Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang."

Transkript

1 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november Anvendte forkortelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet. Bemærkninger efter forelæggelsen er anført i kursiv under de enkelte punkter. 1. Valg af dirigent. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang. Af Fællesrådets 50 foreninger var 19 repræsenteret på mødet med i alt 30 personer. Gert Malmkvist blev valgt som dirigent. Det blev konstateret, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse (ved FKJ). (Bilag 1) 2.1 Indledning. 2.2 Fællesrådet Medlemsudviklingen. Ansøgning om optagelse fra Foreningen Familierytmik Solbjerg. Optagelsen blev godkendt. 2.3 Byudviklingen. 2.4 Veje og Miljø. 2.5 Grønne områder. 2.6 Små korte. Outdoor Fitness. Kr til kunst i Solbjerg. Solbjerg NU. Hjemmesiden. Beretningen blev godkendt. 3. Udvalgsberetninger til godkendelse. 3.1 Beboerhusstyrelsen (Arne Andersen) (Bilag 2) 3.2 Solbjerg Aftenskole (Camilla Broo Lykkeberg) (Bilag 3) Beretningerne blev godkendt 4. Indkomne forslag. Ingen. 5. Oplæg og debat om anvendelse af det givne tilskud til kunst. Gennemgang af forløbet indtil nu ved BJ. Gruppens materiale, herunder aftenens oplæg, findes på Facebook gruppen "kunst i Solbjerg". Gruppen er ikke statisk, hvorfor interesserede er velkomne til at deltage i kortere eller længere perioder. Salen: Kr rækker vel ikke så langt. Sv. Nej, men det kan være en start. Yderligere betyder det, at vi har Kommunen med og dermed meget bedre muligheder for at søge f.eks. fonde om yderligere midler. Hvis vi finder det rigtige projekt, skal vi have de til at "yngle". KST SFRep doc 09/11/2014 1

2 Salen: Der må være mulighed for at få yderligere midler fra Kommunen. Salen: Er der en tidsgrænse? Sv. Nej. Der er ikke en klart defineret tidsgrænse, men det er nok hensigten, at vi skal have processen i gang snarest. Salen: Forslag om stenfigur e.l. i rundkørslen. Salen: Det må være gruppens opgave at vælge "den korte eller den lange vej" (jfr. JB's oplæg) afhængig af, hvor megen arbejdskraft der kan samles i gruppen. 6. Eventuelt. Intet. Forkortelser. BJ CBL FKJ FR FU F&K HB IP JSJ KST PS SUS Brian Jonassen Camilla Broo Lykkeberg Finn Krogslund Jensen. Solbjerg Fællesråd. Fællesrådets Forretningsudvalg. Fritids og Kulturforvaltningen. Henning Bramsen Ingelise Pedersen Jens Sejr Jensen Karsten Stær. Poul Smed. Sussie Olafsson Ref. Karsten Stær KST SFRep doc 09/11/2014 2

3 Finn Krogslund Jensen Bilag 1. Forretningsudvalgets beretning på Solbjerg Fællesråds ordinære repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fritidscenter mandag den 3. november 2014 kl Indledning. Jeg vil gerne indledningsvis henvise til de fremsatte bemærkninger på sidste repræsentantskabsmøde fra enkelte medlemmer om, at forretningsudvalgets beretning var for lang samt forslag om f. eks et lille indlæg/foredrag om et godt aktuelt emne med relevans for medlemmerne, og det da være forståeligt nok. Formålet med repræsentantskabsmødet i november som en form for midtvejsmøde har været orientering og drøftelse i relation til løbende sagsbehandlinger m.v., hvor repræsentantskabet jo som bekendt er højeste myndighed i henhold til vedtægterne f.eks. ved optagelse af nye medlemmer. Forretningsudvalget har tilkendegivet, at der kan være et behov for gennemgang af vore vedtægter, og her kunne man jo forestille sig, at der kunne drøftes, om der kun skulle være ét ordinært repræsentantskabsmøde om året, hvor vi jo har mulighed for løbende orienteringer direkte eller i Solbjerg NU og vores hjemmeside. Vi må da også fastslå, at der ikke er mange andre sammenslutninger herunder fællesråd, foreninger og virksomheder, der holder 2 generalforsamlinger om året. Det ville være dejlig at høre nogle tilkendegivelser fra repræsentantskabet om det. Salen: Er der tale om et ønske fra FU? Sv. Nej. Vi har blot lyttet til bemærkningerne på sidste repræsentantskabsmøde. I givet fald er det en vedtægtsændring, der vil komme til afstemning på et repræsentantskabsmøde. Tilbage til indledningen, så har vi denne gang forsøgt at gøre beretningen kortere, ligesom vi har indlagt et punkt 6 om vort kunstprojekt, hvor vi håber at få spørgsmål fra vore medlemmer og en god debat. Fællesrådet - Medlemsudviklingen Vi kan glæde os over at fremlægge ansøgning om optagelse fra Foreningen Familierytmik Solbjerg jævnfør vedtægternes 3 til Repræsentantskabets endelige godkendelse. Ansøgning med vedtægter opfylder til fulde teksten i 3, og efter godkendelse vil fællesrådet bestå af 51 medlemmer. Optagelsen blev godkendt. På repræsentantskabsmødet i maj blev det vedtaget, at medlemmer af forretningsudvalg Beboerhusstyrelse og deres husstand frit kan låne lokale i Fritidscentret til bryllupper, barnedåb, konfirmationer samt runde fødselsdage på givne fastlagte vilkår, som forretningsudvalget registrerer og administrerer. Evt. ændringer forelægges repræsentantskabet. Byudviklingen Desværre må vi konstatere, at der fortsat er sat en bremse for byggeriet i området ved Møddebro Parkvej, hvor Togfondens planer sammenholdt med Aarhus Kommunes uklare holdninger, gør det svært for beboerne i de berørte områder, når der tales fremtid. Spor Jylland har gjort et stort arbejde, og de har fremlagt en god plan, men indtil nu har den ikke haft gennemslagskraft nok. Solbjerg har også et stort behov for at få aktivitet af forskellig art til de ledige erhvervsarealer ved Solbjerg Hedevej, hvor fællesrådet gerne står til rådighed for samarbejde. Her kunne der også gøres mere for at få flere liberale erhverv. Så vi skal nok i gang med en aktiv kampagne, som kan gå på en bred indsats for at trække aktivitet til lokalområdet. Derimod står vi nu på et bedre grundlag, hvad dagligvareforretninger angår, hvor vi for nuværende er ganske godt dækket ind. KST SFRep doc 09/11/2014 3

4 Den 2. oktober var der indbudt til et informations- og borgermøde, som blev holdt på Solbjerg Bibliotek. Emnet var fremtidens lærings- og medborgercenter i Solbjerg herunder hvad skal et lokalt kulturelt samlingspunkt kunne og med hvilke aktiviteter. Hvad er det fremtidige perspektiv? For os er det vigtigt at fastholde biblioteket i en ny form i retning af et miniborgercenter med bibliotek, lokalarkiv og kulturarrangementer. Desværre var der for få deltagere. Fællesskaber uden grænser har været aktive og senest lørdag den med Åben By, hvor fællesrådet også var deltager sammen med flere andre. Der var flere aktiviteter i byen, og Fritidscentret med tegnekonkurrence for børn med udsigt til præmier, og Spor Jylland havde en fin stand, som trak et pænt besøgstal til Fritidscentret. Veje og Miljø Den nye rundkørsel Solbjerg Hovedgade-Solbjerg Hedevej er færdig anlagt, og ser ud til at fungere ganske godt. Her mangler vi nu blot at få anlagt fortovet fra rundkørslen op til Fakta, men det er med i dette projekt. Salen: Der mangler skiltning vedrørende rundkørslen. Sv. Det noterer vi. Salen: 40 km skilt mangler ved Det lille apotek. Sv. Det er der gjort opmærksom på, og vi er blevet lovet genopsætning af skiltet. Salen: Der er et væltet skilt/el-mast på hovedgaden. Vi har som led i sikring af trafik/skoleveje fået 40 km-område på Bøgevangen, hvor der er anlagt 2 bump, og der kommer et mere nu. Desuden P-forbud i den ene side på Elleskovvej, og så kommer der en krydsningshelle ud for Solbjerg Hedevej nr. 64. Det er et resultat af Aarhus Kommunes skolevejsanalyse fra 2010, som nu er kommet til Solbjergs liste, som ligger udenfor fællesrådets hænder at prioritere. Salen: Kendes tidspunkt for etablering af krydsningshelle på Hedevejen? Sv. Nej, ikke præcist. Salen: Cykelsti på Hedevejen savnes. Måske kunne rumlestriber hjælpe, mens vi venter. Salen: Hegn på Nordvejen/Onstedvej generer oversigten. Der menes at være retningslinjer for en sådan oversigt. Nærmere beskrivelse sendes til FU. Salen: Bevoksning langs stykket Parkvangen til Kærgårdsvej på Østergårdsvej gør det farligt at færdes der. Salen: Bækken trænger stærkt til oprensning. Salen: Der køres med alt for høj hastighed på hovedvejen. Sv. Forslag om kontrol eller hastighedsbegrænsning på 70 km noteret. Men på vort møde med Aarhus kommune om anlægsbudgettet, har vi genfremsat med høj prioritet en række projekter herunder har vi bedt om priser på hastighedsmålere til opsætning indtil, projekterne kan udføres. Vi afventer svar og påtænker at lave et møde for repræsentanter fra Grundejerforeningerne med overskriften Veje og stier i Solbjerg som en helhedsplan for Solbjerg. Sidste mandag havde de 5 fællesråd i Aarhus Syd søgt om foretræde i Teknisk udvalg om Beder-Bering vejen, hvor vi lagde stor vægt på, at der skal træffes valg om linjeføring nu, og vi har peget på den nordlige linje som mest hensigtsmæssig for vort område. Efterfølgende har der været rigtig god pressedækning af vores fremmøde og begrundelser med overskriften "en hastesag. KST SFRep doc 09/11/2014 4

5 Efter Byrådets behandling og beslutning bliver der indbudt til et stort borgermøde om sagen. Grønne områder Parkvæsenet kører med meget stramme budgetter, men vi mener dog, at vi i år har fået en rimelig standard i vort område. På det seneste møde med Teknik og Miljø blev følgende spørgsmål stillet: Kan der indgås samarbejdsaftale med fællesråd om tilsyn med de grønne områder? Vi søgte igen i år om blomsterløg, hvor vi fik en tildeling på 3000 løg, som nu er lagt ned, og vi kan glæde os til blomstringen på Solbjerg Hovedgade. Små korte: * Outdoor Fitness, som blev indviet i maj, har vi nu med et par rykkere fået færdig anlagt, hvor vi fik repareret P-pladsen ved Fritidscentret samtidig. Salen: Der mangler brugsvejledning til redskaberne. Sv. Noget er kommet op, men det kunne være mere udførligt. * kr. til kunst i Solbjerg, som vi er glade for. Mere om dette punkt under punkt 6, hvor Brian Jonassen vil fortælle noget mere om dette projekt. * Solbjerg NU kører godt og planmæssigt, hvor vi fortsat har stor opbakning fra vore annoncører, så vi har en god økonomi. Vi ønsker fortsat flere livstegn fra vore medlemmer. Men ingen tvivl om, at vi har et godt lokalt aktiv i Solbjerg NU, som også får anerkendelse fra Aarhus Kommune. Endelig er der stor tilfredshed med den aftale om omdeling, vi har med 8. klasse på Solbjergskolen. Hertil kommer som et godt supplement til Solbjerg NU vores hjemmeside, hvor vi har markant flere, der går ind på hjemmesiden. Det var bare det TAK! fkj. KST SFRep doc 09/11/2014 5

6 Arne V. Andersen Bilag 2. Beretning fra beboerhusstyrelsen Set og sket siden 5. maj. Af større begivenheder som huset har været brugt til kan nævnes: Lions Loppemarked over flere dage. Hobbyklubbens jubilæum med 93 spisende gæster, og det nyligt afholdte åbent hus arrangement. Udlejningen af huset er inde i en stille periode, og lejemålet til teoriundervisning er stoppet på grund af manglende elever. Medlemmernes brug af lokalerne er nogenlunde som det plejer at være. Der er indkøbt nye puder til stolene så vi alle kan sidde behageligt. Lions har sponseret pengene til indkøbet Den gamle radiator på loftet er udskiftet, og den gamle gulvbeklædning er blevet erstattet med ny korkbelægning. Udenomsarealet og parkeringsarealet har fået en lille lappeløsning med asfalt. Rengøringen af huset er, som det plejer, med Renata som aflønnet ansat og Ingelise, der holder øje med, at alt er, som det skal være. Beboerhusstyrelsen er glad for at alle, der bruger huset, er gode til at aflevere lokalerne i samme rengjorte og ryddelige tilstand, som de har modtaget dem i. Det håber vi vil fortsætte også fremover. En lille bøn til de, der lejer huset, HUSK AT SKRIVE I BOGEN, HVOR MANGE DELTAGERE DER ER TIL JERES MØDER. Vi skal indberette mødedeltagerantallet til kommunen. Fastnet telefonen i huset, der i dag kun kan bruges til at ringe 112 på, bliver opsagt. Derved kan der spares ca kr. om året. Alle har jo alligevel en mobil ved hånden Arne V. Andersen BeboerhusFormand Salen: Hvor mange gæster er salen godkendt til? Sv. Et entydigt svar er ikke så nemt. Det afhænger af bordopstilling m.v. Salen: Beboerhusstyrelsen bør lave en vejledning der skal desuden være et godkendelsesskilt fra brandmyndighederne. Salen: Lejepriserne er for høje. Sv. Det er Beboerhusstyrelsen ikke enig i. Priserne er uændrede gennem 7 år, og har været vurderet flere gange. KST SFRep doc 09/11/2014 6

7 Camilla Broo Lykkeberg Bilag 3. Beretning for Solbjerg aftenskole Lederberetning Udviklingen i aftenskolen går støt og roligt fremad. Solbjerg aftenskole har et mål om at blive kendt af borgerne i og omkring Solbjerg og dette mål er vi nærmere nu, hvor der bl.a. er kommet en hjemmeside. Vi har samtidig fået flere hold som henvender sig til den yngre målgruppe og flere hold i aftentimerne. Næste skridt på vejen er bedre viden om annonceringssteder og en facebookside. Facebook kan være måden at udbrede kendskab til aftenskolen og den kan være medvirkende til at finde frem til, hvad Solbjerg borgerne ønsker sig af aftenskolen. Min forventning til den fremtidige udvikling er, at vi til hver sæson kan udbyde mindst 1 nyt kursus og at vi skal evaluere på de hold der p.t. er i gang. I.f.t. annoncering i Solbjerg NU, vil vi fremadrettet annoncerer tidligere end før. Dette for at gøre opmærksomme på vores hold inden kursisterne tilmelder sig andre aftenskoler. Fakta - 4 nye hold i 2014 En del hold har kørt med overskud og 2 hold har kørt med underskud. Heraf 1 hold med planlagt underskud, da det er nystartet efterfødselshold, som forventes at blive en succes, når der kommer kendskab til holdet i Solbjerg og omegn. Lærerne har igen denne sæson været utrolig fleksible i.f.t. at tage et par ekstra på holdet. Udbudte hold forår 2014 Yoga 1-13 deltagere Yoga 2-13 deltagere Yoga-pilates - 13 deltagere Meditation - 13 deltagere Vinkursus - 14 deltagere Førstehjælp - 10 deltagere Madlavning for mænd - 11 deltagere Udbudte hold efterår 2014 Yoga 1-13 deltagere Yoga 2 14 deltagere Yoga-pilates - 15 deltagere Meditation - 10 deltagere Madlavning for mænd - 12 deltagere Vinkursus 19 deltagere Efterfødselsgymnastik 11 deltagere løbende optag Engelsk, Italiensk og kunsthistorie - aflyst p.g.a. for få tilmeldte Foredrag Foredrag om Thailand. Der er 6 tilmeldte. Underviser har tilbudt at afholde foredraget gratis for at gøre reklame for aftenskolen. KST SFRep doc 09/11/2014 7

8 Priser Priserne er uændret i 2014, men vil stige med ca. 1,5 kr. pr. lektion i 2015 med begrundelse i mindre lønstigning i 2014 samt mindre tilskud i Økonomi Der forventes en positiv udvikling af økonomien for 2014 begrundet i det større udbud af kurser samt flere tilmeldte på holdene. FKJ: Vi glade for CBL som aftenskoleleder og den gode udvikling med et varieret udbud. Peger på, at Aftenskolen ikke kun er for pensionister men også for yngre generationer. KST SFRep doc 09/11/2014 8

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1

SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 21-08-2013 15:57 Side 1 SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd i. Lægerne i Solbjerg...side 3 Nyt fra

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu juli-august 2014_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 18-06-2014 12:16 Side 1 SOLBJERG NU Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Der arbejdes hårdt her i sommervarmen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere