Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner"

Transkript

1 Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen at anføre den pris for hjælpemidlet, som kommunens leverandør tager for hjælpemidlet. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E O G Vedr. håndtering af fritvalgsordningen for særlige personlige hjælpemidler I brev af 19. august 2009 har I rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden, idet Rødovre Kommune efter jeres opfattelse ikke overholder servicelovens 112 om frit leverandørvalg og de regler, der er udstedt herom i henhold til bestemmelsen. Vi har indhentet en udtalelse fra kommunen, som I har haft mulighed for at sende bemærkninger til. Statsforvaltningen Hovedstaden har nu gennemgået sagen og fundet, at Rødovre Kommune ikke efter vores opfattelse h ar h andlet i st rid m ed serv icelo v ens 112 eller den t ilhørende bekendtgørelse og vejledning. Nedenfor følger en gennemgang af jeres klage, kommunens udtalelse, de gældende retsregler og vores begrundelse for udtalelsen. Klagen I har anført, at den enkelte kommune har oplysningspligten vedrørende hjælpemidlets pris. I har i den forbindelse henvist til Velfærdsministeriets brev af 3. april I har anført, at Rødovre Kommune kræver, at I som leverandør af hjælpemidler skal fremsende pristilbud til kommunen. R E G I O N S R Å D E T I R E G I O N H O V E D S T A D E N S T A T S F O R V A L T N I N G E N H O V E D S T A D E N B O R U P S A L L É 1 7 7, B L O K D - E K Ø B E N H A V N N V J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : J E I K O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R S E - N R t i l h o s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M a n d a g T i r s d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Å B N I N G S T I D F O R P E R S O N L I G E H E N V E N D E L S E R : M a n d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g I har endvidere anført, at da Rødovre Kommune har en fast leverandør, som kommunen har indgået kontrakt med efter forudgående licitation, og da priserne er fastlagt i kontrakten, har kommunen efter jeres opfattelse mulighed for at oplyse den konkrete pris på hjælpemidlet.

2 I h ar h env ist t il, at da I so m lev erandø r ikke inddriv er egenbetaling for borgere, der vælger jer som fri leverandø r, er det v ig t ig t, at I får o plyst den eksakt e pris fra kommunen. I finder, at det er et pro blem, at bo rg eren h ar ret t il at vælge leverandør, blot det er til samme pris som kommunens eg en lev erandø r, o g bo rg eren så ikke kan få o plyst, hvilken pris kommunens leverandør sælger til. I anser kommunens håndtering af reglerne som en hindring for den enkelte borger og for de firmaer, som tilbyder ydelser på o m rådet. Eft er j eres o pfat t else ø nsker kommunen åbenbart at gøre det så besværligt som muligt fo r både bo rg er o g lev erandø r, således at bo rg eren ikke magter andet end at gå til kommunens egen leverandør. Kommunens udtalelse Rødovre Kommune har i brev af 25. februar 2010 fremsendt følgende udtalelse: Klager rejser i brev af 19. august 2009 følgende kritikpunkter: 1) Borgernes ret til frit at vælge leverandør hindres, når det ikke oplyses, hvilken pris, der er gældende 2) Da kommunerne (herunder Rødovre) har indgået kontrakt med en fast leverandør, bør kommunerne kunne oplyse den konkrete pris på bevillingstidspunktet 3) Leverandøren opkræver ikke egenbetaling fra borgerne, hvorfor det er vigtigt at kende den konkrete pris på forhånd Rødovre Kommunes praksis For levering af særlige personlige hjælpemidler har Rødovre Kommune indgået leverandøraftale efter en udbudsforretning. Udbuddet har resulteret i en detaljeret leverandørprisliste, som udgør grundlaget for beregningen af de kommunale tilskud på området. Proceduren ved bevilling af særlige personlige hjælpemidler er følgende: Først tages stilling til om ansøger er berettiget til det ansøgte hjælpemiddel, eksempelvis kompressionsstrømper. Såfremt dette er tilfældet kan bevilling på kompressionsstrømper udstedes, men hvilken type kompressionsstrømpe, der kan afhjælpe ansøgers lidelser kendes ikke på bevillingstidspunktet. Der kan være tale om knæstrømpe, S I D E 2

3 lårstrømpe, lyskestrømpe, buksestrømpe m.v. I kommunens leverandørprisliste over kompressionsstrømper omfatter disse i alt ca. 35 sider. Den konkrete type kompressionsstrømpe afprøves således i samarbejde mellem ansøger og en valgfri bandagist. Først når type og mærke kendes, kan prisen i henhold til kommunens leverandørpriser slås op. Rødovre Kommune anmoder derfor ansøger/bandagist om at fremsende et tilbud på den konkrete kompressionsstrømpe, hvorefter skriftlig bevilling til ansøger udfærdiges. Tilskudsbeløbet er påført bevillingsskrivelsen. Evt. egenbetaling er et mellemværende mellem ansøger og bandagist. I ovennævnte er kompressionsstrømper beskrevet, men samme fremgangsmåde er gældende for alle særlige personlige hjælpemidler, undtagen ortopædiske fodindlæg, hvor der er fast tilskud, som reguleres en gang årligt. Kommunens tilskud til ortopædiske fodindlæg er påført bevillingen, når denne sendes til ansøger. Svar på de rejste kritikpunkter Rødovre Kommune er af den opfattelse, at kommunen fuldt ud lever op til hjælpemiddelbekendtgørelsens 5 stk. 2 og 3. ad punkt I) Rødovre Kommune finder den beskrevne fremgangsmåde mest hensigtsmæssig både for ansøger og leverandør, idet både ansøger og leverandør kender tilskudsprisen inden hjælpemidlet udleveres. Borgeren har med den beskrevne praksis frit leverandørvalg og fuldt overblik over eventuelle økonomiske konsekvenser ved at vælge leverandør. Såfremt kommunen i første omgang udsteder en "endelig" bevilling til ansøger som foreslået af Specialbandager A/S, kan denne ikke påføres en pris. Leverandøren vil da udlevere hjælpemidlet til ansøger og sende faktura til kommunen. Først ved modtagelse af faktura vil kommunen kunne konstatere, hvilken type hjælpemiddel, der er udleveret og dermed hvad tilskudsprisen er. Såfremt den valgte leverandørs pris er højere end kommunens leverandørpris, vil ansøger derved få en egenbetaling. Kommunen må herefter kontakte dels ansøger og dels leverandør, hvilket vil være til gene både for ansøger og leverandør, idet ansøger vil få en egenbetaling og leverandør må fremsende ny elektronisk faktura. Ad punkt 2) Som det fremgår ovenfor, kan prisen ikke fastsættes ved bevillingstidspunktet, men først når det konkrete hjælpemiddel S I D E 3

4 er beskrevet af den valgte bandagist. Når der er indhentet en beskrivelse af det nødvendige hjælpemiddel gives der en endelig bevilling, hvoraf tilskudsstørrelsen fremgår, hvilket efter Kommunalbestyrelsens opfattelse er "hurtigst muligt efter bevillingstidspunktet". Jævnfør bekendtgørelsens 5 stk. 2 udgør det kommunale tilskud højst den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Af denne formulering fremgår, at prisen godt må være lavere end hos den faste leverandør. Licitationspriserne må således opfattes som maksimumspriser for den kommunale betaling; ikke som faste priser uanset leverandør, hvilket der de facto ville være tale om, hvis licitationspriserne blev meldt ud. Ad punkt 3) Der henvises til 5 stk. 3 i bekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at ansøgerens egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Jeres bemærkninger til Rødovre Kommunes udtalelse I har ikke indsendt bemærkninger til Rødovre Kommunes udtalelse. Retsregler Ifølge servicelovens skal kommunen yde støtte til h j æ lpem idler t il perso ner m ed v arig t nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når betingelserne herfor er opfyldt. Ifølge servicelovens 112, stk. 2 kan kommunen bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandø rer. Det frem g år af serv icelo v ens 112, st k. 3, at fo r sæ rlig t personlige hjælpemidler kan ansøgeren, såfremt den pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Ifølge 3 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 2 ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpem iddel. Det fremgår af bekendtgørelsens 5, stk. 3, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den 1 Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober Bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 S I D E 4

5 leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der bet ales direkt e t il lev erandø ren. Det skal frem g å af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. Ifølge vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.m. 3 pkt. 47 skal der foretages en konkret vurdering af, hvilket hjælpemiddel der er det bedst egnede og billigste for den enkelte ansøger. Heri indgår hensyn til behov, kvalitet, betjeningsmulighed, udgifter til drift af hjælpemidlet, hjælpemidlets holdbarhed, servicekrav, garanti, service- og reparationsmuligheder m.m. Ansøgeren skal have bevilget et egnet hjælpemiddel uden egenudgift, bortset fra eventuel egenbetaling fastsat i hjælpemiddelbekendtgørelsen (fx ortopædisk fodtøj). Når bev illing en fo relig g er, kan ansø g eren selv indkø be hjælpemidlet hos en leverandør efter eget valg. Det hjælpemiddel, som brugeren indkøber, skal opfylde de hensyn til kvalitet, holdbarhed, garanti, service- og reparationsmuligheder m.m., der er lagt til grund for bevillingen. Har kommunen indgået leverandøraftale, kan ansøgeren få refunderet et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Ansøgeren kan dog højst få refunderet det beløb, som pågældende har betalt for hjælpemidlet. Kommunens tilskud skal, så vidt muligt, fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt dereft er Efter hjælpemiddelbekendtgørelsens 5, stk. 3, gælder, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv fo r eg enandelen, der bet ales direkt e t il lev erand ø ren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. Leverandøren afregner således direkte med kommunen. Det sikres h erm ed, at reg len o m frit lev erandø rv alg ikke indebærer unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Statsforvaltningens udtalelse og begrundelse 3 Vejledning nr. 97 af 5. december 2006 S I D E 5

6 Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov 4. Statsforvaltningen finder ikke, at Rødovre Kommune har t ilsidesat reg lerne i serv icelo v ens 112 o g den dert il h ø- rende bekendtgørelse og vejledning. Vi har herved lagt vægt på, at det ikke fremgår af servicelovens 112, af bekendtgørelsen eller af vejledningen, at den pris, som kommunens leverandør tager for hjælpemidlet, skal frem g å af bev illing en. Ifø lg e v ej ledning en er det alene så vidt muligt, og hvis beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt dereft er. Vi har endvidere lagt vægt på, at kommunen ved disse personligt tilpassede hjælpemidler ifølge de foreliggende o plysning er ikke alt id på bev illing st idspu nkt et kan o plyse den pris, som kommunens leverandør vil tage for det pågældende hjælpemiddel. Vi fo ret ag er o s derfo r ikke yderlig ere i anledning af j eres h env endelse. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen kontorchef Jette Eikrem fuldmægtig 4 Lovbekendtgørelse nr. 581 af 23. juni 2009 S I D E 6

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

EU-udbud nr. 2014/S 171-302975. Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere.

EU-udbud nr. 2014/S 171-302975. Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere. EU-udbud nr. 014/S 171-30975 Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere Spørgsmål/Svar Offentliggjort den 10. oktober 014 (VERSION ) Spørgsmål Spørgsmål nr. 1 Spørgsmål

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere