Processen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015, pkt. 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015, pkt. 4."

Transkript

1 BILAG NR. 1 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade Haderslev Fax Dir. tlf Sagsident: 15/25683 Lb.nr Sagsbehandler: Søren Lorenzen m.fl. Budgetnotat - Præsentation af totalbudgettet Indledning Tidsplanen for budgetlægningen 2016 har fulgt den politisk godkendte procedure, hvor det første totalbudget og rammeudmeldingen på drift fandt sted i Økonomiudvalgets møde den 18. maj Efterfølgende har fagudvalgene afleveret basisbudgetter på drift og Økonomiudvalget har i mødet den 22. juni 2015 fastlagt en foreløbig investeringsoversigt for Derefter er Økonomiudvalget i mødet den 10. august 2015 blevet orienteret om de afledte konsekvenser af økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet og 2. bevillingskontrol. Dette notat indeholder de seneste ændringer med henblik på politisk behandling af totalbudgettet for på Økonomiudvalgets møde den 31. august Processen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015, pkt. 4. Driftsbudgettet Tekniske korrektioner fra budgetudkast 1 til budgetudkast 2 Økonomiudvalget besluttede den 10. august 2015 at serviceudgifterne for Udvalget for Børn og Familier blev forøget med 4,4 mio. kr. til videreførelse af modtageklasser/grupper i Dette er finansieret af det ekstraordinære tilskud til flygtninge og integration i I forbindelse med at Beredskabet samles i et sønderjysk samarbejde, nedlægges Beredskabskommissionen. Midlerne flyttes derfor fra Beredskabskommissionen til Økonomiudvalget. Årets lov- og cirkulæreprogram blev ikke modtaget i sit fulde omfang før efter Økonomiudvalgets møde den 10. august Følgelig er der nogle ændringer til det tidligere afleverede materiale. Ændringerne er som følger: - Serviceudgifterne på Udvalget for Sundhed og Forebyggelse forøges med 0,070 mio. kr. i 2016, 0,078 mio. kr. i 2017 og 0,082 mio. kr. i 2018 og Serviceudgifterne på Voksenudvalget forøges med 0,127 mio. kr. i 2016, 0,11 9 mio. kr. i 2017 og 0,115 mio. kr. i 2018 og Serviceudgifterne for Udvalget for Børn og Familier reduceres med 0,155 mio. kr. årligt.

2 - Serviceudgifterne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forøges med 0,361 mio. kr. i 2016, 0,227 mio. kr. i 2017 og 0,155 mio. kr. i 2018 og De lovbundne udgifter på Beskæftigelses- og integrationsudvalget sænkes med 0,206 mio. kr. i 2016 og 0,072 mio. kr. i De lovbundne udgifter på Socialudvalget reduceres med 0,085 mio. kr. årligt. - Aktivitetsbestemt medfinansiering på Udvalget for Sundhed og Forebyggelse reduceres med 0,112 mio. kr. årligt. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har anbefalet, at der laves en demografiregulering af Tandplejens budget grundet faldet i antallet af børn, som Tandplejen skal servicere. Tandplejens budget er på den baggrund reduceres med 0,116 mio. kr. årligt. Partnerskabsaftalen vedrørende Skrydstrup Gl. Skole ændres, idet Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter kun ønsker at gøre brug af den ene af bygningerne. Følgelig reduceres det årlige tilskud med 0,050 mio. kr. Sagen er behandlet i Økonomiudvalgets møde den 24. august Der er budgetteret med en forhøjelse af Økonomiudvalgets Udviklingspulje på 1,882 mio. kr. årligt. I Økonomiaftalen for 2016 har Regeringen indført et Omprioriteringsbidrag. Efter KL s anbefalinger indarbejdes det i budgettet som en negativ pulje på Økonomiudvalgets centrale puljer. De centrale puljer bliver reduceret med 24 mio. kr. i 2017, 48 mio. kr. i 2018 og 72 mio. kr. i Ved en omlægning af kommunens investeringsstrategi for midler reserveret til tjenestemandspension bliver niveauet i Økonomiudvalgets centrale puljer reduceret med 8,4 mio. kr. årligt. Sagen er behandlet i Økonomiudvalgets møde den 24. august Afledt af beskæftigelsesreformen er forventningerne til udgiftsniveauet på det lovbundne område i 2016 udarbejdet på baggrund af et lokalt skøn og holder sig indenfor rammerne af de forventede merudgifter på 62 mio. kr. I overslagsårene er KL s forventninger til udgiftsudviklingen indarbejdet på baggrund af det lokale skøn i Det betyder, at de lovbundne udgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget øges med 12,282 mio. kr. i 2017, 20,265 mio. kr. i 2018 og 22,393 mio. kr. i Serviceudgifterne for Udvalget for Plan og Miljø forøges med 0,500 mio. kr. årligt i perioden i forhold til vedligehold af vandløb. Budgetudkast 2 Budgetforslag Totaloverblikket over kommunens økonomi fremgår af Budgetudkast 2 Borgmesterens Budgetforslag Anlægsbudgettet Økonomiudvalget godkendte på mødet den 22. juni 2015 en foreløbig investeringsoversigt for med udgangspunkt i en anlægsramme på 80 mio. kr., svarende til 1 % af udskriv- Side 2 af 8

3 ningsgrundlaget opgjort året før i det godkendte budget tillagt 20 mio. kr. til funktionskontrakter på veje. Regeringsaftalen indeholder et anlægsniveau på 16,6 mia. kr. på landsplan. Der er ingen bindinger på fx kvalitetsfond. Der kan disponeres frit over anlægsmidlerne. Der er ikke aftalt loft og sanktioner, men givet håndslag om en koordineret proces mellem kommunerne i den faseopdelte budgetlægning. Der er på landsplan tale om et fald i anlægsniveauet på 0,9 mia. kr. fra 17,5 mia. kr. i Bruttoanlægsudgifterne opgøres som hidtil ekskl. kommunale ældreboliger. Anlægsrammen er i budgetudkast 2 øget med 15 mio. kr. i 2016, 55 mio. kr. i 2017 og 19 mio. kr. i Der henvises til investeringsoversigten (bilag nr. 4) og det tilhørende notat (bilag nr. 5). Finansieringssiden Grundlaget for indtægterne i budgetudkast 2 er en personskatteprocent på 26,3 %. Det svarer til en nedsættelse på 0,2 % i forhold til budget Grundskyldspromillen på 24,36, der dog på produktionsjord ved lov er fastsat til et maksimum på 7,2, er uændret i forhold til Som udgangspunkt er statsgarantien på såvel skatter som generelle tilskud for 2016 valgt. De samlede indtægter Indtægterne udgør i alt mio. kr. i Heraf udgør skatterne mio. kr. fordelt på personskatter med mio. kr., selskabsskatter på 25 mio. kr. og grundskyld på 158 mio. kr. Hertil kommer indtægter fra de generelle tilskud på mio. kr. Der er en nøje sammenhæng mellem de generelle tilskud og niveauet på personskatter, hvis kommunen vælger selvbudgettering, således at såfremt skatterne stiger, så falder tilskuddet og vice versa. Ved et valg af statsgarantien bliver hverken skatter eller generelle tilskud efterreguleret 2 år efter budgetåret. Efter fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget på baggrund af økonomiaftalen er der en forskel mellem det lokale udskrivningsgrundlag og udskrivningsgrundlaget i statsgarantien på 28 mio. kr. til fordel for statsgarantien. På den baggrund er statsgarantien indarbejdet i 2016, mens det lokale grundlag er indarbejdet i overslagsårene Låneoptagelse Der er indarbejdet en forventet låneoptagelse på 10 mio. kr. i I 2017 er der indarbejdet yderligere 7 mio. kr. således at målsætningen i den økonomiske politik om en reduktion i den langfristede gæld på 200 mio. kr. ultimo 2017 er opfyldt. I 2018 og 2019 er der igen indarbejdet låneoptagelse på 10 mio. kr. årligt. Personskatter Skønnet på personskatter tager pt. udgangspunkt i den endelige afregning for 2013, korrigeret for lovændringer der har effekt i 2013, men som er besluttet efter fastsættelsen af statsgarantien for indkomståret Skønnet er udarbejdet i KL s skattemodel til beregning af skatterne. Det Side 3 af 8

4 anvendte beregningsgrundlag peger på et valg af statsgarantien i Det lokale niveau er anvendt i udskrivningsgrundlaget som grundlag for selvbudgettering i årene Provenuet på personskatterne ligger 81 mio. kr. over skønnet for 2016 i budget Forklaringen på den stigning skal findes i KL s opjusterede skøn for udskrivningsgrundlaget. Samlet set er væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2015 til 2016 opgjort til 3,6 pct. svarende til 1 pct. mere end vurderingen sidste år. Tilsvarende er fremskrivningen for overslagsårene hævet. Sidstnævnte er forbundet med nogen usikkerhed. Væksten i udskrivningsgrundlaget frem mod 2016 tager afsæt i et højere skøn over væksten i lønindkomster, som primært skyldes en forventning om stigning i beskæftigelsen. Hertil kommer lavere renteskøn, som giver lavere rentefradrag og endelig forventes øgede indbetalinger til alderspensioner uden fradrag. Bemærk ovennævnte sammenhæng til generelle tilskud, hvor et højere skatteniveau modsvares af et lavere niveau for generelle tilskud. Der følges op på niveauet på personskatter i takt med, at de nye skattekørsler for 2014 bliver mere sikre. Selskabsskatter I 2016 afregnes selskabs- og fondsskat for indkomståret 2013 sammen med reguleringer for tidligere år. Det er opgjort til et provenu på godt 25 mio. kr. i 2016 svarende til det forventede niveau for 2016 i budget Kommunernes andel af selskabsskatterne for 2013 udgør p.t. 13,41 %. Fremskrivningen fra 2016 og frem følger KL s anbefalinger. Provenuvurderingen i er baseret på statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i Disse skøn er dog usikre. Der forventes imidlertid en stigning i indtægten i de kommende år. Med vækstplanen fra april 2013 sænkes selskabsskatten gradvist fra 25 % til 22 % over perioden 2014 til Nedsættelsen vil dog først sænke kommunernes provenuer fra år 2017, idet afregningen for 2014 først foretages i For at modvirke kommunernes provenutab øges den kommunale andel af selskabsskatten. Dermed vil hver kommune samlet set være upåvirket af den lavere skat. Grundskyld De afgiftspligtige grundværdier, der opkræves en grundskyld på 24,36 i 2016, er opgjort til 5,412 mia. kr. Endvidere er de afgiftspligtige grundværdier på produktionsjord, med en maksimumpromille på 7,2, opgjort til 3,209 mia. kr. Hertil kommer dækningsafgift af offentlige ejendomme, der opkræves med maksimalt 8,75 af forskelsværdien, samt en grundskyld på 50 % af den kommunale grundskyld, dvs. 12,18 af de afgiftspligtige grundværdier. Det samlede provenu fra grundskyld og dækningsafgift af offentlige ejendomme udgør 158 mio. kr. Det er 2 mio. kr. lavere end skønnet for 2016 i budget Udover de kendte lokale ændringer følges KL s forventninger til fremskrivningen fra 2016 og frem. Side 4 af 8

5 Det skrå skatteloft Kommunen skal medfinansierer det skrå skatteloft, hvis følgende betingelser er opfyldt: - Hvis kommunen har sat skatten op ift. niveauet i 2007 og - Hvis udskrivningsprocenten overskrider den aktuelle medfinansieringsgrænse på 24,87 pct. Haderslev Kommune skal på den baggrund medfinansiere det skrå skatteloft med 5,236 mio. kr. i Generelle tilskud De generelle tilskud består af statslige tilskud som følge af landsudligningen på skatter, statstilskud til kommuner, udligning af selskabsskatter, udligning og tilskud/tilsvar vedrørende udlændinge, skøn for tilskud til omstilling af folkeskolen, tilskud til Ø-kommuner m.fl., efterreguleringer samt beskæftigelsestilskuddet. Likviditetstilskud I 2016 gives et ekstraordinært tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på 3,5 mia. kr. på landsplan. Midlerne fordeles efter 3 kriterier. 1,5 mia. fordeles efter folketal, 1 mia. fordeles efter strukturelt underskud og 1 mia. fordeles efter beskatningsgrundlag. Haderslev kommunes andel udgør 54,4 mio. kr. Det er 4. år der gives et likviditetstilskud som i stigende grad udmøntes efter udligningsmæssige kriterier. Det vil bero på de konkrete årlige forhandlinger hvorvidt likviditetstilskuddet videreføres. På den baggrund indarbejdes en forventning om at Haderslev Kommune også fremadrettet vil få andel i et likviditetstilskud svarende til 30 mio. kr. årligt i årene I alt udgør provenuet i 2016 jf. statsgarantien mio. kr. Det ligger 4 mio. kr. under forventningerne for 2016 i budget Nedgangen kan henføres til det stigende udskrivningsgrundlag. I overslagsårene falder de generelle tilskud markant som følge af at omprioriteringsbidraget på 1 pct. årligt af kommunernes serviceramme er indarbejdet i KL s tilskudsmodel. Der reducerer årligt servicerammerne med 2,4 mia. Det er usikkert i hvilken grad der kan forventes tilbageløb fra omprioriteringsbidraget til kommunerne. Der er en snæver sammenhæng mellem de lavere indtægter og opgørelsen af det balancetilskud, der bl.a. indgår som forudsætning for beregningen af de generelle tilskud. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet indgår som en del af de generelle tilskud. Efterreguleringen for 2014 er beregnet til 5,6 mio. kr., der skal betales tilbage til staten. Midtvejsreguleringen for 2015 er foreløbigt beregnet til mindre tilskud på i alt 1,5 mio. kr. I alt afregnes 7,164 mio. kr. i sidste kvartal Der er reserveret 7,564 mio. kr. til afregningen, så kassen forventes at blive påvirket med en tilførsel på 0,4 mio. kr. i Side 5 af 8

6 I budgetoplægget er beskæftigelsestilskud 2016 tilpasset det niveau, der er opgjort i midtvejsreguleringen i 2015 suppleret med en forventet efterregulering for 2015 på i alt 15 mio. kr. Endvidere er beskæftigelsestilskuddet afstemt med udgiftsniveauet til de forsikrede ledige, således at der er skabt parallelitet mellem indtægts- og udgiftssiden. Forskellen mellem det udmeldte beskæftigelsestilskud og de forventede udgifter til forsikrede ledige er ca. 4 mio. kr. Kompensation for skattenedsættelse Kompensationen for skattenedsættelsen på 0,2 pct. i 2015 er indarbejdet i budgetudkastet for Kompensationen udgør 3,3 mio. kr. i 2016 og 2017 og 1,66 mio. kr. i Med økonomiaftalen for 2016 er det besluttet igen at oprette en tilskudspulje på 200 mio. kr. for kommuner, der sætter skatten ned i Tilskuddet kan dække op til 75 % af provenutabet i I 2017 og 2018 dækkes op til 50 % og i 2019 dækkes op til 25 %. Det endelige tilskud fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter kommunernes budgetvedtagelse og vil afhænge af størrelsen af de samlede skattenedsættelser. Der er ikke ansøgt om tilskud til skattenedsættelse. Balanceforskydninger På finanssiden er der indarbejdet en deponering i forhold til Gram Motorikcenter på 1 mio. kr. og på 0,250 mio. kr. til det fælles Sønderjyske Beredskab. Forslag til politisk afklaring Økonomiske udfordringer i 2015 En eventuel håndtering af aktuelle økonomiske udfordringer i 2015 vil påvirke primobeholdningen og dermed grundlaget for budgetlægningen. I opgørelsen af primobeholdningen korrigeres for en række uafklarede punkter med merudgifter i størrelsesordenen 10 mio. kr. De uafklarede punkter består dels af forskellige retssager, forhandlinger mv. samt kendskabet til konkrete sager med bevillingsmæssige konsekvenser som behandles i Som udgangspunkt skal udfordringer håndteres i den decentrale model, men samlet set påvirkes muligheden for at opnå den samlede forventede opsparing på 15 mio. kr. i En eventuel kompenserende bevilling vil på den anden side presse servicerammen med mindre der kan spares yderligere op ud over de forudsatte 15 mio. kr. Udmøntning af beredskabskataloger Der er udarbejdet et beredskabskatalog til udmøntningen af driftsbesparelsen på det administrative område på 2,5 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017 (2015-prisniveau). Direktionens anbefaling vil foreligge til mødet. Der er udarbejdet et andet beredskabskatalog til udmøntningen af driftsbesparelsen afledt af bevillingen på 9 mio. kr. (2015-prisniveau) til Udvalget for Børn og Familie i budgetlægningen Direktionens anbefaling vil foreligge til mødet. Side 6 af 8

7 Overholdelse af servicerammen og anlægsrammen Den udmeldte serviceramme er opgjort til 2,334 mio. kr. Som det fremgår af bilag 2 udgør servicerammen i det ajourførte basisbudget 2,311 mio. kr. Det er således på nuværende tidspunkt en forskel på 23 mio. kr., som giver plads til handlerum. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet en teknisk pulje på 35 mio. kr. som giver plads til overførsler fra 2015 og efterfølgende bevillinger, som det har været tilfældet både i 2014 og Borgmesterens forslag til investeringsoversigt udgør 119 mio. kr. i 2016, 159 mio. kr. i 2017, 123 mio. kr. i 2018 og 104 mio. kr. i Beløbene er inklusive beløb til funktionskontrakter på veje. Økonomiaftalen indeholder et anlægsniveau på 16,6 mia. kr. Kommunens andel heraf udgør ca. 166 mio. kr. under forudsætning af at der er finansiering til det. Udvikling i forventet primobeholdning Efter regnskabet for 2014 udgør primo beholdningen 2015 et beløb på 73,857 mio. kr. jf. oversigten over de økonomiske konsekvenser, hvor også udviklingen frem til den efterfølgende tabel kan følges. Alle beløb i mio. kr. Kassebeholdning efter Byrådet den 28. april ,074 Beslutninger i Byrådet den 26. maj 2015 (Aabenraavej) -4,375 Beslutninger i Byrådet den 30. juni (5 punkter vedr. anlæg) 1,320 Beregnet primo beholdning ultimo juni , bevillingskontrol 2015 inkl. lov- og cirkulæreprogrammet 10,974 Anlægsregnskab StreetDome 0,005 BIU Tilskud til integration og modtagelse af flygtninge i ,952 Forventet kassebeholdning efter Byrådet 1. september ,046 Primo kassebeholdningen forventes at udgøre en sum på 79,046 mio. kr. efter Byrådets møde den 1. september Korrektion som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2015 kan opgøres til 0,4 mio. kr., som tilgår kassen. Endvidere fratrækkes en række uafklarede punkter med merudgifter i størrelsesordenen 10 mio. kr. De uafklarede punkter består dels af forskellige retssager, forhandlinger mv. samt kendskabet til konkrete sager med bevillingsmæssige konsekvenser som behandles i I budgetår 2016 bliver kommunens beskæftigelsestilskud til de forsikrede ledige efterreguleret for det reelle niveau i Mindreudgiften på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og merindtægten på finansieringssiden tilgår kassen 2015, hvorved primobeholdningen forbedres med i alt 15 mio. kr. Side 7 af 8

8 I anlægsbudgettet er der afsat 6 mio. kr. til Sundhedscenter Haderslev og 3 mio. kr. til Motorikcentret i Gram i Der er tale om en overførsel af et mindreforbrug fra 2015 til Mindreforbrugene på i alt 9 mio. kr. tilføres kassen i 3. bevillingskontrol og opskriver dermed primobeholdningen. I budgetoplægget er der med udgangspunkt i ovennævnte forventet en primobeholdning på 93,446 mio. kr. Status på økonomisk politik Vedlagte budgetudkast er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik således, at følgende målsætninger er indfriet: - Der er overskud i den disponible kassebeholdning ultimo 2017, hvor målsætningen er balance. - Skatten er sænket med 0,2 pct. - Anlæg er budgetlagt med netto 96 mio. kr. til ordinære anlægsopgaver og funktionskontrakter på veje. Anlægsrammen er opgjort eksklusiv udgifter til byggemodning/udstykning, Haderslev Havn og Jomfrusti-projekter. - Der afdrages på den langfristede gæld således, at den er nedbragt med 200 mio. kr. med udgangen af 2017 i forhold til niveauet på 814 mio. kr. i regnskab Side 8 af 8

Præsentation af totalbudgettet for Driftsbudgettet NOTAT

Præsentation af totalbudgettet for Driftsbudgettet NOTAT NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 05-08-2015 Sagsident: 15/13408 lb.nr. 163377 Sagsbehandler:

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af totalbudgettet for

Bilag 1: Præsentation af totalbudgettet for NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 90 bidm@haderslev.dk 08-08-2016 Sagsident: 17/10069 lb.nr. 119613 Sagsbehandler:

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT. Budgetnotat - Præsentation af totalbudgettet Indledning. Driftsbudgettet

NOTAT. Budgetnotat - Præsentation af totalbudgettet Indledning. Driftsbudgettet NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 13-09-2016 Sagsident: 16/19709 Lb.nr. 167464 Sagsbehandler:

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Bilag 5: Politiske handlemuligheder

Bilag 5: Politiske handlemuligheder Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Præsentation af totalbudgettet for Driftsbudgettet NOTAT

Præsentation af totalbudgettet for Driftsbudgettet NOTAT NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 90 bidm@haderslev.dk 09-08-2016 Sagsident: 16/10851 lb.nr. 122401 Sagsbehandler:

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Regnskabsresultatet for 2015

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere