AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 7 Indsatsområder i den kommunale rottebekæmpelse i Silkeborg Kommune... 7 Beskrivelse af indsatsområder og planlagte aktiviteter... 8 Rotter i kloakkerne i Silkeborg kommune Rottespærrer på kommunale institutioner og byggemodninger, hvor det er teknisk og hensigtsmæssigt muligt Defekte kloakker og afløbsinstallationer udbedres hurtigst muligt Målrettet kloakrottebekæmpelse Rotter på overfladen i Silkeborg kommune Reducere rottegener ved hensigtsmæssig forhold, som f.eks. fuglefodring, hønse- og fuglehold Fokus på tilstrækkelig affaldskapacitet i særlige områder Registrere rotteaktivitet ved udvalgte søer og å-strækninger Registrere vildtfodringspladser og deres betydning for rotteforekomst Forsvarlig brug af gift i den kommunale rottebekæmpelse i Silkeborg kommune Administrativ rottebekæmpelse i Silkeborg Kommune optimere brugen af digitalt registreringsprogram i den praktiske og administrative rottebekæmpelse Udarbejde procedurer for forebyggelsen og rottebekæmpelsen Evaluere den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter Kampagnebesøg i landzonen i Silkeborg Kommune... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 12. Ny tilsynspraksis for kampagnebesøg i landzonen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

3 FORORD AC Heiberg Rådgivning Silkeborg kommune har ladet udarbejde en rapport (Rotter i Silkeborg Kommune, 2012), som beskriver rotteforekomsten og rottebekæmpelsen i kommunen. Formålet med den gennemførte undersøgelse er at kunne målrette og opstille relevante tiltag i forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter til gavn for borgerne i Silkeborg kommune samt, at rapporten skal danne grundlag for udarbejdelse af en kommunal handlingsplan for rottebekæmpelsen. Generelt har den kommunale rottebekæmpelse været fokuseret på bekæmpelse af rotter de steder, hvor de bliver anmeldt, men med denne handlingsplan vil kommunen ligeledes sikre et øget fokus på en forebyggende indsats overfor rotterne, som skal have til formål at begrænse rotternes udbredelse i Silkeborg kommune. Handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter beskriver de tiltag, som Silkeborg kommune har valgt at fokusere på i den kommende 3-årige periode. 3

4 VISION AC Heiberg Rådgivning Kommune har opstillet visioner for den kommunale rottebekæmpelse og forebyggelse, som skal være medvirkende til at sikre, at når det drejer sig om rotter, så vil borgerne i Silkeborg Kommune have en oplevelse af tryghed, sikkerhed og effektivitet. Kommunen vil sikre kommunens borgere en kompetent og effektiv bekæmpelse ved at have fokus på en vidensbaseret og målrettet bekæmpelse og forebyggelse af rotter. Kommunens visioner for den kommunale rottebekæmpelse er derfor; At kommunen vil være synlig, således at borgerne ved hvor og hvordan de skal forholde sig i tilfælde at rotteproblemer At kommunen leverer en kompetent og hurtig service At der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne At skabe et miljø hvor rotter ikke er synlige BEKENDTGØRELSEN OM FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 696 af 29. juni i det følgende kaldet Bekendtgørelsen, skal kommunalbestyrelsen foretage en effektiv rotte-bekæmpelse. Bekæmpelsen af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer. Kommunen (kommunalbestyrelsen) har bl.a. pligt til, for uden at foretage en effektiv rottebekæmpelse, at; Sikre, at rottebekæmpelsen i kommunen følger den gældende resistensstrategi, som er udstukket af Naturstyrelsen Udarbejde en handlingsplan for den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter handlingsplanen skal som minimum revideres hvert tredje år Opsætte rottespærrer på kommunale institutioner og byggemodninger, hvor det er teknisk og hensigtsmæssigt muligt Føre tilsyn med ejendomme i landzonen hvert andet år Foretage bekæmpelse efter anmeldelser i byzonen og sommerhusområder Orientere borgerne om deres anmeldelsespligt to gange om året Indberette nøgletal for den kommunale rottebekæmpelse til Naturstyrelsen én gang årligt 4

5 STATUS AC Heiberg Rådgivning I store dele af Silkeborg Kommune er der i 2012 sket stigninger i antallet af rotteanmeldelser og ejendomme med rotteproblemer i forhold til Årsager til stigningen er uklar, men stigningen er observeret i både by- og landzonen. Derfor kan stigningen f.eks. ikke alene skyldes flere kloakrotter, idet dette ikke vil kunne forklare stigningen i landzonen. Med stigninger i både by- og landzonen er der indicier for, at det er nogle generelle leveforhold på overfladen, som i år var/er forbedret. Der er over de sidste fem år i gennemsnit foretaget anmeldelser pr. år. Der bliver anmeldt flest rotter i landzonen med gennemsnitlig 56 % af anmeldelserne pr. år og 43 % af anmeldelser pr. år i byzonen. I Silkeborg Kommune kan borgeren anmelde rotter døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Borgere der anmelder rotter i bl.a. beboelser, institutioner, fødevarevirksomheder og lignende får omgående besøg. Ved anmeldelser om rotter udendørs kommer rottebekæmperen på besøg senest to hverdage efter anmeldelsen. Med denne service vil kommunen sikre, at borgeren hurtigt får løst sit rotteproblem. Konstateres der rotter uden for kommunens åbningstid vil borgere kunne tage kontakt til et privat bekæmpelsesfirma. Bekæmpelse udført at et privat bekæmpelsesfirma vil dog skulle betales af borgeren selv. Ønsker borgeren at kommunen overtager bekæmpelsen førstkommende hverdag er der mulighed for dette. Kommunen har tidligere foretaget halvårlige tilsyn i landzonen, med indførelse af den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal ejendomme i landzonen kun besøges hvert andet år. Dog vil de ejendomme, hvor der anmeldelse om rotter blive fulgt op med målrette bekæmpelse indtil ejendommen er rottefri og derefter vil forebyggende initiativer blive igangsat. I Silkeborg Kommune vil der blive sat fokus på en hensigtsmæssig anvendelse af rottegift af hensyn til miljøet og for at mindske risikoen for resistensudvikling. Derfor vil Silkeborg Kommune have øget bevågenhed på brugen af gift i de enkelte anmeldelser for på sigt at kunne målrette og mindske forbruget af gift. Med i krafttrædende af den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunen sikrer sig at al bekæmpelse med gift henholder sig til resistensstrategien og altid at anvende den svageste mulige gift. Med de tiltænkte tiltag inden for både den forebyggende og bekæmpende rottebekæmpelse vil Silkeborg Kommune sikre, at den kommunale rottebekæmpelse lever op til dette. Med denne handlingsplan, vil Silkeborg Kommune have øget fokus på bl.a. effektiv bekæmpelse og foranstaltninger, som i højere grad kan forebygge forekomsten af rotter og derved få vendt en ellers stigende tendens i antallet af rottebesøg. 5

6 BUDGET AC Heiberg Rådgivning Den kommunale rottebekæmpelse i Silkeborg Kommune er gebyrfinansieret. Gebyret er i 2013 opkrævet som en 0,033 af ejendomsskatten. Fra 2014 og fremefter, vil der kunne ske tilpasninger i forhold til det årlige opkrævede gebyr, således at nye aktiviteter dækkes ind, men med tilbagevirkende kraft. 6

7 KOMMUNENS MÅLSÆTNING FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER AC Heiberg Rådgivning For at understøtte kommunens overordnede vision for den kommunale rottebekæmpelse har kommunen opstillet følgende mål: At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At al rottebekæmpelse i Silkeborg Kommune henholder sig til resistensstrategien At kommunen med forbyggende tiltag nedbringer mængden af gift pr. anmeldelse At sikre, at anvendelsen af stærke gifte reduceres At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet At holde rotterne inde i kloakken At skabe overblik over - og årsager til rotteforekomsten At nedbringe bestanden/anmeldelser af overfladerotter i byzonen At nedbringe bestanden/anmeldelser af rotter i landzonen INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE I SILKEBORG KOMMUNE Til at understøtte de ovenstående målsætninger er der udvalgt følgende indsatsområder; Rotter i kloakkerne i Silkeborg Kommune 1. Rottespærrer på kommunale institutioner, hvor det er teknisk og hensigtsmæssigt muligt. 2. Defekte kloakker og afløbsinstallationer udbedres hurtigst muligt 3. Målrettet kloakrottebekæmpelse Rotter på overfladen i Silkeborg Kommune 4. Reducere rottegener ved forhold, som tiltrækker rotter, som f.eks. fuglefodring, hønse- og fuglehold 5. Fokus på tilstrækkelig affaldskapacitet i særlige områder 6. Registrere rotteaktivitet ved udvalgte søer og å-strækninger 7. Registrere vildtfodringspladser og deres betydning for lokal rotteforekomst 8. Forsvarlig brug af gift i den kommunale rottebekæmpelse i Silkeborg Kommune 9. Ny tilsynspraksis for kampagnebesøg i landzonen Administrativ rottebekæmpelse i Silkeborg Kommune 10. Optimere brugen af digitalt registreringsprogram i den praktiske og administrative rottebekæmpelse 11. Udarbejde procedurer for forebyggelsen og bekæmpelsen 12. Evaluere den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter 7

8 BESKRIVELSE AF INDSATSOMRÅDER OG PLANLAGTE AKTIVITETER AC Heiberg Rådgivning Herunder er angivet en skematisk gennemgang af de fastsatte målsætninger og indsatsområder, som i perioden skal være medvirkende til at give rottebekæmpelsen i Silkeborg Kommune et målrettet og kvalitetsmæssigt løft. INDSATSOMRÅDER MÅLSÆTNINGER at sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse at al rottebekæmpelse i Silkeborg Kommune henholder sig til resistensstrategien at kommunen, med forebyggende tiltag, nedbringer mængden af gift pr. anmeldelse at sikre, at anvendelsen af stærke gifte reduceres At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet at holde rotterne inde i kloakken at skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Silkeborg Kommune at nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen at nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzonen Rottespærrer på kommunale institutioner, hvor det er 1. teknisk og hesigtsmæssigt muligt x Defekte kloakker og afløbsinstallationer udbedres hurtigst muligt 2. x x x x 3. Målrettet kloakrottebekæmpelse x x Reducere rottegener ved forhold, som f.eks.fuglefodring, hønse- og fuglehold 4. x x x x x 5. Fokus på tilstrækkelig affaldskapacitet i særlige områder x 6. Registrere rotteaktivitet ved udvalgte å-strækninger og søer x x Registrere vildtfodringspladser og deres betydning for lokal rotteforekomst 7. x x Forsvarlig brug af gift i den kommunale rottebekæmpelse i Silkeborg Kommune 8. x x x x 9. Ny tilsynspraksis for kampagnebesøg i landzonen x x x Optimere brugen af digitalt registreringsprogram i den praktiske og administrative rottebekæmpelse 10. x x x 11. Udarbejde procedurer for forebyggelsen og bekæmpelsen x x Evaluere den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter 12. x x x 8

9 ROTTER I KLOAKKERNE I SILKEBORG KOMMUNE AC Heiberg Rådgivning Rotter lever godt i vores kloakker. Her har de rigelig adgang til vand og føde. Det der umiddelbart kan begrænse antallet af kloakrotter, er antallet af gode redepladser. De tørre stikledninger er typisk gode redeområder for rotter. Hvis kloakkerne er intakte og antallet af ubenyttede stikledninger minimeres (ved f.eks. afpropning), vil man ikke umiddelbar opleve kloakrotter som et problem. Ved kloakrotter bekæmpes der typisk med brug af gift, men al kloakrottebekæmpelse er at betragte som symptombehandling, idet de tilbageværende rotter hurtigt bringer bestanden tilbage til samme niveau og/eller at der indvandrer rotter fra de tilstødende ledningsdele. Derimod kan intakte kloakker og dermed udbedring af defekte kloakker og eventuel sikring mod indtrængning i stikledningen ved hjælp af rottespærrer have større og mere permanent indvirkning på antallet af kloakrelaterede rotteanmeldelser. Med de tre nedenstående indsatsområder vil Silkeborg Kommune fokusere primært på varige løsninger af kloakrotteproblemet, men samtidig erkender Silkeborg Kommune, at der kan være behov for akut kloakrottebekæmpelse. 1. ROTTESPÆRRER PÅ KOMMUNALE INSTITUTIONER OG BYGGEMODNINGER, HVOR DET ER TEKNISK OG HENSIGTSMÆSSIGT MULIGT. Den nye bekendtgørelse påbyder kommunen at opsætte rottespærre, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt; På eksisterende og kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner ( 7 stk. 1) I forbindelse med byggemodning på kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner og ved parcelhusområder ( 7 stk. 2) Kommunen vil på baggrund af nedenstående retningslinier udvælge de institutioner, hvor der i første omgang vil blive foretaget undersøgelser om de tekniske forhold og opsætning af rottespærrer. Følgende kriterier vil blive anvendt Kortlægning af institutioner i forhold til den registrerede rotteforekomst Kriterier for de institutioner, som i første omgang tænkes undersøgt mht. praktiske muligheder er følgende; o Institutioner med eller beliggende i områder med mange anmeldelser o Institution tilkoblet det fælles ledningsnet o Institutioner beliggende i bynær bebyggelse o Ved nye og planlagte institutioner Kommunen vil i løbet af 2013 i samarbejde med relevante kommunale instanser og Silkeborg Forsyning aftale de nærmere forhold om opsætningen af rottespærre. De forhold der skal træffes aftale om vedrøre bl.a.; Omfang af opgaven (praktisk og økonomisk) Planlægning af projektforløb 9

10 Krav der vil blive stillet til grundejere om intakte brønde de steder, hvor rottespærrer opsættes Mulighederne for synliggørelse af brønde med rottespærrer Dernæst vil rottespærre blive opsat i det omfang, det er teknisk og hensigtsmæssigt muligt, på de øvrige institutioner samt i forbindelse med byggemodninger som angivet i bekendtgørelsen. Rottespærre vil ikke blive opsat steder hvor det viser sig uhensigtsmæssigt, f.eks. hvis; Der er stor risiko for opstuvning i kraft af ringe selvrensningseffekt Der tidligere har været opstuvning Silkeborg Kommune forventer, at størstedelen af rottespærrer er opsat på de institutioner, hvor det viser sig hensigtsmæssigt og teknisk muligt, i løbet af Understøtter målsætningen At holde rotterne inde i kloakken Forventede resultater At de pågældende institutioner er sikret mod indtrængning af kloakrotter Aktiviteter Møder til planlægning af opgaven Opsætning af rottespærrer Kloakrottebekæmpelse bag ved spærren Udarbejde oversigt over hvilke institutioner som har og ikke har opsat rottespærre Succeskriterium At der er opsat rottespærrer de steder, hvor det har vist sig tekniske og hensigtsmæssigt muligt 10

11 2. DEFEKTE KLOAKKER OG AFLØBSINSTALLATIONER UDBEDRES HURTIGST MULIGT Defekte kloakker er en af de hyppigste årsager (ca. 66 %) til rotteanmeldelser i byzonen (Rotter i Silkeborg kommune, 2012). Langt størstedelen (anslåede ca. 80 %) af disse defekter forekommer inden for skel, det vil sige på den private ledningsdel. Grundejere skal bl.a. sikrer og vedligeholde deres stikledninger og brønde. Kommunen kan derfor, som den tilsynsførende myndighed, påbyde grundejere at udbedre defekter hurtigst muligt. Som led i indsatsen mod intakte kloakker, som kan holde rotterne inde i ledningssystemet, vil Silkeborg Kommune fokusere på effektive løsninger af enkeltstående problemer med kloakrotter ved; Hurtig og korrekt fejlfinding ved 1. besøg, hvilket bl.a. omfatter røgprøve ved mistanke om kloakdefekt Hurtig udbedring af fundne defekter i både det offentlige og private ledningsnet. o Kommunen vil foruden skriftlig henstilling til grundejere følge op på manglende udbedring og benytte sig af muligheden for udstedelse af varslinger og evt. påbud indtil problemet er løst. At gøre borger opmærksomme på at udbedring af skader på den private ledningsdel kun må udføres af autoriserede kloakmestre Kommunen ønsker at få overblik over fordelingen af skader på den private og offentlige ledning Til håndhævelse af ovenstående punkter henvises der til bekendtgørelsen; 3. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. 11. Kommunalbestyrelsen kan meddele en grundejer påbud om undersøgelse samt udførelse af de fornødne foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af rotter. Understøtter målsætningen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen At holde rotterne inde i kloakken At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet Forventede resultater Kortere sagsbehandlingstid Forbedret kvalitet på den private ledningsdel At antallet af kloakrelaterede rotteanmeldelser i byzonen falder Aktiviteter Ved mistanke om kloakdefekt, vil der, så vidt det er teknisk muligt, udføres en røgprøve ved 1. besøg Sagsbehandling, opfølgning og håndhævelse vedr. sager med konstateret kloakdefekt Succeskriterium At 90 % af defekterne udbedres inden for henstillingsfristen 11

12 3. MÅLRETTET KLOAKROTTEBEKÆMPELSE Selvom kloakrottebekæmpelse er symptombehandling og ikke kan resultere i varige løsninger, så kan områder, som er stærkt plaget af kloakrotter have midlertidig gavn af en kloakrottebekæmpelse. Kloakrottebekæmpelsen vil kunne lette rottetrykket i det lokale ledningsnet for en periode. Kommunen kan vælge at gennemfører kloakrottebekæmpelse steder, hvor der er store problemer med kloakrotter med henblik på at nedbringe bestanden af kloakrotter midlertidig. Kommunen kan forud for renovering af den kommunale ledningsdel vælge at foretage en lokal kloakrottebekæmpelse. Formålet med bekæmpelsen er, at forebygge de eventuelle rottegener, som kan opstå, når rotterne presses ud i de private ledningsdele på grund af de generelle forstyrrelser i den kommunale ledningsdel. Identifikation af områder, hvor bekæmpelse skal foretages vil bl.a. ske i samarbejde med Entreprenørgården og Silkeborg Forsyning. Da kommunen råder over dræbende kloakrottefælder (Wise Traps) kan kommunen vælge at bekæmpelsen helt eller delvist skal foregå uden brug af gift. Understøtter målsætningen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen At holde rotterne inde i kloakken Forventede resultater Færre anmeldelser med kloakrelation i de områder, hvor bekæmpelsen gennemføres Aktiviteter Etablering af formaliseret samarbejde med Silkeborg Forsyning Ønsker om møde med Entreprenørgården og Silkeborg Forsyning A/S minimum én gang årligt med henblik på at udpege områder, hvor kloakrottebekæmpelse kan finde sted o Gennemførelse af kloakrottebekæmpelse steder, hvor der findes gentagende problemer med kloakrelaterede anmeldelser o Gennemførelse af kloakrottebekæmpelse på udvalgte strækninger forud for renovering af den offentlige ledning. Bekæmpelse påbegyndes minimum 21 dage før igangsættelse af renovering. Undersøge muligheder for at stille særlige krav til rottesikring i forbindelse med diverse byggesager (nedrivning, renovering, nyetablering etc.) Succeskriterium Nedgang i andelen af kloakrelaterede rotteanmeldelser i områder, hvor der fortages kloakrottebekæmpelse 12

13 ROTTER PÅ OVERFLADEN I SILKEBORG KOMMUNE AC Heiberg Rådgivning I modsætning til rotteforekomst i kloakken er kommunen forpligtiget til at bekæmpe al forekomst af rotter på overfladen. Forekomst af rotter er betinget af tilstedeværelsen af mad, vand og skjule(rede)steder. Rotten har ofte rig mulighed for at finde disse tre ting i vores umiddelbare omgivelser. Netop derfor trives rotten så godt i vores nærvær. Hvis man effektivt skal forebygge mod rotter, skal man i første omgang fjerne kilden til rotteforekomsten f.eks. kan hønsehold være en god fødekilde for rotter og et skur, som ikke er rottesikret et godt sted at bo. Vand derimod kan være svære at begrænse. Med de nedenstående indsatsområder vil Silkeborg Kommune have øget fokus på at nedbringe antallet af rotteanmeldelser ved at målrette bekæmpelsen, skaffe viden om årsager til rotteforekomst og vejlede og informere borgerne om hvad de kan gøre for at undgå rotter. 4. REDUCERE ROTTEGENER VED HENSIGTSMÆSSIG FORHOLD, SOM F.EKS. FUGLEFODRING, HØNSE- OG FUGLEHOLD Fuglefodring Forekomst af overdreven fuglefodring skabe gode forhold for overfladerotter. Derfor kan forekomst af overdreven fuglefodring i områder med stor kloakrelateret rotteforekomst være medvirkende til, at rotter kan etablere sig på overfladen. Med baggrund i de mange kloakrelaterede anmeldelser (Rotter i Silkeborg Kommune, 2012) vil Silkeborg Kommune, foruden sikring af det offentlige og private ledningsnet (se indsatsområde 1 og 2), arbejde for at der skabes så få muligheder for, at rotterne kan etablere sig på overfladen. Her er bl.a. uhensigtsmæssig og overdreven fuglefodring medvirkende til at skabe grobund for bestande af overfladerotter. Silkeborg Kommune vil, bl.a. med råd og vejledning om mere hensigtsmæssig fuglefodring, minimere risikoen for, at kloakrotter kan finde et fødegrundlag på overfladen Silkeborg Kommune vil undersøge mulighed for at begrænse fuglefodring på offentlige arealer og evt. indrette særlige afsnit til fuglefodring de steder, hvor det vurderes at fodring kan være vanskelig at undgå Hønse- og fuglehold Hønse- og fuglehold er primært et problem for rotteforekomsten i landzonen. I Silkeborg er ca. 46 % af anmeldelserne i byzonen, som kan tilskrives aktivitet omkring hønse- og fuglehold (Rotter i Silkeborg Kommune, 2012). I byzonen er det et mindre problem, men ikke desto mindre kan et enkelt hønsehold i et tætbebyggede område give anledning til rotteproblemer over mange matrikler. Generelt for disse forhold er, at der benyttes meget og hyppigt gift på disse ejendomme. Silkeborg kommune har udarbejdet retningslinier for hønsehold i byzonen. Kommunen vil, i de tilfælde, hvor der er forhold, som er uhensigtsmæssige med hensyn til rotter håndhæve disse retningslinier over for den enkelte grundejer. Kommunen vil arbejde for mere varige løsninger af de ovennævnte problemer ved bl.a.; 13

14 At vejlede borger om en mere hensigtsmæssig fodring af havens fugle og hønsehold o krav til indretning, placering og opbevaring af foder at øge indsatsen med hensyn til kommunal håndhævelse af borgers forpligtigelser til ikke at skabe tilhold for rotter evt. håndhævelse af forbud mod fuglefodring i områder typisk offentlige arealer, hvor fodringen afstedkommer massive rotteproblemer Eventuel indskærpelse overfor borgere etc. vil finde sted efter bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (nr. 639) : 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne. Understøtter målsætningen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzonen At kommunen, med forebyggende tiltag, nedbringer mængden af giftforbruget pr. anmeldelse At sikre, at anvendelsen af stærke gifte reduceres At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet Forventede resultater Nedgang i andelen af rotteanmeldelser forårsaget af hønse- og fuglehold Nedgang i andelen af rotteanmeldelser forårsaget af fuglefodring At der bruges mindre gift på ejendomme med hønsehold Aktiviteter Udarbejdelse af informationsmateriale om; o fuglefodring og indretning af foderplads o hønsehold i by- og landzonen (revision af eksisterende vejledning) Udlevering af information til; o borger der anmelder rotter i både by- og landzone, hvor disse problemer forekommer o lokalaviser o på kommunens hjemmeside Kommunal håndhævelse ved bl.a. indskærpelser jf. 14 i af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (nr. 639) og/eller varsling og påbud. Succeskriterier Nedgang i andelen af rotteanmeldelser forårsaget af hønse- og fuglehold Nedgang i andelen af rotteanmeldelser forårsaget af fuglefodring Nedgang i mængden af benyttet gift ved anmeldelser forårsaget af disse aktiviteter 14

15 5. FOKUS PÅ TILSTRÆKKELIG AFFALDSKAPACITET I SÆRLIGE OMRÅDER AC Heiberg Rådgivning Ukorrekt affaldshåndtering kan give anledning til rotteproblemer, idet spiseligt affald kan blive kilde til rottens overlevelse. Ukorrekt affaldshåndtering kan bl.a. være; Utilstrækkelig affalds kapacitet eller indretning af affaldsplads til håndtering af den daglige affaldsmængde Uhensigtsmæssig opbevaring af affald f.eks. placering af affald i sække uden for rottesikrede stativer/containers. Mangel på bundpropper i større affaldscontainer, som bevirker, at rotter kan have fri adgang indtil container og deres indhold. Særligt i de kommercielle områder den centrale del af Silkeborg, er der konstateret en del rotteaktivitet. Silkeborg Kommune vil derfor undersøge muligheder for at minimere rotternes adgang til spiseligt affald i dette område. Dette kunne bl.a. omfatte; Hyppigere (daglig) tømning af affaldscontainere i weekender og sommerperioder med megen udendørs aktivitet Indretning af området med tilstrækkelig affaldskapacitet Fjernelse eller mindske tæt beplantning i området Informationskampagne rettet mod brugere af området Understøtter målsætningen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen Forventede resultater At sikrer et rimeligt lavt niveau af rotter de pågældende steder Aktiviteter Observationer med henblik på at fastslå problemets omfang og relevans Møder med relevante kommunale instanser med henblik på at finde løsningsmodeller Afklaring vedr. det økonomiske grundlag for igangsættelse af nye initiativer Succeskriterium Affald udgør ikke en primær kilde til rotternes overlevelse i udvalgte områder 15

16 6. REGISTRERE ROTTEAKTIVITET VED UDVALGTE SØER OG Å-STRÆKNINGER Der findes en dele større og mindre søer og åer i Silkeborg Kommune og disse steder kunne være ideelle levesteder for rotter, idet de foretrækker at opholde sig tæt på vand. Desuden kan disse områder fungerer som gode spredningskorridorer for rotterne. I områder med fælleskloakkerede ledninger kan der forekomme udløb fra f.eks. overløbsledninger langs å- strækninger og/eller til søer. Disse udløb kan rotterne uhindret benytte som overgang mellem kloakken og overfladen. Silkeborg Kommune er opmærksom på de begrænsninger, der fremover vil være for brug af rottegift på åbne arealer. Derfor mener Silkeborg Kommune, at det er vigtigt at kende til de steder, hvor rotter kan udgør et problem for kommunens borgere, så der kan etableres forebyggende foranstaltninger og/eller eventuel igangsætte bekæmpelse inden omfanget af rotteproblemet er for stort. Nogle af de tiltag kommunen kan vælge at igangsætte, afhængig af hvilket omfang af rotteaktivitet, der forekommer ved de enkelte områder, er; Et øget fokus på affaldshåndtering Information til borgere om hvad der tiltrækker rotter Vegetationspleje/evt. beskæring Bekæmpelse af rotter i måneder med lav vegetation og ringe fødegrundlag Understøtter målsætningen At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Silkeborg Kommune At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen Forventede resultater At forebygge mod overfladerotter i og omkring de dele af byzonen som grænser op til de nævnte å- strækninger. At forebygge mod brug af å-strækninger etc. som spredningskorridorer Aktiviteter Etablere undersøgelser for og beskrivelse af rotteaktiviteten og den umiddelbare vurdering af rotteaktiviteten og betydningen for nærområdet Igangsættelse af forebyggende tiltag, i det omfang det findes nødvendig på baggrund af undersøgelsen Bekæmpelse af rotter Succeskriterier Viden om rotter langs Silkeborgs åer og søer i bynære områder Nedbringe antal af rotteanmeldelser forårsaget af overfladerotter i byområderne 16

17 7. REGISTRERE VILDTFODRINGSPLADSER OG DERES BETYDNING FOR ROTTEFOREKOMST Vildtfodringspladser er kendt for at kunne danne grobund for mange rotter, som kan sprede sig til de umiddelbare omgivelser. Derudover udgør rotten et sundhedsmæssigt problem, da rotten er en naturlig bærer af bakterien Borrelia burgdorferi, som via flåtens bid kan overføres fra rotter til råvildt etc. og mennesker. Forekomst af salmonella og campylobacter kan, ligeledes via rotten, spredes fra inficerede besætninger til omgivelserne. Vildtfodring/jagt er en ofte forekommende aktivitet i landzonen. Tætheden af disse fodringspladser kan være meget høj. I kraft af, at bekæmpelse af rotter på friland er blevet væsentlig begrænset, i takt med, at der er kommet/kommer forbud mod anvendelse af rottegifte (antikoagulanter) på friland, vil det være vigtigt at få kendskab til forekomst af fodringspladserne. Silkeborg kommune vil fokusere på at Øge kendskabet til vildtfodringspladser i kommunen Vejlede om mere hensigtsmæssig indretning og fodring af vildtet Vejlede om de umiddelbare konsekvenser rotteforekomst kan have disse steder Målgruppen for dette indsatsområde er; Landmænd Jægere og lokale jagtforeninger I rapporten Rotter i Silkeborg kommune er der udpeget særlige områder, hvor vildtfodringspladser kan udgør potentielle problemer. Aktiviteter på/ved vildtfodringspladser vil kunne reguleres efter bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (nr. 639) i de tilfælde hvor kommunen skønner det nødvendigt: 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne. Understøtter målsætningen At skaffe viden om forekomst og årsager til rotteforekomsten i Silkeborg Kommune At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzonen Forventede resultater At forebygge ukontrollerede bestande af rotter i det åbne land At reducere rotteforekomst i og omkring bygninger på de landejendomme beliggende tæt ved vildtfodringspladser Aktiviteter Sikre at registrering af vildtfodringspladser kan foretages i den almindelige digitale indrapportering af rotteanmeldelser 17

18 o Forespørgelse om eksisterende vildtfodringspladser skal foretages ved det almindelige landzone-tilsyn og ved anmeldelse af rotter i landzonen Der vil blive udarbejdet informationsmateriale om konsekvenser af og løsningsmuligheder for vildtfodringspladser. Materialet udleveres til; o Grundejere (landmænd) o Jægere (evt. lokalforbund) Etablere dialog med lokale jagtforeninger etc. evt. deltagelse i undervisning ved jagttegn Succeskriterium Øget dialog og udbredelse af information om vildtfodring 18

19 8. FORSVARLIG BRUG AF GIFT I DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE I SILKEBORG KOMMUNE Silkeborg Kommune skal jf. bekendtgørelsen henholde sig til altid at benytte det svagest af de til enhver tid tilgængelige rottebekæmpelsesmidler af hensyn til miljøet og for at reducere risikoen for sekundære forgiftninger af danske rovfugle og pattedyr. 5. Kommunalbestyrelsen skal ved bekæmpelse af rotter med kemiske midler (antikoagulanter) anvende antikoagulanten med det svageste aktivstof først. Stk. 2. I tilfælde af, at kommunalbestyrelsen konstaterer resistens, finder stk. 1 ikke anvendelse. Kommune vil sikre, at der ikke anvendes stærkere og/eller større mængder gift end nødvendigt, og kommunen vil jf. bekendtgørelsen fortsat håndhæve, at giftudlægning til bekæmpelse af rotter kun kan foretages af det autoriserede personale. For at sikre et forsvarligt brug af gift i rottebekæmpelsen vil Silkeborg Kommune bl.a. få testet rotter for resistens. Med indhentning af denne viden, vil kommunen kunne sikre, at der ikke benyttes stærkere gifte end nødvendigt. Skulle der opstå tvivlstilfælde, vil kommunen benytte sig af de retningslinier, der er opstillet af Naturstyrelsen, til identifikation af resistens. Understøtter målsætningen At al rottebekæmpelse i Silkeborg kommune henholder sig til resistensstrategien. At kommunen med forebyggende tiltag nedbringer mængden af gift pr. ejendom At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet Forventede resultater At der opnås ny viden om resistensforekomst i Silkeborg kommune At der kun anvendes meget stærke gifte, når der er identificeret resistens Aktiviteter Tilsyn af giftforbrug i den kommunale rottebekæmpelse Indsamling af rotter fra lokaliteter med gentagende rotteproblemer Test af indsamlede rotter Implementering af viden om resistens i rottebekæmpelsen i kommunen Udsendelse af resultater og fremtidige ønsker for giftanvendelse til de praktiserende bekæmpelsesfirmaer i Silkeborg kommune Succeskriterier At indsamlede rotter er testet for resistens At Silkeborg kommune, på baggrund af bl.a. resistenstest, kan fastlægge retningslinier for brug af gift i kommunen og de private sikringsordninger 19

20 9. NY TILSYNSPRAKSIS FOR KAMPAGNEBESØG I LANDZONEN Tidligere skulle alle ejendomme i landzonen have et tilsynsbesøg to gange årligt. Proceduren for disse kampagnebesøg i landzonen er med den nye bekendtgørelse blevet ændret, således at alle ejendomme skal besøges én gang hvert andet år. Til gengæld skal de ejendomme, hvor der konstateres rotter, følges nøje mht. bekæmpelse og forebyggelse. Med baggrund i den høje andel af ejendomme i landzonen i Silkeborg Kommune, vil en målrettet bekæmpelse og forebyggelse kunne være medvirkende til at nedbring andelen af disse ejendomme. Da der også typisk er anvendt meget gift på disse ejendomme, forventes den nye tilsynsordning at kunne reducere giftforbruget pr. ejendom. Valget af denne tilsynsmodel er understøttet af Bekendtgørelsen (nr. 696); 8 Stk. 4. På de i stk. 3, nr. 1, nævnte ejendomme skal kommunalbestyrelsen herefter foretage tilsynsbesøg hvert 2. år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tilsynet af ejendomme sker i etaper med 6 måneders mellemrum i den 2-årige periode. Kommunen er opmærksom på, at den nye tilsynspraksis vil kunne lede til færre anmeldelser, idet den normale anledning (det halvårlige kampagnebesøg) for grundejere i landzonen til at anmelde rotter bortfalder. Grundejere i landzonen skal gøres opmærksom på, at rotteforekomst i den mellemliggende periode skal anmeldes til kommunen dette kan bl.a. ske ved oplysningskampagner på kommunens hjemmeside og/eller i lokalaviser. Understøtter målsætningen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzonen At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Silkeborg Kommune At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet Forventede resultater At antallet af ejendomme med gentagende rotteproblemer reduceres Aktiviteter Kampagnebesøg i landzonen foretages hvert forår og efterår. Ejendomme i landzonen inddeles i 4 områder hvor hvert område besøges systematisk hvert andet år Opfølgende bekæmpelse på ejendomme med rotteforekomst Opfølgende tilsyn på ejendomme, hvor der er foretaget bekæmpelse og igangsat forebyggelse Offentliggørelse/informationskampagne om ny tilsynsordning Succeskriterium At antallet af ejendomme med gentagende anmeldelser falder 20

21 ADMINISTRATIV ROTTEBEKÆMPELSE I SILKEBORG KOMMUNE AC Heiberg Rådgivning I Silkeborg Kommune er der ansat en administrativ medarbejder, som skal sikre kvaliteten af den kommunale rottebekæmpelse, føre tilsyn og have daglig kontakt med bekæmpelsesfirmaet, som varetager den kommunale rottebekæmpelse. De følgende indsatsområder beskriver de administrative opgave inden for rotteområdet samt nye planlagte aktiviteter til håndhævelse af rotteområdet. 10. OPTIMERE BRUGEN AF DIGITALT REGISTRERINGSPROGRAM I DEN PRAKTISKE OG ADMINISTRATIVE ROTTEBEKÆMPELSE I forbindelse med anmeldelser af rotter skal der fremover undersøges og registreres oplysninger om bl.a. årsag til rotteforekomst, bekæmpelsen og giftanvendelse. 8. Stk. 9. Kommunalbestyrelsen er ved ethvert tilsynsbesøg såvel i byzone som i landzone, hvor der konstateres rotter, ansvarlig for at registrere oplysninger som angivet i bilag 2. Kommunen vil aktivt benytte den indsamlede information til kontinuerligt at målrette og sikre kvaliteten af den kommunale rottebekæmpelse. Formålet med den digitale registrering er; At den almindelige sagsbehandling i forbindelse med anmeldelsen gøres nemmere At rotteanmeldelser kan foretages elektronisk via kommunens hjemmeside At man fra administrativ side kan anvende programmets data til hurtigt og nemt at skabe overblik over den enkelte og samtlige anmeldelser Silkeborg Kommune benytter i dag programmet GeoEnviron, hvor alle henvendelser og handlinger i den kommunale rottebekæmpelse registreres. Kommunen vil sikre sig, at en tilpasset version udnyttes fuldt ud i den praktiske og administrative rottebekæmpelse, ved bl.a. at gennemfører tilsyn med registreringer og gennemfører evalueringsmøder med kommunens rottebekæmpere. Understøtter målsætningen At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Silkeborg Kommune At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse Forventede resultater Mere effektiv sagsbehandling At bekæmpelsen og forebyggende indsatser løbende kan evalueres Aktiviteter Implementering af alle lovpligtige krav i digitalt registreringsprogram Møder med bekæmpere til sikring af ensretning i registreringen Løbende kontrol af de registrerede rotteanmeldelser til læring og implementering i den administrative rottebekæmpelse 21

22 Succeskriterier Lettere adgang til detaljeret dataudtræk i de enkelte sager Bedre sags-opfølgning og kortere behandlingstider i enkeltsager AC Heiberg Rådgivning 22

23 11. UDARBEJDE PROCEDURER FOR FOREBYGGELSEN OG ROTTEBEKÆMPELSEN Kommunen vil sikre, at alle kommunens borgere får tilbudt den samme kvalitet i bekæmpelsen af rotter. Derfor vil kommunen udarbejde et regelsæt, som skal beskrive proceduren for den praktiske rottebekæmpelse. Understøtter målsætningen At sikre kvaliteten og kontinuiteten i den gennemførte rottebekæmpelse At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet Forventede resultater Kortere sagsbehandlingstid for kommunale sager om rottebekæmpelse Bedre kommunal rottebekæmpelse Aktiviteter Udarbejdelse af procedurer Udlevering af procedurer til alle ansatte, der er involveret i rottebekæmpelsen Evaluering og tilretning af procedurerne minimum én gang årligt Succeskriterier Udarbejdelse af procedurer for forebyggelse og bekæmpelse Gennemførelse af minimum ét evalueringsmøde pr. år 23

24 12. EVALUERE DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE OG FREMDRIFTEN AF PLANLAGTE AKTIVITETER For at sikre at igangsatte aktiviteter inden for bekæmpelse og forebyggelse kan rettes ind efter størst mulig nyttevirkning, vil kommunen foretage en evaluering af eventuelle fremskridt eller mangel på samme i rottebekæmpelsen minimum én gang årligt. Understøtter målsætningen At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At al rottebekæmpelse i Silkeborg kommune henholder sig til resistensstrategien At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet Forventede resultater At den kommunale rottebekæmpelse til en hver tid lever op til gældende lov og vejledning Aktiviteter regelmæssige driftsmøder med bekæmpere og andre relevante parter til diskussion af bl.a. ad hoc problemer og generelle forhold vedr. bekæmpelsen Evalueringsmøde minimum én gang årligt, hvor alle involverede parter i den kommunale rottebekæmpelse deltager. Gennemgang/afrapportering af de digitalt registrerede rotteanmeldelser i forbindelse med evalueringsmøde Indberetning af anmeldelsesstatistik til Naturstyrelsen én gang årligt Succeskriterier At der minimum én gang årligt foretages en evaluering af anmeldelser, resultater og fremdrift på de enkelte initiativer. At der minimum én gang årligt afholdes et evalueringsmøde mellem involverede parter i den kommunale rottebekæmpelse 24

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE 2016-2018 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE 2016-2018 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER SILKEBORG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter...

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere