Danske kræftpatienters behandling i Kina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kræftpatienters behandling i Kina"

Transkript

1 Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen 1

2 Indledning og formål Kræftens Bekæmpelse har siden slutningen af 2006 modtaget skriftlige eller telefoniske henvendelser fra kræftpatienter eller deres pårørende vedrørende behandlingsmuligheder i Kina. De første henvendelser kom fra patienter, som allerede havde været i Kina eller aktuelt var i behandling i Kina. Foranlediget af et stigende antal henvendelser fra kræftpatienter, som ønskede information om kræftbehandling i Kina besluttede Kræftens Bekæmpelse i maj 2008 at gennemføre en undersøgelse af danske kræftpatienters behandling i Kina. Undersøgelsen vil munde ud i en samlet rapport, som indeholder 3 delrapporter: 1. En beskrivende undersøgelse af de patienter, som i en 2-årig periode har været behandlet i Kina og en opfølgning på minimum ½ år indtil 1. december En spørgeskemaundersøgelse af kræftpatienters bevæggrunde til at søge behandling i Kina, deres oplevelser med det kinesiske sundhedsvæsen samt det danske sundhedsvæsens reaktion på deres beslutning om at tage til Kina (nærværende rapport). 3. Resultatet af dialogmøde i Kræftens Bekæmpelse den 2. februar Til dialogmødet er inviteret tidligere og nuværende patienter og pårørende, som har været i Kina samt repræsentanter fra kræftcentrene i Danmark og Second Opinion udvalget. Formålet med dialogmødet er dels at præsentere resultaterne af de to undersøgelser samt at give patienter og onkologer mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter omkring behandlingen i Kina. Formålet med det samlede initiativ er at bidrage med information om danske kræftpatienters behandling i Kina. Det er Kræftens Bekæmpelses ønske, at undersøgelsen kan danne baggrund for beslutning om yderligere fremadrettede undersøgelser samt en mulig erfaringsudveksling med kinesiske læger, hvilket kan komme kræftpatienter i almindelighed til gavn fremover. København Januar

3 Spørgeskemaundersøgelsen Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at indsamle viden om danske kræftpatienter og pårørendes oplevelser af behandling i Kina, hvorfor de søger behandling i Kina, og hvordan de bliver modtaget på de danske sygehuse, når de kommer hjem. Metode Spørgeskemaet er sendt per brev eller mail til danske patienter og pårørende, som Kræftens Bekæmpelse har kendskab til, har været i Kina i perioden 1. juni 2006 til 1. december Desuden har spørgeskemaet været offentliggjort på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside med henblik på, at flest mulige patienter skulle have mulighed for at svare. Deltagerne i undersøgelsen er anonyme, hvorfor og resultaterne offentliggøres i anonymiseret form. Deltagerne har sendt det udfyldte spørgeskema til Kræftens Bekæmpelse enten elektronisk eller med post. Da deltagerne er anonyme vides det ikke, i hvilket omfang der er sammenfald mellem respondenterne og de patienter, der indgår i Kræftens Bekæmpelses beskrivende undersøgelse af behandlingsforløbene i Kina (delrapport 1). Resultater Spørgeskemaundersøgelsen resultater opsummeres i det følgende. De anonymiserede rå data kan findes bagerst i rapporten (bilag 1) sammen med det udsendte spørgeskema (bilag 2). Kræftens Bekæmpelse har kendskab til, at ca. 60 danske patienter har været behandlet i Kina i perioden 1. juni 2006 og indtil 1. december Der er modtaget i alt 25 svar på undersøgelsen, heraf 18 patienter og 7 pårørende inden for tidsfristen. Spørgeskemaet er sendt på mail til 33 patienter og pårørende, men da spørgeskemaet også har været lagt ud på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, og nogle patienter kan have videresendt skemaet, er det ikke muligt at give en nøjagtig svarprocent. Nogle af deltagerne i undersøgelsen har ikke svaret på alle spørgsmål, derfor er der enkelte spørgsmål, som er besvaret af færre end 25 respondenter (bilag 1). 3

4 Patienternes alder og diagnoser Patienternes gennemsnitlige alder var 55 år (den yngste 23 og den ældste 71 år). Tretten forskellige kræftformer var repræsenteret (tabel 1). Bugspytkirtelkræft og lungekræft var hyppigst repræsenteret med henholdsvis 7 og 4 patienter med disse diagnoser. Tabel 1: Kræftformer repræsenteret i undersøgelsen Diagnose Antal patienter Bugspytkirtelkræft 7 Lungekræft* 4 * Prostatakræft 2 Æggestokkræft 2 Chondroblastisk osteosarkom 1 Kræft i mavesæk 1 Spiserørskræft 1 Halskræft 1 Nyrekræft 1 Coloncancer med levermetastaser 1 Tyktarmskræft 1 Neuroendocrin carcinom med spredning til bugspytkirtel og lever 1 Multiple metastaser i lungerne efter leiomysarcom i uterus 1 Ikke besvaret 1 I alt 25 * Ikke små-cellet lungekræft (2), lungehindekræft (1), lungekræft (1) Første orientering om behandlingsmuligheder i Kina Størstedelen af respondenterne (15) havde først hørt om behandlingsmuligheder i Kina fra pressen, herunder TV (fig. 1). Herefter kom internettet (4), andet (4), andre patienter (1) og Kræftens Bekæmpelse (1): Fig. 1: Første orientering om behandlingsmuligheder i Kina 4

5 Rådgivning om kræftbehandling i Kina Ud af de 25 deltagere i undersøgelsen var 10 blevet rådet til at tage til Kina. 9 ud af de 10, der var blevet rådet til at tage til Kina, svarede på, hvem de havde fået råd fra. I ingen tilfælde kom rådet fra behandlende onkolog eller Kræftens Bekæmpelse (fig. 2). De fleste havde fået råd fra pårørende (7) eller andre patienter (5). Én var blevet rådet af egen læge og én af veninde (andre). Nogle respondenter svarede, at de var blevet rådet af flere, f.eks. både af pårørende og andre patienter. Fig. 2. Rådet patienter til at rejse til Kina Den helt overvejende begrundelse for at tage til Kina var, at der i Danmark ikke var flere behandlingsmuligheder med helbredelse som sigte. Nogle patienter beskrev dette, som at være opgivet eller kun at få tilbud om palliativ behandling i Danmark. Enkelte patienter udtrykte også håb om bedre og anden behandling i Kina sammenlignet med behandlingen i Danmark. 5

6 Pårørende, egen læge og behandlende læges holdning til beslutning om behandling i Kina På spørgsmål om lægernes og pårørendes holdninger til beslutning om behandling i Kina, er det tydeligt, at de pårørende er positive (24), egen læge beskrives som neutral (15) eller positiv (7), mens behandlende læge er negativ (16) eller neutral (9) (fig. 3). Pårørende Egen læge Behandlende læge Fig. 3. Pårørende, egen læge og behandlende læges holdning til beslutning om behandling i Kina. Patienter og pårørendes oplevelse af den medicinske og pleje-omsorgsmæssige behandling i Kina Patienter og pårørende har oplevet den medicinske og pleje-omsorgsmæssige behandling i Kina som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende (fig. 4). Kun én patient har svaret, at behandlingen var utilfredsstillende. Medicinske behandling. Pleje- og omsorgsmæssige behandling 6

7 Fig. 4. Patienter og pårørendes oplevelse af den medicinske og pleje-omsorgsmæssige behandling i Kina. Kontakt med det danske sundhedsvæsen under ophold i Kina En tredjedel af patienterne/pårørende har været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, enten med egen eller behandlende læge, mens de har været i Kina (fig. 5). To tredjedele har ikke haft kontakt med det danske sundhedsvæsen under deres ophold i Kina. Fig. 5. Kontakt med det danske sundhedsvæsen under ophold i Kina Problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst Efter hjemkomsten til Danmark har halvdelen af respondenterne ikke haft problemer med det danske sundhedsvæsen, mens den anden halvdel har oplevet problemer vedrørende mulighed for scanning, nægtelse fra onkologers side til at fortsætte behandling med f.eks. kemoterapi, som foreskrevet af kinesiske læger, samt manglende interesse for at høre om den kinesiske behandling (fig. 6). Fig. 6. Respondenter der har haft problemer med det danske sundhedsvæsen efter hjemkomst 7

8 Information om muligheden for at søge second opinion Syv respondenter svarer, at de er blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder (fig. 7). Ud af disse, er kun én respondent blevet informeret af behandlende læge. De resterende 6 deltagere i undersøgelsen svarer, at de selv har fundet ud af det, eller har fået informationen fra andre patienter og bekendte. Sytten af respondenterne er ikke blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder (fig. 7). Fig. 7. Information om muligheden for at søge second opinion Ansøgning om Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingstilbuddet i Kina Seks patienter/pårørende har søgt om Second Opinions Udvalgets vurdering af behandlingstilbuddet i Kina, mens 18 ikke har søgt (fig. 8). Ingen af de respondenter, der har søgt om second opinion har fået tilsagn om betaling. 8

9 Fig. 8. Ansøgning sendt til Second Opinion Udvalget med henblik på vurdering af behandlingstilbuddet i Kina Sammenfatning og konklusion Kræftens Bekæmpelse har i denne spørgeskemaundersøgelse forsøgt at få svar på, hvorfor kræftpatienter rejser til Kina, hvordan de oplever den kinesiske kræftbehandling, samt hvordan deres valg bliver modtaget af det danske sundhedsvæsen. I alt 18 patienter og 7 pårørende har deltaget i undersøgelsen. Patienterne er repræsenteret med i alt 13 forskellige diagnoser, hvoraf bugspytkirtelkræft og lungekræft er hyppigst repræsenteret. Medianalderen for patienterne i undersøgelsen var 56 år, hvilket er væsentligt yngre end for den typiske danske kræftpatient, hvor medianalderen er 65 år for kvinder og 69 år for mænd. Patienter og pårørende får første gang viden om behandlingsmuligheder i Kina gennem pressen. Deltagerne i undersøgelsen angiver desuden, at de har fået råd om at rejse til Kina fra pårørende og andre patienter. Patienternes beslutning om at rejse til Kina tages derfor i høj grad på baggrund af det personlige netværk og via kontakt med andre patienter og søgning på internettet. Netværk og blogs på internettet gør det i stigende grad nemt for patienter at udveksle råd og erfaringer, hvilket sandsynligvis spiller en væsentlig rolle - og vil gøre det fremover. Ingen af respondenterne i undersøgelsen er blevet rådet af Kræftens Bekæmpelse til at rejse til Kina. Dette er helt i tråd med Kræftens Bekæmpelses retningslinjer. Kræftens Bekæmpelse tilråder altid patienten at drøfte behandlingsmuligheder med sin behandlende læge. En enkelt patient er motiveret ved kontakt med egen læge. Ifølge undersøgelsen, er danske kræftpatienter, der tager til Kina for at blive behandlet, patienter, som kun har fået tilbud om palliativ behandling i det danske sundhedsvæsen, og som håber at få forlænget livet eller blive helbredt i Kina. Patienterne er tilfredse med både den medicinske og den pleje-omsorgsmæssige del af behandlingen i Kina. Mere end to tredjedele af deltagerne i undersøgelsen er ikke blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmulighederne. Kun én patient anfører at være blevet informeret af behandlende læge om muligheden for at søge Second Opinion. Spørgeskemaundersøgelsen viser altså på, at der er kræftpatienter, der ikke får den vejledning de burde om muligheden for at søge Second Opinion selvom loven klart påbyder dette. Halvdelen af respondenterne oplever manglende interesse fra de behandlende læger i Danmark i forhold til behandlingsmetoder og skanninger. Ingen patienter har oplevet interesse fra dansk side for at gå i dialog om den kinesiske behandling. For nogens vedkommende, at de ikke bliver tilbudt opfølgende behandling i det danske sundhedsvæsen. 9

10 Bilag 1: Anonymiserede data fra spørgeskemaundersøgelse vedr. patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser i forbindelse med kræftbehandling i Kina. Patient eller pårørende? Respondenter Procent Patient % Pårørende 7 28 % I alt % Alder Antal Diagnose Chondroblastisk osteosarkom Kræft i mavesæk Kræft i halsen Nyrekræft Prostatakræft Ikke småcellet lungekræft Bugspytkirtelkræft Coloncancer med levermetastaser Spiserørskræft Bugspytkirtelkræft Tyktarmskræft Lungehindekræft Æggestokkræft Prostatakræft Ikke småcellet lungekræft Bugspytkirtelkræft Neuroendocrin caranom med spredning til bugspytkirtel og lever Bugspytkirtelkræft Ovariecancer Lungekræft Bugspytkirtelkræft Bugspytkirtelkræft Bugspytkirtelkræft Multiple metastaser i lungerne efter leiomysarcom i uterus 1. Hvorfra fik du/i først orientering om behandlingsmuligheder i Kina? (sæt kun et kryds) Fra pressen, herunder TV % Andre patienter 1 4 % 10

11 Fra Kræftens Bekæmpelse 1 4 % Fra Internettet 4 16 % Andre, noter venligst 4 16 % I alt % Kommentarer til spørgsmål 1 Hvorfra fik du/i først orientering om behandlingsmuligheder i Kina? (sæt kun et kryds) - Andre, noter venligst Andre patienter og fra internettet Min mand talte med en læge fra Kræftens Bekæmpelse, senere så vi en udsendelse fra TV - via nettet. TV2, udsendelse fra behandling i Kina. Veninde. Fra pressen, internet og egen læge. Både pressen og Kræftens Bekæmpelse 2. Er du/i blevet rådet til at tage til Kina? Ja % Nej % I alt % Hvis Ja, af hvem? Pårørende 7 77,8% Andre patienter 5 55,6% Egen læger 0 0,0% Behandlende onkolog 0 0,0% Kræftens Bekæmpelse 0 0,0% Andre, hvilke? 2 22,2% I alt 9 100,0% Kommentarer til spørgsmål 2 Hvis Ja, af hvem? - Andre, hvilke? Egen læge Veninde. 3. Hvad var din/jeres vigtigste begrundelser for at tage til Kina? Hvad var din/jeres vigtigste begrundelser for at tage til Kina? DK havde ikke andet end palliativ kemo at tilbyde. 2. Kombinationsbehandling, samt lokal kemoterapibehandling. At min sygdom var sådan at der kun fandtes palliativ behandling. Min mand fik et håb om livsforlængelse. (Han planlagde selv turen). Han var inspireret af en amerikansk patient med samme kræftform. Helbredelse Jeg tog til Kina fordi der ikke var mere at gøre, jeg var opgivet af lægerne, da kræften havde spredt sig udenfor prostata, så der var bare hormonbehandling tilbage - fik kontakt til XX og tog til Fuda, i håb om at kunne blive helbredt. Jeg fik diagnosen "uhelbredeligt" og ikke nogen tilbud - kun "eventuelt en kemo mere". De kunne kun tilbyde livsforlængende kemo i Danmark. At patienter som har været i Kina har opnået et bedre resultat end her hjemme og i Kina gives ikke op med at kæmpe imod cancer. At jeg var opgivet i Danmark. 11

12 Manglende mulighed for helbredelse i det danske system. At være opgivet i Danmark Ønsker selv at få indflydelse på min behandling, så det ikke kun er kemoterapi. Synes det lyder godt og rigtigt, at angribe kræften på mange måder, som man gør det på FUDA. Prøver på at få et længere live. At blive helbredt. Var ikke flere behandlingsmuligheder herhjemme= opgivet af det danske sundhedssystem. Ingen behandlingsmuligheder i Danmark. Grundig info pr. mail om behandlingsforslag fra Fuda - kun palliativ behandling her. På grund af medieomtale og så er specielt bugspytkirtelkræft opgivet i Danmark. Lægerne på XX kunne kun tilbyde palliativ behandling. For at få mulighed for at evt. leve længere. Jeg blev opgivet herhjemme og fik 1-2 måneder tilbage at leve i. Hvem vil acceptere dette!!! Opgivet af det danske sygehusvæsen. Min mand havde fået en dødsdom, dog blev han tilbudt kemo, som kun 30% af patienterne med min mands sygdom kunne lukrere af. Derfor følte vi, at der var en stor chance for at kunne forlænge min mands liv ved behandlinger i Kina. Håbet om bedre behandling i Kina end i Danmark. Baseret på ikke tilgængelige behandlingsformer i DK, en anden behandlingsfilosofi/paradigme 4. Hvordan har du/i oplevet lægernes og dine pårørendes holdninger til beslutningen om behandling i Kina? - Egen læges Positiv 7 29,2% Neutral 15 62,5% Negativ 2 8,3% I alt ,0% 4. Hvordan har du/i oplevet lægernes og dine pårørendes holdninger til beslutningen om behandling i Kina? - Behandlende læges Positiv 0 0,0% Neutral 9 36,0% Negativ 16 64,0% I alt ,0% 4. Hvordan har du/i oplevet lægernes og dine pårørendes holdninger til beslutningen om behandling i Kina? - Pårørendes Positiv 24 96,0% Neutral 1 4,0% Negativ 0 0,0% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 4 Eventuelle kommentarer Behandlende læge på XX var i høj grad negativ over de kinesiske læger, ikke af hensyn til min mands tilfælde, men generelt overfor den udokumenterede behandling. Behandlende læge vidste ikke jeg tog til Kina før efter jeg kom hjem. Har sat krydset ved neutral, han var både nysgerrig og interesseret, men ikke positiv. Meget negativ respons fra XXt. Dog med antydning af at behandling i Kina ville være virkningsløs. Sundhedsvæsenet burde anerkende Kina. 12

13 Skuffet over manglende information og opbakning fra onkologiens side. Vi søgte råd hos kirurger og onkolog fra XX, negativt. Forbeholdende med at udlevere journaler. Behandlende læge frarådede direkte at tage til Kina, idet behandlingsformerne ifølge ham ikke var dokumenteret, og han ikke troede på det - og det på trods af, at flere af metoderne er internationalt kendte. 5. Hvordan har du/i oplevet behandlingen i Kina? a. Den medicinske behandling Meget tilfredsstillende 14 56,0% Tilfredsstillende 6 24,0% Utilfredsstillende 1 4,0% Meget utilfredsstillende 0 0,0% Ved ikke 4 16,0% I alt ,0% b. Den pleje- og omsorgsmæssige behandling Meget tilfredsstillende 13 52,0% Tilfredsstillende 10 40,0% Utilfredsstillende 1 4,0% Meget utilfredsstillende 0 0,0% Ved ikke 1 4,0% I alt ,0% 6a. Har du været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, mens du har været i Kina? Ja, noter med hvem 8 33,3% Nej 16 66,7% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 6a 6a. Har du været i kontakt med det danske sundhedsvæsen, mens du har været i Kina? - Ja, noter med hvem Overlæge XX, ved lejlighedsvis spørgsmål, der ikke vedrørte behandling i Kina, men nærmere plan efter hjemkomst. Overlæge ikke interesseret i behandling i Kina. Ingen spørgsmål. Onkologisk amb. XX Min huslæge, om behandlingen før og op til Kina. Vi sendte en mail til den ledende onkolog på XX. Onkolog XX. XX via mail. Informerede om behandling til onkolog på XX. XX 6b. Har du/i haft problemer med det danske sundhedsvæsen med hensyn til behandling og kontakt efter hjemkomsten? Ja, noter hvilke problemer 9 47,4% Nej 10 52,6% I alt ,0% 13

14 Kommentarer til spørgsmål 6b 6b. Har du/i haft problemer med det danske sundhedsvæsen med hensyn til behandling og kontakt efter hjemkomsten? - Ja, noter hvilke problemer til de vil give mig en CT-scanning, talte med store bogstaver, siden kun "sygehus-problemer", XX kører med mange EDB-systemer, så en bestilling af CT-scanning lykkes ikke hver gange. Vi kontaktede dem da vi kom hjem og bad om at få en blodprøve. Men fik ikke svar. De har ikke kontaktet os som aftalt. Vil kun give kemo. Vi er stadig i Kina og kommer først hjem omkring den 10. februar 2009 Har endnu ikke været til møde på onk. afd. på XX. Kontrol af min sygdom. Modtog ikke den - af de kinesiske læger anbefalede - kemoterapi. Blev faktisk nægtet den. Ingen interesse for at høre om hverken behandling eller resultat. Anført et spørgsmålstegn. Jeg bad om at de ville give mig kemo, det var bestemt ikke nemt. Synes ikke XX var særlig venlig og arbejdes ivrig med mig. Vedr. scanning. Onkologisk afd. i XX ville ikke give den kombinationsbehandling af gemcitabin og cisplatin, der var foreskrevet i Kina i "hjemmeperioden." Og det på trods af at begge produkter kendes og bruges. Den i DK anbefalede behandling med Gemcitabin og Taxoterre var på min foranledning fravalgt i Kina, idet jeg har utroligt mange bivirkninger efter mange serier med kombinationen i okt 07 - marts 08. 7a. Er du blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder? Ja, noter af hvem 7 29,2% Nej 17 70,8% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 7a 7a. Er du blevet informeret om muligheden for at søge Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingsmuligheder? - Ja, noter af hvem Vi bad selv om muligheden for Second Opinion, men fik svaret at det ikke nyttede noget. Har selv fundet ud af det, men overlægen søgte om tilskud og blev fuldstændig afvist. til en lægesamtale på XX hospital. Andre patienter. Vi søgte selv om at få second opinion udvalgets vurdering, men onkologen i XX ville ikke indsende/indstille sagen, da min mand ikke var påbegyndt kemobehandlingen i Danmark. Kollega til pårørende. XX 7b. Er der søgt om Second Opinion Udvalgets vurdering af behandlingstilbuddet i Kina? Ja 6 25 % Nej % I alt % 14

15 Hvis ja, har du fået tilsagn om betaling? Ja 0 0,0% Nej 7 46,7% Evt. kommentarer 8 53,3% I alt ,0% Kommentarer til spørgsmål 7b Hvis ja, har du fået tilsagn om betaling? - Evt. kommentarer 4 korresponderende breve er sendt. Efter det tredje fik jeg ikke svar, hvorefter jeg sendte ombudsmanden efter dem. Den 16. juni 2008 åbner Second Opinion første gang op for mulig dækning af udgifter. De har dog krav. Disse er først opfyldt nu og jeg vil sende et nyt brev til ekspertpanelet. Vi spurgte behandlende læge om muligheden, men fik kun hovedrysten - ved afsluttende "samtale" efter kemobehandling. Denne "samtale" er beskrevet i et brev til onkologisk afdeling (stiles til en bestemt sygeplejerske) Retfærdig skal jeg sige, at jeg fik udleveret en folder om patienters rettigheder, også vedrørende second opinion, efter jeg kom hjem. De er jo så selvglade at de naturligvis afviser andre behandlingsmønstre. Der er søgt Second Opinion udvalg vurdering af behandling, men ikke specifikt i Kina. Da man siger, at de stadig har behandling at tilbyde, selv om det muligvis ikke har nogen særlig effekt. Vi har fået tilsagn om, at de ikke vil betale. Har ikke fået svar endnu. Har søgt 2 gange. Begrundelse for afslag, behandlingen ikke dokumenteret. Panelet har lavet flere fejl. Som jeg ser det, har de undervurderet kinesernes faglighed og ej været interesseret. Hvordan kan jeg søge når min behandler stopper det. Negativ respons. Har troet det ikek var muligt at få tilsagn om behandling udenfor USA og EU Der er kun tilbudt medicinsk behandling i Danmark. Det nytter ikke at søge, der er aldrig givet til kina behandling. Da vi ikke kunne få udvalgets vurdering betød det at vores forsikringsselskab heller ikke ville betale behandlingen i Kina. Alle andre betingelser var opfyldt. Onkolog orienterede om, at der netop var afholdt møde og ansøgninger vedr. behandling i Kina ville blive afvist. Det er ikke oplevelsen, at det danske sygehusvæsen overhovedet ønsker at deltage i den kinesiske behandling - tværtimod fraråder den behandlingen før den selv giver op. 15

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 1 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 1: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En undersøgelse af en gruppe kræftpatienters behandling i Kina i perioden 2006-2008 Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatientens verden. En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for

Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatientens verden. En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse Kræftpatientens verden En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for Mogens Grønvold, Camilla Pedersen, Cecilia Ravn Jensen, Mette Tuxen Faber, Anna

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk akutafd. A24 Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF 1998-2014 Patientombuddet, sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, december

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere