Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)"

Transkript

1 Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse af årsrapport Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2014 godkendes. Årsrapporten med ledelses- og revisionspåtegning er tilgængelig på LB Foreningens hjemmeside: under menupunktet Om LB Foreningen. Et trykt eksemplar eftersendes inden generalforsamlingens afholdelse. Ad dagsordenens pkt. 4 vedr. anvendelse og fordeling af årets overskud. Bestyrelsen indstiller, at årets resultat på tkr. disponeres som følger Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode: Overført overskud eller underskud: tkr tkr. Ad dagsordenens pkt. 5 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter. Det foreslås at kravet om at foreningens meddelelser om indkaldelse til generalforsamling, valg af delegerede samt valgresultat skal offentliggøres i medlemsbladene, udgår. Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til godkendelse. Ad dagsordenens pkt. 6 Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til godkendelse. Det foreslås herunder, at bestyrelsens honorering for indeværende regnskabsår fremover fremlægges til generalforsamlingens forudgående godkendelse. Ad dagsordenens pkt. 7 Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til godkendelse. Ad dagsordenens pkt. 8 valg af revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg at: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges.

2 Bilag til pkt. 5 vedr. vedtægtsændringer Nuværende vedtægter 8, afsnit Regler for valg af delegerede og suppleanter: I løbet af oktober måned offentliggør foreningen på sin hjemmeside og i de medlemsblade, der udkommer mindst hver 14. dag meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilken medlemsgruppe og hvilke valgområder valget omfatter, jf. 5 og 6. Bestyrelsen beslutter, hvilke medlemsblade, der skal benyttes i forbindelse med valg mv. og opstiller en liste over disse. 8, 12. afsnit Efter foretagen optælling offentliggør bestyrelsen i marts måned en meddelelse på foreningens hjemmeside og i medlemsbladene om valgenes udfald. 10, 2. afsnit Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside samt udgå i brev fra bestyrelsen til de delegerede tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen 10, 3. afsnit Meddelelse om indkaldelse til generalforsamlingen gives i medlemsbladene tidligst 7 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til nye vedtægter 8, afsnit Regler for valg af delegerede og suppleanter: I løbet af oktober måned offentliggør foreningen på sin hjemmeside meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilken medlemsgruppe og hvilke valgområder valget omfatter, jf. 5 og 6. Bestyrelsen beslutter om og i givet fald hvorledes meddelelsen på anden vis skal offentliggøres. 8, 12. afsnit Efter foretagen optælling offentliggør bestyrelsen i marts måned en meddelelse på foreningens hjemmeside om valgenes udfald. 10, 2. afsnit Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside samt udgå i brev fra bestyrelsen til de delegerede tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen 10, 3. afsnit Udgår.

3 Bilag til pkt. 6 vedr. godkendelse af lønpolitik for LB foreningen UDKAST Lønpolitik for LB Foreningen Lønpolitikken skal sikre at aflønningen er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, 1. Principper for honorering og aflønning Nedenfor følger principperne for honorering og aflønning af bestyrelse, direktion, intern revisionschef og selskabets væsentlige risikotagere. 2.1 Bestyrelsesmedlemmerne Bestyrelsens honorar fastsættes under hensyn til branchens generelle niveau på området og regulering sker efter behov. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke omfattet af bonus- eller andre incitamentsordninger. I forbindelse med den ordinære generalforsamling i april forelægger bestyrelsen sit forslag til indeværende års bestyrelseshonorering til generalforsamlingens godkendelse. Honoraret indgår derudover i foreningens årsrapport, der forelægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen suppleres årsrapporten af formandens mundtlige beretning, herunder med en redegørelse om honoreringen/aflønningen af virksomhedens bestyrelse og direktion. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om honoreringen/aflønningen i det foregående regnskabsår og om den forventede honorering/aflønning i indeværende og det kommende regnskabsår. 2.2 Direktionen, intern revision og væsentlige risikotagere Ovennævnte personkreds aflønnes gennem LB Forsikring, idet LB Foreningen dog dækker det ressourcetræk, der har været på de pågældende medarbejdere. Der henvises derfor til LB Forsikrings lønpolitik for de pågældende medarbejdere. 3. Bestyrelsens retningslinjer for kontrol Bestyrelsen fører kontrol med, at honorering/aflønning sker i overensstemmelse med nærværende lønpolitik. Kontrollen foretages af den complianceansvarlige 1 gang årligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Kontrollen foretages ultimo første kvartal, og bestyrelsen skal på førstkommende møde herefter orienteres om resultatet. Den complianceansvarlige fastsætter nærmere regler for kontrollens udførelse. 4. Revidering Politikken revideres mindst en gang årligt. Eventuelle ændringer fremlægges generalforsamlingen til godkendelse. Vedtaget af LB Foreningens bestyrelse den 25. marts 2015 [og godkendt på LB Foreningens generalforsamling den 18. april 2015].

4 UDKAST Lønpolitik for LB Forsikring* Indledning Formål Nærværende lønpolitik skal overordnet sikre: - at aflønningen er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, - at aflønningen er i overensstemmelse med LB Forsikrings strategi, værdier, langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel, - at aflønningen harmonerer med principperne om beskyttelse af forsikringstagerne i forbindelse med udførelsen af virksomheden og indeholder foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter. 1. Principper for honorering og aflønning Nedenfor følger principperne for honorering og aflønning af bestyrelse, direktion, intern revisionschef og selskabets væsentlige risikotagere. 2.1 Bestyrelsesmedlemmerne Bestyrelsens honorar fastsættes under hensyn til branchens generelle niveau på området og regulering sker efter behov. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke omfattet af bonus- eller andre incitamentsordninger. I forbindelse med den ordinære generalforsamling i april forelægger bestyrelsen sit forslag til det indeværende års bestyrelseshonorering til generalforsamlingens godkendelse. 2.2 Direktionen Bestyrelsen fastsætter direktionens aflønning (og andre løndele) under hensyn til kvalifikationer og branchens generelle niveau på området. I overensstemmelse med direktørkontrakternes bestemmelser herom gennemfører formandsskabet lønforhandlinger og indstiller det konkrete vederlag til bestyrelsens godkendelse. Der er efter en konkret vurdering mulighed for at yde engangsvederlag i tilfælde af ekstraordinær arbejdsindsats mv. Den variable aflønning kan maksimalt udgøre ,- kr. årligt. Der kan aftales fratrædelsesgodtgørelser, der dog maksimalt kan udgøre 12 måneders løn plus pensionsbidrag. 2.3 Ledelsen af Intern revision For så vidt angår den interne revisionschef fastsættes løn (og andre løndele) af bestyrelsen under hensyn til kvalifikationer og branchens generelle niveau på området. Der gennemføres ordinære lønforhandlinger en gang årligt. Bestyrelsen kan bemyndige direktionen til at varetage disse. Der er efter en konkret vurdering mulighed for at yde engangsvederlag i tilfælde af ekstraordinær arbejdsindsats mv. Den variable aflønning kan maksimalt udgøre ,- kr. årligt og kan ikke være afhængig af resultatet i den pågældende afdeling. Der anvendes ikke fratrædelsesgodtgørelser. 2.4 Væsentlige risikotagere Bestyrelsen har vurderet kredsen af øvrige medarbejdere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Ved gennemgangen har bestyrelsen lagt vægt på, hvilke medarbejdere, der på selskabets vegne kan påtage væsentlige risici samt i øvrigt kan udøve væsentlig indflydelse på selskabets resultat og/eller balance. På baggrund heraf har bestyrelsen fastsat kredsen af væsentlige risikotagere som følger: * Skal forelægges LB Forsikrings generalforsamling den 17. april 2015.

5 - Sektionsdirektør, skade - Sektionsdirektør, forretningsudvikling - Sektionsdirektør, salg og rådgivning - Sektionsdirektør, økonomi - Sektionsdirektør, BI og aktuariat - Sektionsdirektør, koncernjura - Sektionsdirektør, HR, service og CSR - Sektionsdirektør, it - Sektionsdirektør, marketing og kommunikation - Chef for Risk & Compliance For de omhandlede medarbejdere fastsættes løn (og andre løndele) af direktionen efter kvalifikationer og under hensyn til branchens generelle niveau for aflønning af medarbejdere i tilsvarende funktioner. Der gennemføres ordinære lønforhandlinger en gang årligt. Derudover har direktionen efter en konkret vurdering mulighed for at yde engangsvederlag i tilfælde af ekstraordinær arbejdsindsats mv. Den variable aflønning kan maksimalt udgøre ,- kr. årligt. For medarbejdere, der er involverede i kontrol eller aktuarfunktionen, herunder sektionsdirektør, BI og aktuariat og Chef for Risk & Compliance, kan aflønningen ikke være afhængig af resultatet i den pågældendes sektion/afdeling henholdsvis den/de afdelinger/sektioner, den pågældende fører kontrol med. Kontrakterne anvender ikke fratrædelsesgodtgørelser, idet der dog ydes kompensation for den periode, hvor de pågældende måtte være underlagt eventuelle konkurrenceklausuler. 3. Bestyrelsens retningslinjer for kontrol Bestyrelsen fører kontrol med, at honorering/aflønning sker i overensstemmelse med nærværende lønpolitik. Kontrollen foretages af den complianceansvarlige 1 gang årligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Kontrollen foretages ultimo første kvartal, og bestyrelsen skal på førstkommende møde herefter orienteres om resultatet. Den complianceansvarlige fastsætter nærmere regler for kontrollens udførelse. Aflønningen af den complianceansvarlige forelægges ekstern revision. 4. Revidering Politikken revideres mindst en gang årligt. Eventuelle ændringer forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Vedtaget af LB Forsikrings bestyrelse den 25. marts 2015 [og godkendt på selskabets generalforsamling den 17. april 2015].

6 Bilag til pkt. 7 vedr. bestyrelsens honorarer For 2015 indstiller bestyrelsen følgende honorarer til godkendelse: Alle medlemmer: kr. (De medlemmer, der samtidig sidder i LB Forsikrings A/S bestyrelse, honoreres dog kun med kr. årligt). De 3 medlemmer, der hver varetager ansvaret for én af foreningens hovedaktiviteter, honoreres derudover med et tillæg på kr.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013 Danske Andelskassers Bank Generalforsamling, 29. april 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede styring af Jeudan med henblik på at sikre, at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Jeudan Årsrapport 2011 45 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere