Kunststyrelsen. Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunststyrelsen. Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst"

Transkript

1 Kunststyrelsen Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst 6. januar 2009

2 1. Indledning 1.1 Baggrund Kunstrådet udnævnte i 2006 U-TURN kvadriennale for samtidskunst (herefter kaldt U-TURN) til vinder af en konkurrence om at skabe Danmarks første internationale festival for samtidskunst. U-TURN er etableret af 3 danske kuratorer, der vandt konkurrencen i opløb med en række af de etablerede kulturinstitutioner. Begrundelsen for valget var, at U-TURN bedst muligt opfyldte det kommissorium, som Kunstrådet havde formuleret: At sætte en høj kvalitativ og international standard for præsentation og diskussion af nutidskunsten i Danmark. At festivalen som lokalt forum og som internationalt referencepunkt etablerer et væsentligt grundlag for en kontinuerlig og velkvalificeret udveksling mellem dansk og international kunst og kultur. At bidrage afgørende til at stimulere interessen og kendskabet til nutidskunsten i dansk offentlighed og dermed højne det internationale engagement og bidrag fra lokalt hold. U-TURN omfatter et betydeligt udstillings-, netværks- og aktivitetsprogram, som blev indledt i foråret 2007 og som er blevet gennemført gennem hele Det samlede budget for U-TURN var på ca. 17 mio. kr., hvoraf Kunstrådet støttede projektet med ca. 6 mio. kr. Rammerne for projektet er beskrevet yderligere i Kunstrådets tilsagnsbrev af 24. marts Nærværende rapport sammenfatter den eksterne evaluering af den organisatoriske, styringsmæssige og administrative gennemførelse af U-TURN til brug for Kunstrådets samlede evaluering af projektet. 1.2 Opgave U-TURN adskiller sig i væsentligt omfang fra tidligere tilsvarende projekter - dels ved det høje og internationalt orienterede ambitionsniveau, dels ved en ledelse, der er uafhængig af de etablerede kulturinstitutioner. Fra Kunstrådets side er der derfor en stor interesse i at evaluere det samlede projekt i forbindelse med udbetalingen af den afsluttende bevilling. Evalueringen skal omfatte følgende to hovedområder: 1. Evaluering af de opnåede kunstneriske resultater. 2. Evaluering af den organisatoriske, styringsmæssige og administrative gennemførelse. Nærværende rapport dækker den eksterne evaluering af punkt 2: Evaluering af den organisatoriske, styringsmæssige og administrative gennemførelse. Denne del af den samlede evaluering betegnes i det følgende som den eksterne administrative evaluering. Indsamling af dokumentation til den eksterne administrative evaluering er sket i perioden september december 2008, mens selve sammenfatningen er udarbejdet i december

3 1.3 Metode Mens der ved projektets igangsættelse er formuleret en række kunstneriske mål, er der ikke formuleret en række tilsvarende administrative mål. Ved evalueringens igangsættelse blev der derfor, i samarbejde med Kunststyrelsen, formuleret følgende fire spørgsmål: I hvilket omfang har den valgte ledelses- og organisationsform været hensigtsmæssig i forhold til realisering af projektets kunstneriske mål? I hvilket omfang har den anvendte styring af økonomi og aktiviteter været hensigtsmæssig i forhold til en sikker og effektiv drift af projektet? I hvilket omfang har den gennemførte tilvejebringelse af ekstern finansiering været tilrettelagt hensigtsmæssigt i forhold til ønsket om at maksimere denne del af finansieringen? I hvilket omfang har den løbende administration og drift af projektet været varetaget effektivt i forhold til at kunne prioritere flest mulige ressourcer til realisering af de kunstneriske mål? Der er valgt en kvalitativ undersøgelsesmetode, idet typen af spørgsmål lægger op til en udforskning af en række principielle spørgsmål. Undersøgelsen bygger således på følgende 2 hovedkilder: Tre workshops gennemført med kuratorerne bag U-TURN. En række individuelle interviews gennemført med Kunststyrelsen og eksterne samarbejdspartnere. En oversigt over de personer der er blevet interviewet findes i bilag 1. Herudover er en række skriftlige dokumenter modtaget af Kunststyrelsen, ligesom den foreløbige udgave af den interne evaluering er indgået som dokumentation. Alle økonomi data er oplyst af U-TURN og foreløbige. Da det er hensigten, at evalueringsresultaterne skal være til gavn for en eventuel fremtidig gennemførelse af et tilsvarende projekt, har såvel de gennemførte workshops som de gennemførte interviews fokuseret på, hvordan erfaringerne oparbejdet i dette projekt kan indgå som forbedringsforslag og konkrete anbefalinger til fremtidige projekter. Denne tilgang er søgt afspejlet i nærværende sammenfatning. Evalueringen følger i sin opbygning så vidt muligt principperne i God evaluering i Kunststyrelsen fra Dansk Evalueringsinstitut. 2

4 2. Sammenfatning og konklusion Det er vurderingen, at den valgte organisationsform som er uafhængig af de etablerede institutioner - har givet en række muligheder for at skabe kunstnerisk nytænkning. Der er en entydig tilbagemelding fra de eksterne samarbejdspartnere der har som konklusion, at: Ledelsen har været ambitiøs, nytænkende og internationalt orienteret. Ledelsen har været i stand til at præsentere projektets idé på en både professionel og personligt overbevisende måde. Ovenstående forhold har betydet, at projektet er blevet tildelt meget betydelige eksterne fonds- og sponsormidler. Der har administrativt være en række væsentlige udfordringer ved den valgte organisationsform: Der har manglet kompetencer på det administrative område. Dette er særligt kommet til udtryk gennem en svag opbygning og gennemførelse af økonomistyringen samt varetagelse af det personalejuridiske område. De manglende kompetencer på det administrative område har betydet, at budgetteringen på visse områder har været urealistisk, rapporteringen har været svag, og der har ikke været gennemført egentlig likviditetsstyring. Ledelsen har søgt at kompensere for dette ved selv at involvere sig med en uforholdsmæssig stor indsats på området. Ledelsens forventning til og behov for administrativ sparring er ikke blevet dækket, idet denne opgave formelt hverken har været Kunststyrelsens eller det rådgivende panels ansvar. Endelig er den løbende dialog med samt opfølgning på fonde og sponsorer oplevet som mangelfuld af fondene og sponsorerne. Såfremt kvadriennalen for samtidskunst besluttes fortsat bør en række anbefalinger medtages ved næste projekt: Projektet bør formelt etableres i en uafhængig organisation med egen bestyrelse. Dette vil sikre projektet den nødvendige interne tyngde og en hensigtsmæssig arms length til Kunststyrelsen. Kuratorerne skal tilknyttes denne organisation. Der bør ske en adskillelse af de kuratoriske og administrative opgaver, således at kuratorerne kan koncentrere sig om de kunstneriske opgaver samt opgaver i tilknytning hertil, fx fundraising. Administration bør overvejes helt udskilt til en organisation med erfaring på dette område. Der skal ske en markant styrkelse af den grundlæggende økonomistyring, herunder en styrkelse af budgetlægning, rapportering og likviditetsstyring. Ligeledes skal der ske en styrkelse af det personalejuridiske område. Den nuværende model for fundraising skal fastholdes og styrkes. Det skal fremadrettet vurderes, om dækning til driftsudgifter kan tænkes ind i søgning af midler til de enkelte kunstprojekter. Det efterfølgende samarbejde med fonde og sponsorer skal sættes i system og styrkes, således at donorerne oplever den forventede VIP-behandling. De kommercielle muligheder skal udnyttes bedre for herigennem at styrke såvel indtægter som besøgsantal. Det skal overvejes, om der kan etableres samme kadence for kvadriennalen som for Kunstrådet for at sikre bedst muligt ejerskab til projektet. 3

5 3. Gennemgang og vurdering I dette kapitel gennemgås de enkelte administrative områder. For hvert område vil der være: En beskrivelse af den valgte struktur og opbygning En vurdering af fordele og ulemper ved den valgte opbygning samt - på den baggrund - en samlet vurdering af, hvorvidt den valgte struktur og opbygning har været hensigtsmæssig. I det efterfølgende kapitel 4 vil der, med udgangspunkt i vurderingerne i dette afsnit, være en række anbefalinger og forslag til forbedringer der bør tænkes ind ved et tilsvarende fremtidigt projekt. Dette kapitel er opbygget i tre delafsnit, som afspejler de spørgsmål der blev rejst forud for igangsættelsen af evalueringen: Ledelse og organisering (afsnit 3.1) Budget - og økonomistyring (afsnit 3.2) Ekstern finansiering (afsnit 3.3) Det sidste og fjerde spørgsmål, omhandlende hvorvidt den løbende administration og drift af projektet er varetaget effektivt, vil indgå i besvarelsen af de øvrige spørgsmål. 3.1 Ledelse og organisering Beskrivelse Projektet har været ledet af de 3 kuratorer Solvej Helweg Ovesen, Judith Schwarzbart og Charlotte Bagger Brandt (i det følgende kaldt ledelsen) der grundlagde foreningen U-TURN, som vandt projektkonkurrencen i De tre kuratorer har en bred kunstnerisk og udstillingsmæssig baggrund og erfaring i og uden for Danmark. Projektet har været uden tilknytning til en etableret institution, hvorfor såvel den kunstneriske som administrative organisation er opbygget fra grunden af. Projektet har administrativt haft til huse på to adresser Vester Voldgade og Carlsberg - idet den oprindelige plan om et samarbejde, herunder også administrativt, med Charlottenborg blev sat i bero af den daværende leder på Charlottenborg. Der har for de administrative opgaver været etableret en vis arbejdsdeling mellem de tre ledere, men således at opgaver og spørgsmål af mere principiel karakter har været drøftet på tværs forud for beslutning. Der har til udførelse af de administrative opgaver været opbygget en administrativ organisation bestående af i alt 5-6 fuldtidsstillinger med følgende funktioner: 4

6 Økonomi/Bogholderi PR/marketing/sponsorater Formidling (deltid) Kataloger Udstillingsleder, Tap E Projektleder, Tap E (forlod projektet i august) Der har herudover været tilknyttet 3 kuratoriske assistenter samt et skiftende antal medarbejdere i forbindelse med den praktiske opbygning og gennemførelse af udstillingerne. Op til hovedudstillingens åbning har der herudover været hyret et betydeligt antal håndværkere og andre medhjælpere ind. Ledelsen har afholdt milepælsmøder med Kunststyrelsen kvartårligt, hvor der har været opfølgning på projektfremdriften i forhold til de rammer, som det oprindelige tilsagn gav. Herudover har der mere uformelt været løbende dialog og rådgivning særligt omkring administrative spørgsmål. Det tidligere Kunstråd, som i sin tid gav bevillingen, havde via et medlem fra rådet tilsvarende kvartårlige statusmøder med ledelsen. Ved etablering af det nye Kunstråd, ophørte disse statusmøder. Endelig har ledelsen haft et rådgivende panel, som formelt har været samlet én gang i Der har efterfølgende bilateralt været trukket på faglig bistand og erfaring fra rådets medlemmer, bl.a. omkring fundraising, PR og økonomi. Vurdering Det er vurderingen, at den valgte organisationsform, uafhængig af de etablerede institutioner, har givet en række muligheder for at skabe kunstnerisk nytænkning. Denne evaluering omfatter ikke en egentlig afdækning af, hvorvidt de kunstneriske mål er nået, men ud fra en entydig tilbagemelding fra de eksterne samarbejdspartnere står det dog klart, at der eksternt er en oplevelse af, at: Ledelsen har været ambitiøs, nytænkende og internationalt orienteret. Ledelsen har været i stand til at præsentere projektets idé på en både professionel og personligt overbevisende måde. Begge forhold har haft afgørende betydning for projektets evne til at fremskaffe den eksterne finansiering (se afsnit 3.3). I forhold til den administrative gennemførelse har den valgte ledelsesform og organisering til gengæld givet en række udfordringer: Ledelsens forventning til og behov for administrativ bistand er ikke blevet dækket, idet denne opgave formelt hverken har været Kunststyrelsens eller det rådgivende panels ansvar: o Trods en formaliseret ramme og arbejdsdeling, som beskrevet i det oprindelige tilsagnsbrev, har der fra ledelsens side været en forventning om og et behov for en administrativ sparring. Dette har betydet, at Kunststyrelsen på den ene side har strakt sig længere end oprindeligt tiltænkt og på den anden side, at ledelsen har haft et behov, som ikke er blevet dækket. 5

7 o o Herudover har situationen været besværliggjort ved, at et nyt Kunstråd overtog det tidligere Kunstråds projekt og dermed ikke haft samme ejerskab til projektets idé og kendskab til projektets historik. Endelig har det været uklart, i hvilket omfang og med hvilken rolle det rådgivende panel skulle bidrage til projektet. Ledelsens kompetencer er qua deres baggrund og arbejdserfaring helt primært på det kunstfaglige område. Dette betyder, at der tilsvarende har været begrænset kompetence og erfaring på den administrative del. Dette har været særligt tydeligt på det økonomiske og det personalejuridiske område. Konsekvensen har været, at der er brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer på disse områder uden at resultatet har stået mål med denne indsats. Personaleområdet har været undervurderet både på det formelle og uformelle plan. Særligt har rekruttering og fastholdelse af løst ansatte medarbejdere været krævende og et ufuldstændige aftalegrundlag med de løst ansatte gjorde, at der op til åbningen opstod problemer omkring fx week-end- og overarbejde. Placeringen af den administrative organisation på to forskellige adresser var ikke hensigtsmæssig for en så lille organisation. Konkret har det betydet tab i kommunikation og længere og mere besværlige sagsgange. Herudover må det antages, at det har været dyrer at fastholde to adresser uagtet at lokaliteterne på Carlsberg er stillet til rådighed uden beregning. 3.2 Budget og økonomistyring Beskrivelse Projektet har haft et budget på kroner, hvoraf Kunstrådet oprindeligt bevilgede kroner. Budgettet var således baseret på, at 2/3 af budgettet skulle finansieres fra øvrige fonde og sponsorer samt i begrænset omfang fra billet- og katalogindtægter. I praksis fik projektet, inklusiv materiale og servicesponsorater, i alt kr., hvilket er 7 % under det forventede budget. For at kompensere for de manglende indtægter er der i forløbet blevet skåret i kunstproduktionen. Nedenfor er de foreløbige nøgletal angivet. Det skal bemærkes, at de på nuværende tidspunkt er forbundet med en betydelig usikkerhed, henset til at regnskabet endnu ikke er afsluttet. 6

8 Budget Mio. kr. Faktisk 1) Mio. kr. Forskel Bevilling fra Kunstråd 5,9 5,9 Eksterne fornde og 10,5 9,4-10 % donorer 2) Billet- og 0,9 0,7-20 % katalogindtæget 3) Indtægeter i alt 17,3 16,0 Kunstproduktioner 10,8 7,4-31 % Drift 4) 6,5 8, % Udgifter i alt 17,3 16,3 1) Foreløbig, december ) Inkl. udenlandske fonde samt materiale og servicesponsorater 3) Inkl. salg af teknisk udstyr. Der forventes yderligere salg af udstyr på ca kroner 4) Inkl. Meta-udstilling samt markedsføring og PR. En række beløb forventes opposteret, da det fx vedrører opsætning af kunstproduktion Alle økonomital er oplyst af ledelsen i U-TURN og er et foreløbigt estimat, som ikke er revideret. Der er udarbejdet et driftsbudget. Dette arbejde har været varetaget af ledelsen og budgettet er kvartalsvis revideret. Budgettet blev reduceret med to større kunstprojekter i august 2008 da det stod klart, at det ikke var muligt at skaffe den nødvendige eksterne driftsstøtte. Samtidig blev der foretaget en reduktion af en række øvrige driftsomkostninger. Der er foretaget løbende bogføring, som dels har været udført af en ansat bogholder, dels har været varetaget af et eksternt bogføringsbureau (KPMP Netsource). Der er udarbejdet månedlig rapportering over udviklingen i indtægter og udgifter, idet der i praksis har været en forsinkelse i registreringerne på 2-3 måneder. Rapporteringen har været en driftsrapport med opgørelse af indtægter og udgifter efter en arts opdeling. Der har været behov for rapportering på en række andre dimensioner (fx projekter). Disse rapporter er efterfølgende udarbejdet manuelt i regneark. Der opstod mod projektets afslutning et behov for ekstra likviditet, dels som følge af at indtægterne blev lavere end budgetteret, dels som følge af, at en række tilsagn om fondsmidler først kunne udbetales efter projektets afslutning. Kunstrådet måtte derfor i oktober 2008 stille en underskudsgaranti på 2 millioner kroner som sikkerhed for lånoptagelse. Ledelsen blev i den forbindelse bedt om at ændre rapporteringen til Kunststyrelsen fra kvartårligt til månedligt. 7

9 Vurdering Det er vurderingen, at budget og økonomistyringen har været svag. Dette skyldes dels, at ledelsens kompetencer ligger på andre områder, dels at det ikke er lykkedes at tilknytte projektet de nødvendige kompetencer i form af ansættelser eller tilknytning af rådgivere. Ledelsen har søgt at kompensere for dette ved selv at lægge en meget betydelig arbejdsindsats i området, hvilket ikke er en hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Konkret kommer svaghederne til udtryk ved: De nødvendige kompetencer og den nødvendige kapacitet til at varetage en effektiv økonomistyring har manglet. Dels har den ansatte bogholder ikke haft den nødvendige tyngde og erfaring til også at varetage funktionen som økonomichef, dels har KPMG Netsource ikke bidraget med en egentlig faglig rådgivning i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den løbende økonomistyring. Konsekvensen af disse mangler har været: o o o o o Etablering af et robust grundlag for en hensigtsmæssig økonomistyring har manglet. Den grundlæggende kontoplan og den opbyggede rapporteringsform har ikke taget højde for de særlige styringskrav et sådant projekt kræver herunder behovet for at kunne styre på de enkelte kunstprojekter og de enkelte udstillinger. Dette har betydet, at der er brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer på at frembringe det nødvendige styringsgrundlag gennem løbende manuel databehandling i regneark. Budgetteringen af indtægtssiden har været urealistisk. Det er vanskeligt at budgettere indtægter på nye projekter og denne usikkerhed er ikke kommet til udtryk i indtægtsbudgettet gennem udfordring af budgetforudsætningerne, følsomhedsanalyser, worst-case/best case el.lign. Budgetteringen af udgiftssiden har tilsvarende vist en udvikling, hvor udgifterne har bevæget sig fra kunstproduktion til drift. Der forventes dog en vis ompostering, idet fx en række lønudgifter vedrører installation af kunstprojekter. Det er derfor ikke muligt at konkludere på disse tal på nuværende tidspunkt. Der har været et væsentligt time-lag på 2 3 måneder i registreringen, hvorfor den løbende rapportering tilsvarende har haft denne forsinkelse indbygget. Rapporteringen har derfor ikke afspejlet den aktuelle situation hvilket har vanskeliggjort den løbende overvågning og løbende tilpasning af budgettet. Der er ikke udarbejdet et egentligt likviditetsbudget, hvilket har medført, at behovet for adgang til ekstra likviditet først blev opdaget på et relativt sent tidspunkt. 8

10 3.3 Ekstern finansiering Beskrivelse Projektet har indhentet 9,4 millioner kroner fra eksterne fonde og sponsorer i tillæg til bevillingen på 5,9 millioner kroner fra Kunstrådet. Således er knapt 60 % af det samlede budget finansieret ved eksterne fonds- og sponsormidler. Der er søgt om midler til både generel driftsstøtte og til navngivne projekter. Erfaringerne viste, at det var relativt nemmere at få støtte til navngivne projekter frem for generel driftsstøtte til det samlede projekt. Erfaringen viste tillige, at det var relativt nemmere at få midler til de kendte kunstnere frem for nye, ukendte kunstnere. Fundraisingen er i praksis varetaget af ledelsen ved skriftlige og personlige henvendelser, typisk fulgt op af et eller flere personlige møder. Der er til brug for fundraisingen udarbejdet et skriftligt præsentationsmateriale med et tilknyttet projektkatalog over kunstprojekter, hvortil der ønskes støtte. Det rådgivende panel har i et vist omfang været benyttet til at åbne dørene overfor potentielle donorer. Den løbende styring af indkomne midler og kontakt til fonde og donorer er varetaget af den ansatte administration. En enkelt donor oplyser, at der har været diskussion omkring ejerskabet af kunstprojektet, idet et videresalg af kunstprojektet er blevet aktuelt. Der foreligger ikke et aftalegrundlag, som har taget højde for den situation. Vurdering De eksterne fonde og sponsorer har haft en positiv oplevelse af projektet, hvis idé og uafhængighed opleves som ambitiøs, nytænkende og internationalt orienteret. De eksterne fonde og sponsorer har entydigt oplevet ledelsens indsats i forbindelse med fundraisingen som professionel og med en stor personlig begejstring for projektet. Dette har været afgørende for, at projektet har været i stand til at fremskaffe så stor en andel af finansieringen fra eksterne partnere. Konkret fremhæver fondene og sponsorer: Indsalget af projektet og ansøgningen om midler har været på en gang professionel og personlig. Det vurderes i den sammenhæng som helt afgørende, at ledelsen personligt har været involveret og synlig i hele indsalgsprocessen. Der er en markant større interesse fra fonde og sponsorer til at støtte navngivne projekter frem for generelt at støtte det samlede arrangement. Årsagen hertil er ifølge donorerne, at navngivne projekter i højere grad kan indpasses til organisationernes fundatser og interesseområder samt, at der kan skabes en betydelig større synlighed omkring støtte til specifikke projekter. Det er vurderingen fra flere fonde og sponsorer, at der kunne være indhentet yderligere eksterne midler i det omfang, at flere projekter var blevet tilbudt. 9

11 En række kommercielle muligheder i forbindelse med det eksterne samarbejde vurderes ikke at være udnyttet fuldt ud. Det drejer sig eksempelvis om sær-rundvisninger, foredrag, bespisning af større erhvervsgrupper og interesseorganisationer. Disse muligheder kunne have givet et væsentligt løft til indtægtssiden i form af billetindtægter, kataloger og catering. Mens indsalg af projekter og ansøgninger er oplevet som professionelt, giver fonde og sponsorer udtryk for, at den efterfølgende opfølgning har været utilfredsstillende. Der er en oplevelse af, at der ikke har været en særlig VIP-treatment, som der kan forventes i forbindelse med betydelig økonomisk støtte. Konkret nævnes som eksempler: Manglende tak for tilsagn skrivelse, manglende eller meget sen invitation til åbning af de støttede projekter, manglende løbende information om det samlede arrangement, manglende oplevelse af VIP-behandling i forbindelse med deltagelse på udstilling etc. En enkelt donor oplyser, at tilsagnsbeløbet aldrig var blevet opkrævet til trods for, at det havde været til disposition siden juni (Dette er efterfølgende sket, efter at oplysningen kom frem). 10

12 4. Anbefalinger I dette kapitel gennemgås de anbefalinger og forslag til forbedringsområder der kan gives på baggrund af foregående kapitels beskrivelse og vurdering af de administrative forhold omkring U-TURN. Anbefalingerne er opbygget i to dele: Den første del vedrører en overordnet anbefaling til fremtidig formel organisering, struktur og arbejdsdeling i projektet (afsnit 4.1) Anden del vedrører en række konkrete anbefalinger til styrkelse af administrationen i projektet (afsnit 4.2) Der er valgt en todeling af anbefalingerne, idet anbefalingerne i anden del (delvist) er afhængige af anbefalingen i den første del. Anbefalingerne er tænkt anvendt i det omfang, det besluttes at fastholde kvadriennalen for samtidskunst. 4.1 Organisering, struktur og arbejdsdeling Der bør ske en afklaring af, hvorledes et tilsvarende projekt fremadrettet skal organiseres samt hvorledes formelle relationer og grænseflader til Kunststyrelsen og Kunstrådet skal være: Projektet bør etableres i en formelt uafhængig organisation med egen bestyrelse. Dette vil sikre den nødvendige arms length til Kunststyrelsen og Kunstrådet og dermed tydeliggøre den formelle ansvars- og arbejdsdeling. En bestyrelse vil samtidig give det nye projekt mulighed for at få den nødvendige faglige og administrative sparring. Kuratorer kan herefter tilknyttes organisationen for kortere eller længere perioder. Der bør ske en adskillelse af de kuratoriske og de administrative opgaver, således at de tilknyttede kuratorer kan koncentrere sig om de kunstneriske opgaver samt opgaver, hvor deres personlige involvering er vigtig: Fundraising, formidling og markedsføring/pr. Administrationen bør tilknyttes en erfaren administrationschef. Det skal stærkt overvejes at udskille en række administrative opgaver herunder særligt økonomistyring og jura til en ekstern organisation med erfaring fra tilsvarende projekter. Dette vil sandsynligvis give en både billigere og bedre drift. Mulige operatører kan eksempelvis være en etableret kunstinstitution eller Kulturministeriets Administrationscenter (KUMADM). Det skal overvejes, hvorvidt projektet kan følge Kunstrådets kadence, således at samme Kunstråd vil følge projektet fra vugge til grav. Dette vil sikre det bedst mulige ejerskab til projektet gennem hele perioden. 11

13 4.2 Administrativ styring Der bør ske en styrkelse af en række administrative områder, herunder særligt budget- og økonomistyring, jura og eksternt samarbejde. Denne styrkelse bør ske, uanset om man vælger at fastholde kompetencen internt i projektet, eller man vælger at udskille kompetencen. Det kan dog antages, at flere af anbefalingerne vil være etableret ved tilknytning til en allerede eksisterende administrativ organisation. Budget og økonomistyring Der bør etableres en grundlæggende robust styringsmodel tilpasset de krav et projekt af denne størrelse kræver. Dette omfatter en gennemtænkt kontoplan, etablering og dokumentation af grundlæggende arbejdsgange samt en organisering af de forskellige registrerings-, budget og opfølgningsprocedurer. Der skal etableres faste procedurer for budgetlægning, budgetrevision, rapportering og opfølgning på dette. Særligt vil der altid være en betydelig usikkerhed forbundet med indtægtsbudgetteringen, hvorfor der her særligt bør være opmærksomhed om budgetforudsætningerne samt være en tæt rapportering og opfølgning. Denne anbefaling indebærer således både en styrkelse af en række organisatoriske rutiner som en styrkelse af økonomi- og rapporteringssystemerne. Der bør tilsvarende ske en styrkelse af likviditetsstyringen. Det skal i den sammenhæng vurderes, hvorledes forudsigelige udsving i likviditeten skal dækkes bl.a. som følge af, at donorer ofte vil tilbageholde en del af midlerne til projektets afslutning. Der bør indtænkes en hel eller delvis dækning af driften i forbindelse med søgning af projektmidler fra fonde og sponsorer. Da erfaringen er, at det er betydeligt mere interessant for de eksterne fonde og donorer at støtte enkeltstående kunstprojekter, bør det overvejes, hvordan en andel af driften kan indarbejdes i disse ansøgninger. Det bør eksempelvis vurderes, om tillæg for drift, formidling, forsikring, PR mv. kan indarbejdes i budgettet. Jura Det bør sikres, at projektet har adgang til den nødvendige juridiske bistand ved udformning af aftalegrundlag. Særligt skal det sikres, at der vil være bistand til udformning af ansættelsesaftaler, da lønudgifterne udgør en væsentlig del af budgettet, ligesom der bør være bistand til udformning af aftalegrundlaget med fonde og donorer. Der kan i et vist omfang udarbejdes standardoplæg til begge områder. 12

14 Eksternt samarbejde Den nuværende model for fundraising har været effektiv og bør fastholdes og optimeres. Dette indebærer en fortsat betydelig grad af personlig involvering fra projektets kuratorer. Dette indebærer tillige, at fokus med fordel kan være på indsalg af enkeltstående kunstprojekter, idet driftsudgifterne bør inkluderes som en del af kunstprojektet, jf. ovenfor. Det løbende samarbejde med fonde og sponsorer bør forbedres. Der skal etableres faste procedurer for kommunikation med donorerne fra det øjeblik tilsagnet er givet. Sådanne procedurer bør indeholde standarder for brevkommunikation, personlig invitation til fernisering og særarrangementer, særlige VIP-tilbud mv. Procedurerne vil kunne styres rent administrativt. De kommercielle muligheder bør udnyttes bedre, særligt i forhold til erhvervsliv og interesseorganisationer. Muligheder for lukkede særarrangementer, mød-kunstneren-bag værket arrangementer, særlige rundvisninger samt bespisning i utraditionelle omgivelser kan give et betydeligt bidrag til indtægtssiden samt øge besøgstallet. 13

15 Bilag Der har været gennemført følgende 3 workshops med ledelsen af U-TURN: 22. september oktober december 2008 Der har været gennemført følgende eksterne interviews: Kontorchef Nanna Bugge, Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, den 21. oktober 2008 Direktør Lars Nørby Johansen, Oticon Fonden, den 11. november 2008 (telefoninterview) Kulturchef Trine Gammelgaard, Bikubenfonden, den 20. november 2008 (mail + telefoninterview) Lektor, dr. phil. Maria Fabricius Hansen, Ny Carlsbergfondet, den 24. november 2008 Centerchef Anette Østerby, Kunststyrelsen, den 26. november

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde.

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Fundraisingteam Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Hvorfor har KLF et fundraising-team i mit netværksområde? Alting koster

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere