Kunststyrelsen. Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunststyrelsen. Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst"

Transkript

1 Kunststyrelsen Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst 6. januar 2009

2 1. Indledning 1.1 Baggrund Kunstrådet udnævnte i 2006 U-TURN kvadriennale for samtidskunst (herefter kaldt U-TURN) til vinder af en konkurrence om at skabe Danmarks første internationale festival for samtidskunst. U-TURN er etableret af 3 danske kuratorer, der vandt konkurrencen i opløb med en række af de etablerede kulturinstitutioner. Begrundelsen for valget var, at U-TURN bedst muligt opfyldte det kommissorium, som Kunstrådet havde formuleret: At sætte en høj kvalitativ og international standard for præsentation og diskussion af nutidskunsten i Danmark. At festivalen som lokalt forum og som internationalt referencepunkt etablerer et væsentligt grundlag for en kontinuerlig og velkvalificeret udveksling mellem dansk og international kunst og kultur. At bidrage afgørende til at stimulere interessen og kendskabet til nutidskunsten i dansk offentlighed og dermed højne det internationale engagement og bidrag fra lokalt hold. U-TURN omfatter et betydeligt udstillings-, netværks- og aktivitetsprogram, som blev indledt i foråret 2007 og som er blevet gennemført gennem hele Det samlede budget for U-TURN var på ca. 17 mio. kr., hvoraf Kunstrådet støttede projektet med ca. 6 mio. kr. Rammerne for projektet er beskrevet yderligere i Kunstrådets tilsagnsbrev af 24. marts Nærværende rapport sammenfatter den eksterne evaluering af den organisatoriske, styringsmæssige og administrative gennemførelse af U-TURN til brug for Kunstrådets samlede evaluering af projektet. 1.2 Opgave U-TURN adskiller sig i væsentligt omfang fra tidligere tilsvarende projekter - dels ved det høje og internationalt orienterede ambitionsniveau, dels ved en ledelse, der er uafhængig af de etablerede kulturinstitutioner. Fra Kunstrådets side er der derfor en stor interesse i at evaluere det samlede projekt i forbindelse med udbetalingen af den afsluttende bevilling. Evalueringen skal omfatte følgende to hovedområder: 1. Evaluering af de opnåede kunstneriske resultater. 2. Evaluering af den organisatoriske, styringsmæssige og administrative gennemførelse. Nærværende rapport dækker den eksterne evaluering af punkt 2: Evaluering af den organisatoriske, styringsmæssige og administrative gennemførelse. Denne del af den samlede evaluering betegnes i det følgende som den eksterne administrative evaluering. Indsamling af dokumentation til den eksterne administrative evaluering er sket i perioden september december 2008, mens selve sammenfatningen er udarbejdet i december

3 1.3 Metode Mens der ved projektets igangsættelse er formuleret en række kunstneriske mål, er der ikke formuleret en række tilsvarende administrative mål. Ved evalueringens igangsættelse blev der derfor, i samarbejde med Kunststyrelsen, formuleret følgende fire spørgsmål: I hvilket omfang har den valgte ledelses- og organisationsform været hensigtsmæssig i forhold til realisering af projektets kunstneriske mål? I hvilket omfang har den anvendte styring af økonomi og aktiviteter været hensigtsmæssig i forhold til en sikker og effektiv drift af projektet? I hvilket omfang har den gennemførte tilvejebringelse af ekstern finansiering været tilrettelagt hensigtsmæssigt i forhold til ønsket om at maksimere denne del af finansieringen? I hvilket omfang har den løbende administration og drift af projektet været varetaget effektivt i forhold til at kunne prioritere flest mulige ressourcer til realisering af de kunstneriske mål? Der er valgt en kvalitativ undersøgelsesmetode, idet typen af spørgsmål lægger op til en udforskning af en række principielle spørgsmål. Undersøgelsen bygger således på følgende 2 hovedkilder: Tre workshops gennemført med kuratorerne bag U-TURN. En række individuelle interviews gennemført med Kunststyrelsen og eksterne samarbejdspartnere. En oversigt over de personer der er blevet interviewet findes i bilag 1. Herudover er en række skriftlige dokumenter modtaget af Kunststyrelsen, ligesom den foreløbige udgave af den interne evaluering er indgået som dokumentation. Alle økonomi data er oplyst af U-TURN og foreløbige. Da det er hensigten, at evalueringsresultaterne skal være til gavn for en eventuel fremtidig gennemførelse af et tilsvarende projekt, har såvel de gennemførte workshops som de gennemførte interviews fokuseret på, hvordan erfaringerne oparbejdet i dette projekt kan indgå som forbedringsforslag og konkrete anbefalinger til fremtidige projekter. Denne tilgang er søgt afspejlet i nærværende sammenfatning. Evalueringen følger i sin opbygning så vidt muligt principperne i God evaluering i Kunststyrelsen fra Dansk Evalueringsinstitut. 2

4 2. Sammenfatning og konklusion Det er vurderingen, at den valgte organisationsform som er uafhængig af de etablerede institutioner - har givet en række muligheder for at skabe kunstnerisk nytænkning. Der er en entydig tilbagemelding fra de eksterne samarbejdspartnere der har som konklusion, at: Ledelsen har været ambitiøs, nytænkende og internationalt orienteret. Ledelsen har været i stand til at præsentere projektets idé på en både professionel og personligt overbevisende måde. Ovenstående forhold har betydet, at projektet er blevet tildelt meget betydelige eksterne fonds- og sponsormidler. Der har administrativt være en række væsentlige udfordringer ved den valgte organisationsform: Der har manglet kompetencer på det administrative område. Dette er særligt kommet til udtryk gennem en svag opbygning og gennemførelse af økonomistyringen samt varetagelse af det personalejuridiske område. De manglende kompetencer på det administrative område har betydet, at budgetteringen på visse områder har været urealistisk, rapporteringen har været svag, og der har ikke været gennemført egentlig likviditetsstyring. Ledelsen har søgt at kompensere for dette ved selv at involvere sig med en uforholdsmæssig stor indsats på området. Ledelsens forventning til og behov for administrativ sparring er ikke blevet dækket, idet denne opgave formelt hverken har været Kunststyrelsens eller det rådgivende panels ansvar. Endelig er den løbende dialog med samt opfølgning på fonde og sponsorer oplevet som mangelfuld af fondene og sponsorerne. Såfremt kvadriennalen for samtidskunst besluttes fortsat bør en række anbefalinger medtages ved næste projekt: Projektet bør formelt etableres i en uafhængig organisation med egen bestyrelse. Dette vil sikre projektet den nødvendige interne tyngde og en hensigtsmæssig arms length til Kunststyrelsen. Kuratorerne skal tilknyttes denne organisation. Der bør ske en adskillelse af de kuratoriske og administrative opgaver, således at kuratorerne kan koncentrere sig om de kunstneriske opgaver samt opgaver i tilknytning hertil, fx fundraising. Administration bør overvejes helt udskilt til en organisation med erfaring på dette område. Der skal ske en markant styrkelse af den grundlæggende økonomistyring, herunder en styrkelse af budgetlægning, rapportering og likviditetsstyring. Ligeledes skal der ske en styrkelse af det personalejuridiske område. Den nuværende model for fundraising skal fastholdes og styrkes. Det skal fremadrettet vurderes, om dækning til driftsudgifter kan tænkes ind i søgning af midler til de enkelte kunstprojekter. Det efterfølgende samarbejde med fonde og sponsorer skal sættes i system og styrkes, således at donorerne oplever den forventede VIP-behandling. De kommercielle muligheder skal udnyttes bedre for herigennem at styrke såvel indtægter som besøgsantal. Det skal overvejes, om der kan etableres samme kadence for kvadriennalen som for Kunstrådet for at sikre bedst muligt ejerskab til projektet. 3

5 3. Gennemgang og vurdering I dette kapitel gennemgås de enkelte administrative områder. For hvert område vil der være: En beskrivelse af den valgte struktur og opbygning En vurdering af fordele og ulemper ved den valgte opbygning samt - på den baggrund - en samlet vurdering af, hvorvidt den valgte struktur og opbygning har været hensigtsmæssig. I det efterfølgende kapitel 4 vil der, med udgangspunkt i vurderingerne i dette afsnit, være en række anbefalinger og forslag til forbedringer der bør tænkes ind ved et tilsvarende fremtidigt projekt. Dette kapitel er opbygget i tre delafsnit, som afspejler de spørgsmål der blev rejst forud for igangsættelsen af evalueringen: Ledelse og organisering (afsnit 3.1) Budget - og økonomistyring (afsnit 3.2) Ekstern finansiering (afsnit 3.3) Det sidste og fjerde spørgsmål, omhandlende hvorvidt den løbende administration og drift af projektet er varetaget effektivt, vil indgå i besvarelsen af de øvrige spørgsmål. 3.1 Ledelse og organisering Beskrivelse Projektet har været ledet af de 3 kuratorer Solvej Helweg Ovesen, Judith Schwarzbart og Charlotte Bagger Brandt (i det følgende kaldt ledelsen) der grundlagde foreningen U-TURN, som vandt projektkonkurrencen i De tre kuratorer har en bred kunstnerisk og udstillingsmæssig baggrund og erfaring i og uden for Danmark. Projektet har været uden tilknytning til en etableret institution, hvorfor såvel den kunstneriske som administrative organisation er opbygget fra grunden af. Projektet har administrativt haft til huse på to adresser Vester Voldgade og Carlsberg - idet den oprindelige plan om et samarbejde, herunder også administrativt, med Charlottenborg blev sat i bero af den daværende leder på Charlottenborg. Der har for de administrative opgaver været etableret en vis arbejdsdeling mellem de tre ledere, men således at opgaver og spørgsmål af mere principiel karakter har været drøftet på tværs forud for beslutning. Der har til udførelse af de administrative opgaver været opbygget en administrativ organisation bestående af i alt 5-6 fuldtidsstillinger med følgende funktioner: 4

6 Økonomi/Bogholderi PR/marketing/sponsorater Formidling (deltid) Kataloger Udstillingsleder, Tap E Projektleder, Tap E (forlod projektet i august) Der har herudover været tilknyttet 3 kuratoriske assistenter samt et skiftende antal medarbejdere i forbindelse med den praktiske opbygning og gennemførelse af udstillingerne. Op til hovedudstillingens åbning har der herudover været hyret et betydeligt antal håndværkere og andre medhjælpere ind. Ledelsen har afholdt milepælsmøder med Kunststyrelsen kvartårligt, hvor der har været opfølgning på projektfremdriften i forhold til de rammer, som det oprindelige tilsagn gav. Herudover har der mere uformelt været løbende dialog og rådgivning særligt omkring administrative spørgsmål. Det tidligere Kunstråd, som i sin tid gav bevillingen, havde via et medlem fra rådet tilsvarende kvartårlige statusmøder med ledelsen. Ved etablering af det nye Kunstråd, ophørte disse statusmøder. Endelig har ledelsen haft et rådgivende panel, som formelt har været samlet én gang i Der har efterfølgende bilateralt været trukket på faglig bistand og erfaring fra rådets medlemmer, bl.a. omkring fundraising, PR og økonomi. Vurdering Det er vurderingen, at den valgte organisationsform, uafhængig af de etablerede institutioner, har givet en række muligheder for at skabe kunstnerisk nytænkning. Denne evaluering omfatter ikke en egentlig afdækning af, hvorvidt de kunstneriske mål er nået, men ud fra en entydig tilbagemelding fra de eksterne samarbejdspartnere står det dog klart, at der eksternt er en oplevelse af, at: Ledelsen har været ambitiøs, nytænkende og internationalt orienteret. Ledelsen har været i stand til at præsentere projektets idé på en både professionel og personligt overbevisende måde. Begge forhold har haft afgørende betydning for projektets evne til at fremskaffe den eksterne finansiering (se afsnit 3.3). I forhold til den administrative gennemførelse har den valgte ledelsesform og organisering til gengæld givet en række udfordringer: Ledelsens forventning til og behov for administrativ bistand er ikke blevet dækket, idet denne opgave formelt hverken har været Kunststyrelsens eller det rådgivende panels ansvar: o Trods en formaliseret ramme og arbejdsdeling, som beskrevet i det oprindelige tilsagnsbrev, har der fra ledelsens side været en forventning om og et behov for en administrativ sparring. Dette har betydet, at Kunststyrelsen på den ene side har strakt sig længere end oprindeligt tiltænkt og på den anden side, at ledelsen har haft et behov, som ikke er blevet dækket. 5

7 o o Herudover har situationen været besværliggjort ved, at et nyt Kunstråd overtog det tidligere Kunstråds projekt og dermed ikke haft samme ejerskab til projektets idé og kendskab til projektets historik. Endelig har det været uklart, i hvilket omfang og med hvilken rolle det rådgivende panel skulle bidrage til projektet. Ledelsens kompetencer er qua deres baggrund og arbejdserfaring helt primært på det kunstfaglige område. Dette betyder, at der tilsvarende har været begrænset kompetence og erfaring på den administrative del. Dette har været særligt tydeligt på det økonomiske og det personalejuridiske område. Konsekvensen har været, at der er brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer på disse områder uden at resultatet har stået mål med denne indsats. Personaleområdet har været undervurderet både på det formelle og uformelle plan. Særligt har rekruttering og fastholdelse af løst ansatte medarbejdere været krævende og et ufuldstændige aftalegrundlag med de løst ansatte gjorde, at der op til åbningen opstod problemer omkring fx week-end- og overarbejde. Placeringen af den administrative organisation på to forskellige adresser var ikke hensigtsmæssig for en så lille organisation. Konkret har det betydet tab i kommunikation og længere og mere besværlige sagsgange. Herudover må det antages, at det har været dyrer at fastholde to adresser uagtet at lokaliteterne på Carlsberg er stillet til rådighed uden beregning. 3.2 Budget og økonomistyring Beskrivelse Projektet har haft et budget på kroner, hvoraf Kunstrådet oprindeligt bevilgede kroner. Budgettet var således baseret på, at 2/3 af budgettet skulle finansieres fra øvrige fonde og sponsorer samt i begrænset omfang fra billet- og katalogindtægter. I praksis fik projektet, inklusiv materiale og servicesponsorater, i alt kr., hvilket er 7 % under det forventede budget. For at kompensere for de manglende indtægter er der i forløbet blevet skåret i kunstproduktionen. Nedenfor er de foreløbige nøgletal angivet. Det skal bemærkes, at de på nuværende tidspunkt er forbundet med en betydelig usikkerhed, henset til at regnskabet endnu ikke er afsluttet. 6

8 Budget Mio. kr. Faktisk 1) Mio. kr. Forskel Bevilling fra Kunstråd 5,9 5,9 Eksterne fornde og 10,5 9,4-10 % donorer 2) Billet- og 0,9 0,7-20 % katalogindtæget 3) Indtægeter i alt 17,3 16,0 Kunstproduktioner 10,8 7,4-31 % Drift 4) 6,5 8, % Udgifter i alt 17,3 16,3 1) Foreløbig, december ) Inkl. udenlandske fonde samt materiale og servicesponsorater 3) Inkl. salg af teknisk udstyr. Der forventes yderligere salg af udstyr på ca kroner 4) Inkl. Meta-udstilling samt markedsføring og PR. En række beløb forventes opposteret, da det fx vedrører opsætning af kunstproduktion Alle økonomital er oplyst af ledelsen i U-TURN og er et foreløbigt estimat, som ikke er revideret. Der er udarbejdet et driftsbudget. Dette arbejde har været varetaget af ledelsen og budgettet er kvartalsvis revideret. Budgettet blev reduceret med to større kunstprojekter i august 2008 da det stod klart, at det ikke var muligt at skaffe den nødvendige eksterne driftsstøtte. Samtidig blev der foretaget en reduktion af en række øvrige driftsomkostninger. Der er foretaget løbende bogføring, som dels har været udført af en ansat bogholder, dels har været varetaget af et eksternt bogføringsbureau (KPMP Netsource). Der er udarbejdet månedlig rapportering over udviklingen i indtægter og udgifter, idet der i praksis har været en forsinkelse i registreringerne på 2-3 måneder. Rapporteringen har været en driftsrapport med opgørelse af indtægter og udgifter efter en arts opdeling. Der har været behov for rapportering på en række andre dimensioner (fx projekter). Disse rapporter er efterfølgende udarbejdet manuelt i regneark. Der opstod mod projektets afslutning et behov for ekstra likviditet, dels som følge af at indtægterne blev lavere end budgetteret, dels som følge af, at en række tilsagn om fondsmidler først kunne udbetales efter projektets afslutning. Kunstrådet måtte derfor i oktober 2008 stille en underskudsgaranti på 2 millioner kroner som sikkerhed for lånoptagelse. Ledelsen blev i den forbindelse bedt om at ændre rapporteringen til Kunststyrelsen fra kvartårligt til månedligt. 7

9 Vurdering Det er vurderingen, at budget og økonomistyringen har været svag. Dette skyldes dels, at ledelsens kompetencer ligger på andre områder, dels at det ikke er lykkedes at tilknytte projektet de nødvendige kompetencer i form af ansættelser eller tilknytning af rådgivere. Ledelsen har søgt at kompensere for dette ved selv at lægge en meget betydelig arbejdsindsats i området, hvilket ikke er en hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Konkret kommer svaghederne til udtryk ved: De nødvendige kompetencer og den nødvendige kapacitet til at varetage en effektiv økonomistyring har manglet. Dels har den ansatte bogholder ikke haft den nødvendige tyngde og erfaring til også at varetage funktionen som økonomichef, dels har KPMG Netsource ikke bidraget med en egentlig faglig rådgivning i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den løbende økonomistyring. Konsekvensen af disse mangler har været: o o o o o Etablering af et robust grundlag for en hensigtsmæssig økonomistyring har manglet. Den grundlæggende kontoplan og den opbyggede rapporteringsform har ikke taget højde for de særlige styringskrav et sådant projekt kræver herunder behovet for at kunne styre på de enkelte kunstprojekter og de enkelte udstillinger. Dette har betydet, at der er brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer på at frembringe det nødvendige styringsgrundlag gennem løbende manuel databehandling i regneark. Budgetteringen af indtægtssiden har været urealistisk. Det er vanskeligt at budgettere indtægter på nye projekter og denne usikkerhed er ikke kommet til udtryk i indtægtsbudgettet gennem udfordring af budgetforudsætningerne, følsomhedsanalyser, worst-case/best case el.lign. Budgetteringen af udgiftssiden har tilsvarende vist en udvikling, hvor udgifterne har bevæget sig fra kunstproduktion til drift. Der forventes dog en vis ompostering, idet fx en række lønudgifter vedrører installation af kunstprojekter. Det er derfor ikke muligt at konkludere på disse tal på nuværende tidspunkt. Der har været et væsentligt time-lag på 2 3 måneder i registreringen, hvorfor den løbende rapportering tilsvarende har haft denne forsinkelse indbygget. Rapporteringen har derfor ikke afspejlet den aktuelle situation hvilket har vanskeliggjort den løbende overvågning og løbende tilpasning af budgettet. Der er ikke udarbejdet et egentligt likviditetsbudget, hvilket har medført, at behovet for adgang til ekstra likviditet først blev opdaget på et relativt sent tidspunkt. 8

10 3.3 Ekstern finansiering Beskrivelse Projektet har indhentet 9,4 millioner kroner fra eksterne fonde og sponsorer i tillæg til bevillingen på 5,9 millioner kroner fra Kunstrådet. Således er knapt 60 % af det samlede budget finansieret ved eksterne fonds- og sponsormidler. Der er søgt om midler til både generel driftsstøtte og til navngivne projekter. Erfaringerne viste, at det var relativt nemmere at få støtte til navngivne projekter frem for generel driftsstøtte til det samlede projekt. Erfaringen viste tillige, at det var relativt nemmere at få midler til de kendte kunstnere frem for nye, ukendte kunstnere. Fundraisingen er i praksis varetaget af ledelsen ved skriftlige og personlige henvendelser, typisk fulgt op af et eller flere personlige møder. Der er til brug for fundraisingen udarbejdet et skriftligt præsentationsmateriale med et tilknyttet projektkatalog over kunstprojekter, hvortil der ønskes støtte. Det rådgivende panel har i et vist omfang været benyttet til at åbne dørene overfor potentielle donorer. Den løbende styring af indkomne midler og kontakt til fonde og donorer er varetaget af den ansatte administration. En enkelt donor oplyser, at der har været diskussion omkring ejerskabet af kunstprojektet, idet et videresalg af kunstprojektet er blevet aktuelt. Der foreligger ikke et aftalegrundlag, som har taget højde for den situation. Vurdering De eksterne fonde og sponsorer har haft en positiv oplevelse af projektet, hvis idé og uafhængighed opleves som ambitiøs, nytænkende og internationalt orienteret. De eksterne fonde og sponsorer har entydigt oplevet ledelsens indsats i forbindelse med fundraisingen som professionel og med en stor personlig begejstring for projektet. Dette har været afgørende for, at projektet har været i stand til at fremskaffe så stor en andel af finansieringen fra eksterne partnere. Konkret fremhæver fondene og sponsorer: Indsalget af projektet og ansøgningen om midler har været på en gang professionel og personlig. Det vurderes i den sammenhæng som helt afgørende, at ledelsen personligt har været involveret og synlig i hele indsalgsprocessen. Der er en markant større interesse fra fonde og sponsorer til at støtte navngivne projekter frem for generelt at støtte det samlede arrangement. Årsagen hertil er ifølge donorerne, at navngivne projekter i højere grad kan indpasses til organisationernes fundatser og interesseområder samt, at der kan skabes en betydelig større synlighed omkring støtte til specifikke projekter. Det er vurderingen fra flere fonde og sponsorer, at der kunne være indhentet yderligere eksterne midler i det omfang, at flere projekter var blevet tilbudt. 9

11 En række kommercielle muligheder i forbindelse med det eksterne samarbejde vurderes ikke at være udnyttet fuldt ud. Det drejer sig eksempelvis om sær-rundvisninger, foredrag, bespisning af større erhvervsgrupper og interesseorganisationer. Disse muligheder kunne have givet et væsentligt løft til indtægtssiden i form af billetindtægter, kataloger og catering. Mens indsalg af projekter og ansøgninger er oplevet som professionelt, giver fonde og sponsorer udtryk for, at den efterfølgende opfølgning har været utilfredsstillende. Der er en oplevelse af, at der ikke har været en særlig VIP-treatment, som der kan forventes i forbindelse med betydelig økonomisk støtte. Konkret nævnes som eksempler: Manglende tak for tilsagn skrivelse, manglende eller meget sen invitation til åbning af de støttede projekter, manglende løbende information om det samlede arrangement, manglende oplevelse af VIP-behandling i forbindelse med deltagelse på udstilling etc. En enkelt donor oplyser, at tilsagnsbeløbet aldrig var blevet opkrævet til trods for, at det havde været til disposition siden juni (Dette er efterfølgende sket, efter at oplysningen kom frem). 10

12 4. Anbefalinger I dette kapitel gennemgås de anbefalinger og forslag til forbedringsområder der kan gives på baggrund af foregående kapitels beskrivelse og vurdering af de administrative forhold omkring U-TURN. Anbefalingerne er opbygget i to dele: Den første del vedrører en overordnet anbefaling til fremtidig formel organisering, struktur og arbejdsdeling i projektet (afsnit 4.1) Anden del vedrører en række konkrete anbefalinger til styrkelse af administrationen i projektet (afsnit 4.2) Der er valgt en todeling af anbefalingerne, idet anbefalingerne i anden del (delvist) er afhængige af anbefalingen i den første del. Anbefalingerne er tænkt anvendt i det omfang, det besluttes at fastholde kvadriennalen for samtidskunst. 4.1 Organisering, struktur og arbejdsdeling Der bør ske en afklaring af, hvorledes et tilsvarende projekt fremadrettet skal organiseres samt hvorledes formelle relationer og grænseflader til Kunststyrelsen og Kunstrådet skal være: Projektet bør etableres i en formelt uafhængig organisation med egen bestyrelse. Dette vil sikre den nødvendige arms length til Kunststyrelsen og Kunstrådet og dermed tydeliggøre den formelle ansvars- og arbejdsdeling. En bestyrelse vil samtidig give det nye projekt mulighed for at få den nødvendige faglige og administrative sparring. Kuratorer kan herefter tilknyttes organisationen for kortere eller længere perioder. Der bør ske en adskillelse af de kuratoriske og de administrative opgaver, således at de tilknyttede kuratorer kan koncentrere sig om de kunstneriske opgaver samt opgaver, hvor deres personlige involvering er vigtig: Fundraising, formidling og markedsføring/pr. Administrationen bør tilknyttes en erfaren administrationschef. Det skal stærkt overvejes at udskille en række administrative opgaver herunder særligt økonomistyring og jura til en ekstern organisation med erfaring fra tilsvarende projekter. Dette vil sandsynligvis give en både billigere og bedre drift. Mulige operatører kan eksempelvis være en etableret kunstinstitution eller Kulturministeriets Administrationscenter (KUMADM). Det skal overvejes, hvorvidt projektet kan følge Kunstrådets kadence, således at samme Kunstråd vil følge projektet fra vugge til grav. Dette vil sikre det bedst mulige ejerskab til projektet gennem hele perioden. 11

13 4.2 Administrativ styring Der bør ske en styrkelse af en række administrative områder, herunder særligt budget- og økonomistyring, jura og eksternt samarbejde. Denne styrkelse bør ske, uanset om man vælger at fastholde kompetencen internt i projektet, eller man vælger at udskille kompetencen. Det kan dog antages, at flere af anbefalingerne vil være etableret ved tilknytning til en allerede eksisterende administrativ organisation. Budget og økonomistyring Der bør etableres en grundlæggende robust styringsmodel tilpasset de krav et projekt af denne størrelse kræver. Dette omfatter en gennemtænkt kontoplan, etablering og dokumentation af grundlæggende arbejdsgange samt en organisering af de forskellige registrerings-, budget og opfølgningsprocedurer. Der skal etableres faste procedurer for budgetlægning, budgetrevision, rapportering og opfølgning på dette. Særligt vil der altid være en betydelig usikkerhed forbundet med indtægtsbudgetteringen, hvorfor der her særligt bør være opmærksomhed om budgetforudsætningerne samt være en tæt rapportering og opfølgning. Denne anbefaling indebærer således både en styrkelse af en række organisatoriske rutiner som en styrkelse af økonomi- og rapporteringssystemerne. Der bør tilsvarende ske en styrkelse af likviditetsstyringen. Det skal i den sammenhæng vurderes, hvorledes forudsigelige udsving i likviditeten skal dækkes bl.a. som følge af, at donorer ofte vil tilbageholde en del af midlerne til projektets afslutning. Der bør indtænkes en hel eller delvis dækning af driften i forbindelse med søgning af projektmidler fra fonde og sponsorer. Da erfaringen er, at det er betydeligt mere interessant for de eksterne fonde og donorer at støtte enkeltstående kunstprojekter, bør det overvejes, hvordan en andel af driften kan indarbejdes i disse ansøgninger. Det bør eksempelvis vurderes, om tillæg for drift, formidling, forsikring, PR mv. kan indarbejdes i budgettet. Jura Det bør sikres, at projektet har adgang til den nødvendige juridiske bistand ved udformning af aftalegrundlag. Særligt skal det sikres, at der vil være bistand til udformning af ansættelsesaftaler, da lønudgifterne udgør en væsentlig del af budgettet, ligesom der bør være bistand til udformning af aftalegrundlaget med fonde og donorer. Der kan i et vist omfang udarbejdes standardoplæg til begge områder. 12

14 Eksternt samarbejde Den nuværende model for fundraising har været effektiv og bør fastholdes og optimeres. Dette indebærer en fortsat betydelig grad af personlig involvering fra projektets kuratorer. Dette indebærer tillige, at fokus med fordel kan være på indsalg af enkeltstående kunstprojekter, idet driftsudgifterne bør inkluderes som en del af kunstprojektet, jf. ovenfor. Det løbende samarbejde med fonde og sponsorer bør forbedres. Der skal etableres faste procedurer for kommunikation med donorerne fra det øjeblik tilsagnet er givet. Sådanne procedurer bør indeholde standarder for brevkommunikation, personlig invitation til fernisering og særarrangementer, særlige VIP-tilbud mv. Procedurerne vil kunne styres rent administrativt. De kommercielle muligheder bør udnyttes bedre, særligt i forhold til erhvervsliv og interesseorganisationer. Muligheder for lukkede særarrangementer, mød-kunstneren-bag værket arrangementer, særlige rundvisninger samt bespisning i utraditionelle omgivelser kan give et betydeligt bidrag til indtægtssiden samt øge besøgstallet. 13

15 Bilag Der har været gennemført følgende 3 workshops med ledelsen af U-TURN: 22. september oktober december 2008 Der har været gennemført følgende eksterne interviews: Kontorchef Nanna Bugge, Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, den 21. oktober 2008 Direktør Lars Nørby Johansen, Oticon Fonden, den 11. november 2008 (telefoninterview) Kulturchef Trine Gammelgaard, Bikubenfonden, den 20. november 2008 (mail + telefoninterview) Lektor, dr. phil. Maria Fabricius Hansen, Ny Carlsbergfondet, den 24. november 2008 Centerchef Anette Østerby, Kunststyrelsen, den 26. november

Kulturstyrelsen. Administrativ evaluering af Copenhagen Art Festival

Kulturstyrelsen. Administrativ evaluering af Copenhagen Art Festival Kulturstyrelsen Administrativ evaluering af Copenhagen Art Festival 28. januar 2012 1. Indledning 1.1 Baggrund Statens Kunstråd ønsker at skabe en tilbagevendende festival for samtidskunst, som har til

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

ABCD. Køb og salg. Københavns Kommune. Juni n005 JEAN HKH doc. Telefon Telefax

ABCD. Køb og salg. Københavns Kommune. Juni n005 JEAN HKH doc. Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Køb og salg Juni 2009 Juni 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem?

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem? Modenhedsvurderinger Mål hvad kan I tage med hjem? Hvorfor skal man overveje at lave en modenhedsvurdering? Hvordan kan man gribe processen an? Hvad skal man være opmærksom på? 1 Hvem er jeg? Ole Boulund

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have.

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have. Fødevareministeriet Den økologiske have Kort beskrivelse af tilskud til den Økologiske Have Til brug for Økonomistyrelsen analyse af statslige tilskudsordninger Baggrund Den Økologiske Have (Fond) har

Læs mere

Proces for etablering af kommunale samarbejder

Proces for etablering af kommunale samarbejder Proces for etablering af kommunale samarbejder Fra idé til etableret samarbejde Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 2 Etablering af kommunale samarbejder 4 2.1 Sondering

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER JUNI 2006 KORT UDGAVE AF WWW.KUM.DK KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER Her præsenteres alle anbefalingerne fra publikationen Anbefalinger for god ledelses af større kulturprojekter.

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere