Redegørelse for projektets status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for projektets status"

Transkript

1 Redegørelse for projektets status Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK marts 31. august Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet - Der redegøres for fremdriften i forhold til de aktiviteter og milepæle der arbejdes med og som eventuelt er beskrevet i ansøgningen. Eventuelle forsinkelser i gennemførelsen skal angives. Er der i tilsagnsbrevet betingelser om milepæle/aktiviteter skal disse beskrives med angivelse af opfyldelsen. Aktivitet/milepæl Startdato Nuværende status Der er indgået samarbejdsaftaler mellem CKT og alle demoprojekter om støttefunktioner og videnspredning Pr. 31. august er indgået samarbejdsaftaler mellem CKT og fire demoprojekter. I andet halvår blev indgået samarbejdsaftaler mellem CKT og Midtjysk Turisme (demo 4) samt Ringkøbing-Skjern kommune (demo 2). I første halvår blev indgået samarbejdsaftaler med VisitNordjylland (demo 3) og Naturturisme I/S (demo 1). CKT og demo 5 er i dialog om en samarbejdsaftale, som forventes indgået i næste periode. Der er etableret regionale og tværregionale netværk med deltagelse af i alt minimum 200 offentlige og private aktører. Udgangspunktet er en kerne af feriesteder, som CKT har indgået konkrete samarbejdsaftaler med. Pr. 31. august er der etableret regionale og tværregionale netværk med formel deltagelse af i alt 241 offentlige og private aktører. Udgangspunktet for det tværregionale netværk er 20 særlige feriesteder, hvoraf CKT pr. 31. august har indgået formelle samarbejdsaftaler med 16 feriesteder. Hvert demonstrationsprojekt er omdrejningspunkt for de regionale netværk. Hvert demonstrationsprojekt involverer minimum 50 virksomheder som deltagere i projektets aktiviteter Naturturisme I/S har i denne periode indgået yderligere 20 partnerskaber og samarbejdet fungerer foreløbig tilfredsstillende. Vi er dermed oppe på 50 partnerskaber. Destination Ringkøbing Fjord har som led i demo 2 indgået 15 partnerskabsaftaler og medvirket til udvikling af et værtskabskursus, hvor 100 personer fra mindst 50 virksomheder deltog i et kick-off. Desuden er besøgt ca. 30 virksomheder. VisitNordjylland har pt. indgået 1 Projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ), skal udover denne redegørelse indsende en opgørelse (med tal) vedrørende projektets opfyldelse af projektets selvdefinerede succeskriterier. Der bør anvendes et særskilt skema til denne afrapportering. Skemaet på følgende link kan med fordel benyttes: Skema til opstilling og afrapportering vedrørende succeskriterier 1

2 partnerskabsaftale med i alt 34 virksomheder i de tre områder. Målet nås med forventede 56 partnerskaber inden udgangen af september. Midtjysk Turisme har i henhold til ansøgningen for demoprojektet erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser involveret 37 virksomheder som deltagere i projektet som samarbejdspartner, partner eller deltagende virksomhed. Grundet forsinkelse i tilsagnet sammenholdt med projektets formål om, at lave koncepter, redskaber og analyser frem for kompetencegivende seminarer med stort deltage antal, er der endnu ikke involveret 50 virksomheder. Det vil dog løbende blive involveret flere virksomheder i takt med at koncepterne bliver testet rundt i regionen. Østdansk Turisme/demo 5 har i denne periode indgået formelle samarbejdsaftaler med 17 partnere, hvorved det samlede antal partnere nu er oppe på 20. I alt vurderes projektet dog at involvere en lang række øvrige deltagere. Hvert demonstrationsprojekt har udformet en handlingsplan for produkt- og kvalitetsudvikling af tilbud inden for deres respektive tema Naturturisme I/S har udformet en handlingsplan for et netværksforløb baseret på Company Dating arrangementer og gå-hjemmøder, hvor der produkt- og kvalitetsudvikles indenfor de respektive temaer. Handlingsplanen strækker sig frem til efteråret 2014 og har første kick-off Company Arrangement d. 19. september. Destination Ringkøbing Fjord har udarbejdet en plan for et vækstgruppeforløb hen over vinteren. Der er gennemført et udviklingsforløb for et værtskabskursus i foråret. Kurset blev gennemført i andet regi, men er evalueret af som led i demo 2 som baggrund for handlingsplanen. Vi har deltaget i en analyse af potentialet for krydstogtsturisme dels gennem økonomisk bidrag, dels ved at guide konsulenten til mulige udflugtsmål og ved at udarbejde forslag til udflugter for krydstogtsgæster. Som grundlag for handlingsplanen er gennemført en byvandring i hver af byerne Hvide Sande og Søndervig, hvor borgerne vurderede byernes udviklingsmuligheder se mere under punktet Information. Der er gennemført et oplevelsescheck i byerne, dels ved at konsulenterne har gået rundt i byern, dels ved at gennemføre interviews med turister på gaden. (Et foreløbigt resultat er vedlagt). 2

3 Byvandringen og oplevelseschecket sammen med virksomhedsbesøg udgør første del af SWOT analysen. Der er dannet en styregruppe, som skal agere som ambassadører for projektet (deltagerliste vedlagt). VisitNordjylland har indgået samarbejdsaftale med nationalpark Thy, Mols og Vadehavet og som grundlag herfor er udformet en handlingsplan for produkt- og kvalitetsudvikling af området. Ved Vadehavet har vi pr. 30. maj lavet en specifik plan for udviklingen i området i overensstemmelse til deres strategiske udviklingspunkter i Nationalparkplanen. Der er endnu ikke offentliggjort udbud på kompetenceforløbene på Mols og ved Vadehavet. Midtjysk Turisme har udformet en fælles handlingsplan for produktudviklingen som led i demo 4, hvortil projektets samarbejdspartnere biddrager med et eller flere elementer. Østdansk Turisme har udviklet en handlingsplan i form af et tilrettelagt vækstprogram for de deltagende virksomheder. Planen indeholder et læringsforløb, gruppeforløb og et individuelt forløb og hver deltagende virksomhed har defineret deres personlige mål for udviklingsindsatsen. Samarbejdspartnerne Østdansk Turisme og RUC har udarbejdet et målhierarki og har i fællesskab defineret succeskriterier for Vækstprogrammet. Der er foretaget baselinestudium i forhold til effektmåling omfattende alle demonstrationsprojekter og CKTs feriesteder CKT har indkøbt særkørsel fra VisitDenmark og Danmarks Statistik af baseline i form af overnatninger, omsætning, værditilvækst og beskæftigelse for udviklingsindsatsen. Der er afholdt mindst én landsdækkende konference Der er afholdt en landsdækkende kick-off konference i Sønderborg d. 14. marts med fokus på det tværregionale netværk af 20 særlige feriesteder og i et samarbejde mellem alle demoprojekter og CKT. Konferencen var åben for alle interesserede og nød stor tilslutning fra hele Danmark. CKT CKT har gennemført en analyse af Status for øvrige aktiviteter og milepæle Aktiviteten er forsinket. CKT har udformet undersøgelsesdesign og indhentet tre tilbud på gennemførelse af undersøgelsen. Selve Ikke 3

4 lokalbefolkningens aktuelle opbakning til kystturismen, og der er udviklet modeller for samarbejdet lokalt. undersøgelsen og herunder udviklingen af samarbejdsmodeller gennemføres i næste halvår. Erhvervsøkonomisk analyse med udvikling af bl.a. best cases, forretningsmodeller, samarbejdsaftaler og loyalitetsaftaler og værktøjer til virksomhedsudvikling er sat i udbud Der er gennemført et udbud af en erhvervsøkonomisk analyse, indeholdende kortlægning af best cases, samarbejdsmodeller mv. samt udvikling af redskaber for udvikling af kystturismevirksomheder. Udbudsmaterialet blev sendt til fem konsulenter og offentliggjort på Efter udbud er indgået aftale med konsulent om gennemførelse af gæsteanalyse af turisters tilfredshed. Efter offentligt EU-udbud blev indgået kontrakt med SFI Survey om gennemførelse af gæsteanalyse af turisters tilfredshed. Undersøgelsen blev igangsat 1. juli og løber frem til 31. oktober samt gentages næste år. Udbuddet omfattede gæsteanalyse i stederne inden for CKT s tværregionale netværk af feriesteder, og i nærværende periode blev afviklet face-to-face interview, yderligere online interview samt syv fokusgrupper. CKT har samarbejdet om udbuddet med VisitNordjylland samt Destination Lillebælt, som har finansieret udvidelse af undersøgelse til egne områder. Kvalitetspanel har inspiceret og givet første feedback til minimum 15 feriesteder (i ansøgning nævnt som kvalitetsanalyse totaloplevelser). Kvalitetspanelet har inspiceret og givet første feedback til alle 20 steder, der indgår i det tværregionale netværk af særlige feriesteder. Pr. 31. august er givet skriftlig feedback til seks feriesteder. Hovedrapport med resultater offentliggøres primo oktober. Kvalitetsanalyse af kystdestinationers arbejde med visuel identitet og planlægning er sat i udbud Analysen / metodeudviklingen er udskudt til næste periode for at blive baseret på resultater af sommerens gæsteanalyser, som afdækker turisters oplevelse af destinationers visuelle identitet og planlægning. Ikke Kvalitetsanalyse / delydelser gennemført af eksternt bureau Der er gennemført i alt 743 inspektioner med ekstern bistand som led i anonym inspicering af de 20 særlige feriesteder i løbet af hele sommeren. Undersøgelsen blev indledt som pilot-test i Skagen (135 inspektioner), hvorefter en model for inspektionerne blev udbredt til de øvrige 19 steder (609 inspektioner). Rapport med identifikation af gaps under udarbejdelse. Afdækning af potentialet for krydstogtturisme i kystturismen CKT har analyseret muligheder og barrierer for at få internationale krydstogtselskaber til at investere i danske små havne med Hvide Sande som case. Der er udgivet en rapport med 4

5 perspektiver for alle små-havne i kystturismen. Aktiviteten er en del af indsatsen for at afdække muligheder for at tiltrække private investorer til kystturismen (milepæl i 4. periode). Processtøtte til udarbejdelse af lokale masterplaner CKT har iværksat udarbejdelse af turisme- og potentialeplan for Sønderborg som særligt feriested. Dybdegående kvalitative analyser af feriesteder Der er gennemført kvalitativ analyse af samarbejde på Fanø om turismeudviklingen (gennemført ved hjælp af konsulentbistand fra Terry Stevens). Endvidere er gennemført (men ikke offentliggjort) kvalitativ analyse af Møns grundlag og historik for fremtidig turismeudvikling.. International god praksis Der er udarbejdet et koncept med bistand fra turismeekspert Terry Stevens for studietur til Sydengland mhp. bredt at formidle god praksis og inspiration for samarbejdsmodeller offentligt og privat i kystturismen. Der er inviteret åbent til deltagelse i studieturen, som afvikles i næste periode. Etablering af Advisory Board CKT har etableret et advisory board for projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme med deltagelse af bl.a. arbejdsmarkedets parter. Første møde i boardet blev afholdt d. 28. august. Demo1. Naturturisme I/S Der er udarbejdet 20 salgbare oplevelsespakker samt yderligere fem oplevelsesprodukter med maritime oplevelser er udviklet og gjort salgbare Naturturisme I/S har i foråret skabt en fysisk og webbaseret Produktguide et værktøj til at kombinere maritime oplevelser med overnatning. I den forbindelse er der skabt 31 oplevelsesprodukter. De er hver især udarbejdet således, at de kan kobles med en overnatning og dermed blive en maritim oplevelse med overnatning. Vi har i perioden afholdt møder med såvel overnatningserhverv som aktivitetsudbydere bredt, for at fortælle om og få skabt en forståelse for, hvordan Produktguiden skal bruges som værktøj til at skabe oplevelser med overnatning. Yderligere 15 faste oplevelsespakker er udviklet og de sidste 5, i forhold til milepælene, er på vej ind. En af grundene til at pakkerne ikke er i overtal, er udfordringer med krav om Rejsegaranti (medlemskab af Rejsegarantifonden) hvis du sælger og fakturerer en pakke samlet. Der er udarbejdet profil af dykkersegmentet, og netværk blandt målgruppen er etableret Der er i samarbejde med Middelfart Turistbureau afholdt møder med dykkerfaglig konsulent, med henblik på at lave en dykkerfaglig profil, samt lavet fotos fra dykkerspots i Lillebælt samt afholdt milestonemøde for dykkerpartnere d. 29. august. Der bliver nu udarbejdet minifilm fra dykkerspots i Lillebælt og Øhavet. Der er etableret Der er blevet etableret en arbejdsgruppe med 5

6 netværkssamarbejde mellem Lillebælt, DSØ og Sønderborg Fjord Der er gennemført dataindsamling og konceptudvikling via DSØ Mobilapplikation Demo 2. Destination Ringkøbing Fjord Kontrakt indgået med konsulent Faaborg og Svendborg Havn som tovholdere. Fokus er på at få skabt en forankring for etablering af et koncept omkring Lystsejlernes gyldne rute. Der er i uge 34 udsendt et skriv til arbejdsgruppen om det fremtidige arbejde, og der registreres en positiv stemning og opbakning til projektet. Projektet er godt i gang med opbygning af en database, som skal danne grundlag for den kommende mobilapplikation. I samarbejde med et bredt spektrum af aktører, og på basis af lokalitetsbesigtigelser, er indholdet i GISdatabase blevet udbygget med yderligere points of interest. Ydermere, og i parløb med kommunernes GIS medarbejdere, er teknisk udvikling igangsat, der kan sikre en fremtidig dynamisk opdatering af databasens (og dermed også App ens) indhold. Parallelt med ovennævnte er opbygningen af en billeddatabase iværksat, som skal danne basis for at app ens brugere kan danne sig et visuelt indtryk af øhavets friluftsfaciliteter og lokaliteter. Den tekniske udvikling af friluftsapplikationen er blevet sendt i udbud. Der blev underskrevet kontrakt den 5.6. med Dansk Bygningarv som Lead partner. De øvrige partnere i konsortiet er Manto A/S, 3Part A/S og Absolut Landskab.(kontrakt er tidligere afleveret sammen med dokumentation for udbudsprocessen) Kommunikationsplan udarbejdet Første udgave af en dynamisk kommunikationsplan er udarbejdet (vedlagt) Første SWOT gennemført Første SWOT er gennemført på basis af byvandringer, oplevelsescheck og virksomhedsbesøg. Analysen revideres og opdateres løbende som projektet skrider frem.(vedlagt) Mindst ti samarbejdsaftaler indgået om udvikling af turismen Demo 3. VisitNordjylland Diagnose udarbejdet for serviceudbud og kvalitet på baggrund af målgruppeanalyse og efterspørgselsanalyse Der er indgået 15 partnerskaber om udvikling af turismen. VisitNordjylland har med bistand fra Epinion foretaget en målgruppe- og efterspørgselsanalyse for de tre områder/nationalparker, der deltager i projektet. Der er gennemført interview med personer fordelt på Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Holland. Undersøgelsen offentligøres i uge 37 og indgår som grundlag for udarbejdelse af en diagnose for serviceudbud og kvalitet i næste periode. Kompetenceforløb i Thy er sat i udbud VisitNordjylland har pr.12/8 offentliggjort udbud på kompetenceforløbet i Thy på egen hjemmeside. Indsatsen bygger på en kompetence- og udfordringsafklaring ved samtlige 26 partnere i Thy. Kompetenceforløbet 6

7 Demo 4. Midtjysk Turisme Anbefalinger og resultater fra indledende analyse er bearbejdet og videreformidlet i samarbejde med CKT tjener som skabelon for det kommende forløb på Mols, som blev præsenteret for erhvervet på et møde d. 27. august. Resultaterne fra den indledende deskresearch og analyse blev offentliggjort i Midtjysk Turismes nyhedsbrev og på Midtjysk Turismes hjemmeside den Der er 113 individuelle besøgende, der har været inde på nyheden. Det er repræsentanter fra hele landet men dog hovedsageligt er det læsere fra Region Midtjylland. Ligeledes er resultaterne blevet offentliggjort på hjemmesiden for Oplevelsesbaseret Kystturismes hjemmeside samme dag. Projektets partnere og samarbejdspartnere har alle modtaget resultaterne og har videreformidlet dem i deres respektive netværk og på hjemmesider.. Endelig er resultaterne blevet præsenteret ved fællesmøde hos Region Midtjylland den 7. juni samt igen den Der vil løbende blive udsendt 4 artikler med fokus områder fra den indledende rapport. Der er indgået aftale med relevante konsulenter og aktører til udvikling af koncepter Der er blevet tilknyttet 5 partnere til projektet, nemlig; FOOD, Navigators, VIFU, Madkulturen, Ringkøbing Skjern Erhvervsråd. Aftalerne vedhæftes. Der er lavet konsulent aftaler med: Insikt, I-factor, Aalborg Universitet, og Konvers i henhold til gældende udbudsregler. Aftalerne vedhæftes afrapporteringen. Der ud over er følgende samarbejdspartnere blevet tilknyttet: Aalborg Universitet, Varde Erhvervs og Turistråd, Visit Aarhus, Visit Denmark, Struer Egnens Turistforening, Danmarks Fiskehandlere, Spøttrup Borgmuseum, Insikt, Konvers, Holstebro Erhverv og Turisme, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter. Samarbejdspartnerne biddrager i forhold til vidensdeling eller test. Aftalerne vil blive vedhæftet næste afrapportering Der er udviklet minimum fem koncepter for sammenkædede tilbud med udgangspunkt i værdikæder fra jord til bord Midtjysk har i samarbejde med ovenstående partnere udviklede overordnede ideer og forretningsplaner for 5 koncepter for værdikæder fra jord til bord. Koncepterne er på indeværende tidspunkt ikke endeligt, vi har alle de generelle konceptbeskrivelser på plads men er i den praktisk afprøvnings og tilpasningsfase. Der vil senere være en mere fokus på skriftlighed og opsamling af koncepterne i et samlet værk.. Eventmanual med forslag til aktiviteter og organisering er udviklet Der er blevet udviklet en foreløbig event manual med forslag til aktiviteter og organisering. Flere af ideerne vil blive testet i forbindelse med afviklingen af henholdsvis Food Festival og 7

8 Demo 4. Østdansk turisme Samarbejdsaftale mellem hovedpartner Østdansk Turisme og RUC er indgået Østersugen. Eventmanualen vil i sin endelige udformning indeholde et afsnit med fokus på eventberedskab: hvad og hvem skal man kontakte og tænke ind, når man vil afvikle en event, hvor smagsoplevelser er involveret. Del 2 hvordan tænker man mersalg ind for andre brancher, når man allerede har en event som pejlemærke. Aftalen er indgået. Screening af virksomheder er Screening har fundet sted og virksomhederne har modtaget samarbejdsaftalen. Kick-off møder for yderligere 3 udviklingsgrupper er afholdt Et fælles kick-off møde er blevet afholdt den undervisningsgang har fundet sted for alle virksomheder 1. undervisning i innovation har fundet sted under kick-off den med flere deltagere end forventet Gruppe 1 Højskolecamping har fået en projektleder (udbud) og har udviklet og testet nye produkter hen over sommeren Udbud har fundet sted. Konsulenten til gruppen er valgt. Konsulentkontrakt er under udarbejdelse. Gruppe 2 Koldkrigshistorie er blevet etableret og har afholdt 3 fælles møder/aktiviteter/worksh ops og identificeret fælles behov og muligheder Gruppe 3 Slotte og Herregårde er blevet etableret og har afholdt 2 fælles møder/aktiviteter/worksh ops og identificeret fælles behov og muligheder Virksomhederne, der skulle tilknyttes gruppen, viste sig ikke at have ressourcer til at være med i projektet. De afholder i næste periode et afsluttende møder og erstattes herefter med en ny gruppe virksomheder med et andet tema, defineret ud fra virksomhedernes behov: Branding og pakketering, inklusiv storytelling, klargøring til markedsføring og skabe tilbud/pakker som afspejler virksomhedens identitet og strategi. Der er både kommercielle og private kulturaktører i gruppen, som har vægt på at udvikle samarbejdet i værdikæden. Gruppens udviklingsforløb er lagt hen over efteråret/vinter af hensyn til sæsonen. Enkelte slotte og herregårde er med i projektet. Dog har disse ikke ønsket at være i en gruppe for sig selv, fordi de allerede mødes i andre fora. Gruppen er blevet etableret ud fra virksomhedernes behov (identificeret i interviews). Gruppens tema er nu: Nye markeder, inklusiv internationalisering, produktudvikling og samarbejde med transportfirmaer, incoming bureauer, mm. for at gøre det nemt for nye målgrupper at vælge ens produkt og virksomhed denne gruppe er sat 8

9 Gruppe 4 RUC wildcard er blevet etableret Gruppe 5 Wildcard er blevet etableret sammen af større aktører, både kommercielle og privat ejede fra hele Region Sjælland. Denne gruppe er blevet etableret pga. et meget stort lokalt engagement og interesse fra en destination i Region Sjælland. Gruppens tema er: Destinationsudvikling af Karrebæksminde med fokus på kulturarven som fiskerleje og den omliggende natur Der er ikke blevet etableret en 5. gruppe, idet det er valgt i stedet at øge antallet af deltagere og ressourcerne i forhold til de øvrige fire grupper. Ikke gennemf ørt b) Afvigelser fra det ansøgte og oprindeligt planlagte - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte og godkendte projekt beskrives, herunder konsekvenser for det godkendte projektbudget. Ved budgetændringer, herunder i halvårsbudgetterne, sendes der skriftlig anmodning til Erhvervsstyrelsen om godkendelse af ændringerne. I alt har projektet brugt kr. i støtteberettigede udgifter pr. 31. august. Dette er noget mindre end budgettet på kr. Det er vurderingen, at de manglende udgifter bliver afholdt i 3. periode, da flere af projektets omkostningskrævende aktiviteter først er kommet i fuld drift ved slutningen af anden periode. Vedr. Naturturisme/Demo 1. Der er god fremdrift i projektet og de enkelte milepæle for afrapporteringsperioden er stort set opfyldt. Projektet har opnået konkrete resultater bl.a. med sin Produktguide der er skabt som middel til at opnå målsætningerne om flere og bedre oplevelsesprodukter og oplevelsespakker. Der er i den pågældende periode blevet informeret internt som eksternt om udviklingen via bl.a. pressemeddelelse og direkte informationer til CKT. Der er dog nogen forsinkelse på udgifter til eksterne konsulenter, grundet 1) Udvikling af oplevelsesprodukter og Produktguiden som værktøj til primært overnatningsvirksomheder, 2) Sommerferie i erhvervet og bearbejdning af erfaringer, 3) tilrettelæggelse af forløb på baggrund af de indkomne erfaringer og 4) en ny projektleder hos Naturturisme I/S. Værditilvækstforløb er planlagt og tilrettelagt for det næste halve år, hvor konkrete tiltag som gå-hjem-møder, Company Dating og Mentor- forløb samt nyudgivelse af Produktguiden vil blive afviklet. Vedr. Østdansk Turisme/ Demo 5: En skriftlig præcisering af projektbeskrivelsen er vedlagt. Et revideret budget er udarbejdet og ligeledes vedlagt. Flytning af kr. fra konto 1260 til 1240: Der har været en fejl i det oprindelige budget, hvor de deltagende partners medfinansiering blev medregnet i eksterne konsulentydelser. Siden de nu er partnere i projektet, indgår deres timer under projektarbejde faktiske udgifter. Flytning af ,66 kr. fra konto 1270 til 1220: Der bliver færre revisionsomkostninger til det enkelte demoprojekt. Disse flyttes til administration, siden der forventes større administrationsbehov ifm. afrapportering af medfinansieringen fra de 26 partnere. c) Informations- og pr-foranstaltninger - Der redegøres for, om informations- og pr-foranstaltningerne under projektet er gennemført som beskrevet i forbindelse med ansøgningen. Projektet har gennemført information og PR aktiviteter som beskrevet i ansøgningen. Følgende aktiviteter 9

10 er gennemført i den aktuelle periode: CKT har i denne periode udsendt seks nyhedsbreve samt fire pressemeddelelser om projektets aktiviteter og delresultater. Endvidere er offentliggjort tre rapporter (investoranalyse Krydstogt, kvalitativ analyse Fanø samt første resultater gæsteanalyser). Der er jf. milepælene afholdt en større, åben konference d. 14. marts, som informerede om aktiviteterne i projektet. Der var 75 eksterne deltagere. CKT har jævnligt opdateret og forbedret hjemmesiden med historier om projektets resultater og aktiviteter samt udbud. I perioden var der 929 besøg på hjemmesiden. Derudover er opnået godt 2000 besøg på hjemmesiden hvor resultater af aktiviteterne ligeledes formidles. CKT har derudover løbende bidraget på lokale, regionale og landsdækkende møder med oplæg om projektets resultater. Demonstrationsprojekt 1, Naturturisme I/S Der er i den pågældende projektperiode blevet indarbejdet en informations- og PR-plan for efterårets netværksforløb. En plan der tager højde for kommunikationsstrategien for Oplevelsesbaseret Kystturisme. Demonstrationsprojekt 2, Destination Ringkøbing Fjord Projektet har bidraget med et oplæg om aktiviteterne for Destination Ringkøbing Fjords bestyrelse den Projektet har endvidere deltaget i udvikling af et værtskabskursus for destinationens frontpersonale med et oplæg på kick-off mødet for værtskabskurset med ca. 100 deltagere. Der har været afholdt møder med væsentlige interessenter, herunder Bent Graakjær om Madland Vest i februar og med Kenneth Mikkelsen, Erhvervscenteret, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd i april. Endvidere fører projektet dialog med journalist Poul Osmundsen, Dagbladet, om artikelserie om projekterne. Efterfølgende deltog Poul Osmundsen i byvandringerne i Hvide Sande og Søndervig. Det resulterede i et dobbeltopslag i Ringkøbing-Skjern Dagblad for hver af byerne, samt en leder om kystturismens potentiale. Desuden er der udarbejdelse to 4-siders foldere, som er vedlagt: o En om selve projektet og o En om vækstgrupperne Hjemmesiden og er løbende opdateret. Projektet er løbende præsenteret for potentielle partnere ved personlig fremmøde på virksomhederne. Demonstrationsprojekt 3, VisitNordjylland: Vi har pr. 7/8 udsendt nyhedsbrev til erhvervet, hvori vi henviser og opfordrer til at følge CKT s hjemmeside, og henviser til de første analyser i projektet. I Thy har vi pr. 3/7 udsendt et nyhedsbrev, som orienterer erhvervet om fremdrift i projektet. Dette bliver først udsendt, når tovholder på Mols og ved Vadehavet har etableret det endelige netværk. Demonstrationsprojekt 4, Midtjysk Turisme 10

11 Projektets fremgang, resultater og eksistens er løbende blevet formidlet gennem flere kommunikationskanaler, herunder nyhedsbreve ved Midtjysk Turisme, Center for Kystturisme, presseomtaler i diverse lokale aviser og på landsdækkende TV, informationsmøder. I perioden den 1. marts 30.august er følgende gennemført: Omtale i turistnyt Udenlandske turister elsker danske smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Udenlandske turister elsker danske smagsoplevelser, Navigators hjemmeside Omtale af projekt i Destinations Djurslands Nyhedsbrev Foodies First mover på smagsoplevelser Blog hvor projektet bliver omtalt Turisterne elsker smagsoplevelser Oplevelsesbaseret Kystturismes hjemmeside Udenlandske turister elsker danske smagsoplevelser, Oplevelsernes Academy Ny stærk partnerkreds Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Elevsamarbejde giver output, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Stærk på Smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Lokal mad skal frem i lyset Oplevelsesbaseret kystturismes hjemmeside Smagsoplevelser skal drive vækst Oplevelsesbaseret kystturismes hjemmeside Stærk på smagsoplevelser Navigators hjemmeside Sansefestival får skærpet profil, Lemvig Folkeblad (Midtjysk Turisme omtalt som del af arbejdsgruppe, det var med test at Story Telling redskaber.) Dagbladet Holstebro, Samtalekøkken med markante køkkenskrivere Dagbladet Holstebro, Sansefestival får skærpet profil Folkebladet Lemvig, Sansefestival får skærpet profil Samtale køkken med markante køkkenskrivere Nemt overblik over Smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Nemt overblik over smagsoplevelser Oplevelsesbaseret kystturismes hjemmeside Turister skal opdage kystens smagsoplevelser, I-factors hjemmeside Fokus på smagsoplevelser, Fokus på turisterne blog af Helle Heiselberg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser er sponsor på programmet Nordic Cookery, der har fokus på at vise danske smagsoplevelser og vil potentielt blive vist til 80 mio seere. Projektet vil bruge programmet som led i udviklingen af storytelling håndbogen, da TV-mediet bliver brugt som storytelling redskab. Programmet har givet en del mediedækning Struer Dagblad har gentagne artikler med fokus på BBC program Lemvig Folkeblad 80 millioner retter blikket mod Struer Lemvig Folkeblad Lokal mad på den lokale tallerken Lemvig Folkeblad Vestjysk mad til 80 millioner tv-seere Nemt overblik over smagsoplevelser, Omtale på Navigators hjemmeside Nemt overblik over smagsoplevelser Omtale på Madlandet i Vests hjemmeside Indslag på Dr-Nyheder klokken

12 Indslag på Tvmidtvest Kokkeskolen på Torvet, Fisker Bladet Internationalt Tv sætter fokus på smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Stor succes for Bjarnes Fisk (test af koncept) Lokal Avisen Lemvig Projektet Smagsoplevelser tester koncepter på Food Festival, Midtjysk Turisme Nyhedsbrev og hjemmeside Projektet er løbende i perioden blevet præsenteret for interessenter Demonstrationsprojekt 5, Østdansk Turisme Projektet har arbejdet meget målrettet med kommunikationen med virksomheder mhp. etablering af partnerskaber. Kommunikation er indarbejdet i samarbejdsaftalen med virksomhederne. Østdansk Turisme har omtalt projektet i nyhedsbrev før og efter kick-off mødet den Projektet bliver endvidere løbende omtalt på oplevelsesbaseret-kystturisme.dk samt på Østdansk Turismes B2B portal. d) For projekter der gennemføres i partnerskab - Der redegøres for, om partnerskabet fungerer som forventet, herunder om der er ændringer i partnerskabskredsen og i samarbejdsrelationerne. Ændring i sammensætningen af et projekts partnere skal meddeles styrelsen. I forbindelse med indsendelse af perioderegnskaber skal der indsendes partnerskabserklæring for eventuelt nye partnere i projektet. De findes her: Blanketter til partnerskabserklæring Erklæringerne indsendes i scannet form. - Samtidig indsendes en opdateret oversigt over projektets partnere med oplysning om CVR-numre og navne via projektrapporteringsværktøjet. Projektrapporteringsværktøjet findes her: Brugernavn og kodeord er fremsendt til den projektansvarlige. Partnerskabet mellem Videncenter for Kystturisme, Region Midtjylland og de fem leadpartnere fungerer efter hensigten. Der er løbende dialog, og i perioden har der været afholdt to styregruppemøder, hvor partnerne udveksler viden og koordinerer projektet. Mht. antallet af deltagere af privat og offentlig karakter, der involveres i projektet, henvises til oversigten over projektets partnere. Midtjysk turisme/demo 5: Demoprojektets partnerskaber er endeligt. Der er indgået flere forpligtende samarbejdsaftaler og der holdes fortsat møder med henblik på at udvide samarbejdspartnere. Nye partnere i nærværende periode er VIFU, Navigators, Erhvervscentret Ringkøbing Fjord, Madkulturen. Østdansk turisme/demo 5. En opdateret oversigt over partnere er indsendt. Der er indgået samarbejdsaftaler med RUC og med pt. 17 virksomheder i denne periode (tidligere indsendt 3 partnerskabserklæringer). e) Øvrige forhold af relevans for projektets status - Her beskrives eventuelle andre forhold, som vurderes relevante, f.eks. forhold, som der er knyttet særlige vilkår til i tilsagnsbrevet. Bemærk, at der for projekter med statsstøtte typisk er særlige krav til 12

13 afrapportering eller til tilsagnsmodtagers varetagelse af, at statsstøttereglerne overholdes. Har projektet selvdefinerede succeskriterier 2, da er der her yderligere mulighed for at knytte nogle skriftlige (kvalitative) bemærkninger til den fremsendte skematiske (kvantitative) afrapportering. Alle delprojekter er opmærksomme på betingelser i tilsagnet for statsstøtte. Der indsamles de minimis erklæringer, hvor dette er relevant, og foretages dokumentation i forhold til gruppefritagelse samt de øvrige statsstøtteregler i tilsagnet. f) Ved projektregnskab (afsluttende regnskab) - Ved siden af den almindelige statusrapportering for punkt a, b, c, d og e laves en særskilt projektrapport, som beskriver og vurderer udviklingen af projektforløbet og opfyldelsen af projektets resultatmål, samt redegør for, hvilke tiltag der har været gennemført for at opnå forankring af erfaringer og resultater. - Den afsluttende rapport bør som minimum besvare følgende: I hvilket omfang er alle hovedaktiviteter gennemført? I hvilket omfang er alle milepæle nået? Hvilke konkrete resultater har projektet opnået, og hvordan står disse i forhold til projektets opstillede resultatmål? Hvordan er projektets resultater målt? Hvilke konkrete tiltag er gennemført for at sikre projektets forankring (erfaringer og resultater)? Hvilke konkrete tiltag er gennemført for at informere om projektet i offentligheden? Hvordan har gennemførelsen af projektet gjort en forskel? Bemærk; at denne særskilte projektrapport skal vedhæftes sammen med eventuel øvrig relevant information om projektet ved indsendelsen af det afsluttende projektregnskab. Beskriv evt. kort i feltet nedenfor, hvad der er vedhæftet. Ikke aktuelt for anden halvårsrapportering. g) Forslag til forbedringer/ erfaringer med administration af projektet - Her skrives eventuelle forbedringsforslag, gode råd eller erfaringer, som du har gjort dig ved gennemførelse af projektet, og som du ønsker at videregive. Ingen kommentarer 2 Kun projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ). *Statusrapportskabelon revideret

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser:

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold:

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold: Afsluttende Projektrapport RETHINK Kulturturisme Indhold: 1. Baggrund 2 2. Overordnede målsætninger 3 3. Målgruppe. 4 4. Hovedaktiviteter.... 4 4.1 Opstartskonference. 6 4.2 Netværksseminarer.. 6 4.3 Masterclass

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Evaluering af resultater og effekter af udviklingsprojekt gennemført af Bornholms Regionskommune i 2011-2013.

Læs mere

Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004

Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004 Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004 Kort resumé Løsningsmodellen for konsortiet bag videncenteret tager udgangspunkt i en meget

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt

Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt Rapporten er udarbejdet for Fonden Østdank Turisme og Ostsee-Holstein Tourismus e.v. Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt DAMVAD A/S Badstuestræde

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere