111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter"

Transkript

1 KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, Den 1464 København K Telf.: Fax: lokal: 111, L _J 1. Stadskonduktørembedet 2. Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen matr. nr.2. (4 4. -"11 17 'z", er under ovennævnte dato.~1~4ader / ændret.f L 2: Genparter af den tinglyste anmeldelse og den medfulgte fortegnelse vedlægges. ( c c DSS D-I1_31 Stik Sort I Hvid K. B. nr. 259

2 r; Ejerlejlighederne nr. 1 og 2 Anmelder: Matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København Navn: Heidi Tscherning Jensen Beliggende: Fyensgade 7 Vej: Doktor Abildgaards Allå sal tv. Postdistrikt 1955 Frederiksberg C Tlf r31 Anmeldelse om ændring af opdeling i ejerlejligheder Undertegnede ejere af ejendommene Ejerlejlighed nr. 1 og 2 på matr.nr Udenbys Klædeby Kvarter, København, Beliggende Fyensgade 7, ændrer herved ejendommens opdeling i ejerlejligheder i overensstemmelse med vedlagte af Stadskonduktørembedet i København attesterede fortegnelse, oversigtskort og kort over de enkelte ejerlejligheder. Undertegnede respekterer uændrede fordelingstal. Ændringen begæres i medfør af lov om ejerlejligheder noteret på ejendommen. København, den -1Å3..\\. 111= Ejer af ejerlejligh d nr. 1 E er af ejerlejlighed nr. 2 Tegningsberettigede for ejerforeningen Form. 267 G MALLING BECK

3 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Byggeri & Bolig E Dato: I 3 JUNI 2003 J.nr.: K2003/00584 F Fortegnelse over ejerlejlighederne nre inkl. på matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København. 1 Fyensgade 7, stuen tv I," Nr. Beliggenhed Areal m2fordelingstal,t,,, 445,1,(,,,, VS "--- P '' " th. 46 'i't 3 ", 1. sal tv " th ", 2. sal tv ", " th ", 3. sal tv " th. 56 ", 4. sal ty. 60 ", " th. 56 ". 5. sal. 47 Fortegnelsens oplysninger - bortset fra fordelingstal attesteres. Fortegnelsen omfatter følgende ændringer i forhold til fortegnelse af 2. juni 1969, noteret i tingbogen den 18. juni 1969: m2 er fraskilt ejerlejlighed nr. 2 og henlagt til ejerlejlighed nr. 1. i 2. Adressebetegnelserne for ejerlejlighederne nre. 1 og 2 er suppleret. 6. Fortegnelsen skriver ikke de enkelte ejerlejligheders anvendelge.,?.f,(/1,cey^2"-- Marianne Bo 2 Stadskonduktørembedet iiii i tm, -.) 4 P er I f tist61) -- 4 (-1-ut.,,,,3 114sc,..,7 Helle V sen Ottiliavej I 2500 Valby Telefon BBD 2 Form. 267 C MALLING RECK -G>

4 a CD a CD a N E * ** * *** * * * * * *** * * * Retten i København * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 3 Akt.nr.: EJ 1 t Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr Ejerlej. 1, Udenbys Klædebo Kvarter, Københav Ejendomsejer: Heidi Tscherning Jensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr m2 frasilt ejl 2 og henlagt til ejl 1, iflg. dok. Retten i København den Sonja Frandsen

5 1111~11,01~11~111111~~ ~11~~11111~11110/ KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen xxxxxxxxxx telf ,33 lok. 54 GENPART Den 2 4/ Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen matr. nr Udenbys Klu3debo Pyensgade 7 er Latexpeze.~AteXlato opdelt i ejerlejligheder. 18/ : Genparter af den tinglyste anmeldelse og den medfulgte fortegnelse vedlægges. I K. B. nr: Ju

6 Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr nr. (i København kvarter) 2556 Udeneller (i de sønderjydske lands- bys Klædebo dele) bd. og bl. i tingbogen, kvarter art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab i> nr.3/ir (udfyldes af dommerkontoret) Købers } bopæl: Ravennavej 9 Kreditors S. Gade og hus nr.: Fye.ns{=acle 7. Anmelder: Ialermester Vartin Rinhart Ravennavej S. Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter beliggende Fyensgade 7, opført år 1900, erklærer herved, at ejendommen er en ejerlejlighedsejendom jfr. lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder. Ejendommen opdeles i 11 ejerlejligheder, angivet med nre på vedlagte fortegnelse og på vedlagte af Stadskonduktørens direktorat attesterede kort over de enkelte lejligheder. København, den 17. juni 1969 M. Rinhart e b k k Z /I kle.gefip eiliens riotighe~es' genl llingsiomular. D Jensen & Kjeldskov A/S, København

7 Mtr. nr., ejerlav, sogn: i latr. nr. Stempel: (i København kvarter) Uden eller (i de senderjydske lands- bys Klædebo dele)bd. og bl. i tingbogen, Kvart er art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Fyensgade 7 kr. øre Købers } Akt: Skab i) nr. g (udfyldes at dommerkontoret) bopæl: Ravennavej 9 Kreditors S Anmelder: Malermester Martin Rinhart Ravennavej S. Fortegnelse over ejerlejligheder nre 1-11 inkl. på matr. nr Udenbys Klædebo kvarter, Staden København. 2 Nr. Beliggenhed Areal m i Fyensgade 7, butik i stuen u 1,, butik i stuen 56 ", 1.sal tv. 60, 11 th ft It.sal tv. 60,r,r th tt 8 ft 11 ", 3.sal tv. 60 tf th ", 4.sal tv P1 ft 11 ft 5 II th. 56 ", 5.sal 47 Fordelingstal ///// 1/1/ //// /k/ 1/4/ //// //// 1/// //// 'hi 14, Fortegnelsens oplysninger - bortset fra fordelingstal - attesteres. sign. K. Lauritzen sign. A.V. Christensen DIk(31305i'd den i?he.3 1,r/AEMIP:11.MS bekrættes, / 4 Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

8 Akt: Skab n trz;1 (udfyldes af dommerkontoret) 2. 2,... E P ini Mtr.nr.: 2656 Udenbys Klædebo Kvarter Købers bopæl: Ravennavej 9,23oo,København S Gade og hus nr.: Fyensgade 7, Anmelder: BØRGE BOESEN 22oo København N. ADVOKAT, LANDSRETSSAGFØRER KØBENHAVN K. PALÆ (01 62) 8009 & 8010 Nørre Voldgade 6. ENDELIGT SKØDE 411 Boet efter fru Kristine Hansine Andersen v/boets eksekutor, landsretssagfører Børge Boesen, Nørre Voldgade 6, 1358 København K., sælger, skøder og endeligt overdrager herved til herr malermester Martin R i n h a r t, Ravennavej 9, 23oo København S., den fru Kristine Hansine Andersen i henhold til skifteudskrift, tinglyst den 24. oktober 1951, tilhørende ejendom matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Fyensgade nr. 7, 22oo København N. Overdragelsen sker paa følgende nærmere v i 1 k a a r: 1. Ejendommen sælges, saaledes som den nu er og forefindes og som beset af køberen med grundareal ifølge tingbogen paa 198,2 m2, og med de paa grunden værende bygninger med jord-, mur- og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, vaskekedler, alle slags ledninger, for saa vidt de tilhører sælgeren, og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhør ende. 2. Ejendommen overdrages uden ansvar for boet og eksekutor, og iøvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren. Det bemærkes, at der er lyst følgende sevitutter paa ejendommen: den 9/7 1855: Lyst dokument om indskrænkninger i benyttelsen, den 13/9 1897: Lyst deklaration angaaende forpligtelse til fælles lys- og tværmoral, den 29/ :Lyst dokument om benyttelse, fælles lys- og tværmaal og hegn, den 2o/6 1898: Lyst dokument om bebyggelse, benyttelse, fælles lysog tværmål samt hegn, Bestillingsformular JYDSK PAPIRVARE HJ. VIDT J. JYPA I/R XnXnX=X;XdX0XM,X*0X1KnX X

9 den 12/ : Lyst deklaration om fælles gavl og tværmaal, den 1/5 1899: Lyst dokument om bestemmelser med hensyn til spildevandsafløb, den 5/2 1912: Lyst deklaration om bestemmelser om cykle- og barnevognsskure. løvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. 30 Ejendommen er tiltraadt af køberen den 15. august 1968, og staar fra denne dato for hans regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han i ildsvaadetilfælde oppebærer bygningernes brandforsikringssum, der ifølge police nr. 47 med Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger udgør fuld- og nyværdi, dog til anordningsmæssig anvendelse og uden præjudice for panthaverne eller sælger. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis tilsvar berigtiges kontant. 4. Køberen er gjort bekendt med de med ejendommens beboere indgaaede kontrakter, som han er pligtig at respektere, indtil disse paa lovlig maade kan ophæves, ligesom køberen ogsaa er forpligtet til at respektere de øvrige af sælgeren med vicevært, gaardmand eller andre indgaaede kontrakter, indtil disse paa lovlig maade kan ophæves. Ejendommens samlede lovlige leje andrager pr. 1/ kr. 210o6o,00, hvoraf kr. 1.68o,00 indbetales til Grundejernes Investeringsfond9 5. Købesummen er fastsat til kr ,00 skriver eethundredeogsekstifemtusinde kroner - hvilke berigtiges paa følgende maade: A. Køber overtager eller indfrier den i ejendommen indestaaende prioritetsgæld: 1. Østifternes Kreditforening,7.serie, 1.afd.,oprokr % p.a. rente, uaflyst til rest pr.11/6-68 kr ,69 med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. 2. Østifternes Kreditforening 7. serie, 3.afd.,opr. kr. 13.7oo å 4 -Wop.a. rente.uaflyst til rest pr.11/6-68 kr med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. 3. Østifternes Kreditforening, 16.serie, 2.afd.,oprokr % p.a. rente. Uaflyst til rest pr.11/6-68 kr ,74 med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. sk. t r a n s p o r t kr ,75

10 transport kr ,75 4. Byernes Hypotekforening,afd.4 b, opr.kr.lo.000 å 5r. p.a. rente. Uaflyst til rest pr. 1/6-68 kr ,03 med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. 5. Byernes Hypotekforening, afd. 5 a, opr. kr. 2.00o å 4. /. p.a. rente. Uaflyst til rest pr. 1/6-68 kr ,78 med statutmæssige forpligtelser i forhold tilgældens oprindelige beløb. Andelene i ovennævnte foreningers reserveog administrationsfond tilfalder køberen uden vederlag. B. Ved skødets underskrift er deponeret kr ,00 i Amagerbanken, Sdr. afdeling, til frigørelse for sælger, naar skødet er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. C. For restkøbesummen udsteder køber til sælger eller ordre pantebreve d 8% p.a. rente og iøvrigt af nærmere aftalt indhold, hvorved bemærkes, at smfremt ejendommen opdeles i 11 anparter (ejerlejligheder) relakserer pantet een anpart (ejerlejlighed) mod erlæggelse af et ekstraordinært afdrag paa kr ,00. kr ,44 KØBESUM IALT: kr ,00 6. Uden for købesummen overtager køberen al ejendommen eventuel paahvilende gæld til vej, vand, kloak m.v. 7. Sælgeren indestaar for, at der ham bekendt ikke findes angreb af svamp eller husbukke i den solgte ejendom, hvorved bemærkes, at ejendommen ved police nr med forsikringsselskabet Absalon Skandiwivia bl.a. er forsikret med svamp- og husbukkeskade, hvilken forsikring kan overtages af køber til normal præmie. 8. Alle med denne handel og dens berigtigelse forbundne omkostninger, derunder salær til landsretssagfører Børge Boesen, der berigtiger handelen, udredes af køberen. Mæglersalær til statsexam. ejendomsmægler P. Hvidkjær udredes af

11 boet. Medundertegnede malermester Martin Rinhart erkender herved at have købt og erholdt tilskødet nævnte ejendom paa de anførte vilkaar 9 som jeg lover nøje at overholde. Som sælger: København, den 26. aug Som køber: B. Boesen sign. Rinhart sign. Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskrifternes 411 ægthed samt underskrivernes myndighed: Navn: B. Ginnerup-Nielsen sign. Navn: Karsten Hvidkjær sign. Stilling: adv.sekr. Stilling: adv.fm. Bopæl: Tordenskffoldsgade 25,K. Bopæl: Kædevrenget 3, Dragør. 44)..:jendommen matr. ur. er pr vmderet N Ø rrebros til ejendomsvædi heraf gruntsærdi 2656 Udenbys Klædebo kvarter under lb. nr. 222 I vurderingskreds, 5 distrikt kr kr. Gebyr: 25 øre KØBENHAVNS SKATTEVÆSEN kontoret for ejendomsskatter d. 2 7 / E. Løhren sign. eksposekr. Sktv.j.E.nr Husum KW9fij!DAGBOGEN den :3S E P. 19W1 KØBENHAVNS BVREf N7gt eliae :ig) (tens 11(pilned belwg RGE BOESEN ADVO AT, LANDSRETSSAGFØRER PALÆ (01 62) 8009 & 8010

12 Lb. Nr pct. amortisabelt Laan 4. Serie 1. Afd. B. Nr. Justitsministeriets Udslettelse Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Gade og. FIns < Nr.: Fyensgade Nr.7. (hvor saadant tindes) Akt: Skab Nr. \ )9/ (Udfyldes af Dommerkontoret) Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). r,n( Udenbys Klædebo Kvt. Matr.Nr Købers 1 Kreditors Bopæl: a g)vikwas Eypdokforening Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): p-aov,p1p EN riandy!,witpra.gbfai3..b1 BOUTIBVA.Ip i-,0'.33.7 ;.-,TZA.-IN V. Stempel:q e. Ke'.24.5 Øre. PANT -41 REV Undertegnede Brandmand Axel Eberhardt Berg erkender herved som Medlem af Hypotekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i København og Omegn" at have modtaget et Laan i Foreningens fjerde Serie første Afdeling, stort: bo.000 Kr. er Ti Tusinde Kroner, hvilket Laan er udbetalt i Foreningens 5 pct. rentebærende Kasseobligationer af 4de Serie. Af Laanets Hovedstol betales en uforanderlig halvaarlig Ydelse af 2,75 pct. eller 275 Kr. Øre. Heraf beregnes den halvaarlige Rente 2 1/2 pct. af det ved Halvaarets Begyndelse skyldige Beløb, 3/20 pct. af Hovedstolen som Administrationsbidrag og Resten Amortisationsbidrag, der afskrives paa Gælden. De halvaarlige Ydelser beregnes for Halvaarene til 1. Januar og 1. Juli og forfalder til Betaling henholdsvis 1. December og 1. Juni, første Gang den 1' December 1932 for Tiden fra 1' Juli 1932 til 31' December Til Sikkerhed for alle Betalinger efter dette Pantebrev giver Debitor herved Hypotekforeningen Panteret i den Debitor tilhørende Ejendom Matr. Nr. 2656, af Udenbys Klædebo Kvarter,- Fyensgade N r.7. Bestillings- Formular D Jensen & Kjeldskov, A)S, København

13 Panteretten efter nærværende Pantebrev rykker op, efterhaanden og forsaavidt som de foranstaaende Pantebreve efter deres Indhold afdrages. De Pantehæftelser, der af Foreningen respekteres som forudprioriterede for eller ligeprioriterede med nærværende Pantebrev, er: Pantebrev til østis tornes Kreditforenings 7iSerle. til. Rest efter uaflyste Afdrag 1r, Bo Å 4% Rente med statutmsslge telser i Yorhold til 27.00e Kr. i'antebrev til Pstifternes Kreditforenings 71Serie til RQ 11; eter ua:clysto Afdrag Er,13.4 0,49' Rente med statutmssige Vorpligtolsor i Vorold til 13.7oo Kr. Med Hensyn til Ejendommen nu pa.ahvilende Servituter' og andre Pyrder;. De indtil og med 6/ tinglyste forudpriorltorede $ervitutor og Byrder respekteres, fl' Debitor underkaster sig følgende for alle Foreningens Medlemmer fælles Vilkaar. (Jus' tits'ministeriets Pantebre'.s-Formular Nr. X). 11/ //1 61_, den bf) 74,-6 /9_. Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Debitors Myndighed:. Navn: Stilling Bopæl : Navn: Stilling: ' CITøl L Pb N', ror ByrcA siwüd uvist Kb] 2 Nov.1932It yzt.nied. ovenstaaende Anmærkning:

14 , V375/) 603 :1 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn, Købers } bopæl: Kreditors Coknhauns Hyp, // Akt: Skab -P nr. (udfyldes af dommerkontoret) Wdor ning Gade og hus nr.: (hvor sådant lindes) - / Anmelderens navn og bopæl (kontor): Ksbenhavns Vypotekforening Stempel: kr. øre. /r(uverengelmnebro-d res,yepterer yd.erligere: Poutebre-zr, stod 2.ze. c"7-1.0 med sikeetrmssigs fo,witatelsev til østifteritss irredieformiugs Pr. A,) " pt. rente. serie. KCt.?.,i,d2.T#14 Vera 2 ø_. l('glig;2kelvms Hypoteitfo7m.742ø. INDFØRT I DAGBOGEN den 25.FEB.1952 KØBENHAVNS BYRET Bestillingsformular Paategning pac' en af :f :,k(17.avra ITypoWdorentng udstedt Obligation, tinfil. d. z#/. d Pant i ovenanførte Ejendom, for opr. /0. ~y Kr, Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

15

16 K.H.A.B. nr. 3o567 Akt: Skab nr.5 (udfyldes af dommerkontoret) ø 0 '0 0 0 P ad Matr.m 2656 Udenbys Klædebo kvarter Gade og hus nr.: Fyensgade 7 Anmelder: BYERNES HYPOTEKFORENING København V a c 4) ø 5 ø Påtegning på et til KØBENHAVNS HYPOTEKFORENING udstedt pantebrev lyst den 21/ o. s. forkn Efter at ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo kvarter ifølge ejerlejlighedsfortegnelse, tinglyst 18/6-1969, er opdelt i følgende ejerlejligheder: Nr. Beliggenhed Areal d Fordelingstal 1. Fyensgade 7, butik i stuen 43 1/11 II 2. " butik i stuen 56 1/11 Il " 1.tv. 6o 1/11 3. Il 4. " 1.th. 56 1/11 tt 5. " 2.tv. 6o 1/ I " 2.th. 56 1/11 Il 7. 3.tv. 6o 1/11 " " 3.th. 56 1/11 Il 9. " 4.tv. 6o 1/11 11 lo. " 4.th. 56 1/11 tt 11. " 5.sal 47 1/11 med de i henhold til lov om ejerlejligheder knyttede rettigheder og forpligtelser meddeler hypotekforeningen herved samtykke til, at ejerlejlighed nr. 11 udgår af pantsætningen. København, den 18. august 1969 BYERNES HYPOTEKFORENING Reimer Nissen ikak«-~ Bestillingsformular x Jensen & Kjeldskov AIS, København

17 MDV2RT DIUOGEH dert 0 M10. V'S KOBEHLIAVfiS MRET lipi1gis Wug'test

18 K.H.4.B. nr. 3o567 Akt: Skab nr. 71_ (udfyldes af dommerkontoret) Matr. nr.: 2656 Udenbys Klædebo kvarter Anmelder: BYERNES HYPOTEKFORENING 1553 København V Gode og hus nr.: Fyensgade 7 Påtegning på et til KØBENHAVNS HYPOTEKFORENING udstedt pantebrev lyst den 21/ for kr. 1o 000 Hypotekforeningen meddeler herved yderligere samtykke til, at ejerlejlighederne nr. 4 og 5 udgår af pantsætningen. København, den 13. august 197o BIZYZNES HYPOTEKFORENING Helmer Nissen WIFØRTIDAGBOGW Anls.ere-1ViølleE den 17 A116. 'FM KØBENHAVNS BYRET 111.:: ',/thytie.1 Besti llingsformular x Jensen & Kjeldskov AIS, København eintb

19 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: PERNILLE HØXBRO ADVOKAT (L) Nr. Voldgade 88 VEDTÆGTER 1358 København K Tefif FOR 'EJERFORENINGEN FYENSGADE 7' Paragraf 1. Foreningens navn er: 'Ejerforeningen Fyensgade 7'. Dens hjemsted er København. Paragraf 2. Foreningens formål er at administrere alle fællesanliggender for ejerlejlighederne i ejendommen matr.nr af Udenbys Klædebo Kvarter, Fyensgade 7, 2200 København N. Paragraf 3. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen. Paragraf 4. Foreningen skal bortset fra en evt. grundfond og en rimelig drifts-kapital ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene af medlemmerne opkræve de fornødne bidrag, der kræves til at bestride ejendommens fællesudgifter. Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgirokonto. Dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendig for den daglige drift

20 ;.; Paragraf 5. Stk.1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter. Beløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal, og bestyrelsen kan forlange, at medlemmerne betaler bidraget forud i et vist antal måneder, der skal være ens for alle medlemmer. Stk.2. Bestyrelsen bemyndiges til, under vilkår der indenfor det enkelte regnskabsår er ens for alle medlemmer, at indkræve en restancebøde, hvis indbetalingen af et kontingent overskrider betalingsfristen. Tilsvarende kan indkræves bøder, når betalingsfristen overskrides med en og to måneder. Restancebøden kan maksimalt udgøre 1/20 af det pågældende kontingent. Stk.l. Paragraf 6. Til sikkerhed for de i Paragraf 5 nævnte bidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, udsteder hvert medlem et ejerpantebrev på kr Stk.2. Såfremt et medlem har udstedt et ejerpantebrev lydende på en værdi lavere end ovennævnte kr. er denne først pligtig at foretage forhøjelse af ejerpantebrevet ved en fornyet lysning; f.eks. i forbindelse med ejerskifte.

21 Oa al, Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 0 E tb Paragraf 7. Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og al lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner, sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder, indtil disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. Paragraf 8. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til ejerpantebrevet

22 Paragraf 9. Stk.l. Medlemmet og de personer, der opholder sig i dennes lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden. Stk.2. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer, maling af ejendommens ydre træværk eller lade opsætte skilte, reklamer, m.v. uden bestyrelsens samtykke. Stk.3. Medlemmerne er pligtig til ved udlejning at meddele dette til bestyrelsen. Stk.4. Medlemmerne må ikke drive erhverv fra lejlighederne uden bestyrelsens samtykke. Paragraf 10. Såfremt et medlem gør sig skyldig i et sådant forhold, som i henhold til lejeloven berettiger udlejeren til at hæve lejemålet, herunder hvis et medlem ikke betaler de af bestyrelsen fastsatte bidrag inden 8 dage efter forfaldstid, kan bestyrelsen om fornødent udsætte medlemmet af lejligheden med fogedens bistand. 4

23 a a 0)a Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 111, t5" E Paragraf 11. Stk.1. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Stk.2. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal. Stk.3. Til beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, eller om salg af væsentlige dele af disse eller ændringer i denne vedtægt, kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Er 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til hvor mange, der har givet møde

24 Paragraf 12. Stk.l. Hvert år afholdes inden udgangen af februar måned ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: Stk Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget fot næste regnskabsår. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et opgivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 6

25 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Paragraf 13. Stk.l. Generalforsamlingen indkaldes ved brev af bestyrelsen, ordinære med mindst 3 ugers varsel, ekstraordinære med mindst 1 uges varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Stk.2. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede regnskab. Paragraf 14. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen, derunder bestyrelsens beslutninger. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest d. 15.januar

26 Paragraf 15. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Stk.l. Paragraf 16. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3-5 medlemmer. Valgbare er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærtstående slægtninge. Stk.2. Bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan dog finde sted. Stk.3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 3, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Stk.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 8

27 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Paragraf 17. Stk.l. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggen der. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender, derunder betaling af fællesudgifter, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelser og fornyelser. Stk.2. Bestyrelsen skal føre forsvarligt regnskab. Stk.3. Bestyrelsen skal antage en administrator til at varetage den daglige drift. Paragraf 18. Stk.l. Bestyrelsen indkaldes, hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 medlemmer er til stede for så vidt den består af 4 eller 5 medlemmer, eller når 2 medlemmer er tilstede, hvis den består af 3 medlemmer. Stk.2. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Stk.3. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Stk.4. Ejerforeningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen

28 Paragraf 19. Ejerforeningens regnskab revideres- af en revisor, der vælges på generalforsamlingen. Revisoren afgår hvert år, men genvalg kan finde sted. Paragraf 20. Foreningens regnskab følger kalenderåret, første regnskabsår slutter d

29 ac Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 0) E Paragraf 21. Nærværende vedtægt begæres tinglyst på matr.nr af Udenbys Klædebo Kvarter og respekterer de ejendommen påhvilende servitutter og byrder m.v., samt den ejendommen påhvilende prioritetsgæld og respekterer uden begrænsninger fremtidig behæftelse af ejendommen. København d. 7. marts 1992 For Lejl.1: For Lejl.2: Tom Hvillum. Jonna Kokholm. For Lejl.3: Jan Andresen. For Lejl.4: Steen Kristensen. r--t For Lejl.5: Marianne Kristensen. For Lej1.6: Hans Jensen / Janne Barfod. For Lejl.7: For Lejl.8: Peter Knudsen. Puk Lundemann. For Lejl.9: Jørgen Dejgård Jensenf-4-41-n- For Lej1.10: Ekadan A/S. r),_ For Lejl.11: LUAA4e. kejb; Ac9t, &, wq.: 14 G, well

30 Randskitser Stueetage Hovedtrappe 7 er7sgade 5 -s-a/ 7 7 Fgensgade Fgensgade Oversigtskort over ejerlejlighederne nre inkl. på matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København Arealet af matr.nr er registreret i matriklen med 198 m2. Stadskonduktørembedet, juni 003 Marianne Bo Helle V. Å/g9rfsen "'(,/ Målforhold 1:250 Ejerlejlighedernes nre. er anført således K2003/00584, F Ved nr. i [.1, se randskitse sal 9 4. sal 7 3. sal 5 2. sal 3 1. sal 1 stuen

31 Randskitser Stueetage Fyen_sgade 7 5. sa/ F.yen_sgade 7 Fy e/75gade Oversigtskort over ejerlejlighederne nre lok/ på matr. rir Udenbys ifkedebo kvarter Staden København Grund ns areal er i matriklen anført med 198,2 m2 Stad konduktørens direktorat, juni / F. '7826 Målforhold 1: 250 Ejerlejlighedernes nre. er anført således Ved nr. i [ «I, se randskitse sal 4. sal 3. sal 2. sal 1. sal stuen A. V. Christensen BD

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for. Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg

Vedtægter for. Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg Dette er en læsevenlig version af foreningens vedtægter, genereret ud fra det skannede originaldokument og tilrettet, og derfor

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Vedtægter for Ejerforeningen Borggården Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Syvmøllergården cvr.nr. 25063589. 2. Hjemsted og værneting Foreningen er beliggende Nørre Boulevard 118-144, 4600

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Wessels Have. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningens bestyrelse foreslår som en del af Klima og LAR projektet at ændre ejerforeningens vedtægter, så Gentofte

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8 Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: 13-0-015780/BR Ejerlav: Vestermarken Roskilde Jorder Matr.nr.: 12 BC Beliggende:Vognmandsmarken 2-4 4000 Roskilde Anmelder: Hansen Sønderby & co., advokatfirma Middelgade

Læs mere

FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ

FÆGANGEN 10-16, 4180 SORØ V E D T Æ G T E R for "EJERFORENINGEN FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NAVN: Foreningens navn er "Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer. Tillæg og ændring af vedtægter for ejerforeningen Hotel og Feriepark Gedser, vedtaget på generalforsamling den 29. april 2006 vedrørende ejerlejligheder nr. 1-59 af matr. nr. 21 l Gedesby by, Gedesby.

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene

Læs mere

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G Vedtaget af den stiftende generalforsamling d. 24.4.1961 og ændret på grundejerforeningens generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14 Matr.nr. 45 bo Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Matr.nr. 45 bp Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Beliggende: Hostrupsvej 12-14, 1950 Frederiksberg C. Anmelder: Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H)

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H) Korrigerede vedtægter 14. august 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Åboulevarden 31 8000 Århus C Telefon 70 10 13 30 Telefax 70 21 13 30 E-mail

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

for Vestergade-Slotsgade Ejerlaug.

for Vestergade-Slotsgade Ejerlaug. I STIFTELSESOVERENSKOMST OG VEDTÆGTER for Vestergade-Slotsgade Ejerlaug. For ejendonunene matr.nr.: 207, 212, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255/256, 257, 258,.

Læs mere

---------------------------------

--------------------------------- SI'EMPELMA:RKE RETTEN I ODENSE, /. ~'. ~ G'l\1IGI"leiN5n 1hGb,', ooa.

Læs mere