Redegørelse for projektets status

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for projektets status"

Transkript

1 Redegørelse for projektets status Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK marts 31. august Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet - Der redegøres for fremdriften i forhold til de aktiviteter og milepæle der arbejdes med og som eventuelt er beskrevet i ansøgningen. Eventuelle forsinkelser i gennemførelsen skal angives. Er der i tilsagnsbrevet betingelser om milepæle/aktiviteter skal disse beskrives med angivelse af opfyldelsen. Aktivitet/milepæl Startdato Nuværende status Der er indgået samarbejdsaftaler mellem CKT og alle demoprojekter om støttefunktioner og videnspredning Pr. 31. august er indgået samarbejdsaftaler mellem CKT og fire demoprojekter. I andet halvår blev indgået samarbejdsaftaler mellem CKT og Midtjysk Turisme (demo 4) samt Ringkøbing-Skjern kommune (demo 2). I første halvår blev indgået samarbejdsaftaler med VisitNordjylland (demo 3) og Naturturisme I/S (demo 1). CKT og demo 5 er i dialog om en samarbejdsaftale, som forventes indgået i næste periode. Der er etableret regionale og tværregionale netværk med deltagelse af i alt minimum 200 offentlige og private aktører. Udgangspunktet er en kerne af feriesteder, som CKT har indgået konkrete samarbejdsaftaler med. Pr. 31. august er der etableret regionale og tværregionale netværk med formel deltagelse af i alt 241 offentlige og private aktører. Udgangspunktet for det tværregionale netværk er 20 særlige feriesteder, hvoraf CKT pr. 31. august har indgået formelle samarbejdsaftaler med 16 feriesteder. Hvert demonstrationsprojekt er omdrejningspunkt for de regionale netværk. Hvert demonstrationsprojekt involverer minimum 50 virksomheder som deltagere i projektets aktiviteter Naturturisme I/S har i denne periode indgået yderligere 20 partnerskaber og samarbejdet fungerer foreløbig tilfredsstillende. Vi er dermed oppe på 50 partnerskaber. Destination Ringkøbing Fjord har som led i demo 2 indgået 15 partnerskabsaftaler og medvirket til udvikling af et værtskabskursus, hvor 100 personer fra mindst 50 virksomheder deltog i et kick-off. Desuden er besøgt ca. 30 virksomheder. VisitNordjylland har pt. indgået 1 Projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ), skal udover denne redegørelse indsende en opgørelse (med tal) vedrørende projektets opfyldelse af projektets selvdefinerede succeskriterier. Der bør anvendes et særskilt skema til denne afrapportering. Skemaet på følgende link kan med fordel benyttes: Skema til opstilling og afrapportering vedrørende succeskriterier 1

2 partnerskabsaftale med i alt 34 virksomheder i de tre områder. Målet nås med forventede 56 partnerskaber inden udgangen af september. Midtjysk Turisme har i henhold til ansøgningen for demoprojektet erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser involveret 37 virksomheder som deltagere i projektet som samarbejdspartner, partner eller deltagende virksomhed. Grundet forsinkelse i tilsagnet sammenholdt med projektets formål om, at lave koncepter, redskaber og analyser frem for kompetencegivende seminarer med stort deltage antal, er der endnu ikke involveret 50 virksomheder. Det vil dog løbende blive involveret flere virksomheder i takt med at koncepterne bliver testet rundt i regionen. Østdansk Turisme/demo 5 har i denne periode indgået formelle samarbejdsaftaler med 17 partnere, hvorved det samlede antal partnere nu er oppe på 20. I alt vurderes projektet dog at involvere en lang række øvrige deltagere. Hvert demonstrationsprojekt har udformet en handlingsplan for produkt- og kvalitetsudvikling af tilbud inden for deres respektive tema Naturturisme I/S har udformet en handlingsplan for et netværksforløb baseret på Company Dating arrangementer og gå-hjemmøder, hvor der produkt- og kvalitetsudvikles indenfor de respektive temaer. Handlingsplanen strækker sig frem til efteråret 2014 og har første kick-off Company Arrangement d. 19. september. Destination Ringkøbing Fjord har udarbejdet en plan for et vækstgruppeforløb hen over vinteren. Der er gennemført et udviklingsforløb for et værtskabskursus i foråret. Kurset blev gennemført i andet regi, men er evalueret af som led i demo 2 som baggrund for handlingsplanen. Vi har deltaget i en analyse af potentialet for krydstogtsturisme dels gennem økonomisk bidrag, dels ved at guide konsulenten til mulige udflugtsmål og ved at udarbejde forslag til udflugter for krydstogtsgæster. Som grundlag for handlingsplanen er gennemført en byvandring i hver af byerne Hvide Sande og Søndervig, hvor borgerne vurderede byernes udviklingsmuligheder se mere under punktet Information. Der er gennemført et oplevelsescheck i byerne, dels ved at konsulenterne har gået rundt i byern, dels ved at gennemføre interviews med turister på gaden. (Et foreløbigt resultat er vedlagt). 2

3 Byvandringen og oplevelseschecket sammen med virksomhedsbesøg udgør første del af SWOT analysen. Der er dannet en styregruppe, som skal agere som ambassadører for projektet (deltagerliste vedlagt). VisitNordjylland har indgået samarbejdsaftale med nationalpark Thy, Mols og Vadehavet og som grundlag herfor er udformet en handlingsplan for produkt- og kvalitetsudvikling af området. Ved Vadehavet har vi pr. 30. maj lavet en specifik plan for udviklingen i området i overensstemmelse til deres strategiske udviklingspunkter i Nationalparkplanen. Der er endnu ikke offentliggjort udbud på kompetenceforløbene på Mols og ved Vadehavet. Midtjysk Turisme har udformet en fælles handlingsplan for produktudviklingen som led i demo 4, hvortil projektets samarbejdspartnere biddrager med et eller flere elementer. Østdansk Turisme har udviklet en handlingsplan i form af et tilrettelagt vækstprogram for de deltagende virksomheder. Planen indeholder et læringsforløb, gruppeforløb og et individuelt forløb og hver deltagende virksomhed har defineret deres personlige mål for udviklingsindsatsen. Samarbejdspartnerne Østdansk Turisme og RUC har udarbejdet et målhierarki og har i fællesskab defineret succeskriterier for Vækstprogrammet. Der er foretaget baselinestudium i forhold til effektmåling omfattende alle demonstrationsprojekter og CKTs feriesteder CKT har indkøbt særkørsel fra VisitDenmark og Danmarks Statistik af baseline i form af overnatninger, omsætning, værditilvækst og beskæftigelse for udviklingsindsatsen. Der er afholdt mindst én landsdækkende konference Der er afholdt en landsdækkende kick-off konference i Sønderborg d. 14. marts med fokus på det tværregionale netværk af 20 særlige feriesteder og i et samarbejde mellem alle demoprojekter og CKT. Konferencen var åben for alle interesserede og nød stor tilslutning fra hele Danmark. CKT CKT har gennemført en analyse af Status for øvrige aktiviteter og milepæle Aktiviteten er forsinket. CKT har udformet undersøgelsesdesign og indhentet tre tilbud på gennemførelse af undersøgelsen. Selve Ikke 3

4 lokalbefolkningens aktuelle opbakning til kystturismen, og der er udviklet modeller for samarbejdet lokalt. undersøgelsen og herunder udviklingen af samarbejdsmodeller gennemføres i næste halvår. Erhvervsøkonomisk analyse med udvikling af bl.a. best cases, forretningsmodeller, samarbejdsaftaler og loyalitetsaftaler og værktøjer til virksomhedsudvikling er sat i udbud Der er gennemført et udbud af en erhvervsøkonomisk analyse, indeholdende kortlægning af best cases, samarbejdsmodeller mv. samt udvikling af redskaber for udvikling af kystturismevirksomheder. Udbudsmaterialet blev sendt til fem konsulenter og offentliggjort på Efter udbud er indgået aftale med konsulent om gennemførelse af gæsteanalyse af turisters tilfredshed. Efter offentligt EU-udbud blev indgået kontrakt med SFI Survey om gennemførelse af gæsteanalyse af turisters tilfredshed. Undersøgelsen blev igangsat 1. juli og løber frem til 31. oktober samt gentages næste år. Udbuddet omfattede gæsteanalyse i stederne inden for CKT s tværregionale netværk af feriesteder, og i nærværende periode blev afviklet face-to-face interview, yderligere online interview samt syv fokusgrupper. CKT har samarbejdet om udbuddet med VisitNordjylland samt Destination Lillebælt, som har finansieret udvidelse af undersøgelse til egne områder. Kvalitetspanel har inspiceret og givet første feedback til minimum 15 feriesteder (i ansøgning nævnt som kvalitetsanalyse totaloplevelser). Kvalitetspanelet har inspiceret og givet første feedback til alle 20 steder, der indgår i det tværregionale netværk af særlige feriesteder. Pr. 31. august er givet skriftlig feedback til seks feriesteder. Hovedrapport med resultater offentliggøres primo oktober. Kvalitetsanalyse af kystdestinationers arbejde med visuel identitet og planlægning er sat i udbud Analysen / metodeudviklingen er udskudt til næste periode for at blive baseret på resultater af sommerens gæsteanalyser, som afdækker turisters oplevelse af destinationers visuelle identitet og planlægning. Ikke Kvalitetsanalyse / delydelser gennemført af eksternt bureau Der er gennemført i alt 743 inspektioner med ekstern bistand som led i anonym inspicering af de 20 særlige feriesteder i løbet af hele sommeren. Undersøgelsen blev indledt som pilot-test i Skagen (135 inspektioner), hvorefter en model for inspektionerne blev udbredt til de øvrige 19 steder (609 inspektioner). Rapport med identifikation af gaps under udarbejdelse. Afdækning af potentialet for krydstogtturisme i kystturismen CKT har analyseret muligheder og barrierer for at få internationale krydstogtselskaber til at investere i danske små havne med Hvide Sande som case. Der er udgivet en rapport med 4

5 perspektiver for alle små-havne i kystturismen. Aktiviteten er en del af indsatsen for at afdække muligheder for at tiltrække private investorer til kystturismen (milepæl i 4. periode). Processtøtte til udarbejdelse af lokale masterplaner CKT har iværksat udarbejdelse af turisme- og potentialeplan for Sønderborg som særligt feriested. Dybdegående kvalitative analyser af feriesteder Der er gennemført kvalitativ analyse af samarbejde på Fanø om turismeudviklingen (gennemført ved hjælp af konsulentbistand fra Terry Stevens). Endvidere er gennemført (men ikke offentliggjort) kvalitativ analyse af Møns grundlag og historik for fremtidig turismeudvikling.. International god praksis Der er udarbejdet et koncept med bistand fra turismeekspert Terry Stevens for studietur til Sydengland mhp. bredt at formidle god praksis og inspiration for samarbejdsmodeller offentligt og privat i kystturismen. Der er inviteret åbent til deltagelse i studieturen, som afvikles i næste periode. Etablering af Advisory Board CKT har etableret et advisory board for projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme med deltagelse af bl.a. arbejdsmarkedets parter. Første møde i boardet blev afholdt d. 28. august. Demo1. Naturturisme I/S Der er udarbejdet 20 salgbare oplevelsespakker samt yderligere fem oplevelsesprodukter med maritime oplevelser er udviklet og gjort salgbare Naturturisme I/S har i foråret skabt en fysisk og webbaseret Produktguide et værktøj til at kombinere maritime oplevelser med overnatning. I den forbindelse er der skabt 31 oplevelsesprodukter. De er hver især udarbejdet således, at de kan kobles med en overnatning og dermed blive en maritim oplevelse med overnatning. Vi har i perioden afholdt møder med såvel overnatningserhverv som aktivitetsudbydere bredt, for at fortælle om og få skabt en forståelse for, hvordan Produktguiden skal bruges som værktøj til at skabe oplevelser med overnatning. Yderligere 15 faste oplevelsespakker er udviklet og de sidste 5, i forhold til milepælene, er på vej ind. En af grundene til at pakkerne ikke er i overtal, er udfordringer med krav om Rejsegaranti (medlemskab af Rejsegarantifonden) hvis du sælger og fakturerer en pakke samlet. Der er udarbejdet profil af dykkersegmentet, og netværk blandt målgruppen er etableret Der er i samarbejde med Middelfart Turistbureau afholdt møder med dykkerfaglig konsulent, med henblik på at lave en dykkerfaglig profil, samt lavet fotos fra dykkerspots i Lillebælt samt afholdt milestonemøde for dykkerpartnere d. 29. august. Der bliver nu udarbejdet minifilm fra dykkerspots i Lillebælt og Øhavet. Der er etableret Der er blevet etableret en arbejdsgruppe med 5

6 netværkssamarbejde mellem Lillebælt, DSØ og Sønderborg Fjord Der er gennemført dataindsamling og konceptudvikling via DSØ Mobilapplikation Demo 2. Destination Ringkøbing Fjord Kontrakt indgået med konsulent Faaborg og Svendborg Havn som tovholdere. Fokus er på at få skabt en forankring for etablering af et koncept omkring Lystsejlernes gyldne rute. Der er i uge 34 udsendt et skriv til arbejdsgruppen om det fremtidige arbejde, og der registreres en positiv stemning og opbakning til projektet. Projektet er godt i gang med opbygning af en database, som skal danne grundlag for den kommende mobilapplikation. I samarbejde med et bredt spektrum af aktører, og på basis af lokalitetsbesigtigelser, er indholdet i GISdatabase blevet udbygget med yderligere points of interest. Ydermere, og i parløb med kommunernes GIS medarbejdere, er teknisk udvikling igangsat, der kan sikre en fremtidig dynamisk opdatering af databasens (og dermed også App ens) indhold. Parallelt med ovennævnte er opbygningen af en billeddatabase iværksat, som skal danne basis for at app ens brugere kan danne sig et visuelt indtryk af øhavets friluftsfaciliteter og lokaliteter. Den tekniske udvikling af friluftsapplikationen er blevet sendt i udbud. Der blev underskrevet kontrakt den 5.6. med Dansk Bygningarv som Lead partner. De øvrige partnere i konsortiet er Manto A/S, 3Part A/S og Absolut Landskab.(kontrakt er tidligere afleveret sammen med dokumentation for udbudsprocessen) Kommunikationsplan udarbejdet Første udgave af en dynamisk kommunikationsplan er udarbejdet (vedlagt) Første SWOT gennemført Første SWOT er gennemført på basis af byvandringer, oplevelsescheck og virksomhedsbesøg. Analysen revideres og opdateres løbende som projektet skrider frem.(vedlagt) Mindst ti samarbejdsaftaler indgået om udvikling af turismen Demo 3. VisitNordjylland Diagnose udarbejdet for serviceudbud og kvalitet på baggrund af målgruppeanalyse og efterspørgselsanalyse Der er indgået 15 partnerskaber om udvikling af turismen. VisitNordjylland har med bistand fra Epinion foretaget en målgruppe- og efterspørgselsanalyse for de tre områder/nationalparker, der deltager i projektet. Der er gennemført interview med personer fordelt på Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Holland. Undersøgelsen offentligøres i uge 37 og indgår som grundlag for udarbejdelse af en diagnose for serviceudbud og kvalitet i næste periode. Kompetenceforløb i Thy er sat i udbud VisitNordjylland har pr.12/8 offentliggjort udbud på kompetenceforløbet i Thy på egen hjemmeside. Indsatsen bygger på en kompetence- og udfordringsafklaring ved samtlige 26 partnere i Thy. Kompetenceforløbet 6

7 Demo 4. Midtjysk Turisme Anbefalinger og resultater fra indledende analyse er bearbejdet og videreformidlet i samarbejde med CKT tjener som skabelon for det kommende forløb på Mols, som blev præsenteret for erhvervet på et møde d. 27. august. Resultaterne fra den indledende deskresearch og analyse blev offentliggjort i Midtjysk Turismes nyhedsbrev og på Midtjysk Turismes hjemmeside den Der er 113 individuelle besøgende, der har været inde på nyheden. Det er repræsentanter fra hele landet men dog hovedsageligt er det læsere fra Region Midtjylland. Ligeledes er resultaterne blevet offentliggjort på hjemmesiden for Oplevelsesbaseret Kystturismes hjemmeside samme dag. Projektets partnere og samarbejdspartnere har alle modtaget resultaterne og har videreformidlet dem i deres respektive netværk og på hjemmesider.. Endelig er resultaterne blevet præsenteret ved fællesmøde hos Region Midtjylland den 7. juni samt igen den Der vil løbende blive udsendt 4 artikler med fokus områder fra den indledende rapport. Der er indgået aftale med relevante konsulenter og aktører til udvikling af koncepter Der er blevet tilknyttet 5 partnere til projektet, nemlig; FOOD, Navigators, VIFU, Madkulturen, Ringkøbing Skjern Erhvervsråd. Aftalerne vedhæftes. Der er lavet konsulent aftaler med: Insikt, I-factor, Aalborg Universitet, og Konvers i henhold til gældende udbudsregler. Aftalerne vedhæftes afrapporteringen. Der ud over er følgende samarbejdspartnere blevet tilknyttet: Aalborg Universitet, Varde Erhvervs og Turistråd, Visit Aarhus, Visit Denmark, Struer Egnens Turistforening, Danmarks Fiskehandlere, Spøttrup Borgmuseum, Insikt, Konvers, Holstebro Erhverv og Turisme, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter. Samarbejdspartnerne biddrager i forhold til vidensdeling eller test. Aftalerne vil blive vedhæftet næste afrapportering Der er udviklet minimum fem koncepter for sammenkædede tilbud med udgangspunkt i værdikæder fra jord til bord Midtjysk har i samarbejde med ovenstående partnere udviklede overordnede ideer og forretningsplaner for 5 koncepter for værdikæder fra jord til bord. Koncepterne er på indeværende tidspunkt ikke endeligt, vi har alle de generelle konceptbeskrivelser på plads men er i den praktisk afprøvnings og tilpasningsfase. Der vil senere være en mere fokus på skriftlighed og opsamling af koncepterne i et samlet værk.. Eventmanual med forslag til aktiviteter og organisering er udviklet Der er blevet udviklet en foreløbig event manual med forslag til aktiviteter og organisering. Flere af ideerne vil blive testet i forbindelse med afviklingen af henholdsvis Food Festival og 7

8 Demo 4. Østdansk turisme Samarbejdsaftale mellem hovedpartner Østdansk Turisme og RUC er indgået Østersugen. Eventmanualen vil i sin endelige udformning indeholde et afsnit med fokus på eventberedskab: hvad og hvem skal man kontakte og tænke ind, når man vil afvikle en event, hvor smagsoplevelser er involveret. Del 2 hvordan tænker man mersalg ind for andre brancher, når man allerede har en event som pejlemærke. Aftalen er indgået. Screening af virksomheder er Screening har fundet sted og virksomhederne har modtaget samarbejdsaftalen. Kick-off møder for yderligere 3 udviklingsgrupper er afholdt Et fælles kick-off møde er blevet afholdt den undervisningsgang har fundet sted for alle virksomheder 1. undervisning i innovation har fundet sted under kick-off den med flere deltagere end forventet Gruppe 1 Højskolecamping har fået en projektleder (udbud) og har udviklet og testet nye produkter hen over sommeren Udbud har fundet sted. Konsulenten til gruppen er valgt. Konsulentkontrakt er under udarbejdelse. Gruppe 2 Koldkrigshistorie er blevet etableret og har afholdt 3 fælles møder/aktiviteter/worksh ops og identificeret fælles behov og muligheder Gruppe 3 Slotte og Herregårde er blevet etableret og har afholdt 2 fælles møder/aktiviteter/worksh ops og identificeret fælles behov og muligheder Virksomhederne, der skulle tilknyttes gruppen, viste sig ikke at have ressourcer til at være med i projektet. De afholder i næste periode et afsluttende møder og erstattes herefter med en ny gruppe virksomheder med et andet tema, defineret ud fra virksomhedernes behov: Branding og pakketering, inklusiv storytelling, klargøring til markedsføring og skabe tilbud/pakker som afspejler virksomhedens identitet og strategi. Der er både kommercielle og private kulturaktører i gruppen, som har vægt på at udvikle samarbejdet i værdikæden. Gruppens udviklingsforløb er lagt hen over efteråret/vinter af hensyn til sæsonen. Enkelte slotte og herregårde er med i projektet. Dog har disse ikke ønsket at være i en gruppe for sig selv, fordi de allerede mødes i andre fora. Gruppen er blevet etableret ud fra virksomhedernes behov (identificeret i interviews). Gruppens tema er nu: Nye markeder, inklusiv internationalisering, produktudvikling og samarbejde med transportfirmaer, incoming bureauer, mm. for at gøre det nemt for nye målgrupper at vælge ens produkt og virksomhed denne gruppe er sat 8

9 Gruppe 4 RUC wildcard er blevet etableret Gruppe 5 Wildcard er blevet etableret sammen af større aktører, både kommercielle og privat ejede fra hele Region Sjælland. Denne gruppe er blevet etableret pga. et meget stort lokalt engagement og interesse fra en destination i Region Sjælland. Gruppens tema er: Destinationsudvikling af Karrebæksminde med fokus på kulturarven som fiskerleje og den omliggende natur Der er ikke blevet etableret en 5. gruppe, idet det er valgt i stedet at øge antallet af deltagere og ressourcerne i forhold til de øvrige fire grupper. Ikke gennemf ørt b) Afvigelser fra det ansøgte og oprindeligt planlagte - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte og godkendte projekt beskrives, herunder konsekvenser for det godkendte projektbudget. Ved budgetændringer, herunder i halvårsbudgetterne, sendes der skriftlig anmodning til Erhvervsstyrelsen om godkendelse af ændringerne. I alt har projektet brugt kr. i støtteberettigede udgifter pr. 31. august. Dette er noget mindre end budgettet på kr. Det er vurderingen, at de manglende udgifter bliver afholdt i 3. periode, da flere af projektets omkostningskrævende aktiviteter først er kommet i fuld drift ved slutningen af anden periode. Vedr. Naturturisme/Demo 1. Der er god fremdrift i projektet og de enkelte milepæle for afrapporteringsperioden er stort set opfyldt. Projektet har opnået konkrete resultater bl.a. med sin Produktguide der er skabt som middel til at opnå målsætningerne om flere og bedre oplevelsesprodukter og oplevelsespakker. Der er i den pågældende periode blevet informeret internt som eksternt om udviklingen via bl.a. pressemeddelelse og direkte informationer til CKT. Der er dog nogen forsinkelse på udgifter til eksterne konsulenter, grundet 1) Udvikling af oplevelsesprodukter og Produktguiden som værktøj til primært overnatningsvirksomheder, 2) Sommerferie i erhvervet og bearbejdning af erfaringer, 3) tilrettelæggelse af forløb på baggrund af de indkomne erfaringer og 4) en ny projektleder hos Naturturisme I/S. Værditilvækstforløb er planlagt og tilrettelagt for det næste halve år, hvor konkrete tiltag som gå-hjem-møder, Company Dating og Mentor- forløb samt nyudgivelse af Produktguiden vil blive afviklet. Vedr. Østdansk Turisme/ Demo 5: En skriftlig præcisering af projektbeskrivelsen er vedlagt. Et revideret budget er udarbejdet og ligeledes vedlagt. Flytning af kr. fra konto 1260 til 1240: Der har været en fejl i det oprindelige budget, hvor de deltagende partners medfinansiering blev medregnet i eksterne konsulentydelser. Siden de nu er partnere i projektet, indgår deres timer under projektarbejde faktiske udgifter. Flytning af ,66 kr. fra konto 1270 til 1220: Der bliver færre revisionsomkostninger til det enkelte demoprojekt. Disse flyttes til administration, siden der forventes større administrationsbehov ifm. afrapportering af medfinansieringen fra de 26 partnere. c) Informations- og pr-foranstaltninger - Der redegøres for, om informations- og pr-foranstaltningerne under projektet er gennemført som beskrevet i forbindelse med ansøgningen. Projektet har gennemført information og PR aktiviteter som beskrevet i ansøgningen. Følgende aktiviteter 9

10 er gennemført i den aktuelle periode: CKT har i denne periode udsendt seks nyhedsbreve samt fire pressemeddelelser om projektets aktiviteter og delresultater. Endvidere er offentliggjort tre rapporter (investoranalyse Krydstogt, kvalitativ analyse Fanø samt første resultater gæsteanalyser). Der er jf. milepælene afholdt en større, åben konference d. 14. marts, som informerede om aktiviteterne i projektet. Der var 75 eksterne deltagere. CKT har jævnligt opdateret og forbedret hjemmesiden med historier om projektets resultater og aktiviteter samt udbud. I perioden var der 929 besøg på hjemmesiden. Derudover er opnået godt 2000 besøg på hjemmesiden hvor resultater af aktiviteterne ligeledes formidles. CKT har derudover løbende bidraget på lokale, regionale og landsdækkende møder med oplæg om projektets resultater. Demonstrationsprojekt 1, Naturturisme I/S Der er i den pågældende projektperiode blevet indarbejdet en informations- og PR-plan for efterårets netværksforløb. En plan der tager højde for kommunikationsstrategien for Oplevelsesbaseret Kystturisme. Demonstrationsprojekt 2, Destination Ringkøbing Fjord Projektet har bidraget med et oplæg om aktiviteterne for Destination Ringkøbing Fjords bestyrelse den Projektet har endvidere deltaget i udvikling af et værtskabskursus for destinationens frontpersonale med et oplæg på kick-off mødet for værtskabskurset med ca. 100 deltagere. Der har været afholdt møder med væsentlige interessenter, herunder Bent Graakjær om Madland Vest i februar og med Kenneth Mikkelsen, Erhvervscenteret, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd i april. Endvidere fører projektet dialog med journalist Poul Osmundsen, Dagbladet, om artikelserie om projekterne. Efterfølgende deltog Poul Osmundsen i byvandringerne i Hvide Sande og Søndervig. Det resulterede i et dobbeltopslag i Ringkøbing-Skjern Dagblad for hver af byerne, samt en leder om kystturismens potentiale. Desuden er der udarbejdelse to 4-siders foldere, som er vedlagt: o En om selve projektet og o En om vækstgrupperne Hjemmesiden og er løbende opdateret. Projektet er løbende præsenteret for potentielle partnere ved personlig fremmøde på virksomhederne. Demonstrationsprojekt 3, VisitNordjylland: Vi har pr. 7/8 udsendt nyhedsbrev til erhvervet, hvori vi henviser og opfordrer til at følge CKT s hjemmeside, og henviser til de første analyser i projektet. I Thy har vi pr. 3/7 udsendt et nyhedsbrev, som orienterer erhvervet om fremdrift i projektet. Dette bliver først udsendt, når tovholder på Mols og ved Vadehavet har etableret det endelige netværk. Demonstrationsprojekt 4, Midtjysk Turisme 10

11 Projektets fremgang, resultater og eksistens er løbende blevet formidlet gennem flere kommunikationskanaler, herunder nyhedsbreve ved Midtjysk Turisme, Center for Kystturisme, presseomtaler i diverse lokale aviser og på landsdækkende TV, informationsmøder. I perioden den 1. marts 30.august er følgende gennemført: Omtale i turistnyt Udenlandske turister elsker danske smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Udenlandske turister elsker danske smagsoplevelser, Navigators hjemmeside Omtale af projekt i Destinations Djurslands Nyhedsbrev Foodies First mover på smagsoplevelser Blog hvor projektet bliver omtalt Turisterne elsker smagsoplevelser Oplevelsesbaseret Kystturismes hjemmeside Udenlandske turister elsker danske smagsoplevelser, Oplevelsernes Academy Ny stærk partnerkreds Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Elevsamarbejde giver output, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Stærk på Smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Lokal mad skal frem i lyset Oplevelsesbaseret kystturismes hjemmeside Smagsoplevelser skal drive vækst Oplevelsesbaseret kystturismes hjemmeside Stærk på smagsoplevelser Navigators hjemmeside Sansefestival får skærpet profil, Lemvig Folkeblad (Midtjysk Turisme omtalt som del af arbejdsgruppe, det var med test at Story Telling redskaber.) Dagbladet Holstebro, Samtalekøkken med markante køkkenskrivere Dagbladet Holstebro, Sansefestival får skærpet profil Folkebladet Lemvig, Sansefestival får skærpet profil Samtale køkken med markante køkkenskrivere Nemt overblik over Smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Nemt overblik over smagsoplevelser Oplevelsesbaseret kystturismes hjemmeside Turister skal opdage kystens smagsoplevelser, I-factors hjemmeside Fokus på smagsoplevelser, Fokus på turisterne blog af Helle Heiselberg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser er sponsor på programmet Nordic Cookery, der har fokus på at vise danske smagsoplevelser og vil potentielt blive vist til 80 mio seere. Projektet vil bruge programmet som led i udviklingen af storytelling håndbogen, da TV-mediet bliver brugt som storytelling redskab. Programmet har givet en del mediedækning Struer Dagblad har gentagne artikler med fokus på BBC program Lemvig Folkeblad 80 millioner retter blikket mod Struer Lemvig Folkeblad Lokal mad på den lokale tallerken Lemvig Folkeblad Vestjysk mad til 80 millioner tv-seere Nemt overblik over smagsoplevelser, Omtale på Navigators hjemmeside Nemt overblik over smagsoplevelser Omtale på Madlandet i Vests hjemmeside Indslag på Dr-Nyheder klokken

12 Indslag på Tvmidtvest Kokkeskolen på Torvet, Fisker Bladet Internationalt Tv sætter fokus på smagsoplevelser, Midtjysk Turismes nyhedsbrev og hjemmeside Stor succes for Bjarnes Fisk (test af koncept) Lokal Avisen Lemvig Projektet Smagsoplevelser tester koncepter på Food Festival, Midtjysk Turisme Nyhedsbrev og hjemmeside Projektet er løbende i perioden blevet præsenteret for interessenter Demonstrationsprojekt 5, Østdansk Turisme Projektet har arbejdet meget målrettet med kommunikationen med virksomheder mhp. etablering af partnerskaber. Kommunikation er indarbejdet i samarbejdsaftalen med virksomhederne. Østdansk Turisme har omtalt projektet i nyhedsbrev før og efter kick-off mødet den Projektet bliver endvidere løbende omtalt på oplevelsesbaseret-kystturisme.dk samt på Østdansk Turismes B2B portal. d) For projekter der gennemføres i partnerskab - Der redegøres for, om partnerskabet fungerer som forventet, herunder om der er ændringer i partnerskabskredsen og i samarbejdsrelationerne. Ændring i sammensætningen af et projekts partnere skal meddeles styrelsen. I forbindelse med indsendelse af perioderegnskaber skal der indsendes partnerskabserklæring for eventuelt nye partnere i projektet. De findes her: Blanketter til partnerskabserklæring Erklæringerne indsendes i scannet form. - Samtidig indsendes en opdateret oversigt over projektets partnere med oplysning om CVR-numre og navne via projektrapporteringsværktøjet. Projektrapporteringsværktøjet findes her: Brugernavn og kodeord er fremsendt til den projektansvarlige. Partnerskabet mellem Videncenter for Kystturisme, Region Midtjylland og de fem leadpartnere fungerer efter hensigten. Der er løbende dialog, og i perioden har der været afholdt to styregruppemøder, hvor partnerne udveksler viden og koordinerer projektet. Mht. antallet af deltagere af privat og offentlig karakter, der involveres i projektet, henvises til oversigten over projektets partnere. Midtjysk turisme/demo 5: Demoprojektets partnerskaber er endeligt. Der er indgået flere forpligtende samarbejdsaftaler og der holdes fortsat møder med henblik på at udvide samarbejdspartnere. Nye partnere i nærværende periode er VIFU, Navigators, Erhvervscentret Ringkøbing Fjord, Madkulturen. Østdansk turisme/demo 5. En opdateret oversigt over partnere er indsendt. Der er indgået samarbejdsaftaler med RUC og med pt. 17 virksomheder i denne periode (tidligere indsendt 3 partnerskabserklæringer). e) Øvrige forhold af relevans for projektets status - Her beskrives eventuelle andre forhold, som vurderes relevante, f.eks. forhold, som der er knyttet særlige vilkår til i tilsagnsbrevet. Bemærk, at der for projekter med statsstøtte typisk er særlige krav til 12

13 afrapportering eller til tilsagnsmodtagers varetagelse af, at statsstøttereglerne overholdes. Har projektet selvdefinerede succeskriterier 2, da er der her yderligere mulighed for at knytte nogle skriftlige (kvalitative) bemærkninger til den fremsendte skematiske (kvantitative) afrapportering. Alle delprojekter er opmærksomme på betingelser i tilsagnet for statsstøtte. Der indsamles de minimis erklæringer, hvor dette er relevant, og foretages dokumentation i forhold til gruppefritagelse samt de øvrige statsstøtteregler i tilsagnet. f) Ved projektregnskab (afsluttende regnskab) - Ved siden af den almindelige statusrapportering for punkt a, b, c, d og e laves en særskilt projektrapport, som beskriver og vurderer udviklingen af projektforløbet og opfyldelsen af projektets resultatmål, samt redegør for, hvilke tiltag der har været gennemført for at opnå forankring af erfaringer og resultater. - Den afsluttende rapport bør som minimum besvare følgende: I hvilket omfang er alle hovedaktiviteter gennemført? I hvilket omfang er alle milepæle nået? Hvilke konkrete resultater har projektet opnået, og hvordan står disse i forhold til projektets opstillede resultatmål? Hvordan er projektets resultater målt? Hvilke konkrete tiltag er gennemført for at sikre projektets forankring (erfaringer og resultater)? Hvilke konkrete tiltag er gennemført for at informere om projektet i offentligheden? Hvordan har gennemførelsen af projektet gjort en forskel? Bemærk; at denne særskilte projektrapport skal vedhæftes sammen med eventuel øvrig relevant information om projektet ved indsendelsen af det afsluttende projektregnskab. Beskriv evt. kort i feltet nedenfor, hvad der er vedhæftet. Ikke aktuelt for anden halvårsrapportering. g) Forslag til forbedringer/ erfaringer med administration af projektet - Her skrives eventuelle forbedringsforslag, gode råd eller erfaringer, som du har gjort dig ved gennemførelse af projektet, og som du ønsker at videregive. Ingen kommentarer 2 Kun projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ). *Statusrapportskabelon revideret

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK-12-0030 1. august 28. februar 2013 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK-12-0030 1. september 28. februar 2014 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Lars H. Olsen. 12. september 2012

Lars H. Olsen. 12. september 2012 Lars H. Olsen 12. september 2012 1 Disposition Centerets formål Lidt baggrund: Fælles Fodslaw og nu Bestyrelsens strategi KUP projekterne 5 demonstrationsprojekter Kystferie steder med potentiale (minidestinationer)

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030)

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Videncenter for Kystturisme (CKT) anmoder om indhentning

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Vedrørende Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i regionen. Initiativet er en fortsættelse af et pilotprojekt

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Vedrørende Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme 17. december 2012 20 særlige feriesteder i kystturismen ydelser fra Videncenter for Kystturisme Videncenter for kystturisme er etableret i sommeren 2012 som et partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet,

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode Kulturturisme 2.017 Politisk bevågenhed Region Midtjylland har ønsket en regional kulturturismeindsats med igangsættelse af et større kulturturismeprojekt i perioden 2015-2018 Annoncering efter projektforslag

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1 Udkast procesplan for MIDT Energistrategi 1 Overordnet projektformål At aktører og kommuner i Region Midtjylland på tværs arbejder for omstilling til et fleksibelt og energieffektivt energisystem baseret

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-11-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter:

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter: Projektredegørelse I projektredegørelsen skal den kontraktansvarlige partner give Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstforumsekretariater en kortfattet og præcis beskrivelse af, om projektet gennemføres

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser. 27. februar 2013 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-14-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser. 27. februar 2013 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-14-12 Resultatkontrakt Vedrørende RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser 27. februar 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-14-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år.

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år. Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år. 2016 - Gennemførsel af evaluering blandt Ringe Kostskoles samarbejdspartnere Formålet med analysen er overordnet, at identificere hvor Ringe

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser:

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx Pop-up restauranter viser turisterne vej til den gode lokale madoplevelse Formål/relevans Turismen er Danmarks største eksporterhverv, idet turisterne i Danmark bruger 82,4 mia. kr. når de opholder sig

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase

Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase Det samlede budget for udviklingsfasen er på 1.125.000 kr. og strækker sig over ca. ½ år. Der er udarbejdet en plan for finansieringen af dette

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere