Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014"

Transkript

1 Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 CIRQUE A/S KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K CVR

2 Indhold 1 Generelt Særligt om mobiltelefoni Særligt om datatjenester og fastnet/ip telefoni Hardware køb Leje af udstyr Tildeling af IP adresser Kvalitetskrav til internt netværk Kundens udstyr og telefonnumre Microsoft licensering Online selvbetjening og bestillinger i øvrigt Meddelelse om flytning m.v Driftsforstyrrelser Betalingsforhold Misligholdelse m.v Opsigelse Fritagelse for ansvar og ansvarsbegrænsning Tvister... 7

3 1 Generelt Disse abonnementsvilkår gælder for tjenester, som Kunden til enhver tid har bestilt hos Cirque A/S (herefter kaldet Cirque), relateret til mobil, datatjenester, fastnet/ip tjenester samt Cirques løsninger i øvrigt herunder BusinessOne, Business360 og CC Pro medmindre parterne skriftligt aftaler andet. Aftalen om abonnement er først gældende fra det tidspunkt, hvor Cirque har modtaget underskrevet abonnementsaftale fra Kunden. Aftalen anses dog ikke for indgået, såfremt Cirque inden 6 arbejdsdage efter modtagelse af tilmeldingsblanketten meddeler Kunden, at bestillingen ikke kan accepteres. Cirque kan varsle vilkårsændringer i abonnementsaftalen med 3 måneders skriftlig varsel. I tilfælde af vilkårsændringer har kunden ret til at opsige abonnementsaftalen med 3 måneders skriftlig varsel til den første i en måned, uanset eventuel aftale om uopsigelighed. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden varsel og kan ikke begrunde opsigelse i henhold til ovenstående. Kunden kan ikke overdrage Cirques tjeneste uden skriftligt samtykke fra Cirque. Et samtykke kan gøres betinget af, at der sker betaling af Cirques betalingskrav på overdragelsestidspunktet. Cirque er berettiget til at overdrage kundeforholdet til tredjemand. Kunden accepterer at levere de nødvendige informationer vedrørende mobilnumre, fastnetnumre og brugerinformationer (navn og ) samt fuldmagter for mobil og fastnet senest 14 dage fra underskrift af nærværende aftale. Med mindre andet er specifikt aftalt vil løsningen idriftsættes og brugerabonnementer aktiveres senest 1 måned fra underskrift. Dette forhold vil ikke være gældende såfremt der gælder binding eller opsigelsesvarsel hos afgivende operatør/teleselskab, og i disse tilfælde vil idriftsættelse og aktivering af abonnementer være 14 dage fra Kunden er fri af binding hos andet selskab. Eventuelle forsinkelser i relation til levering af transmissionsforbindelser (fiber, VDSL, ADSL) fra Cirques underleverandører vil udskyde idriftsættelsesdato tilsvarende. 2 Særligt om mobiltelefoni Kunden tildeles en personlig PIN-kode samt en PUK-kode. Såfremt kunden mister en af disse skal Cirque kontaktes straks. Kunden modtager et SIM-kort til brug i mobilterminalen. Hvis kortet beskadiges eller bortkommer skal Cirque kontaktes straks. Cirque kan efter omstændighederne kræve at forholdet anmeldes til politiet. Nyt SIM-kort kan udleveres mod betaling. Ved roaming forstås opkald som påbegyndes og/eller modtages via et andet mobilnet end det af Cirque tilbudte herunder når SIM-kortet anvendes uden for Danmark. Roaming afregnes til særskilte roamingtakster. Samtaleafgifter ved roaming opkræves når opgørelse foreligger fra de pågældende netoperatører. I nogle østlige og sydlige dækningsområder vil kundenbevæge sig mellem det danske mobilnet og roamingpartnerens mobilnet i henholdsvis Sverige og Tyskland. Såfremt kunden starter sit opkald/sms i roamingpartnerens mobilnet vil der blive afregnet i henhold til gældende roamingtakst. Cirque har ret til at indsætte en kreditgrænsefor Kundens forbrug af mobil-tjenesterne pr. SIM-kort, medmindre parterne aftaler andet. Overstiger Kundens udestående med Cirque den fastsatte kreditgrænse, har Cirque ret til at holde sine tjenester tilbage. Nedbringes kreditgrænsen ikke inden 5 dage efter, at Cirque har anmodet Kunden herom, har Cirque ret til med øjeblikkelig virkning at ophæve abonnementsaftalen. Cirque forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at kræve indbetaling af depositum til sikkerhed for enhver kredit, hvis Kundens økonomiske forhold eller forbrug viser sig at være af en sådan beskaffenhed, at Kunden må anses at ville være ude af stand til at opfylde aftalen i rette tid.

4 3 Særligt om datatjenester og fastnet/ip telefoni Cirque leverer en funktionsdygtig forbindelse med de aftalte specifikationer til det aftalte termineringspunkt. Cirque er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af forbindelsen. Kunden betaler selv tilslutningen til teleforbindelsen på termineringspunktet. Kunden er ansvarlig for at tilslutningen sker korrekt. Cirque forbeholder sig ret til at lukke for forbindelsen såfremt kundens brug medfører forstyrrelser i telenettet. Eventuelle bygningsreparationer hos kunden, der er en følge af fremførelsen, flytning, eller nedtagning af teleforbindelsen er Cirque uvedkommende. Såfremt termineringspunktet er hos kunden, sørger denne for, at lokalet der skal rumme installationen på termineringspunktet, senest 14 kalenderdage før datoen for fremførelse, er klargjort i overensstemmelse med de aftalte tilslutningsspecifikationer samt øvrige instruktioner meddelt af Cirque. Fremførelsen af forbindelsen sker efter Cirques almindelige praksis. Såfremt Kunden måtte have særlige ønsker til fremførelsen af forbindelsen, må det ekstra arbejde betales efter regning. Opkoblingen af teleforbindelsen til termineringspunktet sker i henhold til tidsrammen angivet i abonnementsaftalen. Måtte Cirque af tekniske eller andre årsager, herunder på grund af forsinkelse med tilvejebringelse af ydelser fra andre operatører, skønne det nødvendigt, er Cirque berettiget til at udskyde tidspunktet for installation af forbindelsen på termineringspunktet. Cirques ydelse anses for leveret, når der er etableret en funktionsdygtig forbindelse frem til det aftalte termineringspunkt. Såfremt andet ikke er aftalt, udføres Cirques arbejde med fremførelse af teleforbindelsen eller senere reparations- eller ændringsarbejder inden for tidsrummet hverdage kl Hardware køb Kunden har 12 måneders reklamationsret på alle varer købt hos Cirque regnet fra dagen, hvor kunden modtager varen. Kunden skal reklamere inden for rimelig tid til Cirque efter modtagelsen af varen, såfremt kunden konstaterer fejl eller mangler ved den modtagne vare. Såfremt varen er beskadiget som følge af selvforskyldte fejl som f.eks. væskeskade eller fysisk overlast, er dette ikke omfattet af reklamationsretten. Kunden vil i disse tilfælde ved indlevering af varen til reparation få et tilbud om reparation af varen mod betaling. 5 Leje af udstyr Cirque bevarer ejendomsretten til udlejet udstyr opsat hos Kunden. Kunden er ved ophør af aftalen forpligtet til at returnere udstyret til Cirque. Udstyr og installationer ejet af tredjemand, men formidlet af Cirque og som er anbragt hos Kunden skal ligeledes returneres ved ophør. Kunden vil blive faktureret for ikke returneret udstyr, såfremt tilbagelevering ikke er sket inden for 14 dage fra ophør af aftalen. 6 Tildeling af IP adresser Cirque tildeler Kunden IP adresser til dækning af det relevante behov. Cirque forbeholder sig retten til at ændre tildelte IP adresser og indføre restriktioner med hensyn til anvendelse i overensstemmelse med de direktiver der udfærdiges af Reseaux IP Européens (RIPE). Kunden vil modtage meddelelse herom. Tekniske, driftsmæssige, markedsmæssige eller regulative forhold kan nødvendiggøre, at Kunden i særlige tilfælde må tildeles nye IP adresser. Cirque er i så tilfælde berettiget til at gøre dette uden ansvarspådragelse. Kunden vi blive informeret herom med længst muligt varsel

5 7 Kvalitetskrav til internt netværk Det er kundens ansvar, at LAN-kablingen i kundens interne private net overholder de tekniske krav, som er nødvendige for leveringen af ovennævnte løsninger. Kvaliteten af den interne telefoni i kundens private interne net er afhængig af det anvendte udstyr, herunder routere, switche og kabling. Nærmere information om tekniske krav til internt netværk og udstyr kan fås ved henvendelse til Cirque og baserer sig på gængse standarder. 8 Kundens udstyr og telefonnumre Det udstyr, som Kunden anvender i forbindelse med benyttelse af tjenesterne, skal opfylde den til enhver tid gældende relevante lovgivning og eventuelle særlige anvisninger fra Cirque. Anvender Kunden udstyret i strid med denne bestemmelse, forbeholder Cirque sig ret til at kræve et eventuelt tab erstattet hos Kunden samt at holde sin tjeneste tilbage. Cirque kan i særlige tilfælde ændre Kundens telefonnumre, hvis det sker af tekniske, driftsmæssige eller juridiske/lovgivningsmæssige grunde. Såfremt kunden foretager en mangelfuld installation af produkter til modtagelse af Cirques tjenester, vil kunden være forpligtet til af dække omkostninger afholdt af Cirque i forbindelse med fejlsøgning herom. Kunden vil ikke være berettiget til afslag i abonnementsafgifter for en periode, hvor kunden har været afskåret fra modtagelse af Cirques tjenester grundet ovenstående. 9 Microsoft licensering Licensforholdet mellem Microsoft og kunden er Cirque uvedkommende og ikke en del af Cirques ansvar. Det forudsættes at kunden til enhver tid er korrekt licenseret i forhold til de krav Microsoft udstikker til brug af Microsoft Office 365 og Lync herunder Microsofts gældende EULA og SPUR betingelser. Relevante licensforhold omfatter særligt Office 365 E4 plan (eller en tilsvarende licenskonstellation) set i relation til brug af Cirques Business 360 Cloud Voice (E4) og Business 360 Cloud Mobile (E4). 10 Online selvbetjening og bestillinger i øvrigt. Kunden får adgang til Cirques selvbetjeningssystemer med tilhørende adgang til faktura-oversigter og bruger administrationved indgåelse af aftale. Kunden bærer selv ansvaret for sine bestillinger gennemført såvel telefonisk som online. 11 Meddelelse om flytning m.v. Såfremt Kunden flytter adresse eller foretager andre ændringer i forhold af betydning for abonnementsaftalen eller leverancen af Cirques tjenester, er Kunden forpligtet til senest 30 dage før ændringen at anmelde dette skriftligt til Cirque. Hvis Kunden ikke meddeler flytning m.v. inden for den foreskrevne tid, risikerer Kunden, at Kundens tjeneste eller abonnement hos Cirque benyttes uberettiget af andre. Kunden hæfter for det forbrug, der måtte finde sted, indtil skriftlig meddelelse gives og ophørsdatoen er skriftligt bekræftet af Cirque.

6 12 Driftsforstyrrelser Fejl ved de af Cirque leverede tjenester vil blive påbegyndt rettet umiddelbart efter modtagelse af fejlmelding I tidsrummet alle hverdage. Kunden vil i tillæg til dette kunne indgå aftale om udvidet fejl/vagt ordning med Cirque. Ved driftsafbrydelser eller trafikhindrende fejl med en sammenhængende varighed på mere end 4 timer inden for normal arbejdstid, er Kunden berettiget til en nedsættelse af en eventuel fast linieomkostning. Hvis der ikke betales en fast linieomkostning, har Kunden ikke krav på reduktion af betalingen ved afbrydelser eller fejl. Nedsættelsen træder i stedet for eventuel erstatning og andre misligholdelses-beføjelser. Nedsættelsen udgør 1% af en måneds faste linieomkostning for hver hele time afbrydelsen eller fejlen har varet ud over de første 4 timer. Varigheden af afbrydelsen eller fejlen beregnes fra det tidspunkt, hvor fejlen er blevet anmeldt til Cirque, til fejlen er rettet, forudsat at Cirque får fornøden adgang hos Kunden til at kunne foretage fejlrettelse. Den samlede nedsættelse for en enkelt måned er begrænset til én måneds faste linieomkostning. Er der forekommet afbrydelse eller fejl i et omfang, der har ført til maksimal nedsættelse af en fast linieomkostning, har Kunden ret til skriftligt at ophæve Abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning. Cirques ansvar i henhold til nærværende bestemmelse gælder ikke, hvis afbrydelsen eller fejlen kan henføres til net, som drives af andre operatører eller Kundens forhold, f.eks. ved tilslutning af fejlagtigt udstyr eller fejlbetjening. I så fald forbeholder Cirque sig retten til at fakturere sædvanlig linieomkostning samt kræve betaling for fejlsøgning og arbejde med at genoprette en fejlfri forbindelse. 13 Betalingsforhold Kunden hæfter for betaling af alle beløb, der registreres i forbindelse med Abonnementsaftalen. Betaling af forbrug faktureres månedsvis bagud, mens betaling af fast abonnementsafgift og eventuelle supplerende tjenester, som bestilles separat, faktureres månedsvis forud. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af faktura. Cirque har ret til at ændre priserne for benyttelsen af Abonnementsaftalen. Ændringen skal varsles med 10 arbejdsdage med tillæg af 14 kalenderdage før ikrafttrædelsen af ændringen. I tilfælde af prisændringer har Kunden ret til skriftligt at opsige Abonnementsaftalen med et varsel på 10 arbejdsdage, uanset eventuel aftale om uopsigelighed. Opsigelsen skal være Cirque i hænde senest 30 kalenderdage efter, ændringen har været varslet. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel og kan ikke begrunde opsigelse i henhold til ovenstående. Kunden er ikke berettiget til nedsættelse eller bortfald af det aftalte vederlag, hvis Kunden på grund af egne forhold ikke er i stand til eller ikke ønsker at benytte Abonnementsaftalen. Hvis ikke andet er aftalt, er samtlige opgivne priser eksklusive moms og andre offentlige afgifter. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag betales morarente fra sidste rettidige betalingsdag til betaling sker med den til enhver tid efter renteloven fastsatte rentesats. Ved enhver fremsendelse af erindringsskrivelser i anledning af manglende betaling af forfaldne beløb er Cirque berettiget til at opkræve et rykkergebyr. Cirque er berettiget til lukke for sine leverance til kunden uden forudgående varsel, såfremt Kunden er forsinket med betaling. Hvis Kunden er helt eller delvist forsinket med betaling af noget beløb i Cirques favør i mere end 5 kalenderdage efter, at Cirque har fremsendt en påmindelse om betaling, har Cirque ret til skriftligt med øjeblikkelig virkning at bringe samtlige abonnementsaftaler med Kunden til ophør uden forudgående varsel samt at lukke for samtlige leverancer som kunden modtager fra Cirque. Når en udestående betaling inklusive det totale skyldige beløb er indbetalt, kan Kunden mod betaling af genåbningsgebyr få genåbnet Abonnementsaftalen, når Cirque har registreret indbetaling af gebyret eller modtaget kvittering herfor. Der gælder en kreditgrænse på kr ,- for Kundens omsætning, medmindre parterne aftaler andet. Overstiger Kundens udestående med Cirque den fastsatte kreditgrænse, har Cirque ret til at afbryde teleforbindelsen, indtil udeståendet er bragt ned under kreditgrænsen. Nedbringes kreditgrænsen ikke inden 5 kalenderdage efter, at Cirque har anmodet Kunden herom, har Cirque ret til med øjeblikkelig virkning at ophæve Abonnementsaftalen. Cirque forbeholder sig ret til at kræve indbetaling af depositum til sikkerhed for enhver kredit, hvis Kundens formueforhold eller trafikforbrug ændrer sig i den grad at Kunden må anses at være ude af stand til at opfylde aftalen i rette tid. Cirque kan opkræve administrationsgebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

7 14 Misligholdelse m.v. Gør en part sig skyldig i væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen eller aftalen om modtagelse af Cirques tjenester i øvrigt, og har den pågældende part ikke afhjulpet misligholdelsen inden for rimelig tid, efter at modparten skriftligt har anmodet ham herom, har modparten ret til skriftligt at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Cirque har ret til skriftligt at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel, hvis Kunden kommer under konkurs, eller der åbnes for forhandling om tvangsakkord for Kunden, eller Kunden har standset sine betalinger, eller Kundens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at Kunden må anses for at ville være ude af stand til at opfylde aftalen i rette tid. Har Kunden misligholdt aftalen, f.eks. ved ikke at opfylde sine betalingsforpligtelser og har Cirque som følge heraf bragt abonnementsaftalen til ophør, kan Kunden ikke indgå ny abonnementsaftale med Cirque, før gælden er betalt. 15 Opsigelse Aftalen er uopsigelig i 36 måneder, medmindre andet er aftalt i den indgåede kontrakt, hvorefter der gælder et opsigelsesvarsel på 3 måneder til den første i en måned. Opsigelse skal ske skriftligt. Kunden er forpligtet til at føre al indlands- og udlands teletrafik gennem de af Cirque leverede forbindelser i aftaleperioden. Såfremt der vælges at udportere numre inden kontraktudløb, accepterer Cirque dette mod at der samtidig betales slutfaktura. Slutfaktura vil opgøre resterende periodes abonnementsopkrævninger samt forventet trafikforbrug beregnet ud fra et gennemsnit. Eventuelle særlig tilbudte tilskud og rabatter som tilknytter sig til kontraktperioden vil ligeledes blive tilbageført og opkrævet i slutfaktura. 16 Fritagelse for ansvar og ansvarsbegrænsning Cirque er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Cirque er ikke ansvarlig for drift og vedligeholdelse af net, som drives af andre operatører. Cirque er fritaget for ansvar for følger af manglende opfyldelse af Cirques forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes hindringer uden for Cirques kontrol, og Cirque ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning. Som grunde til fritagelse for ansvar anses bl.a. generelle konflikter på arbejdsmarkedet, lynnedslag, ildebrande, krig, myndighedsbestemmelser eller anden offentlig regulering, fejl i eksterne telefonforbindelser, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed eller restriktioner for energi og anden tilsvarende omstændighed. Et eventuelt erstatningsansvar for Cirque omfatter ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand. Cirque er ikke ansvarlig for tab opstået som led i Kundens udøvelse af næringsvirksomhed. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter ikke tab, som ikke med rimelighed kunne forudses af Cirque. Cirques erstatningsansvar er begrænset til kr. pr. år uanset omfanget af de skader, som måtte være indtrådt i løbet af året. Cirque er ikke ansvarlig for eventuelle tilfælde af tredjemands uberettigede aflytning af samtaler m.v. eller indbrud på Kundens telefonforbindelse eller andre hacking og virus angreb på kundens egen infrastruktur og private netværk og udstyr. 17 Tvister Eventuelle tvister mellem kunden og Cirque afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole i Danmark.

Nye priser for telefoni

Nye priser for telefoni Nye priser for telefoni juli 2007 Kære beboer Bredalsparken og Greenhusene har fået nye og bedre priser Fra den 25. september 2007 får du automatisk billigere telefontakster når du er tilmeldt til boligforeningens

Læs mere

Telefoni igennem din Boligforening

Telefoni igennem din Boligforening Telefoni igennem din Boligforening 0806 Kære beboer Cirque leverer telefoni igennem din boligforenings netværk og er den fortrukne teleleverandør i din boligforening. Ved at tilmelde dig en telefonordning

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. Generelle abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder, 1. juli 2009 side

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015 VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester Du kan her læse om forhold, som du skal være særligt opmærksom på, når du bruger Telias mobil- og fastnettjenester. Det er dig, som abonnent, der hæfter for

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere