RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007"

Transkript

1 RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007

2

3 Indhold 1. Indledning 4 2. Generelle iagttagelser vedrørende det danske sygehusvæsen The knowing-doing gap i det danske sygehusvæsen viden findes men implementeres ikke Når alliancen mellem ildsjæle og dygtige ledere er til stede Om innovation drevet af udefra kommende pres og konkurrence Klarhed om ledelsesvilkår og bedre ledelsesredskaber Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi Barrierer for udbredelse af bedste praksis Fokus på den kliniske kerneydelse periferiydelser er ikke prestigefyldte Inhomogeniteten i sygehusvæsenet Dårlige fysiske rammer Almen praksis og praktiserende speciallæger i øvrigt 9 3. Kvalitetseksemplerne iagttagelser baseret på konkrete cases Optimering af patientforløb på sygehuset bedre behandling, større kontinuitet og mindre spildtid Sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænser eksempler på myndighedsfletning og bemandede overgange Styrkelse af patienternes egenomsorg Patienttilfredshed, patientinformation og kommunikation Anvendelse af informations og kommunikationsteknologi Arbejdstilrettelæggelse, traditioner og faggrænser Data og udvikling Incitamenter faglighed, konkurrence, indflydelse og anerkendelse Konkrete anbefalinger Klarhed om ledelsesvilkår og bedre ledelsesredskaber Dokumentation, registreringsbureaukrati og gennemsigtighed Mekanisme til videnspredning og implementering af best practise Øget anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi Styrkelse af sammenhængende patientforløb Faglighed og udvikling Nybyggeri Almen praksis Bilag: Eksempelsamling Cases Steder vi har besøgt eller har fået besøg fra 42

4 4 Case 1. Indledning XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Som statsministerens personlige repræsentant har jeg haft til opgave, i en 3 måneders periode, at finde gode eksempler på kvalitetsinitiativer i det danske offentlige sygehusvæsen. Eksempler som ikke er tilstrækkeligt kendt eller udbredt, men som fortjener national opmærksomhed, og som kan danne grundlag for initiativer i regeringens kvalitetsreform. I perioden har jeg sammen med cand. scient.pol. Hanne Agerbak og cand. scient. pol. Tobias Neergaard, begge specialkonsulenter i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, været på besøg af oftest 2-3 dages varighed i alle 5 regioner. Den enkelte regions administrative topledelse havde sammensat et program for os, typisk på baggrund af indkaldelse af forslag fra regionens sygehusledelser. Besøget i regionerne startede almindeligvis med et møde med den administrative topledelse for sygehusene, herefter møde med sygehusledelsen, hvorefter de enkelte kvalitetsinitiativer blev præsenteret af initiativtagerne. I perioden har vi besøgt eller fået besøg fra ca. 30 sygehuse, hvilket svarer til ca. 80 % af alle offentlige sygehuse (betragtet som organisatoriske enheder) i landet. Vi har fået præsenteret ca. 125 kvalitetsinitiativer, hvoraf vi har udvalgt 75 til en nærmere systematisk beskrivelse. Denne beskrivelse af kvalitetsinitiativerne er udarbejdet af regionerne inden for rammerne af en skabelon, og alle casebeskrivelserne findes som bilag. Vi har også gennemført besøg i almen praksis og på privatsygehus samt talt med en række ressourcepersoner inden for sundhedsområdet. En række af de cases, der har været præsenteret af regionerne, er ikke medtaget i det endelige udvalg, da de vurderes at være fyldestgørende dækket af de øvrige udvalgte cases. Disse fravalg beror alene på et ønske om at samle en overskuelig mængde af illustrative cases. Vi har bl.a. frasorteret gentagelser og de meget faglige eksempler, idet vi primært har fokuseret på den organisatoriske og den patientoplevede kvalitet. Opmærksomheden skal endelig henledes på, at der utvivlsomt findes mange lignende eller ligefrem bedre mønstereksempler rundt omkring i sygehusvæsenet, som vi desværre af indlysende praktiske og tidsmæssige grunde ikke har haft mulighed for at blive præsenteret for i forbindelse med den gennemførte rundrejse. Det følgende kan derfor ikke gøre sig ud for at være evidensbase-ret, men måske empiribaseret. I de følgende kapitler gives der først en beskrivelse af generelle iagttagelser (kapitel 2). I kapitel 3 er der en emneopdelt gennemgang af de konkrete cases, som vi har fået præsenteret med tilhørende perspektivering. Afslutningsvist gives der i kapitel 4 en række konkrete anbefalinger.

5 2. Generelle iagttagelser vedrørende det danske sygehusvæsen 5 I dette kapitel beskrives en række generelle iagttagelser og overvejelser vedrørende kvalitetsudvikling og udbredelse af bedste praksis i sygehusvæsenet. Iagttagelser som går på tværs af den tematiserede beskrivelse af de 75 mønstereksempler, der præsenteres i kapitel The knowing-doing gap i det danske sygehusvæsen viden findes men implementeres ikke Der er mange kvalitetsinitiativer i gang i det danske offentlige sygehusvæsen. Regionerne oplyste, at sygehusafdelingerne havde indmeldt langt flere gode eksempler, end den afsatte tid gav mulighed for at præsentere. Vi mødte engagerede initiativtagere og sygehusledelser, som deltog velforberedte og med stor iver i præsentationen og i den efterfølgende dialog. Man var tydeligvis positivt overrasket over statsministerens initiativ om at udsende en personlig repræsentant med den opgave at lytte til de gode idéer og erfaringer, der er i sygehusvæsenet. Det er et hovedindtryk, at det er relativt få af de præsenterede cases, som er totalt ukendte i det øvrige sygehusvæsen. Man havde hyppigt hørt om det, men af forskellige grunde fravalgt at implementere det. Sjældent fordi man havde overbevisende argumenter imod initiativet, men mere fordi mange andre opgaver føltes mere presserende, fordi man ikke mente, at andres resultater kunne overføres til ens eget område, fordi man havde prøvet lidt i det små tidligere, eller fordi man ikke kunne på grund af dårlige fysiske rammer eller konkret ressourcemangel. Derimod var kendskabet til, hvorledes disse initiativer konkret kunne implementeres mindre udbredt. Der eksisterer efter min opfattelse således et betydeligt knowing-doing gap i det offentlige sygehusvæsen, som det er beskrevet fra det private erhvervsliv 1. Alle har fx hørt om fordelene ved accelererede patientforløb alligevel er det langt fra alle steder, at metoden er implementeret. Ligeledes har kontaktpersonordningen været kendt længe uden den store effekt. På trods af, at sygehusejerne har forpligtet sig herpå i økonomiforhandlingerne, er det fortsat de færreste afdelinger, der har en velfungerende ordning. Næste skridt, der er annonceret, er lovindgreb. Sagt kort: Sygehusene har i vidt omfang kendskab til de gode idéer og løsninger, men implementerer dem ikke nødvendigvis i eget regi. Denne store kløft mellem viden og handling understreger behovet for at sikre mekanismer, der effektivt omsætter lokal viden om best practice ikke mindst på det organisatoriske område til handling i hele sygehusvæsenet. Man kunne overveje at anvende akkrediteringsmodellen til spredning og implementering af viden om bedste praksis (jf. afsnit 4. 3). 2.2 Når alliancen mellem ildsjæle og dygtige ledere er til stede Det var karakteristisk, at baggrunden for de gode eksempler er en vellykket alliance mellem en særlig engageret medarbejder en ildsjæl og en dygtig leder på et eller andet niveau i ledelseshierarkiet. Lederen har spottet eller været lydhør overfor medarbejderen, som har været tilstrækkelig ihærdig og initiativrig til at overbevise lederen. God ledelse indebærer bl.a., at ledelsen giver ildsjælen lov til at beskæftige sig med det han/hun brænder for under aftalte rammer naturligvis. Dygtige ledere er således afgørende for, at et sygehus kan fremvise de gode eksempler, som vi har mødt. Det gælder hele ledelsesspekteret fra den administrative topledelse på regionsplan, over sygehusledelsen, centerledelsen, klinik- og afdelingsledelsen og teamledelsen. Der findes vel intet universelt middel til at skabe de gode ledere, som er så afgørende for funktionen af vort sygehusvæsen. Men af de råd vi fik, og de indtryk vi modtog, tegner der sig alligevel et billede af, hvad der kendetegner en god leder. Faglighed er en særdeles vigtig faktor i motiveringen af særligt læger og sygeplejersker. Og det er vigtigt, at man i de enkelte ledelseshierarkier ud over den generelle ledelsesmæssige kunnen også har øje for faglighedens betydning. Det sundhedsfaglige skal vægtes højere, jo tættere ledelseshierarkiet er patienten. Det er min erfaring, at læger og sygeplejersker generelt set er 1) Jeffrey, Pfeffer & Robert I.Sutton, 2000, The Knowing-Doing Gap. Harward Business School Press. Boston, Massachusetts.

6 6 gode ledere, når de engagerer sig i en ledelsesopgave. Når læger fx påtager sig store ledelsesopgaver ved gennemførelse af store videnskabelige projekter, nationale eller internationale, viser de almindeligvis stor ledelseskraft, ledelsesengagement, ledelsesindføling og evne til at skelne mellem de essentielle ledelsesopgaver og de nødvendige back-up opgaver (økonomistyring, personaleadministration etc.). Det samme har vi oplevet fra de cases, vi har fået præsenteret. Man kan derfor få den opfattelse, at ledelsesrummet og de muligheder, man giver lederne, er et større problem i sygehusvæsnet end lederpotentialet som sådant. Derfor bør ledelsesmulighederne og vilkårene for at udøve ledelse i sundhedsvæsenet have et eftersyn. 2.3 Om innovation drevet af udefra kommende pres og konkurrence Det er som nævnt ofte kombinationen af en engageret medarbejder og en dygtig leder, der står bag de fleste af de cases, som vi har fået beskrevet. Men denne konstatering er jo ikke tilstrækkelig. Hvad gør man for, at denne situation opstår hyppigere end ved blot tilfældighed? Det er karakteristisk, at når vi spurgte til baggrunden for initiativerne, var det ofte på grund af ude fra kommende pres. Det ydre pres kunne være i form af pladsmangel og overbelægning, lange ventelister, vanskeligheder med at overholde budgetterne, fusionsplaner, dårlige resultater i benchmarking eller landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser, nationale faglige kvalitetsvurderinger, eller direkte trussel om nedlæggelse af afdelingen. Findes der et velargumenteret ydre pres som bevæggrund for at gennemføre ændringer, accepterer medarbejderne også behovet for ændringer. Akkreditering kan også virke som et velorkestreret ydre pres. En vigtig forudsætning for, at forbedringer kan implementeres og ikke mindst fastholdes er en repetetiv ledelsesindsats og relevante dokumentationskrav. Uden denne vedholdende indsats og opfølgning fra ledelsens side er der risiko for, at man falder tilbage i de gamle vaner. Akkreditering er et vigtigt redskab for ledelsen i denne situation. Samtidig har akkrediteringen den fordel, at den via det patientorienterede fokus kan samle og med tiden motivere en hel organisation. Den danske kvalitetsmodel forventes derfor i princippet at kunne medvirke til, at sygehusenes arbejdsgange bliver gået efter i sømmene, at forbedringer implementeres og at fokus herpå fastholdes. Ikke mindst en ekstern bedømmelse det ydre pres om man vil vurderes at have stor betydning for denne udvikling. Konkurrence kan også anskues som ydre pres. Konkurrence skærper opmærksomheden og indsatsen på alle områder i sygehusvæsenet, hvad enten det gælder kvalitet, ventetider, produktivitet eller forskning. I dette perspektiv er også gennemsigtighed in casu offentliggørelse af outcome-data med til at øge konkurrencen. Og sundhedspersonalet er en faggruppe, der kan lide og er vant til at konkurrere. Det er vigtigt at indtænke denne positive effekt af konkurrencen i den igangværende omstrukturering af sygehusvæsenet, hvor man som et led i sikringen af kvaliteten, særligt i forhold til de mere specialiserede funktioner, samler behandlinger på meget færre enheder. Fremtidens sygehusstruktur skal naturligvis tilrettelægges med udgangspunkt i faglige hensyn (øvelse gør mester). Men samtidig skal det sikres, at dynamikken ikke forsvinder, når funktionerne ikke på samme måde er konkurrenceudsatte. Konkurrenceudsættelsen i de større enheder kan bl.a. fremmes via gennemsigtighed, så produktivitet og kvalitet kan måles og sammenlignes. En anden iagttagelse, som ligeledes hænger sammen med konkurrenceaspektet, er, at det tilsyneladende er lettere at ændre arbejdsgange og opbløde faggrænsernes betydning på de private hospitaler og på friklinikker i det offentlige sygehusvæsen. Den rene aktivitetsfinansiering af private hospitaler og på friklinikkerne betyder, at patienterne er deres berettigelse, og her indfører man som den største selvfølgelighed fx kontaktpersonordninger, opgaveglidning og opfølgende opkald fra læge eller sygeplejerske efter udskrivelse m.v. I sammenligningen er

7 7 det naturligvis vigtigt at holde sig for øje, at de offentlige sygehuse har nogle forpligtelser, som de private og friklinikkerne er frie for. Det gælder ikke mindst de akutte patienter, deltagelse i uddannelsen og forskningsforpligtelsen. Hertil kommer de forskelle, der følger af at de offentlige sygehuse også er en del af et politisk system. 2.4 Klarhed om ledelsesvilkår og bedre ledelsesredskaber Et andet vigtigt indtryk er, at det er afgørende, at ledelsens opgaver er nøje beskrevet. Det er også vigtigt, at ledelsen på alle niveauer ved, hvad der forventes, og hvad de måles på, herunder kvalitets-, service-, produktions- og budgetmål. Det er min fornemmelse, at et grundlæggende problemfelt hænger sammen med den ledelsesmæssige tradition, der kendetegner en stor del af det danske sygehusvæsen og sundhedsvæsenet i øvrigt. Problemet er, at der ikke er tradition for klare og fyldestgørende ledelsesvilkår bortset fra aktivitets- og budgetmål. Lige fra det øverste politiske og forvaltningsmæssige niveau, over sygehusledelsen og til center- og afdelingsledelser, afsnitsledelse og i forhold til medarbejderne i frontlinien. Det skal understreges, at der bestemt er undtagelser fra denne hovedregel, som det også er illustreret i flere cases fra min rundtur, fx WEBLIS (case 31). Et andet eksempel er indikatorprogrammet i Region Hovedstanden, som har bred klinisk accept. Disse forhold peger på, at tiden måske er moden til et grundlæggende paradigmeskift på dette felt: Formulering af klare mål for alle niveauer og løbende opfølgning herpå. De klare og fyldestgørende mål skal kombineres med vidtgående metodefrihed for alle enheder og niveauer, der skal opfylde de fastsatte krav. Dette fravær af klare ledelsesvilkår og konsekvenserne heraf hænger efter min opfattelse tæt sammen med det forhold, at sygehusvæsenet traditionelt anvender ledelsesredskaber, fx i form af ledelsesinformationssystemer eller andre støttefunktioner, i et ikke optimalt omfang. Og uden ledelsesredskaber i form af brugbare ledelsesinformationssystemer m.v. er ledelsen på alle niveauer i et vist omfang overladt til sig selv. Fraværet af klare og fyldestgørende ledelsesvilkår og -krav, specielt på det kliniske område, har efter min opfattelse en række uønskelige konsekvenser. For det første er der en risiko for, at sygehusvæsenet bliver de facto center- eller afdelingsstyret med deraf følgende vanskeligheder med at sikre en sammenhængende sygehusdrift og dermed også problemer med at sikre de sammenhængende behandlingsforløb for den enkelte patient. Dernæst er konsekvensen, at kvalitet og succes i klinikken på centerog afdelingsniveau i vidt omfang bliver personafhængig. Hvis en afdeling tilfældigvis har en dygtig ledelse og motiverede medarbejdere, så går det godt. Og omvendt. En tredje konsekvens er, at når der ikke er klarhed om de krav, man måles på, så opstår der typisk et uklart ledelsesrum, som forhindrer den nødvendige ledelsesmæssige risikoadfærd. Det gælder både relationen mellem det politiske niveau og den øverste forvaltnings- og sygehusledelse. Men også internt på det enkelte sygehus mellem direktion og center- og afdelingsledelser. Efter min opfattelse bør justeringen af ledelsesvilkårene i sygehusvæsenet tage sigte på en synliggørelse af især de kliniske målsætninger, man forfølger på sygehusene og i de enkelte afdelinger og afsnit og på den løbende opfølgning herpå. 2.5 Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi Det er en gennemgående iagttagelse på rundrejsen og eksemplificeret i mange af de indsamlede mønstereksempler, at der er et væsentligt potentiale ved mere udbredt brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder telemedicin, i sygehusvæsenet. Telemedicin kan defineres som digitale sundhedsfaglige ydelser over afstand uanset afstandens omfang, altså også inden for samme bygningsmasse. Efter min opfattelse rummer en mere målrettet og systematisk anvendelse af IKT et betragteligt potentiale for at styrke sundhedsvæsenet. En styrkelse af både den kliniske kvalitet, produktivitet og den service, som patienterne oplever.

8 8 IKT kan anvendes ved nytænkning og optimering af især arbejdsdelingen og arbejdstilrettelæggelsen i sundhedsvæsenet. Og mønstereksemplerne indikerer, hvordan allerede kendt teknologi, som den måske afgørende nøgle, kan sikre, at især speciallægernes knappe og kostbare ekspertise udnyttes bedre, end tilfældet er i dag. Dermed kan teknologien bidrage til en realistisk løsning på en af de største stressfaktorer i dagens sundhedsvæsen, som er manglen på personale med de rette faglige kvalifikationer på de rette steder. Eksemplerne illustrerer også, at IKT i flere henseender udgør en smartere og nemmere måde at kommunikere på også i forhold til patienterne. Det er på baggrund af min rundrejse indtrykket, at der er spredte øer rundt omkring i sundhedsvæsenet, hvor man er ganske langt i forhold til at realisere dette potentiale. Men det er også min fornemmelse, at der er et enormt uudnyttet potentiale i forhold til systematisk brug og landdækkende implementering. 2.6 Barrierer for udbredelse af bedste praksis Det er velkendt, at det svære i enhver ændring er at få den implementeret. Det gælder også i sygehusvæsenet. Det kan også konstateres, når det gælder implementeringen af de enkelte kvalitetsinitiativer, som vi har beskrevet i eksempelsamlingen. Det er kendetegnende, at lokalt forankrede initiativer giver bevægelse og medejerskab, men samtidig vanskeliggør spredningen af de gode eksempler. Dette er et paradoks, der i sig selv udgør en barriere for spredningen af bedste praksis. Det er karakteristisk, at der, når man spørger ind til eventuelle barrierer for, at gode eksempler spredes, ikke en eneste gang blev peget på forhold, der er fastsat i lovgivningen. Af og til blev uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter nævnt, fx i forbindelse med den kommunale medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter. Eller i forhold til en vis træghed i DRG-systemet. Men egentlige lovbestemte krav blev der ikke peget på. Indtrykket er, at stive faggrænser, detaljeret indblanding fra politikernes side og mangel på anvendelsen af incitamenter, udgør de væsentligste barrierer. Der kan også identificeres en barriere som kan kaldes en vis professionalismetræghed. Det gælder både i forhold til at lære af andres erfaringer og i forhold til at ændre i opgavetilrettelæggelse, opgaveglidning m.v. Modviljen til at lære af andre kommer bl.a. til udtryk ved, at man hellere vil tage til Boston for at høre om nye behandlingsmetoder, end man vil lade sig inspirere af et i øvrigt evidensbaseret tiltag, som er udviklet på nabohospitalet. At politikerne blander sig i enkeltsager og i driften opleves også som en barriere for spredning af de gode eksempler. Nogle gange kræver implementeringen af nye udviklingsinitiativer netop, at der tages chancer, og her er det vigtigt med politikernes opbakning. Mens det kniber med at skabe incitamenter for og prestige i at skabe sammenhæng i patientforløbene internt på hospitalet, er det endnu sværere at skabe sammenhæng, når patienterne bevæger sig på tværs af sektorer. Her er det også indtrykket, at mangel på incitamenter og redskaber er en barriere. Der er i eksempelsamlingen dokumentation for, at det virker at lave myndighedsfletninger og bemandede overgange, fx følgehjemteams. 2.7 Fokus på den kliniske kerneydelse periferiydelser er ikke prestigefyldte Megen kritik af sygehusvæsenet vedrører de såkaldte periferiydelser som fx information, service og kommunikation. Det gælder både mediernes kritik og resultatet af de landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser. På trods af, at der på disse områder ofte ville være lette gevinster at hente ved relativt små ændringer og tiltag, er der en tendens til, at især lægerne koncentrerer sig om den kliniske kerneydelse. Denne er mere prestigefyldt end at sikre, at patienterne føler sig velinformerede og er tilfredse med behandlingsforløbet i sin helhed. Denne skævhed i fokus udgør dermed en barriere for, at ændringer i periferiydelser eller støttefunktioner gennemføres til trods for, at det også er ting, som patienterne lægger stor

9 9 vægt på. Flere af de udvalgte mønstereksempler illustrerer, hvordan de såkaldte periferiydelser i virkeligheden indgår som en integreret del af det gode behandlingsforløb. 2.8 Inhomogeniteten i sygehusvæsenet Det er et gennemgående træk, at flertallet af de cases, vi fik præsenteret, er relateret til de skærende specialer og de diagnostisk orienterede specialer (røntgen, laboratorier etc) og herunder specielt de elektive funktioner. Derimod var der en påfaldende underrepræsentation af cases indenfor det intern medicinske og psykiatriske område, hvilket også afspejler sig i underrepræsentationen af cases inden for det akutte område. Det tror jeg ikke skyldes tilfældigheder, men afspejler de senere års forskellige grad af fokusering, der har været på de to næsten lige store områder i sygehusvæsnet. Det er muligvis også udtryk for forskellen i mulighederne og traditionerne for at kvantificere indsatsen. Men det understreger et væsentligt behov for, at det intern medicinske og psykiatriske område kraftigt opprioriteres med hensyn til kvalitetsinitiativer. Disse initiativer kan dog ikke uden videre kopieres fra de mere produktionsorienterede områder på grund af den inhomogenitet, der er karakteristisk for sygehusvæsnet. 2.9 Dårlige fysiske rammer Til trods for, at jeg på besøgsrunden kom vidt omkring i det danske sygehusvæsen, var der ikke meget nybyggeri undervejs. Ud over Medicinerhuset i Aalborg, så vi ingen sygehuse, der er mindre end ca. 20 år gamle. Det er bemærkelsesværdigt. I de landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser findes der dokumentation for, at der er en sammenhæng mellem de fysiske rammer og patientens samlede indtryk af indlæggelsen. Således er de patienter, der vurderer, at sygehuset har gode fysiske rammer, generelt mere tilfredse. Ligeledes peger flere undersøgelser på, at der er en positiv sammenhæng mellem de fysiske rammer og arbejdsmiljø, rekruttering og medarbejdertilfredshed. Når der bygges nyt og det lægger de fem regioners aktuelle sygehusplaner op til, at der i et vist omfang skal så er det imidlertid meget vigtigt, at byggeriet er fremtidssikret. Det vil bl.a. sige, at byggeriet er fleksibelt med hensyn til fremtidens behov. Der findes amerikanske undersøgelser af betydningen af de fysiske rammer i sygehusvæsenet, et såkaldt evidensbaseret design. En metaanalyse viser, at de fysiske rammer har markant betydning for både den organisatoriske, den patientoplevede og den faglige kvalitet. Eksempelvis finder undersøgelsen, at effektiviteten kan øges, når sygehusets indretning også tager højde for de ansattes arbejdsmønstre. Fx bruges en stor del af sygeplejerskernes arbejdsdag på gåtid, tid der ved en mere hensigtsmæssig indretning kan bruges til patientkontakt. Tilsvarende viser metaanalysen, at patientsikkerheden særligt risikoen for hospitalserhvervede infektioner reduceres markant, hvis patienterne ligger på enestue. Endelig viser analysen, at bl.a. støj kan reduceres væsentligt, så patienterne bedre kan hvile og sove Almen praksis og praktiserende speciallæger i øvrigt En gennemgående pointe i forhold til sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer er de alment praktiserende lægers rolle. Her har mange sygehuse peget på, at almen praksis set med sygehusenes briller næsten synes at være fraværende i det danske sundhedsvæsen. Og netop den praktiserende læge er en vigtig aktør i relation til overgangen til og fra sygehus. Nogle sygehuse peger fx på, at repræsentanter for de praktiserende læger ikke altid deltager aktivt i udarbejdelsen af forløbsprogrammer for patienter, ligesom ikke alle læger i almen praksis ønsker at følge et fælles regime. Der er i dag ikke de nødvendige overenskomstmæssige håndtag, der sikrer, at de alment praktiserende læger fx forpligtes til at følge faglige forløbsprogrammer m.v. Tilsvarende er udsigterne til, at de alment praktiserende læger reelt kan varetage rollen som tovholder i fremtiden med stadigt flere kroniske syge patienter, ikke umiddelbart gode. Bæredygtigheden i små praksis synes at forhindre dette. 2) Roger Ulrich, Xiaobo Quan, Center for Health Systems and Design, College of Architecture, Texas A&M University, Craig Zimring, Anjali Joseph, Ruchi Choudhary, College of Architecture, Georgia Institute og Technology, 2004: The Role of Physical Enviroment in the Hospital of the 21st Centry: A Once-in-a-Lifetime Opportunity

10 10 Det til tider vanskelige samarbejde mellem almen praksis og sygehusene kan skyldes sygehuslægernes adfærd, fx mistro til kompetencerne i almen praksis, eller at sygehusene holder på ambulatoriepatienter, som egentlig burde kunne håndteres i almen praksis, fordi omfattende ambulant virksomhed giver prestige og bedre DRG-økonomi. Men det kan også skyldes almen praksis manglende mulighed for, faglighed eller vilje til at følge fælles faglige spilleregler. De mange besøg og cases fra rundrejsen understreger som allerede fremhævet vigtigheden af den meget stærke faglige komponent i sundhedsvæsenets virksomhed. Dette forhold har også stor relevans for snitfladen mellem almen praksis og sygehusvæsenet. Når det samtidig betænkes, at der i almen praksis er særligt gunstige rammevilkår for styrket faglighed via udbredt it-dækning, så synes tiden moden til at forpligte de alment praktiserende læger på fyldestgørende dokumentation via overenskomsten. Disse rammevilkår udgøres særligt af den udbredte EPJ anvendelse, implementeringen af det automatiske datafangstmodul samt etableringen af Dansk Almen Medicinsk Database. Et styrket datagrundlag vil også kunne understøtte tilliden og samarbejdet mellem sektorerne. begrænset omfang synes at være fokus på at sikre den styringsmæssige sammenhæng mellem sygehuse og de praktiserende speciallæger. De praktiserende speciallæger, herunder ikke mindst de store specialer, fx øre-næsehals og dermatologi, rummer et væsentligt kapacitetsmæssigt potentiale, som ikke nødvendigvis er fuldt udnyttet alle steder. I en tid, hvor speciallæger udgør en flaskehals, er denne problemstilling særlig vigtig. Dette stiller nødvendigvis også krav til de praktiserende speciallæger om langt mere systematisk og forpligtende end tilfældet er i dag at dokumentere kvalitet, aktivitet og ventetider samt at følge fælles faglige forløbsprogrammer. Det skal dog understreges, at de tidsmæssige rammer for min rundrejse ikke har muliggjort en nærmere kortlægning af dette felt. En af de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet vedrører den manglende styringsmæssige sammenhæng imellem sektorerne. Det er derfor påfaldende, at der kun i

11 3. Kvalitetseksemplerne iagttagelser baseret på konkrete cases 11 I dette kapitel beskrives best practice ud fra en lang række kvalitetsinitiativer, som sygehusene har præsenteret. De fremkomne cases har ganske naturligt primært omhandlet beskrivelser af bedste praksis for organisatoriske løsninger, da denne rapportering ikke egner sig til at beskrive den kliniske udvikling inden for bestemte specialer eller sygdomsområder. Flere cases indeholder dog kliniske delelementer. Det, der karakteriserer de gode eksempler er, at initiativtagerne har været i stand til at gennemføre hensigtsmæssige ændringer i de daglige rutiner og fastholde dem. Det er hyppigst ændringer af mindre omfattende karakter, som vedrører organisationernes mikroniveau tæt på patienterne. Men indtrykket er, at selv disse mindre ændringer kan have endog betydelig indflydelse på kvalitetsniveauet. Det er derfor af interesse at studere disse eksempler nøjere. Ikke mindst for at identificere, hvad forudsætningerne har været for, at de enkelte tiltag er lykkedes og hvordan det er muligt at sprede succesen til det øvrige sundhedsvæsen. I det følgende gives derfor en beskrivelse af de 75 kvalitetsinitiativer og resultatet af de møder, vi har haft med regions-, sygehus- og afdelingsledelser. Af overskueligheds grunde er beskrivelserne opdelt i 8 emneområder. Referencenumrene henviser til eksempelsamlingen i bilaget. Optimering af patientforløb på sygehuset bedre behandling, større kontinuitet og mindre spildtid Sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænser eksempler på myndighedsfletning og bemandede overgange Styrkelse af patientens egenomsorg Patienttilfredshed, patientinformation og kommunikation Anvendelse af informations og kommunikationsteknologi (IKT) Arbejdstilrettelæggelse, traditioner og faggrænser Data og udvikling Incitamenter faglighed, konkurrence, indflydelse og anerkendelse 3.1 Optimering af patientforløb på sygehuset bedre behandling, større kontinuitet og mindre spildtid Rigtig mange sygehuse arbejder med at optimere patienternes forløb på sygehuset på forskellig vis. Det kan være ved at reducere den ventetid eller spildtid, som patienterne kan opleve, mens de opholder sig på sygehus eller i ambulatorium. Det kan være ved at tilbyde patienterne bedre og mere hensigtsmæssige behandlingsforløb fx accelererede kirurgiske forløb med øget fokus på smertebehandling, genoptræning og ernæring. Eller det kan være ved at sikre patienterne større kontinuitet under indlæggelse eller optimere en række støttefunktioner under indlæggelsen til gavn for patienterne. Lean Lean er en engelsk betegnelse for en japansk effektiviseringsmetode, der i de seneste år også har bredt sig i det danske sundhedsvæsen. Metoderne bag leantankegangen stammer oprindeligt fra produktionshallerne på Toyotafabrikkerne, men de har i de senere år vundet indpas på mange offentlige sygehuse. Fokus i anvendelsen af lean på sygehusene er på, hvordan man gennem optimering af arbejdsgange og processer kan skabe størst mulig værdi for patienterne bl.a. ved at reducere spildtid. Selv om målet er værdiskabelse i forhold til patienterne, er personalets involvering et helt centralt element. Personalet er direkte involveret i diagnose, behandling, pleje og efterbehandling og er dermed i stand til at pege på eventuelle uhensigtsmæssigheder og på forslag til forbedringer. Fordelene for patienterne bliver også til fordele for personale, fordi mere effektive arbejdsgange giver mulighed for mere tid til fx forskning, udvikling og efteruddannelse. Et vigtigt element i lean er, at der kontinuerligt er fokus på forbedringer bl.a. gennem dokumentation og løbende møder (såkaldte kaizen-møder). Odense Universitetshospital (OUH) har søsat det hidtil største lean-projekt i sundhedssektoren (case 7 og 8). I

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING 2012 OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING Overlægeforeningens årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Parat til forandring... 3 /01 OK-13: Udsigt til svære forhandlinger... 4 /02 Nye sygehuse og nye organisationsformer...

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Marts 2009 MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Fremtidens medarbejdere under krydspres Side 4 Fire udfordringer - fire muligheder Side 7 Kendskab og partnerskaber

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling for produktivitetskommissionen Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med

Læs mere