Danske kræftpatienters behandling i Kina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kræftpatienters behandling i Kina"

Transkript

1 Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen 1

2 Indledning og formål Kræftens Bekæmpelse har siden slutningen af 2006 modtaget skriftlige eller telefoniske henvendelser fra kræftpatienter eller deres pårørende vedrørende behandlingsmuligheder i Kina. De første henvendelser kom fra patienter, som allerede havde været i Kina eller aktuelt var i behandling i Kina. Foranlediget af et stigende antal henvendelser fra kræftpatienter, som ønskede information om kræftbehandling i Kina besluttede Kræftens Bekæmpelse i maj 2008 at gennemføre en undersøgelse af danske kræftpatienters behandling i Kina. Undersøgelsen vil munde ud i en samlet rapport, som indeholder 3 delrapporter: 1. En beskrivende undersøgelse af de patienter, som i en 2-årig periode har været behandlet i Kina og en opfølgning på minimum ½ år indtil 1. december En spørgeskemaundersøgelse af kræftpatienters bevæggrunde til at søge behandling i Kina, deres oplevelser med det kinesiske sundhedsvæsen samt det danske sundhedsvæsens reaktion på deres beslutning om at tage til Kina (nærværende rapport). 3. Resultatet af dialogmøde i Kræftens Bekæmpelse den 2. februar Til dialogmødet er inviteret tidligere og nuværende patienter og pårørende, som har været i Kina samt repræsentanter fra kræftcentrene i Danmark og Second Opinion udvalget. Formålet med dialogmødet er dels at præsentere resultaterne af de to undersøgelser samt at give patienter og onkologer mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter omkring behandlingen i Kina. Formålet med det samlede initiativ er at bidrage med information om danske kræftpatienters behandling i Kina. Det er Kræftens Bekæmpelses ønske, at undersøgelsen kan danne baggrund for beslutning om yderligere fremadrettede undersøgelser samt en mulig erfaringsudveksling med kinesiske læger, hvilket kan komme kræftpatienter i almindelighed til gavn fremover. København Januar

3 Spørgeskemaundersøgelsen Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at indsamle viden om danske kræftpatienter og pårørendes oplevelser af behandling i Kina, hvorfor de søger behandling i Kina, og hvordan de bliver modtaget på de danske sygehuse, når de kommer hjem. Metode Spørgeskemaet er sendt per brev eller mail til danske patienter og pårørende, som Kræftens Bekæmpelse har kendskab til, har været i Kina i perioden 1. juni 2006 til 1. december Desuden har spørgeskemaet været offentliggjort på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside med henblik på, at flest mulige patienter skulle have mulighed for at svare. Deltagerne i undersøgelsen er anonyme, hvorfor og resultaterne offentliggøres i anonymiseret form. Deltagerne har sendt det udfyldte spørgeskema til Kræftens Bekæmpelse enten elektronisk eller med post. Da deltagerne er anonyme vides det ikke, i hvilket omfang der er sammenfald mellem respondenterne og de patienter, der indgår i Kræftens Bekæmpelses beskrivende undersøgelse af behandlingsforløbene i Kina (delrapport 1). Resultater Spørgeskemaundersøgelsen resultater opsummeres i det følgende. De anonymiserede rå data kan findes bagerst i rapporten (bilag 1) sammen med det udsendte spørgeskema (bilag 2). Kræftens Bekæmpelse har kendskab til, at ca. 60 danske patienter har været behandlet i Kina i perioden 1. juni 2006 og indtil 1. december Der er modtaget i alt 25 svar på undersøgelsen, heraf 18 patienter og 7 pårørende inden for tidsfristen. Spørgeskemaet er sendt på mail til 33 patienter og pårørende, men da spørgeskemaet også har været lagt ud på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, og nogle patienter kan have videresendt skemaet, er det ikke muligt at give en nøjagtig svarprocent. Nogle af deltagerne i undersøgelsen har ikke svaret på alle spørgsmål, derfor er der enkelte spørgsmål, som er besvaret af færre end 25 respondenter (bilag 1). 3

4 Patienternes alder og diagnoser Patienternes gennemsnitlige alder var 55 år (den yngste 23 og den ældste 71 år). Tretten forskellige kræftformer var repræsenteret (tabel 1). Bugspytkirtelkræft og lungekræft var hyppigst repræsenteret med henholdsvis 7 og 4 patienter med disse diagnoser. Tabel 1: Kræftformer repræsenteret i undersøgelsen Diagnose Antal patienter Bugspytkirtelkræft 7 Lungekræft* 4 * Prostatakræft 2 Æggestokkræft 2 Chondroblastisk osteosarkom 1 Kræft i mavesæk 1 Spiserørskræft 1 Halskræft 1 Nyrekræft 1 Coloncancer med levermetastaser 1 Tyktarmskræft 1 Neuroendocrin carcinom med spredning til bugspytkirtel og lever 1 Multiple metastaser i lungerne efter leiomysarcom i uterus 1 Ikke besvaret 1 I alt 25 * Ikke små-cellet lungekræft (2), lungehindekræft (1), lungekræft (1) Første orientering om behandlingsmuligheder i Kina Størstedelen af respondenterne (15) havde først hørt om behandlingsmuligheder i Kina fra pressen, herunder TV (fig. 1). Herefter kom internettet (4), andet (4), andre patienter (1) og Kræftens Bekæmpelse (1): Fig. 1: Første orientering om behandlingsmuligheder i Kina 4

5 Rådgivning om kræftbehandling i Kina Ud af de 25 deltagere i undersøgelsen var 10 blevet rådet til at tage til Kina. 9 ud af de 10, der var blevet rådet til at tage til Kina, svarede på, hvem de havde fået råd fra. I ingen tilfælde kom rådet fra behandlende onkolog eller Kræftens Bekæmpelse (fig. 2). De fleste havde fået råd fra pårørende (7) eller andre patienter (5). Én var blevet rådet af egen læge og én af veninde (andre). Nogle respondenter svarede, at de var blevet rådet af flere, f.eks. både af pårørende og andre patienter. Fig. 2. Rådet patienter til at rejse til Kina Den helt overvejende begrundelse for at tage til Kina var, at der i Danmark ikke var flere behandlingsmuligheder med helbredelse som sigte. Nogle patienter beskrev dette, som at være opgivet eller kun at få tilbud om palliativ behandling i Danmark. Enkelte patienter udtrykte også håb om bedre og anden behandling i Kina sammenlignet med behandlingen i Danmark. 5

6 Pårørende, egen læge og behandlende læges holdning til beslutning om behandling i Kina På spørgsmål om lægernes og pårørendes holdninger til beslutning om behandling i Kina, er det tydeligt, at de pårørende er positive (24), egen læge beskrives som neutral (15) eller positiv (7), mens behandlende læge er negativ (16) eller neutral (9) (fig. 3). Pårørende Egen læge Behandlende læge Fig. 3. Pårørende, egen læge og behandlende læges holdning til beslutning om behandling i Kina. Patienter og pårørendes oplevelse af den medicinske og pleje-omsorgsmæssige behandling i Kina Patienter og pårørende har oplevet den medicinske og pleje-omsorgsmæssige behandling i Kina som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende (fig. 4). Kun én patient har svaret, at behandlingen var utilfredsstillende. Medicinske behandling. Pleje- og omsorgsmæssige behandling 6

7 Fig. 4. Patienter og pårørendes oplevelse af den medicinske og pleje-omsorgsmæssige behandling i Kina. Kontakt med det danske sundhedsvæsen under ophold i Kina En tredjedel af patienterne/pårørende har været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, enten med egen eller behandlende læge, mens de har været i Kina (fig. 5). To tredjedele har ikke haft kontakt med det danske sundhedsvæsen under deres ophold i Kina. Fig. 5. Kontakt med det danske sundhedsvæsen under ophold i Kina Problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst Efter hjemkomsten til Danmark har halvdelen af respondenterne ikke haft problemer med det danske sundhedsvæsen, mens den anden halvdel har oplevet problemer vedrørende mulighed for scanning, nægtelse fra onkologers side til at fortsætte behandling med f.eks. kemoterapi, som foreskrevet af kinesiske læger, samt manglende interesse for at høre om den kinesiske behandling (fig. 6). Fig. 6. Respondenter der har haft problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst 7

8 Information om muligheden for at søge second opinion Syv respondenter svarer, at de er blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder (fig. 7). Ud af disse, er kun én respondent blevet informeret af behandlende læge. De resterende 6 deltagere i undersøgelsen svarer, at de selv har fundet ud af det, eller har fået informationen fra andre patienter og bekendte. Sytten af respondenterne er ikke blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder (fig. 7). Fig. 7. Information om muligheden for at søge second opinion Ansøgning om Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingstilbuddet i Kina Seks patienter/pårørende har søgt om Second Opinions Udvalgets vurdering af behandlingstilbuddet i Kina, mens 18 ikke har søgt (fig. 8). Ingen af de respondenter, der har søgt om second opinion har fået tilsagn om betaling. 8

9 Fig. 8. Ansøgning sendt til Second Opinion Udvalget med henblik på vurdering af behandlingstilbuddet i Kina Sammenfatning og konklusion Kræftens Bekæmpelse har i denne spørgeskemaundersøgelse forsøgt at få svar på, hvorfor kræftpatienter rejser til Kina, hvordan de oplever den kinesiske kræftbehandling, samt hvordan deres valg bliver modtaget af det danske sundhedsvæsen. I alt 18 patienter og 7 pårørende har deltaget i undersøgelsen. Patienterne er repræsenteret med i alt 13 forskellige diagnoser, hvoraf bugspytkirtelkræft og lungekræft er hyppigst repræsenteret. Medianalderen for patienterne i undersøgelsen var 56 år, hvilket er væsentligt yngre end for den typiske danske kræftpatient, hvor medianalderen er 65 år for kvinder og 69 år for mænd. Patienter og pårørende får første gang viden om behandlingsmuligheder i Kina gennem pressen. Deltagerne i undersøgelsen angiver desuden, at de har fået råd om at rejse til Kina fra pårørende og andre patienter. Patienternes beslutning om at rejse til Kina tages derfor i høj grad på baggrund af det personlige netværk og via kontakt med andre patienter og søgning på internettet. Netværk og blogs på internettet gør det i stigende grad nemt for patienter at udveksle råd og erfaringer, hvilket sandsynligvis spiller en væsentlig rolle - og vil gøre det fremover. Ingen af respondenterne i undersøgelsen er blevet rådet af Kræftens Bekæmpelse til at rejse til Kina. Dette er helt i tråd med Kræftens Bekæmpelses retningslinjer. Kræftens Bekæmpelse tilråder altid patienten at drøfte behandlingsmuligheder med sin behandlende læge. En enkelt patient er motiveret ved kontakt med egen læge. Ifølge undersøgelsen, er danske kræftpatienter, der tager til Kina for at blive behandlet, patienter, som kun har fået tilbud om palliativ behandling i det danske sundhedsvæsen, og som håber at få forlænget livet eller blive helbredt i Kina. Patienterne er tilfredse med både den medicinske og den pleje-omsorgsmæssige del af behandlingen i Kina. Mere end to tredjedele af deltagerne i undersøgelsen er ikke blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmulighederne. Kun én patient anfører at være blevet informeret af behandlende læge om muligheden for at søge Second Opinion. Spørgeskemaundersøgelsen viser altså på, at der er kræftpatienter, der ikke får den vejledning de burde om muligheden for at søge Second Opinion selvom loven klart påbyder dette. Halvdelen af respondenterne oplever manglende interesse fra de behandlende læger i Danmark i forhold til behandlingsmetoder og skanninger. Ingen patienter har oplevet interesse fra dansk side for at gå i dialog om den kinesiske behandling. For nogens vedkommende, at de ikke bliver tilbudt opfølgende behandling i det danske sundhedsvæsen. 9

10 Bilag 1: Anonymiserede data fra spørgeskemaundersøgelse vedr. patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser i forbindelse med kræftbehandling i Kina. Patient eller pårørende? Respondenter Procent Patient % Pårørende 7 28 % I alt % Alder Antal Diagnose Chondroblastisk osteosarkom Kræft i mavesæk Kræft i halsen Nyrekræft Prostatakræft Ikke småcellet lungekræft Bugspytkirtelkræft Coloncancer med levermetastaser Spiserørskræft Bugspytkirtelkræft Tyktarmskræft Lungehindekræft Æggestokkræft Prostatakræft Ikke småcellet lungekræft Bugspytkirtelkræft Neuroendocrin caranom med spredning til bugspytkirtel og lever Bugspytkirtelkræft Ovariecancer Lungekræft Bugspytkirtelkræft Bugspytkirtelkræft Bugspytkirtelkræft Multiple metastaser i lungerne efter leiomysarcom i uterus 1. Hvorfra fik du/i først orientering om behandlingsmuligheder i Kina? (sæt kun et kryds) Fra pressen, herunder TV % Andre patienter 1 4 % 10

11 Fra Kræftens Bekæmpelse 1 4 % Fra Internettet 4 16 % Andre, noter venligst 4 16 % I alt % Kommentarer til spørgsmål 1 Hvorfra fik du/i først orientering om behandlingsmuligheder i Kina? (sæt kun et kryds) - Andre, noter venligst Andre patienter og fra internettet Min mand talte med en læge fra Kræftens Bekæmpelse, senere så vi en udsendelse fra TV - via nettet. TV2, udsendelse fra behandling i Kina. Veninde. Fra pressen, internet og egen læge. Både pressen og Kræftens Bekæmpelse 2. Er du/i blevet rådet til at tage til Kina? Ja % Nej % I alt % Hvis Ja, af hvem? Pårørende 7 77,8% Andre patienter 5 55,6% Egen læger 0 0,0% Behandlende onkolog 0 0,0% Kræftens Bekæmpelse 0 0,0% Andre, hvilke? 2 22,2% I alt 9 100,0% Kommentarer til spørgsmål 2 Hvis Ja, af hvem? - Andre, hvilke? Egen læge Veninde. 3. Hvad var din/jeres vigtigste begrundelser for at tage til Kina? Hvad var din/jeres vigtigste begrundelser for at tage til Kina? DK havde ikke andet end palliativ kemo at tilbyde. 2. Kombinationsbehandling, samt lokal kemoterapibehandling. At min sygdom var sådan at der kun fandtes palliativ behandling. Min mand fik et håb om livsforlængelse. (Han planlagde selv turen). Han var inspireret af en amerikansk patient med samme kræftform. Helbredelse Jeg tog til Kina fordi der ikke var mere at gøre, jeg var opgivet af lægerne, da kræften havde spredt sig udenfor prostata, så der var bare hormonbehandling tilbage - fik kontakt til XX og tog til Fuda, i håb om at kunne blive helbredt. Jeg fik diagnosen "uhelbredeligt" og ikke nogen tilbud - kun "eventuelt en kemo mere". De kunne kun tilbyde livsforlængende kemo i Danmark. At patienter som har været i Kina har opnået et bedre resultat end her hjemme og i Kina gives ikke op med at kæmpe imod cancer. At jeg var opgivet i Danmark. 11

12 Manglende mulighed for helbredelse i det danske system. At være opgivet i Danmark Ønsker selv at få indflydelse på min behandling, så det ikke kun er kemoterapi. Synes det lyder godt og rigtigt, at angribe kræften på mange måder, som man gør det på FUDA. Prøver på at få et længere live. At blive helbredt. Var ikke flere behandlingsmuligheder herhjemme= opgivet af det danske sundhedssystem. Ingen behandlingsmuligheder i Danmark. Grundig info pr. mail om behandlingsforslag fra Fuda - kun palliativ behandling her. På grund af medieomtale og så er specielt bugspytkirtelkræft opgivet i Danmark. Lægerne på XX kunne kun tilbyde palliativ behandling. For at få mulighed for at evt. leve længere. Jeg blev opgivet herhjemme og fik 1-2 måneder tilbage at leve i. Hvem vil acceptere dette!!! Opgivet af det danske sygehusvæsen. Min mand havde fået en dødsdom, dog blev han tilbudt kemo, som kun 30% af patienterne med min mands sygdom kunne lukrere af. Derfor følte vi, at der var en stor chance for at kunne forlænge min mands liv ved behandlinger i Kina. Håbet om bedre behandling i Kina end i Danmark. Baseret på ikke tilgængelige behandlingsformer i DK, en anden behandlingsfilosofi/paradigme 4. Hvordan har du/i oplevet lægernes og dine pårørendes holdninger til beslutningen om behandling i Kina? - Egen læges Positiv 7 29,2% Neutral 15 62,5% Negativ 2 8,3% I alt ,0% 4. Hvordan har du/i oplevet lægernes og dine pårørendes holdninger til beslutningen om behandling i Kina? - Behandlende læges Positiv 0 0,0% Neutral 9 36,0% Negativ 16 64,0% I alt ,0% 4. Hvordan har du/i oplevet lægernes og dine pårørendes holdninger til beslutningen om behandling i Kina? - Pårørendes Positiv 24 96,0% Neutral 1 4,0% Negativ 0 0,0% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 4 Eventuelle kommentarer Behandlende læge på XX var i høj grad negativ over de kinesiske læger, ikke af hensyn til min mands tilfælde, men generelt overfor den udokumenterede behandling. Behandlende læge vidste ikke jeg tog til Kina før efter jeg kom hjem. Har sat krydset ved neutral, han var både nysgerrig og interesseret, men ikke positiv. Meget negativ respons fra XXt. Dog med antydning af at behandling i Kina ville være virkningsløs. Sundhedsvæsenet burde anerkende Kina. 12

13 Skuffet over manglende information og opbakning fra onkologiens side. Vi søgte råd hos kirurger og onkolog fra XX, negativt. Forbeholdende med at udlevere journaler. Behandlende læge frarådede direkte at tage til Kina, idet behandlingsformerne ifølge ham ikke var dokumenteret, og han ikke troede på det - og det på trods af, at flere af metoderne er internationalt kendte. 5. Hvordan har du/i oplevet behandlingen i Kina? a. Den medicinske behandling Meget tilfredsstillende 14 56,0% Tilfredsstillende 6 24,0% Utilfredsstillende 1 4,0% Meget utilfredsstillende 0 0,0% Ved ikke 4 16,0% I alt ,0% b. Den pleje- og omsorgsmæssige behandling Meget tilfredsstillende 13 52,0% Tilfredsstillende 10 40,0% Utilfredsstillende 1 4,0% Meget utilfredsstillende 0 0,0% Ved ikke 1 4,0% I alt ,0% 6a. Har du været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, mens du har været i Kina? Ja, noter med hvem 8 33,3% Nej 16 66,7% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 6a 6a. Har du været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, mens du har været i Kina? - Ja, noter med hvem Overlæge XX, ved lejlighedsvis spørgsmål, der ikke vedrørte behandling i Kina, men nærmere plan efter hjemkomst. Overlæge ikke interesseret i behandling i Kina. Ingen spørgsmål. Onkologisk amb. XX Min huslæge, om behandlingen før og op til Kina. Vi sendte en mail til den ledende onkolog på XX. Onkolog XX. XX via mail. Informerede om behandling til onkolog på XX. XX 6b. Har du/i haft problemer med det danske sundhedsvæsen med hensyn til behandling og kontakt efter hjemkomsten? Ja, noter hvilke problemer 9 47,4% Nej 10 52,6% I alt ,0% 13

14 Kommentarer til spørgsmål 6b 6b. Har du/i haft problemer med det danske sundhedsvæsen med hensyn til behandling og kontakt efter hjemkomsten? - Ja, noter hvilke problemer til de vil give mig en CT-scanning, talte med store bogstaver, siden kun "sygehus-problemer", XX kører med mange EDB-systemer, så en bestilling af CT-scanning lykkes ikke hver gange. Vi kontaktede dem da vi kom hjem og bad om at få en blodprøve. Men fik ikke svar. De har ikke kontaktet os som aftalt. Vil kun give kemo. Vi er stadig i Kina og kommer først hjem omkring den 10. februar 2009 Har endnu ikke været til møde på onk. afd. på XX. Kontrol af min sygdom. Modtog ikke den - af de kinesiske læger anbefalede - kemoterapi. Blev faktisk nægtet den. Ingen interesse for at høre om hverken behandling eller resultat. Anført et spørgsmålstegn. Jeg bad om at de ville give mig kemo, det var bestemt ikke nemt. Synes ikke XX var særlig venlig og arbejdes ivrig med mig. Vedr. scanning. Onkologisk afd. i XX ville ikke give den kombinationsbehandling af gemcitabin og cisplatin, der var foreskrevet i Kina i "hjemmeperioden." Og det på trods af at begge produkter kendes og bruges. Den i DK anbefalede behandling med Gemcitabin og Taxoterre var på min foranledning fravalgt i Kina, idet jeg har utroligt mange bivirkninger efter mange serier med kombinationen i okt 07 - marts 08. 7a. Er du blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder? Ja, noter af hvem 7 29,2% Nej 17 70,8% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 7a 7a. Er du blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder? - Ja, noter af hvem Vi bad selv om muligheden for Second Opinion, men fik svaret at det ikke nyttede noget. Har selv fundet ud af det, men overlægen søgte om tilskud og blev fuldstændig afvist. til en lægesamtale på XX hospital. Andre patienter. Vi søgte selv om at få second opinion udvalgets vurdering, men onkologen i XX ville ikke indsende/indstille sagen, da min mand ikke var påbegyndt kemobehandlingen i Danmark. Kollega til pårørende. XX 7b. Er der søgt om Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingstilbuddet i Kina? Ja 6 25 % Nej % I alt % 14

15 Hvis ja, har du fået tilsagn om betaling? Ja 0 0,0% Nej 7 46,7% Evt. kommentarer 8 53,3% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 7b Hvis ja, har du fået tilsagn om betaling? - Evt. kommentarer 4 korresponderende breve er sendt. Efter det tredje fik jeg ikke svar, hvorefter jeg sendte ombudsmanden efter dem. Den 16. juni 2008 åbner Second Opinion første gang op for mulig dækning af udgifter. De har dog krav. Disse er først opfyldt nu og jeg vil sende et nyt brev til ekspertpanelet. Vi spurgte behandlende læge om muligheden, men fik kun hovedrysten - ved afsluttende "samtale" efter kemobehandling. Denne "samtale" er beskrevet i et brev til onkologisk afdeling (stiles til en bestemt sygeplejerske) Retfærdig skal jeg sige, at jeg fik udleveret en folder om patienters rettigheder, også vedrørende second opinion, efter jeg kom hjem. De er jo så selvglade at de naturligvis afviser andre behandlingsmønstre. Der er søgt Second Opinion udvalg vurdering af behandling, men ikke specifikt i Kina. Da man siger, at de stadig har behandling at tilbyde, selv om det muligvis ikke har nogen særlig effekt. Vi har fået tilsagn om, at de ikke vil betale. Har ikke fået svar endnu. Har søgt 2 gange. Begrundelse for afslag, behandlingen ikke dokumenteret. Panelet har lavet flere fejl. Som jeg ser det, har de undervurderet kinesernes faglighed og ej været interesseret. Hvordan kan jeg søge når min behandler stopper det. Negativ respons. Har troet det ikek var muligt at få tilsagn om behandling udenfor USA og EU Der er kun tilbudt medicinsk behandling i Danmark. Det nytter ikke at søge, der er aldrig givet til kina behandling. Da vi ikke kunne få udvalgets vurdering betød det at vores forsikringsselskab heller ikke ville betale behandlingen i Kina. Alle andre betingelser var opfyldt. Onkolog orienterede om, at der netop var afholdt møde og ansøgninger vedr. behandling i Kina ville blive afvist. Det er ikke oplevelsen, at det danske sygehusvæsen overhovedet ønsker at deltage i den kinesiske behandling - tværtimod fraråder den behandlingen før den selv giver op. 15

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Referat Kræftens Bekæmpelse. Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt. - Referat fra mødet den 27. maj 2009

Referat Kræftens Bekæmpelse. Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt. - Referat fra mødet den 27. maj 2009 Refer Kræftens Bekæmpelse Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt - Refer fra mødet den 27. maj 2009 Juni 2009 Refer af dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt Onsdag den 27. maj 2009 kl. 17.00 20.00

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole.

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole. Nysted Efterskole Skansevej 22 488 Nysted Tlf 54 87 11 78 Homepage: www.nysted-efterskole.dk E-mail: info@nysted-efterskole.dk Spørgeskemaundersøgelse Nysted Efterskole. Forældrenes opfattelse af Nysted

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Livet med kræft. et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft SJÆLLAND

Livet med kræft. et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft SJÆLLAND Livet med kræft et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft KKR SJÆLLAND Titel: Livet med kræft et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af:

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 1 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 1: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En undersøgelse af en gruppe kræftpatienters behandling i Kina i perioden 2006-2008 Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

UDVIKLINGSHÆMMET OG KRÆFTRAMT

UDVIKLINGSHÆMMET OG KRÆFTRAMT UDVIKLINGSHÆMMET OG KRÆFTRAMT 2011 Afsluttende rapport og anbefalinger Socialt Udviklingscenter SUS Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROJEKTETS AKTIVITETER OG PRODUKTER... 3 Telefonrundspørge... 3 Litteraturstudie...

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af noget om selv? v/ Mogens Grønvold, overlæge, dr.med., formand for dansk palliativ database og Mathilde Rasmussen, cand.scient.san.publ.,

Læs mere

Mors hjernekræft (glioblastom)

Mors hjernekræft (glioblastom) Mors hjernekræft (glioblastom) Indhold Udredning... 2 Operation... 2 Diagnose... 2 Kampen for strålebehandling til tide... 3 Strålebehandling i Kiel... 4 Hjemme i Danmark igen: kampen for kemoterapi...

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Forord. Rapporten kan hentes via internettet på Kræftens Bekæmpelses portal cancer.dk på adressen: www.cancer.dk.

Forord. Rapporten kan hentes via internettet på Kræftens Bekæmpelses portal cancer.dk på adressen: www.cancer.dk. 3 Formålet med undersøgelsen Patientens møde med sundhedsvæsenet Dataindsamlingen Et vigtigt bidrag Undersøgelsens styregruppe Rapporten kan hentes via internettet Forord Formålet med denne undersøgelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere