One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet"

Transkript

1 One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet Metode- og værktøjshåndbog Forskningsbaseret innovation i små og mellemstore virksomheder

2

3 Indhold 1 Innovation i SMV er særlige behov og udfordringer 2 Projektets eksperimenter og efaringer med innovationsprocessen 3 Metoder for innovation i SMV er kontekst og resultatskabelse 4 Værktøjskasse til innovation moduler til design af aktuelt forløb 5 Resultater og erfaringer behovsorientering og rollefordeling Download værktøjer på One-Stop-Science-Shop har med udgangspunkt i forskningsbaseret viden fra universiteter og andre videninstitutioner udviklet værktøjer til innovation i små og mellemstore virksomheder, SMV er. Projektets metoder og værktøjer er i høj grad skabt ved konkrete testforløb med omkring 20 virksomheder Teknologispringere som er blevet tilbudt workshops og konkrete innovationstiltag. Projektet har således kunnet eksperimentere med innovationsmetoder og værktøjer i praktiske sammenhænge i vidt forskellige brancher og ved forskellige innovationsmæssige behov. Input til metoder og værktøjer er også indhentet fra både nationale og internationale innovationskonferencer og workshops med deltagelse af konsulenter, forskere og virksomheder. Parallelt hermed har vi udnyttet en stor kontaktflade til innovationsinteresserede nøglepersoner på DTU og KU, således at forskningsbaserede, faglige input er bragt i spil i innovationsaktiviteterne. Vi har herved udviklet relevante og operationelle metoder og værktøjer, der er testet i praksis. Jørgen Jørgensen, IPU - Jens Lønholdt & Majken Caroline Jacobsen, DTU ViTiS.

4

5 Innovation i SMV er særlige behov og udfordringer 1 SMV erne er karakteriseret ved: Begrænsede ressourcer til forskning, udvikling og innovation Vanskeligheder med adgang til nyeste forskningsbaserede viden Behov for hjælp til strukturerede innovationsprocesser Forskningsorganisationerne er karakteriseret ved: Højt niveau af faglige kompetencer, men generelt begrænset viden om innovationsprocesser Fokus på forskning og undervisning med et bredt, alment pensum, men mindre orienteret mod specifikke behov og etablering af operationelle resultater i konkrete virksomheder Primær interesse i faglige udfordringer og i mindre grad strategiudvikling og styring af innovationsprocesser, herunder ledelsesmæssige, økonomiske og administrative aktiviteter Disse forhold understreger behovet for særlige innovationskompetencer en Viden og Innovations Broker funktion til at iscenesætte og operationalisere innovationsprocessen. De overordnede behov og udfordringer for at støtte innovation i SMV er, kan sammenfattes til: 1. Afdække reelle behov for innovation gennem sparring og formulering af realistiske potentialer for innovation 2. Forløse (skjulte) innovationspotentialer gennem sammensætning af teams med relevante kompetencer, såvel faglig ekspertise som viden om innovationsprocesser

6 Skabelon for Teknologispringerforløb Figur 1. Formøde Udfordringer Præmisser Forventninger Workshop 1 Behov/Fokus Forretning Fremtid Workshop 2 Idéudvikling Idévurdering Business case Udviklingsaktiviteter Forretning og Teknologi Definition af næste trin eller exit Eksperimentarium med faglig sparring Udvikling efter tilbud og aftale Værktøj til behovsafklaring og fokusering Figur 2. Situationsvurdering Kendetegn og fokus Innovation Ønsket fremtid og konkurrenceparametre Forretning Virksomhedens organisation, kompetencer og ydelser Teknologier Virksomhedens nøgleteknologier og produkter/produktion Virksomhedskultur Organisation Marked/konkurrenter Spidskompetencer Etc. Teknologi-livscykler Optimeringsmuligheder Outsourcing/Insourcing Nye teknologikombinationer Etc. Definition af fremtiden Styr på innovationsprocessen Business case for innovation Financiering af innovation Etc. Inkrementiel - radikal innovation Nye ydelser/produkter Idéudvikling Teknologiudvikling Etc.

7 Projektets eksperimenter og erfaringer med innovationsprocessen 2 Kontakterne med Teknologispringerne har været gennemført som individuelle, skræddersyede forløb, dog med udgangspunkt i en fælles skabelon. Skabelonen er udviklet for at kunne eksperimentere med de enkelte virksomheder og for at kunne identificere behov for generelle innovationsværktøjer. Skabelonen, som er vist i figur 1, har kunnet styre processen fra afklaring af præmisser og forventninger over et gradvist mere skarptegnet billede af behov og ønsket fremtid til en beskrivelse og igangsætning af innovationsprocessen. Figuren beskriver aktiviteterne i de respektive faser af teknologispringerforløbet. Fageksperterne kommer normalt først på banen i det konkrete udviklingsforløb eller hvis der er behov for faglig baseret rådgivning tidligt i forløbet. VIB erne deltager i hele forløbet og styrer innovationsprocessen - også i udviklingsforløbet. Det har vist sig vigtigt at stille skarpt på virksomhedens reelle udfordringer og behov, allerede tidligt i forløbet, da disse elementer ikke nødvendigvis er klart definerede ved den første kontakt. Figur 2 er et værktøj, som anvendes til at positionere den aktuelle virksomhed i forhold til de viste 4 kvadranter. Virksomheden skal definere fokus og behov for at kunne prioritere innovationsaktiviteterne. Denne afklaring er central for at kunne sammensætte en optimal innovationsproces. Det har været et gennemgående træk for SMV erne (men dog ikke for alle), at de som udgangspunkt ikke selv kan finansiere et større innovationsforløb. Viden om tilskudsordninger, seed capital, partnerskabsmodeller m.m. er således væsentlige forudsætninger for at kunne sætte innovationsaktiviteter i gang. Eksperimentarium, som vist i figur 1, har omfattet udvikling og tilpasning af en lang række specifikke værktøjer til hjælp for resultatskabelsen i de respektive faser. Værktøjerne har været benyttet gentagne gange, og der er skabt et klart billede af deres anvendelighed. De nærmere formål med og funktionalitet af værktøjerne gennemgås i afsnit 4. Igennem forløbet har der været fulgt op på virksomhederne gennem interviews og evalueringer. Det kan konkluderes, at ovennævnte antagelser, eksperimenter og metoder/værktøjer har skabt gode resultater og særdeles positivt feedback fra virksomhederne.

8 Innovation - ambitionsniveau, retning og resultater Figur 3. Typer og retning af innovation Teknologisk innovation Radikal innovation Nye teknologier, produkter og ydelser til kendte markeder Inkrementiel innovation Evolution på basis af nuværende teknologier, ydelser og markeder Nye idéer til nye produkter eller ydelser i nye kombinationer og markeder Markedsinnovation Nye markeder for teknologier/ produkter eller tilpassede ydelser Find fremtiden - Den strategiske vifte Figur 4. Position og fremtidige kendetegn Eksistensberettigelse: Nytteværdi for kunder Signalværdi - Brand Værdi for ejere Konkurrencekraft: Spidskompetencer Differentiering Niche af ydelser Vidennetværk Fremtiden kan formes inden for en vifte af muligheder. Det er ledelsens vigtigste opgave at formulere de strategiske mål, som kan sikre en ønsket fremtid. Torben Bo Jansen, Institut for Anvendt Fremtidsforskning

9 Metoder for innovation i SMV er kontekst og resultatskabelse 3 Dette afsnit beskriver en generel metode for innovation i SMV er, baseret på erfaringer og analyser fra eksperimenterne med Teknologispringere. Det har vist sig, at der ofte er behov for at strukturere og understøtte følgende hovedtrin: Afdække reelle behov og potentialer for innovation Forløse innovationspotentialer gennem et struktureret udviklingsforløb For hvert hovedtrin er der en række aktiviteter, som bør gennemføres og understøttes metode- og værktøjsmæssigt. Disse aktiviteter beskrives nedenfor. 3.1 Afdække reelle behov og potentialer Denne indledende fase er hyppigt præget af en uklarhed omkring ønsker, behov, retning, ambitionsniveau og fremtidig position. Det er ikke alene et spørgsmål om igangsætning af interessante teknologiske nyskabelser, men om virksomhedens parathed, kultur, kompetencer og økonomi som ballast for en innovationsproces. Disse spørgsmål må afklares gennem et struktureret forløb, hvor en VIB er kan coache processen. Denne fase kan hensigtsmæssigt opdeles i 2 trin: 1. Behovsafklaring (udmøntes igennem én eller flere workshops) og retning for innovationstiltag 2. Find fremtiden og definer den ønskede position Figur 3 viser principielle retninger og ambitioner for innovation. Virksomheden bør være afklaret ifht. retning og ambitionsniveau. Metodemæssigt arbejdes med en række åbne spørgsmål, som må besvares, for at der kan stilles skarpt på behov og potentialer. Find fremtiden er et centralt begreb, også mentalt, omkring innovationsprocessen. Det er afgørende for et kreativt forløb, at man ikke blot arbejder sig lidt fremad i forhold til nuværende situationer, men stiller sig ud i fremtiden og forestiller sig en ønsket position med de fremtidige konkurrenceparametre, som udgangspunkt for at generere og udvikle idéer til innovation. Det er en konstruktiv tilgang at se en vifte af muligheder i forhold til en ønsket fremtidig position (figur 4). Også her skal en række åbne spørgsmål behandles og besvares. Ligesom for behovsafklaringen kan der hensigtsmæssigt arbejdes i workshops med en VIB coach og leder.

10 Innovationsprocessen kan systematiseres Figur 5. Behov, fremtid og struktureret innovation Innovationsprocessen i rette kontekst Fra aktuel situation til fremtidig position - kreativitet og innovation til udfyldelse af værdi gap Erkend nutiden og start med fremtiden! Udfordring Behov Problem Kreativitet Innovation Vurdering Fremtidsvision Position Performance Innovationsprocessen Figur 6. Faser og udfordringer i innovationsprojekter Udviklingsprojekter kræver navigation, ændret fokus og ændret bemanding undervejs. 1. Start, uklar opgave 2. Afklaret opgave 3. Udarbejdet koncept 4. Afleveret løsning Udfordring: Fornyelse Fokus: Fordybelse Behov: Færdiggørelse

11 3 3.2 Forløsning af innovationspotentialet Efter afdækning af behov og definition af den ønskede fremtid kan den målrettede innovationsproces igangsættes. Denne fase kan opdeles i 2 trin: 1. Innovationsprocessen med konkrete mål, idégenerering og vurdering 2. Konkrete udviklingsaktiviteter, teknologisk og forretningsmæssigt Innovationsprocessen startes med definition af formål, retning og ambitionsniveau, således at idéprocessen, dvs. udvikling af konkrete idéer til opfyldelse af fremtidsmålene, indgår i rette kontekst. Faglige eksperter er vigtige spillere i denne fase, såvel som inspiratorer til idégenerering, som til realistiske vurderinger af idéerne sammenholdt med forskningsmæssig state-of-the-art. Her skal et par centrale begreber defineres: Kreativitet er tankeprocessen, som hjælper med at generere idéer Innovation er den praktiske udnyttelse af idéer hen imod opfyldelse af virksomhedens visioner og mål Innovationsprocessen skal således udfylde værdigap et som vist på figur 5. Konkrete udviklingsaktiviteter omfatter såvel teknologiske innovationsopgaver som forretnings- og markedsmæssige analyser og overvejelser. Som udgangspunkt for igangsættelse af et projekt er det vigtigt at udarbejde en Business case, som redegør for idéernes bæredygtighed økonomisk og teknologisk. Projektledelse i innovationsprojekter kræver særlige kompetencer, eksempelvis evnen til at navigere i usikre forløb. Systematisk arbejde med milepæle og beslutninger omkring milepæle er en god hjælp til denne navigation. Figur 6 viser vigtige faser og udfordringer i innovationsprojekter.

12 Bruttoværktøjskasse Figur 7. Oversigt over værktøjer inden for 4 hovedtrin Behovsafklaring Find fremtiden Innovationsprocessen Fokus & udfordringer, kultur & kendetegn, SWOT-analyse, succes-udfaldsrum Fremtidigt ståsted & kendetegn, milepæle tilbage fra fremtiden, pressemeddelelsen år +3, Blue Ocean Strategy Idéudvikling & screening, faglig sparring & vurdering, Business case, Game Map for innovation Forretnings- og teknologiudvikling Forretningsudviklingsplan, projektudviklingsplan, roller i innovationsprocessen InnovationTOUR Figur 8. InnovationTOUR - kom i gang med innovation! Fremtid: Position/kendetegn Milepæle: Tilbage fra fremtiden Innovation: Retning/ambitioner Idéudvikling: Skabelse af fremtid Forretning: Udfordringer/mål Evaluering: Ekspertsparring Business case for innovation Innovationsteam: Kompetencer

13 Værktøjskasse til innovation 4 I det følgende gennemgås en nyttig bruttoværktøjskasse der kan understøtte innovationsprocesser (se figur 7). Værktøjerne er struktureret efter 4 generelle trin: 1. Værktøj til behovsafklaring 2. Værktøjer til definition af fremtiden 3. Værktøjer til understøttelse af innovationsprocessen 4. Værktøjer til forretnings- og teknologiudvikling. Efter den konkrete situation udvælges de relevante værktøjer. Disse udfoldes og tilpasses formålet. Udbyttet af værktøjskassen øges ved at overveje: Iscenesættelse af processen, altså omfang, detaljering og budget, udvælgelse af de relevante/realistiske værktøjer, behov for proceskonsulenter og faglige eksperter Skræddersyning og detaljering af værktøjerne herunder tilpasning til virksomhedens ambitionsniveau og fokus, fagområder og behov for adgang til teknologier Forankring af resultater, omfattede videndeling i virksomheden samt behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse. Iscenesættelse af processen må afstemmes med virksomheden og vil i første omgang være afhængig af ambitionsniveau og budget. Der kan etableres mange varianter, f.eks. følgende procesforløb: 1. Kom i gang med innovation på en struktureret måde: Til det formål er udviklet et særligt koncept, InnovationTOUR, som hjælper virksomheden til at komme rundt om centrale udfordringer, innovationsbehov samt med at tegne et fremtidsbillede. Derved opnås de grundlæggende idéer, som skal danne udgangspunkt for en konkret innovationsaktivitet. Figur 8 illustrerer InnovationTOUR. 2. Få styr på forretnings- og teknologiudfordringerne gennem sparring med eksperter: Her vælges værktøjer til at identificere de vigtigste udviklingsbehov. Der kan eksempelvis fokuseres på de teknologiske behov med input af forskningsbaseret viden. Her afklares gennemførligheden af idéerne med udarbejdelse af business case som beslutningsgrundlag. Varigheden er typisk nogle uger. 3. Skab innovation gennem et totalt forløb fra behov til fremtid: Her gennemføres de fleste faser. Resultatet er et fuldt implementeret innovationsprojekt af nogle måneders varighed. Skræddersyning og detaljering af værktøjer tager udgangspunkt i en forståelse af virksomhedens behov, fokus og ambitionsniveau, altså hvor omfattende et forløb der ønskes og hvad der skal prioriteres. Der kræves et formøde, hvor disse forhold afstemmes, og formødet dannes basis for et konkret tilbud om indhold, resultatskabelse og roller (virksomheden og proceskonsulenter/eksperter).

14

15 4 Til hjælp for denne skræddersyning og detaljering er der for hvert værktøj beskrevet: Formål: Hvorfor anvende værktøjet og i hvilken sammenhæng Resultatskabelse: Hvad opnås med anvendelse af værktøjet Form og Roller: Hvorledes gennemføres aktiviteten og hvem deltager med hvilket ansvar 1. Værktøjer til behovsafklaring Denne indledende fase skal behandle en række åbne spørgsmål: Hvad er drivkræfterne for innovation i virksomheden brændende platform? Hvordan skal innovationsprojekter bidrage til virksomhedens strategiudvikling? Er der en overordnet, bærende idé, som kan være afsæt for et innovationsprojekt? Hvilket ambitionsniveau for innovation er der i virksomheden og risikovillighed? Er der tilstrækkelig parathed og ressourcer til at gennemføre et innovationsprojekt? Hvad er succeskriterierne og forventningerne til et innovationsprojekt? Nedenfor gennemgås en række værktøjer, som kan anvendes til at afklare disse spørgsmål. 1.1 Fokus og udfordringer Formål Fælles forståelse for virksomhedens udfordringer og dermed rammerne for innovationsaktiviteter i sammenhæng med virksomhedens strategi. Værdiskabelse Rammer og fokusering er afgørende for en struktureret og effektiv innovationsproces. Værktøjets 4 kvadranter (se kap. 2 - figur 2) diskuteres og udfyldes specifikt for virksomheden. Form og roller Workshop som ledes af innovationskonsulent, evt. med faglige eksperter til hjælp med vurderinger af teknologier og muligheder. Deltagelse af medarbejdere fra relevante områder i virksomheden.

16 Kultur og kendetegn Figur 9. Virksomhedens identitet Søren Kierkegaard: Livet forstås baglæns, men må leves forlæns. For at finde fremtiden er det vigtigt at få virksomhedens udgangspunkt, identitet, og virksomhedskultur skarpt formuleret. Anekdoter I skal hver især fortælle en anekdote, som beskriver noget væsentligt omkring jeres personlige opfattelse af virksomhedens identitet, kultur m.v. Tegninger I skal hver især lave en tegning, som efter jeres mening bedst udtrykker virksomhedens identitet, kultur m.v. Kernekompetencer I skal liste jeres kernekompetencer og vi skal brainstorme om nye ydelser, hvor de også kunne udnyttes - tænk ud af boksen! Hvad med produktion af Weber Grill? SWOT analyse Figur 10. Virksomhedens idéfundament Idémæssige styrker De fordele og styrker som organisationen har i forhold til at indhente og udvikle idéer, f. eks: Højt kompetenceniveau God videndeling Idémæssige muligheder De lavt hængende frugter, som organisationen ikke får udnyttet, men som er oplagte potentialer, f. eks: Struktureret indsamling af input Udnyttelse af viden fra konferencer Idémæssige svagheder De udviklingsområder og svagheder, som hindrer effektiv håndtering af idéer i hverdagen, f. eks: Kultur med manglende tillid Uklar proces for håndtering af idéer Idémæssige trusler De udfordringer og trusler som nu og i fremtiden kan mindskes eller være en barriere for idéer og innovation, f. eks: Tiltrækning af nye medarbejdere Global konkurrence og patenter

17 4 1.2 Kultur og kendetegn Formål For at kunne udforme fremtiden er det vigtigt at kende nutiden. Der skal skabes et fælles billede af kulturen og virksomhedens særlige kendetegn. Værdiskabelse Øvelser omkring kultur og kendetegn danner grundlag for en åben debat. Denne resulterer i et fælles udgangspunkt og forståelse for behovet for en innovationsproces. Figur 9. viser relevante øvelser omkring virksomhedens identitet. Form og roller Workshop med indlagte øvelser og diskussion, som coaches af en innovationskonsulent. 1.3 SWOT analyse Formål Kortlægning af virksomhedens evne til arbejde med innovation. Det er fundamentet for udvikling og implementering af idéer i innovationsprocesserne. Resultatskabelse Systematisk afdækning af styrker, svagheder, muligheder og trusler for innovation. Form og Roller Workshop, som coaches af en innovationskonsulent. Medarbejdere fra berørte funktioner i virksomheden bør deltage. Generaliserede eksempler anvendes til inspiration, se figur 10.

18 Succes-udfaldsrum Figur 11. Forventningsafklaring Succes i dette projekt vil for mig være: 1. På det personlige plan 2. For gruppen som helhed 3. Resultatmæssigt Fiasko i dette projekt vil for mig være: 1. På det personlige plan 2. For gruppen som helhed 3. Resultatmæssigt Pressemeddelsen år +3 Figur 12. Tænk ud af boksen Skriv en pressemeddelelse om virksomheden i år +3 Headlines: Den nye forretningsposition De nye innovative produkter og ydelser Gennembruddet på markedet med en Green Ocean Strategy

19 Succes-udfaldsrum Formål Kortlægning af succeskriterier og afstemning af forventninger som udgangspunkt for innovation. Resultatskabelse Klarhed over de enkelte nøglepersoners forventninger, såvel personlige som for gruppen og for innovationsprojektets resultater, se figur 11. Form og Roller Workshop, hvor innovationskonsulenten introducerer værktøjerne. Deltagerne præsenterer deres udfyldte skemaer, og gennem diskussion skabes konsensus. 2. Værktøjer til definition af fremtiden Her behandles spørgsmålene: Hvad siger virksomhedens mission og vision om fremtiden? Hvilken fremtidig position og kendetegn ønsker virksomheden at skabe? Hvad skal innovationsprojektet bidrage til for at realisere den ønskede fremtid? Hvilke milepæle er centrale for de fremtidige konkurrenceparametre? Hvordan ser masterplanen ud for udviklingen hen imod fremtiden? Nedenfor beskrives en række værktøjer, som kan anvendes i denne fase til behandling af de nævnte spørgsmål. 2.1 Pressemeddelelsen år +3 Formål Fremtidsworkshops er naturligvis abstrakte af natur. For at få bedst udbytte af workshoppen er det vigtigt at starte med en øvelse, der inspirerer deltagerne til at tænke ud af boksen og ud i fremtiden. Se figur 12. Værdiskabelse Der skabes billeder og formuleringer af fremtidsscenarier som afsæt til mere formaliserede og strukturerede brainstormsessioner til definition af fremtiden. Form og roller Deltagerne får 20 minutter til at formulere en kort pressemeddelelse, som virksomheden udsender om 3 år for at markere den nye position, der er etableret gennem innovationsprocessen. De enkelte bidrag læses op.

20 Milepæle - på vejen tilbage fra fremtiden Figur 13. Tilbage fra fremtiden M3 M2 M1 Backcasting: de vigtigste trin - milepæle - på vejen tilbage fra fremtiden, med tilhørende målepunkter, f. eks: Forretningsstrategier og mål nået Ny ydelsesplatform etableret Nye teknologier og produkter implementeret Testerfaringer og cases dokumenteret Medarbejderkultur konsolideret Innovationsprojekter initieret Signalement af fremtiden tegnet De nye udfordringer klargjort Milepæle er vigtige pejlemærker og basis for fremadrettede udviklingsplaner Blue Ocean Strategy Figur 14. Fremtidige konkurrenceparametre Identificer virksomhedens fremtidige konkurrenceparametre: Kvalitet, innovation, synlighed, image, kundeorientering, etc. Opstil kendetegn - måleparametre - for egen udvikling relateret til konkurrenterne eller virksomhedens nuværende position. Parametre grupperet efter: Eliminering, begrænsning, øgning, nyudvikling. SWOT-analyse for hvert parameter: udnyttelse af styrker til at nå ønskede mål.

21 4 2.2 Fremtidigt ståsted og kendetegn (se kap. 3 figur 4) Formål Struktureret idéudvikling omkring virksomhedens ønskede fremtidige position, eksistensberettigelse og konkurrencekraft - som ramme for innovationstiltag. Værdiskabelse Fælles billede af fremtiden og basis for efterfølgende arbejde med milepæle og planer, se figur 13. Form og roller Fremtidsworkshop med brainstormsessioner, f. eks. med idéer på post-it s og efterfølgende strukturering, som skabes af innovationskonsulent i samarbejde med virksomhedens projektleder. Introduktion til fremtiden som begreb, gerne med eksempler. 2.3 Milepæle - på vejen tilbage fra fremtiden Formål Efter workshoppen er der behov for planlægning af fremtiden. Her stiller deltagerne sig ud i fremtiden og forestiller sig milepæle på vejen tilbage fra fremtiden, en back casting teknik. Værdiskabelse Fælles billede af de nødvendige milepæle og tilhørende målepunkter for realisering af fremtiden, som samtidig er en checkliste for planlægningen af vejen ud i fremtiden. Form og roller Workshops med en lille kreds af nøglemedarbejdere. Forberedelse igennem analyser af resultater fra fremtidsworkshop. Introduktion af innovationskonsulent med eksempler til inspiration. 2.4 Blue Ocean Strategy Formål Dette værktøj kan anvendes til at præcisere et fremtidigt scenarie med centrale konkurrenceparametre, der i en periode kan positionere virksomheden uden for konkurrence. Værdiskabelse Nye konkurrenceparametre synliggøres samtidig med, at eksisterende parametre begrænses, se figur 14. Form og roller Værktøjet introduceres af en innovationskonsulent med eksempler. Resultaterne skabes af nøglemedarbejdere gennem en workshop med forberedende aktiviteter.

22 Idéudvikling Figur 15. Idétavlen Brainstormsession til generering af specifikke idéer opnå Tema for brainstorm: Nyt koncept eller position/kendetegn fra fremtidsworkshop Idétavle: Opnå/undgå - kort-/langsigtet (spændingsfelt) nærmeste fremtid år +3 Hurtigt tempo: Kortfattet idéformulering på post-it eller whiteboard Mange idéer: Fortsæt til idéstrømmen er udtømt Fælles konsolidering: Gruppering af idéer undgå Idéscreening - matrix for relevans Figur 16. Find de bedste idéer høj bedste idéer mellem næstbedste idéer lav attraktivitet kompabilitet mellem næstbedste idéer lav Kompabilitet: Organisationens visioner, mål, ressourcer, image, behov, problemer, etc. Attraktivitet: Originalitet, simplicitet, elegance, let implementering, vanskelig kopiering, etc.

23 4 3. Værktøjer til understøtning af innovationsprocessen I denne fase behandles følgende: Hvad er de prioriterede, fremtidige konkurrenceparametre? Hvilket koncept er bærende for innovationsaktiviteterne? Hvilke konkrete idéer kan føre til succesfulde resultater? Kan der opstilles en bæredygtig business case? Har virksomheden de tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre processen? Hvordan ser organiseringen og innovationsteamet ud? Nedenfor er beskrevet en række værktøjer, som kan anvendes. 3.1 Idéudvikling Formål Idéudvikling skal føre til praktisk realisering af den ønskede fremtid. Idéudvikling er et nøgleområde, hvor fageksperter er vigtige medspillere. Værdiskabelse Den samlede mængde af idéer er grundlaget for konkrete innovationsaktiviteter. Værktøjet understøtter en struktureret, kreativ proces, hvor deltagerne supplerer og inspirerer hinanden, se figur 15. Form og roller Gennemføres som en brainstormsession, der bør styres af en innovationskonsulent. Virksomhedens nøglemedarbejdere spiller hovedrollen, evt. suppleret med eksterne eksperter. 3.2 Idéscreening Formål Første udvælgelse screening af idékataloget på baggrund af definerede kriterier, som afspejler de strategiske rammer og den ønskede fremtid. Værdiskabelse Screeningsprocessen er baggrund for en struktureret faglig og forretningsmæssig klassificering af idéer samt en åben dialog om idéernes bæredygtighed og realiserbarhed, se figur 16. Form og roller Screeningsmatricen udarbejdes af virksomhedens projektleder, evt. i samarbejde med en innovationskonsulent. Nøglemedarbejdere klassificerer idéerne, evt. sammen med eksperter.

24 Business case skabelon Figur 17. Beslutningsgrundlag Kundeværdier Fordele/signalværdi Unikke egenskaber Nøgle til succes: tilfredse kunder Markedspotentiale Nye idéer til nye produkter eller ydelser i nye kombinationer og markeder Gode idéer gør forskellen Forretningsudvikling Indtjeningspotentiale Investering/organisation Realistiske idéer og tidshorisont Grad af innovation Radikal/inkrementiel Teknologi/marked Nye produkter på nye måder GameMap for innovation Figur 18. Rammen for innovation Strategisk fokus, rammen for innovation udgangspunkt kreativitet - vurdering - innovation milepæle Navigation og barrierer i innovationsforløbet fremtidig position

25 4 3.3 Business case Formål En eller flere idéer viderebearbejdes til en Business case, som go/no-go beslutningspunkter for innovationsprojekter. Værdiskabelse Udarbejdelse af Business cases skaber en samlet forretningsmæssig, teknologisk og markedsmæssig vurdering af konceptet og de prioriterede bærende idéer, se figur 17. Form og roller Virksomhedens projektleder udarbejder Business case(s), evt. i samarbejde med innovationskonsulent og faglige eksperter. 3.4 GameMap for innovation Formål Som afrunding på aktiviteterne med definition af fremtiden, innovationsbehov og idéudviklingen kan udarbejdes en kommunikationsmodel, som viser et sammenfattende billede af opgaverne. Værdiskabelse Det fælles billede af innovationsprocessen skaber klarhed over mål, midler, barrierer og navigation samt motivation og medejerskab, se figur 18. Form og roller Projektlederen udarbejder en grafisk model med input fra projektdeltagerne. Modellen kan placeres i projektrum, i direktionslokaler, i kantinen, i mødelokaler og på kontorerne.

26 Forretningsudviklingsplan Figur 19. Udviklingsplan Struktur og indhold 1. Management summary - hvad er det unikke i forretningsidéen? 2. Produkter/services - særlige features, værdi for kunderne og indtjening? 3. Ledelsens team - nøglepositioner, ressourcer og særlige kompetencer? 4. Marked og konkurrence - størrelse af markedet og hvem er konkurrenter? 5. Marketing og salg - promovering af produkter/services og prisstrategi? 6. Forretningssystem og organisation - nøglepositioner og partnerskaber? 7. Implementeringsplan - kortsigtet implementering og 5-års udviklingsplan 8. Muligheder og risici - best og worst case scenarier på kort sigt og om 5 år? 9. Økonomi og financieringsplan - 5 års horisont og mindst 1 år efter - break even? Udviklingsprojektplan Figur 20. Projektplan Logical framework approach - få styr på projektet, dets målsætning og succes Udviklingsmål Hovedmål for udviklingsprojektet - hvordan de bliver realiseret og hvordan de bidrager til/indgår i en større sammenhæng. Antagelser Eksterne faktorer udenfor direkte kontrol af projektets ledelse, som er kritiske for projektets succes. Indikatorer De aftalte milepæle som anvendes til at måle fremskridt på vejen mod udviklingsmålene - kan være defineret igennem back casting proces. Verifikation Specifikation for indhentning og udnyttelse af information til måling af projektets succes.

27 4 4. Værktøjer til forretnings- og teknologiudvikling I denne fase behandles spørgsmålene: Hvilken rolle spiller innovationsprojektet for forretningsudvikling? Hvordan styres et usikkert innovationsprojekt med milepæle og beslutninger undervejs? Hvilke faser skal gennemløbes og hvilke personlige eller teamkompetencer skal i spil? Hvordan udnyttes forskningsbaseret viden, laboratoriefaciliteter, software, etc? Har virksomheden de tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre processen? Hvordan ser organiseringen og innovationsteamet ud? Nedenfor er beskrevet en række værktøjer, som kan anvendes til behandling af de nævnte spørgsmål. 4.1 Forretningsudviklingsplan Formål Mange innovationsaktiviteter er elementer i realiseringen af en (ny) forretningsudviklingsplan, og derfor er forretningsudviklingsplanen en vigtig ramme også for mere begrænsede Business Cases. Resultatskabelse Figur 19 viser en model for en forretningsudviklingsplan, der kan fungere som baggrund for initiering og opfølgning på specifikke innovationsaktiviteter. Form og rolle Forretningsudviklingsplanen udarbejdes af virksomhedens ledelse og projektleder. 4.2 Udviklingsprojektplan Formål Alle innovationsprojekter bør startes på baggrund af en projektplan. Her beskrives mål, eksterne faktorer, indikatorer på fremdrift og verifikation af resultater. Værdiskabelse Logical Framework Approach (figur 20) er en international anerkendt model til understøttelse af ovennævnte formål, og sikrer den løbende monitorering og navigation i projektet. Form og roller Virksomhedens projektleder udarbejder og anvender Logical Framework Approach til styring og kommunikation af fremdrift.

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere