Redegørelse for projektets status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for projektets status"

Transkript

1 Redegørelse for projektets status Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK marts 31. august Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet - Der redegøres for fremdriften i forhold til de aktiviteter og milepæle der arbejdes med og som eventuelt er beskrevet i ansøgningen. Eventuelle forsinkelser i gennemførelsen skal angives. Er der i tilsagnsbrevet betingelser om milepæle/aktiviteter skal disse beskrives med angivelse af opfyldelsen. Aktivitet/milepæl Startdato Nuværende status Der er indgået samarbejdsaftaler mellem CKT og alle demoprojekter om støttefunktioner og videnspredning Pr. 31. august er indgået samarbejdsaftaler mellem CKT og fire demoprojekter. I andet halvår blev indgået samarbejdsaftaler mellem CKT og Midtjysk Turisme (demo 4) samt Ringkøbing-Skjern kommune (demo 2). I første halvår blev indgået samarbejdsaftaler med VisitNordjylland (demo 3) og Naturturisme I/S (demo 1). CKT og demo 5 er i dialog om en samarbejdsaftale, som forventes indgået i næste periode. Der er etableret regionale og tværregionale netværk med deltagelse af i alt minimum 200 offentlige og private aktører. Udgangspunktet er en kerne af feriesteder, som CKT har indgået konkrete samarbejdsaftaler med. Pr. 31. august er der etableret regionale og tværregionale netværk med formel deltagelse af i alt 241 offentlige og private aktører. Udgangspunktet for det tværregionale netværk er 20 særlige feriesteder, hvoraf CKT pr. 31. august har indgået formelle samarbejdsaftaler med 16 feriesteder. Hvert demonstrationsprojekt er omdrejningspunkt for de regionale netværk. Hvert demonstrationsprojekt involverer minimum 50 virksomheder som deltagere i projektets aktiviteter Naturturisme I/S har i denne periode indgået yderligere 20 partnerskaber og samarbejdet fungerer foreløbig tilfredsstillende. Vi er dermed oppe på 50 partnerskaber. Destination Ringkøbing Fjord har som led i demo 2 indgået 15 partnerskabsaftaler og medvirket til udvikling af et værtskabskursus, hvor 100 personer fra mindst 50 virksomheder deltog i et kick-off. Desuden er besøgt ca. 30 virksomheder. VisitNordjylland har pt. indgået 1 Projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ), skal udover denne redegørelse indsende en opgørelse (med tal) vedrørende projektets opfyldelse af projektets selvdefinerede succeskriterier. Der bør anvendes et særskilt skema til denne afrapportering. Skemaet på følgende link kan med fordel benyttes: Skema til opstilling og afrapportering vedrørende succeskriterier 1

2 partnerskabsaftale med i alt 34 virksomheder i de tre områder. Målet nås med forventede 56 partnerskaber inden udgangen af september. Midtjysk Turisme har i henhold til ansøgningen for demoprojektet erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser involveret 37 virksomheder som deltagere i projektet som samarbejdspartner, partner eller deltagende virksomhed. Grundet forsinkelse i tilsagnet sammenholdt med projektets formål om, at lave koncepter, redskaber og analyser frem for kompetencegivende seminarer med stort deltage antal, er der endnu ikke involveret 50 virksomheder. Det vil dog løbende blive involveret flere virksomheder i takt med at koncepterne bliver testet rundt i regionen. Østdansk Turisme/demo 5 har i denne periode indgået formelle samarbejdsaftaler med 17 partnere, hvorved det samlede antal partnere nu er oppe på 20. I alt vurderes projektet dog at involvere en lang række øvrige deltagere. Hvert demonstrationsprojekt har udformet en handlingsplan for produkt- og kvalitetsudvikling af tilbud inden for deres respektive tema Naturturisme I/S har udformet en handlingsplan for et netværksforløb baseret på Company Dating arrangementer og gå-hjemmøder, hvor der produkt- og kvalitetsudvikles indenfor de respektive temaer. Handlingsplanen strækker sig frem til efteråret 2014 og har første kick-off Company Arrangement d. 19. september. Destination Ringkøbing Fjord har udarbejdet en plan for et vækstgruppeforløb hen over vinteren. Der er gennemført et udviklingsforløb for et værtskabskursus i foråret. Kurset blev gennemført i andet regi, men er evalueret af som led i demo 2 som baggrund for handlingsplanen. Vi har deltaget i en analyse af potentialet for krydstogtsturisme dels gennem økonomisk bidrag, dels ved at guide konsulenten til mulige udflugtsmål og ved at udarbejde forslag til udflugter for krydstogtsgæster. Som grundlag for handlingsplanen er gennemført en byvandring i hver af byerne Hvide Sande og Søndervig, hvor borgerne vurderede byernes udviklingsmuligheder se mere under punktet Information. Der er gennemført et oplevelsescheck i byerne, dels ved at konsulenterne har gået rundt i byern, dels ved at gennemføre interviews med turister på gaden. (Et foreløbigt resultat er vedlagt). 2

3 Byvandringen og oplevelseschecket sammen med virksomhedsbesøg udgør første del af SWOT analysen. Der er dannet en styregruppe, som skal agere som ambassadører for projektet (deltagerliste vedlagt). VisitNordjylland har indgået samarbejdsaftale med nationalpark Thy, Mols og Vadehavet og som grundlag herfor er udformet en handlingsplan for produkt- og kvalitetsudvikling af området. Ved Vadehavet har vi pr. 30. maj lavet en specifik plan for udviklingen i området i overensstemmelse til deres strategiske udviklingspunkter i Nationalparkplanen. Der er endnu ikke offentliggjort udbud på kompetenceforløbene på Mols og ved Vadehavet. Midtjysk Turisme har udformet en fælles handlingsplan for produktudviklingen som led i demo 4, hvortil projektets samarbejdspartnere biddrager med et eller flere elementer. Østdansk Turisme har udviklet en handlingsplan i form af et tilrettelagt vækstprogram for de deltagende virksomheder. Planen indeholder et læringsforløb, gruppeforløb og et individuelt forløb og hver deltagende virksomhed har defineret deres personlige mål for udviklingsindsatsen. Samarbejdspartnerne Østdansk Turisme og RUC har udarbejdet et målhierarki og har i fællesskab defineret succeskriterier for Vækstprogrammet. Der er foretaget baselinestudium i forhold til effektmåling omfattende alle demonstrationsprojekter og CKTs feriesteder CKT har indkøbt særkørsel fra VisitDenmark og Danmarks Statistik af baseline i form af overnatninger, omsætning, værditilvækst og beskæftigelse for udviklingsindsatsen. Der er afholdt mindst én landsdækkende konference Der er afholdt en landsdækkende kick-off konference i Sønderborg d. 14. marts med fokus på det tværregionale netværk af 20 særlige feriesteder og i et samarbejde mellem alle demoprojekter og CKT. Konferencen var åben for alle interesserede og nød stor tilslutning fra hele Danmark. CKT CKT har gennemført en analyse af Status for øvrige aktiviteter og milepæle Aktiviteten er forsinket. CKT har udformet undersøgelsesdesign og indhentet tre tilbud på gennemførelse af undersøgelsen. Selve Ikke 3

4 lokalbefolkningens aktuelle opbakning til kystturismen, og der er udviklet modeller for samarbejdet lokalt. undersøgelsen og herunder udviklingen af samarbejdsmodeller gennemføres i næste halvår. Erhvervsøkonomisk analyse med udvikling af bl.a. best cases, forretningsmodeller, samarbejdsaftaler og loyalitetsaftaler og værktøjer til virksomhedsudvikling er sat i udbud Der er gennemført et udbud af en erhvervsøkonomisk analyse, indeholdende kortlægning af best cases, samarbejdsmodeller mv. samt udvikling af redskaber for udvikling af kystturismevirksomheder. Udbudsmaterialet blev sendt til fem konsulenter og offentliggjort på Efter udbud er indgået aftale med konsulent om gennemførelse af gæsteanalyse af turisters tilfredshed. Efter offentligt EU-udbud blev indgået kontrakt med SFI Survey om gennemførelse af gæsteanalyse af turisters tilfredshed. Undersøgelsen blev igangsat 1. juli og løber frem til 31. oktober samt gentages næste år. Udbuddet omfattede gæsteanalyse i stederne inden for CKT s tværregionale netværk af feriesteder, og i nærværende periode blev afviklet face-to-face interview, yderligere online interview samt syv fokusgrupper. CKT har samarbejdet om udbuddet med VisitNordjylland samt Destination Lillebælt, som har finansieret udvidelse af undersøgelse til egne områder. Kvalitetspanel har inspiceret og givet første feedback til minimum 15 feriesteder (i ansøgning nævnt som kvalitetsanalyse totaloplevelser). Kvalitetspanelet har inspiceret og givet første feedback til alle 20 steder, der indgår i det tværregionale netværk af særlige feriesteder. Pr. 31. august er givet skriftlig feedback til seks feriesteder. Hovedrapport med resultater offentliggøres primo oktober. Kvalitetsanalyse af kystdestinationers arbejde med visuel identitet og planlægning er sat i udbud Analysen / metodeudviklingen er udskudt til næste periode for at blive baseret på resultater af sommerens gæsteanalyser, som afdækker turisters oplevelse af destinationers visuelle identitet og planlægning. Ikke Kvalitetsanalyse / delydelser gennemført af eksternt bureau Der er gennemført i alt 743 inspektioner med ekstern bistand som led i anonym inspicering af de 20 særlige feriesteder i løbet af hele sommeren. Undersøgelsen blev indledt som pilot-test i Skagen (135 inspektioner), hvorefter en model for inspektionerne blev udbredt til de øvrige 19 steder (609 inspektioner). Rapport med identifikation af gaps under udarbejdelse. Afdækning af potentialet for krydstogtturisme i kystturismen CKT har analyseret muligheder og barrierer for at få internationale krydstogtselskaber til at investere i danske små havne med Hvide Sande som case. Der er udgivet en rapport med 4

5 perspektiver for alle små-havne i kystturismen. Aktiviteten er en del af indsatsen for at afdække muligheder for at tiltrække private investorer til kystturismen (milepæl i 4. periode). Processtøtte til udarbejdelse af lokale masterplaner CKT har iværksat udarbejdelse af turisme- og potentialeplan for Sønderborg som særligt feriested. Dybdegående kvalitative analyser af feriesteder Der er gennemført kvalitativ analyse af samarbejde på Fanø om turismeudviklingen (gennemført ved hjælp af konsulentbistand fra Terry Stevens). Endvidere er gennemført (men ikke offentliggjort) kvalitativ analyse af Møns grundlag og historik for fremtidig turismeudvikling.. International god praksis Der er udarbejdet et koncept med bistand fra turismeekspert Terry Stevens for studietur til Sydengland mhp. bredt at formidle god praksis og inspiration for samarbejdsmodeller offentligt og privat i kystturismen. Der er inviteret åbent til deltagelse i studieturen, som afvikles i næste periode. Etablering af Advisory Board CKT har etableret et advisory board for projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme med deltagelse af bl.a. arbejdsmarkedets parter. Første møde i boardet blev afholdt d. 28. august. Demo1. Naturturisme I/S Der er udarbejdet 20 salgbare oplevelsespakker samt yderligere fem oplevelsesprodukter med maritime oplevelser er udviklet og gjort salgbare Naturturisme I/S har i foråret skabt en fysisk og webbaseret Produktguide et værktøj til at kombinere maritime oplevelser med overnatning. I den forbindelse er der skabt 31 oplevelsesprodukter. De er hver især udarbejdet således, at de kan kobles med en overnatning og dermed blive en maritim oplevelse med overnatning. Vi har i perioden afholdt møder med såvel overnatningserhverv som aktivitetsudbydere bredt, for at fortælle om og få skabt en forståelse for, hvordan Produktguiden skal bruges som værktøj til at skabe oplevelser med overnatning. Yderligere 15 faste oplevelsespakker er udviklet og de sidste 5, i forhold til milepælene, er på vej ind. En af grundene til at pakkerne ikke er i overtal, er udfordringer med krav om Rejsegaranti (medlemskab af Rejsegarantifonden) hvis du sælger og fakturerer en pakke samlet. Der er udarbejdet profil af dykkersegmentet, og netværk blandt målgruppen er etableret Der er i samarbejde med Middelfart Turistbureau afholdt møder med dykkerfaglig konsulent, med henblik på at lave en dykkerfaglig profil, samt lavet fotos fra dykkerspots i Lillebælt samt afholdt milestonemøde for dykkerpartnere d. 29. august. Der bliver nu udarbejdet minifilm fra dykkerspots i Lillebælt og Øhavet. Der er etableret Der er blevet etableret en arbejdsgruppe med 5

6 netværkssamarbejde mellem Lillebælt, DSØ og Sønderborg Fjord Der er gennemført dataindsamling og konceptudvikling via DSØ Mobilapplikation Demo 2. Destination Ringkøbing Fjord Kontrakt indgået med konsulent Faaborg og Svendborg Havn som tovholdere. Fokus er på at få skabt en forankring for etablering af et koncept omkring Lystsejlernes gyldne rute. Der er i uge 34 udsendt et skriv til arbejdsgruppen om det fremtidige arbejde, og der registreres en positiv stemning og opbakning til projektet. Projektet er godt i gang med opbygning af en database, som skal danne grundlag for den kommende mobilapplikation. I samarbejde med et bredt spektrum af aktører, og på basis af lokalitetsbesigtigelser, er indholdet i GISdatabase blevet udbygget med yderligere points of interest. Ydermere, og i parløb med kommunernes GIS medarbejdere, er teknisk udvikling igangsat, der kan sikre en fremtidig dynamisk opdatering af databasens (og dermed også App ens) indhold. Parallelt med ovennævnte er opbygningen af en billeddatabase iværksat, som skal danne basis for at app ens brugere kan danne sig et visuelt indtryk af øhavets friluftsfaciliteter og lokaliteter. Den tekniske udvikling af friluftsapplikationen er blevet sendt i udbud. Der blev underskrevet kontrakt den 5.6. med Dansk Bygningarv som Lead partner. De øvrige partnere i konsortiet er Manto A/S, 3Part A/S og Absolut Landskab.(kontrakt er tidligere afleveret sammen med dokumentation for udbudsprocessen) Kommunikationsplan udarbejdet Første udgave af en dynamisk kommunikationsplan er udarbejdet (vedlagt) Første SWOT gennemført Første SWOT er gennemført på basis af byvandringer, oplevelsescheck og virksomhedsbesøg. Analysen revideres og opdateres løbende som projektet skrider frem.(vedlagt) Mindst ti samarbejdsaftaler indgået om udvikling af turismen Demo 3. VisitNordjylland Diagnose udarbejdet for serviceudbud og kvalitet på baggrund af målgruppeanalyse og efterspørgselsanalyse Der er indgået 15 partnerskaber om udvikling af turismen. VisitNordjylland har med bistand fra Epinion foretaget en målgruppe- og efterspørgselsanalyse for de tre områder/nationalparker, der deltager i projektet. Der er gennemført interview med personer fordelt på Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Holland. Undersøgelsen offentligøres i uge 37 og indgår som grundlag for udarbejdelse af en diagnose for serviceudbud og kvalitet i næste periode. Kompetenceforløb i Thy er sat i udbud VisitNordjylland har pr.12/8 offentliggjort udbud på kompetenceforløbet i Thy på egen hjemmeside. Indsatsen bygger på en kompetence- og udfordringsafklaring ved samtlige 26 partnere i Thy. Kompetenceforløbet 6

7 Demo 4. Midtjysk Turisme Anbefalinger og resultater fra indledende analyse er bearbejdet og videreformidlet i samarbejde med CKT tjener som skabelon for det kommende forløb på Mols, som blev præsenteret for erhvervet på et møde d. 27. august. Resultaterne fra den indledende deskresearch og analyse blev offentliggjort i Midtjysk Turismes nyhedsbrev og på Midtjysk Turismes hjemmeside den Der er 113 individuelle besøgende, der har været inde på nyheden. Det er repræsentanter fra hele landet men dog hovedsageligt er det læsere fra Region Midtjylland. Ligeledes er resultaterne blevet offentliggjort på hjemmesiden for Oplevelsesbaseret Kystturismes hjemmeside samme dag. Projektets partnere og samarbejdspartnere har alle modtaget resultaterne og har videreformidlet dem i deres respektive netværk og på hjemmesider.. Endelig er resultaterne blevet præsenteret ved fællesmøde hos Region Midtjylland den 7. juni samt igen den Der vil løbende blive udsendt 4 artikler med fokus områder fra den indledende rapport. Der er indgået aftale med relevante konsulenter og aktører til udvikling af koncepter Der er blevet tilknyttet 5 partnere til projektet, nemlig; FOOD, Navigators, VIFU, Madkulturen, Ringkøbing Skjern Erhvervsråd. Aftalerne vedhæftes. Der er lavet konsulent aftaler med: Insikt, I-factor, Aalborg Universitet, og Konvers i henhold til gældende udbudsregler. Aftalerne vedhæftes afrapporteringen. Der ud over er følgende samarbejdspartnere blevet tilknyttet: Aalborg Universitet, Varde Erhvervs og Turistråd, Visit Aarhus, Visit Denmark, Struer Egnens Turistforening, Danmarks Fiskehandlere, Spøttrup Borgmuseum, Insikt, Konvers, Holstebro Erhverv og Turisme, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter. Samarbejdspartnerne biddrager i forhold til vidensdeling eller test. Aftalerne vil blive vedhæftet næste afrapportering Der er udviklet minimum fem koncepter for sammenkædede tilbud med udgangspunkt i værdikæder fra jord til bord Midtjysk har i samarbejde med ovenstående partnere udviklede overordnede ideer og forretningsplaner for 5 koncepter for værdikæder fra jord til bord. Koncepterne er på indeværende tidspunkt ikke endeligt, vi har alle de generelle konceptbeskrivelser på plads men er i den praktisk afprøvnings og tilpasningsfase. Der vil senere være en mere fokus på skriftlighed og opsamling af koncepterne i et samlet værk.. Eventmanual med forslag til aktiviteter og organisering er udviklet Der er blevet udviklet en foreløbig event manual med forslag til aktiviteter og organisering. Flere af ideerne vil blive testet i forbindelse med afviklingen af henholdsvis Food Festival og 7

8 Demo 4. Østdansk turisme Samarbejdsaftale mellem hovedpartner Østdansk Turisme og RUC er indgået Østersugen. Eventmanualen vil i sin endelige udformning indeholde et afsnit med fokus på eventberedskab: hvad og hvem skal man kontakte og tænke ind, når man vil afvikle en event, hvor smagsoplevelser er involveret. Del 2 hvordan tænker man mersalg ind for andre brancher, når man allerede har en event som pejlemærke. Aftalen er indgået. Screening af virksomheder er Screening har fundet sted og virksomhederne har modtaget samarbejdsaftalen. Kick-off møder for yderligere 3 udviklingsgrupper er afholdt Et fælles kick-off møde er blevet afholdt den undervisningsgang har fundet sted for alle virksomheder 1. undervisning i innovation har fundet sted under kick-off den med flere deltagere end forventet Gruppe 1 Højskolecamping har fået en projektleder (udbud) og har udviklet og testet nye produkter hen over sommeren Udbud har fundet sted. Konsulenten til gruppen er valgt. Konsulentkontrakt er under udarbejdelse. Gruppe 2 Koldkrigshistorie er blevet etableret og har afholdt 3 fælles møder/aktiviteter/worksh ops og identificeret fælles behov og muligheder Gruppe 3 Slotte og Herregårde er blevet etableret og har afholdt 2 fælles møder/aktiviteter/worksh ops og identificeret fælles behov og muligheder Virksomhederne, der skulle tilknyttes gruppen, viste sig ikke at have ressourcer til at være med i projektet. De afholder i næste periode et afsluttende møder og erstattes herefter med en ny gruppe virksomheder med et andet tema, defineret ud fra virksomhedernes behov: Branding og pakketering, inklusiv storytelling, klargøring til markedsføring og skabe tilbud/pakker som afspejler virksomhedens identitet og strategi. Der er både kommercielle og private kulturaktører i gruppen, som har vægt på at udvikle samarbejdet i værdikæden. Gruppens udviklingsforløb er lagt hen over efteråret/vinter af hensyn til sæsonen. Enkelte slotte og herregårde er med i projektet. Dog har disse ikke ønsket at være i en gruppe for sig selv, fordi de allerede mødes i andre fora. Gruppen er blevet etableret ud fra virksomhedernes behov (identificeret i interviews). Gruppens tema er nu: Nye markeder, inklusiv internationalisering, produktudvikling og samarbejde med transportfirmaer, incoming bureauer, mm. for at gøre det nemt for nye målgrupper at vælge ens produkt og virksomhed denne gruppe er sat 8

9 Gruppe 4 RUC wildcard er blevet etableret Gruppe 5 Wildcard er blevet etableret sammen af større aktører, både kommercielle og privat ejede fra hele Region Sjælland. Denne gruppe er blevet etableret pga. et meget stort lokalt engagement og interesse fra en destination i Region Sjælland. Gruppens tema er: Destinationsudvikling af Karrebæksminde med fokus på kulturarven som fiskerleje og den omliggende natur Der er ikke blevet etableret en 5. gruppe, idet det er valgt i stedet at øge antallet af deltagere og ressourcerne i forhold til de øvrige fire grupper. Ikke gennemf ørt b) Afvigelser fra det ansøgte og oprindeligt planlagte - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte og godkendte projekt beskrives, herunder konsekvenser for det godkendte projektbudget. Ved budgetændringer, herunder i halvårsbudgetterne, sendes der skriftlig anmodning til Erhvervsstyrelsen om godkendelse af ændringerne. I alt har projektet brugt kr. i støtteberettigede udgifter pr. 31. august. Dette er noget mindre end budgettet på kr. Det er vurderingen, at de manglende udgifter bliver afholdt i 3. periode, da flere af projektets omkostningskrævende aktiviteter først er kommet i fuld drift ved slutningen af anden periode. Vedr. Naturturisme/Demo 1. Der er god fremdrift i projektet og de enkelte milepæle for afrapporteringsperioden er stort set opfyldt. Projektet har opnået konkrete resultater bl.a. med sin Produktguide der er skabt som middel til at opnå målsætningerne om flere og bedre oplevelsesprodukter og oplevelsespakker. Der er i den pågældende periode blevet informeret internt som eksternt om udviklingen via bl.a. pressemeddelelse og direkte informationer til CKT. Der er dog nogen forsinkelse på udgifter til eksterne konsulenter, grundet 1) Udvikling af oplevelsesprodukter og Produktguiden som værktøj til primært overnatningsvirksomheder, 2) Sommerferie i erhvervet og bearbejdning af erfaringer, 3) tilrettelæggelse af forløb på baggrund af de indkomne erfaringer og 4) en ny projektleder hos Naturturisme I/S. Værditilvækstforløb er planlagt og tilrettelagt for det næste halve år, hvor konkrete tiltag som gå-hjem-møder, Company Dating og Mentor- forløb samt nyudgivelse af Produktguiden vil blive afviklet. Vedr. Østdansk Turisme/ Demo 5: En skriftlig præcisering af projektbeskrivelsen er vedlagt. Et revideret budget er udarbejdet og ligeledes vedlagt. Flytning af kr. fra konto 1260 til 1240: Der har været en fejl i det oprindelige budget, hvor de deltagende partners medfinansiering blev medregnet i eksterne konsulentydelser. Siden de nu er partnere i projektet, indgår deres timer under projektarbejde faktiske udgifter. Flytning af ,66 kr. fra konto 1270 til 1220: Der bliver færre revisionsomkostninger til det enkelte demoprojekt. Disse flyttes til administration, siden der forventes større administrationsbehov ifm. afrapportering af medfinansieringen fra de 26 partnere. c) Informations- og pr-foranstaltninger - Der redegøres for, om informations- og pr-foranstaltningerne under projektet er gennemført som beskrevet i forbindelse med ansøgningen. Projektet har gennemført information og PR aktiviteter som beskrevet i ansøgningen. Følgende aktiviteter 9

10 er gennemført i den aktuelle periode: CKT har i denne periode udsendt seks nyhedsbreve samt fire pressemeddelelser om projektets aktiviteter og delresultater. Endvidere er offentliggjort tre rapporter (investoranalyse Krydstogt, kvalitativ analyse Fanø samt første resultater gæsteanalyser). Der er jf. milepælene afholdt en større, åben konference d. 14. marts, som informerede om aktiviteterne i projektet. Der var 75 eksterne deltagere. CKT har jævnligt opdateret og forbedret hjemmesiden med historier om projektets resultater og aktiviteter samt udbud. I perioden var der 929 besøg på hjemmesiden. Derudover er opnået godt 2000 besøg på hjemmesiden hvor resultater af aktiviteterne ligeledes formidles. CKT har derudover løbende bidraget på lokale, regionale og landsdækkende møder med oplæg om projektets resultater. Demonstrationsprojekt 1, Naturturisme I/S Der er i den pågældende projektperiode blevet indarbejdet en informations- og PR-plan for efterårets netværksforløb. En plan der tager højde for kommunikationsstrategien for Oplevelsesbaseret Kystturisme. Demonstrationsprojekt 2, Destination Ringkøbing Fjord Projektet har bidraget med et oplæg om aktiviteterne for Destination Ringkøbing Fjords bestyrelse den Projektet har endvidere deltaget i udvikling af et værtskabskursus for destinationens frontpersonale med et oplæg på kick-off mødet for værtskabskurset med ca. 100 deltagere. Der har været afholdt møder med væsentlige interessenter, herunder Bent Graakjær om Madland Vest i februar og med Kenneth Mikkelsen, Erhvervscenteret, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd i april. Endvidere fører projektet dialog med journalist Poul Osmundsen, Dagbladet, om artikelserie om projekterne. Efterfølgende deltog Poul Osmundsen i byvandringerne i Hvide Sande og Søndervig. Det resulterede i et dobbeltopslag i Ringkøbing-Skjern Dagblad for hver af byerne, samt en leder om kystturismens potentiale. Desuden er der udarbejdelse to 4-siders foldere, som er vedlagt: o En om selve projektet og o En om vækstgrupperne Hjemmesiden og er løbende opdateret. Projektet er løbende præsenteret for potentielle partnere ved personlig fremmøde på virksomhederne. Demonstrationsprojekt 3, VisitNordjylland: Vi har pr. 7/8 udsendt nyhedsbrev til erhvervet, hvori vi henviser og opfordrer til at følge CKT s hjemmeside, og henviser til de første analyser i projektet. I Thy har vi pr. 3/7 udsendt et nyhedsbrev, som orienterer erhvervet om fremdrift i projektet. Dette bliver først udsendt, når tovholder på Mols og ved Vadehavet har etableret det endelige netværk. Demonstrationsprojekt 4, Midtjysk Turisme 10

11 Projektets fremgang, resultater og eksistens er løbende blevet formidlet gennem flere kommunikationskanaler, herunder nyhedsbreve ved Midtjysk Turisme, Center for Kystturisme, presseomtaler i diverse lokale aviser og på landsdækkende TV, informationsmøder. I perioden den 1. marts 30.august er følgende gennemført: Omtale i turistnyt Udenlandske turister elsker danske smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Udenlandske turister elsker danske smagsoplevelser, Navigators hjemmeside Omtale af projekt i Destinations Djurslands Nyhedsbrev Foodies First mover på smagsoplevelser Blog hvor projektet bliver omtalt Turisterne elsker smagsoplevelser Oplevelsesbaseret Kystturismes hjemmeside Udenlandske turister elsker danske smagsoplevelser, Oplevelsernes Academy Ny stærk partnerkreds Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Elevsamarbejde giver output, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Stærk på Smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Lokal mad skal frem i lyset Oplevelsesbaseret kystturismes hjemmeside Smagsoplevelser skal drive vækst Oplevelsesbaseret kystturismes hjemmeside Stærk på smagsoplevelser Navigators hjemmeside Sansefestival får skærpet profil, Lemvig Folkeblad (Midtjysk Turisme omtalt som del af arbejdsgruppe, det var med test at Story Telling redskaber.) Dagbladet Holstebro, Samtalekøkken med markante køkkenskrivere Dagbladet Holstebro, Sansefestival får skærpet profil Folkebladet Lemvig, Sansefestival får skærpet profil Samtale køkken med markante køkkenskrivere Nemt overblik over Smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Nemt overblik over smagsoplevelser Oplevelsesbaseret kystturismes hjemmeside Turister skal opdage kystens smagsoplevelser, I-factors hjemmeside Fokus på smagsoplevelser, Fokus på turisterne blog af Helle Heiselberg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser er sponsor på programmet Nordic Cookery, der har fokus på at vise danske smagsoplevelser og vil potentielt blive vist til 80 mio seere. Projektet vil bruge programmet som led i udviklingen af storytelling håndbogen, da TV-mediet bliver brugt som storytelling redskab. Programmet har givet en del mediedækning Struer Dagblad har gentagne artikler med fokus på BBC program Lemvig Folkeblad 80 millioner retter blikket mod Struer Lemvig Folkeblad Lokal mad på den lokale tallerken Lemvig Folkeblad Vestjysk mad til 80 millioner tv-seere Nemt overblik over smagsoplevelser, Omtale på Navigators hjemmeside Nemt overblik over smagsoplevelser Omtale på Madlandet i Vests hjemmeside Indslag på Dr-Nyheder klokken

12 Indslag på Tvmidtvest Kokkeskolen på Torvet, Fisker Bladet Internationalt Tv sætter fokus på smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Stor succes for Bjarnes Fisk (test af koncept) Lokal Avisen Lemvig Projektet Smagsoplevelser tester koncepter på Food Festival, Midtjysk Turisme Nyhedsbrev og hjemmeside Projektet er løbende i perioden blevet præsenteret for interessenter Demonstrationsprojekt 5, Østdansk Turisme Projektet har arbejdet meget målrettet med kommunikationen med virksomheder mhp. etablering af partnerskaber. Kommunikation er indarbejdet i samarbejdsaftalen med virksomhederne. Østdansk Turisme har omtalt projektet i nyhedsbrev før og efter kick-off mødet den Projektet bliver endvidere løbende omtalt på oplevelsesbaseret-kystturisme.dk samt på Østdansk Turismes B2B portal. d) For projekter der gennemføres i partnerskab - Der redegøres for, om partnerskabet fungerer som forventet, herunder om der er ændringer i partnerskabskredsen og i samarbejdsrelationerne. Ændring i sammensætningen af et projekts partnere skal meddeles styrelsen. I forbindelse med indsendelse af perioderegnskaber skal der indsendes partnerskabserklæring for eventuelt nye partnere i projektet. De findes her: Blanketter til partnerskabserklæring Erklæringerne indsendes i scannet form. - Samtidig indsendes en opdateret oversigt over projektets partnere med oplysning om CVR-numre og navne via projektrapporteringsværktøjet. Projektrapporteringsværktøjet findes her: Brugernavn og kodeord er fremsendt til den projektansvarlige. Partnerskabet mellem Videncenter for Kystturisme, Region Midtjylland og de fem leadpartnere fungerer efter hensigten. Der er løbende dialog, og i perioden har der været afholdt to styregruppemøder, hvor partnerne udveksler viden og koordinerer projektet. Mht. antallet af deltagere af privat og offentlig karakter, der involveres i projektet, henvises til oversigten over projektets partnere. Midtjysk turisme/demo 5: Demoprojektets partnerskaber er endeligt. Der er indgået flere forpligtende samarbejdsaftaler og der holdes fortsat møder med henblik på at udvide samarbejdspartnere. Nye partnere i nærværende periode er VIFU, Navigators, Erhvervscentret Ringkøbing Fjord, Madkulturen. Østdansk turisme/demo 5. En opdateret oversigt over partnere er indsendt. Der er indgået samarbejdsaftaler med RUC og med pt. 17 virksomheder i denne periode (tidligere indsendt 3 partnerskabserklæringer). e) Øvrige forhold af relevans for projektets status - Her beskrives eventuelle andre forhold, som vurderes relevante, f.eks. forhold, som der er knyttet særlige vilkår til i tilsagnsbrevet. Bemærk, at der for projekter med statsstøtte typisk er særlige krav til 12

13 afrapportering eller til tilsagnsmodtagers varetagelse af, at statsstøttereglerne overholdes. Har projektet selvdefinerede succeskriterier 2, da er der her yderligere mulighed for at knytte nogle skriftlige (kvalitative) bemærkninger til den fremsendte skematiske (kvantitative) afrapportering. Alle delprojekter er opmærksomme på betingelser i tilsagnet for statsstøtte. Der indsamles de minimis erklæringer, hvor dette er relevant, og foretages dokumentation i forhold til gruppefritagelse samt de øvrige statsstøtteregler i tilsagnet. f) Ved projektregnskab (afsluttende regnskab) - Ved siden af den almindelige statusrapportering for punkt a, b, c, d og e laves en særskilt projektrapport, som beskriver og vurderer udviklingen af projektforløbet og opfyldelsen af projektets resultatmål, samt redegør for, hvilke tiltag der har været gennemført for at opnå forankring af erfaringer og resultater. - Den afsluttende rapport bør som minimum besvare følgende: I hvilket omfang er alle hovedaktiviteter gennemført? I hvilket omfang er alle milepæle nået? Hvilke konkrete resultater har projektet opnået, og hvordan står disse i forhold til projektets opstillede resultatmål? Hvordan er projektets resultater målt? Hvilke konkrete tiltag er gennemført for at sikre projektets forankring (erfaringer og resultater)? Hvilke konkrete tiltag er gennemført for at informere om projektet i offentligheden? Hvordan har gennemførelsen af projektet gjort en forskel? Bemærk; at denne særskilte projektrapport skal vedhæftes sammen med eventuel øvrig relevant information om projektet ved indsendelsen af det afsluttende projektregnskab. Beskriv evt. kort i feltet nedenfor, hvad der er vedhæftet. Ikke aktuelt for anden halvårsrapportering. g) Forslag til forbedringer/ erfaringer med administration af projektet - Her skrives eventuelle forbedringsforslag, gode råd eller erfaringer, som du har gjort dig ved gennemførelse af projektet, og som du ønsker at videregive. Ingen kommentarer 2 Kun projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ). *Statusrapportskabelon revideret

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme 17. december 2012 20 særlige feriesteder i kystturismen ydelser fra Videncenter for Kystturisme Videncenter for kystturisme er etableret i sommeren 2012 som et partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser:

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 13376231511 Start og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark 26. 27. november Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Bliv bjergtaget i Mols Bjerge... Kom til kystbykonference i Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere