Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER Skandia Link Livsforsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S"

Transkript

1 Skandia Link Livsforsikring A/S RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002 (5. REGNSKABSÅR)

2 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt...3 Beretning for Planer for Årets resultat...11 Anvendt regnskabspraksis...12 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr 31. december Noter...18 Nøgletal...23 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi...25 Ledelsens regnskabspåtegning...26 Revisionspåtegninger...27 Ledelse Å R S R E G N S K A B

3 5-årsoversigt 12/5-31/ kr (tdkk) Præmier f.e.r Samlet investeringsafkast Forsikringsydelser f.e.r Ændring i forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Å R S R E G N S K A B

4 Beretning for 2002 Mens både de lokale og de globale aktiemarkeder fortsatte nedturen i 2002 og skabte vanskelige betingelser for salget af Unit-link ordninger, kunne Skandia fastholde en stærk position på det danske Unit-link marked. Vores strategi på firmapensionsmarkedet er i høj grad medvirkende til, at den danske forretning ikke mærker nedgangen i samme grad som hvis privat opsparing havde været vores kerneområde. Ved årets udgang kunne vi notere en positiv værdi af selskabets portefølje, i forhold til den investering der er foretaget i etableringen på det danske marked. De aftalte årlige indbetalinger steg med 25,6 pct. i forhold til 2001 og væksten i de samlede præmieindtægter var på 39,3 pct. Årets resultat på tdkk. indeholder reserveringer til omkostninger, som opstod i forbindelse med de organisatoriske ændringer der fulgte etableringen af Skandia Pension. Resultatet er som forventet og tdkk. bedre end resultatet for Den 31. december 2002 havde vi tdkk. under forvaltning. På samme tidspunkt året før var tallet tdkk. Altså en stigning på tdkk. Sammenholdt med årets samlede præmieindtægter på tdkk. kan vi notere, at den negative udvikling på aktiemarkederne i 2002 lagde en markant dæmper på den positive udvikling i vores samlede beholdning. Afkastet på aktiefondene var generelt negativt, mens obligationsfondene leverede pæne plus-afkast. Samlet set gav fondene et negativt afkast på 16,76 pct. vægtet efter kundernes valg af fonde. På den måde vejer det tungt, at 60 pct. af kundernes opsparing ved årets udgang var placeret i udenlandske aktier, 12 pct. lå i danske aktier og kun 28 pct. var placeret i obligationsfonde. FØRENDE PÅ MARKEDET Hvis vi ser tilbage på 2002 og på analyserne fra førende uafhængige rådgivere, så anses Skandias Unit-link produkt og forvaltningskoncept fortsat som værende førende i Danmark. Derudover tillægges det stor betydning, at vores Unit-link koncept kan sælges i sammenhæng med de forsikringsdækninger som de fleste kunder ønsker. 4 Å R S R E G N S K A B

5 Beretning for 2002 SKANDIA PENSION Igennem 2002 forberedte SkandiaLink og Skandia Liv en reel sammenlægning af pensionsaktiviteterne i Danmark. Det skete den 1. januar 2003 hvor vi præsenterede en ny samlet organisation og vores nye ansigt i markedet; Skandia Pension. Med Skandia Pension vil SkandiaLink og Skandia Liv arbejde som ét selskab på alle niveauer. Dels for at levere et endnu bedre produkt til vores kunder, dels for at optimere vores service overfor samarbejdspartnerne og dels for at opnå større gennemslagskraft i markedsføringen. Den fulde integrationen af selskaberne, har været forberedt over en længere periode og er et væsentligt element i Skandias indsats på det danske marked. Siden introduktionen af Skandia Liv i 2001 har vi arbejdet sammen om blandt andet distribution og salg. Vores produkter sælges i sammenhæng og til de samme kunder, og derfor er det naturligt at vi søger hen imod en fuld integration. Udover de kunde- og markedsmæssige fordele vi opnår med Skandia Pension, er et lavere omkostningsniveau og bedre udnyttelse af de investerede kroner, også en hjørnesten i samarbejdet. 5 Å R S R E G N S K A B

6 Året der gik FIRMAPENSIONSMARKEDET Strategien for vores indsats på det danske Unit-link marked går gennem et stærkt fodfæste på firmapensionsmarkedet. Det er på det område vi har vores produktmæssige styrke og det er dér vi har et godt distributionsnetværk. Vores andel af det totale pensionsmarked voksede henover Dette skete, selvom markedsafkastet - som for året generelt var negativt - bliver direkte tilskrevet kundens opsparing, og mange derfor søgte over imod gennemsnitsrentemiljøet med en garanteret rente. Det havde til gengæld den positive effekt, at vores søsterselskab Skandia Liv kunne notere en særdeles kraftig vækst i kundetilgangen. PRIVATMARKEDET - NETPENSION Skandias Unit-link produkt har nogle produktmæssige egenskaber der gør det konkurrencedygtigt med pengeinstitutternes puljeordninger. Her er tale om et privat opsparingsmarked, som bankerne netop dominerer. Det er ikke et marked i vækst, men da der er tale om et marked i størrelsesordnen 16 mia. DKK er det absolut interessant for os at arbejde med. Produktet som vi tilbyder private opsparere hedder NetPension og er et simpelt opsparingsprodukt. Grundtanken med NetPension er at det skal være nemt at nå og let at forstå. Der er tale om en rendyrket Unit-link løsning med de gængse muligheder for valg af fonde, men med omkostninger som er lavere end ved vores traditionelle pensionsprodukt. Det skyldes dels at salget sker uden om rådgiverne og dels at distributionen af NetPension sker direkte via Internettet. I slutningen af 2002 gennemførte vi en mindre testkampagne/analyse. Kampagnen gav nogle positive indikationer, i retning af et klart potentiale for afsætning af et simpelt opsparingsprodukt via Internettet. FINANSIELLE MARKEDER OG FONDE Kundernes valg af fonde fik i højere grad end tidligere år, betydning for deres afkast i Den generelle tendens var, at vores aktiefonde gav negative afkast, mens obligationsfondene generelt kom ud af året med positive afkast var et turbulent år på aktiemarkederne. I 2. kvartal var udviklingen meget negativ mens 4. kvartal var knapt så slemt. Vi kunne imidlertid konstatere, at vores kunder har tiltro til at markederne vender og at aktier som investeringsobjekt for langsigtet opsparing er et fornuftigt valg. 6 Å R S R E G N S K A B

7 Året der gik Lige knap 60 pct. af kundernes pensionspenge er placeret i udenlandske aktiefonde. Danske aktiefonde har en andel på lige godt 12 pct., mens den danske pengemarkedsfond og danske og udenlandske obligationsfonde står for de resterende 28 pct. af midlerne. Gennemsnitligt afkast i 2002 for SkandiaLinks fonde: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Året 2,97 pct. -10,56 pct. -10,25 pct. 0,70 pct. -16,76 pct. (efter skat og vægtet efter kundernes andele i fondene) Siden SkandiaLink startede på det danske marked i 1998 har fondene genereret et gennemsnitligt afkast på 10,41 pct. efter skat. Vi havde et mål om at introducere fonde med en tilknyttet garanti i Det mål nåede vi i september, hvor vi lancerede 7 fonde med KursGaranti. Hver fond har et fast udløbstidspunkt og garantien består i en garanteret kurs på udløbstidspunktet. Hvert år vil vi lancere en ny garanti-fond ind til vi når op på i alt 15 fonde. OMKOSTNINGSFOKUS Igennem hele 2002 blev der arbejdet målrettet med at nedbringe omkostningerne på driften. Indsatsen bar frugt og ved udgangen af året var der opnået flere konkrete besparelser, og etableret rutiner som sikrer at vi opnår fuld udnyttelse af de investerede kroner. Derudover er det værd at bemærke at der er indarbejdet en kultur i virksomheden, som over en bred kam støtter op om arbejdet med omkostninger. Omkostningsprocenten for 2002 var på 13,8 pct., altså markant lavere end de 19,0 pct. for KUNDESERVICE - WORKFLOW I samarbejde med Fineos implementerede SkandiaLink, Skandia Liv og Skandia Lifeline et workflow system som skulle binde de tre selskabers forretningsprocesser sammen. Systemet har til formål at give overblik over kundens samlede engagement i Skandia for dermed at kunne give en bedre service. 7 Å R S R E G N S K A B

8 Vision, mission og idégrundlag Skandia er nået langt de senere år. Fra at være en stor nordisk forsikringsvirksomhed med hovedvægt på skadesforsikring, til det Skandiakoncernen er i dag; en international, finansiel virksomhed med speciale i langsigtet opsparing. Skandias vision og mission har fået nyt liv og udgør i dag grundlaget for aktiviteterne i samtlige de 21 lande hvor Skandia gruppen er aktiv. Skandias værdier mod, kreativitet, beslutsomhed, engagement og bidrag er udtryk for adfærden i selskabet og den måde vi driver vores forretning på. Således også i Danmark. skandia enables people to provide themselves with a lifetime of prosperity SkandiaLinks mission i Danmark er at blive det foretrukne Unit-link selskab på firmapensionsmarkedet. Målet vil vi nå gennem samarbejde med søsterselskaberne Skandia Liv og Skandia Lifeline og gennem en målrettet, vedvarende fokus på: At være den foretrukne og mest nyskabende Unit-link udbyder i Danmark At medvirke til øget fokus på pensionsafkast i Danmark At forbedre den personlige økonomiske velfærd gennem pensionsopsparing At sikre lønsom vækst og et langsigtet afkast af egenkapitalen At tilbyde kunderne fonde, der på sigt har et afkast, der ligger i øverste kvartil At skabe en attraktiv arbejdsplads for engagerede medarbejdere Det er væsentligt for SkandiaLink at have en bred distributionsplatform, en platform som til stadighed bliver udvidet. Afsætningen af produkterne og rådgivningen af kunderne udføres af uafhængige pensionsmæglere og af SkandiaBankens rådgivere. SkandiaLink opererer primært på firmapensionsmarkedet, men tilbyder parallelt simple opsparingsprodukter som afsættes via Internettet. Markedet for firmapensioner er i vækst og anses for at være - og blive - den dominerende opsparingsform. 8 Å R S R E G N S K A B

9 Planer for 2003 SKANDIA PENSION EGET FORVALTNINGSKONCEPT BRANDING TRE PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER FOR 2003 SKANDIA PENSION Arbejdet med at implementere vores nye organisation er allerede godt i gang og vil fortsætte hele året igennem. Nogle synergi effekter er allerede opnået, mens andre for eksempel på kundeservice og IT siden først vil kunne effektueres henover året. Den forretningsmæssige og økonomiske fokus i samarbejdet om Skandia Pension er central, men integrationen af de to virksomhedskulturer og arbejdet med at skabe en dynamisk, velfungerende virksomhed for medarbejderne, har også en særdeles høj prioritet. EGET FORVALTNINGSKONCEPT På fondsområdet ser vi en stigende efterspørgsel på at simplificere fondsudbuddet og på at kunne tilbyde rådgivning til kunderne. Derudover forudser vi et øget behov for information, i takt med at det danske Unit-link marked modnes. I 2003 vil vi arbejde målrettet på at kunne tilbyde kunderne en mere aktiv forvaltning af deres opsparing og stille værktøjer til rådighed, som vil gøre det enklere at anvende Unit-link produktet. En mere aktiv forvaltning skal også bidrage til, at kunderne i endnu højere grad udnytter de afkastmuligheder der er i Unit-link konceptet. Som supplement til arbejdet med at skabe bedre vilkår for Unit-link kunderne, bør det nævnes, at Unit-link andelen af danskernes samlede indbetaling til pensionsopsparing stiger støt og vurderes at udgøre 7,5 pct. på nuværende tidspunkt. 9 Å R S R E G N S K A B

10 Planer for 2003 BRANDING Skandia koncernen har bevæget sig langt i de senere år. Fra at være et stort nordisk foretagende med fokus på skadesforsikring til det det er i dag; en international finansiel virksomhed med fokus på langsigtet opsparing og aktiviteter i 21 lande. En sådan udvikling har kaldt på, at Skandias værdigrundlag revurderes for i højere grad at kunne skabe grobund for vores aktiviteter rundt om i verden. I 2003 vil samtlige 21 lande gennemgå en intern branding proces, sådan at alle medarbejdere er bevidste om, og agerer ud fra, et fælles værdisæt og med et fælles sigte. I 2004 vil processen dreje sig ud mod markedet hvor vi vil synliggøre de værdier og egenskaber der kendetegner Skandia brandet. Skandia Brand Vision Our creativity and winning approach enables people to achieve a lifetime of prosperity. Skandia kerne værdier Passion Courage Creativity Commitment Contribution 10 Å R S R E G N S K A B

11 Årets resultat Resultatet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002 udgør tdkk, hvilket i sig selv ikke er tilfredsstillende, om end det er i overensstemmelse med det forventede. Resultatet skyldes primært omkostninger til opbygning af selskabets portefølje. De væsentligste omkostninger i året har været provisioner til forsikringsmæglere, markedsføring og udgifter til videreudvikling af IT-systemer. Skandia fortsætter med andre ord den hidtidige strategi, og investerer kraftigt i den fremtidige forretning, idet vi tror på SkandiaLinks muligheder på det danske marked for langsigtet opsparing. FORRETNINGSFORLØBET Der er i 2002 modtaget tdkk. i præmieindtægt, Af disse hidrører tdkk. fra gruppelivspræmier i Forenede Gruppeliv. EGENKAPITALEN Egenkapitalen andrager pr. 31. december tdkk. og efter fradrag af immaterielle aktiver udgør basiskapitalen tdkk. Det nødvendige kapitalkrav (solvensmargenen) andrager tdkk. Der er således en dækning af solvenskravet med 169,0 pct. KAPITALFORHOLD For at sikre den nødvendige overholdelse af solvensmargen i selskabet og den nødvendige kapital til fortsat opbygning af forretningen, blev der i løbet af 2002 tilført i alt tdkk. fra moderselskabet. Teknisk set blev selskabets kapital udvidet med 130 tdkk. til kurs 361,5 ved indskud af tdkk. De faktisk afholdte omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelsen udgør 12 tdkk. Det er Skandiakoncernens politik, ikke at overkapitalisere datterselskaberne mere end nødvendigt. De nævnte kapitaltilførsler er derfor sket for løbende at tilpasse basiskapitalen til dækning af solvenskravet. Den fremtidige kapitalplan viser, at der over de kommende år fortsat vil være behov for yderligere kapitaltilførsel. Skandia Link Livsforsikring A/S var indtil den 31. december 2002 et 100 pct. ejet datterselskab af Skandia New Markets AB, der indgik som et 100 pct. ejet datterselskab i Skandia koncernen. Pr. 31. december 2002 er selskabet overtaget af A/S Nevi Finans som også indgår 100 pct. i Skandia Koncernen. OVERSKUDSFORDELING Årets resultat udgør tdkk., som overføres til egenkapitalen og dækkes af "overkurs ved emission". 11 Å R S R E G N S K A B

12 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsregnskabet er udarbejdet på baggrund af danske regnskabsregler i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed med tilhørende bekendtgørelser udstedt af Finanstilsynet, og er ikke i alle forhold i overensstemmelse med svensk lovgivning eller Skandia's regnskabspraksis. Skandia Link Livsforsikring A/S er et 100 pct. ejet datterselskab af A/S Nevi Finans som indgår 100 pct. i Skandia koncernen. Regnskabspraksis er uændret fra sidste regnskabsår. RESULTATOPGØRELSEN FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Såvel præmieindtægt, indtægter/udgifter vedr. investeringsaktiver, forsikringsydelser samt erhvervelses- og administrationsomkostninger er periodiseret, således at posterne vedrører regnskabsåret. Visse dele af selskabets administrationen varetage af andre koncernforbundne selskaber, ligesom selskabet også udfører administrationsopgaver for andre koncernforbundne selskaber. Omkostningsopgørelsen er foretaget i henhold til Finanstilsynets vejledning. RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED Renter og udbytter m.v. indeholder renter af værdipapirer, udlån og likvide beholdninger, gevinst ved udtrækning af obligationer og afdrag på lån, samt udbytte af aktier. Kursgevinster og tab - indeholder gevinst og tab ved salg af investeringsaktiver og værdiregulering af kapitalandele og investeringsfondsandele til balancedagens markedsværdi. Kurtage og provision ved køb og salg af værdipapirer indgår resultatmæssigt i "Kursgevinster og tab m.v." Omkostninger indeholder udgifter til forvaltning af investeringsaktiver. 12 Å R S R E G N S K A B

13 Anvendt regnskabspraksis OVERFØRT INVESTERINGSAFKAST Posten overført investeringsafkast er beregnet som årets resultat af investeringsvirksomhed ganget med forholdet mellem den gennemsnitlige egenkapital og summen af den gennemsnitlige egenkapital og de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser samt hensættelser vedrørende investeringsfonde. I beregningen er i årets resultat foretaget fradrag for afkast af aktiver i investeringsfondene, ligesom der ved opgørelsen af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser er foretaget fradrag for hensættelser vedrørende investeringsfondene. VALUTA Valutakursregulering fremkommer ved, at poster i resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs, mens balanceposterne i udenlandsk valuta er optaget til valutakurserne pr. 31. december SKAT Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i de finansielle poster. AKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, dog højst 3 år. Eksternt afholdte projektudviklingsomkostninger indgår i immaterielle aktiver. ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER Grunde og bygninger er optaget til anskaffelsespris. INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED FORSIKRINGER Posten omfatter børsnoterede investeringsaktiver værdiansat til den ultimo årets seneste noterede børskurs og unoterede investeringsaktiver værdiansat til indre værdi på statusdagen. 13 Å R S R E G N S K A B

14 Anvendt regnskabspraksis ANDRE AKTIVER Inventar, EDB-anlæg samt biler m.v. er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag ved afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Afskrivningperioden for enkeltaktiver varierer fra 3 til 5 år. FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER Bruttolivsforsikringshensættelserne er opgjort af selskabets ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med det eller de til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag og svarer mindst til summen af en for hver enkelt forsikring beregnet værdi svarende til værdien af de andele af opsparingsfonde, der er tilknyttet forsikringen. BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER OG GENFORSIKRINGSANDELE Bruttolivsforsikringshensættelserne er opgjort af selskabets ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med det eller de til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag og skal mindst svare til summen af en for hver enkelt forsikring beregnet kapitalværdi af de af selskabet garanterede ydelser inklusive fordelt bonus samt kapitalværdien af forventede udgifter til fremtidig administration med fradrag af kapitalvær-dien af de præmier forsikringstageren skal betale i fremtiden. For den del hvor forsikringstageren bærer investeringsrisikoen, er bruttolivsforsikringshensættelsen opgjort som værdien af de tilknyttede opsparingsfonde. Bruttolivsforsikringshensættelserne skal indbefatte det skønnede beløb, der ud over det beløb, der indgår i passivpost, bruttoerstatningshensættelser, er nødvendigt for at dække fremtidige forsikringsydelser foranlediget af indtrufne, uanmeldte forsikringsbegivenheder. Genforsikringsandelene af de forsikringsmæssige hensættelser opgøres på grundlag af selskabets genforsikringskontrakter efter samme metoder som finder anvendelse for bruttohensættelser. 14 Å R S R E G N S K A B

15 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2002 SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Noter kr kr. Præmie Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r Indtægter af investeringsaktiver Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter m.v Indtægter af investeringsaktiver, i alt Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r., i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Renteudgifter Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Pensionsafkastskat mv Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Overført investeringsafkast ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Å R S R E G N S K A B

16 Balance pr. 31. december 2002 SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S AKTIVER Noter kr kr. Immaterielle aktiver Andre finansielle investeringsaktiver 9 Grunde og bygninger Kapitalandele Investeringsforeningsandele Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Investeringsforeningsandele Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer, i alt Tilgodehavender hos forsikringsselskaber Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Inventar, edb-anlæg, biler m.v Anfordringstilgodehavender Øvrige Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, I ALT Å R S R E G N S K A B

17 Balance pr. 31. december 2002 SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S PASSIVER Noter kr kr. Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikringshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Livsforsikringshensættelser f.e.r Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel 0 0 Erstatningshensættelser f.e.r Hensættelser for unit-linked forsikringer Bruttohensættelser Genforsikringsandel 0 0 Hensættelser for unit-linked forsikringer f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., i alt Genforsikringsdepoter Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter 8 0 Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser note 17 Koncerninterne transaktioner note 18 Ledelseshverv note Å R S R E G N S K A B

18 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 1 Bruttopræmier kr kr. Løbende præmier Engangspræmier FG I alt Individuelt tegnede forsikringer Tegnet som led i ansættelsesforhold I alt Præmier til forsikringer: med bonusordning uden bonusordning 0 0 hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren I alt Fordeling efter bopæl: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande I alt Antal forsikrede Individuelt forsikrede Gruppelivsforsikringer Tegnet som led i ansættelsesforhold I alt Note 2 Resultat af afgiven forretning Afgivne genforsikringspræmier Modtaget genforsikringsdækning Ændring i genforsikringshensættelserne Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber I alt Note 3 Udbetalte ydelser Forsikringssummer ved død Præmiefritagelse Forsikringssummer ved udløb Pensions- og renteydelser Tilbagekøb I alt Å R S R E G N S K A B

19 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 4 Erhvervelses-og administrationsomkostninger kr kr. Erhvervelsesomkostninger: Provision for direkte forsikringer Andre salgsomkostninger Stigning i fradrag for overførte erhvervelsesomkostninger 0 0 I alt Gennemsnitlige antal ansatte Det samlede revisionshonorar udgør Heraf udgør øvrige honorarer til revisionen Løn og vederlag til direktion og bestyrelse andrager Der har i årets løb været udbetalt løn til 2 direktører Personaleudgifter: Løn Pension Udgifter til social sikring Refusion fra koncernforbundne parter I alt Omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed andrager de faktisk afholdte omkostninger Selskabets procedure for fordeling af omkostninger på resultatopgørelsens omkostningsarter er i det forløbne år nuanceret i forhold til tidligere år. Den ændrede fordeling har har ingen resultateffekt. Sammenligningstallene er ændret tilsvarende. Note 5 Det samlede nettobeløb for kursgevinster og tab Investeringsforeningsandele Andet I alt Note 6 Pensionsafkastskat m.v. Pensionsafkastskat Andel af selskabets investeringsaktiver, hvoraf afkastet indgår i afgiftsgrundlaget efter lov om pensionsafkastskat 100,00% 100,00% Andel af det ellers afgiftsbelagte afkast, som er friholdt for pensionsafkastskat 3,66% 4,12% Latent pensionsafkastskat Å R S R E G N S K A B

20 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 7 Skat kr kr. Betalte skatter i regnskabsåret 0 0 Hensættelse til udskudt skat andrager: 0 0 Selskabet har et betydeligt skattemæssigt underskud til fremførsel. Der er dog en risiko for, at underskuddet ikke vil kunne anvendes. Det er derfor ledelsens opfattelse, at der ikke skal opføres et skatteaktiv. Note 8 Immaterielle aktiver Samlet anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb - Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Samlede af- og nedskrivninger 1/ Årets af - og nedskrivninger Samlede af- og nedskrivninger 31/ Bogført værdi 31/ Note 9 Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsforeningsandele Samlet anskaffelsesværdi 1/ Samlet anskaffelsesværdi 31/ Note 10 Anfordringstilgodehavender Af anfordringstilgodehavender er tkr registreret som sikkerhed for andre forsikringsmæssige hensættelser. Note 11 Aktiekapital Aktiekapital 1/ Kapitalforhøjelse Aktiekapital 31/ Aktiekapitalen består af: aktier á kr aktier á 100 kr I alt Note 12 Overkurs ved emission Overkurs ved emission pr. 1/ Overkurs ved emission i året Overført til dækning af underskud Overkurs ved emission pr. 31/ Å R S R E G N S K A B

21 Noter SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S Note 13 Overført resultat kr kr. Overført resultat 1/1 0 0 Kvoteregulering mv, Forenede Gruppeliv Overført fra basiskapital FG til egenkapital Overført af årets resultat Overført fra overkurs ved emission Overført resultat 31/ Note 14 Egenkapital Egenkapital 1/ Kapitalindskud Kvoteregulering mv, Forenede Gruppeliv Overført fra basiskapital FG til egenkapital Årets resultat Egenkapital 31/ Immaterielle aktiver Samlet basiskapital Solvensmargenen andrager ( kapitalkrav ) Note 15 Livsforsikringshensættelser og hensættelser for unit-linked forsikringer Livsforsikringshensættelserne primo Akkumuleret værdiregulering primo - Retrospektive hensættelser primo Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Kvoteregulering FG Andet Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo - Livsforsikringshensættelserne ultimo Der fragår: Genforsikringens andel pr. 1/ Årets bevægelse Livsforsikringshensættelser netto pr. 31/ I hensættelserne indgår der ingen garanterede ydelser. 21 Å R S R E G N S K A B

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Femårsoversigt og nøgletal 2 Årsberetning 2001 4 Idegrundlag 5 Ledelse 6 Egenkapital og kapitalforhold 7 Det danske pensionsmarked 9 Skandia Livs

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB Industriens Pension BERETNING OG REGNSKAB 2000 Det arbejder Industriens Pension for Størst mulig pension Industriens Pension investerer opsparingen, så medlemmerne får den størst mulige pension. Administration

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2095 2237 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv 3 4 8 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring

Læs mere