Det handler om at være på tæerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det handler om at være på tæerne"

Transkript

1 Det handler om at være på tæerne om at omsætte lean til praksis i den offentlige sektor Det er officiel politik at bruge metoder som lean til at fremme effektiviteten overalt i den offentlige sektor. Den må også bidrage til den globale konkurrenceevne, og et skattetryk, der har nået sit maksimum, kombineret med krav om offentlig service, der ikke har, betyder at øget offentlig driftseffektivitet er uomgængelig Grundlæggende handler lean om, at en virksomhed skal være på tæerne for på kort og langt sigt at opretholde sin eksistens og kunne udvikle sig. Lean metoderne skal bruges til at fjerne overflødigt fedt fra driften, så ressourcerne kan nyttiggøres på anden vis. Lean principperne stammer fra japansk bilindustri og anvendes i dag overalt i OECD-området til at strømline produktion og industrialiserede serviceprocesser i såvel private som offentlige virksomheder. Principperne er i familie med Total Quality Management og Business Process Reengineering, to andre ledelseskoncepter fra international industri med en rational og toporienteret, ingeniørmæssig tilgang til organisatorisk udvikling. Denne artikel sætter tidens fokus på lean metoder i perspektiv og giver en række bud på, hvordan en lean tilgang til udvikling af offentlig virksomhed kan være meningsfuld og på, hvad man som ledelse skal være særlig opmærksom på, når man overvejer tiltag med overskriften lean. Global konkurrencedygtighed = innovation og værdiskabelse globalt De globale, økonomiske udfordringer presser sig bestandigt på. Niveauet for både velfærd og omkostninger hertil er meget højt i det danske samfund. Det afspejler som hovedregel, at værditilvæksten i dansk produktion er meget høj, og nogle gange afspejler det, at de knappe ressourcer ikke udnyttes optimalt. I begge tilfælde kan det være yderst velbegrundet hurtigst muligt at ville øge innovationskraft og effektivitet i alle dele af samfundet for at opretholde den internationale konkurrenceevne. Resten af Verden står ikke stille, så det danske samfund må hastigt flytte sig for at være i front. Den samfundsmæssige betydning af offentlig driftseffektivitet (eksempel) En maskinarbejder på Vestas koster ca. 10 gange så meget som sin kinesiske konkurrent i timen. Han betaler halvdelen af sin indkomst i skat til en offentlig sektor, han i øvrigt er glad for. Hvis amtet/regionen f.eks. kan bringe ham 10 % hurtigere tilbage efter et ophold på sygehuset, kan hans konkurrenceevne i forhold til hans kinesiske kollega måske forbedres 5 %. Sandsynligheden for, at Vestas fortsat kan betale hans høje løn øges tilsvarende.

2 Ifølge Budgetredegørelse 2005 fra Finansministeriet er det et højt prioriteret mål at forbedre effektiviteten i den offentlige sektor for at øge nytten af hver offentligt forbrugt krone. Det gælder uanset, om kronen bruges til at levere sundhed, forvalte miljøovervågning eller skabe erhvervsudvikling. Effektiv ressourceudnyttelse i den offentlige sektor er lige så væsentlig som alle andre steder. I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at tage ved lære af metoder til produktivitetsfremme, der har vist sig effektive andre steder f.eks. i den private sektor. Blandt disse metoder er den såkaldte lean manufactoring. Det handler om at være på tæerne Signalord som lean har det med at skille folk i reserverede skeptikere og menighedsagtige tilhængere. Alligevel må det være mest hensigtsmæssigt at søge til kilderne (se litteraturhenvisninger sidst i artiklen) og tage udgangspunkt i de overordnede motiver bag lean: Da konkurrencen i omgivelserne hele tiden bevæger sig fremad, må enhver organisation, der bruger ressourcer på at producere ydelser til andre, gøre det samme for at bevare sin eksistensberettigelse Alle producerende organisationer bruger nogle ressourcer direkte på værdiskabelse f.eks. behandling af en kræftlidelse og andre indirekte på at skabe gode vilkår for værdiskabelsen f.eks. uddannelse af speciallæger eller planlægning af indlæggelser Hvis organisationen er på tæerne og løbende sørger for at gøre disse ting så effektivt som muligt, kan der løbende frigøres ressourcer At være på tæerne kan tages som udtryk for at man o Tager nye og mere effektive teknologier (viden og udstyr) i brug o Organiserer arbejdet så hensigtsmæssigt som muligt o Er fremme i skoene for at undgå ressourcespild som følge af uopmærksomhed, mangel på omtanke, omhyggelighed m.v. Frigjorte ressourcer kan bruges til forskellige formål: flere ydelser for de samme penge, de samme ydelser for færre penge, udvikling af organisationens evner og kapacitet til at levere ydelserne i fremtiden eller simpelthen overførsel til andre formål I det lange løb er det nødvendigt at bruge de frigjorte ressourcer optimalt i forhold til de (politisk) prioriterede mål og i forhold til de vilkår, omgivelserne byder for den offentlige serviceproduktion. Det kan dreje sig om at imødekomme priskonkurrencen fra private leverandører, om at reducere brugernes efterspørgselspres (holde ventelister i ave), om at fastholde medarbejderne ved at udvikle kompetencer og trivsel (ydeevne) eller om at kunne flytte ressourcer til andre aktiviteter, hvor efterspørgslen stiger. Hensigtsmæssig sprogbrug Ordvalg kan have en kraftig signalværdi. Anvendelse af begrebet lean (slank) i den offentlige sektor kan signalere åbenhed, lydhørhed og udviklingsvilje i forhold til omverdenens politikere, virksomheder og borgere. For mange medarbejdere, som ud over personlige motiver drives af faglige ambitioner og hensyn til brugerne af deres indsats, signalerer ordet lean snarere slankhed som et mål i sig selv. En

3 ekstrem trang til at være slank risikerer dog at føre én på grænsen til det anorektiske. En lidelse snarere end en kur Derfor kan det være formålstjenligt at finde en etiket, som sender positive signaler til både eksterne og interne målgrupper. At være på tæerne sender f.eks. positive signaler både til dem, der har en interesse i offentlig effektivitet og innovation og til dem, der ønsker at være på forkant, når de leverer deres ydelser. At være på tæerne kan ses som udtryk for: o Opmærksomhed at være vågen o At være fremadrettet - udviklingsorienteret o At være adræt trimmet til at betjene. Lean principper og praksis Siden ledelse blev såvel et professionelt håndværk som et forskningsfelt, har opmærksomheden for at udvikle ledelse været rettet i skiftende retninger. Typisk som en reaktion på tidens skiftende udfordringer. Scientific management d.v.s. forskningsunderbygget ledelse var et svar på industrialiseringens behov for også at arbejde systematisk med organiseringen af arbejdet. Tilgangen var rationel og teknisk naturligt for de ingeniører, som i øvrigt udviklede industriens produktionsteknologi. Nogle år senere fik andre forskere øje på menneskers subjektive oplevelse af deres arbejdsvilkår som en vigtig faktor, der kunne udvikle produktiviteten, og human relations tilgangen var grundlagt. En lang række bølger er siden skyllet ind over organisationer og ledere; men forskere, der har studeret de lange linier, mener at kunne henføre kernen i de fleste bølger enten til scientific management eller human relations. Efter at japanske industrielle produkter som f.eks. biler slog indfødte amerikanske produkter på deres egen hjemmebane i 1980 erne, er en række betydningsfulde ledelsesbølger opstået i et samspil imellem japanske og amerikanske praktikere og ledelsesforskere. Først og fremmest total quality management - TQM (1980 erne), business process reengineering BPR (primo 1990 erne) og Lean Manufactoring Lean (midt 1990 erne). Alle de nævnte bølger har haft enorm betydning for udvikling af effektiviteten i virksomheder inden for mange sektorer, og ideerne har stadig betydelig aktualitet. Alle tre filosofier har rod i scientific management og deler bl.a. disse træk: Tankegangen er rationel hvad er den korteste vej fra A til B? Fokus er på strukturelle forhold som opgave- og ansvarsfordeling, fremgangsmåder, dokumentation, kontrolsystemer Det industrielle, fysiske materialeflow er i centrum for opmærksomheden. Langt de fleste produktioner, som reformeres med disse metoder, er fysiske og industrielle eller minder i hvert fald om det, f.eks. standardiserede serviceydelser. Det drejer sig om at reducere spild af tid og ressourcer ved at undgå fejl, ventetider, gentagelser, uhensigtsmæssige metoder m.v. Den store gevinst opnås, fordi der produceres industrielt et stort volumen af ensartede produkter.

4 Når ideerne skal tages i anvendelse på udviklingsaktivitet, forvaltning, løbende og individualiserede serviceydelser, må de tilpasses i større eller mindre grad for at være nyttige. Der bliver mere tale om inspiration end om egentlig overførsel. Forudsætninger Så snart der skal gennemføres omfattende organisatoriske forandringer over kortere tid f.eks. ud fra en lean tankegang er følgende væsentlige forudsætninger for succes: Der skal være en åbenbar nødvendighed klare krav udefra, dårlig økonomi, ændring i de fysiske vilkår o.s.v. Topledelsen skal være synligt og vedvarende engageret i at sætte mål og retning samt følge op på processen Mellemledere og medarbejderes erfaringer og ideer involveres i betydeligt omfang det er dem, der skal få tingene til at fungere i det lange løb Tidsrammen er knap jo kortere tid med ekstreme belastninger, uro og usikkerhed des bedre og tempo kræver fokus Forandringsprocessen håndteres professionelt det er de interne ressourcer, der skal bedre i spil; men processen i sig selv er en disciplin, som skal beherskes for at få de optimale resultater. Lean principper Der er i årenes løb givet rigtig mange anvisninger på, hvordan lean principperne skal omsættes i praksis. Så mange at variationen fra den ene yderlighed til den anden kan være ganske betydelig; men det er i øvrigt karakteristisk for alle ledelsesbølger. Ethvert konsulentfirma og enhver stor organisation med respekt for sig selv har sin udgave. Hovedprincipperne i lean tankegangen stammer fra en praksis på Toyotas bilfabrikker i Japan og er først beskrevet i bøger af James Womack og Daniel Jones. Her sammenfattes hovedprincipperne i en udgave, som kombinerer en rationel, strukturelt orienteret (scientific management) tilgang med træk fra en mere psyko-social (human relations) tilgang: Topledelsen formulerer den forretningsmæssige vision og sætter ambitiøse mål for indsatsen Interne nøglepersoner involveres herefter i planlægning og gennemførelse af aktiviteterne Medarbejdernes ideer og indsigt nyttiggøres igennem inddragelse undervejs De centrale processer i virksomheden, hvor værdiskabelsen først og fremmest finder sted henholdsvis de støtteprocesser, der knytter sig hertil, identificeres Processerne samt den måde, de udføres på, kortlægges Kortlægningen dækker hvem der har ansvar for hvad, hvordan ansvar overgår fra én part til en anden, hvilke ressourcer, der bruges undervejs, hvordan tiden anvendes, og hvordan information formidles Resultaterne af kortlægningen analyseres for unødige ansvarsskift, der koster tid og reducerer overblik, engagement og ansvarsfølelse Der identificeres spild af tid i form af ventetid, oplæring og fejl som kræver gentagelser Ressourceforbrug undervejs i hvert procesforløb analyseres for relevans og nytteværdi Dokumentation og informationsformidling analyseres tilsvarende for, om den er nødvendig, klar og optimalt struktureret

5 Under inddragelse af såvel de involverede medarbejdere som relevante eksperter findes løsninger som fjerner ikke-værdiskabende aktiviteter, som forenkler forløb af hensyn til overblik, tids- og ressourceforbrug, og som sikrer den dokumentation og læring, der skal til for, at aktiviteterne hver gang følger best practice (den bedste, kendte fremgangsmåde) og for, at organisationen udvikler sine kompetencer til fremtidens krav De valgte løsninger formidles til hele organisationen, så alle medarbejdere kan se sig selv i helheden, og så mål og metoder kan fastholdes Organisationen struktureres i overensstemmelse med de valgte principper og løsninger d.v.s. implementering af den ny organisering Medarbejderne tilføres de nye kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre og fungere under de nye produktionsprincipper Hele forløbet evalueres med henblik på at inddrage erfaringer til fremtidige udviklingsprocesser eller til tilsvarende projekter i andre dele af organisationen. Forløbet af et projekt, der skal bringe en proces på tæerne, kan også illustreres som vist i nedenstående figur: Lean - for at være på tæerne: Styring Topledelsen formulerer vision og sætter mål Nøglepersoner involveres i planlægning og gennemførelse Projektet evalueres: erfaring og udvikling Identificere centrale processer Kortlægning: Værdiskabelse Analyse: Spild Nye løsninger: Enkle og ensartede Ny organisering: Sammenhæng Udvikling Kompetenceudvikling Nøglepersoner involveres i planlægning og gennemførelse Medarbejdernesi ideer og indsigt inddrages Formidling af helhed og løsninger Forankring Tid Hvis man gennemfører dette forløb med mellemrum, så holder virksomheden sig virkelig på tæerne. Modstand Processer af denne karakter mobiliserer typisk kraftige reaktioner fra begejstring for at medvirke ved radikale forbedringer over nervøsitet og skepsis om, hvordan og med hvilke formål lean projekter skal gennemføres til direkte modstand med udsigt til afskedigelser, omplaceringer eller ændrede arbejdsvilkår.

6 Modstand er i sig selv ikke negativt, men vil ofte være udtryk for et engagement og en energi, der kan bruges konstruktivt i forandringsprocessen. I forbindelse med processer, der skal bringe regionens enheder på tæerne, bør man i håndteringen af den forudsigelige modstand være opmærksom på at: Den forretningsmæssige nødvendighed er troværdig og tydelig Ledelsen leverer klar og omfattende information og går i dialog herom Den daglige ledelse (mellemlederne) involveres centralt i tilrettelæggelse og gennemførelse Medarbejderne inddrages undervejs i forløbet Der afsættes mindst 50 % af forandringsprojektets ressourcer til at gennemføre løsningerne herunder medarbejdernes kompetenceudvikling og indsatser i forbindelse med omplacering eller afskedigelse. Hvad ellers? Når nye og overbevisende ledelseskoncepter byder sig til, får man let fornemmelsen, at der ingen alternativer er. Det er imidlertid en central del af god ledelse og organisering, at indsatsen skal passe godt til de konkrete omstændigheder. At man bruger en hammer, fordi problemet er et søm og ikke primært fordi, man kan lide at hamre. Derfor skal lean tankegangen her sættes kort i relief af et andet af de ledelseskoncepter, der trænger sig på specielt i sundhedssektoren, Gennembrudsmetoden. Gennembrudsmetoden anvendes i dag i nogle landsdækkende udviklingsindsatser på sundhedsområdet og tiltrækker sig i øvrigt betydelig opmærksomhed i de øvrige nordiske lande, i UK og USA. Karakteristika Lean princippet Gennembrudsmetoden Hvor stammer metoden fra? Industriel praksis i Japan (og USA) Sundhedssektoren i USA (anvendt forskning) Hvordan skabes radikale forbedringer i en virksomhed? Rationel proces (fortrinsvis) oppefra og understøttet af faglige eksperter Psyko-social proces (fortrinsvis) nede fra understøttet af proceseksperter Hvad fokuserer metoden primært på? Hvad er metodens specielle bidrag sammenlignet med andre forandringsmetoder? Hvad er den grundlæggende fremgangsmåde? Hvis indsats er afgørende for, at projekterne lykkes? Hvad skaber udviklingen, når det lykkes? Hvilken effekt har metoden på længere sigt på virksomheden? Industriel produktion og industrialiserede services Minimalt ressourceforbrug til daglig produktion Optimering af arbejdsprocesser ved at fjerne, forenkle eller automatisere ikke-værdiskabende rutiner Leanspecialister og interne projektledere Jagten på overflødigt fedt tvinger til et radikalt nyt syn på opgaver og gældende metoder Mindre/ingen reservekapacitet i organisationen til at eksperimentere, opfange Offentlige services leveret af fagprofessionelle (sundhed, beskæftigelse, social terapi m.v.) Gennemførelse af nye driftsprincipper over en bred skala i videnintensive miljøer Afprøvning, tilpasning og implementering af evidensbaserede teknikker gennem parallelt arbejdende teams Interne projektteams og internationale fageksperter Den tværorganisatoriske læring af erfaringerne fra mange parallelle projekter Fælles læringsseminarer styrker helhedsforståelse og kendskab til arbejdsmetoder på tværs af de

7 Hvordan udvikles kompetencerne i virksomheden? Hvilken kritik rettes typisk mod metoden (i Danmark)? variationer i belastning m.v. Projektlederne (mellemledere) bliver bredt kompetente og organisationen får indsigt i eget udviklingspotentiale Selvom motivet er frigørelse af ressourcer til udvikling er fokus i praksis på at reducere omkostninger deltagende virksomheder De mange projektteams udbreder kompetencerne til at gennemføre udviklingsprojekter Det er svært at engagere internationalt anerkendte fageksperter og at opretholde disciplinen i de mange projektteams Hvordan kommer man i gang? Iværksættelse af lean projekter med henblik på at bringe en offentlig virksomhed på tæerne må først og fremmest ske under hensyn til de konkrete omstændigheder; men disse elementer vil i de fleste tilfælde være vigtige: Topledelsen gennemfører en strategisk situationsanalyse, der afdækker rammerne for forbedringsprojektet herunder rummer en vurdering af, hvorvidt et lean projekt med dets særlige metode og forudsætninger vil være den bedste fremgangsmåde. Er der f.eks. et forbedringspotentiale (tocifrede forbedringer i procent), som retfærdiggør at vælge denne metode? Topledelsen formulerer mål og rammer for projektet på baggrund af den strategiske situationsanalyse En intern projektleder, der har indsigt i og nyder den fornødne respekt i virksomheden, udpeges Der nedsættes en styregruppe, som repræsenterer projektets primære interessenter, nedsættes med ansvar for at støtte og følge op på projektets gennemførelse (sponsorer) Ved store projekter nedsættes endvidere en projektgruppe med repræsentanter for et tværsnit af den del af virksomheden, som projektet omfatter. Projektgruppen har sammen med projektlederen og evt. eksterne konsulenter ansvaret for at gennemføre dataindsamling, analysearbejde samt design og planlægning af en ny organisering Projektets nøglepersoner (styregruppe, projektleder og evt. projektgruppe) tilføres den nødvendige viden om og værktøjer til at arbejde efter lean principperne. Afslutningsvis kan det kraftigt anbefales tidligt i projektforløbet at nøglepersonerne søger kontakt med tilsvarende virksomheder eller institutioner, der har gennemført projekter baseret på lean principperne for at hente inspiration, for at lære af deres erfaringer og for at justere egen fremgangsmåde i lyset heraf. Referencer: Bendix og Harbo: Videnledelse i praksis, DJØF Forlag, København, 2004 Danmarks Amtsråd: Tidsskriftet Mandat, Juni, 2005 Dennis, P.: Lean Production Simplified, New York, 2002 Eriksen, M., Fischer, T., Mønsted, L.: God lean ledelse i administration og service, Børsens Forlag, København, Finansministeriet: Budgetredegørelse 2005, København, 2005 Womack, T. og Jones, D.: Lean Thinking, Free Press, New York, 2003

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4 Sammenhæng til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Toplederne i krydspresset mellem

Toplederne i krydspresset mellem Børne- og kulturchefforeningen Årsmøde Vejle 10. november 2005 Toplederne i krydspresset mellem Politik, effektivitetskrav og faglighed. - er der nye roller på vej? Christian S. Nissen www.christiannissen.com

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet

Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet 1. Om Udviklingspartnerskabet i Gribskov og erfaringer med at få partnerskaber til at virke 2. Om erfaringer med at arbejde med velfærdsteknologi i partnerskabet

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

L E D E L S E S F O R M E R P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T S A M T E R F A R I N G E R F R A S K O L E - O G Æ L D R E O M R Å D E T

L E D E L S E S F O R M E R P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T S A M T E R F A R I N G E R F R A S K O L E - O G Æ L D R E O M R Å D E T Dato: 15.02.2007 UDDRAG FRA PROJEKTBESKRIVELSE LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED UNDER FORANDRING - EVALUERING AF NYE L E D E L S E S F O R M E R P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T S A M T E R F A

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes!

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! ARTIKEL Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! Der er skrevet et hav af bøger og artikler om vigtigheden af at sikre en effektiv implementering, når man som virksomhed har gjort sig umage og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Hvilke aktiviteter og/eller effekt/nytteværdi (indsatser og resultater), understøtter jeres mission?

Hvilke aktiviteter og/eller effekt/nytteværdi (indsatser og resultater), understøtter jeres mission? Fokus på virksomhedens mission Nedskriv virksomhedens Mission Vores Mission Erklæring om organisationens eksistensberettigelse (Hvorfor er vi her?) Hvorfor skulle kunderne netop vælge jeres virksomhed?

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Dansk Handel & Service. Forandring med succes. Et ledelsesværktøj

Dansk Handel & Service. Forandring med succes. Et ledelsesværktøj Dansk Handel & Service Forandring med succes Et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse: [ 1 ] Hvad kan du bruge forandringsværktøjet til... 5 [ 2 ] Vigtige fokus områder i en forandringsproces... 5 [ 2.1

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER Politiet påbegyndte i 2012 en omfattende reform af lederstrukturen på tværs af koncernen. Man har på den baggrund skabt fundamentet for at øge ledelseskvaliteten og samtidig

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere