111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter"

Transkript

1 KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, Den 1464 København K Telf.: Fax: lokal: 111, L _J 1. Stadskonduktørembedet 2. Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen matr. nr.2. (4 4. -"11 17 'z", er under ovennævnte dato.~1~4ader / ændret.f L 2: Genparter af den tinglyste anmeldelse og den medfulgte fortegnelse vedlægges. ( c c DSS D-I1_31 Stik Sort I Hvid K. B. nr. 259

2 r; Ejerlejlighederne nr. 1 og 2 Anmelder: Matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København Navn: Heidi Tscherning Jensen Beliggende: Fyensgade 7 Vej: Doktor Abildgaards Allå sal tv. Postdistrikt 1955 Frederiksberg C Tlf r31 Anmeldelse om ændring af opdeling i ejerlejligheder Undertegnede ejere af ejendommene Ejerlejlighed nr. 1 og 2 på matr.nr Udenbys Klædeby Kvarter, København, Beliggende Fyensgade 7, ændrer herved ejendommens opdeling i ejerlejligheder i overensstemmelse med vedlagte af Stadskonduktørembedet i København attesterede fortegnelse, oversigtskort og kort over de enkelte ejerlejligheder. Undertegnede respekterer uændrede fordelingstal. Ændringen begæres i medfør af lov om ejerlejligheder noteret på ejendommen. København, den -1Å3..\\. 111= Ejer af ejerlejligh d nr. 1 E er af ejerlejlighed nr. 2 Tegningsberettigede for ejerforeningen Form. 267 G MALLING BECK

3 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Byggeri & Bolig E Dato: I 3 JUNI 2003 J.nr.: K2003/00584 F Fortegnelse over ejerlejlighederne nre inkl. på matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København. 1 Fyensgade 7, stuen tv I," Nr. Beliggenhed Areal m2fordelingstal,t,,, 445,1,(,,,, VS "--- P '' " th. 46 'i't 3 ", 1. sal tv " th ", 2. sal tv ", " th ", 3. sal tv " th. 56 ", 4. sal ty. 60 ", " th. 56 ". 5. sal. 47 Fortegnelsens oplysninger - bortset fra fordelingstal attesteres. Fortegnelsen omfatter følgende ændringer i forhold til fortegnelse af 2. juni 1969, noteret i tingbogen den 18. juni 1969: m2 er fraskilt ejerlejlighed nr. 2 og henlagt til ejerlejlighed nr. 1. i 2. Adressebetegnelserne for ejerlejlighederne nre. 1 og 2 er suppleret. 6. Fortegnelsen skriver ikke de enkelte ejerlejligheders anvendelge.,?.f,(/1,cey^2"-- Marianne Bo 2 Stadskonduktørembedet iiii i tm, -.) 4 P er I f tist61) -- 4 (-1-ut.,,,,3 114sc,..,7 Helle V sen Ottiliavej I 2500 Valby Telefon BBD 2 Form. 267 C MALLING RECK -G>

4 a CD a CD a N E * ** * *** * * * * * *** * * * Retten i København * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 3 Akt.nr.: EJ 1 t Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr Ejerlej. 1, Udenbys Klædebo Kvarter, Københav Ejendomsejer: Heidi Tscherning Jensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr m2 frasilt ejl 2 og henlagt til ejl 1, iflg. dok. Retten i København den Sonja Frandsen

5 1111~11,01~11~111111~~ ~11~~11111~11110/ KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen xxxxxxxxxx telf ,33 lok. 54 GENPART Den 2 4/ Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen matr. nr Udenbys Klu3debo Pyensgade 7 er Latexpeze.~AteXlato opdelt i ejerlejligheder. 18/ : Genparter af den tinglyste anmeldelse og den medfulgte fortegnelse vedlægges. I K. B. nr: Ju

6 Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr nr. (i København kvarter) 2556 Udeneller (i de sønderjydske lands- bys Klædebo dele) bd. og bl. i tingbogen, kvarter art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab i> nr.3/ir (udfyldes af dommerkontoret) Købers } bopæl: Ravennavej 9 Kreditors S. Gade og hus nr.: Fye.ns{=acle 7. Anmelder: Ialermester Vartin Rinhart Ravennavej S. Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter beliggende Fyensgade 7, opført år 1900, erklærer herved, at ejendommen er en ejerlejlighedsejendom jfr. lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder. Ejendommen opdeles i 11 ejerlejligheder, angivet med nre på vedlagte fortegnelse og på vedlagte af Stadskonduktørens direktorat attesterede kort over de enkelte lejligheder. København, den 17. juni 1969 M. Rinhart e b k k Z /I kle.gefip eiliens riotighe~es' genl llingsiomular. D Jensen & Kjeldskov A/S, København

7 Mtr. nr., ejerlav, sogn: i latr. nr. Stempel: (i København kvarter) Uden eller (i de senderjydske lands- bys Klædebo dele)bd. og bl. i tingbogen, Kvart er art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Fyensgade 7 kr. øre Købers } Akt: Skab i) nr. g (udfyldes at dommerkontoret) bopæl: Ravennavej 9 Kreditors S Anmelder: Malermester Martin Rinhart Ravennavej S. Fortegnelse over ejerlejligheder nre 1-11 inkl. på matr. nr Udenbys Klædebo kvarter, Staden København. 2 Nr. Beliggenhed Areal m i Fyensgade 7, butik i stuen u 1,, butik i stuen 56 ", 1.sal tv. 60, 11 th ft It.sal tv. 60,r,r th tt 8 ft 11 ", 3.sal tv. 60 tf th ", 4.sal tv P1 ft 11 ft 5 II th. 56 ", 5.sal 47 Fordelingstal ///// 1/1/ //// /k/ 1/4/ //// //// 1/// //// 'hi 14, Fortegnelsens oplysninger - bortset fra fordelingstal - attesteres. sign. K. Lauritzen sign. A.V. Christensen DIk(31305i'd den i?he.3 1,r/AEMIP:11.MS bekrættes, / 4 Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

8 Akt: Skab n trz;1 (udfyldes af dommerkontoret) 2. 2,... E P ini Mtr.nr.: 2656 Udenbys Klædebo Kvarter Købers bopæl: Ravennavej 9,23oo,København S Gade og hus nr.: Fyensgade 7, Anmelder: BØRGE BOESEN 22oo København N. ADVOKAT, LANDSRETSSAGFØRER KØBENHAVN K. PALÆ (01 62) 8009 & 8010 Nørre Voldgade 6. ENDELIGT SKØDE 411 Boet efter fru Kristine Hansine Andersen v/boets eksekutor, landsretssagfører Børge Boesen, Nørre Voldgade 6, 1358 København K., sælger, skøder og endeligt overdrager herved til herr malermester Martin R i n h a r t, Ravennavej 9, 23oo København S., den fru Kristine Hansine Andersen i henhold til skifteudskrift, tinglyst den 24. oktober 1951, tilhørende ejendom matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Fyensgade nr. 7, 22oo København N. Overdragelsen sker paa følgende nærmere v i 1 k a a r: 1. Ejendommen sælges, saaledes som den nu er og forefindes og som beset af køberen med grundareal ifølge tingbogen paa 198,2 m2, og med de paa grunden værende bygninger med jord-, mur- og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, vaskekedler, alle slags ledninger, for saa vidt de tilhører sælgeren, og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhør ende. 2. Ejendommen overdrages uden ansvar for boet og eksekutor, og iøvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren. Det bemærkes, at der er lyst følgende sevitutter paa ejendommen: den 9/7 1855: Lyst dokument om indskrænkninger i benyttelsen, den 13/9 1897: Lyst deklaration angaaende forpligtelse til fælles lys- og tværmoral, den 29/ :Lyst dokument om benyttelse, fælles lys- og tværmaal og hegn, den 2o/6 1898: Lyst dokument om bebyggelse, benyttelse, fælles lysog tværmål samt hegn, Bestillingsformular JYDSK PAPIRVARE HJ. VIDT J. JYPA I/R XnXnX=X;XdX0XM,X*0X1KnX X

9 den 12/ : Lyst deklaration om fælles gavl og tværmaal, den 1/5 1899: Lyst dokument om bestemmelser med hensyn til spildevandsafløb, den 5/2 1912: Lyst deklaration om bestemmelser om cykle- og barnevognsskure. løvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. 30 Ejendommen er tiltraadt af køberen den 15. august 1968, og staar fra denne dato for hans regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han i ildsvaadetilfælde oppebærer bygningernes brandforsikringssum, der ifølge police nr. 47 med Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger udgør fuld- og nyværdi, dog til anordningsmæssig anvendelse og uden præjudice for panthaverne eller sælger. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis tilsvar berigtiges kontant. 4. Køberen er gjort bekendt med de med ejendommens beboere indgaaede kontrakter, som han er pligtig at respektere, indtil disse paa lovlig maade kan ophæves, ligesom køberen ogsaa er forpligtet til at respektere de øvrige af sælgeren med vicevært, gaardmand eller andre indgaaede kontrakter, indtil disse paa lovlig maade kan ophæves. Ejendommens samlede lovlige leje andrager pr. 1/ kr. 210o6o,00, hvoraf kr. 1.68o,00 indbetales til Grundejernes Investeringsfond9 5. Købesummen er fastsat til kr ,00 skriver eethundredeogsekstifemtusinde kroner - hvilke berigtiges paa følgende maade: A. Køber overtager eller indfrier den i ejendommen indestaaende prioritetsgæld: 1. Østifternes Kreditforening,7.serie, 1.afd.,oprokr % p.a. rente, uaflyst til rest pr.11/6-68 kr ,69 med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. 2. Østifternes Kreditforening 7. serie, 3.afd.,opr. kr. 13.7oo å 4 -Wop.a. rente.uaflyst til rest pr.11/6-68 kr med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. 3. Østifternes Kreditforening, 16.serie, 2.afd.,oprokr % p.a. rente. Uaflyst til rest pr.11/6-68 kr ,74 med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. sk. t r a n s p o r t kr ,75

10 transport kr ,75 4. Byernes Hypotekforening,afd.4 b, opr.kr.lo.000 å 5r. p.a. rente. Uaflyst til rest pr. 1/6-68 kr ,03 med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. 5. Byernes Hypotekforening, afd. 5 a, opr. kr. 2.00o å 4. /. p.a. rente. Uaflyst til rest pr. 1/6-68 kr ,78 med statutmæssige forpligtelser i forhold tilgældens oprindelige beløb. Andelene i ovennævnte foreningers reserveog administrationsfond tilfalder køberen uden vederlag. B. Ved skødets underskrift er deponeret kr ,00 i Amagerbanken, Sdr. afdeling, til frigørelse for sælger, naar skødet er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. C. For restkøbesummen udsteder køber til sælger eller ordre pantebreve d 8% p.a. rente og iøvrigt af nærmere aftalt indhold, hvorved bemærkes, at smfremt ejendommen opdeles i 11 anparter (ejerlejligheder) relakserer pantet een anpart (ejerlejlighed) mod erlæggelse af et ekstraordinært afdrag paa kr ,00. kr ,44 KØBESUM IALT: kr ,00 6. Uden for købesummen overtager køberen al ejendommen eventuel paahvilende gæld til vej, vand, kloak m.v. 7. Sælgeren indestaar for, at der ham bekendt ikke findes angreb af svamp eller husbukke i den solgte ejendom, hvorved bemærkes, at ejendommen ved police nr med forsikringsselskabet Absalon Skandiwivia bl.a. er forsikret med svamp- og husbukkeskade, hvilken forsikring kan overtages af køber til normal præmie. 8. Alle med denne handel og dens berigtigelse forbundne omkostninger, derunder salær til landsretssagfører Børge Boesen, der berigtiger handelen, udredes af køberen. Mæglersalær til statsexam. ejendomsmægler P. Hvidkjær udredes af

11 boet. Medundertegnede malermester Martin Rinhart erkender herved at have købt og erholdt tilskødet nævnte ejendom paa de anførte vilkaar 9 som jeg lover nøje at overholde. Som sælger: København, den 26. aug Som køber: B. Boesen sign. Rinhart sign. Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskrifternes 411 ægthed samt underskrivernes myndighed: Navn: B. Ginnerup-Nielsen sign. Navn: Karsten Hvidkjær sign. Stilling: adv.sekr. Stilling: adv.fm. Bopæl: Tordenskffoldsgade 25,K. Bopæl: Kædevrenget 3, Dragør. 44)..:jendommen matr. ur. er pr vmderet N Ø rrebros til ejendomsvædi heraf gruntsærdi 2656 Udenbys Klædebo kvarter under lb. nr. 222 I vurderingskreds, 5 distrikt kr kr. Gebyr: 25 øre KØBENHAVNS SKATTEVÆSEN kontoret for ejendomsskatter d. 2 7 / E. Løhren sign. eksposekr. Sktv.j.E.nr Husum KW9fij!DAGBOGEN den :3S E P. 19W1 KØBENHAVNS BVREf N7gt eliae :ig) (tens 11(pilned belwg RGE BOESEN ADVO AT, LANDSRETSSAGFØRER PALÆ (01 62) 8009 & 8010

12 Lb. Nr pct. amortisabelt Laan 4. Serie 1. Afd. B. Nr. Justitsministeriets Udslettelse Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Gade og. FIns < Nr.: Fyensgade Nr.7. (hvor saadant tindes) Akt: Skab Nr. \ )9/ (Udfyldes af Dommerkontoret) Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). r,n( Udenbys Klædebo Kvt. Matr.Nr Købers 1 Kreditors Bopæl: a g)vikwas Eypdokforening Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): p-aov,p1p EN riandy!,witpra.gbfai3..b1 BOUTIBVA.Ip i-,0'.33.7 ;.-,TZA.-IN V. Stempel:q e. Ke'.24.5 Øre. PANT -41 REV Undertegnede Brandmand Axel Eberhardt Berg erkender herved som Medlem af Hypotekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i København og Omegn" at have modtaget et Laan i Foreningens fjerde Serie første Afdeling, stort: bo.000 Kr. er Ti Tusinde Kroner, hvilket Laan er udbetalt i Foreningens 5 pct. rentebærende Kasseobligationer af 4de Serie. Af Laanets Hovedstol betales en uforanderlig halvaarlig Ydelse af 2,75 pct. eller 275 Kr. Øre. Heraf beregnes den halvaarlige Rente 2 1/2 pct. af det ved Halvaarets Begyndelse skyldige Beløb, 3/20 pct. af Hovedstolen som Administrationsbidrag og Resten Amortisationsbidrag, der afskrives paa Gælden. De halvaarlige Ydelser beregnes for Halvaarene til 1. Januar og 1. Juli og forfalder til Betaling henholdsvis 1. December og 1. Juni, første Gang den 1' December 1932 for Tiden fra 1' Juli 1932 til 31' December Til Sikkerhed for alle Betalinger efter dette Pantebrev giver Debitor herved Hypotekforeningen Panteret i den Debitor tilhørende Ejendom Matr. Nr. 2656, af Udenbys Klædebo Kvarter,- Fyensgade N r.7. Bestillings- Formular D Jensen & Kjeldskov, A)S, København

13 Panteretten efter nærværende Pantebrev rykker op, efterhaanden og forsaavidt som de foranstaaende Pantebreve efter deres Indhold afdrages. De Pantehæftelser, der af Foreningen respekteres som forudprioriterede for eller ligeprioriterede med nærværende Pantebrev, er: Pantebrev til østis tornes Kreditforenings 7iSerle. til. Rest efter uaflyste Afdrag 1r, Bo Å 4% Rente med statutmsslge telser i Yorhold til 27.00e Kr. i'antebrev til Pstifternes Kreditforenings 71Serie til RQ 11; eter ua:clysto Afdrag Er,13.4 0,49' Rente med statutmssige Vorpligtolsor i Vorold til 13.7oo Kr. Med Hensyn til Ejendommen nu pa.ahvilende Servituter' og andre Pyrder;. De indtil og med 6/ tinglyste forudpriorltorede $ervitutor og Byrder respekteres, fl' Debitor underkaster sig følgende for alle Foreningens Medlemmer fælles Vilkaar. (Jus' tits'ministeriets Pantebre'.s-Formular Nr. X). 11/ //1 61_, den bf) 74,-6 /9_. Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Debitors Myndighed:. Navn: Stilling Bopæl : Navn: Stilling: ' CITøl L Pb N', ror ByrcA siwüd uvist Kb] 2 Nov.1932It yzt.nied. ovenstaaende Anmærkning:

14 , V375/) 603 :1 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn, Købers } bopæl: Kreditors Coknhauns Hyp, // Akt: Skab -P nr. (udfyldes af dommerkontoret) Wdor ning Gade og hus nr.: (hvor sådant lindes) - / Anmelderens navn og bopæl (kontor): Ksbenhavns Vypotekforening Stempel: kr. øre. /r(uverengelmnebro-d res,yepterer yd.erligere: Poutebre-zr, stod 2.ze. c"7-1.0 med sikeetrmssigs fo,witatelsev til østifteritss irredieformiugs Pr. A,) " pt. rente. serie. KCt.?.,i,d2.T#14 Vera 2 ø_. l('glig;2kelvms Hypoteitfo7m.742ø. INDFØRT I DAGBOGEN den 25.FEB.1952 KØBENHAVNS BYRET Bestillingsformular Paategning pac' en af :f :,k(17.avra ITypoWdorentng udstedt Obligation, tinfil. d. z#/. d Pant i ovenanførte Ejendom, for opr. /0. ~y Kr, Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

15

16 K.H.A.B. nr. 3o567 Akt: Skab nr.5 (udfyldes af dommerkontoret) ø 0 '0 0 0 P ad Matr.m 2656 Udenbys Klædebo kvarter Gade og hus nr.: Fyensgade 7 Anmelder: BYERNES HYPOTEKFORENING København V a c 4) ø 5 ø Påtegning på et til KØBENHAVNS HYPOTEKFORENING udstedt pantebrev lyst den 21/ o. s. forkn Efter at ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo kvarter ifølge ejerlejlighedsfortegnelse, tinglyst 18/6-1969, er opdelt i følgende ejerlejligheder: Nr. Beliggenhed Areal d Fordelingstal 1. Fyensgade 7, butik i stuen 43 1/11 II 2. " butik i stuen 56 1/11 Il " 1.tv. 6o 1/11 3. Il 4. " 1.th. 56 1/11 tt 5. " 2.tv. 6o 1/ I " 2.th. 56 1/11 Il 7. 3.tv. 6o 1/11 " " 3.th. 56 1/11 Il 9. " 4.tv. 6o 1/11 11 lo. " 4.th. 56 1/11 tt 11. " 5.sal 47 1/11 med de i henhold til lov om ejerlejligheder knyttede rettigheder og forpligtelser meddeler hypotekforeningen herved samtykke til, at ejerlejlighed nr. 11 udgår af pantsætningen. København, den 18. august 1969 BYERNES HYPOTEKFORENING Reimer Nissen ikak«-~ Bestillingsformular x Jensen & Kjeldskov AIS, København

17 MDV2RT DIUOGEH dert 0 M10. V'S KOBEHLIAVfiS MRET lipi1gis Wug'test

18 K.H.4.B. nr. 3o567 Akt: Skab nr. 71_ (udfyldes af dommerkontoret) Matr. nr.: 2656 Udenbys Klædebo kvarter Anmelder: BYERNES HYPOTEKFORENING 1553 København V Gode og hus nr.: Fyensgade 7 Påtegning på et til KØBENHAVNS HYPOTEKFORENING udstedt pantebrev lyst den 21/ for kr. 1o 000 Hypotekforeningen meddeler herved yderligere samtykke til, at ejerlejlighederne nr. 4 og 5 udgår af pantsætningen. København, den 13. august 197o BIZYZNES HYPOTEKFORENING Helmer Nissen WIFØRTIDAGBOGW Anls.ere-1ViølleE den 17 A116. 'FM KØBENHAVNS BYRET 111.:: ',/thytie.1 Besti llingsformular x Jensen & Kjeldskov AIS, København eintb

19 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: PERNILLE HØXBRO ADVOKAT (L) Nr. Voldgade 88 VEDTÆGTER 1358 København K Tefif FOR 'EJERFORENINGEN FYENSGADE 7' Paragraf 1. Foreningens navn er: 'Ejerforeningen Fyensgade 7'. Dens hjemsted er København. Paragraf 2. Foreningens formål er at administrere alle fællesanliggender for ejerlejlighederne i ejendommen matr.nr af Udenbys Klædebo Kvarter, Fyensgade 7, 2200 København N. Paragraf 3. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen. Paragraf 4. Foreningen skal bortset fra en evt. grundfond og en rimelig drifts-kapital ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene af medlemmerne opkræve de fornødne bidrag, der kræves til at bestride ejendommens fællesudgifter. Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgirokonto. Dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendig for den daglige drift

20 ;.; Paragraf 5. Stk.1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter. Beløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal, og bestyrelsen kan forlange, at medlemmerne betaler bidraget forud i et vist antal måneder, der skal være ens for alle medlemmer. Stk.2. Bestyrelsen bemyndiges til, under vilkår der indenfor det enkelte regnskabsår er ens for alle medlemmer, at indkræve en restancebøde, hvis indbetalingen af et kontingent overskrider betalingsfristen. Tilsvarende kan indkræves bøder, når betalingsfristen overskrides med en og to måneder. Restancebøden kan maksimalt udgøre 1/20 af det pågældende kontingent. Stk.l. Paragraf 6. Til sikkerhed for de i Paragraf 5 nævnte bidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, udsteder hvert medlem et ejerpantebrev på kr Stk.2. Såfremt et medlem har udstedt et ejerpantebrev lydende på en værdi lavere end ovennævnte kr. er denne først pligtig at foretage forhøjelse af ejerpantebrevet ved en fornyet lysning; f.eks. i forbindelse med ejerskifte.

21 Oa al, Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 0 E tb Paragraf 7. Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og al lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner, sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder, indtil disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. Paragraf 8. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til ejerpantebrevet

22 Paragraf 9. Stk.l. Medlemmet og de personer, der opholder sig i dennes lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden. Stk.2. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer, maling af ejendommens ydre træværk eller lade opsætte skilte, reklamer, m.v. uden bestyrelsens samtykke. Stk.3. Medlemmerne er pligtig til ved udlejning at meddele dette til bestyrelsen. Stk.4. Medlemmerne må ikke drive erhverv fra lejlighederne uden bestyrelsens samtykke. Paragraf 10. Såfremt et medlem gør sig skyldig i et sådant forhold, som i henhold til lejeloven berettiger udlejeren til at hæve lejemålet, herunder hvis et medlem ikke betaler de af bestyrelsen fastsatte bidrag inden 8 dage efter forfaldstid, kan bestyrelsen om fornødent udsætte medlemmet af lejligheden med fogedens bistand. 4

23 a a 0)a Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 111, t5" E Paragraf 11. Stk.1. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Stk.2. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal. Stk.3. Til beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, eller om salg af væsentlige dele af disse eller ændringer i denne vedtægt, kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Er 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til hvor mange, der har givet møde

24 Paragraf 12. Stk.l. Hvert år afholdes inden udgangen af februar måned ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: Stk Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget fot næste regnskabsår. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et opgivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 6

25 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Paragraf 13. Stk.l. Generalforsamlingen indkaldes ved brev af bestyrelsen, ordinære med mindst 3 ugers varsel, ekstraordinære med mindst 1 uges varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Stk.2. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede regnskab. Paragraf 14. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen, derunder bestyrelsens beslutninger. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest d. 15.januar

26 Paragraf 15. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Stk.l. Paragraf 16. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3-5 medlemmer. Valgbare er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærtstående slægtninge. Stk.2. Bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan dog finde sted. Stk.3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 3, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Stk.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 8

27 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Paragraf 17. Stk.l. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggen der. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender, derunder betaling af fællesudgifter, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelser og fornyelser. Stk.2. Bestyrelsen skal føre forsvarligt regnskab. Stk.3. Bestyrelsen skal antage en administrator til at varetage den daglige drift. Paragraf 18. Stk.l. Bestyrelsen indkaldes, hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 medlemmer er til stede for så vidt den består af 4 eller 5 medlemmer, eller når 2 medlemmer er tilstede, hvis den består af 3 medlemmer. Stk.2. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Stk.3. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Stk.4. Ejerforeningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen

28 Paragraf 19. Ejerforeningens regnskab revideres- af en revisor, der vælges på generalforsamlingen. Revisoren afgår hvert år, men genvalg kan finde sted. Paragraf 20. Foreningens regnskab følger kalenderåret, første regnskabsår slutter d

29 ac Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 0) E Paragraf 21. Nærværende vedtægt begæres tinglyst på matr.nr af Udenbys Klædebo Kvarter og respekterer de ejendommen påhvilende servitutter og byrder m.v., samt den ejendommen påhvilende prioritetsgæld og respekterer uden begrænsninger fremtidig behæftelse af ejendommen. København d. 7. marts 1992 For Lejl.1: For Lejl.2: Tom Hvillum. Jonna Kokholm. For Lejl.3: Jan Andresen. For Lejl.4: Steen Kristensen. r--t For Lejl.5: Marianne Kristensen. For Lej1.6: Hans Jensen / Janne Barfod. For Lejl.7: For Lejl.8: Peter Knudsen. Puk Lundemann. For Lejl.9: Jørgen Dejgård Jensenf-4-41-n- For Lej1.10: Ekadan A/S. r),_ For Lejl.11: LUAA4e. kejb; Ac9t, &, wq.: 14 G, well

30 Randskitser Stueetage Hovedtrappe 7 er7sgade 5 -s-a/ 7 7 Fgensgade Fgensgade Oversigtskort over ejerlejlighederne nre inkl. på matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København Arealet af matr.nr er registreret i matriklen med 198 m2. Stadskonduktørembedet, juni 003 Marianne Bo Helle V. Å/g9rfsen "'(,/ Målforhold 1:250 Ejerlejlighedernes nre. er anført således K2003/00584, F Ved nr. i [.1, se randskitse sal 9 4. sal 7 3. sal 5 2. sal 3 1. sal 1 stuen

31 Randskitser Stueetage Fyen_sgade 7 5. sa/ F.yen_sgade 7 Fy e/75gade Oversigtskort over ejerlejlighederne nre lok/ på matr. rir Udenbys ifkedebo kvarter Staden København Grund ns areal er i matriklen anført med 198,2 m2 Stad konduktørens direktorat, juni / F. '7826 Målforhold 1: 250 Ejerlejlighedernes nre. er anført således Ved nr. i [ «I, se randskitse sal 4. sal 3. sal 2. sal 1. sal stuen A. V. Christensen BD

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere