VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA"

Transkript

1 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX NIELS LOMBORG ADVOKAT (H) FLEMMING HUESS ADVOKAT HD CVR-NR.: DANSKE BANK KT LMH/mlf VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Bolignet-Aarhus smba (herefter BNAA). Foreningens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål Foreningens formål er, med fokus på lave omkostninger og med udgangspunkt i den oprindelige etablering og drift af telefoni og datanet, at drive en moderne virksomhed med tilbud af tilsvarende ydelser indenfor kommunikation, oplysning mv. og dertil hørende service og support mv.

2 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N side 2 af 11 Det er således foreningens formål at sikre, at beboere og lejere hos foreningens medlemmer tilbydes foreningens ydelser på de mest favorable vilkår. Foreningen har således ikke under nogen form til formål at generere overskud til udlodning til foreningens medlemmer, jf. 12. Herudover er det foreningens formål at kunne drive handel og rådgivningsvirksomhed indenfor samme områder eller tilsvarende, i det omfang dette falder naturligt sammen med foreningens øvrige virksomhed. Stk. 2 Det er foreningens formål at tilbyde foreningens ydelser til ikke-medlemmer/kunder i det omfang, dette støtter foreningens øvrige aktiviteter eller skønnes formålstjenligt. 2A. Som medlemmer forstås boligorganisationer og afdelinger heri, kollegier, ungdomsboliger, boligbebyggelser, institutioner (herunder undervisningsinstitutioner), andelsboliger, grundejerforeninger og erhvervslejemål m.v.. Medlemmer underskriver ved deres indtræden tilslutningsaftale. Medlemmet er fuldt medlem, når medlemmet har betalt det deri indeholdte tilslutningsgebyr. 3. Foreningens ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen med forskudt valgperiode. Ved første valg efter vedtagelsen af disse vedtægter vælges den samlede bestyrelse således, at fire medlemmer vælges for en 2-årig periode og tre medlemmer vælges for en 1-årig periode, således at den forskudte valgperiode er iværksat herefter. Der vælges ved hver årlig generalforsamling to suppleanter til bestyrelsen, en 1. og en 2. suppleant. Disse vælges for 1 år ad gangen.

3 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N side 3 af 11 Valgbare til bestyrelsen er siddende bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter, der giver møde på generalforsamlingen og kun disse. Indstilling af kandidater til bestyrelsen kan foretages af siddende medlemmer af bestyrelsen og de på generalforsamlingen mødte repræsentanter. Stk. 4. Umiddelbart efter valget fastsætter bestyrelsen sin forretningsorden. Efter afholdelsen af hver årlig generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede ved et forud indvarslet møde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk suppleant til bestyrelsen samt foreningens daglige leder har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men ikke stemmeret. 2. suppleant har således ikke ret til at deltage i møderne. Stk. 7. Når fire bestyrelsesmedlemmer skal vælges, jf. 3, stk. 2, kan hvert medlem stemme på 2 af de personer, der skal vælges. Når tre bestyrelsesmedlemmer skal vælges, jf. 3, stk. 2, kan hvert medlem stemme på 1 af de personer, der skal vælges. Ved valg af suppleanter stemmer hvert medlem på en af de opstillede personer. Hvert medlem har én stemme pr. lejemål. Stk. 8. Bestyrelsens formand eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer indkalder med mindst 8 dages varsel til bestyrelsesmøderne, som afholdes mindst én gang i kvartalet.

4 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N side 4 af 11 Stk. 9. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol vedrørende det på bestyrelsesmøderne besluttede. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 4. Tegningsret Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf ét skal være formand eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den daglige leder i forening med foreningens formand eller i forening med to medlemmer af bestyrelsen. 5. Daglig administration Bestyrelsen ansætter en daglig leder. Foreningens daglige leder refererer til formandskabet. 6. Regnskab Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsperiode, der følger kalenderåret, løber fra 1. januar 2009 til 31. december Stk. 1A. Sidste regnskabsperiode forlænges og løber fra den 1. august 2007 til 31. december Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

5 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N side 5 af 11 Senest 1 uge før den ordinære generalforsamling fremsendes et revideret regnskab til foreningens medlemmer. Det reviderede regnskab skal samtidig være tilgængeligt for medlemmernes brugere. 7. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Bestyrelsen indkalder skriftligt med angivelse af tid og sted medlemmerne til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. Stk. 4. På generalforsamlingen vælges en referent, der udarbejder et beslutningsreferat. Beslutningsreferatet underskrives af referent og dirigent og udsendes til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen. Stk. 5. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf. 4. Bestyrelsens fremlæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år og godkendelse heraf. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for igangværende år og forslag til kontingent for igangværende år. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af to suppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Indkomne forslag. 10. Eventuelt.

6 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N side 6 af 11 Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslaget skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog 10 og 12. Stk. 8. Det enkelte medlem vælger op til to personer som repræsentanter på generalforsamlingen. Hvert medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. Som repræsentant og fuldmægtig kan vælges enhver myndig person, som medlemmet udpeger, også ikke-beboere. Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen. Såfremt ¼ af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen ønsker afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal denne indkaldes til afholdelse inden 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget påkrav herom med behørig dokumentation for, at påkrav er fremsat af mindst ¼ af foreningens medlemmer eller et flertal af bestyrelsen. Den indvarslede generalforsamling indkaldes med minimum 2 ugers varsel. Stk. 10. Der forholdes med hensyn til indkaldelse og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, som ved ordinær generalforsamling. Dog skal dagsordenen under en ekstraordinær generalforsamling mindst indeholde punkterne 1 og 2 i henhold til stk Økonomi og kontingent Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen under hensyntagen til foreningens økonomi. Det er muligt at fastsætte differentierede kontingenter for enkeltmedlemmer, i det omfang differentieringen er udtryk for differentieret serviceniveau overfor enkeltmedlemmer eller enkeltmedlemmers lejere / beboer.

7 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N side 7 af 11 Bestyrelsen kan i regnskabsårets 4. kvartal fastsætte et foreløbigt kontingent gældende 3 måneder efter udgangen af den måned, hvori de enkelte medlemmer har fået meddelt den foreløbige kontingentfastsættelse. Kontingentet bliver endeligt, såfremt dette godkendes på den ordinære generalforsamling. Såfremt generalforsamlingen ikke godkender kontingentet er dette fortsat bindende indtil det herefter af generalforsamlingen fastsatte kontingent træder i kraft jf. bestemmelsen nedenfor. Generalforsamlingens ændring af kontingent, jf. bestemmelsen nedenfor sker kun for fremtiden. Såfremt generalforsamlingen ændrer det foreløbigt fastsatte kontingent træder det af generalforsamlingen fastsatte endelige kontingent i kraft 3 måneder efter udgangen af den måned, hvori generalforsamlingen har været afholdt. Bestyrelsen er herudover bemyndiget til at regulere kontingentet med indtil 5 % årligt, der træder i kraft den 1. i måneden, dog som minimum med 14 dages varsel efter, at bestyrelsens beslutning er udsendt til medlemmerne. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Medlemmerne hæfter alene for betaling af det fastsatte kontingent, jfr. stk. 1 og 2 i medlemsperioden.

8 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N side 8 af 11 Stk. 4. Beslutningen om optagelse af nye medlemmer og vilkårene herfor, herunder medlemskabets mindste varighed træffes af bestyrelsen. I tilslutningsaftalerne for nye medlemmer skal det fastsættes, at for medlemmer, der optages efter den 1. oktober 2004, er tilslutningsgebyret de faktiske omkostninger med tillæg af et gebyr pr. lejemål, der fastsættes af bestyrelsen. Jf. dog 13. Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde fravige kravet om, at tilslutningsgebyret minimum udgør de faktiske omkostninger. Særskilt beslutning herom tilføres bestyrelsesprotokollen. Stk. 5. Ved eventuel udmeldelse eller eksklusion fra foreningen refunderes tilslutningsgebyret samt forudbetalt kontingent ikke. Stk. 6. Udover kontingentet betaler medlemmerne forbrugsafgifter månedsvis forud eller bagud jf. tilslutningsaftalen samt andre gebyrer og betaling for særlige serviceydelser m.v., som måtte blive aftalt mellem foreningen og det enkelte medlem. Stk. 7. Medlemmerne afholder selv alle udgifter til oprettelse og drift af egne netværksforbindelser frem til og med det af foreningen og medlemmerne valgte opkoblingspunkt jf. nærmere specificering i tilslutningsaftalen. Stk. 8. Ejendomsretten til det af foreningen anskaffede udstyr tilhører foreningen. Medlemmerne / brugerne har ingen andel i foreningens formue eller økonomiske værdier af nogen art. 9. Drift og vedligeholdelse Foreningen varetager drift og vedligeholdelse af foreningens anlæg.

9 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N side 9 af 11 Udstyr herunder master, telefoncentraler med mere kan placeres på de enkelte medlemmers respektive ejendomme. Med disse medlemmer træffes der lejeaftale, hvilke lejeaftaler skal være uopsigelige, fra udlejers side, i mindst 25 år. Lejeaftalerne skal i øvrigt indgås på markedsmæssige vilkår. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå sådanne aftaler på foreningens vegne. Dette gælder ligeledes, såfremt udstyr som ovenfor nævnt placeres på ikke-medlemmers ejendomme. I perioden fra foreningens stiftelse og indtil vedtagelsen af første vedtægtsændringer efter 1. januar 2004 har anvendelsen af medlemmernes respektive ejendomme til ovennævnte formål været vederlagsfri. For lokaliteter på mindre end 10 m² fortsætter benyttelsen af enkeltmedlemmers arealer vederlagsfrit. Foreningen er berettiget til at kræve reparationer og udskiftninger i det enkelte medlems anlæg, såfremt det er en forudsætning for fortsat tilslutning til og drift af foreningens netværk. Stk. 4. Foreningen indestår ikke for netværkets "oppetid", funktionalitet og kvalitet vedrørende foreningens anlæg. Foreningen har intet ansvar for mangler ved foreningens anlæg og det af foreningen anskaffede udstyr og foreningen kan derfor ikke drages til ansvar for medlemmernes, disses brugers eller tredjemands tab m.v. ved benyttelse af foreningens anlæg. Stk. 5. Medlemmerne er ansvarlige for, at deres brugere er informeret om og overholder de krav, der stilles til ansvarlig brug af anlægget. Stk. 6. Foreningens bestyrelse udarbejder retningslinier for brug af anlægget og såfremt et medlem eller et medlems brugere ikke overholder de fastsatte retningslinier, er bestyrelsen berettiget og forpligtet til at påtale dette samt iværksætte passene foranstaltninger med henblik på overholdelse af retningslinierne. Til passende foranstaltninger hører, at bestyrelsen kan beslutte nedlukning af forbindelsen til medlemmet og foretage eksklusion med øjeblikkelig virkning.

10 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N side 10 af Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves det, at mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede og at mindst 2/3 af disses stemmer er for vedtægtsændringerne. Der som der ikke er mødt mindst 2/3 af medlemmerne på generalforsamlingen, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er spørgsmålet om vedtægtsændringer, og på hvilken ny generalforsamling der kræves mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer til vedtagelse af vedtægtsændringerne. Det påhviler bestyrelsen at bekendtgøre vedtagne vedtægtsændringer overfor alle foreningens medlemmer sammen med referatet af den generalforsamling, hvorpå ændringerne er vedtaget. Vedtægtsændringer træder i kraft ved afslutningen af den generalforsamling, hvorpå de er vedtaget. 11. Opsigelse Medlemmerne af foreningen kan opsige medlemskabet med 6 måneders varsel til en 1. januar, med mindre tilslutningsaftalerne bestemmer andet. 12. Foreningens opløsning Til opløsning af foreningen kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer, på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste generalforsamling skal være indkaldt med særlig henblik på opløsning, idet der forudgående skal være udsendt skriftlig orientering herom til alle foreningens medlemmer.

11 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N side 11 af 11 I forbindelse med vedtagelse af foreningens opløsning, skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue samt om afvikling af eventuelle økonomiske forpligtelser. Bestyrelsen er forud for vedtagelsen forpligtet til at udarbejde indstilling herom. Ved foreningens opløsning skal foreningens formue overdrages til en etableret eller nystiftet forening, fond eller selskab eller anden juridiske enhed med samme formål som foreningen. Foreningens formue kan således ingensinde overdrages til foreningens medlemmer. 13. Særlige forhold Foreningens medlemmer har ved forlig medio 2004 indgået særlig aftale med foreningen med det indhold, at vedtægternes 8, stk. 4 er fraveget for så vidt angår overskridelser ved etablering af opsamlingsnet til medlemmer forud for den 1. oktober at overskridelser, opstået forud for dette tidspunkt i det omfang der fremgår af forliget, ikke er og ikke vil blive opkrævet hos enkeltmedlemmer, men i stedet finansieres over foreningens drift.. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Århus, den 30. april Som dirigent Advokat Lars M. Hareskov

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE 2 STADEHOLDERFORENINGENS FORMÅL...3 3 FREMME AF DET GLOBALE STREET-FOOD KØKKEN...3 4 MEDLEMMERNES INTERESSER UDADTIL...4

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere