BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN 2012-2030"

Transkript

1 Oxford Research A/S 2013 BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN Til Odense Kommune Forfatter: RLF Sidst gemt: :26:00 Sidst udskrevet: :26:00 C:\Users\rlf\Desktop\Vækstanalyse 2013.docx Revision: 2 Antal sider: 44

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Investeringer i Odense Investeringer indenfor infrastruktur Investeringer indenfor byudvikling Nye midlertidige arbejdspladser i Odense Beskæftigelseseffekter i byggefasen Årlig fordeling af midlertidige arbejdspladser i byggefasen Opsummering Nye permanente arbejdspladser i Odense Permanente arbejdspladser skabt som resultat af erhvervsbyggeri Permanente arbejdspladser genereret fra detailhandelsbyggeri Opsummering Investeringernes indvirkning på fremskrivningen af arbejdspladser i Odense Fremskrivning af arbejdspladser i Odense Vækst i Odenses befolkning Nye boliger Befolkningsvækst i Odense Andre effekter af investeringerne Investeringer i infrastruktur Investeringer i kultur Investeringer i viden og uddannelse Metode Litteraturliste

3 Forord Odense har udarbejdet en strategi for byens transformation over de næste 10 år under overskriften Odense fra stor dansk by til dansk storby. Denne strategi rummer en lang række større investeringer i infrastruktur og større byudviklingsprojekter. De store infrastrukturelle investeringer omfatter bl.a. motorveje, broer og ikke mindst en ny letbane, som har til formål at binde de mange nye bydele sammen. Samtidig er der planlagt en række store byudviklingsprojekter, herunder Thomas B. Thriges Gade projektet, detailhandelsudvidelse i det nye butikscenter VIVA, større boligbyggeriprojekter, nyt universitetshospital, samt et storstilet campusbyggeri som inkluderer etableringen af en ny større forskerpark og udvidelser af Syddansk Universitet. Samlet set er der tale om investeringer på omkring 25 mia. kr. (heraf 2 mia. fra Odense Kommune). Dette er en gevaldig saltvandsindsprøjtning i Odense, som vil have en række positive effekter. Disse effekter som de mange nye byggeriprojekter vil skabe, bliver skabt dels på kort sigt, i forbindelse med selve etableringen af de mange projekter, dels på længere sigt, hvor de mange byggerier vil stå færdige og forventes at øge Odenses attraktivitet. Konventionelle fremskrivninger af befolkningstal og beskæftigelseseffekter er som oftest baseret på en jævn udvikling, der tager højde for en mere overordnede udvikling. Odense står i denne periode dog overfor en række ekstraordinære investeringer, og for at skabe et billede af den forventede fremtidige udvikling i befolkning og beskæftigelse, er det derfor særdeles interessant at undersøge effekterne af disse massive investeringer. Med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik, der viser den forventede udvikling i både beskæftigelse og befolkning, undersøger Oxford Research i dette projekt, hvilken udvikling Odense kan forvente, når effekterne af de markante investeringer er medregnet. Analysen omfatter udelukkende de beskæftigelses- og bosætningseffekter, der forventes at være knyttet specifikt til de enkelte byggeprojekter. Dette betyder, at de dynamiske effekter der vil blive skabt i forbindelse med investeringerne i infrastruktur, kulturbyggeri samt videns- og uddannelsesinstitutioner, og som vil gøre Odense til en mere attraktiv by at bo og arbejde i, ikke er medregnet i analysens estimater. Oxford Research anser således de beregnede effekter som konservative skøn og mener dermed, at analysen præsenterer et realistisk estimat af investeringernes betydning for Odense. Oxford Research

4 1. Resumé De massive investeringer som Odense står overfor, vil have markante effekter både på kort sigt, mens byggeriprojekterne står på, men også på længere sigt, når projekterne står færdige. Oxford Research har estimeret effekterne i to faser, nemlig en byggefase, som refererer til perioden fra , og perioden derefter som dækker årene Beskæftigelseseffekter I byggefasen vil Odense opleve positive beskæftigelseseffekter i form af nye midlertidige arbejdspladser, der bliver skabt som resultat af de specifikke byggeprojekter. Disse midlertidige beskæftigelseseffekter vil være jobs, der skabes i direkte forbindelse med de specifikke byggerier, men ligeledes i form af indirekte arbejdspladser, der skabes andre steder i værdikæden hos eksempelvis underleverandører. I selve byggefasen vurderer Oxford Research, at der vil blive skabt ca nye arbejdspladser (fuldtidsbeskæftigede) fordelt over den otteårige periode, hvor byggerierne står på. Byggerierne vil skabe beskæftigelse i alle otte år, men effekterne forventes at toppe i år 2015, hvor der alene i dette år, forventes at blive skabt ca nye arbejdspladser (fuldtidsbeskæftigede). I takt med at byggerierne står færdige, vil der blive skabt nye arbejdspladser af mere permanent karakter. Disse beskæftigelseseffekter skabes som resultat af de mange nye etagemeter erhvervs- og detailhandelsareal. De permanente beskæftigelseseffekter, der vil blive skabt med etableringen af disse, vil udgøre en beskæftigelseseffekt på ca nye fuldtidsarbejdspladser. Dette antal er beregnet uden at medtage de dynamiske effekter altså de afledte jobs, der vil blive skabt hos eksempelvis underleverandører, samt en eventuel stigning i antallet af offentlige ansatte, som et resultat af et stigende antal indbyggere og virksomheder, der skal betjenes. Hvis man ser samlet på disse beskæftigelseseffekter og inkluderer den almindelige økonomiske vækst baseret på historiske data, fremgår det, at investeringerne medfører en væsentlig stigning i antallet af arbejdspladser i Odense. Ser man på udviklingen fra det nuværende antal fuldtidsbeskæftigede i Odense i 2012 på omkring frem til afslutningen af analyseperioden i 2030, forventes således en samlet stigning på lidt over nye fuldtidsbeskæftigede. Dette vil svare til en stigning på ca. 27 % i forhold til 2012-niveau. Til sammenligning var væksten i antal arbejdspladser i Odense fra 1997 og frem til krisen i 2007 kun på ca. 5 %, og ses der isoleret på de seneste fem år, har væksten i antallet af arbejdspladser i Odense været negativ. Analysen peger samtidigt på, at de mange investeringer i kultur- og uddannelsesbyggeri samt ny og bedre infrastruktur vil gøre det langt mere attraktivt for virksomheder at vælge Odense i fremtiden. Hermed vil det også være realistisk at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til de mange nye erhvervs- og detailhandelsbyggerier, der vil blive opført i Odense frem mod

5 Befolkningseffekter Udover den effekt som investeringerne vil komme til at have på antallet af arbejdspladser i Odense, forventes de nye investeringer ligeledes at påvirke dem samlede befolkningsudvikling i byen. Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks årlige fremskrivning af befolkningen i Odense samt planerne for nyt opført boligbyggeri i forbindelse med investeringerne i Odense, er den forventede befolkningseffekt på Odenses samlede befolkning blevet estimeret. Samlet set forventes de nye etagemeter boligbyggeri at føre til en stigning i antallet af boliger på ca Disse boliger vil udelukkende blive opført som etageboliger, hvoraf en mindre andel vil blive afsat specifikt til ungdomsboliger. Baseret på disse beregninger, samt Danmarks Statistiks klassiske befolkningsfremskrivning, vurderes det, at de nye investeringer vil være med til at sikre en samlet stigning i antallet af indbyggere fra det nuværende niveau i 2012 på lidt under indbyggere til ca indbyggere i 2030 altså en stigning på ca nye odenseanere. Dette svarer til en stigning på omkring 9,5 % i forhold til 2012-niveau. Til sammenligning viser Danmarks Statistiks befolkningsprognoser, at indbyggertallet i Odense formentligt kun vil vokse med ca. 7,5 % frem mod 2030, hvis de massive investeringer i Odense ikke gennemføres. Selvom de nye investeringer i boliger vil medføre en markant stigning i antallet af indbyggere, tyder analysen på, at de planlagte rammer for befolkningstilvæksten muligvis ikke er tilstrækkelige, når den markante vækst i antallet af arbejdspladser frem mod 2030 tages i betragtning. Det kan hermed vise sig, at der allerede i årene efter 2020 vil blive behov for at investere yderligere i nye markante byudviklingsprojekter og boligbyggerier i Odense. Vigtigt at understrege er desuden, at den øgede befolkningstilvækst ikke kun vil ske, i og med der kommer et øget antal boliger til rådighed i Odense, selvom dette naturligvis vil være den første forudsætning. Befolkningstilvæksten vil i høj grad støttes op af væksten i arbejdspladser samt de mange planlagte investeringer i at forbedre byens fysiske og kulturelle rammer i form af bedre infrastruktur, markant kulturbyggeri, mere detailhandel og nye attraktive byrum. Kvalitative effekter Udover de målbare effekter, som investeringerne vil have på beskæftigelsen og befolkningsudviklingen, vil de nye byggerier ligeledes have en række dynamiske effekter, som i første omgang er vanskelige at måle og kvantificere. Disse effekter vil skabes som et resultat af udviklingen af byens infrastruktur, nye kulturbyggeriprojekter samt den markante udvikling af campusområdet. Infrastrukturprojekterne vil blandt andet medføre øget effektivitet og mobilitet, et bedre miljø og en grønnere profil for Odense samt formentligt stigende ejendomspriser i forbindelse med anlægget af den nye letbane. Derudover vil det nye kulturbyggeri være med til at skabe øget stolthed og mere byliv, øgede private investeringer samt generel vækst i erhvervslivet. Udviklingen af campusområdet omkring Syddansk Universitet, som omfatter opførelsen af det nye universitetshospital, et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet samt etableringen af forskerparken Cortex, vil ligeledes medføre en række væsentlige dynamiske effekter. 5

6 Udviklingen af området vil øge koncentrationen af både veluddannet arbejdskraft samt forskningsbaseret viden og rådgivning, der kan anvendes i forbindelse med innovationsog udviklingsprocesser. Campusområdet vil således være med til at skabe særdeles attraktive rammer for vidensbaserede virksomheder og iværksættere, som vil kunne drage fordel af de synergieffekter, der bliver skabt i og omkring området. Foruden disse synergieffekter vil udvidelsen af universitet være en vigtig faktor med henblik på at tiltrække og fastholde studerende, både i løbet af deres studieperiode samt når de er færdiguddannede. Udviklingen af campusområdet vil således være en central drivkraft for hele byens vækst og udvikling. Erfaringer fra mange andre byudviklingsprojekter peger klart på, at disse dynamiske effekter vil være med til at gøre Odense til en mere interessant by at bo og arbejde i og generelt gøre byen mere attraktiv for nuværende og kommende beboere. Dermed vil disse dynamiske effekter være med til at understøtte den forventede vækst i antallet af arbejdspladser og beboere og må anses for et vigtigt element i realiseringen af den ønskede udvikling. På vej mod en storby? Som det fremgår, vil investeringerne i Odense medføre en betydelig mervækst og hermed kick-starte udviklingen af Odense hen imod målet om at blive en dansk storby. Samtidigt er det også tydeligt, at Odense vil sakke agterud i konkurrencen med de andre store danske byer om at tiltrække vækst og indbyggere, såfremt Odense ikke for alvor får sat gang i investeringerne i de kommende år. Eksempelvis har både Aarhus og København for længst fået sat skub i byudviklingen og har fået tiltrukket markante projekter og investeringer, hvilket også kan aflæses af Danmarks Statistiks befolkningsprognoser for byerne, der viser at Aarhus og København vil være vokset med tocifrede vækstrater frem mod

7 2. Investeringer i Odense Odense vil i løbet af de næste år opleve massive investeringer, der vil ændre byen og skabe ny udvikling i Danmarks 3. største by. De store investeringer, som skal gennemføres i den kommende årrække, vil være projekter af forskellige karakter og med forskelligt formål. Investeringerne, som samlet set kommer til at koste omkring 25 milliarder kr., omfatter en række projekter, der primært falder indenfor to overordnede områder. Det første område er projekter, der omfatter investeringer i infrastruktur, og som har til formål at forbedre trafikken omkring Odense, fremkommeligheden i midtbyen samt forbinde nye og eksisterende bydele mere optimalt. Det inkluderer bl.a. første etape af Odenses moderne letbane, der skal forbinde boliger, arbejdspladser og studiepladser. Den anden gruppe af projekter omfatter større og mere overordnede byudviklingsprojekter. Disse projekter involverer ombygning og udvikling af eksisterende bydele såsom eksempelvis omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, som vil have en gennemgribende effekt på Odense bymidte. Kategorien byudvikling omfatter også de projekter, der drejer sig om udviklingen af området omkring Syddansk Universitet, hvor etableringen af et nyt moderne sygehus, udvidelser af universitetet samt opførelsen af en ny forskerpark, vil skabe en helt ny bydel med innovation, videnspredning og erhvervsudvikling som fokus. Inden disse investeringers effekter og betydning for Odense bliver nærmere beskrevet, er det nødvendigt at skabe en overordnet forståelse for de enkelte projekter, der skal gennemføres. Dette afsnit beskriver de respektive projekter inden for de to overordnede områder, infrastruktur og byudvikling. Tabel 2.1 viser en oversigt over alle projekterne og deres respektive finansieringsrammer. 7

8 Tabel 2.1: Oversigt over projekter samt finansieringsramme Projekt Finansieringsramme Infrastruktur Munkebjergvejs forlængelse Tilslutning E20 Trafikplan Odense Odins Bro (Kanalforbindelsen) Letbane I alt - Infrastruktur 190 mio. kr. 200 mio. kr. 400 mio. kr. 550 mio. kr mio. kr mio. kr. Byudvikling Thomas B. Thrigesgade Musik- og Teaterhus VIVA Slagterigrunden øvrigt byggeri Odense Havn Renovering/nybyggeri almene boliger Nyt Odense Universitets Hospital Nyt SUND Syddansk Universitet, udvidelser Cortex Park I alt - Byudvikling Samlet investeringsramme mio. kr. 500 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Ud af de samlede investeringer på ca. 25 mia. kr. er lidt over 15 mia. kr. allerede finansieret, hvoraf ca. 2 mia. kr. er finansieret af Odense kommune. Det samlede finansieringsbehov er derfor på ca. 10 mia. kr., hvoraf ca. de 9 mia. kr. vil komme fra private investeringer. For at få en overordnet forståelse af de respektive projekter samt deres omfang og formål vil projekterne blive kort beskrevet nedenfor. 8

9 2.1 Investeringer indenfor infrastruktur Munkebjergvejs forlængelse Som resultat af de massive investeringer omkring det nye forskerpark- og campusområde, vil et øget antal medarbejdere, studerende og besøgende betyde en øget aktivitet i denne del af byen. Denne stigning i antallet af folk der vil have sin daglige gang i området, vil resultere i øgede krav til de trafikale forhold. Forlængelsen af Munkebjergvej skal være med til at håndtere disse udfordringer ved at forbinde vejen med den eksisterende E20 motorvej, der løber syd om området. Således vil man få skabt en direkte forbindelse mellem motorvejen og campusområdet, samtidig med at trafikale udfordringer på andre omkringliggende hovedveje vil blive løst. Projektet har en investeringsramme på ca. 190 mio. kr. og vil blive gennemført i perioden Tilslutningsanlæg til E20 Som resultat af forlængelsen af Munkebjergsvej bliver der opført et nyt tilslutningsanlæg ved E20 motorvejen. Etableringen af tilslutningsanlægget til E20 Fynske Motorvej har således til formål at forbinde Munkebjergsvej til den eksisterende motorvej og dermed skabe let adgang for bilister i den nye bydel omkring universitet, der ønsker at benytte sig af motorvejen. Projektet har en investeringsramme på ca. 200 mio. kr. og forventes gennemført inden Trafikplan Odense Byggeriet i forbindelse med Trafikplan Odense, som blev påbegyndt i 2012, fokuserer på at ændre forholdene for biltrafikken, bybustrafikken, cykeltrafikken samt fodgængertrafikken. Formålet er at gøre bymidten mere attraktiv samtidig med at tilgodese bilisternes behov for fremkommelighed og parkering. Projektet har en investeringsramme på ca mio. kr. og forventes gennemført inden Kanalforbindelsen (Odins Bro) Den nye kanalforbindelse har til formål at afslutte Ring 2 rundt om Odense. Projektet omfatter en 4-sporet vejforbindelse fra Otterupvej til Kertemindevej. Formålet med projektet er at give en bedre trafikafvikling i og omkring Odense og ligesom det nye vejafsnit vil aflaste vejnettet i Odense centrum og omkring havnen. Derudover vil Kanalforbindelsen også forbedre vejforholdene i de nordlige dele af Odense samt forbedre forbindelsen til kommunerne nord for Odense. Omdannelsen af Thomas B. Thrigesgade er ligeledes afhængig af færdiggørelsen af Ring 2. Som en del af projektet skal der opføres en drejebro over Odense Kanal. Denne bro vil kunne åbnes og dermed sikre adgang for skibe til havnearealerne i Odense Havn. Projektet har en investeringsramme på ca. 550 mio. kr. og forventes at være etableret i

10 Letbane (første etape) Første etape af den nye letbane i Odense bliver etableret med henblik på at binde centrale dele af byen tættere sammen. Samtidig er det forventningen at projektet, som er en del af en mere overordnet strategi for vækst, tiltrækning og transformation, vil styrke både bylivet og erhvervsudviklingen i byen. Første etape vil dække en strækning på 14,5 km, og man forventer omkring påstigninger om dagen. Når første etape er færdigbygget, vil letbanen kunne betjene beboere, arbejdspladser og studiepladser indenfor 5 min. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og letbanen forventes at kunne tages i brug i Investeringer indenfor byudvikling Thomas B. Thrigesgade Et af de største om mest omfattende projekter i Odense er omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade fra en trafikeret hovedvej gennem Odense bymidte til et levende og mangfoldigt område med byrum, boliger, erhvervsbyggeri, detailhandel og kulturelle tilbud. Omdannelsen og lukningen af Thomas B. Thriges Gade er afhængig af færdiggørelsen af Ring 2. Projektet omfatter samlet set etagemeter, hvor 75 % vil blive anvendt til boliger, 15 % til erhverv og 10 % til detailhandel. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og forventes gennemført i perioden Musik- og Teaterhus I Odense centrum, og som del af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, opføres et nyt Musik- og Teaterhus. Musik- og Teaterhuset bliver blandt de største kulturhuse i Danmark og bliver placeret på en af Odenses bedste grunde tæt på banegården og midt i Odense Centrum. Byggeriet, som vil blive et vartegn for en ny og moderne Odense bymidte, vil have et samlet areal på etagemeter og skal huse Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense Teater. Udover det kulturelle indhold vil der også blive plads til ca. 60 ungdomsboliger. Projektet har en investeringsramme på 500 mio. kr. og forventes færdigbygget i VIVA På den gamle slagterigrund ved siden af Odense Banegård opføres Danmarks største citycenter. Når VIVA står færdigt, vil det indeholde 120 butikker fordelt over et samlet areal på etagemeter. Udover selve butikscenteret omfatter projektet etagemeter multihuse, som vil indeholde både erhverv, boliger, kultur samt caféer of restauranter. Centeret er tegnet af det engelske arkitektfirma Benoy og vil blive opført af Steen & Strøm, som i forvejen driver en række butikscentre i Danmark. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og forventes at åbne i

11 Slagterigrunden øvrigt byggeri Udover opførelsen af VIVA vil der på Slagterigrunden blive opført etagemeter. Odense Andels Boligforening har allerede bygget nye boliger, som er blevet taget i brug. Det samlede areal vil blive udfyldt med en blanding af bolig- og erhvervsareal. Det forventes, at andelen af erhvervsbyggeri vil være højere end boligbyggeriet. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og vil blive udviklet i perioden Odense Havn Omdannelsen af Odense Havn er allerede i gang med opførelsen af mange nye boliger. Målet med bydelen er at skabe en blandet og mangfoldig bydel, som bliver sammenkoblet med den gamle middelalderby blandt andet ved opførelsen af en bro for cyklister og fodgængere over jernbanen. Havneområdet skal bestå af en række forskellige særegne, mindre kvarterer med et forventet samlet areal på etagemeter til blandet anvendelse. Nogle af planerne for disse områder er vedtaget, mens andre endnu blot er i idéfasen. Området skal yderligere udvides med blandet byggeri til både bolig-, erhvervs- og kulturbyggeri. Blandt andet skal det Nordatlantiske Hus, med et forventet areal på ca etagemeter, opføres her. Den samlede investeringsramme for udviklingen af Odense Havn er på mio. kr. og forventes udviklet i perioden Renovering/nybyggeri almene boliger Boligselskaberne i Odense forventer over de kommende fire år at renovere og etablere nye almene boliger. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og forventes gennemført i perioden Nyt Odense Universitets Hospital Det nye hospital (Nyt OUH) i Odense, som er finansieret af Regeringens Kvalitetsfond, bliver Region Syddanmarks nye universitetshospital og vil erstatte det nuværende universitetshospital. Målet er at skabe et moderne og mere effektivt hospital for fremtiden, som vil være i stand til at levere specialiserede behandlinger til patienter fra hele regionen. Hospitalet bliver opført ved siden af Syddansk Universitet og med direkte adgang til det nye sundhedsvidenskabelige fakultet. Hospitalet vil omfatte i alt etagemeter, hvoraf m 2 vil være til somatisk behandling og m 2 til psykiatri. I alt vil hospitalet kunne rumme 743 sengepladser. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og vil blive opført i perioden Nyt SUND I forbindelse med etableringen af det nye OUH skal der opføres et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (SUND) som en del af Syddansk Universitet. Det nye SUND vil blive 11

12 fuldt integreret med hospitalet og vil sammen med hospitalet udfylde en række forsknings- og uddannelsesfunktioner, som både hospitalet og universitet kan benytte. Det nye SUND vil have et samlet areal på etagemeter. Projektet har en investeringsramme på i alt mio. kr. og vil stå færdigt i Syddansk Universitet, udvidelser For i fremtiden at kunne imødekomme det øgede antal studerende, udvider Syddansk Universitet også på andre områder end det sundhedsvidenskabelige. Disse udvidelser gælder blandt andet opførelsen af et nyt teknisk fakultet, som kommer til at huse 2200 studerende, samt opførelsen af Idrættens Hus, som skal huse Institut for Idræt og Biomekanik. I alt er der planlagt udvidelser på i alt ca etagemeter. Projektet har en samlet investeringsramme på mio. kr. og vil blive gennemført i perioden Cortex Park I de kommende år vil der blive investeret massivt i at udvikle den nye forskerpark, som kommer til at ligge i sammenhæng med Syddansk Universitet og det nye universitetshospital. Målet er at skabe et innovativt forskermiljø, hvor erhvervslivet, universitet og det nye hospital kan arbejde sammen. Cortex Park vil rumme i alt ca etagemeter fordelt på ¾ erhverv og ¼ boliger. Projektet har en samlet investeringsramme på ca mio. kr. og forventes udviklet frem til

13 3. Nye midlertidige arbejdspladser i Odense Når der bliver investeret så massivt i infrastruktur og byudvikling, som det er tilfældet for Odense i den kommende årrække, vil dette have stor betydning på en lang række områder. Et af de mest interessante forhold at analysere er, hvilken effekt sådanne investeringer kommer til at have på den overordnede beskæftigelse og dermed estimere hvor mange arbejdspladser, der forventes at blive skabt som resultat af de mange bygningsprojekter. Når man ser på beskæftigelseseffekter, som resultat af større investeringsprojekter, er det vigtigt at skelne mellem effekter, der bliver skabt på kort sigt og effekter, som er mere langsigtede. Disse effekter vil være af forskellig karakter og vil blive genereret i forskellige faser. For at adskille og analysere begge kategorier af effekter vil vi i dette studie se på effekterne i to forskellige perioder, nemlig det vi kalder byggefasen og perioden , hvor byggerierne forventes at stå færdige. Byggefasen er den periode, hvor de mange projekter og byggerier vil blive opført. Denne periode strækker sig fra 2012, hvor byggeriet af de første projekter blev indledt og frem til 2020, hvor de sidste projekter forventes at stå færdige. I denne periode forventes den markante stigning i byggeaktivitet i Odense at skabe et øget arbejdskraftsbehov, som vil være forbundet med selve byggeriet af de enkelte projekter. Disse forventede beskæftigelseseffekter vil udelukkende forekomme i byggefasen og indgår derfor i de effekter, der er af mere midlertidig karakter. I dette kapitel vil det blive gennemgået, hvordan midlertidige beskæftigelseseffekter er blevet udregnet for perioden Generelt når man ser på beskæftigelseseffekter i form af et øget arbejdskraftsbehov, skelner man typisk mellem to typer effekter, nemlig direkte og indirekte beskæftigelseseffekter. De direkte effekter refererer til de arbejdspladser, som vil være knyttet specifikt til byggeriet af de respektive projekter. Når man ser på jobskabelse i forbindelse med den type investeringer, som Odense står overfor, er det dog vigtigt ikke udelukkende at se på de direkte effekter. Dette skyldes, at sådanne kapitalintensive investeringer også har en række indirekte effekter på arbejdskraftsbehovet andre steder i værdikæden hos eksempelvis underleverandører. Disse indirekte effekter er vigtige at medregne for at skabe et korrekt overblik af de samlede beskæftigelseseffekter. For at estimere den forventede direkte og indirekte jobskabelse af byggeprojekterne har Oxford Research benyttet Danmarks Statistiks input-output tabeller. Beregningerne tager udgangspunkt i de senest opdaterede input-output tabeller for direkte og indirekte jobskabelse i byggebranchen. Tabellen er udgivet af Danmarks Statistik i publikationen Danish Input-Output Tables and Analyses fra Da der her er tale om de seneste opdaterede tilgængelige data, benyttes disse som mål for den direkte og indirekte jobskabelse i hele byggefasen fra

14 3.1 Beskæftigelseseffekter i byggefasen For at beregne jobskabelseseffekterne er projekterne blevet opdelt, baseret på om det er byggerier indenfor infrastruktur eller byggerier af bygninger. Denne opdeling er valgt for at sikre en meningsfuld brug af input-output tabellernes indikatorer. Nedenfor vil beskæftigelseseffekterne af begge typer projekter, infrastruktur og byudvikling, blive forklaret Infrastruktur beskæftigelseseffekter i byggefasen Dette afsnit beskriver beskæftigelseseffekterne af infrastrukturprojekterne. Dette drejer sig om følgende projekter: Munkebjergvejs forlængelse Tilslutningsanlæg E20 Trafikplan Odense Odins Bro (Kanalforbindelsen) Letbane (første etape) I første omgang kan beskæftigelseseffekterne i byggefasen deles op i to kategorier, nemlig direkte og indirekte beskæftigelseseffekter. For beregningerne af de direkte beskæftigelseseffekter indenfor infrastruktur benyttes Table 6.D.1 Employment requirements by industries 2007 fra Danmarks Statistiks førnævnte publikation. Denne publikation viser, at der for nybyggeri (45000 Construction) er en direkte beskæftigelseseffekt på 0,86 per million kr. investeret. Dette tal betyder, at hver gang der bliver investeret 1 million kroner i byggeri, bliver der genereret 0,86 direkte jobs. Det er vigtigt at pointere, at disse beskæftigelseseffekter er opgjort i årsværk. Ved estimeringen af de indirekte beskæftigelseseffekter indenfor infrastruktur benyttes ligeledes Table 6.D.1 Employment requirements by industries 2007 fra Danmarks Statistik. Tabellen viser, at der for nybyggeri (45000 Construction) bliver skabt samlet 1,55 direkte og indirekte jobs per million kr. investeret. Når den direkte jobskabelse på 0,86 fratrækkes dette tal, fremgår det således, at der bliver skabt 0,69 indirekte jobs per million kr. investeret i infrastrukturbyggeri. Når disse indikatorer bliver anvendt for infrastrukturprojekterne i Odense, resulterer det i følgende direkte og indirekte beskæftigelseseffekter: 14

15 Tabel 3.1: Direkte og indirekte beskæftigelseseffekter af infrastrukturprojekter i byggefasen Projekt Investeringsramme Direkte Beskæftigelseseffekter (årsværk) Indirekte beskæftigelseseffekter (årsværk) Samlet Beskæftigelseseffekter (årsværk) Munkebjerg forlængelse 190 mio. kr Tilslutningsanlæg E mio. kr Trafikplan Odense 400 mio. kr Kanalforbindelsen(Odins Bro) 550 mio. kr Letbane (første etape) mio. kr I alt mio.kr Oxford Research, 2013 Tabel 3.1 viser de samlede direkte og indirekte beskæftigelseseffekter i byggefasen som resultat af infrastrukturprojekterne. Det fremgår således, at den samlede direkte beskæftigelseseffekt er på årsværk, og den indirekte er på årsværk. Dette resulterer i en samlet estimeret beskæftigelseseffekt på arbejdspladser i byggefasen som resultat af investeringerne i infrastrukturprojekterne Byudvikling - beskæftigelseseffekter i byggefasen Ud over infrastrukturprojekterne omfatter investeringerne ligeledes store projekter indenfor bolig-, erhvervs- og detailhandelsbyggeri, hvilket i denne rapport hører under kategorien byudvikling. Disse projekter inkluderer: Thomas B. Thriges Gade Musik- & Teaterhus VIVA Slagterigrunden Øvrigt byggeri Odense Havn Renovering/nybyg alm. Nyt OUH Nyt SUND Udvidelser Syddansk Universitet Cortex Park For at estimere de direkte beskæftigelseseffekter i byggefasen for disse projekter bruges indikatoren Construction of new buildings fra Danmarks Statistiks Table 6.D.1 Employment requirements by industries Som det fremgår af navnet afviger denne indikator, fra den indikator der blev anvendt til udregningen af effekterne af infrastrukturprojekterne, ved at referere udelukkende til byggeri af nye bygninger. Indikatoren viser, at der bliver skabt 0,87 direkte arbejdspladser per million kroner investeret. 15

16 For at udregne de indirekte beskæftigelseseffekter for projekterne indenfor byudvikling bruges samme metode som ovenfor. Table 6.D.1 Employment requirements by industries 2007 fra Danmarks Statistik viser, at der for byggeri af nye bygninger ( Construction of new buildings) bliver skabt samlet set 1,55 direkte og indirekte jobs per million kroner investeret. Når den direkte jobskabelse på 0,87 bliver fratrukket dette tal, fremgår det, at der bliver skabt 0,68 indirekte arbejdspladser per million kroner investeret. Når disse indikatorer bliver anvendt på projekterne, der omfatter byudvikling, resulterer det i følgende direkte, indirekte og samlede beskæftigelseseffekter for projekterne indenfor byudvikling: Tabel 3.2: Direkte og indirekte beskæftigelseseffekter for projekter indenfor byudvikling i byggefasen Projekt Thomas B. Thriges Gade Musik- & Teaterhus Investeringsramme Direkte beskæftigelseseffekter (årsværk) Indirekte beskæftigelseseffekter (årsværk) Samlet beskæftigelseseffekter (årsværk) mio. kr mio. kr VIVA mio. kr Slagterigrunden Øvrigt byggeri mio. kr Odense Havn mio. kr Renovering/nybyg alm mio. kr Nyt OUH mio. kr Nyt SUND mio. kr Udvidelser SDU mio. kr Cortex Park mio. kr I alt mio. kr Oxford Research, 2013 Tabel 3.2 viser de samlede direkte og indirekte beskæftigelseseffekter i byggefasen som resultat af byudviklingsprojekterne. Det fremgår således, at den samlede direkte beskæftigelseseffekt er på årsværk, og den indirekte er på årsværk. Dette resulterer i en samlet estimeret beskæftigelseseffekt på arbejdspladser i byggefasen. 16

17 3.1.3 Samlede beskæftigelseseffekter i byggefasen Ovenfor er de direkte og indirekte beskæftigelseseffekter for de respektive projekter blevet beskrevet. De samlede beskæftigelseseffekter er opsummeret herunder. Tabel 3.3: Samlede direkte, indirekte og samlede beskæftigelseseffekter i byggefasen Projekt Direkte beskæftigede (årsværk) Indirekte beskæftigede (årsværk) I alt Infrastruktur Byudvikling I alt Oxford Research, 2013 Det fremgår af tabel 3.3, at de samlede beskæftigelseseffekter i byggefasen samlet set beløber sig til årsværk, når både projekterne indenfor infrastruktur og byudvikling er inkluderet. 3.2 Årlig fordeling af midlertidige arbejdspladser i byggefasen Tabel 4.3 viser de samlede beskæftigelseseffekter for hele perioden fra Et af hovedformålene med dette studie er at se på betydningen af disse samlede beskæftigelseseffekter for Odense. For at sammenligne de beskæftigelseseffekter der forventes at være forbundet med investeringerne med udviklingen af arbejdspladser i tidligere år, er det derfor relevant at se på den årlige fordeling af direkte og indirekte beskæftigelseseffekter i byggefasen ( ). Den gennemsnitlige årlige direkte beskæftigelseseffekt for alle projekterne fremgår af udregningerne nedenfor. d ( ) d ( ) 17

18 Ligeledes fremgår den gennemsnitlige årlige indirekte beskæftigelseseffekt for alle projekterne af udregningerne nedenfor. d ( ) d ( ) Beregningerne viser de gennemsnitlige årlige beskæftigelseseffekter baseret på estimaterne i dette studie. Tabel 3.4 opsummerer de samlede direkte og indirekte gennemsnitlige årlige beskæftigelseseffekter i byggefasen. Det skal fortsat noteres at tallene er opgjort i årsværk pr. år i byggeperioden. Tabel 3.4: Direkte og indirekte gennemsnitlige årlige beskæftigelseseffekter (årsværk) i byggefasen Jobs Direkte jobs Indirekte jobs I alt Årsværk Oxford Research, 2013 I løbet af byggefasen fra vil investeringerne, som vist i tabel 3.4, skabe beskæftigelse svarende til nye årsværk. Dette gennemsnit er dog delt lige ud over alle otte år. I praksis har projekterne forskellige tidsplaner og koncentrationen af byggerierne, og dermed skabelsen af de midlertidige arbejdspladser, vil derfor være distribueret ud over forskellige perioder inden for de otte år, der markerer byggefasen. Dette betyder, at i nogle år i byggefasen vil de samlede beskæftigelseseffekter ligge højere end gennemsnittet, hvorimod det vil ligge under gennemsnittet i andre år. Figur 3.1 og 3.2 viser fordelingen af midlertidige arbejdspladser (årsværk) over de respektive otte år i byggefasen. De midlertidige arbejdspladser er fordelt således, at de respektive projekters totale forventede beskæftigelseseffekter er fordelt ligeligt ud over den periode, hvor projekterne forventes opført. 18

19 Figur 3.1: Fordeling af midlertidige arbejdspladser (årsværk) opdelt på projekter og år i byggefasen Munkebjerg Forlængelse Tilslutningsanlæg E20 Trafikplan Odense Odins Bro (Kanalforbindelsen) Letbane (Første etape) TBT Gade Musik- & Teaterhus City Center Odense (VIVA) Slagterigrunden Øvrigt byggeri Odense Havn Renovering/nybyg alm. Nyt OUH Nyt SUND Udvidelser Syddansk Universitet Cortex Park Oxford Research, 2013 Figur 3.2: Samlet fordeling af midlertidige arbejdspladser (årsværk) i byggefasen Oxford Research, 2013 Figurerne viser, at det forventes, at der vil blive skabt midlertidige arbejdspladser i alle otte år i byggefasen. Den maksimale forventede beskæftigelseseffekt vil ligge højest i 2015 og 2016, hvor der forventes at blive skabt arbejdspladser svarende til henholdsvis og årsværk. 19

20 3.3 Opsummering Tabel 3.5 viser en opsummering af de forventede beskæftigelseseffekter i byggefasen, der strækker sig fra Denne periode vil være karakteriseret af et øget behov for arbejdskraft i perioden, hvor byggerierne står på. Dette øgede antal arbejdspladser, der bliver skabt som resultat af investeringerne i byggefasen, vil således være af midlertidig karakter og være knyttet til de specifikke byggeprojekter enten i form af direkte eller indirekte beskæftigelse. Tabel 3.5: Direkte og indirekte beskæftigelseseffekter i byggefasen (årsværk) Projekt Finansierings ramme Direkte beskæftigede Indirekte beskæftigede I alt (årsværk) Projektets længde Årligt gennemsnit ( ) Munkebjerg Forlængelse 190 mio. kr år 74 Tilslutningsanlæg E mio. kr år 78 Trafikplan Odense 400 mio. kr år 207 Kanalforbindelsen (Odins Bro) 550 mio. kr år 284 Letbane (Første etape) mio. kr år 698 Thomas B. Thriges Gade mio. kr år 443 Musik- & Teaterhus 500 mio. kr år 194 VIVA mio. kr år 517 Slagterigrunden Øvrigt byggeri mio. kr år 288 Odense Havn mio. kr år 388 Renovering/nybyg alm mio. kr år 620 Nyt OUH mio. kr år 2139 Nyt SUND mio. kr år 388 Udvidelser SDU mio. kr år 465 Cortex Park mio. kr år 731 I alt mio. kr år Oxford Research, 2013 Estimaterne for beskæftigelseseffekterne er udregnet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks senest udgivne input-output tabeller. De anvendte indikatorer er derfor baseret på den gennemsnitlige beskæftigelseseffekt for andre projekter af lignende karakter, hvor beskæftigelseseffekter er blevet registreret. 20

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark

Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark university of copenhagen Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer i tilknytning til Rønne Havn 03-09-2014 1 Formålet med dette notat er at foretage en vurdering

Læs mere

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Lovgivning og overordnede rammer for planredegørelsen... 4 1.2 Kommunens økonomiske planlægning... 4 1.2 Den generelle økonomiske

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning Greenland Development A/S Januar 2010 Rådgivende ingeniører og planlæggere HOVEDKONTOR Postboks 769 3900 Nuuk Telefon +299 32 31 11 E-mail niras@greennet.gl Web www.niras.gl KONTOR I ALLERØD Sortemosevej

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling juni 2013 Udført i samarbejde mellem og CEBR Centre for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere