Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014"

Transkript

1 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 19. juli 2014 kl i Jetsmarkhallen. DAGSORDEN: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (2013) - er tidligere udsendt og kan ses på under menuen Generalforsamling 3 Formandens beretning om Ejerlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår 4 Fremlæggelse af revideret regnskab 5 Indkomne forslag fra medlemmer - der er ikke indkommet forslag 6 Bestyrelsens forslag A. Naturpleje - plejeplanen og dens konsekvenser - bekæmpelse af rynket rose i klitfredningen B. Veje - afvanding af den første strækning af Fr. Obelsvej 7 Orientering - om græsningsprojektet (herunder principdebat om natur/kultur) - om bredbånd 8 Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent til godkendelse 9 Valg - af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år). Svend Erik Hansen (NA2) og Lars Ramhøj (BA 12) er villige til genvalg - af formand. Lars Ramhøj er villig til genvalg - af 2 suppleanter. Ina Marcussen (TU3) og Birthe Mortensen (FE75) er på valg 10 Valg af revisor. Karin Gade (NA17) er på valg Valg af suppleant. Rhona Kaad (FE32) er på valg 11 Eventuelt Bestyrelsesmedlem Per Q. Ovesen (MA26) bød velkommen og gav udtryk for glæde over, at så mange i det gode vejr var mødt frem til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Marcussen (TU3). Leif Marcussen blev med akklamation valgt til dirigent. Valg af referent Bestyrelsen foreslog Jørn-Ole Hesselvig, (BA9). Jørn-Ole Hesselvig blev med akklamation valgt til referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne. Der blev optalt, at 44 parceller var repræsenteret. Bestyrelsen præsenterede sig: Per Q. Ovesen (MA26), formand for deklarations- og byggeudvalget. Svend Erik Hansen (NA2), næstformand, sekretær, webmaster og medlem af deklarations- og byggeudvalget. Lars Ramhøj (BA12), formand, formand for naturplejeudvalget og medlem af vejudvalget. Arne Lietzen (BA11), formand for vejudvalget og medlem af naturplejeudvalget. 1

2 Otto Andreasen (FE66), kasserer. (Kassereren kunne oplyse, at 33% ikke betaler kontingent til tiden - så må der udsendes rykkere - og det er træls) 2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling og fra den ekstraordinære generalforsamling den 26. august Begge referater var tidligere udsendt og kan også ses på hjemmesiden. Der fremkom ikke bemærkninger til referaterne. Dirigenten erklærede herefter referaterne for godkendte. 3. Formandens beretning om Ejerlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Lars Ramhøj henviste til den skriftlige beretning, som var udsendt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen og uddybede enkelte punkter. I afsnittet Veje og stier er der i sidste afsnit et "ikke" for meget. Afsnittet skal lyde: "Vi har oplevet kørsel med mountainbikes på stierne, hvilket er uheldigt i klitterne. Naturbeskyttelsesloven tillader kun cykling på befæstede stier, hvorfor vi agter at opsætte piktogrammer, der markerer, at cykling er forbudt." I afsnittet Stivedligeholdelse er der også et "ikke" for meget. Næstsidste punktum i afsnittet skal lyde: "Vi mener, at det ikke er rimeligt at foretage udbud for et så begrænset beløb." Efter stormen Bodil kørte Svend Erik Hansen rundt og besigtigede husene. Hvor han kunne konstatere skader, kontaktede han ejerne, og det er der mange, der har udtrykt tak for. Klapsalver fra forsamlingen. Et vindbrud mellem Marsvinet og Ferborgvej er meldt til kommunen, som vil tage sig af problemet - lægger grene på. I vinter var der høj grundvandsstand - en mindre sø - på græsningsarealet. Det er meget svært at stille noget op mod sådanne vandmængder. Underløb og grøfter virker, som det er forudsat, så det er naturen, der råder her. Der planlægges - ved lokalplanforslag - yderligere udbygning af ferieområdet ved Rødhus Klit, som tidligere ejedes af Dansk Folkeferie. Kommentarer til beretningen: Jørgen Christian Andersen (NA6) har selv haft problemer med høj grundvandsstand på sin ejendom, og har erfaring for, at vandstanden sænkes, når Ferbækken oprenses. Mener at grøfterne tidligere blev oprenset hvert tredje år. Lars Ramhøj oplyser, at grøfterne blev oprenset for 2 år siden og at det fortsat er planen at oprense hvert tredje år. Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen. Dirigenten erklærede herefter beretningen for godkendt. Applaus. 2

3 4. Fremlæggelse af revideret regnskab. Otto Andreasen fremlagde regnskabet, som var udsendt med indvarslingen til generalforsamlingen, og gennemgik de enkelte poster, herunder noterne og afvigelserne fra budgettet. Applaus. Dirigenten erklærede herefter regnskabet for godkendt. 5. Indkomne forslag fra medlemmer. Der er ikke indkommet forslag. 6. Bestyrelsens forslag: 6A Naturpleje Plejeplanen og dens konsekvenser Lars Ramhøj fremlagde Plejeplanen for Ferbæk Ejerlaug som Jammerbugt Kommune har udarbejdet i samarbejde med ejerlaugets bestyrelse. Plejeplanen var udsendt digitalt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Der er en enkelt rettelse til plejeplanen i forhold til den udsendte version. I plejeafsnittet vedrørende plantagen skal fremgå, at plantagen skal bevares som plantage. Dette vil blive rettet i senere udgaver af planen. Lars Ramhøj præciserede, at generalforsamlingens vedtagelse af planen vil indebære, at Jammerbugt Kommune fremover også varetager naturpleje både på fællesarealer og på private grunde uden for byggefeltet og indtil 5 meter fra bygninger - på grunde uden byggefelt. Ejerlauget skal fortsat indenfor klitfredningen selv bekæmpe rynket rose og vedligeholde stier. Peter Christensen (NA11) efterlyste oplysninger om omfanget af manglende rydning på grunde. Lars Ramhøj kunne oplyse, at det drejede sig om ganske få grunde, der mangler at få foretaget denne rydning. De må forventes ryddet i efteråret. Sonja Lauritzen (MA16) syntes, det ville være synd, hvis alle hyben forsvandt. Lars Ramhøj kunne berolige med, at det næppe heller lykkes at fjerne alle rynket rose. Hermed blev Plejeplanen godkendt med akklamation. 6A Bekæmpelse af rynket rose i klitfredningen Lars Ramhøj redegjorde for omfanget af rynket rose i klitfredningen og dens udvikling i de senere år. Redegjorde for den hidtidige indsats og de igangværende forsøg. Med indvarslingen var vedlagt kopi af brev til 6 grundejere, som har særlig stor andel af rynket rose på deres ejendomme. I brevet er oplistet et eksempel på udgiftsfordeling, hvor grundejerne betaler halvdelen og ejerlauget den anden halvdel. Er det denne udgiftsfordeling, der skal gælde? eller skal ejerlauget - som ved fjernelse af træer og buske - afholde hele udgiften? Lars Ramhøj præciserede, at bekæmpelsen først skulle iværksættes, når der er sikkerhed om en brugbar metode. Leif Marcussen, dirigenten, (TU3) redegjorde for den solidaritet, der gennem 40 år har været i ejerlauget i forbindelse med løsning af opgaver, senest fjernelse af træer og buske samt støvgener langs veje og opfordrede til, at også bekæmpelsen af rynket rose blev foretaget som en udgift for ejerlauget. Børge Andersen FE (59) kunne tilslutte sig dirigentens forslag om solidarisk løsning på bekæmpelsen. Fandt dog ikke at problemet var særligt stort. Kunne tilslutte sig bekæmpelsen, hvis man afventede de igangværende forsøg, så der var sikkerhed for effekten. 3

4 Mikael Lyngsø (FE57) ønskede roserne fjernet fra sin grund og fortalte om sin erfaring med at opgrave roserne. Klaus Borch (DE19) fortalte om 3 års opgravning med manuel fjernelse og mener, det virker, bruger ikke gift. Jesper Nielsen (FE61) fortalte om sine erfaringer, nævnte et brugbart middel: Lofonova. Vil meget gerne af med roserne. Marianne Borch (DE19) finder det meget vigtigt, at vi venter og vælger en bekæmpelsesmetode der virker. Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen skal arbejde videre med bekæmpelsesprojektet, at det egentlige arbejde først igangsættes, når der findes dokumentation for effekten og at projektet betragtes som et solidarisk opgave for ejerlauget. Der var applaus til konklusionen. 6B Veje Afvanding af den første del af Frederik Obelsvej. Arne Lietzen redegjorde for problemerne på Frederik Obelsvej, hvor der ved regnvejr ofte bliver 3 større eller mindre søer på vejen. Problemet kan afhjælpes med etablering af 3 faskiner i lighed med den, der blev anlagt ved Blåhvalen. Der var applaus til forslaget. 7. Orientering Om græsningsprojektet (herunder principdebat om natur/kultur) Lars Ramhøj orienterede om, at kommunen havde henvendt sig og tilbudt at ville betale alle udgifter for hegning af fællesarealet nord for Narhvalen og igangsætte endnu et græsningsprojekt. Kommunen anmodede om en hurtig sagsbehandling, hvorfor bestyrelsen sendte forslaget til høring/udtalelse hos de tilgrænsende ejendomme på Narhvalen. Der fremkom herved indsigelser mod projektet, hvorefter bestyrelsen trak forslaget tilbage. Afgræsning af arealer som naturpleje giver en større biodiversitet. Der bliver plads til mange nye planter og visse fuglearter er kommet tilbage. Der kan naturligvis altid være delte meninger om, hvad der er kønnest. Kjeld Sørensen (NA10) redegjorde for sine synspunkter om, at der ikke skulle opsættes hegn, og om at arealet ikke havde et stort behov for afgrænsning. Peter Christensen (NA11) var enig i, at der ikke skal etableres græsningsprojekt på området nord for Narhvalen. Kurt Langkjær (NA7) var også enig i, at der ikke skal etableres græsningsprojekt på området nord for Narhvalen. Udtrykte forundring over ikke at være blevet spurgt i forbindelse med høringen. Klaus Andersen (NA13). Igennem 30 år har lyngen været på tilbagetog, finder at det i gangværende græsningsprojekt er et godt projekt. Det er trods alt kun i en 5 årig periode vi skal se på hegningen. God ide med eksperimenter. Indlægget blev suppleret af Birthe Andersen (NA13) med udsagn om, at for 40 år siden var arealet som et lyngtæppe, lilla og violet. 4

5 Marianne Borch (DE19) ønskede, at vi afventer erfaringer fra det igangværende græsningsprojekt inden flere igangsættes. Jørgen Christian Andersen (NA6) fremførte, at han ikke fandt afgræsningsområdet pænere end de uafgræssede arealer, fandt det forkert, at kun de nærmest liggende parceller på Narhvalen var blevet hørt, fandt at høringsfristen var for kort og at den modvilje, der var på Narhvalen mod græsningsprojektet nord for Narhvalen ikke fremgik af bestyrelsesreferaterne. Peter Nielsen (FE73) kunne ønske sig får i stedet for heste og køer på græsningsarealet. Lars Ramhøj replicerede at bestyrelsen ikke har forsøgt at gennemtrumfe et græsningsprojekt nord for Narhvalen, og da det viste sig, at der var modstand imod det, trak man det straks tilbage. Der er få dyreholdere på markedet, vi kan ikke vælge frit, men må acceptere, hvad vi får tilbudt. Det blev fra forsamling påskønnet, at bestyrelsen lægger et meget stort arbejde i at fastholde det unikke i vort området. Tilkendegivelsen blev fulgt op med applaus. Dirigenten konkluderede at det igangværende græsningsprojekt løber i endnu 4 år og i den tid kan der drages erfaringer og debatteres om projektet. Beslutning om nye græsningsprojekter udsættes til disse erfaringer er indhentet. Der var applaus til konklusionen. Om bredbånd Svend Erik Hansen orienterede om indhentning af tilbud fra TDC og Bredbånd Nord på etablering af fibernet. 86 parceller har nu underskrevet aftale med Bredbånd Nord. Gravearbejdet igangsættes i august og skal være afsluttet 22. september. Bestyrelsen tilbyder, at være behjælpelig med at låse op for montøren, når bredbånd Nord skal ind i husene. Denne assistance kræver følgende: Den tilsendte markeringspind sættes udvendig det sted, hvor kablet ønskes ind i huset. Indvendig på den anden side af muren markeres hvor boksen ønskes placeret. Den tilsendte boks lægges i huset nær monteringsstedet. Nøglen til huset mærket med navn, vejnavn, husnr. og telefonnr. lægges i Svend Erik Hansens postkasse forinden. (NA2) Den østlige postkassesamling. Bestyrelsen låser op for montøren og låser igen efter montering. De udlånte nøgler bliver efterfølgende lagt i ejernes postkasser. Der udsendes en mail, når monteringen har fundet sted. Anmodning om assistance og spørgsmål til ovenstående rettes til Svend Erik Hansen, 8. Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent til godkendelse. Forslag til budget - budget B - med renovering af Ferborgvej mellem Blåhvalen og Delfinen var udsendt sammen med indvarslingen. Kontingentet foresloges uændret til 700 kr. pr. parcel. Budgettet og kontingentet blev vedtaget med akklamation. 5

6 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år). Svend Erik Hansen (NA2) og Lars Ramhøj (BA 12) er villige til genvalg. Svend Erik Hansen og Lars Ramhøj blev genvalgt med akklamation. af formand. Lars Ramhøj er villig til genvalg. Lars Ramhøj blev genvalgt med akklamation. af 2 suppleanter. Ina Marcussen (TU3) og Birthe Mortensen (FE75) var på valg. Dorte Olsson (BL9) blev med akklamation valgt som 1. suppleant. Birthe Mortensen (FE75) blev med akklamation valgt som 2. suppleant. 10. Valg af revisor Karin Gade (NA17) er villig til genvalg. Karin Gade blev som revisor genvalgt med akklamation. Valg af revisorsuppleant Rhona Kaad (FE32) blev som revisorsuppleant valgt med akklamation. 11. Eventuelt Lars Ramhøj takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen og for fremmøde og den gode debat. Generalforsamlingen sluttede kl. 18 hvorefter Ejerlauget var vært ved et let traktement. 22. juli 2014 Jørn-Ole Hesselvig, BA9, referent Slides fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden under Opslagstavlen Generalforsamlingen 2015 afholdes lørdag d. 25. juli kl i Jetsmarkshallen 6

7 Ferbæk Ejerlav - formandsberetning 2013/14 Deklarationen Jeg vil indlede årets formandsberetning med at forholde mig deklarationen. Den er fundamentet for, at vi kan fastholde Ferbækområdets helt særlige kvaliteter. Det åbne landskab og huse med ensartet karakter og afstemt farvevalg. Sammen med den velgennemtænkte bebyggelsesplan og fredningen gør det vort sommerhusområde meget attraktivt og til formentlig Danmarks smukkeste. Det er vi meget opmærksomme på i bestyrelsen. Det er da også med glæde vi kan konstatere, at medlemmerne er opmærksomme på disse værdier og er loyale overfor deklarationen og villige til at bruge penge på at fastholde udtrykket. På de årlige deklarationsvandringer finder deklarations- og byggeudvalget (Per Q Ovesen og Svend Erik Hansen) stort set kun mindre overtrædelser. Det har knebet lidt enkelte steder med at vælge den rigtige husfarve og at få anbragt antenner i overensstemmelse med retningslinjerne. Når det konstateres, bliver de pågældende grundejere kontaktet med anmodning om, at forholdene bliver ordnet, og næsten alle retter sig umiddelbart efter de givne henstillinger. Senest har vi afvist et byggeprojekt for et nyt sommerhus, som på flere punkter stred mod deklarationen, bl.a. med ønske om opsætning af solceller i grav og etablering af kælder. Det gav anledning til nogle refleksioner i bestyrelsen. For ét er de mange, som i sin tid har købt sommerhusgrund i området, netop på grund af dets særlige kvaliteter og med accept af deklarationen. Men hvad sker, når disse sommerhuse på et tidspunkt skal arves eller sælges? Det kan da godt være, at de nye ejere synes godt om området. Men det er jo ikke ensbetydende med, at der også er vilje til at respektere deklarationen. Vi vurderer derfor, at det fremover er tænkeligt, at det kræver en større indsats i bestyrelsen for at skabe forståelse for at fastholde deklarationen. Bodil Selv om blæst og storm ikke er ukendte fænomener ved Jammerbugten, var stormen Bodil én af de mere krasbørstige. Mærværdigvis skete der kun ganske små skader på klitterne. Men spørgsmålet var, hvordan det stod til med huse og navnlig tagene. Svend Erik tog derfor umiddelbart efter stormen til Ferbæk og gjorde sig den ulejlighed at køre rundt i området for at kunne give ejere af skadede huse besked og orientere om stormen på hjemmesiden. Det var en flot og ekstraordinær gestus, som navnlig ejere med bopæl langt fra Ferbæk værdsatte. Naturplejedag/rynket rose I efteråret indbød vi medlemmerne til naturplejedag for at rydde rynket rose på fællesarealet nordøst for Ferborgen. Vi havde valgt en fin efterårsdag, og ca. 30 personer mødt op med div. redskaber herunder presenninger, som viste sig meget velegnede til at slæbe de afskårne roser ud til containeren. Der blev ryddet et stort område. De nyspirede skud er her i forsommeren blevet sprøjtet af kommunen (men på vor bekostning). Håbet er, at vi på denne måde kan komme roserne til livs. Det er usikkert, om det sker her i første forsøg. Der skal formentlig ske opfølgning med yderligere sprøjtning. Faren for sandflugt efter rydning er næppe stor, for stappene står tilbage og rødderne er fortsat i sandet. Mere om bekæmpelsesindsatsen på generalforsamlingen. Jeg har fået stillet det spørgsmål, hvad vi har imod roserne (som unægtelig er smukke og velduftende)? Svaret kan man få ved at tage til Saltum Strand. Her ligger sommerhusene i rosenskov der er stort set intet tilbage af den oprindelige bevoksning. Problemet med roserne er, at de let breder sig op til en meter om året, men er vanskelige at bekæmpe. Sandflugt Et medlem har gjort opmærksom på, at en af klitterne er mere end almindeligt livlig (en vandreklit). For at få et indtryk af problemet satte vi nogle stokke på læsiden af klitten og kan nu konstatere, at de er forsvundet i sandet. Vi har derfor gjort klitmyndighederne opmærksomme på, at der bør foretages dæmpning.

8 Rydning af fællesareal Sidst på vinteren ryddede kommunen fællesarealet mellem Grinden og Tunen for fyr og graner. Det var et område, vi havde overset i forbindelse med ejerlavets egne, tidligere rydninger. At det var kommunen, der forestod det, afspejler den plejeplan, vi skal behandle på generalforsamlingen. Så selvom den ikke er vedtaget, fandt vi det uproblematisk, at kommunen foretog denne resterende rydning. Vi er nu færdig med at fjerne trævækst på fællesarealerne (hvor der dog findes rynket rose, f.eks. langs Ferborgvej). Som allerede antydet udfører kommunen fremover den løbende naturpleje af Ferbæk. Stier og veje skal vi dog fortsat selv stå for. Græsningsprojektet Græsningsprojektet for det store areal mellem Bardehvalen og Kystvejen har fungeret ét år. Anders Obel (Klitgården) har ønsket at få afgræsset et større areal af sin ejendom. Det er sket. Det samlede græsningsareal udgør nu ca. 40 ha. Der har det første år bevidst været et stort græsningstryk. I år er det nede på det, det skal være fremover nemlig 0.5 ST pr. ha. hvad der svarer til 20 køer/heste. I år er der udsat 5 Galloway og max. 15 islandske heste. Mange har givet udtryk for glæde ved at se dyrene på arealet. Det stærkt Bjergrørhvene bevoksede areal lige før postkasserne er græsset helt ned. Som det allerede kan ses i år, har det givet plads til mange andre plantearter, og arealet fremtræder nu med en langt mere varieret flora. De positive tilbagemeldinger var anledningen til, at vi også foreslog arealet mellem Narhvalen og klitterne afgræsset (kommunen ville betale det hele). Høringen af de umiddelbare naboer på Narhvalen førte til meget afvisende indsigelser fra flere af disse grundejere, som foretrak det uberørte naturlandskab frem for hegning og dyrehold. Det førte til, at vi satte projektet i bero. Det er bestyrelsens opfattelse, at nye projekter først kan iværksættes, når vi kan vurdere effekten af den igangværende græsning. På generalforsamlingen er det hensigten at tage en mere principiel drøftelse af denne form for naturpleje. Veje og stier Vejene har generelt været i pæn stand hen over vinteren og foråret. På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at gennemføre et forsøg med støvbinding (Dustex). Kommunen fortalte, at den også ville lave et forsøg. Vi satte derfor vort i bero. Imidlertid har kommunen ikke gennemført forsøget. Det har efterfølgende vist sig, at firmaet ikke mere eksisterer i Danmark. Bestyrelsen har derfor i stedet besluttet at gennemføre en mere gennemgribende renovering af Ferborgvej til Delfinen ved at pålægge et nyt slidlag, fordi vejene visse steder er nedslidt (store sten), for at få højde i forhold til rabatvoldene og for at nedbringe støvgenerne. Udgiften forventes at blive ca kr. Renovering af resten af Ferborgvej og Delfinen kan gennemføres som 2. etape, hvis resultatet er tilfredsstillende. Arbejdet forventes gennemført, når Bredbånd Nords ledningsarbejde er udført - formentlig inden efteråret. Vi har oplevet kørsel med mountainbikes på stierne, hvilket er uheldigt i klitterne. Naturbeskyttelsesloven tillader kun cykling på befæstede stier, hvorfor vi agter at opsætte piktogrammer, der markerer, at cykling er forbudt. Stivedligeholdelse Flisning og klipning af stierne i området er hidtil blevet udført af Hededanmark, men vi har i bestyrelsen valgt, at kommunen fremover skal forestå det arbejde, som kan udføres for kr., hvilket næsten er halv pris i forhold til det, vi betalte Hededanmark. Vi mener, det er en fordel at bruge kommunen, fordi dens folk kender området, og herved får mulighed for at holde øje med, om der i øvrigt er behov for, at kommunen foretager naturpleje. Vi mener, at det ikke er rimeligt at foretage udbud for et så begrænset beløb. Derimod vil det være mere rimeligt at indhente flere tilbud for udførelse af enkeltstående plejeopgaver (f.eks. rydning af rynket rose).

9 Sti gennem Ferbæk Kommunen meddelte i begyndelsen af året, at Hærvejsstien - som er en vandresti - ville blive ført ind gennem Ferbæk ad Narhvalen, Ferborgvej, Delfinen og Tunen (se vedhæftede kort). Vi fik brevet til orientering, men bestyrelsen gav udtryk for sin tilslutning. Bredbånd Bredbånd Nords tilbud om tilslutning og ½ års forbrug for godt en tusse fandt mere end 60 % af medlemmerne interessant. Vi kan nu endelig få løst problemerne med dårlig mobildækning og langsomt internet. På sigt vil mange paraboler formentlig også forsvinde. Ledningsarbejdet og tilslutningen af den enkelte abonnent vil ske i sensommeren. Bredbånd Nord orienterer hver enkelt. Vi forsøger Bredbånd Nord til at tilrettelægge arbejdet, så det kræve mindst mulig tilstedeværelse af de enkelte abonnenter (højst ét besøg) - vi er jo i et sommerhusområde. Hvis I ikke selv kan være til stede, agter vi at tilbyde at være jeres substitut, når bokse skal installeres. Mere herom på generalforsamlingen. Forsikringer Når en forening som vor beskæftiger andre, er det et lovkrav, at vi har tegnet en arbejdsskadeforsikring. Det gør vi i forbindelse med vore arbejdsdage, når vi indbyder jer til at udføre et bestemt stykke arbejde. Også selv om I for så vidt ikke er andre, men medlemmer af den forening, der indbyder. Vi agter at løse det på den måde, at vi tegner en ad hoc forsikring, når det sker. Vi agter at indhente tilbud fra forskellige selskaber på en sådan forsikring, som vi kan aktivere efter behov. Vi mener ikke, at foreningen har behov for at tegne en erhvervsansvarsforsikring (der f.eks. dækker manglende grusning af isglatte veje). Generalforsamlingspunkter På generalforsamlingen skal vi behandle kommunens forslag til plejeplan for Ferbæk (vedlagt indkaldelsen), en plan for bekæmpelse af rynket rose i klitfredningen (vedlagt indkaldelsen) og et forslag til at forbedre afvandingen af den første del af Frederik Obels Vej. Kontingent Og så skal jeg hilse fra kassereren og sige, at det vil lette hans arbejde, hvis kontingentbetalingen foretages hurtigt og senest den fastsatte frist. Hvis man mellem formandsberetningerne får lyst til at se, hvad der sker i ejerlauget, kan man følge bestyrelsens arbejde på under NYHEDER øverst til venstre på hjemmesiden. Nørresundby d. 17. juni 2014 Lars Ramhøj

10

11 FERBÆK EJERLAUG BUDGET for perioden til BUDGET A BUDGET B INDTÆGTER Kontingent for 152 parceller - kr Indtægter i alt UDGIFTER Normal vedligeholdelse af grusveje Støvbekæmpelse med Calsium - 3 x Renovering fra Blåhvalen til Delfinen Afvanding af Frederik Obels vej - 3 faskiner Vedligeholdelse af stier Vejkanter - Havtorn Snerydning Naturpleje Rosa Rogusa - sprøjtning Bestyrelsen - telefon/mail, kørsel og fortæring Generalforsamling Kontor - bankgebyr, porto, kopiering mm Kontingent - sommerhusforening Hjemmeside - weebmaster Diverse Udgifter i alt UNDERSKUD/OVERSKUD RESULTATOPGØRELSE Bank - saldo Underskud Bank - saldo KONTINGENT foreslås uændret til kr. 700

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere