ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM."

Transkript

1 NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 ÅRSRAPPORT 2003 ALM. BRAND A/S KONCERNEN - BEDRE END FORVENTET Koncernresultatet Alm. Brand A/S resultat før skat og inklusive minoriteter blev et overskud før skat på 394 mio.kr. mod et overskud på 144 mio.kr. i Der er således atter sket en markant forbedring af resultatet i forhold til tidligere år. Koncernens aktie er steget med over 120% fra knap 80 kr. primo 2003 til et niveau omkring 155 kr. i februar Resultatforbedringen kan på koncernens skadeforsikringsforretning primært henføres til et forbedret skadeforløb blandt andet som følge af godt vejrlig, færre meget store skader og en konsekvent politik for at forbedre kvaliteten af kundeporteføljen. På bankaktiviteterne kan forbedringen henføres til stigende netto rente- og gebyrindtægter blandt andet som følge af et udvidet forretningsfokus. Koncernens liv- og pensionsaktiviteter har overrasket positivt, og egenkapitalen har fået driftsherretillæg. Endelig har en engangsindtægt i forbindelse med salget af koncernens debitoraktiviteter medvirket til det positive resultat. Resultatet af skadeforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 219 mio.kr., resultatet af bankaktiviteterne blev et overskud på 112 mio.kr., resultatet af livsforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 98 mio.kr., mens resultatet på koncernens øvrige aktiviteter blev et underskud på 35 mio.kr. Koncernens samlede indtægter beløber sig til 6,5 mia.kr., og egenkapitalen ultimo året var 3,5 mia.kr. Set i forhold til de sidst offentliggjorte forventninger i rapporten for 3. kvartal 2003, svarer det realiserede resultat til en forbedring på 34 mio.kr. Baggrunden for denne forbedring er hovedsageligt, at det har været muligt at indtægtsføre driftsherretillæg i Alm. Brand Liv og Pension. Set i forhold til forventningerne primo året svarer forbedringen til 60%. Aktien Koncernens aktie har udviklet sig meget positivt i 2003 både med hensyn til kursudviklingen og likviditeten i aktien. Resultatet pr. aktie udgjorde 17 kr. Med en børskurs ultimo 2003 på 133 og en indre værdi af koncernen på 143 svarer det til, at aktierne blev handlet til 93% af indre værdi. Siden er kursen dog steget til 154 svarende til, at aktien handles til 108% af indre værdi. Alm. Brand har siden strategiskiftet i 2002 lagt stor vægt på at informere om selskabets aktiviteter og har i den forbindelse sat fokus på koncernens Investor Relations aktiviteter. For at sikre mest mulig gennemsigtighed er koncernens struktur blevet betydelig forenklet, der eksisterer alene en aktieklasse, der offentliggøres regnskaber fire gange årligt, alle fondsbørsmeddelelser offentliggøres samtidig på både dansk og engelsk, informationsniveauet via investorbladet Alm. Brand Bladet og via koncernens hjemmeside er blevet intensiveret, og der afholdes en række møder årligt i både Danmark og England med henblik på at informere om udviklingen i koncernen. Pr. 1. januar 2004 er Alm. Brand aktien blevet optaget i MidCap+ indekset på Københavns Fondsbørs. Indekset der blev introduseret 1. januar 2003 har betydet stor opmærksomhed omkring de optagede aktier. Det forventes således, at Alm. Brands optagelse yderligere vil øge kendskabet til og interessen for Alm. Brand aktien og dermed øge efterspørgslen efter og likviditeten i denne. Med henblik på fortsat at øge koncernens finansielle styrke og ifølge de internt fastsatte regler for udbetaling af udbytte på aktierne, indstilles det til generalforsamlingen ikke at betale udbytte for året Generalforsamlingen afholdes den 29. april 2004 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel i København. Skadeforsikring Overskuddet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev 219 mio.kr. før skat. Dette er bedre end forventet og meget tilfredsstillende. Det gunstige vejr har forbedret resultatet betydeligt i forhold til et normalt år. Færre store skader og arbejdet med at forbedre porteføljen påvirker ligeledes resultatet positivt. Præmieindtægterne blev i alt 3,9 mia.kr., svarende til en stigning på 7% i forhold til Præmiestigningen er tilfredsstillende set i lyset af de betydelige tiltag, der er taget i forbindelse med forbedringen af koncernens portefølje. Endvidere er præmiestigningerne i Alm. Brand generelt mindre set i forhold til koncernens konkurenter. Det forventes modsat at påvirke konkurrencesituationen positivt. Erstatningsprocenten for egen regning blev 72 og omkostningsprocenten for egen regning blev på 26, hvilket medførte en Combined Ratio på 98. Brutto blev Combined Ratio på 94. Dette er en betydelig forbedring i forhold til tidligere år. Det er lykkedes at reducere omkostningsprocenten for egen regning fra 32 i 2000 til 26 i år. Vi forventer, at de fortsatte effektiviseringer samt en mere præcis opgørelse af den del af omkostningerne, der kan henføres til erstatningsudgifter, vil føre til, at vi allerede i 2004 vil nå det oprindeligt stillede mål på under 25. Omkostningsprocenten er en central parameter for såvel effektivitet som konkurrenceevne, og derfor ændrer vi nu målet for 2006 til under 23. For at sikre en optimal skade- og policebehandling samt en salgsproces, der lever op til koncernens krav til service og rådgivning, besluttede Alm. Brand i 2001 at investere i et LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

3 moderne skadeforsikringssystem. Implementeringen af systemet har i 2003 udviklet sig positivt. Koncernens samlede autoportefølje samt hele privatporteføljen er blevet konverteret til det nye system. I 2004 vil Provinsforsikring blive implementeret i systemet, hvorefter erhvervs- og landbrugsporteføljerne følger i Endvidere er det besluttet at integrere Provinsforsikring helt i Alm. Brand og konvertere Provinsforsikring agenturerne til Alm. Brand agenturer. I den forbindelse er der lukket en række butikker og agenturer, hvor kundeunderlag og antal besøg i butikkerne tilsagde dette. Salg og service Med henblik på at sikre en kunde- og serviceorienteret organisation samtidig med en effektiv drift har Alm. Brand i 2003 gennemført en række tiltag. Al police-, skade- og klagebehandling samles i den forbindelsen i særlige specialiserede grupper på regionskontorerne eller på hovedkontoret. Samtidig er salgs- og serviceorganisationen opretholdt i de lokale Alm. Brand butikker. For yderligere at sikre salg og service er der blevet oprettet kundeservicecentre på hvert af de fem regionskontorer. kundens skadeforsikringer. Med dette initiativ nærmer koncernen sig ligeledes målet om 20% helkunder i Bank Overskuddet før skat og inklusive minoriteter af bankaktiviteterne blev på meget tilfredsstillende 112 mio.kr. Årets resultat er påvirket af en betydelig vækst i bankkoncernens værdipapir- og børshandel, ligesom kapitalforvaltningsaktiviteterne er forløbet meget tilfredsstillende. Samtidig er det i 2003 lykkedes at øge kunderentemarginalen på trods af svære markedsbetingelser med et generelt lavt renteniveau. Bankens projekt med at udvide produktpaletten og kundegruppen mod privat- og landbrugskunder med en fornuftig økonomi har vist sig bæredygtigt. Ønsket er at kunne dække kundernes samlede behov for finansielle løsninger. Bankkoncernens omkostninger er steget med 11% i forhold til 2002, hvilket blandt andet skyldes omkostninger i forbindelse med flytningen af hovedkontoret til Midtermolen samt investeringer i koncernens helkundestrategi. Med henblik på at sikre et succesfuldt helkundeprojekt, er kravet om, at kunder skal have mere end kr. indestående, fjernet. Liv og Pension Koncernens liv- og pensionsaktiviteter gav i 2003 et overskud på 98 mio.kr. Årets resultat er meget tilfredsstillende. Egenkapitalen har i 2003 fået driftsherretillæg, hvilket har medført en egenkapitalforrenting på 11,2%. Bruttopræmieindtægterne fra liv- og pensionsaktiviteterne blev på 714 mio.kr. mod 696 mio.kr. i Forsikringsudbetalinger i løbet af året udgjorde 797 mio.kr. mod 619 mio.kr. året før. Udbetalingerne er steget ekstraordinært som følge af selskabets initiativer til porteføljeoptimering. Det samlede afkast for egenkapitalens og forsikringstagernes investeringsaktiver udgjorde før pensionsafkastskat i alt 4,6%. Investeringsresultat er i forhold til den valgte investeringssammensætning og det opstillede sammenligningsgrundlag tilfredsstillende. Aktieandelen af de samlede investeringsaktiver er fortsat meget lav. Selskabet investerer primært i obligationer og ejendomme. Investeringsafkastet for ejendomme er negativt påvirket af nedskrivninger på ejendomme som følge af et faldende huslejeniveau på kontorejendomme. Selskabet har i hele 2003 ligget i Finanstilsynets såkaldte»grønne scenarie«. Koncernens liv- og pensionsforretning sikrer kundernes pensioner efter relativt konservative principper. Kunder med en større risikovillighed anbefales at investere i Alm. Brand Link, der indebærer investeringer i investeringsforeningspuljer eller i Alm. Brand Bank, hvor kunden selvstændigt kan placere sine midler. Øvrige aktiviteter Koncernens øvrige aktiviteter, herunder reassuranceselskabet, de tidligere debitoraktiviteter i Gefion og holdingudgifter, gav i 2003 et underskud på 35 mio.kr. Kjøbenhavnske Re har fortsat fokus på at stabilisere den svage kapitalbase gennem en stram likviditets- og omkostningsstyring og ved at afslutte eksisterende forpligtelser på fornuftige vilkår, hvor dette er muligt. Dette gøres gennem de såkaldte commutations. Hovedparten af koncernens debitoraktiviteter blev i november 2003 solgt til DAI Fordringer A/S. For at sikre et fortsat tæt samarbejde blev der i 2003 indgået yderligere en aftale med EDC. Aftalen påvirker resultatet af øvrige aktiviteter negativt med 40 mio.kr. Søren Boe Mortensen, adm. direktør, Alm. Brand A/S dobbeltkunde For på at opnå langvarige kundeforhold og størst muligt engagement pr. kunde har koncernen introduceret dobbeltkunde-konceptet. Ideen bag konceptet er, at kunderne samler flest muligt forretninger i koncernen i flere forskellige forretningsområder, hvorved Alm. Brand opnår stordriftsfordele, øgede indtægter, et længerevarende kundeforhold og lavere disrtibutionsomkostninger pr. kunde. Denne fordel vil koncernen dele med kunden og giver i den forbindelse op til 51% rabat på Forventninger For 2004 forventes et resultat før skat og eksklusive minoriteter på omkring 315 mio. kr. og en samlet omsætning på omkring 6,2 mia.kr. Forventningerne indeholder et fortsat godt resultat for koncernens skadeforsikrings- og bankaktiviteter, hvorimod koncernens liv- og pensionsaktiviteter samt øvrige aktiviteter forventes at bidrage mindre til det samlede resultat, end i RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 LANCERING AF dobbeltkunde-konceptet dobbeltkunde- konceptet lanceres nu i et større kampagneforløb, der gør opmærksom på, at man som dobbeltkunde i Alm. Brand kan opnå rabatter på op til 51%. dobbeltkunder er kunde i flere af forretningsgrenene Der er de seneste år arbejdet intensivt med at udvikle det nye samle-koncept, der giver store rabatter, når man samler bank-, liv- og pensions- og forsikringsprodukter i Alm. Brand. Samle-konceptet er døbt dobbelt-kundekonceptet, for at understrege essensen at hvis man dobler op og køber produkter fra forsikring samt et af de øvrige forretningsområder Alm. Brand Invest, bank eller liv og pension, kan man opnå store rabatter. Lancering I efteråret 2003 blev dobbeltkunde rabatten tilbudt selskabets eksisterende forsikringsog bankkunder. Vi synes, at vores nuværende, trofaste kunder skulle have tilbuddet først, siger Alm. Brands adm. direktør, Søren Boe Mortensen. På denne måde fik vi samtidig en række erfaringer med at sælge og rådgive om produktet som gjorde, at koncernen var godt rustet til at sælge konceptet, da den store lanceringskampagne startede op 19. januar Massivt kampagneforløb dobbeltkunde-konceptet lanceres ved et massivt kampagneforløb, der løber i hele Kampagnen henvender sig bredt til den danske befolkning via udvalgte medier, der skal sikre budskabet størst mulig opmærksomhed. Alm. Brand søger dobbeltgængere dobbeltkunde-konceptet lanceres under temaet Alm. Brand søger dobbeltgængere. dobbeltkunde-kampagnen er tilrettelagt over et meget specifikt tema med det meget enkle budskab - at man kan spare op til 51%. Dette budskab fortælles gennem fem konkrete historier, der beskriver, hvor meget hver enkelt type af kunde reelt kan spare i kroner og øre ved at blive dobbeltkunde. Historierne vises blandt andet i to utraditionelle TV-reklamefilm, der i sjove scener viser personer, der møder deres dobbeltgænger. I disse situationer gives eksempler på, hvad de kan spare, hvis de bliver dobbeltkunde. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 Lønforhøjelse på 500 kr. pr. måned En af kampagnens dobbeltkunde historier tager udgangspunkt i en familie, der bor i ejerbolig og har en lønkonto og et billån på kr. i Alm. Brand Bank. Denne familie kan som dobbeltkunde opnå 32% rabat på sine forsikringer. Med en samlet årlig udgift til forsikringer på eksempelvis kr. vil familien spare kr. efter skat hvilket svarer til en lønforhøjelse på omkring 500 kr. om måneden. Lanceringen af dobbeltkunde-konceptet understøttes af en omfattende annoncering i dagbladene. Annoncerne bygger på de samme personer og deres historier, som er vist i tv-reklamefilmene. Både TV-reklamer og annoncer opfordrer til, at seer og læser kontakter Alm. Brand - enten pr. telefon eller via vores hjemmeside Tjen i banken og spar på forsikringerne Er man dobbeltkunde, får man både de sædvanlige gode renter i banken og samtidigt rabat på sine forsikringer: Familie, bil, hus og fritidshus. Det er ikke et krav, at familien samler alle sine bankforretninger i Alm. Brand Bank, men det kan godt betale sig. Mange henvendelser Der er blevet taget godt imod det nye dobbeltkunde-koncept af såvel pressen som af nye og eksisterende kunder. I løbet af kampagnens første fase har rigtigt mange også henvendt sig for at høre, hvor meget de kan spare ved at blive dobbeltkunde i Alm. Brand. Effekten af de forskellige TV-reklamer, annoncer og bannere måles løbende, og kampagnens elementer tilpasses, således at dobbeltkunde-konceptet får størst mulig opmærksomhed og dermed den ønskede effekt. Tilfredsstillende resultat Målet for kampagnen er, at nye kundeemner kontakter os i løbet af Dette vil yde et væsentligt bidrag til opfyldelse af koncernens mål om 20% helkunder i På baggrund af de hidtil registrerede henvendelser vedrørende dobbeltkunde-konceptet kan det konstateres, at vores forventninger til kampagnens første fase er blevet indfriet fuldt ud. Øget engagement - øget rabat dobbeltkunde rabatten er ikke en engangsforestilling, tværtimod modtager kunden rabatter år efter år. Derudover kan man som dobbeltkunde løbende generere større rabatter og dermed øge besparelserne. Øger man som dobbeltkunde sit engagement i Alm. Brand ved enten at sætte penge i banken, etablere en kassekredit eller oprette en pensionsordning, øger man således rabatten på sine forsikringer. For det er således, at jo større engagement i Alm. Brand Koncernen, jo større bliver rabatten. Rabatten udløses hvert år, og beregnes efter omfanget af kundens engagement og gælder for langt de fleste af dobbeltkundens forsikringspræmier i Alm. Brand. dobbeltkunde-konceptet sparer os for omkostninger Når vi kan give så store rabatter, er det fordi, vi via dobbeltkunde-konceptet sparer penge på omkostningerne, får øgede indtægter fra det større engangement samt ved at kunderne bliver kunder længere tid. Det er denne fordel koncernen via rabatter deler med kunderne. Vi forventer, at dobbeltkunde-konceptet vil generere flere kunder og flere tilfredse kunder, der vil være kunder i Alm. Brand en længere periode, siger Søren Boe Mortensen og fortsætter, Samtidigt mener vi, at der i dobbeltkunde-konceptet, der udnytter Alm. Brands eksisterende distributionskanaler indenfor både bank, forsikring og liv og pension, ligger en væsentlig besparelse på grund af netop vores mulighed for en fælles distribution. Faktisk forholder det sig sådan, at der kan gå flere år, før vi begynder at tjene penge på en ny forsikringskunde. Hvis vi derfor kan gøre det endnu mere attraktivt for vores kunder at fastholde deres engagement hos os, er det en rigtig god forretning. Samtidig er distributionsomkostningerne i den finansielle sektor betydelige omkostninger der også spares ved dette tiltag, siger den adm. direktør og fortsætter, med større engagement pr. kunde og sparede omkostninger kan det ikke undgå at blive en god forretning for begge parter. Vi får en fordel, og en del af det vi tjener, giver vi tilbage til kunden i form af rabat, understreger Søren Boe Mortensen. På grund af de mange telefoniske henvendelser måtte Alm. Brand sætte et ekstra telefonberedskab ind og ændre i telefon-opsætningen, således at kampagneopkaldene styres uden om de mest belastede kundeservicecentre, og ventetiden for kunderne derved holdes nede på et accepteret niveau. For at kunne måle responsen og effekten af de i kampagnen benyttede medier anvender vi forskellige kampagnetelefonnumre, og den daglige telefonstatistik viser trafikken på de specifikke kampagnetelefonnumre. 5

6 STORE FORVENTNINGER TIL NY PENSIONSAFTALE Alm. Brand Liv og Pension har indgået en aftale om etablering af frivillige pensionsordninger for medlemmer af a-kassen DANA. Alm. Brand har store forventninger til, at aftalen med a-kassen DANA- over tid vil give mange nye pensionskunder. Alm. Brand Liv og Pension har indgået en aftale om tegning af pensionsordning for medlemmerne af a-kassen DANA. DANA er en a- kasse for selvstændige. A-kassen DANA har eksisteret i 26 år og har cirka medlemmer. Alm. Brand Liv og Pensions nye aftale med DANA er kommet i stand gennem mæglerfirmaet Keller & Partner. Keller & Partner er pensionsmæglere og har de sidste seks til syv år fungeret som uafhængig pensionsrådgiver fra deres kontor på Amager. Keller & Partner varetager indtegning og rådgivning i relation til DANAs pensionspakke. Alm. Brand har ved indgåelse af aftalen lagt vægt på, at de fordele og muligheder, som DANAs medlemmer får i pensionspakken, alene er betinget af medlemskabet af DANA, og ikke er afhængig af at indtegningen sker via Keller & Partner. Alm. Brand kan derfor selv - via egne assurandører - tegne pensionsordninger på samme attraktive vilkår til nye såvel som eksisterende kunder. Eneste krav er, at kunderne er medlem af a-kassen DANA. Alm. Brand har gode erfaringer med de selvstændiges forsikringsforhold på skadeforsikringssiden og forventer, at det også vil gøre sig gældende med indtegningen i DANAs pensionspakke. DANA PlusPension Pensionspakken lanceres under navnet DANA PlusPension, og der gøres fra A-kassen DA- NA derfor en stor indsats for at introducere den attraktive aftale for medlemmerne. DANAs medlemmer har udvist stor interesse DANAs medlemmer har udvist stor interesse for at indgå aftaler om pensionsopsparing. Således har Keller & Partner allerede etableret pensionsordninger for omkring 150 personer med en samlet årlig indbetaling på små 5 mio.kr. Det er med den korte indtegningsperiode taget i betragtning et meget tilfredsstillende resultat, udtaler direktør for Liv- og Pension, Mikael Sundby. Pensionspakken indeholder følgende dækninger: Gruppeliv udbetaling ved død kritisk sygdom Produkter Udbetaling Dækning Pris pr. mdr. Udløber ved Dødsfaldssum Engangsbeløb (skattefrit) kr. 51 kr. Pensionering dog senest 67 år Dødsfaldssum Engangsbeløb (skattefrit) kr. 103 kr. Pensionering dog senest 67 år Kritisk sygdom Engangsbeløb (skattefrit) kr. 31 kr. Pensionering dog senest 67 år eller kr. 63 kr. Gruppeliv udbetaling af invalidesum Produkter Udbetaling Dækning Pris pr. mdr. Udløber ved Invalidesum Engangsbeløb kr. 20 kr. Pensionering dog senest 67 år Udbetaling ved nedsat erhvervsevne Produkter Udbetaling Dækning Pris pr. mdr. Udløber ved Dækning ved Årligt beløb Op til 80% af lønnen Individuelt Pensionering dog senest 67 år nedsat erhvervsevne dog maks kr. Pensionsopsparing Medlemmet skal indbetale min kr. årligt for at blive omfattet af DANA PlusPension. DANA PlusPension sammensættes ud fra medlemmets behov og ønsker samt økonomiske formåen. Den del af pensionsbidraget, der ikke anvendes til ovenstående forsikringsdækninger, kan efter eget valg anvendes til indbetaling på en kapital-, rateforsikring og/eller en livrente. Der er tilknyttet præmiefritagelse til ordningen, således at opsparingen fortsætter, hvis medlemmet mister 2/3 af erhvervsevnen i mere end tre måneder. Omkostninger Omkostningsbidraget til pensionsopsparingen er 4% af de første kr. og 2% af det, der indbetales yderligere. Herudover skal der betales et månedligt gebyr på 35,00 kr. samt 12,00 kr. i gebyr de måneder, hvor der opkræves præmie. Alm. Brand forventer en pæn tilgang i antallet af pensionsordninger - dels via DANA s salg dels via salg gennem egen organisation. Men da etablering af pensionsordninger er en stor beslutning lægges der stor vægt på, at aftalerne med DANA s medlemmer er bygget op omkring en omhyggelig personlig rådgivning. Hospitalsforsikring Som en del af DANA PlusPension har medlemmet mulighed for at vælge hospitalsforsikring, som tilbydes via IHI. Forsikringen dækker blandt andet behandlinger på private hospitaler og betalingshospitaler i Danmark og i hele Skandinavien. Den helårlige præmie pr. person er kr. Hospitalsforsikringen kan etableres således, at forsikringen også omfatter DANA-medlemmets ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn og eventuelle ansatte. For hjemmeboende børn under 16 år er den helårlige præmie kr. 793,50. 6

7 ALM. BRAND AKTIEN OPTAGET I MIDCAP+ Pr. 1. januar 2004 kom Alm. Brand aktien med i Københavns Fondsbørs MidCap+ segment. Københavns Fondsbørs MidCap+, består af en portefølje på 26 fondsbørsnoterede selskaber, der alle opfylder en række ganske omfattende krav til selskabernes aktieudvikling og Investor Relations aktiviteter. Vi forventer, at optagelsen af Alm. Brand aktien i MidCap+ indekset yderligere vil øge interessen for og likviditeten i Alm. Brand aktien. Københavns Fondsbørs Københavns Fondsbørs krav til optagelse i MidCap+ er blandt andet, at der offentliggøres hel-, del- og kvartalsrapporter, at alle fondsbørsmeddelelser offentliggøres på dansk og engelsk, og at den gennemsnitlige daglige omsætning af aktien er på minimum kr. Derudover stiles der krav til kvaliteten og hyppigheden af information om koncernens aktiviteter - ikke mindst via hjemmesiderne. Alm. Brand aktien i MidCap+ Alm. Brand offentliggjorde i forbindelse med årsrapporten 2001 og køb af skadeaktiviteterne fra det tidligere moderselskab en ny strategi for koncernen. En del af denne strategi var rettet mod at forbedre informationen til koncernens investorer, hvilket Alm. Brand har arbejdet målrettet med siden. Positiv udvikling Koncernen har de seneste par år udviklet sig særdeles fornuftigt. Dette har betydet en øget interesse for Alm. Brand aktien, der igen har medført en øget likviditet i aktien og en forbedret kursdannelse. Alm. Brand aktiens optagelse i MidCap+ formodes at virke som en blåstempling af Alm. Brands aktiviteter, som yderligere vil støtte den positive udvikling. I en pressemeddelelse udsendt af Københavns Fondsbørs den 9. december 2003 udtaler afdelingschef Erik Bruun Hansen sig om de nye Midcap+ og SmallCap+ segmenter: Aktierne i MidCap+ og SmallCap+ segmenterne er inde i en rigtig positiv spiral Fondsbørsen har været i stand til at lave en god varedeklaration på en særlig gruppe af mellemstore børsselskaber, og det har investorerne, måske især de private, bemærket Den større synlighed har givet større likviditet, som igen har givet bedre forhold for såvel investorer som selskaber. MidCap+ porteføljer MidCap+ er fondsbørsens segment for mellemstore aktier. I MidCap+ blev der i 2004 optaget fire nye aktier, hvilket medførte, at der i alt er 26 aktier (26 selskaber) i indekset, hvoraf Alm. Brand er en af de fire nye aktier. Alm. Brand aktien Alm. Brand aktiekursen har været stigende. Aktien har i det forløbne år udviklet sig meget positivt og er steget fra 80 kr. primo 2003 til omkring 155 kr. primo Samtidig er den gennemsnitlige daglige omsætning pr. aktie øget markant. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND AKTIEN I DET SENESTE ÅR GNS.KURS PR. AKTIE DAGLIG OMSÆT., T.KR feb mar apr maj maj jun jul aug aug sep okt okt nov dec jan jan feb-04 EJERFORHOLD 25,1% FINANSKALDENDER Dato: Begivenhed Offentliggørelse af årsrapport Ordinær generalforsamling 5,3% 9,5% 60,1% Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Offentliggørelse af halvårsrapporten Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 Alm. Brand af 1792 fmba Arbejdsmarkedets Tillægspension Købstædernes Forsikring G/S Øvrige Alm. Brand A/S ønsker at skabe værdi for sine aktionærer Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager, hvor materiale gennemgås. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. kvartal 2005 Generalforsamling i Alm. Brand A/S MasterCard-produkter fra Alm. Brand Ny fleksibel Investeringsordning WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres NR. 1 - FEBRUAR 2008 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling Alm. Brands aktiekurs under pres Alm. Brand på storvildtjagt efter sympati Ny marketingstrategi

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Koncernoverskud overstiger 400 mio.kr. 2014 gav et meget tilfredsstillende overskud i Skadeforsikring, et tilfredsstillende overskud i Liv og Pension og et fortsat bedre

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil NR. 4 - NOVEMBER 2005 ALM. BRAND BLADET Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet Strategi 2010 Hjemlig hygge med kunderne Danmarks største aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT 3.

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S NR. 2 - MAJ 2006 ALM. BRAND BLADET Resultatet af første kvartal 2006 - igen et flot resultat Generalforsamling i Alm. Brand A/S Kundernes allierede i Alm. Brand Henton Alm. Brand Pantebreve A/S WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat NR. 2 - MAJ 2008 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst - men nedjustering af det forventede resultat Færre kunder skal klage over Alm. Brand Alm. Brand

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Topdanmarks resultat 2007

Topdanmarks resultat 2007 Topdanmarks resultat 2007 Highlights 2007: Resultatet efter skat blev på 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006 Resultatet var 71-171 mio. kr. bedre end forventet i den seneste prognose Egenkapitalforrentning

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes NR. 4 - NOVEMBER 2006 ALM. BRAND BLADET 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere