GENANVENDELSE AF VAND OG UDNYTTELSE AF RESTPRODUKTER I REJEINDUSTRIEN Endelig rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENANVENDELSE AF VAND OG UDNYTTELSE AF RESTPRODUKTER I REJEINDUSTRIEN Endelig rapport"

Transkript

1 GENANVENDELSE AF VAND OG UDNYTTELSE AF RESTPRODUKTER I REJEINDUSTRIEN Endelig rapport September 2003 Miljødivisionen Miljø- og vandteknik

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Indledning Status for renere teknologier i rejeindustrien Genanvendelse af vand fra pillemaskinerne til low risk formål Dampkogning med reduceret dampforbrug Tør transport af rejeaffald fra pillemaskinerne Vibrerende sigter og buesier i rejeindustrien Flotation i rejeindustrien Membranteknologi til vandrensning Historik Membranteknik Lovgivningsforhold ved genanvendelse af vand Dansk lovgivning Mulige anvendelser af permeat og koncentrat Permeat Koncentrat Fiskemel Fiskeensilage Minkfoder Foder Anvendelse til aromastoffer Anden anvendelse Naajaq RO/NF pilotanlæg Forsøgs- og analyseplaner Udtag af prøver Håndtering af prøver Analyse af prøver Forsøgsopstilling og forsøg RO/NF pilotanlæg Gennemførte forsøg Resultater og diskussion Karakterisering af procesvand fra rejepilning Driftsforløb RO-forsøg Driftsforløb NF-forsøg Vurdering af driftsparametre Kvalitet af renset vand Karakterisering af koncentrat Råprotein Vandopløseligt protein Aminosyrer i % af råprotein Råfedt Salt TVN Aske...20 Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien

3 TS Totalkim Biogene aminer Supplerende analyser Fysiske undersøgelser Samlet konklusion Launis Design og opstilling af pilotanlæg Forsøgsopstilling Fysisk placering af RO-membrananlæg på virksomheden Forbehandling af procesvandet Resultater og diskussion Karakterisering af procesvand fra rejepilning Driftsresultater Kvalitet af permeat Kvalitet af koncentrat Potentialet for udnyttelse af indholdsstofferne i procesvandet Fiskemel Fiskeensilage Minkfoder Foder Aromastoffer Anden anvendelse HACCP-analyse (Hazard Analyses and Critical Control Points) Udarbejdelse og kortlægning af HACCP plan for vandkvaliteten Kort beskrivelse af vandflowet Kommentar til valg af risikofaktorer/konsekvens Kritisk styringspunkt CCP Arbejdsmiljø Hudplager Luftveisplager Konklusjon på arbejdsmiljø Afrunding Referencer...40 Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Forsøgsoplæg og teknisk rapport, APV Driftsskemaer, CIP procedure Samlede forsøgsresultater Analyserapporter fra Naajaq Seafood Regneark Procesbeskrivelse Flowdiagram for recirkulering af vand Identifikation og vurdering af risikofaktorer Risikoanalyse for recirkulering af vand GMP-plan HACCP-plan Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien

4 1 Forord Det er projektets målsætning, at der foretages en samlet teknisk, miljømæssig, kvalitetsmæssig, styringsmæssig og økonomisk analyse af anlæg, hvor procesvand fra rejeindustrien renses, så det kan genanvendes, og hvor de værdifulde indholdsstoffer oparbejdes, så de kan afsættes til fremstilling af fiskemel, ingrediens til fiskefoder og/eller aromastoffer. Det er desuden projektets målsætning, at der sikres en effektiv netværksdannelse. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Rolla Seafood, BioProces Island, Regionssykehuset Tromsø, Naajaq Seafood A/S, Launis Fiskekonserves A/S, Royal Greenland, APV Unit Systems Membrane Filtration Group, Laitram Machinery, Danisco, DHI Institut for Vand og Miljø og Teknologisk Institut som projektleder. Projektet er medfinansieret fra Nordisk Industrifond. Det er hensigten, at rapporten skal tjene som beslutningsgrundlag for praktikere dels mht. mulig recirkulering af rejeindustriens procesvand og dels mht. udnyttelse af de proteiner og aromastoffer mm., der overføres fra rejerne til pillevandet ved rejepilningen. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 1

5 2 Indledning Begrebet renere teknologi anvendes om tiltag, der minimerer ressourceforbruget, forebygger emissioner samt dannelse af affald ved kilden frem for at anvende egentlige renseforanstaltninger. Renere teknologi dækker imidlertid også over renseforanstaltninger. Begrebet omfatter traditionelle forbedringer af teknikker samt organisatoriske og holdningsbearbejdende elementer. Således er ændringer i arbejdsgange, der sigter mod at nedbringe ressourceforbruget, et element i begrebet renere teknologi. Den bedste tilgængelige teknologi på markedet betegnes BAT (Best Available Technology). I fødevarevirksomheder med et stort vandforbrug, hvor procesvandet er i direkte kontakt med råvaren som i rejeindustrien, sigter en renere teknologi strategi på at reducere vandforbruget samt at nedbringe overførslen af organisk materiale fra råvarer og produkter til procesvandet. Grundlaget for gennemførelse af dette projekt er dels de undersøgelser, der blev udført i projektet "Fiskeindustriens vand over renere teknologi og membranbehandling af procesvand i rejeindustrien (støttet af Nordisk Industrifond), og dels det faktum, at der de sidste 10 år ikke er blevet udviklet nye teknologier i rejeindustrien. Rensning af pillevandet ved hjælp af membranteknik er hovedemnet for projektets arbejde med genanvendelse, og er temaet i nærværende rapport. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 2

6 3 Status for renere teknologier i rejeindustrien De renere teknologier, der anvendes i rejeindustrien i dag, er udviklet og implementeret i perioden Herved har det været muligt at nedbringe vandforbruget i typiske rejeindustrier fra ca. 55 m 3 pr. tons råvarer til ca. 30 m 3 pr. tons råvarer, samtidig med at virksomhedernes udledning af organisk materiale er nedbragt tilsvarende. Følgende renere teknologier er i dag tilgængelige for rejeindustrien, og vil blive gennemgået i underafsnittene : Genanvendelse af vand fra pillemaskinerne til low risk formål Dampkogning med reduceret dampforbrug Tør transport af rejeaffald fra pillemaskinerne Af egentlige renseteknologier anvendes følgende i rejeindustrien, og disse bliver gennemgået i underafsnittene : Vibrerende sigter og buesier Flotation Recirkulering af procesvand over pillemaskinerne er i begrænset omfang afprøvet af rejeindustrien, men på grund af den bakteriologiske risiko er denne teknik opgivet af de fleste virksomheder. Med rensning af pillevandet ved hjælp af membranteknik vil denne genanvendelse imidlertid være attraktiv for rejeindustrien. Udvikling af membranteknologien beskrives i underafsnit Genanvendelse af vand fra pillemaskinerne til low risk formål Ved anvendelse af vand fra pillemaskinerne til optøning, afisning og fødevand til kogeren kan brugen af råvand spares til disse processer. Inden denne anvendelse skal vandet renses for skaldele mm., hvilket typisk kan udføres i forskellige sigter eller buesier. Effekten af denne genanvendelse vil typisk være en besparelse på 15% af virksomhedens samlede vandforbrug og en reduktion i udledningen af organisk materiale (COD) på 5%. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 3

7 3.2 Dampkogning med reduceret dampforbrug Ved at regulere damptilførslen under kogningen, så der ikke slipper damp ud, kan energitilførslen reduceres væsentligt, og overskuddet af kogevand begrænses. Effekten kan være 10-15% af det samlede vandforbrug og over 15% af COD-udledningen. 3.3 Tør transport af rejeaffald fra pillemaskinerne Opsamling af rejeaffald tæt på pillemaskinerne ved hjælp af filterbånd muliggør tør transport af affaldet. Dette giver en lille reduktion af COD udledningen, men der er ingen effekt på vandforbruget. 3.4 Vibrerende sigter og buesier i rejeindustrien Vibrerende sigter har traditionelt været anvendt i rejeindustrien, da de har en god effekt på skaldele, følehorn, ben mm., som kan give problemer ved en senere pumpning eller anden behandling af vandet. De er for en stor del erstattet af buesier, der er billigere i indkøb og drift og har en næsten lige så god effekt. Sigterne og sierne har en ringe indflydelse på vandforbrug og COD udledning. 3.5 Flotation i rejeindustrien Rejeindustriens procesvand indeholder begrænsede mængder fedt og væsentlige mængder kvælstof. Luftflotation, der har en god effekt på fedt og en ringe effekt på kvælstof, er derfor uegnet til rensning af rejeindustriens procesvand og spildevand. Ved flotation af rejeindustriens spildevand med kemikalier kan der opnås renseeffekter på omkring 80% for COD og fosfor samt 45% for kvælstof. Processen er kendetegnet ved, at den kræver en nøje styring og ved, at det udvundne flotationsslam er tyndt og derfor relativt dyrt i en videre håndtering. På grund af kemikalietilsætning kan flotationsslammet ikke anvendes til fremstilling af fiskemel eller foder. Det skyldes dels, at kemikalierne er uønskede i slutproduktet, og dels at kemikalierne medvirker til korrosion af produktionsanlæggene. I praksis kan flotationsslammet kun anvendes til fremstilling af biogas. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 4

8 3.6 Membranteknologi til vandrensning Historik Membranfiltrering dukker første gang op i industriel anvendelse i 1960 erne. Forud for dette tidspunkt er gået omkring 100 år, hvor der med mellemrum er publiceret nyudviklinger inden for fremstilling og laboratorieanvendelse af membraner. Efterfølgende beskrivelse er baseret på Basic Principles of Membrane Technology /1/ og Egnetheden af membranfiltrering til rensning og genbrug af vand i industrien /2/. Anvendelse af teknologier til behandling af drikkevand og rensning af spildevand tog fart i starten af 90 erne. Her er de kommercielle fremstillingsprocesser efterhånden så udviklede, at membraner kan produceres til priser, som er konkurrencedygtige med andre teknologier. Konkurrenceevnen for denne teknologi er øget væsentligt i løbet af de sidste 5-10 år. Prisen på membrananlæg og tilhørende moduler er faldet efterhånden som efterspørgslen er steget. Virksomhedernes omkostninger til indkøb og afledning af vand er i samme periode steget betragteligt, hvorved også incitamentet til at mindske vandforbruget er vokset. De samlede omkostninger ved RO-membranfitrering blev ved projektets start af flere leverandører skønnet til at udgøre 5-15 kr./m 3 renset vand Membranteknik Princippet ved membranfiltrering er, at membranen deler fødestrømmen op i to delstrømme permeat, som er renset vand, der har passeret igennem membranen og koncentrat, som indeholder det tilbageholdte stof. Koncentratet recirkuleres på tværs af membranerne, for at skabe turbulens og mindske dannelsen af belægninger. Der udtages kontinuert en delstrøm, hvis størrelse er afgørende for, hvor høj koncentration, der opnås i koncentratet. Membranprocesser inddeles overordnet i 4 typer efter størrelsen af porerne i membranen, og derved efter størrelsen af de partikler/molekyler, der tilbageholdes: Mikrofiltrering (MF) tilbageholder emulsioner og suspensioner af celler og partikler. Opløste stoffer, salte og vand kan passere gennem membranen. Ved mikrofiltrering kan makromolekyler (celler og partikler) danne et lag på membranoverfladen, hvorved MFmembranen kommer til at fungere som en UF-membran. Ultrafiltrering (UF) tilbageholder yderligere opløste makromolekyler, fx. proteiner og enzymer med stor molekylevægt, mens mindre molekyler passerer gennem membranen. Nanofiltrering (NF) tilbageholder som UF, men derudover også mindre forbindelser som sukker, divalente ioner og visse dissocierede syrer, mens monovalente ioner og meget små molekyler passerer gennem membranen. Omvendt osmose (RO) tilbageholder de samme forbindelser som NF, men derudover også monovalente ioner. Disse membraner tillader i teorien kun vand, gasser og meget små ikke-ladede molekyler at passere. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 5

9 4 Lovgivningsforhold ved genanvendelse af vand Den lovgivningsmæssige regulering af anvendelsen af vand i fødevareindustrien er i de nordiske lande baseret på de retningslinier, som er udarbejdet af WHO/FAO og beskrevet i Codex Alimentarius - Recommended international code of practice, general principles of food hygiene /3/. Desuden er der med EU direktiv 98/83/EC åbnet op for genanvendelse af vand på visse betingelser. Direktivet skal være implementeret i medlemslandene i Anvendelse af vand i fødevareindustrien sker på flere niveauer: indirekte køling etc. til rengøring, sanitet til fremstilling af is og damp i berøring med råvarer og produkter (transport, direkte køling, vask etc.) tilsat som ingrediens i produktet Udgangspunktet er, at vand, der anvendes i industriel produktion af fødevarer skal være af en kvalitet, der har samme standard, eller er bedre end de gældende retningslinier for drikkevand. Der skal være passende faciliteter tilstede, så det sikres, at vandet kan distribueres og opbevares på virksomheden uden at udgøre en risiko for produkterne. Til formål, hvor der ingen risiko er for kontaminering af fødevarerne - for eksempel brandbekæmpelse, indirekte køling, dampproduktion og visse former for rengøring, tillades anvendelse af vand, der er af ringere kvalitet end drikkevand. Kravet er dog, at vandet skal føres i et separat og synligt afmærket distributionssystem. Genanvendelse af vand er tilladt ifølge retningslinierne i Codex Alimentarius /3/ under forudsætning af, at det ikke medfører kvalitetsmæssige risici for produkterne. Der skelnes mellem to typer genanvendelse direkte og efter rensning. Direkte genanvendelse angives som f.eks. kondensater fra tørring og vand fordampet fra produktet under processing. Sådant vand kan ifølge Codex Alimentarius /3/ genanvendes direkte, blot det bruges i processer, hvor det ikke udgør en risiko for produktet. Rensning/behandling af vand skal ske i en effektivt overvåget renseproces. Vandets kvalitet efter rensning skal opretholdes på et niveau, der ikke udgør en kvalitetsmæssig risiko for produkterne i de processer, hvor det anvendes /3/. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 6

10 4.1 Dansk lovgivning Den danske lovgivning har adskilt sig fra Codex Alimentarius /3/ ved at fastholde kravet til drikkevandskvalitet i alle processer med kontakt mellem produkt og vand /4,5/. Produktkvaliteten afgør således ikke, om vand kan genanvendes i en proces i stedet er det kvaliteten af det anvendte vand, som er afgørende. Dette forhold har givet genanvendelse af vand i fødevareproduktion svære vilkår, da kravet til rensning af vand til genanvendelse bliver, at der skal produceres vand af drikkevandskvalitet. Forholdene er imidlertid under opblødning og den nuværende praksis er, at der kan opnås tilladelse til genanvendelse af procesvand i fødevareindustrien, hvis det gennem et HACCP arbejde kan godtgøres, at dette er fuldt forsvarligt - denne praksis er i overensstemmelse med direktiv 98/83/EC, der skal være implementeret af medlemslandene senest 2003, og hvor et hovedkrav er, at genanvendelse af procesvand i fødevareindustrien ikke må påvirke helheden i det færdige produkt. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 7

11 5 Mulige anvendelser af permeat og koncentrat 5.1 Permeat Valget af RO-membranfiltrering til rensning af procesvandet, er foretaget ud fra krav om, at permeatet skal kunne genanvendes i produktionsprocesser, hvor der stilles krav til at vandet har drikkevandskvalitet. Hovedparten af vandforbruget i rejeindustrien sker i forbindelse med pillemaskinerne, og det er derfor her, at der er det største potentiale for at anvende det rensede vand. Pillemaskinerne er typisk designet til at anvende vand både på over- og undersiden af pillevalserne. En del af det vand, der tilføres oversiden løber med de pillede rejer videre i systemet, mens tilførslen af vand på undersiden udgør hovedbidraget til det afledte procesvand. Der vil derfor være en forskel på de to vandtypers kontakt med rejerne, og dermed risiko for, at vandet påvirker produktkvaliteten. Udover vandforbrug på pillemaskinerne forbruges der vand til afisning, modning, kogning, transport og rengøring. Procestrinnene før kogningen er low risk områder, og den mikrobiologiske kvalitet af rejerne her og hermed følsomheden over for kvaliteten af det anvendte vand - er mindre end i trinnene under og efter pilning. Anvendelsen af permeat i et procestrin, afhænger af kvaliteten af permeatet, og hvilken indflydelse permeatets kvalitet har på rejerne. I procestrinnene i low risk områderne eller på undersiden af pillemaskinerne, vil permeatet påvirke rejernes kvalitet mindre end når det anvendes i high risk processer samt på pillemaskinernes overside. De mulige anvendelser af permeatet vil derfor afhænge af den kvalitet, der kan opnås ved rensningen samt den sikkerhed, der er for, at niveauet opretholdes. Hvis permeatet afviger fra drikkevandskvaliteten, vurderes den opnåede permeatkvalitet udfra påvirkningen af produktkvaliteten i det enkelte procestrin. 5.2 Koncentrat Koncentratet fra membranprocesserne kan som andet slam fra fiskeindustrien anvendes til fremstilling af biogas. Denne "lavværdige" anvendelse og de tilhørende krav og problemer mht. til sammensætning, koncentration og transport er kendt af rejeindustrien og beskrives ikke yderligere i nærværende rapport. De følgende beskrevne anvendelser har alle som mål, at koncentratet skal anvendes til fremstilling af produkter, der indgår i foder eller madvarer. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 8

12 5.2.1 Fiskemel En råvare til fremstilling af fiskemel må udelukkende bestå af fisk eller restfraktioner fra fiskeindustrien. Koncentratet fra en membranfiltrering af pillevandet fra rejeindustrien kan i denne sammenhæng betragtes som en restfraktion fra fiskeindustrien. Det skal i den sammenhæng påpeges, at de fleste fiskemelsfabrikker har meget store anlæg, hvor der normalt skal tilføres "nogle hundrede" tons råvare, for at det er rentabelt at starte en produktion. Fiskemelsindustrien har gennem årene modtaget råvarer af meget forskellig kvalitet, hvorfor virksomhederne har udviklet formler til afregning med leverandørerne. Formlerne tager dels højde for produktionsomkostningerne i forbindelse med den pågældende råvare, og dels for råvarens indvirkning på kvaliteten af det fremstillede fiskemel. Med baggrund i de givne afregningsformler og diskussioner med laboratoriechef Hans Otto Sørensen hos TripleNine Fish Protein i Esbjerg stilles følgende krav til rejekoncentratet: Tørstof (protein og olie) skal være højere end 12%. Askeindholdet skal svare til eller være lavere end indholdet i en normal fiskeråvare og gerne så lavt som muligt. NaCl skal være så lavt som muligt og under 3% (beregnet ud fra 95% TS). TVN skal være så lavt som muligt og helst under 20 mg N/100 g beregnet ud fra en normal fiskeråvares tørstofindhold. Vandopløseligt N må maksimalt være 30%. Råvaren må ikke være konserveret med syre eller indeholde andre stoffer, der bevirker korrosion af fiskemelsanlægget. Der er ikke stillet specifikke krav til aminosyresammensætning, men det forventes, at den "svarer til sammensætningen i en normal fiskeråvare". NaCl og TVN indgår normalt i afregningsformlerne med prisreduktion, mens indholdet af protein og olie afregnes positivt. TripleNine Fish Proteins afregningsformel er vist i nedenstående Tabel Feil! Ukjent bryterargument.. Tabel Feil! Ukjent bryterargument.: TripleNine Fish Proteins afregningsformel Afregningsformel, gældende fra d. 1/ Råvarepris = melværdi + olieværdi - fradrag + tillæg - prod.omk Melværdi: ( 100 vand% olie% ) Melværdi = * Basisprismel 0,857 (dog max. 21 * Basispris mel ) Olieværdi: Olieværdi = (olie% + 1) * 0,6 * Basispris olie Fradrag: For TVN korr større end 40 og mindre end 100 Fradrag = (TVN korr. - 40) * 0,023 * Basispris mel For TVN korr større end 100 Fradrag = [60*0,023+(TVN korr. -100)*0,021]*Basispris mel Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 9

13 Afregningsformel, gældende fra d. 1/ For saltindhold højere end 0,7% Fradrag = (salt - 0,6) * (Basispris mel x 2) TVN tillæg: For TVN målt større end 20 og mindre end 60 Tillæg = ( 60 ) TVNmålt * Basistillæg 40 For TVN målt mindre end 20 Tillæg = Basistillæg Fiskeensilage Fiskeensilage fremstilles ved syrning af fisk eller restfraktioner fra fiskeindustrien. Syrneprocessen er "lavteknologisk" og nem at påbegynde, og det er derfor muligt at modtage mindre partier. Partierne kan være konserveret med syre, hvis det er nødvendigt af hensyn til transporttiden. Fra Hvide Sande Fiskefoder oplyses det, at eftersom lavfedtholdigt fiskeaffald er en mangelvare, kan der eventuelt modtages en råvare med et tørstofindhold på under 12%. Det forudsætter imidlertid, at den har et lavt indhold af fedt/olie og et tilsvarende højt proteinindhold. Der anvendes samme afregningsformel som ved fremstilling af fiskemel, hvorfor kvalitetskravene stort set er de samme. Der stilles ikke krav om andelen af vandopløselig protein Minkfoder Foder til mink skal være af bakteriologisk god kvalitet og have et højt tørstofindhold, der overvejende består af protein (min 15% i råvaren). Et mindre indhold af fedt (under 5% i råvaren) kan accepteres, hvis det er af god kvalitet. Råvaren skal straks nedfryses. På grund af de høje krav til bakteriologi og proteintørstof i råvaren er der ikke taget kontakt til producenter af minkfoder i nærværende projekt Foder Som udgangspunkt skal en råvare til foderfremstilling overholde de samme krav som ved fremstilling af fiskemel. Kravet om minimum 12% tørstof kan afviges, hvis råvaren har en god aminosyresammensætning, der "passer" til et specifikt foder. Endvidere kan kravet afviges, hvis det indeholder store mængder omega 3 eller omega 6 fedtstoffer. Andelen af aminosyrer bør udgøre mere end 80% af proteinmængden. En mulig råvare vurderes altid konkret inden anvendelse. Vurdering foretaget i nærværende projekt er udført af Georg Hillman for Lumino i Esbjerg Anvendelse til aromastoffer En aromaråvare skal bidrage positivt til en ønsket smagsretning i et færdigt levnedsmiddel ved en meget lav dosering, typisk 0,1% eller lavere. Derfor kræves en høj koncentration af de smagsgivende stoffer. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 10

14 Aromaråvaren skal overholde generelle krav til levnedsmidler, f.eks. med hensyn til bakteriologi og tungmetalindhold. Herudover er der krav til smagsmæssig reproducerbarhed af aromaråvaren Anden anvendelse Af andre mulige anvendelser kan nævnes fremstilling af Pet-food eller specielle biokemiske stoffer. En mulig råvare vurderes altid konkret. Mulige aftagere er Arovit i Esbjerg og Dansk Fiskeprotein i Højmark. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 11

15 6 Naajaq RO/NF pilotanlæg Formålet med pilotforsøgene var: at verificere, at de ved tidligere forsøg valgte membraner til RO filtrering kan anvendes hos Naajaq at demonstrere, at der med en efterfølgende nanofiltrering kan opnås et tørstofindhold i koncentratet på eller i nærheden af 15% at demonstrere, at anlægget kan fungere i 16 timer med et passende flow at producere koncentrat, der kan analyseres nærmere at give baggrund for en eventuel dimensionering af et fuldskalaanlæg 6.1 Forsøgs- og analyseplaner Ved planlægningen af pilotforsøgene er det tilstræbt dels at opnå oplysninger om driftsparametre og dels viden om sammensætningen af det fremstillede permeat og koncentrat. Der er i planlægningen taget hensyn til, at permeatet i en fuldskala løsning skal være bakteriefrit og indeholde mindst muligt organisk materiale. Endvidere at koncentratet bør indeholde hele protein-/aminosyrefraktionen og mindst mulige mængder NaCl og lavmolekylære organiske forbindelser (herunder små fede syrer og TVN). På baggrund af ovenstående blev der planlagt dels forsøg med omvendt osmose, der giver bedst muligt permeat og dels nanofiltrering, der giver et koncentrat med lavt indhold af mel og lavmolekylære organiske forbindelser, samtidig med, at protein-/aminosyrefraktionen bevares. Der blev ligeledes planlagt forsøg med en kombination af de to behandlingsteknikker, hvor en første behandling af procesvandet i et RO pilotanlæg blev efterfulgt af nanofiltrering for at afdække mulighederne for opkoncentrering af koncentratet. For yderligere detaljer om førsøg, resultater, og konklusioner, se teknisk rapport (Susanne Greve, APV), der er vedlagt som bilag 1. Nedenfor er gengivet de instrukser for prøvetagning og håndtering af prøver til analyser, der blev fastlagt inden forsøgsarbejdet. Der blev samtidig aftalt en stor flexibilitet med hensyn til forsøgsopstilling, antal forsøgsdage og analysearbejde for løbende at kunne udnytte de erfaringer, der blev opnået under forsøgene. Efter aftale med Triple Nine blev en væsentlig del af analysearbejdet (specialanalyser) udført af SSF i Bergen. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 12

16 6.1.1 Udtag af prøver Ved alle forsøg bortset fra langtidsforsøg over 16 timer udtages hver anden time 4 x 500 ml prøver i plastflasker af alle indgående og udgående vandstrømme. Dvs. procesvand ind, permeat RO, koncentrat RO, permeat NF og koncentrat NF. Ved langtidsforsøg over 16 timer udtages hver anden time 2 prøver i stedet for 4 prøver. Desuden udtages 24 x 500 ml prøver i plastflasker af koncentratet, når der er opnået stabile og repræsentative driftsforhold Håndtering af prøver Alle prøver mærkes med vandtype, dag og klokkeslæt. Desuden nummereres de fortløbende. Efter senest 15 minutter placeres de i fryserum. Liste over prøver afleveres til Agnete Poulsen (laboratorieleder hos Naajaq Seafood). Senere disponering af prøver til analyse eller forsendelse må kun foretages af Agnete Poulsen Analyse af prøver Drift Der foretages under driften af pilotanlægget løbende kontrol af processen ved Brix målinger. Disse data dokumenteres ved APV. Naajaq På Naajaqs laboratorium foretages følgende analyser: Alle forsøgsdage: TS og totalkim på alle vandstrømme efter 2 timer og 4 timer. Første forsøgsdag: Langtidsforsøg: Tot N på procesvand og permeat fra RO ved stabil drift. Udførlig bakteriologisk undersøgelse af permeat. Esbjerg Fiskeindustri På Esbjerg Fiskeindustris laboratorium foretages følgende analyser: Første forsøgsdag: Langtidsforsøg: Protein, salt, TVN og vandopløselige proteiner på koncentrat fra RO ved stabil drift. Protein, salt, TVN, fedt og vandopløselige proteiner på koncentrat fra RO og NF ved stabil drift. Desuden måles viskositet på koncentratet fra NF ved stabil drift, ligesom det vurderes, hvordan det vil opføre sig i virksomhedens produktion. Kolding Såfremt ovenstående resultater er "lovende", analyseres koncentratet fra NF ved langtidsforsøgene for biogene aminer. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 13

17 Øvrige analyser Koncentratets proteinværdie vurderes bedst ved minkfordøjelighed. Der er ikke afsat midler til denne relativt kostbare analyse. Efter aftale analyseres prøver hos mulige aftagere af koncentratet. Resultaterne fra disse analyser tilgår projektet. For at kunne udnytte de erfaringer, der blev opnået under forsøgene, var der ved planlægningen kalkuleret med en vis fleksibilitet mht. til antal af forsøgsdage, forsøgsopstilling og analysearbejdet. Der blev gennemført forsøg over 8 dage. 6.2 Forsøgsopstilling og forsøg RO/NF pilotanlæg Pilotanlægget består af to parallelle trykrør, med hvert et enkelt 4 SW membran element. Det samlede membranareal for de to membranelementer var ca. 14,8 m 2. Anlægget kan operere med fødetryk op til 40 bar og et recirkuleringsflow på ca. 7m 3 per trykrør, hvilket i alt giver et fødetryk på 14m 3 /h. Membranerne kan tåle driftstemperatur op til 50 C. For ikke at overstige denne temperatur, er anlægget forsynet med en turbulær rørkøler. Desuden er anlægget forsynet med flow-, temperatur- og trykindikatorer, der giver mulighed for løbende aflæsning af driftsparametrene. Til RO forsøgene blev anvendt spiral membraner af typen DOW, mens der i NF forsøgene blev anvendt membraner af typen Desal DK Gennemførte forsøg I første omgang blev der gennemført forsøg med RO membraner, idet tidligere forsøg /9/ viste lovende resultater med denne proces. Med henblik på at undersøge, om det er muligt at opnå højere koncentreringsgrad, blev der efterfølgende gennemført forsøg med NF membraner. Afslutningsvis blev der udført forsøg med kombination af metoderne, hvor procesvandet indledningsvis blev renset over RO membraner, hvorefter retentatet blev opkoncentreret på NF membraner. Dette blev gjort for at undersøge retentatets sammensætning, og i hvilken grad det er muligt at opkoncentrere rejeprocesvand ved brug af kombineret membranfiltreringsteknologi. Mellem hvert forsøg er membranerne blevet rengjort med CIP kemikalier fra JohnsonDiversey. I bilag 2 findes driftsskemaer og CIP procedure. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 14

18 6.3 Resultater og diskussion Karakterisering af procesvand fra rejepilning Procesvandets sammensætning er analyseret for parametre, der vurderes at være væsentlige med hensyn til at dimensionere rensning ved membranfiltrering. Analyseresultaterne fremgår af Feil! Ukjent bryterargument.. Tabel Feil! Ukjent bryterargument.: Egenanalyser på indløb Min. Max. Middel Spredning Antal målinger Kim 22 C (pr. ml) E.coli (pr. 100 ml) Enterokokker (pr. 100 ml) < Salt (mg/l) Listeria (tilstedeværelse) Neg 6 Enterobakterier 37 C (pr. < ml) Tørstof (mg/l) Resultaterne kan ud fra Tabel Feil! Ukjent bryterargument. sammenfattes til: indholdet af bakteriekimtal (21 C) ligger på et niveau, der er væsentligt højere end i drikkevandet som tilføres pilleprocessen. I procesvandet er der identificeret bakteriegrupper (f.eks. Coliforme) som forbindes med bakteriel forurening i drikkevandssystemer tørstof, hvoraf NaCl udgør 30-50% ligger på mellem 2 og 6 g/l i procesvandet variationen mellem målingerne udgør ca. 30% på uorganiske parametre. Bakteriologi varierer væsentligt mere De væsentligste forhold ved procesvandets sammensætning er den bakteriologiske kvalitet. Det er afgørende for at opnå drikkevandskvalitet, at rensningen kan frafiltrere bakterierne. Det høje indhold af tørstof og uorganiske salte er ligeledes en vigtig faktor at have med i design og afprøvning af membranfiltrering. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 15

19 6.3.2 Driftsforløb RO-forsøg RO af rejeprocesvand 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Tid [min] Figur Feil! Ukjent bryterargument.: RO af rejeprocesvand De første forsøgsdage blev der opnået en høj startflux; mellem l/m 2 /h, men da var membranerne også nye. Efterfølgende startede kapaciteten ved l/m 2 /h, hvorefter den efter et par timer faldt til under 10 l/m 2 /h. RO forsøg 6, var et kontinuert forsøg, hvor anlægget kørte i ca. 13 timer. Efter ca. 2,5 timers drift stabiliserede fluxen sig ved 5-7 lm 2 h, ved en koncentreringsgrad på Det var ikke muligt at opkoncentrere yderligere, idet det ville have resulteret i en flux på 0, ligesom membranerne ville være blevet stoppet. Umiddelbart inden forsøget stoppede, blev opkoncentrering yderligere forsøgt, hvilket resulterede i et markant fald i fluxen (ses af Figur Feil! Ukjent bryterargument.). Det var muligt at genetablere vandfluxen efter endt rengøring, hvilket betyder, at selv om der sker en vis fouling af membranen, er det muligt at genetablere kapaciteten efter CIP. Rengøringen af membraner blev foretaget ved et base trin, enzym og base trin og syre trin. Sammensætningen af fødevandet til RO anlægget varierede over tid. Dels viser analyseresultaterne, at tørstofindholdet varierede fra 0,2% til 0,6%, og dels at total kim varierede, både fra dag til dag, men også inden for de enkelte dage Driftsforløb NF-forsøg Der blev gennemført 4 forsøg med opkoncentrering af rejeprocesvandet på NF membraner. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 16

20 Tabel Feil! Ukjent bryterargument.: Driftsforløb NF-forsøg Type Tryk Temp. C Kommentarer NF1 Semibatch 35 bar 35 C Nye membraner NF2 Kontinuert langtidstest 36 bar 44 C NF3 Max. koncentrering 35 bar 50 C x koncentrering NF4 Langtidstest 28 bar 45 C Kapaciteten på NF membranerne målt i l/m 2 /h er i starten af driftsdagene ikke så høje som under RO forsøgene, men synes mere konstante over tid, som det fremgår af figuren. NF af rejeprocesvand 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Tid [ min] Figur Feil! Ukjent bryterargument.: NF af rejeprocesvand 6.4 Vurdering af driftsparametre Pilotforsøgene viste, at det var muligt at opnå driftstider på timer, og at processen, uagtet om det var en NF eller RO membran, der anvendtes, forblev rimelig stabil under hele driftstiden. Endvidere viste det sig muligt at opnå driftstider på 16 timer, før en rengøring blev nødvendig. Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien 17

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3 Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter nr. M127/001-0164 BAT-katalog Ole Vinther Frederiksen, Rovesta Miljø I/S William

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

SEKUNDAVAND GENERISK CASE

SEKUNDAVAND GENERISK CASE SEKUNDAVAND GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Tetra Pak Filtration DSS A Tetra Pak Company. CIP og keramiske membraner fordele og ulemper

Tetra Pak Filtration DSS A Tetra Pak Company. CIP og keramiske membraner fordele og ulemper Tetra Pak Filtration DSS A Tetra Pak Company CIP og keramiske membraner fordele og ulemper KLU: 08-04-2014 Keramiske membraner Keramiske membraner bliver fremstillet af forskellige firmaer Pall Exekia:

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Krøgebækvej 25 Fax: +45 75 39 65 03 Bank: Danske Bank Vejen DK 6682 Hovborg E-mail:

AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Krøgebækvej 25 Fax: +45 75 39 65 03 Bank: Danske Bank Vejen DK 6682 Hovborg E-mail: AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Effektiv mekanisk filtrering af Procesvand, Kølevæsker, Spildevand, Dambrugsvand, m.m. med AL-2 Båndfilter. Funktionsbeskrivelse af AL-2 Båndfilter:

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Fisk bliver til mel. Kapitel 10 side 87

Fisk bliver til mel. Kapitel 10 side 87 Kapitel 10 side 87 Fisk bliver til mel Fisk kan også blive til mel og olie. Fiskemel er et proteinprodukt, og både fiskemel og -olie kan bruges til mange ting. Fiskemelet bruges bl.a. til forskellige foderblandinger,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Hospitalsspildevand. Bedste tilgængelige teknik og udvikling af renseteknologier. Reningstekniker för läkemedel i avloppsvatten och slam

Hospitalsspildevand. Bedste tilgængelige teknik og udvikling af renseteknologier. Reningstekniker för läkemedel i avloppsvatten och slam Hospitalsspildevand Bedste tilgængelige teknik og udvikling af renseteknologier Reningstekniker för läkemedel i avloppsvatten och slam Lund 4. Oktober 2011 Ulf Nielsen DHI uln@dhigroup.com Deltagere, udgivelse

Læs mere

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER?

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? JAN VÆRUM NØRGAARD LEKTOR INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET, FOULUM FODERMØDE BILLUND OG AULUM, JUNI 2015 KOMPENSATIONSOPDRÆT 2 KOMPENSATIONSOPDRÆT

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012 Kontaminering af prøvestande Marts 2012 Fra det virkelige liv! 1. En flowmåler, der anvendes til dosering af det aktive stof i et sprøjtemiddel, tages ud til rekalibrering Inden forsendelse gennemgår måleren

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Inbicon Demonstrationsanlæg

Inbicon Demonstrationsanlæg x Inbicon Demonstrationsanlæg - for 2. generations bioethanol LandboUngdom konference Bygholm, 27. april 2010 Inbicon demonstrationsanlæg Agenda DONG Energy løsninger indenfor biomasse Inbicon demonstrationsanlægget

Læs mere

Bilag 1 DDS-Plan. Bilag Side 1 af 12

Bilag 1 DDS-Plan. Bilag Side 1 af 12 Bilag 1 DDS-Plan Bilag Side 1 af 12 Forsyningssik. Fysisk Kemisk Bakteriologisk Indvinding Forsyningssik. Fysisk Kemisk Bakteriologisk Indvinding Forsyningssik. Fysisk Kemisk Bakteriologisk Indvinding

Læs mere

MBR et paradigmeskifte indenfor spildevandsrensning også i Danmark? Per Elberg Jørgensen

MBR et paradigmeskifte indenfor spildevandsrensning også i Danmark? Per Elberg Jørgensen MBR et paradigmeskifte indenfor spildevandsrensning også i Danmark? Per Elberg Jørgensen Indhold MBR princip Specielle driftsforhold for MBR anlæg Hva koster det? Markedsudvikling Er MBR anlæg interessante

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Plantens rigdom. giver en verden af muligheder...

Plantens rigdom. giver en verden af muligheder... Plantens rigdom giver en verden af muligheder... Hvem er vi? Plant2Product er en del af Grønt Center, Råhavegård, der er et videns- og erhvervsudviklingscenter. Plant2Product er virksomhedernes samarbejdspartner

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter

Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter nr. M. 127/001-0164 Realistiske muligheder for nyttiggørelse/udnyttelse af organisk

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5%

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5% Direkte undersøgelse * Temperatur Lugt Smag Farve Prøvested Prøvedato Prøvetager Modtaget på Lab Udseende MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE Resultat Vandkvalitetskrav Analysemetode Coliforme bakterier, pr. 100

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere