BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN 2012-2030"

Transkript

1 Oxford Research A/S 2013 BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN Til Odense Kommune Forfatter: RLF Sidst gemt: :26:00 Sidst udskrevet: :26:00 C:\Users\rlf\Desktop\Vækstanalyse 2013.docx Revision: 2 Antal sider: 44

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Investeringer i Odense Investeringer indenfor infrastruktur Investeringer indenfor byudvikling Nye midlertidige arbejdspladser i Odense Beskæftigelseseffekter i byggefasen Årlig fordeling af midlertidige arbejdspladser i byggefasen Opsummering Nye permanente arbejdspladser i Odense Permanente arbejdspladser skabt som resultat af erhvervsbyggeri Permanente arbejdspladser genereret fra detailhandelsbyggeri Opsummering Investeringernes indvirkning på fremskrivningen af arbejdspladser i Odense Fremskrivning af arbejdspladser i Odense Vækst i Odenses befolkning Nye boliger Befolkningsvækst i Odense Andre effekter af investeringerne Investeringer i infrastruktur Investeringer i kultur Investeringer i viden og uddannelse Metode Litteraturliste

3 Forord Odense har udarbejdet en strategi for byens transformation over de næste 10 år under overskriften Odense fra stor dansk by til dansk storby. Denne strategi rummer en lang række større investeringer i infrastruktur og større byudviklingsprojekter. De store infrastrukturelle investeringer omfatter bl.a. motorveje, broer og ikke mindst en ny letbane, som har til formål at binde de mange nye bydele sammen. Samtidig er der planlagt en række store byudviklingsprojekter, herunder Thomas B. Thriges Gade projektet, detailhandelsudvidelse i det nye butikscenter VIVA, større boligbyggeriprojekter, nyt universitetshospital, samt et storstilet campusbyggeri som inkluderer etableringen af en ny større forskerpark og udvidelser af Syddansk Universitet. Samlet set er der tale om investeringer på omkring 25 mia. kr. (heraf 2 mia. fra Odense Kommune). Dette er en gevaldig saltvandsindsprøjtning i Odense, som vil have en række positive effekter. Disse effekter som de mange nye byggeriprojekter vil skabe, bliver skabt dels på kort sigt, i forbindelse med selve etableringen af de mange projekter, dels på længere sigt, hvor de mange byggerier vil stå færdige og forventes at øge Odenses attraktivitet. Konventionelle fremskrivninger af befolkningstal og beskæftigelseseffekter er som oftest baseret på en jævn udvikling, der tager højde for en mere overordnede udvikling. Odense står i denne periode dog overfor en række ekstraordinære investeringer, og for at skabe et billede af den forventede fremtidige udvikling i befolkning og beskæftigelse, er det derfor særdeles interessant at undersøge effekterne af disse massive investeringer. Med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik, der viser den forventede udvikling i både beskæftigelse og befolkning, undersøger Oxford Research i dette projekt, hvilken udvikling Odense kan forvente, når effekterne af de markante investeringer er medregnet. Analysen omfatter udelukkende de beskæftigelses- og bosætningseffekter, der forventes at være knyttet specifikt til de enkelte byggeprojekter. Dette betyder, at de dynamiske effekter der vil blive skabt i forbindelse med investeringerne i infrastruktur, kulturbyggeri samt videns- og uddannelsesinstitutioner, og som vil gøre Odense til en mere attraktiv by at bo og arbejde i, ikke er medregnet i analysens estimater. Oxford Research anser således de beregnede effekter som konservative skøn og mener dermed, at analysen præsenterer et realistisk estimat af investeringernes betydning for Odense. Oxford Research

4 1. Resumé De massive investeringer som Odense står overfor, vil have markante effekter både på kort sigt, mens byggeriprojekterne står på, men også på længere sigt, når projekterne står færdige. Oxford Research har estimeret effekterne i to faser, nemlig en byggefase, som refererer til perioden fra , og perioden derefter som dækker årene Beskæftigelseseffekter I byggefasen vil Odense opleve positive beskæftigelseseffekter i form af nye midlertidige arbejdspladser, der bliver skabt som resultat af de specifikke byggeprojekter. Disse midlertidige beskæftigelseseffekter vil være jobs, der skabes i direkte forbindelse med de specifikke byggerier, men ligeledes i form af indirekte arbejdspladser, der skabes andre steder i værdikæden hos eksempelvis underleverandører. I selve byggefasen vurderer Oxford Research, at der vil blive skabt ca nye arbejdspladser (fuldtidsbeskæftigede) fordelt over den otteårige periode, hvor byggerierne står på. Byggerierne vil skabe beskæftigelse i alle otte år, men effekterne forventes at toppe i år 2015, hvor der alene i dette år, forventes at blive skabt ca nye arbejdspladser (fuldtidsbeskæftigede). I takt med at byggerierne står færdige, vil der blive skabt nye arbejdspladser af mere permanent karakter. Disse beskæftigelseseffekter skabes som resultat af de mange nye etagemeter erhvervs- og detailhandelsareal. De permanente beskæftigelseseffekter, der vil blive skabt med etableringen af disse, vil udgøre en beskæftigelseseffekt på ca nye fuldtidsarbejdspladser. Dette antal er beregnet uden at medtage de dynamiske effekter altså de afledte jobs, der vil blive skabt hos eksempelvis underleverandører, samt en eventuel stigning i antallet af offentlige ansatte, som et resultat af et stigende antal indbyggere og virksomheder, der skal betjenes. Hvis man ser samlet på disse beskæftigelseseffekter og inkluderer den almindelige økonomiske vækst baseret på historiske data, fremgår det, at investeringerne medfører en væsentlig stigning i antallet af arbejdspladser i Odense. Ser man på udviklingen fra det nuværende antal fuldtidsbeskæftigede i Odense i 2012 på omkring frem til afslutningen af analyseperioden i 2030, forventes således en samlet stigning på lidt over nye fuldtidsbeskæftigede. Dette vil svare til en stigning på ca. 27 % i forhold til 2012-niveau. Til sammenligning var væksten i antal arbejdspladser i Odense fra 1997 og frem til krisen i 2007 kun på ca. 5 %, og ses der isoleret på de seneste fem år, har væksten i antallet af arbejdspladser i Odense været negativ. Analysen peger samtidigt på, at de mange investeringer i kultur- og uddannelsesbyggeri samt ny og bedre infrastruktur vil gøre det langt mere attraktivt for virksomheder at vælge Odense i fremtiden. Hermed vil det også være realistisk at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til de mange nye erhvervs- og detailhandelsbyggerier, der vil blive opført i Odense frem mod

5 Befolkningseffekter Udover den effekt som investeringerne vil komme til at have på antallet af arbejdspladser i Odense, forventes de nye investeringer ligeledes at påvirke dem samlede befolkningsudvikling i byen. Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks årlige fremskrivning af befolkningen i Odense samt planerne for nyt opført boligbyggeri i forbindelse med investeringerne i Odense, er den forventede befolkningseffekt på Odenses samlede befolkning blevet estimeret. Samlet set forventes de nye etagemeter boligbyggeri at føre til en stigning i antallet af boliger på ca Disse boliger vil udelukkende blive opført som etageboliger, hvoraf en mindre andel vil blive afsat specifikt til ungdomsboliger. Baseret på disse beregninger, samt Danmarks Statistiks klassiske befolkningsfremskrivning, vurderes det, at de nye investeringer vil være med til at sikre en samlet stigning i antallet af indbyggere fra det nuværende niveau i 2012 på lidt under indbyggere til ca indbyggere i 2030 altså en stigning på ca nye odenseanere. Dette svarer til en stigning på omkring 9,5 % i forhold til 2012-niveau. Til sammenligning viser Danmarks Statistiks befolkningsprognoser, at indbyggertallet i Odense formentligt kun vil vokse med ca. 7,5 % frem mod 2030, hvis de massive investeringer i Odense ikke gennemføres. Selvom de nye investeringer i boliger vil medføre en markant stigning i antallet af indbyggere, tyder analysen på, at de planlagte rammer for befolkningstilvæksten muligvis ikke er tilstrækkelige, når den markante vækst i antallet af arbejdspladser frem mod 2030 tages i betragtning. Det kan hermed vise sig, at der allerede i årene efter 2020 vil blive behov for at investere yderligere i nye markante byudviklingsprojekter og boligbyggerier i Odense. Vigtigt at understrege er desuden, at den øgede befolkningstilvækst ikke kun vil ske, i og med der kommer et øget antal boliger til rådighed i Odense, selvom dette naturligvis vil være den første forudsætning. Befolkningstilvæksten vil i høj grad støttes op af væksten i arbejdspladser samt de mange planlagte investeringer i at forbedre byens fysiske og kulturelle rammer i form af bedre infrastruktur, markant kulturbyggeri, mere detailhandel og nye attraktive byrum. Kvalitative effekter Udover de målbare effekter, som investeringerne vil have på beskæftigelsen og befolkningsudviklingen, vil de nye byggerier ligeledes have en række dynamiske effekter, som i første omgang er vanskelige at måle og kvantificere. Disse effekter vil skabes som et resultat af udviklingen af byens infrastruktur, nye kulturbyggeriprojekter samt den markante udvikling af campusområdet. Infrastrukturprojekterne vil blandt andet medføre øget effektivitet og mobilitet, et bedre miljø og en grønnere profil for Odense samt formentligt stigende ejendomspriser i forbindelse med anlægget af den nye letbane. Derudover vil det nye kulturbyggeri være med til at skabe øget stolthed og mere byliv, øgede private investeringer samt generel vækst i erhvervslivet. Udviklingen af campusområdet omkring Syddansk Universitet, som omfatter opførelsen af det nye universitetshospital, et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet samt etableringen af forskerparken Cortex, vil ligeledes medføre en række væsentlige dynamiske effekter. 5

6 Udviklingen af området vil øge koncentrationen af både veluddannet arbejdskraft samt forskningsbaseret viden og rådgivning, der kan anvendes i forbindelse med innovationsog udviklingsprocesser. Campusområdet vil således være med til at skabe særdeles attraktive rammer for vidensbaserede virksomheder og iværksættere, som vil kunne drage fordel af de synergieffekter, der bliver skabt i og omkring området. Foruden disse synergieffekter vil udvidelsen af universitet være en vigtig faktor med henblik på at tiltrække og fastholde studerende, både i løbet af deres studieperiode samt når de er færdiguddannede. Udviklingen af campusområdet vil således være en central drivkraft for hele byens vækst og udvikling. Erfaringer fra mange andre byudviklingsprojekter peger klart på, at disse dynamiske effekter vil være med til at gøre Odense til en mere interessant by at bo og arbejde i og generelt gøre byen mere attraktiv for nuværende og kommende beboere. Dermed vil disse dynamiske effekter være med til at understøtte den forventede vækst i antallet af arbejdspladser og beboere og må anses for et vigtigt element i realiseringen af den ønskede udvikling. På vej mod en storby? Som det fremgår, vil investeringerne i Odense medføre en betydelig mervækst og hermed kick-starte udviklingen af Odense hen imod målet om at blive en dansk storby. Samtidigt er det også tydeligt, at Odense vil sakke agterud i konkurrencen med de andre store danske byer om at tiltrække vækst og indbyggere, såfremt Odense ikke for alvor får sat gang i investeringerne i de kommende år. Eksempelvis har både Aarhus og København for længst fået sat skub i byudviklingen og har fået tiltrukket markante projekter og investeringer, hvilket også kan aflæses af Danmarks Statistiks befolkningsprognoser for byerne, der viser at Aarhus og København vil være vokset med tocifrede vækstrater frem mod

7 2. Investeringer i Odense Odense vil i løbet af de næste år opleve massive investeringer, der vil ændre byen og skabe ny udvikling i Danmarks 3. største by. De store investeringer, som skal gennemføres i den kommende årrække, vil være projekter af forskellige karakter og med forskelligt formål. Investeringerne, som samlet set kommer til at koste omkring 25 milliarder kr., omfatter en række projekter, der primært falder indenfor to overordnede områder. Det første område er projekter, der omfatter investeringer i infrastruktur, og som har til formål at forbedre trafikken omkring Odense, fremkommeligheden i midtbyen samt forbinde nye og eksisterende bydele mere optimalt. Det inkluderer bl.a. første etape af Odenses moderne letbane, der skal forbinde boliger, arbejdspladser og studiepladser. Den anden gruppe af projekter omfatter større og mere overordnede byudviklingsprojekter. Disse projekter involverer ombygning og udvikling af eksisterende bydele såsom eksempelvis omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, som vil have en gennemgribende effekt på Odense bymidte. Kategorien byudvikling omfatter også de projekter, der drejer sig om udviklingen af området omkring Syddansk Universitet, hvor etableringen af et nyt moderne sygehus, udvidelser af universitetet samt opførelsen af en ny forskerpark, vil skabe en helt ny bydel med innovation, videnspredning og erhvervsudvikling som fokus. Inden disse investeringers effekter og betydning for Odense bliver nærmere beskrevet, er det nødvendigt at skabe en overordnet forståelse for de enkelte projekter, der skal gennemføres. Dette afsnit beskriver de respektive projekter inden for de to overordnede områder, infrastruktur og byudvikling. Tabel 2.1 viser en oversigt over alle projekterne og deres respektive finansieringsrammer. 7

8 Tabel 2.1: Oversigt over projekter samt finansieringsramme Projekt Finansieringsramme Infrastruktur Munkebjergvejs forlængelse Tilslutning E20 Trafikplan Odense Odins Bro (Kanalforbindelsen) Letbane I alt - Infrastruktur 190 mio. kr. 200 mio. kr. 400 mio. kr. 550 mio. kr mio. kr mio. kr. Byudvikling Thomas B. Thrigesgade Musik- og Teaterhus VIVA Slagterigrunden øvrigt byggeri Odense Havn Renovering/nybyggeri almene boliger Nyt Odense Universitets Hospital Nyt SUND Syddansk Universitet, udvidelser Cortex Park I alt - Byudvikling Samlet investeringsramme mio. kr. 500 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Ud af de samlede investeringer på ca. 25 mia. kr. er lidt over 15 mia. kr. allerede finansieret, hvoraf ca. 2 mia. kr. er finansieret af Odense kommune. Det samlede finansieringsbehov er derfor på ca. 10 mia. kr., hvoraf ca. de 9 mia. kr. vil komme fra private investeringer. For at få en overordnet forståelse af de respektive projekter samt deres omfang og formål vil projekterne blive kort beskrevet nedenfor. 8

9 2.1 Investeringer indenfor infrastruktur Munkebjergvejs forlængelse Som resultat af de massive investeringer omkring det nye forskerpark- og campusområde, vil et øget antal medarbejdere, studerende og besøgende betyde en øget aktivitet i denne del af byen. Denne stigning i antallet af folk der vil have sin daglige gang i området, vil resultere i øgede krav til de trafikale forhold. Forlængelsen af Munkebjergvej skal være med til at håndtere disse udfordringer ved at forbinde vejen med den eksisterende E20 motorvej, der løber syd om området. Således vil man få skabt en direkte forbindelse mellem motorvejen og campusområdet, samtidig med at trafikale udfordringer på andre omkringliggende hovedveje vil blive løst. Projektet har en investeringsramme på ca. 190 mio. kr. og vil blive gennemført i perioden Tilslutningsanlæg til E20 Som resultat af forlængelsen af Munkebjergsvej bliver der opført et nyt tilslutningsanlæg ved E20 motorvejen. Etableringen af tilslutningsanlægget til E20 Fynske Motorvej har således til formål at forbinde Munkebjergsvej til den eksisterende motorvej og dermed skabe let adgang for bilister i den nye bydel omkring universitet, der ønsker at benytte sig af motorvejen. Projektet har en investeringsramme på ca. 200 mio. kr. og forventes gennemført inden Trafikplan Odense Byggeriet i forbindelse med Trafikplan Odense, som blev påbegyndt i 2012, fokuserer på at ændre forholdene for biltrafikken, bybustrafikken, cykeltrafikken samt fodgængertrafikken. Formålet er at gøre bymidten mere attraktiv samtidig med at tilgodese bilisternes behov for fremkommelighed og parkering. Projektet har en investeringsramme på ca mio. kr. og forventes gennemført inden Kanalforbindelsen (Odins Bro) Den nye kanalforbindelse har til formål at afslutte Ring 2 rundt om Odense. Projektet omfatter en 4-sporet vejforbindelse fra Otterupvej til Kertemindevej. Formålet med projektet er at give en bedre trafikafvikling i og omkring Odense og ligesom det nye vejafsnit vil aflaste vejnettet i Odense centrum og omkring havnen. Derudover vil Kanalforbindelsen også forbedre vejforholdene i de nordlige dele af Odense samt forbedre forbindelsen til kommunerne nord for Odense. Omdannelsen af Thomas B. Thrigesgade er ligeledes afhængig af færdiggørelsen af Ring 2. Som en del af projektet skal der opføres en drejebro over Odense Kanal. Denne bro vil kunne åbnes og dermed sikre adgang for skibe til havnearealerne i Odense Havn. Projektet har en investeringsramme på ca. 550 mio. kr. og forventes at være etableret i

10 Letbane (første etape) Første etape af den nye letbane i Odense bliver etableret med henblik på at binde centrale dele af byen tættere sammen. Samtidig er det forventningen at projektet, som er en del af en mere overordnet strategi for vækst, tiltrækning og transformation, vil styrke både bylivet og erhvervsudviklingen i byen. Første etape vil dække en strækning på 14,5 km, og man forventer omkring påstigninger om dagen. Når første etape er færdigbygget, vil letbanen kunne betjene beboere, arbejdspladser og studiepladser indenfor 5 min. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og letbanen forventes at kunne tages i brug i Investeringer indenfor byudvikling Thomas B. Thrigesgade Et af de største om mest omfattende projekter i Odense er omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade fra en trafikeret hovedvej gennem Odense bymidte til et levende og mangfoldigt område med byrum, boliger, erhvervsbyggeri, detailhandel og kulturelle tilbud. Omdannelsen og lukningen af Thomas B. Thriges Gade er afhængig af færdiggørelsen af Ring 2. Projektet omfatter samlet set etagemeter, hvor 75 % vil blive anvendt til boliger, 15 % til erhverv og 10 % til detailhandel. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og forventes gennemført i perioden Musik- og Teaterhus I Odense centrum, og som del af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, opføres et nyt Musik- og Teaterhus. Musik- og Teaterhuset bliver blandt de største kulturhuse i Danmark og bliver placeret på en af Odenses bedste grunde tæt på banegården og midt i Odense Centrum. Byggeriet, som vil blive et vartegn for en ny og moderne Odense bymidte, vil have et samlet areal på etagemeter og skal huse Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense Teater. Udover det kulturelle indhold vil der også blive plads til ca. 60 ungdomsboliger. Projektet har en investeringsramme på 500 mio. kr. og forventes færdigbygget i VIVA På den gamle slagterigrund ved siden af Odense Banegård opføres Danmarks største citycenter. Når VIVA står færdigt, vil det indeholde 120 butikker fordelt over et samlet areal på etagemeter. Udover selve butikscenteret omfatter projektet etagemeter multihuse, som vil indeholde både erhverv, boliger, kultur samt caféer of restauranter. Centeret er tegnet af det engelske arkitektfirma Benoy og vil blive opført af Steen & Strøm, som i forvejen driver en række butikscentre i Danmark. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og forventes at åbne i

11 Slagterigrunden øvrigt byggeri Udover opførelsen af VIVA vil der på Slagterigrunden blive opført etagemeter. Odense Andels Boligforening har allerede bygget nye boliger, som er blevet taget i brug. Det samlede areal vil blive udfyldt med en blanding af bolig- og erhvervsareal. Det forventes, at andelen af erhvervsbyggeri vil være højere end boligbyggeriet. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og vil blive udviklet i perioden Odense Havn Omdannelsen af Odense Havn er allerede i gang med opførelsen af mange nye boliger. Målet med bydelen er at skabe en blandet og mangfoldig bydel, som bliver sammenkoblet med den gamle middelalderby blandt andet ved opførelsen af en bro for cyklister og fodgængere over jernbanen. Havneområdet skal bestå af en række forskellige særegne, mindre kvarterer med et forventet samlet areal på etagemeter til blandet anvendelse. Nogle af planerne for disse områder er vedtaget, mens andre endnu blot er i idéfasen. Området skal yderligere udvides med blandet byggeri til både bolig-, erhvervs- og kulturbyggeri. Blandt andet skal det Nordatlantiske Hus, med et forventet areal på ca etagemeter, opføres her. Den samlede investeringsramme for udviklingen af Odense Havn er på mio. kr. og forventes udviklet i perioden Renovering/nybyggeri almene boliger Boligselskaberne i Odense forventer over de kommende fire år at renovere og etablere nye almene boliger. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og forventes gennemført i perioden Nyt Odense Universitets Hospital Det nye hospital (Nyt OUH) i Odense, som er finansieret af Regeringens Kvalitetsfond, bliver Region Syddanmarks nye universitetshospital og vil erstatte det nuværende universitetshospital. Målet er at skabe et moderne og mere effektivt hospital for fremtiden, som vil være i stand til at levere specialiserede behandlinger til patienter fra hele regionen. Hospitalet bliver opført ved siden af Syddansk Universitet og med direkte adgang til det nye sundhedsvidenskabelige fakultet. Hospitalet vil omfatte i alt etagemeter, hvoraf m 2 vil være til somatisk behandling og m 2 til psykiatri. I alt vil hospitalet kunne rumme 743 sengepladser. Projektet har en investeringsramme på mio. kr. og vil blive opført i perioden Nyt SUND I forbindelse med etableringen af det nye OUH skal der opføres et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (SUND) som en del af Syddansk Universitet. Det nye SUND vil blive 11

12 fuldt integreret med hospitalet og vil sammen med hospitalet udfylde en række forsknings- og uddannelsesfunktioner, som både hospitalet og universitet kan benytte. Det nye SUND vil have et samlet areal på etagemeter. Projektet har en investeringsramme på i alt mio. kr. og vil stå færdigt i Syddansk Universitet, udvidelser For i fremtiden at kunne imødekomme det øgede antal studerende, udvider Syddansk Universitet også på andre områder end det sundhedsvidenskabelige. Disse udvidelser gælder blandt andet opførelsen af et nyt teknisk fakultet, som kommer til at huse 2200 studerende, samt opførelsen af Idrættens Hus, som skal huse Institut for Idræt og Biomekanik. I alt er der planlagt udvidelser på i alt ca etagemeter. Projektet har en samlet investeringsramme på mio. kr. og vil blive gennemført i perioden Cortex Park I de kommende år vil der blive investeret massivt i at udvikle den nye forskerpark, som kommer til at ligge i sammenhæng med Syddansk Universitet og det nye universitetshospital. Målet er at skabe et innovativt forskermiljø, hvor erhvervslivet, universitet og det nye hospital kan arbejde sammen. Cortex Park vil rumme i alt ca etagemeter fordelt på ¾ erhverv og ¼ boliger. Projektet har en samlet investeringsramme på ca mio. kr. og forventes udviklet frem til

13 3. Nye midlertidige arbejdspladser i Odense Når der bliver investeret så massivt i infrastruktur og byudvikling, som det er tilfældet for Odense i den kommende årrække, vil dette have stor betydning på en lang række områder. Et af de mest interessante forhold at analysere er, hvilken effekt sådanne investeringer kommer til at have på den overordnede beskæftigelse og dermed estimere hvor mange arbejdspladser, der forventes at blive skabt som resultat af de mange bygningsprojekter. Når man ser på beskæftigelseseffekter, som resultat af større investeringsprojekter, er det vigtigt at skelne mellem effekter, der bliver skabt på kort sigt og effekter, som er mere langsigtede. Disse effekter vil være af forskellig karakter og vil blive genereret i forskellige faser. For at adskille og analysere begge kategorier af effekter vil vi i dette studie se på effekterne i to forskellige perioder, nemlig det vi kalder byggefasen og perioden , hvor byggerierne forventes at stå færdige. Byggefasen er den periode, hvor de mange projekter og byggerier vil blive opført. Denne periode strækker sig fra 2012, hvor byggeriet af de første projekter blev indledt og frem til 2020, hvor de sidste projekter forventes at stå færdige. I denne periode forventes den markante stigning i byggeaktivitet i Odense at skabe et øget arbejdskraftsbehov, som vil være forbundet med selve byggeriet af de enkelte projekter. Disse forventede beskæftigelseseffekter vil udelukkende forekomme i byggefasen og indgår derfor i de effekter, der er af mere midlertidig karakter. I dette kapitel vil det blive gennemgået, hvordan midlertidige beskæftigelseseffekter er blevet udregnet for perioden Generelt når man ser på beskæftigelseseffekter i form af et øget arbejdskraftsbehov, skelner man typisk mellem to typer effekter, nemlig direkte og indirekte beskæftigelseseffekter. De direkte effekter refererer til de arbejdspladser, som vil være knyttet specifikt til byggeriet af de respektive projekter. Når man ser på jobskabelse i forbindelse med den type investeringer, som Odense står overfor, er det dog vigtigt ikke udelukkende at se på de direkte effekter. Dette skyldes, at sådanne kapitalintensive investeringer også har en række indirekte effekter på arbejdskraftsbehovet andre steder i værdikæden hos eksempelvis underleverandører. Disse indirekte effekter er vigtige at medregne for at skabe et korrekt overblik af de samlede beskæftigelseseffekter. For at estimere den forventede direkte og indirekte jobskabelse af byggeprojekterne har Oxford Research benyttet Danmarks Statistiks input-output tabeller. Beregningerne tager udgangspunkt i de senest opdaterede input-output tabeller for direkte og indirekte jobskabelse i byggebranchen. Tabellen er udgivet af Danmarks Statistik i publikationen Danish Input-Output Tables and Analyses fra Da der her er tale om de seneste opdaterede tilgængelige data, benyttes disse som mål for den direkte og indirekte jobskabelse i hele byggefasen fra

14 3.1 Beskæftigelseseffekter i byggefasen For at beregne jobskabelseseffekterne er projekterne blevet opdelt, baseret på om det er byggerier indenfor infrastruktur eller byggerier af bygninger. Denne opdeling er valgt for at sikre en meningsfuld brug af input-output tabellernes indikatorer. Nedenfor vil beskæftigelseseffekterne af begge typer projekter, infrastruktur og byudvikling, blive forklaret Infrastruktur beskæftigelseseffekter i byggefasen Dette afsnit beskriver beskæftigelseseffekterne af infrastrukturprojekterne. Dette drejer sig om følgende projekter: Munkebjergvejs forlængelse Tilslutningsanlæg E20 Trafikplan Odense Odins Bro (Kanalforbindelsen) Letbane (første etape) I første omgang kan beskæftigelseseffekterne i byggefasen deles op i to kategorier, nemlig direkte og indirekte beskæftigelseseffekter. For beregningerne af de direkte beskæftigelseseffekter indenfor infrastruktur benyttes Table 6.D.1 Employment requirements by industries 2007 fra Danmarks Statistiks førnævnte publikation. Denne publikation viser, at der for nybyggeri (45000 Construction) er en direkte beskæftigelseseffekt på 0,86 per million kr. investeret. Dette tal betyder, at hver gang der bliver investeret 1 million kroner i byggeri, bliver der genereret 0,86 direkte jobs. Det er vigtigt at pointere, at disse beskæftigelseseffekter er opgjort i årsværk. Ved estimeringen af de indirekte beskæftigelseseffekter indenfor infrastruktur benyttes ligeledes Table 6.D.1 Employment requirements by industries 2007 fra Danmarks Statistik. Tabellen viser, at der for nybyggeri (45000 Construction) bliver skabt samlet 1,55 direkte og indirekte jobs per million kr. investeret. Når den direkte jobskabelse på 0,86 fratrækkes dette tal, fremgår det således, at der bliver skabt 0,69 indirekte jobs per million kr. investeret i infrastrukturbyggeri. Når disse indikatorer bliver anvendt for infrastrukturprojekterne i Odense, resulterer det i følgende direkte og indirekte beskæftigelseseffekter: 14

15 Tabel 3.1: Direkte og indirekte beskæftigelseseffekter af infrastrukturprojekter i byggefasen Projekt Investeringsramme Direkte Beskæftigelseseffekter (årsværk) Indirekte beskæftigelseseffekter (årsværk) Samlet Beskæftigelseseffekter (årsværk) Munkebjerg forlængelse 190 mio. kr Tilslutningsanlæg E mio. kr Trafikplan Odense 400 mio. kr Kanalforbindelsen(Odins Bro) 550 mio. kr Letbane (første etape) mio. kr I alt mio.kr Oxford Research, 2013 Tabel 3.1 viser de samlede direkte og indirekte beskæftigelseseffekter i byggefasen som resultat af infrastrukturprojekterne. Det fremgår således, at den samlede direkte beskæftigelseseffekt er på årsværk, og den indirekte er på årsværk. Dette resulterer i en samlet estimeret beskæftigelseseffekt på arbejdspladser i byggefasen som resultat af investeringerne i infrastrukturprojekterne Byudvikling - beskæftigelseseffekter i byggefasen Ud over infrastrukturprojekterne omfatter investeringerne ligeledes store projekter indenfor bolig-, erhvervs- og detailhandelsbyggeri, hvilket i denne rapport hører under kategorien byudvikling. Disse projekter inkluderer: Thomas B. Thriges Gade Musik- & Teaterhus VIVA Slagterigrunden Øvrigt byggeri Odense Havn Renovering/nybyg alm. Nyt OUH Nyt SUND Udvidelser Syddansk Universitet Cortex Park For at estimere de direkte beskæftigelseseffekter i byggefasen for disse projekter bruges indikatoren Construction of new buildings fra Danmarks Statistiks Table 6.D.1 Employment requirements by industries Som det fremgår af navnet afviger denne indikator, fra den indikator der blev anvendt til udregningen af effekterne af infrastrukturprojekterne, ved at referere udelukkende til byggeri af nye bygninger. Indikatoren viser, at der bliver skabt 0,87 direkte arbejdspladser per million kroner investeret. 15

16 For at udregne de indirekte beskæftigelseseffekter for projekterne indenfor byudvikling bruges samme metode som ovenfor. Table 6.D.1 Employment requirements by industries 2007 fra Danmarks Statistik viser, at der for byggeri af nye bygninger ( Construction of new buildings) bliver skabt samlet set 1,55 direkte og indirekte jobs per million kroner investeret. Når den direkte jobskabelse på 0,87 bliver fratrukket dette tal, fremgår det, at der bliver skabt 0,68 indirekte arbejdspladser per million kroner investeret. Når disse indikatorer bliver anvendt på projekterne, der omfatter byudvikling, resulterer det i følgende direkte, indirekte og samlede beskæftigelseseffekter for projekterne indenfor byudvikling: Tabel 3.2: Direkte og indirekte beskæftigelseseffekter for projekter indenfor byudvikling i byggefasen Projekt Thomas B. Thriges Gade Musik- & Teaterhus Investeringsramme Direkte beskæftigelseseffekter (årsværk) Indirekte beskæftigelseseffekter (årsværk) Samlet beskæftigelseseffekter (årsværk) mio. kr mio. kr VIVA mio. kr Slagterigrunden Øvrigt byggeri mio. kr Odense Havn mio. kr Renovering/nybyg alm mio. kr Nyt OUH mio. kr Nyt SUND mio. kr Udvidelser SDU mio. kr Cortex Park mio. kr I alt mio. kr Oxford Research, 2013 Tabel 3.2 viser de samlede direkte og indirekte beskæftigelseseffekter i byggefasen som resultat af byudviklingsprojekterne. Det fremgår således, at den samlede direkte beskæftigelseseffekt er på årsværk, og den indirekte er på årsværk. Dette resulterer i en samlet estimeret beskæftigelseseffekt på arbejdspladser i byggefasen. 16

17 3.1.3 Samlede beskæftigelseseffekter i byggefasen Ovenfor er de direkte og indirekte beskæftigelseseffekter for de respektive projekter blevet beskrevet. De samlede beskæftigelseseffekter er opsummeret herunder. Tabel 3.3: Samlede direkte, indirekte og samlede beskæftigelseseffekter i byggefasen Projekt Direkte beskæftigede (årsværk) Indirekte beskæftigede (årsværk) I alt Infrastruktur Byudvikling I alt Oxford Research, 2013 Det fremgår af tabel 3.3, at de samlede beskæftigelseseffekter i byggefasen samlet set beløber sig til årsværk, når både projekterne indenfor infrastruktur og byudvikling er inkluderet. 3.2 Årlig fordeling af midlertidige arbejdspladser i byggefasen Tabel 4.3 viser de samlede beskæftigelseseffekter for hele perioden fra Et af hovedformålene med dette studie er at se på betydningen af disse samlede beskæftigelseseffekter for Odense. For at sammenligne de beskæftigelseseffekter der forventes at være forbundet med investeringerne med udviklingen af arbejdspladser i tidligere år, er det derfor relevant at se på den årlige fordeling af direkte og indirekte beskæftigelseseffekter i byggefasen ( ). Den gennemsnitlige årlige direkte beskæftigelseseffekt for alle projekterne fremgår af udregningerne nedenfor. d ( ) d ( ) 17

18 Ligeledes fremgår den gennemsnitlige årlige indirekte beskæftigelseseffekt for alle projekterne af udregningerne nedenfor. d ( ) d ( ) Beregningerne viser de gennemsnitlige årlige beskæftigelseseffekter baseret på estimaterne i dette studie. Tabel 3.4 opsummerer de samlede direkte og indirekte gennemsnitlige årlige beskæftigelseseffekter i byggefasen. Det skal fortsat noteres at tallene er opgjort i årsværk pr. år i byggeperioden. Tabel 3.4: Direkte og indirekte gennemsnitlige årlige beskæftigelseseffekter (årsværk) i byggefasen Jobs Direkte jobs Indirekte jobs I alt Årsværk Oxford Research, 2013 I løbet af byggefasen fra vil investeringerne, som vist i tabel 3.4, skabe beskæftigelse svarende til nye årsværk. Dette gennemsnit er dog delt lige ud over alle otte år. I praksis har projekterne forskellige tidsplaner og koncentrationen af byggerierne, og dermed skabelsen af de midlertidige arbejdspladser, vil derfor være distribueret ud over forskellige perioder inden for de otte år, der markerer byggefasen. Dette betyder, at i nogle år i byggefasen vil de samlede beskæftigelseseffekter ligge højere end gennemsnittet, hvorimod det vil ligge under gennemsnittet i andre år. Figur 3.1 og 3.2 viser fordelingen af midlertidige arbejdspladser (årsværk) over de respektive otte år i byggefasen. De midlertidige arbejdspladser er fordelt således, at de respektive projekters totale forventede beskæftigelseseffekter er fordelt ligeligt ud over den periode, hvor projekterne forventes opført. 18

19 Figur 3.1: Fordeling af midlertidige arbejdspladser (årsværk) opdelt på projekter og år i byggefasen Munkebjerg Forlængelse Tilslutningsanlæg E20 Trafikplan Odense Odins Bro (Kanalforbindelsen) Letbane (Første etape) TBT Gade Musik- & Teaterhus City Center Odense (VIVA) Slagterigrunden Øvrigt byggeri Odense Havn Renovering/nybyg alm. Nyt OUH Nyt SUND Udvidelser Syddansk Universitet Cortex Park Oxford Research, 2013 Figur 3.2: Samlet fordeling af midlertidige arbejdspladser (årsværk) i byggefasen Oxford Research, 2013 Figurerne viser, at det forventes, at der vil blive skabt midlertidige arbejdspladser i alle otte år i byggefasen. Den maksimale forventede beskæftigelseseffekt vil ligge højest i 2015 og 2016, hvor der forventes at blive skabt arbejdspladser svarende til henholdsvis og årsværk. 19

20 3.3 Opsummering Tabel 3.5 viser en opsummering af de forventede beskæftigelseseffekter i byggefasen, der strækker sig fra Denne periode vil være karakteriseret af et øget behov for arbejdskraft i perioden, hvor byggerierne står på. Dette øgede antal arbejdspladser, der bliver skabt som resultat af investeringerne i byggefasen, vil således være af midlertidig karakter og være knyttet til de specifikke byggeprojekter enten i form af direkte eller indirekte beskæftigelse. Tabel 3.5: Direkte og indirekte beskæftigelseseffekter i byggefasen (årsværk) Projekt Finansierings ramme Direkte beskæftigede Indirekte beskæftigede I alt (årsværk) Projektets længde Årligt gennemsnit ( ) Munkebjerg Forlængelse 190 mio. kr år 74 Tilslutningsanlæg E mio. kr år 78 Trafikplan Odense 400 mio. kr år 207 Kanalforbindelsen (Odins Bro) 550 mio. kr år 284 Letbane (Første etape) mio. kr år 698 Thomas B. Thriges Gade mio. kr år 443 Musik- & Teaterhus 500 mio. kr år 194 VIVA mio. kr år 517 Slagterigrunden Øvrigt byggeri mio. kr år 288 Odense Havn mio. kr år 388 Renovering/nybyg alm mio. kr år 620 Nyt OUH mio. kr år 2139 Nyt SUND mio. kr år 388 Udvidelser SDU mio. kr år 465 Cortex Park mio. kr år 731 I alt mio. kr år Oxford Research, 2013 Estimaterne for beskæftigelseseffekterne er udregnet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks senest udgivne input-output tabeller. De anvendte indikatorer er derfor baseret på den gennemsnitlige beskæftigelseseffekt for andre projekter af lignende karakter, hvor beskæftigelseseffekter er blevet registreret. 20

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

INVESTER I ODENSE MARTS

INVESTER I ODENSE MARTS INVESTER I ODENSE MARTS INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTER ER FINANSIERET FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERINGSFORM TIDSPERSPEKTIV 1 Thomas B. Thriges Gade Byggemodning og anlæg Ca. 510 mio. kr. Ca. 200 mio. kr.

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

INVESTER I ODENSE MARTS 2014

INVESTER I ODENSE MARTS 2014 INVESTER I ODENSE MARTS 2014 ODENSE Fra stor dansk by til dansk storby I 2013 blev Odense kåret til den suverænt bedste erhvervsby blandt de største byer i Danmark. Men Odense vil mere: Frem til 2020 investeres

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

FRA STOR BY TIL STORBY TRINE SKAMMELSEN, CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB BORGMESTERFORVALTNINGEN, ODENSE KOMMUNE

FRA STOR BY TIL STORBY TRINE SKAMMELSEN, CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB BORGMESTERFORVALTNINGEN, ODENSE KOMMUNE FRA STOR BY TIL STORBY TRINE SKAMMELSEN, CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB BORGMESTERFORVALTNINGEN, ODENSE KOMMUNE TORNEROSESØVN? http://www.lpo.dk/ny-profilfilm/ 4 TEMAER 1. Bytransformation og fremtidsplaner

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S

F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S Odense Musik- og Teaterhus bliver et levende hus med fremragende scene- og konferencefaciliteter, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole,

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Det Regionale Beskæftigelsesråd 11. december 2012 1 12-12-2012 Overblik Bygge- og anlægsprojekterne

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer Velfærd gennem vækst Budgettet for 2015 afspejler en kommune, der så småt ser solen på den anden side af den økonomiske krises uvejr. Kursen med stram økonomistyring holdes, og der investeres målrettet

Læs mere

Odense Havn. En levende bydel ved vandet

Odense Havn. En levende bydel ved vandet Odense Havn Odense Havn En levende bydel ved vandet ODENSE HAVN Odenses 200 år gamle industrihavn er ved at blive omdannet til et attraktivt havneområde med boliger, erhverv, kultur, cafeer og rekreation.

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension Konference om Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension En af Lyngbys store virksomheder Danica Pension er en del af Danske Bank koncernen, Danica Pension har hovedkontor i Lyngby

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

Cortex Park 5230 Odense

Cortex Park 5230 Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2016 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr begynder i Cortex Park. Cortex Park

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Nyt musik- og teaterhus i Odense Opdateret bilag vedrørende økonomi

Nyt musik- og teaterhus i Odense Opdateret bilag vedrørende økonomi Nyt musik- og teaterhus i Odense Opdateret bilag vedrørende økonomi 26. Oktober 2011 Baggrund Odense Kommune arbejder på at realisere planerne om etablering af et privatdrevet musik- og teaterhus i byen.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Odense Letbane binder byen sammen

Odense Letbane binder byen sammen Odense Letbane Odense Letbane binder byen sammen ODENSE LETBANE Odense er i en rivende udvikling og letbanen er et centralt element i infrastrukturen i fremtidens Odense. Binder byen sammen Odense Kommune

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning:

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning: attraktive Fyn attraktive FYN Den fynske byregion skal kendes for livet i flere hastigheder. Det sted i Danmark, hvor uddannelse og karriere går hånd i hånd med en spændende fritid. Vi vil øge bosætningen

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Netværkstur til Odense

Netværkstur til Odense Netværkstur til Odense Byens Netværk 24.04.14 Tekst og foto: Katja Pryds Beck Fra dansk stor by til dansk storby sådan præsenterer Odense sin ambitiøse og omfattende byudviklingsvision frem mod 2020. Byens

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

FRI Branchetopmøde. Mogens Hagelskær CEO Odense Letbane 11. oktober 2017

FRI Branchetopmøde. Mogens Hagelskær CEO Odense Letbane 11. oktober 2017 FRI Branchetopmøde Mogens Hagelskær CEO Odense Letbane 11. oktober 2017 Indhold ODENSES VISION OG FORMÅL MED LETBANEN FAKTA OM LETBANEN BYUDVIKLING OG INVESTERINGER OM ODENSE LETBANE P/S SÅDAN BYGGER VI

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S

Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Forskerparken - 7. Januar 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Præsentation HTL Hans

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS ANTON IVERSEN ÅRHUS KOMMUNE DANMARK ÅRHUS Verdens mindste storby smilets by Århus Kommune: 300.000 indbyggere 170.000 arbejdspladser ÅRHUS VESTDANMARKS HOVEDBY EMNE: To

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Måleværktøj til IDK og CopCap

Måleværktøj til IDK og CopCap Måleværktøj til IDK og CopCap - Udenlandske investorers bidrag til Dansk økonomi Oxford Research, Marts 2010 Forfatter: obj Sidst gemt: 10-03-2010 10:00:00 Sidst udskrevet: 10-03-2010 10:01:00 R:\Projekter\2

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Høj vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010

Høj vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010 . oktober 9 Høj vækst i de offentlige investeringer i 9 og I 9 og er der planlagt en historisk høj vækst i de offentlige investeringer. Ikke siden udbygningen af velfærdsstaten i 9 erne har der været tocifrede

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere