link Livsforsikring A/S var indtil den 31. december 2002 et 100 pct. ejet datterselskab af Skandia New Markets AB, der indgik som et 100 pct. ejet datterselskab i Skandia koncernen. Pr. 31. december 2002 er selskabet overtaget af A/S Nevi Finans som også indgår 100 pct. i Skandia Koncernen. OVERSKUDSFORDELING Årets resultat udgør tdkk., som overføres til egenkapitalen og dækkes af "overkurs ved emission". 11 Å R S R E G N S K A B

12 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsregnskabet er udarbejdet på baggrund af danske regnskabsregler i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed med tilhørende bekendtgørelser udstedt af Finanstilsynet, og er ikke i alle forhold i overensstemmelse med svensk lovgivning eller Skandia's regnskabspraksis. Skandia Link Livsforsikring A/S er et 100 pct. ejet datterselskab af A/S Nevi Finans som indgår 100 pct. i Skandia koncernen. Regnskabspraksis er uændret fra sidste regnskabsår. RESULTATOPGØRELSEN FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Såvel præmieindtægt, indtægter/udgifter vedr. investeringsaktiver, forsikringsydelser samt erhvervelses- og administrationsomkostninger er periodiseret, således at posterne vedrører regnskabsåret. Visse dele af selskabets administrationen varetage af andre koncernforbundne selskaber, ligesom selskabet også udfører administrationsopgaver for andre koncernforbundne selskaber. Omkostningsopgørelsen er foretaget i henhold til Finanstilsynets vejledning. RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED Renter og udbytter m.v. indeholder renter af værdipapirer, udlån og likvide beholdninger, gevinst ved udtrækning af obligationer og afdrag på lån, samt udbytte af aktier. Kursgevinster og tab - indeholder gevinst og tab ved salg af investeringsaktiver og værdiregulering af kapitalandele og investeringsfondsandele til balancedagens markedsværdi. Kurtage og provision ved køb og salg af værdipapirer indgår resultatmæssigt i "Kursgevinster og tab m.v." Omkostninger indeholder udgifter til forvaltning af investeringsaktiver. 12 Å R S R E G N S K A B

13 Anvendt regnskabspraksis OVERFØRT INVESTERINGSAFKAST Posten overført investeringsafkast er beregnet som årets resultat af investeringsvirksomhed ganget med forholdet mellem den gennemsnitlige egenkapital og summen af den gennemsnitlige egenkapital og de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser samt hensættelser vedrørende investeringsfonde. I beregningen er i årets resultat foretaget fradrag for afkast af aktiver i investeringsfondene, ligesom der ved opgørelsen af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser er foretaget fradrag for hensættelser vedrørende investeringsfondene. VALUTA Valutakursregulering fremkommer ved, at poster i resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs, mens balanceposterne i udenlandsk valuta er optaget til valutakurserne pr. 31. december SKAT Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i de finansielle poster. AKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, dog højst 3 år. Eksternt afholdte projektudviklingsomkostninger indgår i immaterielle aktiver. ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER Grunde og bygninger er optaget til anskaffelsespris. INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED FORSIKRINGER Posten omfatter børsnoterede investeringsaktiver værdiansat til den ultimo årets seneste noterede børskurs og unoterede investeringsaktiver værdiansat til indre værdi på statusdagen. 13 Å R S R E G N S K A B

14 Anvendt regnskabspraksis ANDRE AKTIVER Inventar, EDB-anlæg samt biler m.v. er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag ved afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Afskrivningperioden for enkeltaktiver varierer fra 3 til 5 år. FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER Bruttolivsforsikringshensættelserne er opgjort af selskabets ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med det eller de til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag og svarer mindst til summen af en for hver enkelt forsikring beregnet værdi svarende til værdien af de andele af opsparingsfonde, der er tilknyttet forsikringen. BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER OG GENFORSIKRINGSANDELE Bruttolivsforsikringshensættelserne er opgjort af selskabets ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med det eller de til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag og skal mindst svare til summen af en for hver enkelt forsikring beregnet kapitalværdi af de af selskabet garanterede ydelser inklusive fordelt bonus samt kapitalværdien af forventede udgifter til fremtidig administration med fradrag af kapitalvær-dien af de præmier forsikringstageren skal betale i fremtiden. For den del hvor forsikringstageren bærer investeringsrisikoen, er bruttolivsforsikringshensættelsen opgjort som værdien af de tilknyttede opsparingsfonde. Bruttolivsforsikringshensættelserne skal indbefatte det skønnede beløb, der ud over det beløb, der indgår i passivpost, bruttoerstatningshensættelser, er nødvendigt for at dække fremtidige forsikringsydelser foranlediget af indtrufne, uanmeldte forsikringsbegivenheder. Genforsikringsandelene af de forsikringsmæssige hensættelser opgøres på grundlag af selskabets genforsikringskontrakter efter samme metoder som finder anvendelse for bruttohensættelser. 14 Å R S R E G N S K A B

15 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2002 SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Noter kr kr. Præmie Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r Indtægter af investeringsaktiver Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter m.v Indtægter af investeringsaktiver, i alt Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r., i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Renteudgifter Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Pensionsafkastskat mv Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Overført investeringsafkast ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Å R S R E G N S K A B

16 Balance pr. 31. december 2002 SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S AKTIVER Noter kr kr. Immaterielle aktiver Andre finansielle investeringsaktiver 9 Grunde og bygninger Kapitalandele Investeringsforeningsandele Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Investeringsforeningsandele Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer, i alt Tilgodehavender hos forsikringsselskaber Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Inventar, edb-anlæg, biler m.v Anfordringstilgodehavender Øvrige Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, I ALT Å R S R E G N S K A B

17 Balance pr. 31. december 2002 SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S PASSIVER Noter kr kr. Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikringshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Livsforsikringshensættelser f.e.r Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel 0 0 Erstatningshensættelser f.e.r Hensættelser for unit-linked forsikringer Bruttohensættelser Genforsikringsandel 0 0 Hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., i alt Genforsikringsdepoter Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter 8 0 Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser note 17 Koncerninterne transaktioner note 18 Ledelseshverv note Å R S R E G N S K A B

18 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 1 Bruttopræmier kr kr. Løbende præmier Engangspræmier FG I alt Individuelt tegnede forsikringer Tegnet som led i ansættelsesforhold I alt Præmier til forsikringer: med bonusordning uden bonusordning 0 0 hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren I alt Fordeling efter bopæl: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande I alt Antal forsikrede Individuelt forsikrede Gruppelivsforsikringer Tegnet som led i ansættelsesforhold I alt Note 2 Resultat af afgiven forretning Afgivne genforsikringspræmier Modtaget genforsikringsdækning Ændring i genforsikringshensættelserne Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber I alt Note 3 Udbetalte ydelser Forsikringssummer ved død Præmiefritagelse Forsikringssummer ved udløb Pensions- og renteydelser Tilbagekøb I alt Å R S R E G N S K A B

19 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 4 Erhvervelses-og administrationsomkostninger kr kr. Erhvervelsesomkostninger: Provision for direkte forsikringer Andre salgsomkostninger Stigning i fradrag for overførte erhvervelsesomkostninger 0 0 I alt Gennemsnitlige antal ansatte Det samlede revisionshonorar udgør Heraf udgør øvrige honorarer til revisionen Løn og vederlag til direktion og bestyrelse andrager Der har i årets løb været udbetalt løn til 2 direktører Personaleudgifter: Løn Pension Udgifter til social sikring Refusion fra koncernforbundne parter I alt Omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed andrager de faktisk afholdte omkostninger Selskabets procedure for fordeling af omkostninger på resultatopgørelsens omkostningsarter er i det forløbne år nuanceret i forhold til tidligere år. Den ændrede fordeling har har ingen resultateffekt. Sammenligningstallene er ændret tilsvarende. Note 5 Det samlede nettobeløb for kursgevinster og tab Investeringsforeningsandele Andet I alt Note 6 Pensionsafkastskat m.v. Pensionsafkastskat Andel af selskabets investeringsaktiver, hvoraf afkastet indgår i afgiftsgrundlaget efter lov om pensionsafkastskat 100,00% 100,00% Andel af det ellers afgiftsbelagte afkast, som er friholdt for pensionsafkastskat 3,66% 4,12% Latent pensionsafkastskat Å R S R E G N S K A B

20 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 7 Skat kr kr. Betalte skatter i regnskabsåret 0 0 Hensættelse til udskudt skat andrager: 0 0 Selskabet har et betydeligt skattemæssigt underskud til fremførsel. Der er dog en risiko for, at underskuddet ikke vil kunne anvendes. Det er derfor ledelsens opfattelse, at der ikke skal opføres et skatteaktiv. Note 8 Immaterielle aktiver Samlet anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb - Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Samlede af- og nedskrivninger 1/ Årets af - og nedskrivninger Samlede af- og nedskrivninger 31/ Bogført værdi 31/ Note 9 Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsforeningsandele Samlet anskaffelsesværdi 1/ Samlet anskaffelsesværdi 31/ Note 10 Anfordringstilgodehavender Af anfordringstilgodehavender er tkr registreret som sikkerhed for andre forsikringsmæssige hensættelser. Note 11 Aktiekapital Aktiekapital 1/ Kapitalforhøjelse Aktiekapital 31/ Aktiekapitalen består af: aktier á kr aktier á 100 kr I alt Note 12 Overkurs ved emission Overkurs ved emission pr. 1/ Overkurs ved emission i året Overført til dækning af underskud Overkurs ved emission pr. 31/ Å R S R E G N S K A B

21 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 13 Overført resultat kr kr. Overført resultat 1/1 0 0 Kvoteregulering mv, Forenede Gruppeliv Overført fra basiskapital FG til egenkapital Overført af årets resultat Overført fra overkurs ved emission Overført resultat 31/ Note 14 Egenkapital Egenkapital 1/ Kapitalindskud Kvoteregulering mv, Forenede Gruppeliv Overført fra basiskapital FG til egenkapital Årets resultat Egenkapital 31/ Immaterielle aktiver Samlet basiskapital Solvensmargenen andrager ( kapitalkrav ) Note 15 Livsforsikringshensættelser og hensættelser for unit-linked forsikringer Livsforsikringshensættelserne primo Akkumuleret værdiregulering primo - Retrospektive hensættelser primo Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Kvoteregulering FG Andet Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo - Livsforsikringshensættelserne ultimo Der fragår: Genforsikringens andel pr. 1/ Årets bevægelse Livsforsikringshensættelser netto pr. 31/ I hensættelserne indgår der ingen garanterede ydelser. 21 Å R S R E G N S K A B

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Femårsoversigt... 2. Beretning for 2000... 3. Anvendt regnskabspraksis... 15. Resultatopgørelse... 17. Balance... 18. Noter... 20. Nøgletal...

Femårsoversigt... 2. Beretning for 2000... 3. Anvendt regnskabspraksis... 15. Resultatopgørelse... 17. Balance... 18. Noter... 20. Nøgletal... Årsberetning 2000 Femårsoversigt.................................. 2 Beretning for 2000............................... 3 Anvendt regnskabspraksis......................... 15 Resultatopgørelse................................

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

BG PENSION. Årsrapport 1999

BG PENSION. Årsrapport 1999 BG PENSION Årsrapport 1999 2 Indhold Femårsoversigt 4 Beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Ledsagetakst til nøgletal 10 Revisionspåtegninger 11 Aktiver og afkast til markedsværdi 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Per Georg Jacobson Peter Høltermand Direktion Jacob Skanse Per Klitgård Poulsen Ledende

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S ÅRSRAPPORT 2014 BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR-NR. 29 40 38 99 www.bankpension.dk/livogpension Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Mogens Andersen, formand Anders Göran Mossberg, administrerende direktør Lars Peter Nilsson, udlandschef Per

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Årsrapport 2004. Danica Pension I

Årsrapport 2004. Danica Pension I Årsrapport 2004 Danica Pension I 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 DANICA PENSION I s HOVEDTAL BERETNING 4 Pensionsmarkedet og salget 5 Kunder og service 5 Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer 5 Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2005. Danica Pension I

Årsrapport 2005. Danica Pension I Årsrapport 2005 Danica Pension I Indholdsfortegnelse HOVEDTAL 2 RESUME.. 3 LEDELSESBERETNG Konkurrencesituationen og salget 3 Kunder og Service 4 Investeringsstrategi og risikostyring 5 Organisation, ledelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Femårsoversigt og nøgletal 2 Årsberetning 2001 4 Idegrundlag 5 Ledelse 6 Egenkapital og kapitalforhold 7 Det danske pensionsmarked 9 Skandia Livs

Læs mere

Ordforklaring for PenSam gruppen

Ordforklaring for PenSam gruppen Ordforklaring for PenSam gruppen Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Handels- og administrationsomkostninger, der kan henføres til forvaltningen af investeringsaktiverne.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130 Halvårsrapport 2011 Cvr.nr. 16614130 Indhold Ledelsesberetning 1 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring om review af halvårsrapport 5 Resultat- og

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 26188385

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 26188385 Topdanmark Link Livsforsikring A/S Årsrapport 2009 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 5 Ledelsens hverv 6 Påtegninger Ledelsespåtegning 7

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2006. Danica Pension I

Årsrapport 2006. Danica Pension I Årsrapport 2006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resume... 4 Konkurrencesituationen og salget... 4 Kunder og service... 5 Risikostyring og investeringsstrategi... 5

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere