Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014"

Transkript

1 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 19. juli 2014 kl i Jetsmarkhallen. DAGSORDEN: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (2013) - er tidligere udsendt og kan ses på under menuen Generalforsamling 3 Formandens beretning om Ejerlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår 4 Fremlæggelse af revideret regnskab 5 Indkomne forslag fra medlemmer - der er ikke indkommet forslag 6 Bestyrelsens forslag A. Naturpleje - plejeplanen og dens konsekvenser - bekæmpelse af rynket rose i klitfredningen B. Veje - afvanding af den første strækning af Fr. Obelsvej 7 Orientering - om græsningsprojektet (herunder principdebat om natur/kultur) - om bredbånd 8 Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent til godkendelse 9 Valg - af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år). Svend Erik Hansen (NA2) og Lars Ramhøj (BA 12) er villige til genvalg - af formand. Lars Ramhøj er villig til genvalg - af 2 suppleanter. Ina Marcussen (TU3) og Birthe Mortensen (FE75) er på valg 10 Valg af revisor. Karin Gade (NA17) er på valg Valg af suppleant. Rhona Kaad (FE32) er på valg 11 Eventuelt Bestyrelsesmedlem Per Q. Ovesen (MA26) bød velkommen og gav udtryk for glæde over, at så mange i det gode vejr var mødt frem til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Marcussen (TU3). Leif Marcussen blev med akklamation valgt til dirigent. Valg af referent Bestyrelsen foreslog Jørn-Ole Hesselvig, (BA9). Jørn-Ole Hesselvig blev med akklamation valgt til referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne. Der blev optalt, at 44 parceller var repræsenteret. Bestyrelsen præsenterede sig: Per Q. Ovesen (MA26), formand for deklarations- og byggeudvalget. Svend Erik Hansen (NA2), næstformand, sekretær, webmaster og medlem af deklarations- og byggeudvalget. Lars Ramhøj (BA12), formand, formand for naturplejeudvalget og medlem af vejudvalget. Arne Lietzen (BA11), formand for vejudvalget og medlem af naturplejeudvalget. 1

2 Otto Andreasen (FE66), kasserer. (Kassereren kunne oplyse, at 33% ikke betaler kontingent til tiden - så må der udsendes rykkere - og det er træls) 2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling og fra den ekstraordinære generalforsamling den 26. august Begge referater var tidligere udsendt og kan også ses på hjemmesiden. Der fremkom ikke bemærkninger til referaterne. Dirigenten erklærede herefter referaterne for godkendte. 3. Formandens beretning om Ejerlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Lars Ramhøj henviste til den skriftlige beretning, som var udsendt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen og uddybede enkelte punkter. I afsnittet Veje og stier er der i sidste afsnit et "ikke" for meget. Afsnittet skal lyde: "Vi har oplevet kørsel med mountainbikes på stierne, hvilket er uheldigt i klitterne. Naturbeskyttelsesloven tillader kun cykling på befæstede stier, hvorfor vi agter at opsætte piktogrammer, der markerer, at cykling er forbudt." I afsnittet Stivedligeholdelse er der også et "ikke" for meget. Næstsidste punktum i afsnittet skal lyde: "Vi mener, at det ikke er rimeligt at foretage udbud for et så begrænset beløb." Efter stormen Bodil kørte Svend Erik Hansen rundt og besigtigede husene. Hvor han kunne konstatere skader, kontaktede han ejerne, og det er der mange, der har udtrykt tak for. Klapsalver fra forsamlingen. Et vindbrud mellem Marsvinet og Ferborgvej er meldt til kommunen, som vil tage sig af problemet - lægger grene på. I vinter var der høj grundvandsstand - en mindre sø - på græsningsarealet. Det er meget svært at stille noget op mod sådanne vandmængder. Underløb og grøfter virker, som det er forudsat, så det er naturen, der råder her. Der planlægges - ved lokalplanforslag - yderligere udbygning af ferieområdet ved Rødhus Klit, som tidligere ejedes af Dansk Folkeferie. Kommentarer til beretningen: Jørgen Christian Andersen (NA6) har selv haft problemer med høj grundvandsstand på sin ejendom, og har erfaring for, at vandstanden sænkes, når Ferbækken oprenses. Mener at grøfterne tidligere blev oprenset hvert tredje år. Lars Ramhøj oplyser, at grøfterne blev oprenset for 2 år siden og at det fortsat er planen at oprense hvert tredje år. Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen. Dirigenten erklærede herefter beretningen for godkendt. Applaus. 2

3 4. Fremlæggelse af revideret regnskab. Otto Andreasen fremlagde regnskabet, som var udsendt med indvarslingen til generalforsamlingen, og gennemgik de enkelte poster, herunder noterne og afvigelserne fra budgettet. Applaus. Dirigenten erklærede herefter regnskabet for godkendt. 5. Indkomne forslag fra medlemmer. Der er ikke indkommet forslag. 6. Bestyrelsens forslag: 6A Naturpleje Plejeplanen og dens konsekvenser Lars Ramhøj fremlagde Plejeplanen for Ferbæk Ejerlaug som Jammerbugt Kommune har udarbejdet i samarbejde med ejerlaugets bestyrelse. Plejeplanen var udsendt digitalt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Der er en enkelt rettelse til plejeplanen i forhold til den udsendte version. I plejeafsnittet vedrørende plantagen skal fremgå, at plantagen skal bevares som plantage. Dette vil blive rettet i senere udgaver af planen. Lars Ramhøj præciserede, at generalforsamlingens vedtagelse af planen vil indebære, at Jammerbugt Kommune fremover også varetager naturpleje både på fællesarealer og på private grunde uden for byggefeltet og indtil 5 meter fra bygninger - på grunde uden byggefelt. Ejerlauget skal fortsat indenfor klitfredningen selv bekæmpe rynket rose og vedligeholde stier. Peter Christensen (NA11) efterlyste oplysninger om omfanget af manglende rydning på grunde. Lars Ramhøj kunne oplyse, at det drejede sig om ganske få grunde, der mangler at få foretaget denne rydning. De må forventes ryddet i efteråret. Sonja Lauritzen (MA16) syntes, det ville være synd, hvis alle hyben forsvandt. Lars Ramhøj kunne berolige med, at det næppe heller lykkes at fjerne alle rynket rose. Hermed blev Plejeplanen godkendt med akklamation. 6A Bekæmpelse af rynket rose i klitfredningen Lars Ramhøj redegjorde for omfanget af rynket rose i klitfredningen og dens udvikling i de senere år. Redegjorde for den hidtidige indsats og de igangværende forsøg. Med indvarslingen var vedlagt kopi af brev til 6 grundejere, som har særlig stor andel af rynket rose på deres ejendomme. I brevet er oplistet et eksempel på udgiftsfordeling, hvor grundejerne betaler halvdelen og ejerlauget den anden halvdel. Er det denne udgiftsfordeling, der skal gælde? eller skal ejerlauget - som ved fjernelse af træer og buske - afholde hele udgiften? Lars Ramhøj præciserede, at bekæmpelsen først skulle iværksættes, når der er sikkerhed om en brugbar metode. Leif Marcussen, dirigenten, (TU3) redegjorde for den solidaritet, der gennem 40 år har været i ejerlauget i forbindelse med løsning af opgaver, senest fjernelse af træer og buske samt støvgener langs veje og opfordrede til, at også bekæmpelsen af rynket rose blev foretaget som en udgift for ejerlauget. Børge Andersen FE (59) kunne tilslutte sig dirigentens forslag om solidarisk løsning på bekæmpelsen. Fandt dog ikke at problemet var særligt stort. Kunne tilslutte sig bekæmpelsen, hvis man afventede de igangværende forsøg, så der var sikkerhed for effekten. 3

4 Mikael Lyngsø (FE57) ønskede roserne fjernet fra sin grund og fortalte om sin erfaring med at opgrave roserne. Klaus Borch (DE19) fortalte om 3 års opgravning med manuel fjernelse og mener, det virker, bruger ikke gift. Jesper Nielsen (FE61) fortalte om sine erfaringer, nævnte et brugbart middel: Lofonova. Vil meget gerne af med roserne. Marianne Borch (DE19) finder det meget vigtigt, at vi venter og vælger en bekæmpelsesmetode der virker. Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen skal arbejde videre med bekæmpelsesprojektet, at det egentlige arbejde først igangsættes, når der findes dokumentation for effekten og at projektet betragtes som et solidarisk opgave for ejerlauget. Der var applaus til konklusionen. 6B Veje Afvanding af den første del af Frederik Obelsvej. Arne Lietzen redegjorde for problemerne på Frederik Obelsvej, hvor der ved regnvejr ofte bliver 3 større eller mindre søer på vejen. Problemet kan afhjælpes med etablering af 3 faskiner i lighed med den, der blev anlagt ved Blåhvalen. Der var applaus til forslaget. 7. Orientering Om græsningsprojektet (herunder principdebat om natur/kultur) Lars Ramhøj orienterede om, at kommunen havde henvendt sig og tilbudt at ville betale alle udgifter for hegning af fællesarealet nord for Narhvalen og igangsætte endnu et græsningsprojekt. Kommunen anmodede om en hurtig sagsbehandling, hvorfor bestyrelsen sendte forslaget til høring/udtalelse hos de tilgrænsende ejendomme på Narhvalen. Der fremkom herved indsigelser mod projektet, hvorefter bestyrelsen trak forslaget tilbage. Afgræsning af arealer som naturpleje giver en større biodiversitet. Der bliver plads til mange nye planter og visse fuglearter er kommet tilbage. Der kan naturligvis altid være delte meninger om, hvad der er kønnest. Kjeld Sørensen (NA10) redegjorde for sine synspunkter om, at der ikke skulle opsættes hegn, og om at arealet ikke havde et stort behov for afgrænsning. Peter Christensen (NA11) var enig i, at der ikke skal etableres græsningsprojekt på området nord for Narhvalen. Kurt Langkjær (NA7) var også enig i, at der ikke skal etableres græsningsprojekt på området nord for Narhvalen. Udtrykte forundring over ikke at være blevet spurgt i forbindelse med høringen. Klaus Andersen (NA13). Igennem 30 år har lyngen været på tilbagetog, finder at det i gangværende græsningsprojekt er et godt projekt. Det er trods alt kun i en 5 årig periode vi skal se på hegningen. God ide med eksperimenter. Indlægget blev suppleret af Birthe Andersen (NA13) med udsagn om, at for 40 år siden var arealet som et lyngtæppe, lilla og violet. 4

5 Marianne Borch (DE19) ønskede, at vi afventer erfaringer fra det igangværende græsningsprojekt inden flere igangsættes. Jørgen Christian Andersen (NA6) fremførte, at han ikke fandt afgræsningsområdet pænere end de uafgræssede arealer, fandt det forkert, at kun de nærmest liggende parceller på Narhvalen var blevet hørt, fandt at høringsfristen var for kort og at den modvilje, der var på Narhvalen mod græsningsprojektet nord for Narhvalen ikke fremgik af bestyrelsesreferaterne. Peter Nielsen (FE73) kunne ønske sig får i stedet for heste og køer på græsningsarealet. Lars Ramhøj replicerede at bestyrelsen ikke har forsøgt at gennemtrumfe et græsningsprojekt nord for Narhvalen, og da det viste sig, at der var modstand imod det, trak man det straks tilbage. Der er få dyreholdere på markedet, vi kan ikke vælge frit, men må acceptere, hvad vi får tilbudt. Det blev fra forsamling påskønnet, at bestyrelsen lægger et meget stort arbejde i at fastholde det unikke i vort området. Tilkendegivelsen blev fulgt op med applaus. Dirigenten konkluderede at det igangværende græsningsprojekt løber i endnu 4 år og i den tid kan der drages erfaringer og debatteres om projektet. Beslutning om nye græsningsprojekter udsættes til disse erfaringer er indhentet. Der var applaus til konklusionen. Om bredbånd Svend Erik Hansen orienterede om indhentning af tilbud fra TDC og Bredbånd Nord på etablering af fibernet. 86 parceller har nu underskrevet aftale med Bredbånd Nord. Gravearbejdet igangsættes i august og skal være afsluttet 22. september. Bestyrelsen tilbyder, at være behjælpelig med at låse op for montøren, når bredbånd Nord skal ind i husene. Denne assistance kræver følgende: Den tilsendte markeringspind sættes udvendig det sted, hvor kablet ønskes ind i huset. Indvendig på den anden side af muren markeres hvor boksen ønskes placeret. Den tilsendte boks lægges i huset nær monteringsstedet. Nøglen til huset mærket med navn, vejnavn, husnr. og telefonnr. lægges i Svend Erik Hansens postkasse forinden. (NA2) Den østlige postkassesamling. Bestyrelsen låser op for montøren og låser igen efter montering. De udlånte nøgler bliver efterfølgende lagt i ejernes postkasser. Der udsendes en mail, når monteringen har fundet sted. Anmodning om assistance og spørgsmål til ovenstående rettes til Svend Erik Hansen, 8. Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent til godkendelse. Forslag til budget - budget B - med renovering af Ferborgvej mellem Blåhvalen og Delfinen var udsendt sammen med indvarslingen. Kontingentet foresloges uændret til 700 kr. pr. parcel. Budgettet og kontingentet blev vedtaget med akklamation. 5

6 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år). Svend Erik Hansen (NA2) og Lars Ramhøj (BA 12) er villige til genvalg. Svend Erik Hansen og Lars Ramhøj blev genvalgt med akklamation. af formand. Lars Ramhøj er villig til genvalg. Lars Ramhøj blev genvalgt med akklamation. af 2 suppleanter. Ina Marcussen (TU3) og Birthe Mortensen (FE75) var på valg. Dorte Olsson (BL9) blev med akklamation valgt som 1. suppleant. Birthe Mortensen (FE75) blev med akklamation valgt som 2. suppleant. 10. Valg af revisor Karin Gade (NA17) er villig til genvalg. Karin Gade blev som revisor genvalgt med akklamation. Valg af revisorsuppleant Rhona Kaad (FE32) blev som revisorsuppleant valgt med akklamation. 11. Eventuelt Lars Ramhøj takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen og for fremmøde og den gode debat. Generalforsamlingen sluttede kl. 18 hvorefter Ejerlauget var vært ved et let traktement. 22. juli 2014 Jørn-Ole Hesselvig, BA9, referent Slides fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden under Opslagstavlen Generalforsamlingen 2015 afholdes lørdag d. 25. juli kl i Jetsmarkshallen 6

7 Ferbæk Ejerlav - formandsberetning 2013/14 Deklarationen Jeg vil indlede årets formandsberetning med at forholde mig deklarationen. Den er fundamentet for, at vi kan fastholde Ferbækområdets helt særlige kvaliteter. Det åbne landskab og huse med ensartet karakter og afstemt farvevalg. Sammen med den velgennemtænkte bebyggelsesplan og fredningen gør det vort sommerhusområde meget attraktivt og til formentlig Danmarks smukkeste. Det er vi meget opmærksomme på i bestyrelsen. Det er da også med glæde vi kan konstatere, at medlemmerne er opmærksomme på disse værdier og er loyale overfor deklarationen og villige til at bruge penge på at fastholde udtrykket. På de årlige deklarationsvandringer finder deklarations- og byggeudvalget (Per Q Ovesen og Svend Erik Hansen) stort set kun mindre overtrædelser. Det har knebet lidt enkelte steder med at vælge den rigtige husfarve og at få anbragt antenner i overensstemmelse med retningslinjerne. Når det konstateres, bliver de pågældende grundejere kontaktet med anmodning om, at forholdene bliver ordnet, og næsten alle retter sig umiddelbart efter de givne henstillinger. Senest har vi afvist et byggeprojekt for et nyt sommerhus, som på flere punkter stred mod deklarationen, bl.a. med ønske om opsætning af solceller i grav og etablering af kælder. Det gav anledning til nogle refleksioner i bestyrelsen. For ét er de mange, som i sin tid har købt sommerhusgrund i området, netop på grund af dets særlige kvaliteter og med accept af deklarationen. Men hvad sker, når disse sommerhuse på et tidspunkt skal arves eller sælges? Det kan da godt være, at de nye ejere synes godt om området. Men det er jo ikke ensbetydende med, at der også er vilje til at respektere deklarationen. Vi vurderer derfor, at det fremover er tænkeligt, at det kræver en større indsats i bestyrelsen for at skabe forståelse for at fastholde deklarationen. Bodil Selv om blæst og storm ikke er ukendte fænomener ved Jammerbugten, var stormen Bodil én af de mere krasbørstige. Mærværdigvis skete der kun ganske små skader på klitterne. Men spørgsmålet var, hvordan det stod til med huse og navnlig tagene. Svend Erik tog derfor umiddelbart efter stormen til Ferbæk og gjorde sig den ulejlighed at køre rundt i området for at kunne give ejere af skadede huse besked og orientere om stormen på hjemmesiden. Det var en flot og ekstraordinær gestus, som navnlig ejere med bopæl langt fra Ferbæk værdsatte. Naturplejedag/rynket rose I efteråret indbød vi medlemmerne til naturplejedag for at rydde rynket rose på fællesarealet nordøst for Ferborgen. Vi havde valgt en fin efterårsdag, og ca. 30 personer mødt op med div. redskaber herunder presenninger, som viste sig meget velegnede til at slæbe de afskårne roser ud til containeren. Der blev ryddet et stort område. De nyspirede skud er her i forsommeren blevet sprøjtet af kommunen (men på vor bekostning). Håbet er, at vi på denne måde kan komme roserne til livs. Det er usikkert, om det sker her i første forsøg. Der skal formentlig ske opfølgning med yderligere sprøjtning. Faren for sandflugt efter rydning er næppe stor, for stappene står tilbage og rødderne er fortsat i sandet. Mere om bekæmpelsesindsatsen på generalforsamlingen. Jeg har fået stillet det spørgsmål, hvad vi har imod roserne (som unægtelig er smukke og velduftende)? Svaret kan man få ved at tage til Saltum Strand. Her ligger sommerhusene i rosenskov der er stort set intet tilbage af den oprindelige bevoksning. Problemet med roserne er, at de let breder sig op til en meter om året, men er vanskelige at bekæmpe. Sandflugt Et medlem har gjort opmærksom på, at en af klitterne er mere end almindeligt livlig (en vandreklit). For at få et indtryk af problemet satte vi nogle stokke på læsiden af klitten og kan nu konstatere, at de er forsvundet i sandet. Vi har derfor gjort klitmyndighederne opmærksomme på, at der bør foretages dæmpning.

8 Rydning af fællesareal Sidst på vinteren ryddede kommunen fællesarealet mellem Grinden og Tunen for fyr og graner. Det var et område, vi havde overset i forbindelse med ejerlavets egne, tidligere rydninger. At det var kommunen, der forestod det, afspejler den plejeplan, vi skal behandle på generalforsamlingen. Så selvom den ikke er vedtaget, fandt vi det uproblematisk, at kommunen foretog denne resterende rydning. Vi er nu færdig med at fjerne trævækst på fællesarealerne (hvor der dog findes rynket rose, f.eks. langs Ferborgvej). Som allerede antydet udfører kommunen fremover den løbende naturpleje af Ferbæk. Stier og veje skal vi dog fortsat selv stå for. Græsningsprojektet Græsningsprojektet for det store areal mellem Bardehvalen og Kystvejen har fungeret ét år. Anders Obel (Klitgården) har ønsket at få afgræsset et større areal af sin ejendom. Det er sket. Det samlede græsningsareal udgør nu ca. 40 ha. Der har det første år bevidst været et stort græsningstryk. I år er det nede på det, det skal være fremover nemlig 0.5 ST pr. ha. hvad der svarer til 20 køer/heste. I år er der udsat 5 Galloway og max. 15 islandske heste. Mange har givet udtryk for glæde ved at se dyrene på arealet. Det stærkt Bjergrørhvene bevoksede areal lige før postkasserne er græsset helt ned. Som det allerede kan ses i år, har det givet plads til mange andre plantearter, og arealet fremtræder nu med en langt mere varieret flora. De positive tilbagemeldinger var anledningen til, at vi også foreslog arealet mellem Narhvalen og klitterne afgræsset (kommunen ville betale det hele). Høringen af de umiddelbare naboer på Narhvalen førte til meget afvisende indsigelser fra flere af disse grundejere, som foretrak det uberørte naturlandskab frem for hegning og dyrehold. Det førte til, at vi satte projektet i bero. Det er bestyrelsens opfattelse, at nye projekter først kan iværksættes, når vi kan vurdere effekten af den igangværende græsning. På generalforsamlingen er det hensigten at tage en mere principiel drøftelse af denne form for naturpleje. Veje og stier Vejene har generelt været i pæn stand hen over vinteren og foråret. På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at gennemføre et forsøg med støvbinding (Dustex). Kommunen fortalte, at den også ville lave et forsøg. Vi satte derfor vort i bero. Imidlertid har kommunen ikke gennemført forsøget. Det har efterfølgende vist sig, at firmaet ikke mere eksisterer i Danmark. Bestyrelsen har derfor i stedet besluttet at gennemføre en mere gennemgribende renovering af Ferborgvej til Delfinen ved at pålægge et nyt slidlag, fordi vejene visse steder er nedslidt (store sten), for at få højde i forhold til rabatvoldene og for at nedbringe støvgenerne. Udgiften forventes at blive ca kr. Renovering af resten af Ferborgvej og Delfinen kan gennemføres som 2. etape, hvis resultatet er tilfredsstillende. Arbejdet forventes gennemført, når Bredbånd Nords ledningsarbejde er udført - formentlig inden efteråret. Vi har oplevet kørsel med mountainbikes på stierne, hvilket er uheldigt i klitterne. Naturbeskyttelsesloven tillader kun cykling på befæstede stier, hvorfor vi agter at opsætte piktogrammer, der markerer, at cykling er forbudt. Stivedligeholdelse Flisning og klipning af stierne i området er hidtil blevet udført af Hededanmark, men vi har i bestyrelsen valgt, at kommunen fremover skal forestå det arbejde, som kan udføres for kr., hvilket næsten er halv pris i forhold til det, vi betalte Hededanmark. Vi mener, det er en fordel at bruge kommunen, fordi dens folk kender området, og herved får mulighed for at holde øje med, om der i øvrigt er behov for, at kommunen foretager naturpleje. Vi mener, at det ikke er rimeligt at foretage udbud for et så begrænset beløb. Derimod vil det være mere rimeligt at indhente flere tilbud for udførelse af enkeltstående plejeopgaver (f.eks. rydning af rynket rose).

9 Sti gennem Ferbæk Kommunen meddelte i begyndelsen af året, at Hærvejsstien - som er en vandresti - ville blive ført ind gennem Ferbæk ad Narhvalen, Ferborgvej, Delfinen og Tunen (se vedhæftede kort). Vi fik brevet til orientering, men bestyrelsen gav udtryk for sin tilslutning. Bredbånd Bredbånd Nords tilbud om tilslutning og ½ års forbrug for godt en tusse fandt mere end 60 % af medlemmerne interessant. Vi kan nu endelig få løst problemerne med dårlig mobildækning og langsomt internet. På sigt vil mange paraboler formentlig også forsvinde. Ledningsarbejdet og tilslutningen af den enkelte abonnent vil ske i sensommeren. Bredbånd Nord orienterer hver enkelt. Vi forsøger Bredbånd Nord til at tilrettelægge arbejdet, så det kræve mindst mulig tilstedeværelse af de enkelte abonnenter (højst ét besøg) - vi er jo i et sommerhusområde. Hvis I ikke selv kan være til stede, agter vi at tilbyde at være jeres substitut, når bokse skal installeres. Mere herom på generalforsamlingen. Forsikringer Når en forening som vor beskæftiger andre, er det et lovkrav, at vi har tegnet en arbejdsskadeforsikring. Det gør vi i forbindelse med vore arbejdsdage, når vi indbyder jer til at udføre et bestemt stykke arbejde. Også selv om I for så vidt ikke er andre, men medlemmer af den forening, der indbyder. Vi agter at løse det på den måde, at vi tegner en ad hoc forsikring, når det sker. Vi agter at indhente tilbud fra forskellige selskaber på en sådan forsikring, som vi kan aktivere efter behov. Vi mener ikke, at foreningen har behov for at tegne en erhvervsansvarsforsikring (der f.eks. dækker manglende grusning af isglatte veje). Generalforsamlingspunkter På generalforsamlingen skal vi behandle kommunens forslag til plejeplan for Ferbæk (vedlagt indkaldelsen), en plan for bekæmpelse af rynket rose i klitfredningen (vedlagt indkaldelsen) og et forslag til at forbedre afvandingen af den første del af Frederik Obels Vej. Kontingent Og så skal jeg hilse fra kassereren og sige, at det vil lette hans arbejde, hvis kontingentbetalingen foretages hurtigt og senest den fastsatte frist. Hvis man mellem formandsberetningerne får lyst til at se, hvad der sker i ejerlauget, kan man følge bestyrelsens arbejde på under NYHEDER øverst til venstre på hjemmesiden. Nørresundby d. 17. juni 2014 Lars Ramhøj

10

11 FERBÆK EJERLAUG BUDGET for perioden til BUDGET A BUDGET B INDTÆGTER Kontingent for 152 parceller - kr Indtægter i alt UDGIFTER Normal vedligeholdelse af grusveje Støvbekæmpelse med Calsium - 3 x Renovering fra Blåhvalen til Delfinen Afvanding af Frederik Obels vej - 3 faskiner Vedligeholdelse af stier Vejkanter - Havtorn Snerydning Naturpleje Rosa Rogusa - sprøjtning Bestyrelsen - telefon/mail, kørsel og fortæring Generalforsamling Kontor - bankgebyr, porto, kopiering mm Kontingent - sommerhusforening Hjemmeside - weebmaster Diverse Udgifter i alt UNDERSKUD/OVERSKUD RESULTATOPGØRELSE Bank - saldo Underskud Bank - saldo KONTINGENT foreslås uændret til kr. 700

Velkommen til generalforsamling 2014 FERBÆK EJERLAUG

Velkommen til generalforsamling 2014 FERBÆK EJERLAUG Velkommen til generalforsamling 2014 FERBÆK EJERLAUG Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (2013) - er tidligere udsendt og kan ses på www.ferbaek.dk

Læs mere

2. bestyrelsesmøde januar 2017

2. bestyrelsesmøde januar 2017 2. bestyrelsesmøde 2016-2017 30. januar 2017 Til stede Svend Erik Hansen (SEH), Lars Ramhøj (), Per Q. Ovesen (), Knud Nørgaard (), Dorte Olsson () Afbud Sted Teknisk Forvaltning, Pandrup og efterfølgende

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

ali FERBÆK EJERLAUG Generalforsamling 2015

ali FERBÆK EJERLAUG Generalforsamling 2015 ali VELKOMMEN ali FERBÆK EJERLAUG Generalforsamling 2015 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (2014) - er tidligere udsendt og kan ses på www.ferbaek.dk

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Referat af generalforsamling 2012

Ferbæk Ejerlaug Referat af generalforsamling 2012 Ferbæk Ejerlaug Referat af generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2012 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 23. juli 2011 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen.

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 23. juli 2011 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2011 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 23. juli 2011 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen.

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2007 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

OBS OBS Den udmeldte dato for generalforsamling næste år er ændret til 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen

OBS OBS Den udmeldte dato for generalforsamling næste år er ændret til 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen OBS OBS Den udmeldte dato for generalforsamling næste år er ændret til 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2006 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2015

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2015 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2015 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 25. juli 2015 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. DAGSORDEN: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden

Grundejerforeningen Fyrrelunden Grundejerforeningen Fyrrelunden REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN SØNDAG DEN 20. MAJ 2012 Formanden, Jesper Helsøe, bød den talrigt fremmødte forsamling velkommen og opfordrede til en præsentationsrunde.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2005

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2005 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2005 Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 16. juli 2005 kl. 16.00 på Blokhus Klit Golf Center. Inden generalforsamlingen orienterede Bent Kirkegaard fra Hjørring

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Carsten Vestergaard. Carsten Vestergaard valgt. Carsten takkede

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Inden generalforsamlingen gav naturvejleder Jørgen Stoltz en gennemgang over status på naturplejeprojektet.

Inden generalforsamlingen gav naturvejleder Jørgen Stoltz en gennemgang over status på naturplejeprojektet. Grundejerforeningen 40 år GYVELBUGTEN/ YDERBY LYNG v / Bjørn Simonsen, formand Vejlegårdsparken 36, 1.th, 2665 Vallensbæk Str. Tlf. 59303021 / Sommer 59327021 / mobil 25886042 Email:bjoern-simonsen@get2net.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 25. maj i Jægerhuset Als Oddevej 82, kl. 10 12

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 25. maj i Jægerhuset Als Oddevej 82, kl. 10 12 Grundejerforeningen GRANBORG Referat fra generalforsamlingen afholdt den 25. maj i Jægerhuset Als Oddevej 82, kl. 10 12 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere