Studie- og ordensregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler"

Transkript

1 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet

2 Opdateret september 2012

3 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om HHX. Det er skolens mål at skabe et godt og aktivt studiemiljø, der giver optimale rammer for læring og kvalitet i uddannelsen. Studieregler Det tilstræbes, at du gennem det daglige arbejde opnår gode studievaner, udvikler ansvarsfølelse, engagement samt en høj grad af selvstændighed. For at gennemføre uddannelsen skal du være studieaktiv. Det vil sige, at du har: mødepligt. pligt til at udarbejde og aflevere skriftlige besvarelser på aftalte tidspunkter. pligt til at møde forberedt og deltage aktivt i undervisningen. pligt til at deltage i terminsprøve, årsprøver og lignende. Mødepligt Du har pligt til at møde og deltage aktivt i undervisningen - herunder prøver, ekskursioner m.m. med deltagerbetaling til forplejning. Pligten omfatter også deltagelse i forlagt undervisning, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. Fravær Alle former for fravær medregnes som fravær og registreres hver time. Hvis du ikke er tilstede, når protekollen føres, registreres du som fraværende. Din stedeværelse følges løbende af den enkelte faglærer, gymnasievejleder og ledelse med henblik på hurtig indgriben. Skolen er ekstra opmærksom på forsømmelse, hvis du har forsømt tidligere år. Hvis du forsømmer, kan du som hovedregel ikke deltage i elevråd og udvalg. Hvis du er nødt til at forlade skolen i løbet af dagen, skal du meddele baggrunden herfor skriftligt til skolen via fraværsregistrering. Lægebesøg, tandlægebesøg, køretimer og lignende skal du planlægge så vidt muligt uden for den skemalagte undervisning. Ved studiestart fik du udleveret et studiekort gratis. Mister du kortet, er du forpligtet til at lade skolen udstede et nyt mod betaling af kr. 25. Du er forpligtet til mindst en gang om ugen at kontrollere, om det registrerede fravær i elevplan er i overensstemmelse med det, du selv har noteret i din selvangivelse. Har du bemærkninger til skolens opgørelse, skal du indgive dem senest to uger efter det er registreret. Sygdom Hvis du er syg 1-2 dage, skal du notere det i elevplan. Er du syg i længere tid, skal HH1-elever give besked til Svend Kobberup på telefon og HH2/3-elever skal give besked til Mette Thomsen på telefon Det er også dem, du skal orientere, hvis du er fraværende i forbindelse med ferie, idrætsaktiviteter, køreprøve eller lignende. Dette skal du gøre inden aktiviteten finder sted. I forbindelse med længeresvarende eller ofte tilbagevendende sygdom forlanger skolen en lægeerklæring, som skolen betaler. Ved sygefravær har du pligt til selv at følge med i klassens arbejde. Skolen kan i visse tilfælde tilbyde sygeundervisning. Afleveringsarbejde Du har pligt til at udføre det skolearbejde, som lærerne pålægger dig - herunder at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, skolen har fastsat og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum. Ved skriftlige opgaver og projekter, hvor læreren eller skolen har fastsat en afleveringsfrist, skal fristen altid overholdes. Sker det ikke, betragter skolen det som en overtrædelse af reglerne, og læreren har ikke pligt til at rette din for sent afleverede opgave. Hvis du afleverer en opgave, der er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd, betragtes opgaven som ikke afleveret, og snyderi kan medføre sanktioner. Snyd indgår altid i vurderingen af din studieaktivitet. Udeblivelse fra interne prøver: Hvis du udebliver fra en eller flere interne prøver uden gyldig grund, kan du bortvises. Oprykning: Skolen kan nægte dig oprykning til næste klasse, hvis det vægtede karaktergennemsnit er under 2 ved skoleårets afslutning - og det vurderes, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkelig. Hvis du nægtes oprykning, skal du have mulighed for at udtale dig før den endelige beslutning træffes. Er du ikke fyldt 18 år, bliver dine forældre inddraget. Ved opgaver, der skal afleveres som betingelse for, at du kan indstilles til eksamen/prøve i det/de pågældende fag, kan for sen aflevering medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget.

4 Klage Fra bekendtgørelse om Studie - og ordensregler i de gymnasiale uddannelser: 14. Klage over skolelederens afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og ordensreglerne, og klage over skolelederens afgørelse om at nægte en elev oprykning kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældre-myndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet. Stk. 2. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens leder give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist for at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. Stk. 3. Klage over sanktioner, der er iværksat i medfør af denne bekendtgørelse har ikke opsættende virkning, med mindre skolens leder henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom. Studieaktivitet Skolens ledelse følger din studieaktivitet nøje. Der er ikke en fast procent for, hvornår skolen griber ind i forhold til fravær. Studieaktiviteten bedømmes ud fra den enkelte elevs fraværsmønster, opgaveaflevering samt elevens aktivitet i undervisningen generelt. Hvis din studieaktivitet ikke skønnes at være tilfredsstillende, følger skolen nedenstående procedure: 1: Du modtager en skriftlig advarsel. Advarslen gives ved en samtale med Mette Thomsen/Svend Kobberup, hvor du skal redegøre for årsagen til din manglende studieaktivitet. Hvis du ikke er fyldt 18 år, sender vi alt skriftlig korrespondance vedrørende manglende studieaktivitet til dine forældrene. 2: Ved fortsat manglende studieaktivitet indkalder vi dig til en ny samtale. Her underskriver du en kontrakt om konkrete tiltag, du skal foretage dig, for du igen kan kaldes studieaktiv. Dette betragtes som 2. advarsel. 3: Ved overtrædelse af ovennævnte kontrakt indkaldes du til en samtale hos rektor, hvor du bliver orienteret om reglerne for eksamen på særlige vilkår. Dette skal betragtes som 3. og sidste advarsel. Hvis skolen vurderer, at du ikke er studieaktiv, herunder at du ikke kan indhente det forsømte, bortfalder din ret til SU.

5 Ordensregler Alle elever og ansatte skal opleve og medvirke til, at skolen altid er et rart sted at være, og at det sociale miljø er præget af gensidig tolerance. Det forventes derfor, at du optræder ansvarsfuldt og hensynsfuldt overfor andre elever og alle personalegrupper på skolen. Da vi er mange i huset, er vi nødt til at acceptere en række fælles spille-regler - blandt andet, at: rygning er ikke tilladt på skolens matrikel. Dette gælder for alle, der færdes på skolen. Rygere henvises til offentlige arealer. der ikke må køres på rulleskøjter indendørs. mad må kun nydes i kantinen. det er forbudt at medtage, indtage eller være påvirket af alkohol på skolens område med mindre der er givet tilladelse til det fx i forbindelse med skolefester og lignende. det er forbudt at medbringe, indtage eller være påvirket af andre rusmidler under ophold på skoleområdet. beskadigelse af lokaler og udstyr kan medføre erstatningsansvar. beskadigelser skal altid meddeles til vagtmesteren/ kontoret. der skal ryddes op i undervisningslokaler, gruppearealer, auditoriet, kantine og bibliotek. regler for brug af skolens edb/edb-lokaler og bibliotek skal overholdes. mobiltelefon, MP3-afspiller og lignende må ikke bruges/være tændt i lektionerne. Bærbare PC, Ipad og lignende må i timerne kun bruges til fagligt arbejde. enhver form for mobning, voldelig adfærd eller trusler om vold er forbudt. enhver form for spil om penge er forbudt. Overtrædelse af skolens ordensregler kan medføre udelukkelse for deltagelse i arrangementeter, bortvisning fra skolen i op til 10 dage eller udmeldelse af skolen. Hvis du udøver vold eller anden grov kriminalitet (herunder tyveri) vil du typisk blive udmeldt af skolen. Overtrædelse af ordensreglerne kan påtales af enhver ansat på skolen. Bibliotek/studiecenter Er du interesseret i at låne bøger, film eller andet materiale fra biblioteket, skal du altid medbringe dit sygesikringsbevis. Alle materialer skal registreres i bibliotekssystemet, og der bliver udsendt rykkere og bøder via sms ved manglende aflevering. På Frederikshavn Handelsskole abonnerer vi desuden på en lang række databaser, som du frit kan benytte. Det kræver dog password, som du kan få af skolens bibliotekar Line, eller du kan finde det på skolens intranet. Biblioteket er et rum med plads til fordybelse og samvær. Respekter derfor venligst dine medstuderende, der arbejder på biblioteket. Bøger Du er selv ansvarlig for udleverede bøger dvs. ødelagte eller bortkomne bøger skal du selv erstatte. It-regler for elever Du får adgang til udvalgte dele af handelsskolens programudbud, printere etc. Du får tildelt 32 Mb diskplads på serverens disk (Fdrevet). Alle opgaver og tekster skal gemmes her, det er ikke tilladt at gemme data på PC ernes lokale diske. Internetadgang og brug af Handelsskolen stiller Internetadgang fra maskiner på skolens netværk og brug af til rådighed for skolens elever for at lette informationssøgningen og øge kommunikationsmulighederne i det daglige arbejde. Du får i den forbindelse tildelt en særlig -konto. Internetadgangen skal benyttes til søgninger, der ikke strider med almindelige etiske standarder. Filer, der er omfattet af tredjemands ophavsrettigheder, må ikke downloades i strid med rettighedsreglerne eller på anden måde kopieres, installeres eller placeres på skolens computere. Her tænkes specielt på program-, musik- og grafikfiler. Tilsvarende må der ikke ved brug af sendes materiale i strid med rettighedsregler. IT-sikkerhed: Internetadgangen og brug af skal til enhver tid ske med nødvendig hensyntagen til faren for spredning af virus. Således skal du konsultere systemadministrationen, hvis du har mistanke om vira i s, programmer m.v. Med henblik på at sikre overholdelse af retningslinjerne om IT-sikkerhed, samt med henblik på at forebygge eller udbedre systemnedbrud, kan den IT-ansvarlige åbne og eventuelle vedhæftede filer. Login/Password: Du skal benytte dit eget (og kun dit eget) login/password. Password gælder for et helt år. Sørg for, at dit password kun kendes af dig selv (glemmes det, kan systemadministrationen igen give dig adgang til systemet). Du skal ændre dit password, hvis du får mistanke om, at andre kender det.

6 Udskrift Printerpapir og toner er dyrt. Inden du udskriver dine printjob, skal du derfor bruge funktionen VIS UDSKRIFT. Der må under ingen omstændigheder foretages udskrifter for andre (fx familie, venner og firmaer heller ikke egne indbydelser, sange m.m.). Det er ikke tilladt at printe cd/dvd-covers, som man downloader fra internettet. Skolens edb-system er kompliceret og anvendes af mange samtidige brugere. De programmer der anvendes i undervisningen er pladskrævende. Hvis systemet skal fungere i undervisningstiden, kræver det, at ALLE behandler og anvender det med omhu. Det er derfor nødvendigt at overholde nedenstående regler. Det er ikke tilladt at installere eksekverbare filer på computerne (*.EXE, *.COM) downloade programmer fra internettet (*.EXE, *.COM, *.ZIP, *.ARJ, *.LHA, *.RAR etc.) spille på skolens computere, herunder også benyttelse af diverse chatprogrammer/chat-servere som mlrc, Konfetti, Jubii chat, Kazaa, winmx mv. bruge andre logins end dit eget pille ved printernes tonerpatroner. Ved papir-stop eller toner-lav skal underviseren/ system-administrationen tilkaldes. Ring evt. pr. telefon på lokal 540/529. udskrive på transparanter på skolens printere lægge jakker og skoletasker oppe på bordene. Kabler og PC er skal ligge frit. foretage ændringer på skolens edb-installationer/ PC ere, herunder adskille mus/tastatur fra PC, demontere netkabler mv. Ved systemfejl skal systemadministrationen tilkaldes. Hvis reglerne overtrædes vil det medføre, at du udelukkes fra it-adgang i én eller flere uger eller at du bortvises fra skolen. Vi håber, du forstår nødvendigheden af disse regler. Vi er afhængige af at systemet fungerer, og det er dyrt, hvis der sker skader.

7 Husk: Reglerne er ikke for systemets skyld, men for dig og dine medstuderende

8 Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 boks Frederikshavn tlf fax

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere