UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN"

Transkript

1 UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

2 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare vurdering, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST ) har anlagt i sin udtalelse af 12. juli 2012 vedrørende en klage over indkøb af arm- og benproteser uden forudgående udbud (herefter udtalelsen ), nødvendigvis er rigtig I sin udtalelse tager KFST stilling til en klage over Center for Hjælpemidler og Kommunikations manglende udbud af indkøb af arm- og benproteser omfattet af servicelovens 112. Udtalelsen indeholder følgende konklusion: Det er sammenfattende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at de aftaler, som borgerne indgår med leverandører af arm- og proteser i nærværende sag, ikke kan anses for gensidigt bebyrdende i udbudsdirektivets forstand, hvorfor aftalerne ikke skal udbydes i overensstemmelse med procedurereglerne i udbudsdirektivet. 2. Servicelovens Servicelovens 112 har følgende ordlyd: 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, [ ] Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Side 2 af 14

3 Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. [ ] 2.2. Serviceloven suppleres af bekendtgørelse nr. 743 af 27. juni 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Bekendtgørelsen præciserer i 3, at støtte til anskaffelse af hjælpemidler kan ydes på tre forskellige måder, nemlig som følger: Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturaliehjælp. (min understregning) Bestemmelsens stk. 2 fastslår endvidere, at: Hvis hjælpen er ydet som udlån, skal hjælpemidlet tilbageleveres til kommunen, når ansøgeren ikke har brug for det mere. Denne bestemmelse må læses i sammenhæng med 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, der fastslår følgende: Hjælpemidler, hvortil der er ydet støtte efter reglerne i 112, stk. 3, i lov om social service, betragtes som udlån og skal tilbageleveres til kommunen, når ansøgeren ikke har brug for dem mere, jf. dog 3, stk. 2, 2. pkt. Ansøgeren opnår dermed ikke ejendomsret til hjælpemidlet På baggrund af lovforarbejderne og noterne i Karnovs lovsamling til servicelovens 112 samt de detaljerede regler i ovennævnte bekendtgørelse lægger vi i det følgende til grund, at ordningen med frit valg ved indkøb af personlige hjælpemidler forstås og administreres som følger: Kommunerne kan vælge at indgå leverandøraftaler i form af rammeaftaler med bestemte leverandører. Kommunerne er dog ikke forpligtede til at indgå sådanne rammeaftaler. Borgeren er altid overladt et frit valg med hensyn til valg af leverandør. Det gælder uanset, om en kommune har indgået en rammeaftale eller ej. Hvis en kommune ikke har indgået en rammeaftale, eller hvis en borger ønsker en anden leverandør end den, som kommunen har indgået en rammeaftale med, er det borgeren selv, der indkøber hjælpemidlet, hvorefter udgifterne refunderes af kommunalbestyrelsen. Side 3 af 14

4 Hvis der er tale om et hjælpemiddel, der er omfattet af en rammeaftale, kan der højst refunderes udgifter med et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet for hos sin leverandør. Hvis der er tale om et hjælpemiddel, der ikke er omfattet af en rammeaftale, kan borgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Det er kommunen, som i hver enkelt sag afgør, hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst. Afgørelsen træffes ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede funktionsnedsættelse og de deraf affødte behov for kompensation i hvert enkelt tilfælde. Det skal fremgå af bevillingsskrivelsen, hvilket hjælpemiddel kommunalbestyrelsen anser som bedst egnet og billigst, og dermed hvilket hjælpemiddel der ydes støtte til. Herved er borgeren på forhånd bekendt med, hvor meget støtte kommunalbestyrelsen vil yde og til hvilket hjælpemiddel, inden borgeren tager stilling til, om den pågældende ønsker at benytte retten til frit valg. Afregningen mellem borgeren, leverandøren og kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor borgeren har benyttet sig af retten til frit valg, sker på den måde, at fakturaen for indkøbet fra leverandøren sendes til og afregnes direkte med kommunen. Hvis borgeren har valgt et dyrere hjælpemiddel end det, som kommunen har bevilget, hæfter borgeren selv for egenandelen, der afregnes direkte med leverandøren. I Karnovs noter til servicelovens 112 præciseres det, at reglerne om frit valg ikke ændrer på kommunens forsyningsforpligtelse, ligesom det fortsat er kommunen, der ejer hjælpemidlet. Det skal derfor (i princippet) afleveres tilbage til kommunen, når borgeren ikke længere har brug for det. 3. De faktiske omstændigheder i den konkrete klagesag 3.1. Udtalelsen fra KFST tager stilling til en klage over Center for Hjælpemidler og Kommunikation (herefter CHK ), der behandler ansøgninger om støtte til køb af personlige hjælpemidler, herunder arm- og benproteser, på vegne af Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune Udtalelsen er baseret på de følgende faktiske omstændigheder: Side 4 af 14

5 - CHK og de omhandlede kommuner har ikke indgået en leverandøraftale med en leverandør om levering af hjælpemidler men overlader det til borgerne selv at indgå aftaler med leverandører. - Kommunerne yder støtte til indkøbet af et hjælpemiddel svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. - Det bedst egnede og billigste hjælpemiddel i forhold til den enkelte borger findes på følgende måde: o o o CHK har oprettet en ikke-udtømmende liste over lokale leverandører, som kan levere arm- og benproteser til borgerne i de fire kommuner. Leverandører skal opfylde en række krav for at komme på listen, Borgeren udvælger to leverandører, som der indhentes tilbud fra. Tilbuddene kan indhentes fra leverandører på leverandørlisten, men det står borgerne frit at vælge andre leverandører, hvis de ønsker det, Borgerens hjemkommune træffer afgørelse om, hvilke af de to tilbud, der er bedst og billigst, - Borgeren kan frit vælge en anden leverandør end den udvalgte leverandør, men i så fald risikerer han/hun at skulle betale en merpris. 4. Hovedpunkterne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens argumentation 4.1. Hovedpunkterne i KFST s argumentation er følgende: - En aftale er kun omfattet af udbudsdirektivet, hvis den er gensidigt bebyrdende, hvilket betyder, at aftalen skal have direkte økonomisk interesse for den ordregivende myndighed. - En ordregivende myndighed kan også have en økonomisk interesse i en aftale, hvor borgerne og ikke myndigheden er den endelige modtager af ydelsen. Dette er tilfældet, hvis myndigheden i henhold til lov eller administrativ bestemmelse er forpligtet til at sikre borgeren den ydelse, som aftalen vedrører. - Kommunerne har imidlertid ikke en forpligtelse til at stille hjælpemidler til rådighed for borgerne, men alene en økonomisk forpligtelse til at yde støtte til borgerne til køb af hjælpemidlerne. - Når kommunerne indhenter tilbud, som det er tilfældet i den foreliggende sag, har dette karakter af en beregningsmetode til fastlæggelse af støtten til de konkrete borgere. Side 5 af 14

6 - De konkrete aftaler om levering af personlige hjælpemidler, som indgås i denne sag, kan ikke anses for at have direkte økonomisk interesse for kommunerne henset til følgende: o o o o Det er borgerne, som begunstiges af aftalerne, Aftalerne indgås af borgerne, Aftalerne indgås ikke på kommunernes vegne og har ikke til formål at fritage kommunerne for en forpligtelse, som de er pålagt efter lovgivningen, eftersom serviceloven ikke forpligter kommunerne til at stille personlige hjælpemidler til rådighed for borgerne men alene til at yde økonomisk støtte til indkøb heraf, Kommunerne hæfter kun for den del af betalingen, som svarer til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, og som fastlægges ved indhentning af to tilbud, der udvælges af borgerne KFST konkluderer, at de aftaler om levering af personlige hjælpemidler, som borgerne indgår i nærværende sag hvad enten aftalerne indgås med en af de leverandører, som der er indhentet tilbud fra, eller en tredje leverandør ikke kan betragtes som gensidigt bebyrdende, hvorfor de ikke skal udbydes i henhold til udbudsreglerne. 5. Vurdering af KFST s argumentation 5.1. Det er sammenfattende vores vurdering, at KFST muligvis har i ret i, at der ikke er udbudspligt i den konkrete sag, men at den argumentation, som ligger til grund for resultatet, er forfejlet og derfor risikerer at føre til forkerte resultater i andre sager, hvor de faktiske omstændigheder måtte være anderledes I det følgende vil vi redegøre for og underbygge tre påstande, som leder os frem til vore to konklusioner, nemlig at argumentationen er forkert (første konklusion), men at resultatet efter omstændighederne kan være rigtigt (anden konklusion). 6. Vores påstand 1: En rammeaftale om levering af hjælpemidler til borgerne er omfattet af definitionen på en udbudspligtig offentlig kontrakt 6.1. Der synes at være almindelig enighed om, at en kommune, som under henvisning til servicelovens 112, stk. 2, beslutter at indgå en rammeaftale med en leverandør om levering af hjælpemidler til borgerne, er forpligtet til at foretage Side 6 af 14

7 et EU-udbud i det omfang, hvor den anslåede værdi af rammeaftalen overstiger udbudsdirektivets tærskelværdier En sådan rammeaftale anses med andre ord for at udgøre en gensidigt bebyrdende aftale i udbudsdirektivets forstand uanset, - at det er borgerne, som er de endelige modtagere af hjælpemidlerne, - at det er borgerne, som i henhold til reglerne om frit valg træffer den endelige beslutning om at bestille hjælpemidlerne på de priser og vilkår, som er fastsat i rammeaftalen, - at borgerne frit kan vælge at indkøbe hjælpemidlerne hos en anden leverandør, og - at leverandøren derfor ikke er garanteret en bestemt omsætning under rammeaftalen 6.3. Fortolkningen understøttes af den kendsgerning, at det er almindelig praksis at udbyde rammeaftaler om levering af hjælpemidler, som er omfattet af frit valgsordningen. Den finder også støtte i Karnovs noter til servicelovens 112, stk. 2, hvor det uden videre antages, at: I de tilfælde, hvor kommunens indkøb af hjælpemidler overstiger den i EU's direktiv om vareindkøb fastsatte tærskelværdi, er kommunen forpligtet til at foretage EU-udbud Endelig finder fortolkningen støtte i EU-Domstolens dom af 15. juli 2010 i sag C- 271/08, Kommissionen mod Tyskland, præmis 75-80, hvoraf følger, at: - en aftale anses for gensidigt bebyrdende, såfremt den har en direkte økonomisk interesse for den ordregivende myndighed, - en aftale kan have en direkte økonomisk interesse for myndigheden, selv om det er tredjemand (borgeren), som er den endelige modtager af ydelsen, og - en aftale, hvor tredjemand er den endelige modtager af ydelsen, må anses for at have en direkte økonomisk interesse for myndigheden, når den giver denne mulighed for at opfylde sine lovmæssige forpligtelser KFST lægger i sin udtalelse til grund, at kommunerne ikke [har] en forpligtelse til at stille personlige hjælpemidler til rådighed for brugerne, men alene en økonomisk forpligtelse til at yde støtte til brugerne til køb af hjælpemidlerne. Denne forståelse af servicelovens 112 harmonerer imidlertid ikke med 3 i bekendtgørelse nr. 743 af 27. juni 2011, der som forklaret ovenfor i punkt 2.2 præciserer, at støtte til anskaffelse af hjælpemidler kan ydes enten som udlån, kontantydelse eller naturaliehjælp. Side 7 af 14

8 6.6. Når en rammeaftale, som stilles til rådighed for borgerne med henblik på deres bestillinger af hjælpemidler, anses for udbudspligtig, er dette således begrundet med, at aftalen har en direkte økonomisk interesse for kommunerne, fordi den sætter dem i stand til at opfylde deres forpligtelse efter serviceloven til at yde støtte (udlån, kontantydelse eller naturaliehjælp) til anskaffelse af hjælpemidler. 7. Vores påstand 2: En aftale om levering af et enkelt hjælpemiddel til en bestemt borger, som indgås på betingelse af borgerens accept af indkøbet, er også omfattet af definitionen på en udbudspligtig offentlig kontrakt 7.1. Der er herefter anledning til at overveje, om der foreligger en offentlig kontrakt i udbudsdirektivets forstand i situationen, hvor kommunen ikke har indgået en rammeaftale men beslutter at indgå en konkret leveringsaftale om levering af et enkelt hjælpemiddel til en bestemt borger Det er en nødvendig følge af servicelovens regel om frit valg, at en leveringsaftale om levering af et bestemt hjælpemiddel kun kan indgås på betingelse af, at borgeren i sidste ende ønsker at indkøbe/bestille det pågældende hjælpemiddel. Efter vores opfattelse er dette element af betinget accept imidlertid ikke tilstrækkeligt til at undtage kontrakten fra udbudspligt. For det første har udbudsreglerne ikke til formål at regulere indholdet af offentlige kontrakter, idet de alene tager sigte på at fastlægge procedurerne for deres indgåelse. For det andet ville et sådant ræsonnement i sin yderste konsekvens indebære, at enhver form for betingelse, som kunne betyde, at en indgået aftale ikke blev ført ud i livet, ville være egnet til at diskvalificere aftalen som gensidigt bebyrdende. For det tredje er en leveringsaftale, der er betinget af borgerens endelige bestilling/accept, ikke ud fra et udbudsretligt perspektiv forskellig fra en rammeaftale, der skal udfyldes af borgerens konkrete bestilling. Når en rammeaftale anses for udbudspligtig, må dette derfor også gælde en betinget leveringsaftale. Dette synspunkt uddybes i det følgende Efter sit indhold og funktion er en betinget leveringsaftale i realiteten en rammeaftale, der alene omhandler levering af ét enkelt hjælpemiddel. Side 8 af 14

9 En leveringsaftale om et enkelt hjælpemiddel, som er betinget af borgerens endelige accept, er således på samme måde som en rammeaftale, der stilles til rådighed for borgerne til brug for deres konkrete bestillinger af hjælpemidler, karakteriseret ved, - at det er borgeren, som er den endelige modtager af hjælpemidlet, - at det er borgeren, som i henhold til reglerne om frit valg træffer den endelige beslutning om at bestille hjælpemidlet på de priser og vilkår, som er fastsat i leveringsaftalen, - at borgeren frit kan vælge at indkøbe hjælpemidlet hos en anden leverandør, og - at leverandøren derfor ikke er garanteret en bestemt omsætning under aftalen Det er på denne baggrund vores vurdering, at der ikke ved en stillingtagen til udbudspligt er noget grundlag for at sondre mellem en rammeaftale og en betinget leveringsaftale om hjælpemidler, idet begge må kvalificeres som gensidigt bebyrdende aftaler på trods af de særlige karakteristika, der er fælles for dem begge. 8. Vores påstand 3: En kommunes indhentning af tilbud og udvælgelse af det bedst egnede og billigste tilbud er i realiteten udtryk for indgåelse af en stiltiende aftale om levering af et enkelt hjælpemiddel til en bestemt borger, som indgås på betingelse af borgerens accept af indkøbet 8.1. KFST konkluderer i sin udtalelse, at CHK s indhentning af tilbud og udvælgelse af det bedst egnede og billigste tilbud har karakter af en beregningsmetode til fastlæggelse af en økonomisk støtte til de konkrete borgere. KFST lægger i denne forbindelse til grund, at selve indkøbsaftalen indgås af borgeren, idet kommunerne alene yder økonomisk støtte hertil Dette synspunkt kan umiddelbart forekomme besnærende. Efter vores opfattelse ignorerer synspunktet imidlertid de økonomiske realiteter bag de handlinger, som CHK og kommunerne foretager. For det første må det erkendes, at den procedure, som fører frem til borgerens indkøb af et hjælpemiddel, har overordentligt meget til fælles med en udbudsprocedure, idet CHK udvælger egnede leverandører, indhenter tilbud fra to leverandører, evaluerer de indkomne tilbud og udvælger det bedst egnede og billigste tilbud, dvs. det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Side 9 af 14

10 For det andet vil borgerens eventuelle indkøb af et hjælpemiddel hos den leverandør, som kommunen har valgt, ske på grundlag af de priser og vilkår, som fremgår af tilbuddet, og som kommunen netop har accepteret i og med, at tilbuddet er kvalificeret som det bedst egnede og billigste tilbud Henset hertil finder vi det misvisende at hævde, at indkøbsaftalen indgås af borgeren. Efter vores opfattelse er det mere korrekt at anskue situationen således, at kommunen ved at udvælge det bedst egnede og billigste tilbud og udfærdige sin bevillingsskrivelse i overensstemmelse hermed reelt har accepteret tilbuddet, men blot på betingelse af, at borgeren i sidste ende godkender dette. En betingelse, der har været kendt for alle de leverandører, som har afgivet tilbud. En sådan stiltiende aftale om levering af et enkelt hjælpemiddel til en bestemt borger, som indgås på betingelse af borgerens accept af indkøbet, må udbudsretligt behandles på samme måde som en udtrykkelig leveringsaftale, der gøres betinget af borgerens accept Vi har ovenfor i afsnit 7 gjort rede for vores grundlæggende synspunkt om, at et element af betinget accept ikke er til hinder for at kvalificere en aftale som en gensidigt bebyrdende aftale i udbudsdirektivets forstand. Hvis betingelsen opfyldes, vil der således ske en økonomisk udveksling af ydelser på de vilkår, som er fastsat i den aftale, som kommunen stiltiende eller udtrykkeligt har indgået ved at acceptere de priser og vilkår, som fremgår af leverandørens tilbud. Hvis betingelsen ikke opfyldes, bortfalder den stiltiende eller udtrykkelige aftale. Men det betyder ikke, at den ikke har eksisteret. Efter vores opfattelse er det derfor først i situationen, hvor borgeren faktisk udøver sin ret til frit valg ved at indkøbe hjælpemidlet hos en anden leverandør end den, som kommunen har udvalgt, at det er rimeligt at hævde, at borgeren selv indgår en indkøbsaftale. En sådan selvstændigt indgået aftale er naturligvis ikke udbudspligtig, selv om borgeren modtager økonomisk støtte til indkøbet. 9. Første konklusion: Kontraktens værdi er afgørende ikke indholdet og formalia omkring dens indgåelse 9.1. Sammenfattende er det vores opfattelse, at kommunerne indgår en gensidigt bebyrdende aftale med en leverandør af hjælpemidler, som er omfattet af udbudsdirektivets definition på en offentlig kontrakt, uanset om aftalen er Side 10 af 14

11 - en rammeaftale, som er betinget af, at borgerne accepterer at bestille hjælpemidler under rammeaftalen, - en leveringsaftale om et bestemt hjælpemiddel, som er betinget af borgerens endelige accept, eller - en stiltiende leveringaftale om et bestemt hjælpemiddel, som er betinget af borgerens endelige accept, og som er tilvejebragt ved, at kommunen har indhentet tilbud og udvalgt det bedste og billigste tilbud samt udfærdiget sin bevillingsskrivelse i henhold hertil Det er i alle tilfælde borgeren, som har det sidste ord, mens det er kommunen, som accepterer de tilbudte priser og vilkår og forpligter sig til at betale, hvis borgeren kan godkende indkøbet. Alle tre aftaler har til formål at opfylde kommunens forpligtelse til at yde støtte (udlån, kontantydelse eller naturaliehjælp) til anskaffelse af hjælpemidler. For alle tre aftaler gælder, at borgerne kan fravælge aftalen med den følge, at der ikke vil ske nogen økonomisk udveksling af ydelser. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at der i første omgang blev indgået en aftale, hvorved leverandøren forpligtede sig til at levere hjælpemidler til en bestemt pris, og kommunen (stiltiende eller udtrykkeligt) forpligtede sig til at betale denne pris, forudsat at borgerne accepterede at indkøbe hos den pågældende leverandør. Det centrale kendetegn ved alle tre typer aftaler er, at de indeholder et element af betinget accept. Henset til det grundlæggende princip om, at udbudspligten ikke afhænger af kontraktens indhold og betingelserne for dens gennemførelse, mener vi imidlertid ikke, at dette er tilstrækkeligt til at undtage dem fra udbudspligt Den kontrakt, som en borger efterfølgende måtte vælge at indgå på egen hånd med en anden leverandør under udøvelsen af sin ret til frit valg, er til gengæld ikke en udbudspligtig kontrakt, allerede fordi den ikke indgås af en ordregivende myndighed. Dette gælder, selv om borgeren modtager økonomisk støtte til indkøbet svarende til den pris, som kommunen kunne have indkøbt hjælpemidlet til KFST konkluderer i sin udtalelse, at der ikke indgås en gensidigt bebyrdende aftale i den situation, som vi har kvalificeret som den tredje type aftale i punkt 9.1. På baggrund af det anførte mener vi, at KFST s argumentation er forkert Dermed være imidlertid ikke sagt, at resultatet, nemlig at der ikke er udbudspligt i den konkrete sag, ikke kan være rigtigt. Side 11 af 14

12 Begrundelsen for en manglende udbudspligt skal imidlertid ikke søges i aftalens indhold (herunder betingelsen om borgerens accept) eller formalia omkring dens indgåelse men vil i stedet være at finde i den kendsgerning, at værdien af enkeltstående aftaler om levering af enkelte hjælpemidler til bestemte borgere ikke i sig selv overstiger udbudsdirektivets tærskelværdier. Der vil derfor kun være udbudspligt, såfremt princippet om sammenlægning af værdien af flere kontrakter finder anvendelse. Dette spørgsmål drøftes i det følgende: 10. Anden konklusion: Princippet om sammenlægning af værdien af flere kontrakter finder ikke nødvendigvis anvendelse på enkeltstående leveringskontrakter om individuelt fremstillede hjælpemidler Det må som sagt antages, at en stiltiende eller udtrykkelig leveringsaftale om et enkelt hjælpemiddel til brug for en bestemt borger kun vil være udbudspligtig i det omfang, hvor der er pligt til at sammenlægge værdien af denne kontrakt med værdien af andre enkeltstående leveringsaftaler om hjælpemidler En pligt til sammenlægning kan støttes på følgende bestemmelser i udbudsdirektivet. Udbudsdirektivets artikel 9, stk. 3, fastslår som det grundlæggende princip, at et indkøbsprojekt ikke må opdeles med henblik på at udelukke det fra direktivets anvendelsesområde. Udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5, bestemmer i tilknytning hertil, at der skal ske sammenlægning af værdien af delkontrakter i situationen, hvor et projekt, der tager sigte på at anskaffe ensartede varer, kan give anledning til opdeling på en række delkontrakter, der indgås samtidigt. Endelig følger det af udbudsdirektivets artikel 9, stk. 7, at der skal ske sammenlægning af lignende successive kontrakter, som den ordregivende myndighed enten har indgået eller påtænker at indgå inden for en periode på tolv måneder Det afhænger således af den tidsmæssige og indholdsmæssige sammenhæng mellem flere kontrakter, om der ved beregningen af en kontrakts værdi skal ske sammenlægning med værdien af andre kontrakter. Samtidig er det efter vores opfattelse væsentligt, at reglerne om sammenlægning af værdien af flere kontrakter tager sigte på at forhindre omgåelse af direktivets regler gennem en kunstig opdeling af kontrakter. Side 12 af 14

13 Ligeledes erindrer vi om, at udbudsreglerne ikke blander sig i indholdet af de kontrakter, som indgås, idet de alene regulerer procedurerne for deres indgåelse. Grundlæggende må det derfor antages, at der ikke er pligt til sammenlægning i situationen, hvor en kommune har en rimelig og økonomisk rationel begrundelse for at indgå forskellige selvstændige kontrakter Udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5, kræver både, at der skal være tale om ensartede varer, og at kontrakterne indgås samtidigt som led i ét og samme projekt. Der skal derfor ganske meget til at pålægge en pligt til sammenlægning efter denne bestemmelse. Afgørende er ifølge praksis, om kontrakterne tjener til at opfylde ét og samme behov hos ordregiver. Efter udbudsdirektivets artikel 9, stk. 7, skal kontrakterne alene være lignende, og der skal ske sammenlægning af kontrakter, som indgås inden for en periode på tolv måneder. Vi vurderer derfor, at der skal mindre til for at pålægge sammenlægning af værdien af flere kontrakter efter denne bestemmelse Hvis en kommune beslutter at indgå en række kontrakter (rammeaftaler eller leveringsaftaler), som hver især omfatter mange hjælpemidler, og som indgås samtidigt eller næsten samtidigt, kan det være nærliggende at betragte disse som delkontrakter, der samlet set tjener til at opfylde kommunens behov for hjælpemidler. Dette finder støtte i Klagenævnet for Udbuds praksis. Således fastslog Klagenævnet for Udbud i sin kendelse af 23. juni 1995, Det Danske Handelskammer mod Frederiksberg Kommune, at en række kontrakter om fem forskellige varegruppe (brystproteser, kompressionsstrømper, fodindlæg, korsetter samt arm- og benproteser) udgjorde delkontrakter om ensartede varer, hvis værdi skulle sammenlægges ved vurderingen af tærskelværdier. Klagenævnet henviste til, at kommunens udbudsmateriale er udsendt samlet, at en del leverandører kan levere alle de varer, som materialet angår, og at andre leverandører kan levere de fleste af varerne Hvis kommunen derimod beslutter at tilrettelægge sin indkøbspolitik således, at hjælpemidler, der skal fremstilles individuelt og tilpasses den enkelte borger, indkøbes på enkeltstående leveringskontrakter, som målrettes den pågældende borger og indgås efterhånden, som der opstår et konkret behov, er situationen efter vores vurdering en anden Det forhold, at der er tale om individuelt fremstillede hjælpemidler, kan efter vores opfattelse kvalificeres som en rimelig og rationel grund til at indgå Side 13 af 14

14 selvstændige og målrettede leveringskontrakter, hvilket betyder, at kommunens eventuelle beslutning herom vanskeligt kan kvalificeres som en omgåelse af direktivet I tråd hermed kan det med styrke hævdes, at to kontrakter, som indgås på forskellige tidspunkter, nemlig når der opstår et konkret behov herfor, og som eksempelvis angår henholdsvis en individuelt fremstillet armprotese og en individuelt fremstillet benprotese, ikke skal kvalificeres som kontrakter om ensartede varer, der indgås samtidigt. Vælger en kommune således at tilrettelægge sin indkøbspolitik på denne måde, mener vi ikke, at der er grundlag for at bringe udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5, om delkontrakter i anvendelse Derimod er der efter vores opfattelse en lidt større risiko for, at en række successive leveringskontrakter om individuelt fremstillede hjælpemidler må betragtes som lignende successive kontrakter. Ved vurderingen heraf vil det være af væsentlig betydning, om de pågældende hjælpemidler typisk leveres af den samme leverandør. Hvor dette er tilfældet, vil det være nærliggende at tro, at udbudsdirektivets artikel 9, stk. 7, vil kunne bringes i anvendelse med den følge, at der foreligger udbudspligt, såfremt den samlede værdi af de kontrakter, som den pågældende ordregiver har indgået eller påtænker at indgå inden for en periode på tolv måneder, overstiger udbudsdirektivets tærskelværdi På baggrund af ovenstående vil det ses, at det resultat, som KFST når frem til i sin udtalelse, nemlig at der ikke er udbudspligt, muligvis kan begrundes med, at de enkelstående (stiltiende og betingede) aftaler om levering af individuelt fremstillede arm- og benproteser (og eventuelt andre hjælpemidler, der typisk leveres af samme leverandører), som CHK har indgået eller påtænker at indgå på de omhandlede fire kommuners vegne i løbet af en tolv måneders periode, ikke overstiger udbudsdirektivets tærskelværdi. Vi har imidlertid ikke de nødvendige oplysninger for at foretage denne vurdering. København, den 18. september 2012 BvHD Peter Dann Jørgensen Cand.merc.jur. Side 14 af 14

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2012-0033091 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 21. august 2013 K E N D E L S E Bandagist-Centret A/S, Ortos A/S og Sahva A/S (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) mod Haderslev

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016 Udbud af diabeteshjælpemidler Vejledning til brugerrepræsentanter 1 Diabetesforeningen, oktober 2016 Indledning Skal du hjælpe kommunen som brugerrepræsentant i forbindelse med kommunale udbud af diabeteshjælpemidler,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Christina Kønig Mejl) 10. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Christina Kønig Mejl) 10. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-10953 (Mette Langborg, Christina Kønig Mejl) 10. januar 2017 K E N D E L S E Kirstine Hardam A/S (selv) mod Køge Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 195-336027

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Rammeaftaler v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Regulering af rammeaftaler Udtrykkeligt reguleret i Udbudsdirektivet: Definition, jf. artikel 1, stk. 5. Beregning af kontraktværdi, jf. art. 9, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 (H.P. Rosenmeier, Tage Iversen, Viggo Olesen) 8. juni 1998 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Skovbo Kommune (selv) Under denne sag har klager (L.R. Service)

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Bramsnæs Kommune (selv) Under denne sag har klageren, L.R.

Læs mere

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Dansk Forening For Udbudsret 27. maj 2015 Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Social- og sundhed forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 K E N D E L S E Jyllands Posten A/S (advokat Ole Ravnsbo, Århus) mod Århus Kommune (advokat Torben

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD Sagsnr. 23168-1 NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud NOTAT Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet Baggrund Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING Frit valg af hjælpemidler Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere