ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM."

Transkript

1 NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 ÅRSRAPPORT 2003 ALM. BRAND A/S KONCERNEN - BEDRE END FORVENTET Koncernresultatet Alm. Brand A/S resultat før skat og inklusive minoriteter blev et overskud før skat på 394 mio.kr. mod et overskud på 144 mio.kr. i Der er således atter sket en markant forbedring af resultatet i forhold til tidligere år. Koncernens aktie er steget med over 120% fra knap 80 kr. primo 2003 til et niveau omkring 155 kr. i februar Resultatforbedringen kan på koncernens skadeforsikringsforretning primært henføres til et forbedret skadeforløb blandt andet som følge af godt vejrlig, færre meget store skader og en konsekvent politik for at forbedre kvaliteten af kundeporteføljen. På bankaktiviteterne kan forbedringen henføres til stigende netto rente- og gebyrindtægter blandt andet som følge af et udvidet forretningsfokus. Koncernens liv- og pensionsaktiviteter har overrasket positivt, og egenkapitalen har fået driftsherretillæg. Endelig har en engangsindtægt i forbindelse med salget af koncernens debitoraktiviteter medvirket til det positive resultat. Resultatet af skadeforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 219 mio.kr., resultatet af bankaktiviteterne blev et overskud på 112 mio.kr., resultatet af livsforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 98 mio.kr., mens resultatet på koncernens øvrige aktiviteter blev et underskud på 35 mio.kr. Koncernens samlede indtægter beløber sig til 6,5 mia.kr., og egenkapitalen ultimo året var 3,5 mia.kr. Set i forhold til de sidst offentliggjorte forventninger i rapporten for 3. kvartal 2003, svarer det realiserede resultat til en forbedring på 34 mio.kr. Baggrunden for denne forbedring er hovedsageligt, at det har været muligt at indtægtsføre driftsherretillæg i Alm. Brand Liv og Pension. Set i forhold til forventningerne primo året svarer forbedringen til 60%. Aktien Koncernens aktie har udviklet sig meget positivt i 2003 både med hensyn til kursudviklingen og likviditeten i aktien. Resultatet pr. aktie udgjorde 17 kr. Med en børskurs ultimo 2003 på 133 og en indre værdi af koncernen på 143 svarer det til, at aktierne blev handlet til 93% af indre værdi. Siden er kursen dog steget til 154 svarende til, at aktien handles til 108% af indre værdi. Alm. Brand har siden strategiskiftet i 2002 lagt stor vægt på at informere om selskabets aktiviteter og har i den forbindelse sat fokus på koncernens Investor Relations aktiviteter. For at sikre mest mulig gennemsigtighed er koncernens struktur blevet betydelig forenklet, der eksisterer alene en aktieklasse, der offentliggøres regnskaber fire gange årligt, alle fondsbørsmeddelelser offentliggøres samtidig på både dansk og engelsk, informationsniveauet via investorbladet Alm. Brand Bladet og via koncernens hjemmeside er blevet intensiveret, og der afholdes en række møder årligt i både Danmark og England med henblik på at informere om udviklingen i koncernen. Pr. 1. januar 2004 er Alm. Brand aktien blevet optaget i MidCap+ indekset på Københavns Fondsbørs. Indekset der blev introduseret 1. januar 2003 har betydet stor opmærksomhed omkring de optagede aktier. Det forventes således, at Alm. Brands optagelse yderligere vil øge kendskabet til og interessen for Alm. Brand aktien og dermed øge efterspørgslen efter og likviditeten i denne. Med henblik på fortsat at øge koncernens finansielle styrke og ifølge de internt fastsatte regler for udbetaling af udbytte på aktierne, indstilles det til generalforsamlingen ikke at betale udbytte for året Generalforsamlingen afholdes den 29. april 2004 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel i København. Skadeforsikring Overskuddet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev 219 mio.kr. før skat. Dette er bedre end forventet og meget tilfredsstillende. Det gunstige vejr har forbedret resultatet betydeligt i forhold til et normalt år. Færre store skader og arbejdet med at forbedre porteføljen påvirker ligeledes resultatet positivt. Præmieindtægterne blev i alt 3,9 mia.kr., svarende til en stigning på 7% i forhold til Præmiestigningen er tilfredsstillende set i lyset af de betydelige tiltag, der er taget i forbindelse med forbedringen af koncernens portefølje. Endvidere er præmiestigningerne i Alm. Brand generelt mindre set i forhold til koncernens konkurenter. Det forventes modsat at påvirke konkurrencesituationen positivt. Erstatningsprocenten for egen regning blev 72 og omkostningsprocenten for egen regning blev på 26, hvilket medførte en Combined Ratio på 98. Brutto blev Combined Ratio på 94. Dette er en betydelig forbedring i forhold til tidligere år. Det er lykkedes at reducere omkostningsprocenten for egen regning fra 32 i 2000 til 26 i år. Vi forventer, at de fortsatte effektiviseringer samt en mere præcis opgørelse af den del af omkostningerne, der kan henføres til erstatningsudgifter, vil føre til, at vi allerede i 2004 vil nå det oprindeligt stillede mål på under 25. Omkostningsprocenten er en central parameter for såvel effektivitet som konkurrenceevne, og derfor ændrer vi nu målet for 2006 til under 23. For at sikre en optimal skade- og policebehandling samt en salgsproces, der lever op til koncernens krav til service og rådgivning, besluttede Alm. Brand i 2001 at investere i et LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

3 moderne skadeforsikringssystem. Implementeringen af systemet har i 2003 udviklet sig positivt. Koncernens samlede autoportefølje samt hele privatporteføljen er blevet konverteret til det nye system. I 2004 vil Provinsforsikring blive implementeret i systemet, hvorefter erhvervs- og landbrugsporteføljerne følger i Endvidere er det besluttet at integrere Provinsforsikring helt i Alm. Brand og konvertere Provinsforsikring agenturerne til Alm. Brand agenturer. I den forbindelse er der lukket en række butikker og agenturer, hvor kundeunderlag og antal besøg i butikkerne tilsagde dette. Salg og service Med henblik på at sikre en kunde- og serviceorienteret organisation samtidig med en effektiv drift har Alm. Brand i 2003 gennemført en række tiltag. Al police-, skade- og klagebehandling samles i den forbindelsen i særlige specialiserede grupper på regionskontorerne eller på hovedkontoret. Samtidig er salgs- og serviceorganisationen opretholdt i de lokale Alm. Brand butikker. For yderligere at sikre salg og service er der blevet oprettet kundeservicecentre på hvert af de fem regionskontorer. kundens skadeforsikringer. Med dette initiativ nærmer koncernen sig ligeledes målet om 20% helkunder i Bank Overskuddet før skat og inklusive minoriteter af bankaktiviteterne blev på meget tilfredsstillende 112 mio.kr. Årets resultat er påvirket af en betydelig vækst i bankkoncernens værdipapir- og børshandel, ligesom kapitalforvaltningsaktiviteterne er forløbet meget tilfredsstillende. Samtidig er det i 2003 lykkedes at øge kunderentemarginalen på trods af svære markedsbetingelser med et generelt lavt renteniveau. Bankens projekt med at udvide produktpaletten og kundegruppen mod privat- og landbrugskunder med en fornuftig økonomi har vist sig bæredygtigt. Ønsket er at kunne dække kundernes samlede behov for finansielle løsninger. Bankkoncernens omkostninger er steget med 11% i forhold til 2002, hvilket blandt andet skyldes omkostninger i forbindelse med flytningen af hovedkontoret til Midtermolen samt investeringer i koncernens helkundestrategi. Med henblik på at sikre et succesfuldt helkundeprojekt, er kravet om, at kunder skal have mere end kr. indestående, fjernet. Liv og Pension Koncernens liv- og pensionsaktiviteter gav i 2003 et overskud på 98 mio.kr. Årets resultat er meget tilfredsstillende. Egenkapitalen har i 2003 fået driftsherretillæg, hvilket har medført en egenkapitalforrenting på 11,2%. Bruttopræmieindtægterne fra liv- og pensionsaktiviteterne blev på 714 mio.kr. mod 696 mio.kr. i Forsikringsudbetalinger i løbet af året udgjorde 797 mio.kr. mod 619 mio.kr. året før. Udbetalingerne er steget ekstraordinært som følge af selskabets initiativer til porteføljeoptimering. Det samlede afkast for egenkapitalens og forsikringstagernes investeringsaktiver udgjorde før pensionsafkastskat i alt 4,6%. Investeringsresultat er i forhold til den valgte investeringssammensætning og det opstillede sammenligningsgrundlag tilfredsstillende. Aktieandelen af de samlede investeringsaktiver er fortsat meget lav. Selskabet investerer primært i obligationer og ejendomme. Investeringsafkastet for ejendomme er negativt påvirket af nedskrivninger på ejendomme som følge af et faldende huslejeniveau på kontorejendomme. Selskabet har i hele 2003 ligget i Finanstilsynets såkaldte»grønne scenarie«. Koncernens liv- og pensionsforretning sikrer kundernes pensioner efter relativt konservative principper. Kunder med en større risikovillighed anbefales at investere i Alm. Brand Link, der indebærer investeringer i investeringsforeningspuljer eller i Alm. Brand Bank, hvor kunden selvstændigt kan placere sine midler. Øvrige aktiviteter Koncernens øvrige aktiviteter, herunder reassuranceselskabet, de tidligere debitoraktiviteter i Gefion og holdingudgifter, gav i 2003 et underskud på 35 mio.kr. Kjøbenhavnske Re har fortsat fokus på at stabilisere den svage kapitalbase gennem en stram likviditets- og omkostningsstyring og ved at afslutte eksisterende forpligtelser på fornuftige vilkår, hvor dette er muligt. Dette gøres gennem de såkaldte commutations. Hovedparten af koncernens debitoraktiviteter blev i november 2003 solgt til DAI Fordringer A/S. For at sikre et fortsat tæt samarbejde blev der i 2003 indgået yderligere en aftale med EDC. Aftalen påvirker resultatet af øvrige aktiviteter negativt med 40 mio.kr. Søren Boe Mortensen, adm. direktør, Alm. Brand A/S dobbeltkunde For på at opnå langvarige kundeforhold og størst muligt engagement pr. kunde har koncernen introduceret dobbeltkunde-konceptet. Ideen bag konceptet er, at kunderne samler flest muligt forretninger i koncernen i flere forskellige forretningsområder, hvorved Alm. Brand opnår stordriftsfordele, øgede indtægter, et længerevarende kundeforhold og lavere disrtibutionsomkostninger pr. kunde. Denne fordel vil koncernen dele med kunden og giver i den forbindelse op til 51% rabat på Forventninger For 2004 forventes et resultat før skat og eksklusive minoriteter på omkring 315 mio. kr. og en samlet omsætning på omkring 6,2 mia.kr. Forventningerne indeholder et fortsat godt resultat for koncernens skadeforsikrings- og bankaktiviteter, hvorimod koncernens liv- og pensionsaktiviteter samt øvrige aktiviteter forventes at bidrage mindre til det samlede resultat, end i RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 LANCERING AF dobbeltkunde-konceptet dobbeltkunde- konceptet lanceres nu i et større kampagneforløb, der gør opmærksom på, at man som dobbeltkunde i Alm. Brand kan opnå rabatter på op til 51%. dobbeltkunder er kunde i flere af forretningsgrenene Der er de seneste år arbejdet intensivt med at udvikle det nye samle-koncept, der giver store rabatter, når man samler bank-, liv- og pensions- og forsikringsprodukter i Alm. Brand. Samle-konceptet er døbt dobbelt-kundekonceptet, for at understrege essensen at hvis man dobler op og køber produkter fra forsikring samt et af de øvrige forretningsområder Alm. Brand Invest, bank eller liv og pension, kan man opnå store rabatter. Lancering I efteråret 2003 blev dobbeltkunde rabatten tilbudt selskabets eksisterende forsikringsog bankkunder. Vi synes, at vores nuværende, trofaste kunder skulle have tilbuddet først, siger Alm. Brands adm. direktør, Søren Boe Mortensen. På denne måde fik vi samtidig en række erfaringer med at sælge og rådgive om produktet som gjorde, at koncernen var godt rustet til at sælge konceptet, da den store lanceringskampagne startede op 19. januar Massivt kampagneforløb dobbeltkunde-konceptet lanceres ved et massivt kampagneforløb, der løber i hele Kampagnen henvender sig bredt til den danske befolkning via udvalgte medier, der skal sikre budskabet størst mulig opmærksomhed. Alm. Brand søger dobbeltgængere dobbeltkunde-konceptet lanceres under temaet Alm. Brand søger dobbeltgængere. dobbeltkunde-kampagnen er tilrettelagt over et meget specifikt tema med det meget enkle budskab - at man kan spare op til 51%. Dette budskab fortælles gennem fem konkrete historier, der beskriver, hvor meget hver enkelt type af kunde reelt kan spare i kroner og øre ved at blive dobbeltkunde. Historierne vises blandt andet i to utraditionelle TV-reklamefilm, der i sjove scener viser personer, der møder deres dobbeltgænger. I disse situationer gives eksempler på, hvad de kan spare, hvis de bliver dobbeltkunde. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 Lønforhøjelse på 500 kr. pr. måned En af kampagnens dobbeltkunde historier tager udgangspunkt i en familie, der bor i ejerbolig og har en lønkonto og et billån på kr. i Alm. Brand Bank. Denne familie kan som dobbeltkunde opnå 32% rabat på sine forsikringer. Med en samlet årlig udgift til forsikringer på eksempelvis kr. vil familien spare kr. efter skat hvilket svarer til en lønforhøjelse på omkring 500 kr. om måneden. Lanceringen af dobbeltkunde-konceptet understøttes af en omfattende annoncering i dagbladene. Annoncerne bygger på de samme personer og deres historier, som er vist i tv-reklamefilmene. Både TV-reklamer og annoncer opfordrer til, at seer og læser kontakter Alm. Brand - enten pr. telefon eller via vores hjemmeside Tjen i banken og spar på forsikringerne Er man dobbeltkunde, får man både de sædvanlige gode renter i banken og samtidigt rabat på sine forsikringer: Familie, bil, hus og fritidshus. Det er ikke et krav, at familien samler alle sine bankforretninger i Alm. Brand Bank, men det kan godt betale sig. Mange henvendelser Der er blevet taget godt imod det nye dobbeltkunde-koncept af såvel pressen som af nye og eksisterende kunder. I løbet af kampagnens første fase har rigtigt mange også henvendt sig for at høre, hvor meget de kan spare ved at blive dobbeltkunde i Alm. Brand. Effekten af de forskellige TV-reklamer, annoncer og bannere måles løbende, og kampagnens elementer tilpasses, således at dobbeltkunde-konceptet får størst mulig opmærksomhed og dermed den ønskede effekt. Tilfredsstillende resultat Målet for kampagnen er, at nye kundeemner kontakter os i løbet af Dette vil yde et væsentligt bidrag til opfyldelse af koncernens mål om 20% helkunder i På baggrund af de hidtil registrerede henvendelser vedrørende dobbeltkunde-konceptet kan det konstateres, at vores forventninger til kampagnens første fase er blevet indfriet fuldt ud. Øget engagement - øget rabat dobbeltkunde rabatten er ikke en engangsforestilling, tværtimod modtager kunden rabatter år efter år. Derudover kan man som dobbeltkunde løbende generere større rabatter og dermed øge besparelserne. Øger man som dobbeltkunde sit engagement i Alm. Brand ved enten at sætte penge i banken, etablere en kassekredit eller oprette en pensionsordning, øger man således rabatten på sine forsikringer. For det er således, at jo større engagement i Alm. Brand Koncernen, jo større bliver rabatten. Rabatten udløses hvert år, og beregnes efter omfanget af kundens engagement og gælder for langt de fleste af dobbeltkundens forsikringspræmier i Alm. Brand. dobbeltkunde-konceptet sparer os for omkostninger Når vi kan give så store rabatter, er det fordi, vi via dobbeltkunde-konceptet sparer penge på omkostningerne, får øgede indtægter fra det større engangement samt ved at kunderne bliver kunder længere tid. Det er denne fordel koncernen via rabatter deler med kunderne. Vi forventer, at dobbeltkunde-konceptet vil generere flere kunder og flere tilfredse kunder, der vil være kunder i Alm. Brand en længere periode, siger Søren Boe Mortensen og fortsætter, Samtidigt mener vi, at der i dobbeltkunde-konceptet, der udnytter Alm. Brands eksisterende distributionskanaler indenfor både bank, forsikring og liv og pension, ligger en væsentlig besparelse på grund af netop vores mulighed for en fælles distribution. Faktisk forholder det sig sådan, at der kan gå flere år, før vi begynder at tjene penge på en ny forsikringskunde. Hvis vi derfor kan gøre det endnu mere attraktivt for vores kunder at fastholde deres engagement hos os, er det en rigtig god forretning. Samtidig er distributionsomkostningerne i den finansielle sektor betydelige omkostninger der også spares ved dette tiltag, siger den adm. direktør og fortsætter, med større engagement pr. kunde og sparede omkostninger kan det ikke undgå at blive en god forretning for begge parter. Vi får en fordel, og en del af det vi tjener, giver vi tilbage til kunden i form af rabat, understreger Søren Boe Mortensen. På grund af de mange telefoniske henvendelser måtte Alm. Brand sætte et ekstra telefonberedskab ind og ændre i telefon-opsætningen, således at kampagneopkaldene styres uden om de mest belastede kundeservicecentre, og ventetiden for kunderne derved holdes nede på et accepteret niveau. For at kunne måle responsen og effekten af de i kampagnen benyttede medier anvender vi forskellige kampagnetelefonnumre, og den daglige telefonstatistik viser trafikken på de specifikke kampagnetelefonnumre. 5

6 STORE FORVENTNINGER TIL NY PENSIONSAFTALE Alm. Brand Liv og Pension har indgået en aftale om etablering af frivillige pensionsordninger for medlemmer af a-kassen DANA. Alm. Brand har store forventninger til, at aftalen med a-kassen DANA- over tid vil give mange nye pensionskunder. Alm. Brand Liv og Pension har indgået en aftale om tegning af pensionsordning for medlemmerne af a-kassen DANA. DANA er en a- kasse for selvstændige. A-kassen DANA har eksisteret i 26 år og har cirka medlemmer. Alm. Brand Liv og Pensions nye aftale med DANA er kommet i stand gennem mæglerfirmaet Keller & Partner. Keller & Partner er pensionsmæglere og har de sidste seks til syv år fungeret som uafhængig pensionsrådgiver fra deres kontor på Amager. Keller & Partner varetager indtegning og rådgivning i relation til DANAs pensionspakke. Alm. Brand har ved indgåelse af aftalen lagt vægt på, at de fordele og muligheder, som DANAs medlemmer får i pensionspakken, alene er betinget af medlemskabet af DANA, og ikke er afhængig af at indtegningen sker via Keller & Partner. Alm. Brand kan derfor selv - via egne assurandører - tegne pensionsordninger på samme attraktive vilkår til nye såvel som eksisterende kunder. Eneste krav er, at kunderne er medlem af a-kassen DANA. Alm. Brand har gode erfaringer med de selvstændiges forsikringsforhold på skadeforsikringssiden og forventer, at det også vil gøre sig gældende med indtegningen i DANAs pensionspakke. DANA PlusPension Pensionspakken lanceres under navnet DANA PlusPension, og der gøres fra A-kassen DA- NA derfor en stor indsats for at introducere den attraktive aftale for medlemmerne. DANAs medlemmer har udvist stor interesse DANAs medlemmer har udvist stor interesse for at indgå aftaler om pensionsopsparing. Således har Keller & Partner allerede etableret pensionsordninger for omkring 150 personer med en samlet årlig indbetaling på små 5 mio.kr. Det er med den korte indtegningsperiode taget i betragtning et meget tilfredsstillende resultat, udtaler direktør for Liv- og Pension, Mikael Sundby. Pensionspakken indeholder følgende dækninger: Gruppeliv udbetaling ved død kritisk sygdom Produkter Udbetaling Dækning Pris pr. mdr. Udløber ved Dødsfaldssum Engangsbeløb (skattefrit) kr. 51 kr. Pensionering dog senest 67 år Dødsfaldssum Engangsbeløb (skattefrit) kr. 103 kr. Pensionering dog senest 67 år Kritisk sygdom Engangsbeløb (skattefrit) kr. 31 kr. Pensionering dog senest 67 år eller kr. 63 kr. Gruppeliv udbetaling af invalidesum Produkter Udbetaling Dækning Pris pr. mdr. Udløber ved Invalidesum Engangsbeløb kr. 20 kr. Pensionering dog senest 67 år Udbetaling ved nedsat erhvervsevne Produkter Udbetaling Dækning Pris pr. mdr. Udløber ved Dækning ved Årligt beløb Op til 80% af lønnen Individuelt Pensionering dog senest 67 år nedsat erhvervsevne dog maks kr. Pensionsopsparing Medlemmet skal indbetale min kr. årligt for at blive omfattet af DANA PlusPension. DANA PlusPension sammensættes ud fra medlemmets behov og ønsker samt økonomiske formåen. Den del af pensionsbidraget, der ikke anvendes til ovenstående forsikringsdækninger, kan efter eget valg anvendes til indbetaling på en kapital-, rateforsikring og/eller en livrente. Der er tilknyttet præmiefritagelse til ordningen, således at opsparingen fortsætter, hvis medlemmet mister 2/3 af erhvervsevnen i mere end tre måneder. Omkostninger Omkostningsbidraget til pensionsopsparingen er 4% af de første kr. og 2% af det, der indbetales yderligere. Herudover skal der betales et månedligt gebyr på 35,00 kr. samt 12,00 kr. i gebyr de måneder, hvor der opkræves præmie. Alm. Brand forventer en pæn tilgang i antallet af pensionsordninger - dels via DANA s salg dels via salg gennem egen organisation. Men da etablering af pensionsordninger er en stor beslutning lægges der stor vægt på, at aftalerne med DANA s medlemmer er bygget op omkring en omhyggelig personlig rådgivning. Hospitalsforsikring Som en del af DANA PlusPension har medlemmet mulighed for at vælge hospitalsforsikring, som tilbydes via IHI. Forsikringen dækker blandt andet behandlinger på private hospitaler og betalingshospitaler i Danmark og i hele Skandinavien. Den helårlige præmie pr. person er kr. Hospitalsforsikringen kan etableres således, at forsikringen også omfatter DANA-medlemmets ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn og eventuelle ansatte. For hjemmeboende børn under 16 år er den helårlige præmie kr. 793,50. 6

7 ALM. BRAND AKTIEN OPTAGET I MIDCAP+ Pr. 1. januar 2004 kom Alm. Brand aktien med i Københavns Fondsbørs MidCap+ segment. Københavns Fondsbørs MidCap+, består af en portefølje på 26 fondsbørsnoterede selskaber, der alle opfylder en række ganske omfattende krav til selskabernes aktieudvikling og Investor Relations aktiviteter. Vi forventer, at optagelsen af Alm. Brand aktien i MidCap+ indekset yderligere vil øge interessen for og likviditeten i Alm. Brand aktien. Københavns Fondsbørs Københavns Fondsbørs krav til optagelse i MidCap+ er blandt andet, at der offentliggøres hel-, del- og kvartalsrapporter, at alle fondsbørsmeddelelser offentliggøres på dansk og engelsk, og at den gennemsnitlige daglige omsætning af aktien er på minimum kr. Derudover stiles der krav til kvaliteten og hyppigheden af information om koncernens aktiviteter - ikke mindst via hjemmesiderne. Alm. Brand aktien i MidCap+ Alm. Brand offentliggjorde i forbindelse med årsrapporten 2001 og køb af skadeaktiviteterne fra det tidligere moderselskab en ny strategi for koncernen. En del af denne strategi var rettet mod at forbedre informationen til koncernens investorer, hvilket Alm. Brand har arbejdet målrettet med siden. Positiv udvikling Koncernen har de seneste par år udviklet sig særdeles fornuftigt. Dette har betydet en øget interesse for Alm. Brand aktien, der igen har medført en øget likviditet i aktien og en forbedret kursdannelse. Alm. Brand aktiens optagelse i MidCap+ formodes at virke som en blåstempling af Alm. Brands aktiviteter, som yderligere vil støtte den positive udvikling. I en pressemeddelelse udsendt af Københavns Fondsbørs den 9. december 2003 udtaler afdelingschef Erik Bruun Hansen sig om de nye Midcap+ og SmallCap+ segmenter: Aktierne i MidCap+ og SmallCap+ segmenterne er inde i en rigtig positiv spiral Fondsbørsen har været i stand til at lave en god varedeklaration på en særlig gruppe af mellemstore børsselskaber, og det har investorerne, måske især de private, bemærket Den større synlighed har givet større likviditet, som igen har givet bedre forhold for såvel investorer som selskaber. MidCap+ porteføljer MidCap+ er fondsbørsens segment for mellemstore aktier. I MidCap+ blev der i 2004 optaget fire nye aktier, hvilket medførte, at der i alt er 26 aktier (26 selskaber) i indekset, hvoraf Alm. Brand er en af de fire nye aktier. Alm. Brand aktien Alm. Brand aktiekursen har været stigende. Aktien har i det forløbne år udviklet sig meget positivt og er steget fra 80 kr. primo 2003 til omkring 155 kr. primo Samtidig er den gennemsnitlige daglige omsætning pr. aktie øget markant. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND AKTIEN I DET SENESTE ÅR GNS.KURS PR. AKTIE DAGLIG OMSÆT., T.KR feb mar apr maj maj jun jul aug aug sep okt okt nov dec jan jan feb-04 EJERFORHOLD 25,1% FINANSKALDENDER Dato: Begivenhed Offentliggørelse af årsrapport Ordinær generalforsamling 5,3% 9,5% 60,1% Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Offentliggørelse af halvårsrapporten Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 Alm. Brand af 1792 fmba Arbejdsmarkedets Tillægspension Købstædernes Forsikring G/S Øvrige Alm. Brand A/S ønsker at skabe værdi for sine aktionærer Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager, hvor materiale gennemgås. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Bank Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank årsrapport 2014 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2014 Indhold 04 Selskabsoplysninger 38 Revisionspåtegninger 05 Koncernforhold 40 Regnskab

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279 PENSIONDANMARK A/S Årsrapport 2008 Langelinie Allé 41 2100 København Ø CVR nr. 16163279 indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING RESUME 1 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 MISSION, VISION OG VÆRDIER 7 MEDLEMMER, VIRKSOMHEDER

Læs mere

Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING

Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING å r s r a p p o r t 2 0 10 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved-

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere