Fra festmåltid til hverdagskost

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra festmåltid til hverdagskost"

Transkript

1 Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en vane. Her spiller lederen en afgørende rolle. Lederen har nøglen til at udvikle organisationens evner til at gennemføre forbedringer. Læs konkrete anbefalinger til, hvordan du som leder kan arbejde med udvikling af en forbedringskultur. 12

2 Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en vane. Her spiller lederen en afgørende rolle. Lederen har nøglen til at udvikle organisationens evner til at gennemføre forbedringer. Læs konkrete anbefalinger til, hvordan du som leder kan arbejde med udvikling af en forbedringskultur. Alle forandringsprojekter får liv, når de er i fokus og får tilstrækkelig opmærksomhed. Men vores erfaring er desværre, at rigtig mange gode initiativer stille siver ud, når nyhedsværdien har lagt sig. Det betyder, at de gamle rutiner og vaner igen får plads til at tage over. Forandringer bliver ikke skabt på én dag, eller ved at ledelsen én gang for alle har kommunikeret, hvad de ønsker fremadrettet. Reel forandring opnås kun ved at investere i den ledelsesmæssige side af sagen. Det kræver tid og fastholdelse af fokus på indarbejdelsen af de nye vaner og rutiner. Her spiller lederen en afgørende rolle i at sikre succes og reel værdiskabelse. Med udgangspunkt i arbejdet med leanforandringer kommer her et bud på et værktøj, du som leder kan anvende for at holde fast og indarbejde nye sunde vaner og rutiner. 7-trins-modellen Værktøjet er en 7-trins-model, som du kan anvende til videreudvikling af forbedringskulturen i din organisation. Modellen består af syv trin: 1. Find spild 2. Skab forbedringspotentiale 3. Segmentér og prioritér 4. Udarbejd løsningsmodel 5. Sikre implementering 6. Følg op på effekt 7. Evaluering og refleksion De syv trin skal ses som et hjul eller en mølle (se figur), som gerne konstant skal snurre for at skabe en stærk organisation. Din opgave som leder er at tilføre hjulet energi, således at det hele tiden drejer, og at det drejer hurtigere og hurtigere. Det gøres ved konstant at sørge for, at hele afdelingen bidrager til at fylde brændstof på i form af forbedringer, så hastigheden øges. De syv trin kan ikke gennemføres en gang for alle. Det er en proces, som i princippet skal følges for hver ny ide. Pointen er, at modellen er cyklisk, og at man derfor starter forfra, hver gang man har bevæget sig en runde. Forandringer bliver ikke skabt på én dag, eller ved at ledelsen én gang for alle har kommunikeret, hvad de ønsker fremadrettet. Man starter dog ikke helt fra bunden, for effekten af de gennemførte forbedringer skaber et nyt forbedret udgangspunkt. Man bygger snarere ovenpå, så alle hele tiden bidrager til, at organi

3 sationen er i stand til at udvikle og forbedre sig selv. Her har du som leder en særlig rolle: Det er dig, som skal sikre, at hjulet i modellen ovenfor kører. At der kommer nye ideer, at de gennemføres, og at der ikke sker tilbagefald, så fokus risikerer igen at blive rettet mod brandslukning frem for udvikling. Vi vil nu uddybe de syv trin, som kan inddeles i tre faser. De første to trin er fasen, hvor du skaber rum for kreativitet og initiativ. De næste tre trin handler om at skabe handlekraft, og de sidste to trin skal sikre læring. Find spild I det første trin i Find spild i modellen, skal du involvere medarbejderne. Gennem deres øjne og kreativitet skal I sammen få øje på spild i organisationen. Spild kan være uhensigtsmæssigheder i eksempelvis arbejdsformer, der fører til aktiviteter, som ikke skaber værdi for jer eller jeres kunder. Som leder består din opgave blandt andet i at opbygge en kultur, hvor det er værdsat, at medarbejderne bidrager med deres ideer, erfaringer og oplevelser med spild. Det kan du for eksempel gøre ved at inspirere og coache dine medarbejdere til at kunne spotte spild og ved at indrette arbejdet, så der frigives tid til at arbejde med forbedringer. For at hjælpe med at spotte spild er her fire spildtyper, der fungerer som en god referenceramme for identificering af spild alle steder i det offentlige. Spild kan være uhensigtsmæssigheder i eksempelvis arbejdsformer, der fører til aktiviteter, som ikke skaber værdi for jer eller jeres kunder. Det første er rod og bunker. Hvordan ser dit skrivebord ud? Hvordan ser kontoret ud? Rod og bunker genererer spild og ikke-værdiskabende aktiviteter i stort omfang. Tænk på f.eks. din e- mail-inbox, der betragtes som en af de mest udbredte bunker, fordi den indeholder meget rod og uoverskuelighed. Den anden type er ansvarsskift og overleveringer. Tænk på situationer, hvor du har oplevet, at en opgave ikke bliver overleveret på den rette måde, til den rette tid og med den rette information eller i den rette kvalitet. Hvad betyder det for dit arbejde? Medarbejdernes evner, kreativitet og potentiale er spildt, når de ikke bruges på den rette måde eller i tilstrækkeligt omfang. Den tredje spildtype er parallelt arbejde og forstyrrelser. Mange oplever i perioder at arbejde på mange projekter samtidig eller have mange opgaver, der skal løses inden for samme tidsperiode. Problemet er, at du ofte skal skifte fokus, og hver gang du skifter opgave, kræver det omstillingstid, hvor du på ny skal sætte dig ind i opgaven. Forstyrrelser har samme negative effekt som parallelle opgaver. En forstyrrelse ødelægger arbejdsrytmen og kræver skift af fokus, hvormed du igen skal bruges tid på omstilling. Forstyrrelser kommer blandt andet som følge af telefoner, s, åbne kontorlandskaber og en utålmodig chef. Den fjerde spildtype er uudnyttede evner og kreativitet. Det er den største og mest udbredte type af spild. Medarbejdernes evner, kreativitet og potentiale er spildt, når de ikke bruges på den rette måde eller i tilstrækkeligt omfang. Skab forbedringspotentiale Det andet trin Skab forbedringspotentiale handler om at transformere det spild, man har identificeret til nye muligheder for forbedringer. Dvs. med udgangspunkt i spildet at bruge kreativiteten til at få ideer til forandringer, som skaber ny merværdi for kunden, hvad enten kunden er ekstern eller intern. Som leder består din opgave bl.a. i at gøre det let og attraktivt for den enkelte medarbejder at komme med forslag til forbedringer. Det kan du eksempelvis gøre ved at fremvise skabeloner, der 12.03

4 gør det let at beskrive forbedringsforslag, eller ved at synliggøre de indkomne forslag. Segmenter og prioriter Trin tre Segmentér og prioriter handler om at behandle de indkomne forbedringsforslag. De skal sorteres ud fra, hvor komplicerede de vil være at implementere og hvor mange afdelinger, der er brug for at involvere. På baggrund af den sortering vil det være muligt at afgøre, om der er tale om forbedringsforslag, medarbejderne direkte kan gå i gang med at implementere, eller om ledelsen skal involveres i beslutningsprocessen. Din opgave som leder består bl.a. i at deltage i sorteringen, så dine medarbejdere kan få sparring på, hvornår der er tale om lette eller komplicerede forbedringer. Det er også din opgave at sikre, at de medarbejdere, der udfører de mere komplicerede forbedringsforslag, har de rette kompetencer og beføjelser. Udarbejd løsningsmodel Trin fire Udarbejd løsningsmodel handler om at beskrive løsninger for forbedringsforslagene. Disse løsninger skal både være realistiske og ambitiøse, og for hver løsning bør der udarbejdes en plan for realisering af løsningen. Din opgave som leder består i at godkende løsninger for de mindre og lette projekter, inden de realiseres. Desuden skal du udvælge projektledere, allokere ressourcer og bidrage med viden i forbindelse med realisering af større forbedringsforslag. Sikr implementering Når løsningsmodellen er på plads, er vi nået til trin fem Sikr implementering. Det handler om at sikre selve implementeringen af de igangsatte initiativer til forbedringer. Trinet udgør den største udfordring for de fleste organisationer. For at få succes er det nødvendigt at organisere og skabe praktiske rammer, som bidrager til en effektiv gennemførelse af en større mængde projekter i en travl hverdag. Dine primære opgaver som leder er at sikre, at rammerne for implementeringen er gode, ellers vil implementeringen mislykkes. Du skal derfor fastlægge klare roller og tildele de rette ressourcer. Det er desuden vigtigt, at du etablerer hurtige beslutningsveje. Nogle større forbedringer har f.eks. brug for en styregruppe til at hjælpe beslutningsprocessen. Ofte vil der være behov for at gennemføre flere projekter parallelt. Der vil løbende være behov for nye prioriteringer, så de ressourcer, der kastes ind i forbedringsarbejdet, anvendes optimalt. Derfor skal du som leder have overblik over alle forbedringsaktiviteter, både dem der allerede er sat i gang og kommende forbedringsinitiativer. Opfølgning og effekt Sjette trin Opfølgning og effekt drejer sig om at sikre den rette effekt gennem opfølgning. Opfølgning er med til at tydeliggøre, at du som leder anser den pågældende forbedring for vigtig og værdsat. Opfølgning fører desuden til øget fremdrift og rettidige korrigerende handlinger. Samtidig giver opfølgning dig et godt grundlag at handle ud fra: Skal du tilføre ekstra ressourcer? Er der forbedringer, der skal korrigeres, eller som faktisk har medført forværring? Og endelig giver opfølgning faktuel viden, om du rent faktisk har opnået de effekter og mål, du havde sat dig fra starten. Derfor bør du også bruge en stor del af din tid på dette trin. Opfølgning er med til at tydeliggøre, at du som leder anser den pågældende forbedring for vigtig og værdsat. Din opgave med at gennemføre en værdiskabende opfølgning kræver en del planlægning, hvis du skal følge op på alle forbedringsaktiviteterne og det bør du gøre! Det kan være en hjælp at udarbejde en liste med alle de forbedringsaktiviteter, du skal følge op på. Her kan du hente en skabelon til at skabe oversigt over forbedringsaktiviteter. Evaluering og refleksion Det leder frem til modellens syvende og sidste trin, som har fokus på evaluering og refleksion. Det er her, du og dine medarbejdere kan arbejde med justering af forbedringerne, introducere nye værktøjer eller dele viden om, hvordan man mest effektivt arbejder med forbedringer. En egentlig evaluering af selve forbedringsarbejdet bør gennemføres to-tre gange årligt. Det er vigtigt, at 12.04

5 alle dele af organisationen er repræsenteret. Her kan du fx stille følgende spørgsmål: Hvad skete der? Hvad gik hhv. godt og skidt? Hvad kan vi gøre anderledes næste gang? Skal vi gøre nye tiltag på baggrund af vores erfaring? Dine vigtigste opgaver som leder er her at indtage rollen som mødeleder for evalueringen, og følge op på de tiltag, der aftales under evalueringen. Formålet er at udvikle organisationens evne til at gennemføre forbedringer, så modellen fungerer som en spiral, hvor læring bevirker, at I når op på et højere udviklingsniveau, hver gang I har bevæget jer en runde. Kilde: Mellem lean & ledelse. Når mellemlederen gør en forskel. Gyldendal Business

6 Anders Nørgaard er partner i Hildebrandt & Brandi og rådgiver direktioner inden for bl.a. lean og effektiviseringer. Han er forfatter til bogen Langsigtet Lean, der udkom i 2009 samt Mellem lean & ledelse fra Anders har en baggrund fra Valcon, Bülow Management og Terma. Anders kan kontaktes på Henrik Andersen er partner i Hildebrandt & Brandi, og rådgiver for bestyrelser og direktioner i danske og internationale virksomheder inden for strategisk ledelse og forandring. Henrik er medforfatter til bogen Mellem lean & ledelse fra Han har en baggrund fra bl.a. LEGO Group, Abba Seafood, PA Consulting Group og Brynje. Henrik kan kontaktes på Ulrik Christensen er cand. merc. og managementkonsulent i Hildebrandt & Brandi med speciale indenfor strategi, effektivisering, portefølje-, program- og projektledelse. Han er medforfatter på artikler om lean og bestyrelsesarbejde og er tilknyttet Aalborg Universitet som underviser. Ulrik Kan kontaktes på Kort om Hildebrandt & Brandi Hildebrandt & Brandi rådgiver bestyrelser og topledelser i førende virksomheder indenfor strategisk ledelse og forandring. Vi løser opgaver inden for strategi, organisation, ledelse, forandring, projektog programledelse, effektivitet og governance. Vi formidler vores viden dels ved at udgive bøger om ledelse, dels gennem foredrag, seminarer og undervisning på højere læreanstalter som CBS og ASB. Vi har kontorer i Århus, København og Faaborg. Kontakt os eller læsmere på

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Et krydstogt på det blå ocean

Et krydstogt på det blå ocean Et krydstogt på det blå ocean I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de i hvert fald for en periode kan

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere