DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA"

Transkript

1 DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA ERFARING NR Flertallet af 263 adspurgte svineproducenter mener, at antibiotikaforbruget i deres egne besætninger har betydning i det samlede forbrug, og at resistente bakterier kan have alvorlige følger for mennesker. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION ELISABETH OKHOLM NIELSEN UDGIVET: 19. DECEMBER 2015 Dyregruppe: Fagområde: Alle Veterinært Sammendrag Forbruget af antibiotika kan reduceres med 12 % i løbet af de næste 5 år. Forbruget i egen besætning har betydning for det samlede forbrug. Resistente bakterier kan have alvorlige følger for mennesker. Det er tre udvalgte svar fra et spørgeskema udsendt i november I alt 263 svineproducenter har besvaret et omfattende spørgeskema om deres holdning, viden og praksis i forhold til brug af antibiotika til svin. Det er en svarprocent på 43,8 %. Det er hovedsageligt ejere (97 %) med i gennemsnit mere end 25 års erfaring med svineproduktion der har svaret. Tre ud af fire svarede, at de bruger mindre eller meget mindre antibiotika sammenlignet med andre besætninger. 1

2 En opsummering af besvarelserne er her præsenteret i punktform: Det nuværende antibiotikaforbrug (2013) ses som fornuftigt i forhold til antibiotikaresistens Der er bekymring for resistente bakterier, der har alvorlige følger for mennesker Der er solid viden om de grundlæggende forhold omkring antibiotika Dyrlægen har en central placering som rådgiver ved forebyggelse og behandling af sygdom Det angives, at tiltag såsom øget hygiejne og optimeret stimiljø, effektivt kan forebygge sygdom Der er stor opbakning til forsat reduktion af antibiotikaforbruget i den enkelte besætning Der er opbakning til intentionen i Gult kort ordningen Jeg er forpligtet til at lægge en plan sammen med min dyrlæge om at reducere antibiotikaforbruget i min besætning til et vist niveau. Min dyrlæge følger op på planen, men der var en klar uvilje overfor sanktioner i forbindelse med højt antibiotikaforbrug. Baggrund Antibiotika er vigtige redskaber til at håndtere infektioner hos mennesker og dyr. Risikoen for, at bakterier udvikler resistens, har ført til indførsel af restriktioner i anvendelsen af antibiotika til behandling af svin. Da svineproducenterne i praksis administrerer antibiotikabehandlingerne, så er der behov for viden om, hvordan svineproducenter ser på brugen af antibiotika. Dette er undersøgt i flere europæiske lande [1,7]. I de sidste fem år har der fra myndigheder og samfund været et intensiveret fokus på forbruget af antibiotika i dansk svineproduktion. I international sammenhæng er det danske antibiotikaforbrug til produktionsdyr lavt. Eksempelvis brugte Danmark 44 mg per population unit; Holland brugte 75 mg, Belgien brugte 161 mg og Tyskland brugte 205 mg/population unit i 2012 [2]. Siden 1995 har lovgivningen givet svineproducenter mulighed for at tage beslutning og gennemføre behandlinger med antibiotika i egen besætning. Svineproducenten og dennes medarbejdere er dermed vigtige aktører i anvendelse af antibiotika til behandling af grise. Denne undersøgelse er en del af MINAPIG projektet, der omfatter deltagere fra seks europæiske lande: Schweiz, Tyskland, Frankrig, Belgien, Sverige og Danmark [3]. Projektet har været i gang siden Det danske bidrag er to spørgeskemaundersøgelser, der skal afdække, hvilken viden og holdning svineproducenter og svinedyrlæger har i forhold til brug af antibiotika. Her rapporteres en opsummering af de danske svineproducenters besvarelser. 2

3 Materiale og metode Det anvendte spørgeskema blev udarbejdet i MINAPIG-projektgruppen. Spørgsmålene blev stillet med det formål at afdække viden, holdninger og egen praksis i forhold til behandling og forebyggelse af sygdom hos grise. Spørgeskemaet kan rekvireres hos Videncenter for Svineproduktion. Spørgeskemaet var trykt som et hæfte på 8 sider, hvor besvarelserne hovedsageligt bestod i afkrydsning af svarmuligheder. De udfyldte skemaer blev indlæst maskinelt af MINAPIGsamarbejdspartneren i Schweiz. Der blev udsendt 600 spørgeskemaer med post til tilfældigt udtrukne svineproducenter i CHR registreret, der havde mere end 100 slagtesvin eller 30 årssøer. Spørgeskemaet var opdelt i fire områder A. Antibiotikaforbruget i din besætning og dine erfaringer med antibiotika B. Din holdning til antibiotika i svineproduktion og antibiotikaresistens C. Din holdning til reduktion af antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion D. Dit samarbejde med besætningsdyrlægen Indholdet i spørgeskemaet var formuleret som udsagn, som svineproducenten kunne besvare ved afkrydsning på en skala. I spørgsmål om praksis ved sygdomsudbrud, var der eksempelvis: Hvis ca. 10 % af slagtesvin i en sektion viser tegn på sygdom som f.eks. luftvejsproblemer.... Her skulle producenten svare Jeg påbegynder straks antibiotikabehandling på en 5-trins skala, hvor 1=aldrig og 5=altid. I de spørgsmål, der dækkede svineproducentens holdning til antibiotika, var det udsagn, hvor svineproducenten kunne afkrydse sin grad af enighed i udsagnets rigtighed, på en 6-trins skala fra 1=helt uenig til 6=helt enig. Den sidste type udsagn dækkede viden om antibiotika, disse udsagn var udformet som sand/falsk udsagn. Eksempler på spørgsmål er vist i figur 1. 3

4 Figur 1: Udsnit fra spørgeskemaet med de 3 typer af udsagn, der dækker egen praksis, holdning til antibiotikabrug og viden om antibiotika. I et spørgsmål om mulighed for reduktion af antibiotikaforbruget kunne der besvares med afkrydsning i 11 kategorier fra 0 % til 100 %. Slutteligt blev der spurgt til alder, køn, års erfaring med svineproduktion, andel indkomst fra svineproduktion, rolle i forhold til besætningen: ejer/leder/medarbejder og størrelsen på besætningen. Samlet set omfattede spørgeskemaet 91 spørgsmål eller udsagn, hertil kom seks spørgsmål om respondenten selv. 4

5 Resultater og diskussion Spørgeskemaerne blev udsendt d. 6. november 2013 med svarfrist d. 6. december Der blev udsendt remindere d.7. december med frist d. 6. januar. Der indkom 263 besvarelser frem til d. 28. januar Der blev udsendt 600 spørgeskemaer, og der blev modtaget 263 besvarelser (43,8 %), der næsten alle var komplette. Den gennemsnitlige persona, der besvarede undersøgelsen, var en mand (97 %), der var 48 år gammel og havde arbejdet med svineproduktion det meste af livet, med 27 års erfaring i gennemsnit. Han havde svineproduktion som hovedindkomst, udgørende mere end 50 % af indkomsten. Respondenten var i næsten alle tilfælde ejer af en svineproduktion (93,5 %). Flertallet havde sohold, 37 % med slagtesvineproduktion og 18 % uden slagtesvineproduktion, de havde i gennemsnit hhv. 706 årssøer og 682 årssøer. 45 % af besvarelserne kom fra slagtesvineproducenter, der havde fra 60 til slagtesvin, i gennemsnit A. Antibiotikaforbruget i din besætning og dine erfaringer med antibiotika De fleste respondenter svarede, at de brugte lidt mindre antibiotika end i andre besætninger (48,6 %), 26,4 % svarede, at de brugte meget mindre, og 21,8 % svarede, at de brugte cirka det samme som andre besætninger. Kun 3,2 % svarede, at de brugte lidt mere og ingen svarede, at de brugte meget mere antibiotika. Formålet med en antibiotikabehandling blev beskrevet i tre udsagn, der dækkede forbyggende anvendelse, for at begrænse et forventet udbrud, når enkelte dyr er syge, eller som helbredende behandling. Der kunne svares på en 6 trins skala fra helt usandsynligt (1) til meget sandsynligt (6). Langt de fleste (87 %) svarede, at det var overvejende sandsynligt (svar 5 og svar 6 på skala), at de bruger antibiotika til at behandle og helbrede de grise, som viser tegn på sygdom. 31 % svarede, at det var overvejende sandsynligt, at de bruger antibiotika til at begrænse et forventet udbrud af smitsom sygdom i en flok, når enkelte dyr viser tegn på sygdom. Kun et fåtal på 13 % svarede, at det var overvejende sandsynligt, at de bruger antibiotika til at forebygge spredning af smitsomme sygdom før der ses tegn på sygdom. Der blev dernæst spurgt til, om der nogensinde har været situationer, hvor en antibiotikabehandling ikke havde effekt. For eksempel Jeg eller mine ansatte måtte øge dosering af antibiotika til behandling af grise, da den hidtidige dosering ikke længere havde effekt. Det var kun 9,8 % af respondenterne, der havde oplevet dette (Figur 2). Der var derimod 42,5 %, der havde oplevet, at Min dyrlæge har foreslået mig at skifte behandlingsstrategi for at reducere risikoen for resistens (Figur 2). 5

6 100% 80% 60% 40% 20% Ved ikke Nej Ja 0% Øge dosering til grise for at opnå effekt Dyrlæge har skiftet antibiotika for at reducere resistens Figur 2. Fordeling af besvarelser til to spørgsmål, der indkredser, om man nogensinde har oplevet en situation, hvor der har været tegn på resistensudvikling. Anvendelse af flokbehandling ved sygdomsbehandling har været mødt med en del kritik i offentligheden, da behandling af alle dyr i en gruppe, alt andet lige medfører et højere antibiotika forbrug. Omvendt er det fremført, at det kan være fagligt korrekt at give hele flokken behandling, hvis der er sygdom i en større andel af dyrene, da resten af dyrene vil være udsat for et højt smittetryk og kan være i en inkubationsfase (metafylakse) [6]. Ken sokke-rapport nr % 80% 60% 40% 20% 5=altid =aldrig 0% Pattegrise Smågrise Slagtesvin Figur 3. Fordeling af besvarelser til tre spørgsmål, der handler om, hvorvidt man vil iværksætte en flokbehandling af alle grise i en sektion, hvis 10 % af grisene er syge. Her blev der spurgt til en situation, hvor 10 % af grisene er syge. Kun 5 % ville altid give hele flokken behandling, hvis der var lungebetændelse hos slagtesvin. Hvis der var diarré hos 10 % af pattegrisene i en sektion, så ville 9 % af svineproducenterne altid behandle alle pattegrise. Og hvis der var diarré hos 10 % af smågrisene i en sektion, så ville 15 % af svineproducenterne altid behandle hele flokken i sektionen. 6

7 B. Din holdning til antibiotika i svineproduktion og antibiotikaresistens Dette afsnit indeholdt 18 faktuelle udsagn om antibiotika og resistens. Det var spørgsmål som f.eks. For at forhindre antibiotikaresistens, bør man kun behandle svin med bredspektret antibiotika, hvor 82,5 % svarede det korrekte svar nej. Samlet var 77,4 % af svarene på de 18 udsagn korrekte. Det var et rigtigt pænt resultat, da nogle af spørgsmålene krævede, at man har fulgt med i antibiotikadebatten og havde diskuteret emnet f.eks. med besætningsdyrlægen. Også med tanke på, at mange af de svineproducenter, der besvarede spørgeskemaet, havde gået på landbrugsskole for mere end 25 år siden, må det konkluderes at vidensniveauet var godt. To af spørgsmålene i dette afsnit omhandlede muligheder for at reducere antibiotikaforbruget. 86,9 % var enige i, at vaccination mod virussygdomme kan reducere antibiotikaforbruget i en besætning betydeligt, og næsten alle (93,8 %) var enige i, at systematisk rengøring, desinfektion og gnaverbekæmpelse er blandt de mest effektive alternative tiltag til forebyggelse af sygdom. Forekomst af MRSA (methicillin resistente stafylococcus aureus) hos svin i flere europæiske lande var baggrund for, at der var medtaget tre spørgsmål om MRSA i denne spørgeskemaundersøgelse, der også gennemføres i Sverige, Tyskland, Frankrig, Belgien og Schweiz. Der har været fokus på MRSA bærerstatus hos svin og mennesker, der arbejder med svin, i Danmark siden 2008, hvor Videncenter for Svineproduktion gennemførte en undersøgelse blandt deltagere på Kongres for Svineproducenter. Svar på de tre spørgsmål om MRSA er vist i boksen herunder. 64 % ved, at MRSA godt kan smitte fra svin til mennesker 70 % ved, at MRSA bakterier er resistente overfor en lang række antibiotika 81 % ved, at mennesker eller svin, der bærer MRSA bakterier, ikke nødvendigvis er syge Besvarelserne viste, at flertallet var næsten enig eller helt enige (svarkategori 5 og 6 på en 6-trins skala) i, at antibiotika er nemt og hurtigt at bruge (57,3 %), at antibiotika er rentabelt (57,5 %), at antibiotika virker hurtigt på svin (66,7 %) og ikke mindst, at dyrene bliver hurtigere raske, når de har fået antibiotika (83,8 %). Når det kom til ulemperne ved brug af antibiotika, så var det kun et fåtal (19,6 %) der var helt eller næsten helt enige i et udsagn såsom: brugen af antibiotika til svin udgør en sundhedsrisiko for mennesker. Der var en tredjedel (37,9 %), der var helt eller næsten helt enige i, at problemerne med antibiotikaresistens er stærkt overdrevne. Et flertal (75,1 %) var helt enige eller næsten helt enige (kategori 5 og 6) i, at det nuværende (2013) niveau af antibiotikaforbrug i dansk svineproduktion er fornuftigt i forhold til antibiotikaresistens og 63,1 % var helt enige eller næsten helt enige i, at det har 7

8 alvorlige følger for mennesker, som bærere resistente bakterier, som mange antibiotika ikke virker mod. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nuværende (2013) niveau af antibiotikaforbrug er fornuftigt iforhold til resistens Resistente bakterier har alvorlige følger for mennesker 6=helt enig =helt uenig Figur 4. Fordeling af besvarelser til to spørgsmål, der handler om holdning til forbrug af antibiotika til svin i forhold til resistens på en 6-trins skala. C. Din holdning til reduktion af antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion Som et gennemsnit angav svineproducenterne, at antibiotikaforbruget vil kunne reduceres med 12 % i løbet af de næste 5 år. Spørgsmålet, der blev stillet i november 2013 lød: Set i forhold til antibiotikaforbruget i din besætning i dag, hvor stor en procentdel vil du da vurdere, at det er muligt at reducere det med i næste 5 år og stadig holde det økonomisk rentabelt for din besætning. En tredjedel af svineproducenterne syntes ikke, at en reduktion af antibiotikaforbruget i deres besætning er mulig, mens resten af besvarelserne var, at en reduktion er mulig. Fordelingen af besvarelserne på spørgsmålet om realistisk reduktion af antibiotika er vist i figur 5. 14; 5% 10; 4% 3; 1% 46; 18% 87; 34% 0% 10% 20% 30% 40-50% % 99; 38% Figur 5. Fordeling af 259 besvarelser på spørgsmål om mulig reduktion af antibiotikaforbruget inden for en 5 års periode fra

9 I december 2013 havde de danske svineproducenter kendt til Gult-Kort-systemet i 3 år, hvor det oprindeligt var målet at reducere antibiotikaforbruget med 10 %. Dette mål blev nået med en 13 % reduktion i anvendte kilo aktivt antibiotika i 2013 sammenlignet med 2009 [4]. Besvarelserne af spørgeskemaet tyder på, at svineproducenterne fortsat har fokus på reduktion af antibiotikaforbruget i december Men allerede to måneder senere, d. 1/3 2014, kom en ny bekendtgørelse, der fulgte op på de politiske aftaler i Veterinærforlig II fra Gult-Kort-grænserne blev dermed sænket med mellem 8 og 16 procentpoint (Tabel 1), og samtidigt blev beregningen af de daglige doser ADD også ændret, så der i mange tilfælde skal mindre antibiotika til en standard dosis. De nye ambitiøse grænser, der yderligere skærpes af ADD beregningsmetoden betyder, at den udvikling som en del respondenter ifølge besvarelsen så som en realistisk mulighed indenfor en femårs periode, i praksis kan blive gennemført inden udgangen Tabel 1: Gult kort grænser som angivet af FVST [5], med angivelse af procentvis ændring. Gult kort grænse d.1/ Gult kort grænse d.1/ Gult kort grænse d. 1/ Procentvis reduktion fra 2013 til 2014 Smågrise 28 ADD 25 ADD 22,9 ADD 8,4 % Slagtesvin 8 ADD 7 ADD 5,9 ADD 15,7 % Søer 5,2 ADD 5 ADD 4,3 ADD 14 % De 263 svineproducenter, der besvarede spørgeskemaet, var ganske positive overfor en mulig reduktion af antibiotikaforbruget i egen besætning. Flertallet (66,5 %) var helt enige eller næsten helt enige i udsagnet Jeg vil gerne reducerer antibiotikaforbruget i min besætning, og 64,9 % syntes, at selv lidt har også ret, så jeg mener, at det er vigtigt at reducere antibiotikaforbruget i min besætning. Reduktion af antibiotikaforbruget i en enkelt besætning kan virke som en dråbe i havet, men der var kun 30,5 %, der var helt enige eller næsten helt enige i dette udsagn. 100% 80% 60% 40% 6=helt enig % 3 0% Jeg vil gerne reducere forbruget i min besætning Lidt har også ret, så jeg mener at det er vigtigt at reducere forbruget i min besætning 2 1=helt uenig Figur 6. Fordeling af besvarelser til to spørgsmål, der handler om holdning til forbrug af antibiotika i egen besætning på en 6-trins skala. 9

10 Svineproducenternes svar på deres accept af en række udsagn om politiske tiltag til reduktion af antibiotikaforbruget blandt svin er vist i figur 7. Tre af de fem tiltag har været gældende i Danmark siden Det gælder forpligtelse til at lægge en plan, overvågning af antibiotikaforbruget og benchmarking af den enkelte besætnings forbrug og Gult Kort. Et flertal af producenterne (62,2 %) var helt enige eller næsten enige i Jeg er forpligtet til at lægge en plan sammen med min dyrlæge om at reducere antibiotikaforbruget i min besætning til et vist niveau. Min dyrlæge følger op på planen.. Knapt halvdelen (46,2 %) syntes, at Vetstat og benchmarking med andre besætninger er et godt tiltag. Kun en femtedel af svineproducenterne (21,2 %) var helt enig eller næsten enige i, at Hvis antibiotikaforbruget i min besætning er for højt, får jeg en bøde og bliver pålagt at nedbringe forbruget. Disse spørgsmål var som de øvrige spørgsmål også del af undersøgelsen i de andre europæiske lande i MINApig. I Danmark kan implementering af Gult Kort-ordningen ses som dels en bøde og blive pålagt at nedbringe forbruget og forpligtelse til at lægge en plan for reduktion. Her ses en bred accept af det bløde tiltag med at lægge plan, mens det hårde tiltag med pålagt reduktion ikke samler så stor tilslutning. Forpligtelse til at lægge plan sammen med dyrlægen Benchmark, som VetStat Kompensation for betydelig reduktion Bonus, hvis jeg anvender alternativer Bøde og pålagt reduktion (Gult kort) 1=helt uenig =helt enig 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 7. Fordeling af svineproducenters holdning til fem udsagn, der handler om holdning til politiske tiltag til reduktion af forbrug af antibiotika på en 6-trins skala. Svarene på fire udsagn, der handlede om i hvor høj grad svineproducenten anvender eller planlægger at anvende tiltag til forebyggelse af sygdom i besætningen, ses i figur 8. Rengøring og desinfektion samt optimalt stimiljø (ventilation, fugt, temperatur) anvendes allerede hos langt de fleste, hhv. 84,3 % og 83,3 %. En fjerdedel (25,5 %) anvender ikke vaccination f.eks. mod PCV2 og mycplasmalungesyge og har ingen intentioner om at begynde vaccination. Med hensyn til mycoplamalungesyge kan det tænkes, at besætningen var deklareret fri for myc, så vaccination vil ikke have relevans. Denne information var ikke medtaget. Deklaration for sygdomme er ikke udbredt i 10

11 de øvrige lande i MINApig projektet, så derfor har dette ikke været del af spørgeskemaet. En lavere belægningsgrad gennemføres hos 33,5 % af producenterne. Rengøring og desinfektion Optimalt stimiljø Øget vaccination Lavere belægningsgrad Anvender ikke, vil ikke anvende Ville gerne, men kan ikke Vil gerne, og ved hvordan Anvender allerede 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 8. Fordeling af svineproducenters holdning til fem udsagn, der handler om holdning til politiske tiltag til reduktions af forbrug af antibiotika på en 6-trins skala. Svineproducenterne tog også stilling til, om de forskellige tiltag til forebyggelse af sygdom var effektive, og om de var billige. Svarene fremgår af figur 9. Rengøring og desinfektion ses som effektivt af langt de fleste (svarkategori 5 og 6) (88,0 %), mens 39,4 % syntes, at det er billigt. Lavere belægningsgrad anses for at være effektivt af halvdelen (49,8 %) af svineproducenterne, men kun 12,2 % er enige i, at det er billigt. Næsten alle (90,3 %) er helt enige eller næsten helt enige i, at optimalt stimiljø er effektivt til forebyggelse af sygdom hos svin, mens halvdelen (46,6 %) angav, at det er billigt. De fleste svineproducenter (77,8 %) var enige i, at øget vaccination forebygger sygdom, men kun 19,6 % syntes at det er billigt at vaccinere. Rengøring og desinfektion er billigt Rengøring og desinfektion er effektivt Lavere belægning er billigt Lavere belægning er effektivt Optimalt stimiljø er billigt Optimalt stimiljø er effektivt Øget vaccination er billigt Øget vaccination er effektivt 1=helt uenig =helt enig 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 9. Fordeling af svineproducenters holdning til fire sygdomsforebyggende tiltags effektivitet og økonomi på en 6-trins skala. 11

12 D. Dit samarbejde med besætningsdyrlægen Spørgeskemaets sidste del, der handlede om samarbejdet mellem svineproducenten og besætningsdyrlægen er illustreret i figur 10. Figur 10. Fordeling af svineproducenters holdning til deres samarbejde med besætningsdyrlægen på en 6-trins skala. (graf skal bearbejdes/eon) Det overordnede indtryk er, at der er et tæt og tillidsfuldt forhold mellem rigtig mange svineproducenter og deres besætningsdyrlæge. Svineproducenterne svarede, at de var helt enige eller næsten helt enige i, at deres dyrlæge er ekspert (84,6 %), at de stoler på dyrlægens rådgivning (83,0 %), at dyrlægen er den vigtigste person, når det drejer sig om sygdom hos svin (89,3 %) og dyrlægen hjælper med at implementere alternative tiltage til forebyggelse og helbredelse (82,5 %). De fleste svineproducenter (83,8 %) angav, at deres dyrlæge først udskriver antibiotika efter at have undersøgt svinene. Der var dog en fjerdedel (27,8 %) af svineproducenterne, der angav, at de kun bruger deres dyrlæge til at få udskrevet den medicin, der er brug for. Hvilket ikke helt stemmer overens med de ovenstående udsagn, der giver et billede af, at de fleste svineproducenter har nytte af den rådgivning og sparring, de får med besætningsdyrlægen. Danske svineproducenter ligger på linje med svineproducenter i Schweiz Den første undersøgelse af svineproducenters holdning til antibiotika blev publiceret internationalt i 2014 [1]. Undersøgelsen omfattede 66 svineproducenter fra Schweiz, der besvarede et spørgeskema, hvor der er sammenfald med en del spørgsmål i nærværende undersøgelse. De danske svineproducenters svar ligger på linje med svarene fra Schweiz. Det var spørgsmål omkring virkning af antibiotika, bekymring for resistens og samarbejdet med dyrlægen. I Schweiz må dyrlægen sælge antibiotika, og svineproducenterne i undersøgelsen mente ikke, at et forbud vil reducere antibiotikaforbruget. Derimod var svineproducenterne i Schweiz positive over for politiske tiltag med bonus eller kompensation - tiltag som de danske svineproducenter ikke så som nyttige tiltag. 12

13 Konklusion Denne undersøgelse giver indblik i danske svineproducenters holdning, viden og praksis på antibiotikaområdet. I alt 263 svineproducenter besvarede et spørgeskema udsendt i november De væsentligste resultater er her sammenfattet i punktform: Det nuværende antibiotikaforbrug (2013) ses som fornuftigt i forhold til antibiotikaresistens Der er bekymring for resistente bakterier, der har alvorlige følger for mennesker Der er solid viden om de grundlæggende forhold omkring antibiotika Dyrlægen har en central placering som rådgiver ved forebyggelse og behandling af sygdom Det angives, at tiltag såsom øget hygiejne og optimeret stimiljø effektivt kan forebygge sygdom Der er stor opbakning til forsat reduktion af antibiotikaforbruget i den enkelte besætning Der er opbakning til intentionen i Gult Kort-ordningen Jeg er forpligtet til at lægge en plan sammen med min dyrlæge om at reducere antibiotikaforbruget i min besætning til et vist niveau. Min dyrlæge følger op på planen, men der var en klar uvilje overfor sanktioner i forbindelse med højt antibiotikaforbrug. Referencer [1] Visschers, V.H.M, Iten, D.M, Riklin, A., Hartmann, S., Sidler, X., Siegrist, M Swiss pig farmers perception and usage of antibiotics during the fattening period. Livestock Science 162 (2014) [2] Anon. (2014) Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in Fourth ESVAC report from European Medicines Agency [3] MINApig hjemmeside [4] Nielsen, E.O, Kruse, A.B., Alban, L., (2014). Danish experience regarding management of the risk associated with use of antimicrobials in pigs effect of the Yellow Card Scheme. Congress for Responsible use of antibiotics in animals, Amsterdam, 29 september- 1. Oktober [5] Anon. Grænseværdier for antibiotikaforbrug (2014) Fødevarestyrelsens hjemmeside søgt den 30. juli 2014 [6] Pedersen K. S. (2014) Anbefalinger omkring diagnostik af diarrésygdomme hos smågrise og slagtesvin version 2. Rapport nr. 42 Videncenter for Svineproduktion [7] Vissschers, V.H.M, Bachans, A., Collineau, L., Iten, D., Loesken, S., Potsma, M.. Belloc, Dewulf J., Emmanuelson, U., Grosse-Beilage, E., Sigrist, M., Sjölund, M., Strärk, K.D.C. (2014) Pig farmers perception of antimicrobial usage, antimicrobial resistance and policy measures to reduce antimicrobial usage in Belgium, France, Germany, Sweden and Switzerland. Submitted to Preventive Veterinary Medicine July

14 Deltagere Statistiker: Jens Vinther Sekretær: Winie Larsen Tak til svineproducenter, der bidrog med deres besvarelser og gode kommentarer Afprøvning nr Aktivitetsnr.: GUDP Journalnr.: //PB// Tlf.: Fax: en del af Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse. Ansvar: Informationerne på denne side er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov. Videncenter for Svineproduktion er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer. 14

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED MEDDELELSE 990 En ny vaccine mod mykoplasma-ledbetændelse (Mycoplasma hyosynoviae) er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet. Vaccinen er testet

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE Støttet af: SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE MEDDELELSE NR. 988 & European Agricultural Fund for Rural Development Splitmalkning for råmælk er afprøvet i to besætninger. Grise født om natten blev splitmalket

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber?

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Cost / benefit analyse på lægemiddelomkostninger v. Helle D Kjærsgaard Svinefagdyrlæge MBA Medicinforbrug DB tjek/regnsskab Top 5 Gennemsnit

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED Støttet af: ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED NOTAT NR. 147 Den danske puljenotering følger den tyske Nord-West notering med 4 ugers forsinkelse i gennemsnit. Drivkræfterne bag

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.2012. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.

Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.2012. Dyrlægeaften, KHL, 10.10. Dyrlægeaften, KHL 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk 1 Hvad er planen? Generelt om vaccinationer i soholdet hvad er nødvendigt? Dybdegående omkring PCV-2 vaccination skal/skal

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Finn Udesen WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Smågriseeksport 8.000.000 7.000.000

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG Støttet af: FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG MEDDELELSE NR. 1004 Anlæg fra ACO Funki havde større usikkerhed end anlæg fra Big Dutchman og SKIOLD ved udfodring af

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko.

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko. Kom godt i gang med RiBAY Risikostyring ved hjælp af RiBAY består af følgende seks trin: 1. Indtastning af systemvariable og budgettal 2. Indtastning af Køb og salg 3. Kalibrering af udgangspunktet for

Læs mere

Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug. Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø

Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug. Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø Intro: Helle Haugaard Jessen, Dyrlæge, HyoVet Erik Damsted,

Læs mere

EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU

EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU MEDDELELSE NR. 979 Slagtesvineproduktion med alt-ind alt-ud-drift på ejendomsniveau gav en

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere