Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang."

Transkript

1 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november Anvendte forkortelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet. Bemærkninger efter forelæggelsen er anført i kursiv under de enkelte punkter. 1. Valg af dirigent. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang. Af Fællesrådets 50 foreninger var 19 repræsenteret på mødet med i alt 30 personer. Gert Malmkvist blev valgt som dirigent. Det blev konstateret, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse (ved FKJ). (Bilag 1) 2.1 Indledning. 2.2 Fællesrådet Medlemsudviklingen. Ansøgning om optagelse fra Foreningen Familierytmik Solbjerg. Optagelsen blev godkendt. 2.3 Byudviklingen. 2.4 Veje og Miljø. 2.5 Grønne områder. 2.6 Små korte. Outdoor Fitness. Kr til kunst i Solbjerg. Solbjerg NU. Hjemmesiden. Beretningen blev godkendt. 3. Udvalgsberetninger til godkendelse. 3.1 Beboerhusstyrelsen (Arne Andersen) (Bilag 2) 3.2 Solbjerg Aftenskole (Camilla Broo Lykkeberg) (Bilag 3) Beretningerne blev godkendt 4. Indkomne forslag. Ingen. 5. Oplæg og debat om anvendelse af det givne tilskud til kunst. Gennemgang af forløbet indtil nu ved BJ. Gruppens materiale, herunder aftenens oplæg, findes på Facebook gruppen "kunst i Solbjerg". Gruppen er ikke statisk, hvorfor interesserede er velkomne til at deltage i kortere eller længere perioder. Salen: Kr rækker vel ikke så langt. Sv. Nej, men det kan være en start. Yderligere betyder det, at vi har Kommunen med og dermed meget bedre muligheder for at søge f.eks. fonde om yderligere midler. Hvis vi finder det rigtige projekt, skal vi have de til at "yngle". KST SFRep doc 09/11/2014 1

2 Salen: Der må være mulighed for at få yderligere midler fra Kommunen. Salen: Er der en tidsgrænse? Sv. Nej. Der er ikke en klart defineret tidsgrænse, men det er nok hensigten, at vi skal have processen i gang snarest. Salen: Forslag om stenfigur e.l. i rundkørslen. Salen: Det må være gruppens opgave at vælge "den korte eller den lange vej" (jfr. JB's oplæg) afhængig af, hvor megen arbejdskraft der kan samles i gruppen. 6. Eventuelt. Intet. Forkortelser. BJ CBL FKJ FR FU F&K HB IP JSJ KST PS SUS Brian Jonassen Camilla Broo Lykkeberg Finn Krogslund Jensen. Solbjerg Fællesråd. Fællesrådets Forretningsudvalg. Fritids og Kulturforvaltningen. Henning Bramsen Ingelise Pedersen Jens Sejr Jensen Karsten Stær. Poul Smed. Sussie Olafsson Ref. Karsten Stær KST SFRep doc 09/11/2014 2

3 Finn Krogslund Jensen Bilag 1. Forretningsudvalgets beretning på Solbjerg Fællesråds ordinære repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fritidscenter mandag den 3. november 2014 kl Indledning. Jeg vil gerne indledningsvis henvise til de fremsatte bemærkninger på sidste repræsentantskabsmøde fra enkelte medlemmer om, at forretningsudvalgets beretning var for lang samt forslag om f. eks et lille indlæg/foredrag om et godt aktuelt emne med relevans for medlemmerne, og det da være forståeligt nok. Formålet med repræsentantskabsmødet i november som en form for midtvejsmøde har været orientering og drøftelse i relation til løbende sagsbehandlinger m.v., hvor repræsentantskabet jo som bekendt er højeste myndighed i henhold til vedtægterne f.eks. ved optagelse af nye medlemmer. Forretningsudvalget har tilkendegivet, at der kan være et behov for gennemgang af vore vedtægter, og her kunne man jo forestille sig, at der kunne drøftes, om der kun skulle være ét ordinært repræsentantskabsmøde om året, hvor vi jo har mulighed for løbende orienteringer direkte eller i Solbjerg NU og vores hjemmeside. Vi må da også fastslå, at der ikke er mange andre sammenslutninger herunder fællesråd, foreninger og virksomheder, der holder 2 generalforsamlinger om året. Det ville være dejlig at høre nogle tilkendegivelser fra repræsentantskabet om det. Salen: Er der tale om et ønske fra FU? Sv. Nej. Vi har blot lyttet til bemærkningerne på sidste repræsentantskabsmøde. I givet fald er det en vedtægtsændring, der vil komme til afstemning på et repræsentantskabsmøde. Tilbage til indledningen, så har vi denne gang forsøgt at gøre beretningen kortere, ligesom vi har indlagt et punkt 6 om vort kunstprojekt, hvor vi håber at få spørgsmål fra vore medlemmer og en god debat. Fællesrådet - Medlemsudviklingen Vi kan glæde os over at fremlægge ansøgning om optagelse fra Foreningen Familierytmik Solbjerg jævnfør vedtægternes 3 til Repræsentantskabets endelige godkendelse. Ansøgning med vedtægter opfylder til fulde teksten i 3, og efter godkendelse vil fællesrådet bestå af 51 medlemmer. Optagelsen blev godkendt. På repræsentantskabsmødet i maj blev det vedtaget, at medlemmer af forretningsudvalg Beboerhusstyrelse og deres husstand frit kan låne lokale i Fritidscentret til bryllupper, barnedåb, konfirmationer samt runde fødselsdage på givne fastlagte vilkår, som forretningsudvalget registrerer og administrerer. Evt. ændringer forelægges repræsentantskabet. Byudviklingen Desværre må vi konstatere, at der fortsat er sat en bremse for byggeriet i området ved Møddebro Parkvej, hvor Togfondens planer sammenholdt med Aarhus Kommunes uklare holdninger, gør det svært for beboerne i de berørte områder, når der tales fremtid. Spor Jylland har gjort et stort arbejde, og de har fremlagt en god plan, men indtil nu har den ikke haft gennemslagskraft nok. Solbjerg har også et stort behov for at få aktivitet af forskellig art til de ledige erhvervsarealer ved Solbjerg Hedevej, hvor fællesrådet gerne står til rådighed for samarbejde. Her kunne der også gøres mere for at få flere liberale erhverv. Så vi skal nok i gang med en aktiv kampagne, som kan gå på en bred indsats for at trække aktivitet til lokalområdet. Derimod står vi nu på et bedre grundlag, hvad dagligvareforretninger angår, hvor vi for nuværende er ganske godt dækket ind. KST SFRep doc 09/11/2014 3

4 Den 2. oktober var der indbudt til et informations- og borgermøde, som blev holdt på Solbjerg Bibliotek. Emnet var fremtidens lærings- og medborgercenter i Solbjerg herunder hvad skal et lokalt kulturelt samlingspunkt kunne og med hvilke aktiviteter. Hvad er det fremtidige perspektiv? For os er det vigtigt at fastholde biblioteket i en ny form i retning af et miniborgercenter med bibliotek, lokalarkiv og kulturarrangementer. Desværre var der for få deltagere. Fællesskaber uden grænser har været aktive og senest lørdag den med Åben By, hvor fællesrådet også var deltager sammen med flere andre. Der var flere aktiviteter i byen, og Fritidscentret med tegnekonkurrence for børn med udsigt til præmier, og Spor Jylland havde en fin stand, som trak et pænt besøgstal til Fritidscentret. Veje og Miljø Den nye rundkørsel Solbjerg Hovedgade-Solbjerg Hedevej er færdig anlagt, og ser ud til at fungere ganske godt. Her mangler vi nu blot at få anlagt fortovet fra rundkørslen op til Fakta, men det er med i dette projekt. Salen: Der mangler skiltning vedrørende rundkørslen. Sv. Det noterer vi. Salen: 40 km skilt mangler ved Det lille apotek. Sv. Det er der gjort opmærksom på, og vi er blevet lovet genopsætning af skiltet. Salen: Der er et væltet skilt/el-mast på hovedgaden. Vi har som led i sikring af trafik/skoleveje fået 40 km-område på Bøgevangen, hvor der er anlagt 2 bump, og der kommer et mere nu. Desuden P-forbud i den ene side på Elleskovvej, og så kommer der en krydsningshelle ud for Solbjerg Hedevej nr. 64. Det er et resultat af Aarhus Kommunes skolevejsanalyse fra 2010, som nu er kommet til Solbjergs liste, som ligger udenfor fællesrådets hænder at prioritere. Salen: Kendes tidspunkt for etablering af krydsningshelle på Hedevejen? Sv. Nej, ikke præcist. Salen: Cykelsti på Hedevejen savnes. Måske kunne rumlestriber hjælpe, mens vi venter. Salen: Hegn på Nordvejen/Onstedvej generer oversigten. Der menes at være retningslinjer for en sådan oversigt. Nærmere beskrivelse sendes til FU. Salen: Bevoksning langs stykket Parkvangen til Kærgårdsvej på Østergårdsvej gør det farligt at færdes der. Salen: Bækken trænger stærkt til oprensning. Salen: Der køres med alt for høj hastighed på hovedvejen. Sv. Forslag om kontrol eller hastighedsbegrænsning på 70 km noteret. Men på vort møde med Aarhus kommune om anlægsbudgettet, har vi genfremsat med høj prioritet en række projekter herunder har vi bedt om priser på hastighedsmålere til opsætning indtil, projekterne kan udføres. Vi afventer svar og påtænker at lave et møde for repræsentanter fra Grundejerforeningerne med overskriften Veje og stier i Solbjerg som en helhedsplan for Solbjerg. Sidste mandag havde de 5 fællesråd i Aarhus Syd søgt om foretræde i Teknisk udvalg om Beder-Bering vejen, hvor vi lagde stor vægt på, at der skal træffes valg om linjeføring nu, og vi har peget på den nordlige linje som mest hensigtsmæssig for vort område. Efterfølgende har der været rigtig god pressedækning af vores fremmøde og begrundelser med overskriften "en hastesag. KST SFRep doc 09/11/2014 4

5 Efter Byrådets behandling og beslutning bliver der indbudt til et stort borgermøde om sagen. Grønne områder Parkvæsenet kører med meget stramme budgetter, men vi mener dog, at vi i år har fået en rimelig standard i vort område. På det seneste møde med Teknik og Miljø blev følgende spørgsmål stillet: Kan der indgås samarbejdsaftale med fællesråd om tilsyn med de grønne områder? Vi søgte igen i år om blomsterløg, hvor vi fik en tildeling på 3000 løg, som nu er lagt ned, og vi kan glæde os til blomstringen på Solbjerg Hovedgade. Små korte: * Outdoor Fitness, som blev indviet i maj, har vi nu med et par rykkere fået færdig anlagt, hvor vi fik repareret P-pladsen ved Fritidscentret samtidig. Salen: Der mangler brugsvejledning til redskaberne. Sv. Noget er kommet op, men det kunne være mere udførligt. * kr. til kunst i Solbjerg, som vi er glade for. Mere om dette punkt under punkt 6, hvor Brian Jonassen vil fortælle noget mere om dette projekt. * Solbjerg NU kører godt og planmæssigt, hvor vi fortsat har stor opbakning fra vore annoncører, så vi har en god økonomi. Vi ønsker fortsat flere livstegn fra vore medlemmer. Men ingen tvivl om, at vi har et godt lokalt aktiv i Solbjerg NU, som også får anerkendelse fra Aarhus Kommune. Endelig er der stor tilfredshed med den aftale om omdeling, vi har med 8. klasse på Solbjergskolen. Hertil kommer som et godt supplement til Solbjerg NU vores hjemmeside, hvor vi har markant flere, der går ind på hjemmesiden. Det var bare det TAK! fkj. KST SFRep doc 09/11/2014 5

6 Arne V. Andersen Bilag 2. Beretning fra beboerhusstyrelsen Set og sket siden 5. maj. Af større begivenheder som huset har været brugt til kan nævnes: Lions Loppemarked over flere dage. Hobbyklubbens jubilæum med 93 spisende gæster, og det nyligt afholdte åbent hus arrangement. Udlejningen af huset er inde i en stille periode, og lejemålet til teoriundervisning er stoppet på grund af manglende elever. Medlemmernes brug af lokalerne er nogenlunde som det plejer at være. Der er indkøbt nye puder til stolene så vi alle kan sidde behageligt. Lions har sponseret pengene til indkøbet Den gamle radiator på loftet er udskiftet, og den gamle gulvbeklædning er blevet erstattet med ny korkbelægning. Udenomsarealet og parkeringsarealet har fået en lille lappeløsning med asfalt. Rengøringen af huset er, som det plejer, med Renata som aflønnet ansat og Ingelise, der holder øje med, at alt er, som det skal være. Beboerhusstyrelsen er glad for at alle, der bruger huset, er gode til at aflevere lokalerne i samme rengjorte og ryddelige tilstand, som de har modtaget dem i. Det håber vi vil fortsætte også fremover. En lille bøn til de, der lejer huset, HUSK AT SKRIVE I BOGEN, HVOR MANGE DELTAGERE DER ER TIL JERES MØDER. Vi skal indberette mødedeltagerantallet til kommunen. Fastnet telefonen i huset, der i dag kun kan bruges til at ringe 112 på, bliver opsagt. Derved kan der spares ca kr. om året. Alle har jo alligevel en mobil ved hånden Arne V. Andersen BeboerhusFormand Salen: Hvor mange gæster er salen godkendt til? Sv. Et entydigt svar er ikke så nemt. Det afhænger af bordopstilling m.v. Salen: Beboerhusstyrelsen bør lave en vejledning der skal desuden være et godkendelsesskilt fra brandmyndighederne. Salen: Lejepriserne er for høje. Sv. Det er Beboerhusstyrelsen ikke enig i. Priserne er uændrede gennem 7 år, og har været vurderet flere gange. KST SFRep doc 09/11/2014 6

7 Camilla Broo Lykkeberg Bilag 3. Beretning for Solbjerg aftenskole Lederberetning Udviklingen i aftenskolen går støt og roligt fremad. Solbjerg aftenskole har et mål om at blive kendt af borgerne i og omkring Solbjerg og dette mål er vi nærmere nu, hvor der bl.a. er kommet en hjemmeside. Vi har samtidig fået flere hold som henvender sig til den yngre målgruppe og flere hold i aftentimerne. Næste skridt på vejen er bedre viden om annonceringssteder og en facebookside. Facebook kan være måden at udbrede kendskab til aftenskolen og den kan være medvirkende til at finde frem til, hvad Solbjerg borgerne ønsker sig af aftenskolen. Min forventning til den fremtidige udvikling er, at vi til hver sæson kan udbyde mindst 1 nyt kursus og at vi skal evaluere på de hold der p.t. er i gang. I.f.t. annoncering i Solbjerg NU, vil vi fremadrettet annoncerer tidligere end før. Dette for at gøre opmærksomme på vores hold inden kursisterne tilmelder sig andre aftenskoler. Fakta - 4 nye hold i 2014 En del hold har kørt med overskud og 2 hold har kørt med underskud. Heraf 1 hold med planlagt underskud, da det er nystartet efterfødselshold, som forventes at blive en succes, når der kommer kendskab til holdet i Solbjerg og omegn. Lærerne har igen denne sæson været utrolig fleksible i.f.t. at tage et par ekstra på holdet. Udbudte hold forår 2014 Yoga 1-13 deltagere Yoga 2-13 deltagere Yoga-pilates - 13 deltagere Meditation - 13 deltagere Vinkursus - 14 deltagere Førstehjælp - 10 deltagere Madlavning for mænd - 11 deltagere Udbudte hold efterår 2014 Yoga 1-13 deltagere Yoga 2 14 deltagere Yoga-pilates - 15 deltagere Meditation - 10 deltagere Madlavning for mænd - 12 deltagere Vinkursus 19 deltagere Efterfødselsgymnastik 11 deltagere løbende optag Engelsk, Italiensk og kunsthistorie - aflyst p.g.a. for få tilmeldte Foredrag Foredrag om Thailand. Der er 6 tilmeldte. Underviser har tilbudt at afholde foredraget gratis for at gøre reklame for aftenskolen. KST SFRep doc 09/11/2014 7

8 Priser Priserne er uændret i 2014, men vil stige med ca. 1,5 kr. pr. lektion i 2015 med begrundelse i mindre lønstigning i 2014 samt mindre tilskud i Økonomi Der forventes en positiv udvikling af økonomien for 2014 begrundet i det større udbud af kurser samt flere tilmeldte på holdene. FKJ: Vi glade for CBL som aftenskoleleder og den gode udvikling med et varieret udbud. Peger på, at Aftenskolen ikke kun er for pensionister men også for yngre generationer. KST SFRep doc 09/11/2014 8

Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen (til 21.00), Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen.

Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen (til 21.00), Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen. Referat af forretningsudvalgsmøde den 250814. Forretningsudvalget: Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen (til 21.00), Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen. Beboerhuset:

Læs mere

Sussie Olafsson (til 19.45), Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen.

Sussie Olafsson (til 19.45), Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen. Referat af forretningsudvalgsmøde den 300315. Forretningsudvalget: Sussie Olafsson (til 19.45), Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen. Beboerhuset:

Læs mere

Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Brian Jonassen.

Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Brian Jonassen. Referat af forretningsudvalgsmøde den 270415. Forretningsudvalget: Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen, Karsten Stær, Brian Jonassen. Beboerhuset: Aftenskolen: Afbud:

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 2. november 2015. BJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 2. november 2015. BJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 2. november 2015. Anvendte forkortelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 05. maj 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 05. maj 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 05. maj 2014. Anvendte forkortelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 07. november BJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 07. november BJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 07. november 2016. Anvendte forkortelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet.

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 02. maj BJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 02. maj BJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 02. maj 2016. Anvendte forkortelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD. - herunder Solbjerg Aftenskole og Solbjerg Fritidscenter/Beboerhus

VEDTÆGTER FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD. - herunder Solbjerg Aftenskole og Solbjerg Fritidscenter/Beboerhus VEDTÆGTER FOR SOLBJERG FÆLLESRÅD - herunder Solbjerg Aftenskole og Solbjerg Fritidscenter/Beboerhus INDHOLD 1 NAVN 2 2 FORMÅL 2 3 MEDLEMSSKAB 2 4 REPRÆSENTANTSKABET 2 5 REPRÆSENTANTSKABSMØDER 3 6 DAGSORDEN

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den :

Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den : Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den 22.05.2017: 1. Valg af dirigent og referent. Benny Madsen valgt som dirigent og Hannah som referent. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet. referat Ordinær generalforsamling 25.2.2013 28 parceller repræsenteret, heraf 8 ved fuldmagt Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse

Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse I øjeblikket er nye vejanlæg i Aalborg Syd sendt ud i debat og deriblandt også Egnsplanvej, som kommer til at få indvirkning på borgerne fra Visse

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd. Torsdag den 28. april kl i Lokalcenter Rosenbakken

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd. Torsdag den 28. april kl i Lokalcenter Rosenbakken Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd Torsdag den 28. april kl. 19.30 i Lokalcenter Rosenbakken Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsudvalgets beretning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Stiftende generalforsamling RØDEKRO UDVIKLINGSRÅD

Referat Stiftende generalforsamling RØDEKRO UDVIKLINGSRÅD Referat Stiftende generalforsamling RØDEKRO UDVIKLINGSRÅD 1. Velkomst ved arbejdsgruppen Peer Heitmann Madsen bød velkommen 2. Valg af dirigent Landdistriktscoach Karsten Gram blev foreslået, og valgt

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FRØKÆRPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN FRØKÆRPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN FRØKÆRPARKEN Referat møde Ordinær Generalforsamling, afholdt den 1. marts 2016 kl. 20.00 Sted: Deltager: Borgerhuset, Mårslet 38 husstande Dagsorden: 1. Valg dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 30. august 2016, kl

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 30. august 2016, kl Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 30. august 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Kirsten Torp, Jens Dalsgaard, Ulla Spangtoft, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Janne E. Andersen, Johnny Hunt

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget.

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. Viborg, 1. juli 2009 Medlemsinfo fra den nye bestyrelse. Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. 1: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere