ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

2 Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar Resultater og forventninger 15 Hoved- og nøgletal, finansielle 17 Koncernens resultater 23 Forretningsområdernes resultater 27 Forventninger 28 Finansielle målsætninger 29 DONG Energy på kapitalmarkedet 30 Risiko og risikostyring Ledelsesinformation 37 God selskabsledelse og interne kontroller 40 Direktionen og koncernledelsen 41 Bestyrelsen FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN 44 Totalindkomstopgørelse 45 Balance 46 Egenkapitalopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 49 Noter FINANSIELT REGNSKAB FOR MODERSELSKABET 92 Totalindkomstopgørelse 93 Balance 94 Egenkapitalopgørelse 95 Pengestrømsopgørelse 96 Noter PÅTEGNINGER 105 Ledelsespåtegning 106 Revisorerklæringer, finansielt regnskab 107 Revisorerklæring, ikke-finansielt regnskab SUPPLERENDE INFORMATION 108 Koncernmeddelelser offentliggjort i Ordliste 111 Aktivitetskort YDERLIGERE INFORMATION Media Relations Karsten Anker Petersen Investor Relations Allan Bødskov Andersen IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN 87 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 88 Anvendt regnskabspraksis DONG Energy A/S CVR nr Kraftværksvej Fredericia Tlf Sprog Denne rapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Dong energy årsrapport 2012 Ledelsesberetning

3 FoRoRd Målrettet omstilling til fremtidens bæredygtige energisystem DONG Energy er som Danmarks største energivirksomhed afgørende for at holde danskerne forsynet med energi. DONG Energy ejer mere end en tredjedel af den danske kapacitet til elproduktion (vind og termisk) og producerer fjernvarme svarende til en tredjedel af det danske forbrug, og mere end en tredjedel af de danske husstande modtager deres el- eller gasforsyning fra DONG Energy s forsyningsnet. DONG Energy har dermed en vigtig rolle i at holde det danske samfund i gang. Det ansvar er vi meget bevidste om. Ved sammenlægningen i 2006 fik DONG Energy det nødvendige fundament for at kunne klare sig i konkurrencen med andre store energi koncerner på det liberaliserede europæiske energimarked. Det stod imidlertid også klart, at indtjeningsgrundlaget i form af de store gaskontrakter med DUC og produktionen på kraftværkerne ikke ville være stærkt nok til at bære virksomheden ind i det nye årti. Både gas- og el markedet var under markant forandring, og hvis Danmark fortsat skulle have et stærkt energiselskab, krævede det opbygning af nye vækst områder, der kunne give selskabet den nødvendige konkurrenceevne. Vores strategi har derfor været at opbygge to stærke forretningsben inden for henholdsvis offshore vind og olie- og gasproduktion som supplement til den danske forsyningsforretning. Offshore vind er i dag den hurtigst voksende teknologi inden for vedvarende energi i Europa, og med en andel på mere end en tredjedel af den installerede kapacitet er DONG Energy en klar markedsleder. Olie og gas vil imidlertid i mange år fremover fortsat være afgørende byggesten i det moderne samfund, og med en stigende global efterspørgsel efter disse ressourcer og en faldende europæisk selvforsyning, er det DONG Energy s mål fortsat at udnytte sine stærke kompetencer til at fremskaffe olie- og gasressourcer og skabe værdi. Dermed spiller DONG Energy nu en rolle i forsyningen af energi ikke alene til danskerne, men også til kunder og husholdninger over hele Nordeuropa. Derudover er det et fokusområde at øge andelen af bæredygtig biomasse i produktionen af el og varme ved at konvertere danske kraftværker, der i dag anvender fossile brændsler. Det giver mere ren energi og gennem innovation udvikles nye teknologier til at forbedre udnyttelsen af biomasse og affald. I vores forsyning af energi til slutkunder vil øget energieffektivitet blive et væsentligt fokusområde for DONG Energy i de kommende år. Vi ønsker at være erhvervskundernes foretrukne leverandør af attraktive energiløsninger, der styrker deres konkurrenceevne, og det miljøbevidste valg for vores privatkunder med kundeoplevelsen i højsædet. I 2012 oplevede DONG Energy betydelige økonomiske udfordringer, blandt andet som følge af en række strukturelle ændringer i gasmarkedet, og det årsresultat, vi kan rapportere, er ikke tilfredsstillende. Derfor har bestyrelsen og direktionen taget en række initiativer på både omkostnings-, investerings- og kapitalsiden for at genoprette en rentabel forretning. Rigsrevisionen offentliggjorde i januar 2013 sin undersøgelse af DONG Energy. Undersøgelsen bekræftede blandt andet, at økonomien er under pres, særligt i 2012, primært som følge af tab i gasmarkedet. De ovennævnte initiativer skal genskabe koncernens finansielle kapacitet. I begyndelsen af marts 2012 tog bestyrelsen afsked med den administrerende direktør Anders Eldrup. Den 27. august tiltrådte Henrik Poulsen som ny administrerende direktør. Sammen ser vi frem til at fortsætte udviklingen af DONG Energy som et af Europas mest progressive energiselskaber, der har potentialet til at yde et afgørende bidrag til fremtidens bæredygtige energisystem. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke samtlige medarbejdere for indsatsen i Det var et turbulent år for DONG Energy, men gennem en dygtig og vedholdende indsats fra engagerede medarbejdere er koncernen på vej i den rigtige retning. 27. februar 2013 Fritz H. Schur Bestyrelsesformand 1 LEDELSESBERETNING

4 En af Nordeuropas førende energikoncerner DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ejeroversigt Den danske stat 79,96% SEAS-NVE Holding 10,88% Øvrige 9,16% hoved- og nøgletal Nettoomsætning mio. kr EBITDA mio. kr årets resultat mio. kr. (4.021) Pengestrømme fra driftsaktivitet mio. kr Nettoinvesteringer mio. kr. (14.642) (13.060) (8.530) Rentebærende nettogæld mio. kr Justeret nettogæld / EBITDA x 4,1 1,9 1,9 Afkast af investeret kapital (ROCE) % (7,4) 5,7 9,6 CO 2 -udledning pr. produceret energienhed g/kwh Arbejdsulykker med fravær (LTIF) pr. mio. arbejdstimer 3,6 4,1 4,6 Note: Alle koncernens hoved- og nøgletal fremgår på side dong EnERGy KoRT FoRTAlT EXPLORATION & PRODUCTION WIND POWER THERMAL POWER ENERGY MARKETS SALES & DISTRIBUTION Nettoomsætning, mia. kr. (%) 1, 2 11,9 (14%) 7,8 (9%) 9,0 (10%) 41,4 (47%) 17,1 (20%) EBITDA, mia. kr. (%) 1 6,6 (76%) 2,5 (29%) 2,1 (24%) -4,6 (-53%) 2,1 (24%) Bruttoinvesteringer, mia. kr. (%) 1 5,1 (26%) 12,7 (65%) 0,3 (2%) 0,3 (1%) 1,2 (6%) Ansatte, FTE (%) (11%) (28%) (16%) 324 (5%) (22%) Kerneforretning Exploration & Production Wind Power Thermal Power Energy Markets Sales & Distribution Efterforskning og produktion af olie og gas Udvikling, opførelse og drift af offshore vindmølleparker Produktion af el og varme fra kraftværker Optimering og afdækning af energi - porteføljen, herunder engroshandel med gas og el Salg og distribution af el og gas Markedsposition Geografisk koncentrerede positioner i Nordvesteuropa Gunstig adgang til infrastruktur Et af de største E&P-selskaber i DK Blandt de 10 største E&P-selskaber i Norge Førende efterforskningsselskab vest for Shetlandsøerne (UK) Markedsleder inden for offshore vind, opført 38% af Europas kapacitet Stærk pipeline af projekter frem til 2020 Råder over 48% af den tilgængelige termiske produktionskapacitet i Danmark Producerer en tredjedel af det danske fjernvarmeforbrug Førende engrossælger af el og gas i Danmark El- og gaspositioner i Storbritannien, Tyskland og Holland Førende dansk distributør af el og gas med markedsandele på henholdsvis 27% og 28% Detailsalg i Danmark, Sverige, Holland og Storbritannien Business drivers Olie- og gaspriser Omkostninger til fund af olie og gas Fastholdelse af høj oppetid på anlæg Udvikling i underliggende omkostningsniveau i leverandør-industri Vindforhold Rådighed Elpriser og offentlige tilskud Industrialisering og modning af værdikæden Sikring af leverancer gennem ramme aftaler og partnerskaber Partnerskaber med både industrielle og finansielle investorer Udvikling i elpriser, primært Nord Pool Udvikling i priser på brændsler og CO 2 Markedets behov for fleksibilitet Regulatoriske rammebetingelser Udvikling i energipriser Sæsonudsving i gaspriser Markedslikviditet Genforhandling af langsigtede gaskontrakter Distributionstariffer (reguleret) Udvikling i el- og gasmarginer Sikre omkostningseffektivitet Sikre forsyningssikkerhed Levere kundeservice ROCE mål 2016: > 20% 2020: > 20% 2016: 6-8% 2020: 12-14% 2016: 7-9% 2020: 7-9% Strategiske mål for 2020 Olie- og gasproduktion: boe/dag Genskabe reserver: R/P-ratio 10 Installeret offshore vindkapacitet (før frasalg): 6,5 GW Reducere offshore wind Cost of Energy til under 100 EUR/MWh 3 Blandt de bedste i Europa til effektiv og fleksibel drift af kraftværker Biomasse andel i el- og varmeproduktion i Danmark: 50% Blandt de bedste i Europa til at håndtere energieksponeringer med henblik på værdiskabelse og reduktion af risici Fastholde høj forsyningssikkerhed (el) 1. kvartil på kundetilfredshed Firdobling af energibesparelser hos danske kunder 1 % erne angiver forretningsområdets andel af koncernen i Koncernintern omsætning medfører, at forretningsområdernes omsætning sammenlagt er højere end koncernens omsætning. 3 Samfundets omkostning baseret på projekter i Storbritannien, der træffes investeringsbeslutning om i LEDELSESBERETNING

5 1. kvartal 3. kvartal 23. februar 19. juli Salg af 50% af havmølleparken Borkum Riffgrund 1 til KIRKBI Rammeaftale om 6 MW offshore vindmøller og Oticon Fonden DONG Energy og Siemens Energy underskrev en rammeaftale 50% af den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund 1 blev solgt for om levering og servicering af i alt 300 havmøller på hver 6 MW. 4,7 mia. kr. Parken er under opførelse og kommer til at bestå af 77 Møllerne vil blive installeret på havmølleparker i Storbritannien 3,6 MW vindmøller. fra 2014 til februar 14. august Udbygning af Hejre-feltet i dansk Nordsø Køb af tre tyske udviklingsprojekter inden for offshore vind DONG Energy og Bayerngas besluttede at udbygge Hejre-feltet. DONG Energy erhvervede Gode Wind 1, 2 og 3 fra PNE Wind DONG Energy er operatør og ejer 60% af feltet, mens Bayerngas AG. Projekterne har en samlet kapacitet på op til 900 MW og er ejer 40%. DONG Energy s andel af investeringen udgør 7,3 mia. kr. beliggende i den tyske del af Nordsøen. 12. marts Administrerende direktør fratrådt Anders Eldrup fratrådte stillingen som administrerende direktør. udvalgte BEGIVEnhEdER marts Udvikling af Runde 3 projekt i det irske hav Centrica og DONG Energy dannede et joint venture for sammen at udvikle havmølleprojekter i Irish Sea Zone, som er en del af Storbritanniens Runde 3, og som har en samlet kapacitet på 4,2 GW. 23. marts Nyt installationsfartøj til offshore vindmøller A2SEA, der er ejet af DONG Energy (51%) og Siemens Wind Power (49%), underskrev kontrakt om et nyt fartøj, som er designet til at installere vindmøller på havet. Det nye installationsfartøj forventes leveret i Aftalen har en værdi af 890 mio. kr. 4. kvartal 24. oktober DONG Energy s S&P rating nedgraderes til BBB+ Standard & Poor s (S&P) nedgraderede DONG Energy s rating fra A- til BBB+ med Negative Outlook som konsekvens af de udfordrende betingelser på gas- og elmarkederne. 1. november Effektiviseringsplan DONG Energy offentliggjorde en effektiviseringsplan for at forbedre indtjeningsevnen og styrke kapitalstrukturen. Planen indebærer en omkostningsreduktion på 1 mia. kr. årligt fra 2013, blandt andet ved at nedlægge 625 stillinger. Derudover forventes frasalg for 10 mia. kr. i kvartal 18. april Ny administrerende direktør Henrik Poulsen blev ansat som ny administrerende direktør. Han kom fra en stilling som administrerende direktør i TDC og tiltrådte 27. august november To nye koncerndirektører Samuel Leupold blev udnævnt som ny koncerndirektør i Wind Power. Han kommer fra en stilling som koncerndirektør hos det schweiziske energiselskab BKW FMB Energie. I Energy Markets blev Morten Hultberg Buchgreitz udnævnt som ny koncerndirektør, hidtil Senior Vice President for Group Treasury & Risk Management og siden marts 2012 konstitueret vicekoncerndirektør i Wind Power. Begge direktører tiltræder stillingerne 4. marts En fuldstændig liste over koncernmeddelelser findes på side LEDELSESBERETNING

6 Strategisk omstilling og fokuseret vækst DONG Energy s regnskab for 2012 er ikke tilfredsstillende. Dette skyldes primært, at indtjeningen i Energy Markets blev væsentligt lavere end forudsat, og vi måtte hensætte til tabsgivende kontrakter på gaslagre og LNG-kapacitet samt nedskrive værdien af vores gasfyrede kraftværker i Holland og Storbritannien. Situationen skyldes overkapacitet, lave kulog CO 2 -priser og en negativ udvikling i centrale marginer i det europæiske gasmarked forhold som flertallet af europæiske energikoncerner kæmper med i disse år. Udfordringerne blev skærpet af produktionsproblemer på nogle af vore olie- og gasfelter og forsinket idriftsættelse af nye vindaktiver. At indtjeningen ikke har udviklet sig som planlagt samtidig med at vi befinder os i en investeringskrævende omstilling af forretningen har betydet, at vi i 2012 ikke har opfyldt vores finansielle målsætning om forholdet mellem indtjening og gæld. De utilfredsstillende resultater og det naturlige forhold, at mange af investeringerne i nye olie- og gasfelter og offshore vindparker endnu ikke er kommet i drift og bidrager med indtjening, betyder også, at vi ikke har leveret et tilstrækkeligt højt afkast af den investerede kapital. DONG Energy har derfor iværksat en omfattende finansiel handlingsplan, der skal genetablere et solidt økonomisk fundament for den fortsatte vækst og strategiske omstilling af koncernen. Planen for 2013 og 2014 indeholder fem punkter: Frasalg af ikke-kerneaktiver for 10 mia. kr. Reduktion af ejerandele i kerneaktiviteter Reduktion af omkostninger med effekt på 1,2 mia. kr. i 2013 Restrukturering af den tabsgivende gasforretning Tilførsel af yderligere egenkapital på minimum 6-8 mia. kr. Sammen med indtjeningen fra nye aktiver, der kommer i produktion, herunder tre nye offshore vindparker i 2013, vil planen styrke koncernens kapitalstruktur og afkast af den investerede kapital. DONG Energy skal have et stærkt fokus på finansiel værdiskabelse. Det er fundamentet for, at vi kan fortsætte vores ambitiøse vækststrategi og omstilling til grøn energi. Derfor vil koncernen fremadrettet have afkastet af den investerede kapital (ROCE) som det mest centrale finansielle mål. Senest fra 2016 og fremover skal afkastet være på mindst 10%. Fokuseret strategisk omstilling og vækst DONG Energy er i gang med en langsigtet omstilling af sin forretning. Energy Markets og kraftværkerne, der historisk set leverede en væsentlig del af koncernens indtjening, har været under pres i de senere år på grund af strukturelle ændringer i det europæiske energimarked. Strategien har derfor været at udvikle to nye forretningsområder offshore vind og olie- og gasproduktion som kunne skabe et robust og voksende forretningsgrundlag for koncernen. Målet har været at udvikle DONG Energy fra en altovervejende dansk forsyningsvirksomhed til en nordeuropæisk energikoncern med kompetencer og finansiel kapacitet til at udvikle energisystemet i en grøn retning og fortsat bidrage til en høj forsyningssikkerhed og et konkurrencedygtigt afkast på den investerede kapital. Koncernens strategi frem mod 2020 er at fortsætte denne forretningsmæssige omstilling gennem en fortsat fokuseret satsning inden for fire områder: 1. Offshore vind, hvor DONG Energy i dag er global markedsleder 2. Efterforskning og produktion af olie og gas, hvor koncernen har stærke kompetencer i det nordvesteuropæiske område 3. Effektiv, fleksibel og biomassebaseret kraftværksdrift, hvor DONG Energy er blandt de førende i Europa 4. Intelligente og energieffektive kundeløsninger, der skaber høj tilfredshed. Inden for disse fire prioriterede fokusområder vil vi investere i fortsat innovation og udvikling af vores processer og teknologier. De fire overordnede strategiske pejlemærker for koncernens udvikling i perioden frem til 2020 vil således være: Firdobling af den installerede kapacitet inden for offshore vind Fordobling af produktionen af olie og gas Fordobling af biomasseandel i produktionen fra danske kraftværker Firdobling af energibesparelser hos danske kunder Investeringerne i den videre udvikling af offshore vind og olie- og gasproduktionen vil være de primære vækstmotorer for koncernen og udgør langt hovedparten af vort samlede kapitalforbrug. Inden for de grønne produktionsteknologier offshore vind og biomasse vil vi stræbe efter at være blandt de globalt førende, mens vi inden for olie og gas vil styrke vores regionale markedsposition yderligere. Investeringerne vil fortsat være koncentreret i Danmark, Storbritannien, Norge og Tyskland med Frankrig som et muligt nyt marked. Vores danske og internationale forsyningsforretning, der i dag leverer energi til mere end 1,1 mio. kunder, vil også fremover være en vigtig del af DONG Energy s forretning. Vores mål er at tilbyde effektive og intelligente løsninger, der reducerer energiforbruget og styrker konkurrenceevnen hos vores erhvervskunder, og som sætter vores privatkunder i stand til at leve et moderne og miljøbevidst liv. Vi vil arbejde målrettet på at udvikle kundernes serviceoplevelse og på at sikre, at vi gennem vores forsyningsnet opretholder en høj forsyningssikkerhed. Vi vil forfølge disse mål, fordi vi er overbeviste om, at vi på en og samme tid kan skabe vækst og økonomisk værdi, vise vejen til markant mindre udledning af CO 2 og samtidig styrke vores konkurrenceevne. Den fokusering af DONG Energy s forretning, som vi er i gang med, indebærer, at vi ikke længere vil investere i områder som affaldsbaserede kraftværker, gasfyrede kraftværker, LNG, gaslagre, vandkraft, elbiler og onshore vind. Prioriteter for forretningsområderne DONG Energy s forretningsområder vil alle spille vigtige roller i gennemførelsen af strategien. For hvert område er der fastlagt ambitioner og prioriteter for de kommende år: BERETNING FRA KONCERNCHEFEN Dong energy årsrapport Ledelsesberetning

7 Exploration & Production Regional styrkeposition Vækst og værdiskabelse Optimere produktion på eksisterende felter bl.a. via satellit-udbygning Udvikle ny produktion fra Hejre (Danmark) og vest for Shetlandsøerne (Storbritannien) Øge investeringerne i efterforskning med henblik på at sikre langsigtede reserver Færdiggøre reparation af Siri platformen Wind Power Markedslederposition Vækst og værdiskabelse Effektivisere og standardisere drift af offshore vindparker Modne og opføre stærk pipeline af nye vindprojekter Reducere Cost of Energy via industrialisering af værdikæden og teknologiudvikling Videreudvikle industrielle og finansielle partnerskaber Thermal Power Førerposition inden for biomasse energi Solidt, positivt cash flow Udbygge positionen som en af Europas mest effektive kraftværksforretninger Omstille danske kraftværker til biomasse Levere fleksibel backup kapacitet til det danske energisystem Kommercialisere nye, innovative bioteknologier som Inbicon, REnescience og Pyroneer Sales & Distribution Energieffektivitet og høj kundetilfredshed Stabil reguleret indtjening Fastholde høj forsyningssikkerhed og udvikle intelligent distributionsnet Øge salg af energiløsninger og klimapartnerskaber yderligere styrke produkt- og serviceoplevelsen for forbrugerne Styrke produktplatform, synergier og indtjening i Storbritannien og Holland Energy Markets Effektiv markedsenhed Finansiel turn-around Optimere DONG Energy s energistrømme og nedbringe risici i markedet Genforhandle langsigtede gaskontrakter for at eliminere tab Maksimere værdien af gasfyrede kraftværker, gaslagre og LNGaktiviteter Styrke indtjening inden for engros-gassalg Strategien og prioriteterne underbygges af konkrete mål, der fremgår af tabellen. Finansiel værdiskabelse, medarbejdernes sikkerhed og kundetilfredshed skal forbedres samtidig med, at den langsigtede transformation til mere grøn energi gennemføres. Strategien indebærer, at vi øger hastigheden i den grønne omstilling af el- og varmeproduktionen, så målet nu er en reduktion på 60% af vores CO 2 -udledning i 2020 mod det oprindelige mål om en reduktion på 50% i forhold til udledningen i DONG Energy s ledende markedspositioner er skabt af engagerede og dygtige medarbejdere, som ikke mindst i et krævende år som 2012 har udvist en betydelig kampvilje og evne til at håndtere turbulens uden at tabe målet af syne. Med henblik på at udbygge vores konkurrenceevne vil vi også fremadrettet investere i vores medarbejderes sikkerhed, trivsel og kompetencer. Tilsvarende vil vi fortsætte digitaliseringen af vores arbejdsprocesser og kontaktflader til kunder og partnere. Fleksible og skalerbare IT-platforme er afgørende led i den fortsatte opbygning af DONG Energy. International energikoncern med stærke danske rødder I et bredere samfundsmæssigt perspektiv vil DONG Energy s fortsatte investeringer for at opretholde en global førerposition inden for offshore vind være en hjørnesten for udbygningen af den danske vindindustri. Off shore vind er den hurtigst voksende teknologi inden for vedvarende energi i Europa, og med en andel på mere end en tredjedel af den installerede kapacitet er DONG Energy en klar markedsleder. Frem mod 2020 forventes markedet at vokse markant, og det er vores mål at opretholde vores førerposition gennem proces- og teknologiudvikling samt målrettede investeringer. Med en stærk tilstedeværelse i de mest aktive udviklingslicenser for olie og gas i den danske del af Nordsøen vil DONG Energy fortsat være en drivkraft i udviklingen af disse værdifulde ressourcer for det danske samfund. Udvidelsen af vores E&P-forretning i hele vores geografiske fokusområde fra en produktion på boe/dag i 2012 til boe/dag i 2020 vil øge robustheden af vores portefølje og dermed medvirke til, at DONG Energy fortsat kan spille en vigtig rolle i dansk og europæisk energiforsyning. DONG Energy vil fortsat være markedsleder inden for transformationen af energisystemet i retning af mere vedvarende og bæredygtig energi. Denne vision forfølger vi ikke alene for at blive mere grønne, men fordi vi er stærkt konkurrencedygtige og kan skabe økonomisk værdi inden for de pågældende områder. Den strategiske retning og de pejlemærker, som vi har udstukket frem imod 2020, skal sikre DONG Energy s rolle som en markedsledende, innovativ og værdiskabende nordeuropæisk energikoncern. BERETNING FRA KONCERNCHEFEN Henrik Poulsen Adm. direktør Strategiske mål 2012 Mål 2016 Mål 2020 Afkast af investeret kapital (ROCE) -7,4% > 10% > 12% EBITDA 8,6 mia. kr. ~20 mia. kr. Justeret nettogæld / EBITDA 4,1 < 2,5 < 2,5 Rating på mindst BBB+/Baa1 BBB+/Baa1 BBB+/Baa1 CO 2 -udledning 443 g/kwh 350 g/kwh 260 g/kwh Ulykkesfrekvens (LTIF) 3,6 < 2,5 < 1,5 Installeret offshore vindkapacitet (før frasalg) 1 1,7 GW 3,5 GW 6,5 GW Offshore wind Cost of Energy 2 < 100 EUR/MWh Olie- og gasproduktion boe/dag boe/dag Olie- og gasreserver / årlig produktion (R/P-ratio) Biomasseandel af dansk kraftvarmeproduktion 21% > 40% > 50% Kundetilfredshed i Danmark, Tyskland og Storbritannien Øverste kvartil Øverste kvartil Energibesparelser hos danske kunder (TWh) 3 1,6 3,7 5,9 1 DONG Energy ejer 1,2 GW af kapaciteten på 1,7 GW pr. 31/ Samfundets omkostning baseret på projekter i Storbritannien, der træffes investeringsbeslutning om i Akkumuleret førsteårs effekt af energibesparelser siden Dong energy årsrapport Ledelsesberetning

8 Vores aktiviteter DONG Energy s integrerede forretningsmodel omfatter dels produktion af olie og gas, el fra vindmøller samt el og varme fra kraftværker (up-stream), dels salg og distribution af gas og el (down-stream). Aktiviteter herimellem (mid-stream) forbinder og optimerer koncernens energiproduktion og energipositioner. Olie og gas DONG Energy har gennem de seneste år etableret sig som en stærk aktør med betydelige kompetencer inden for efterforskning og produktion af olie og gas, og har i løbet af de sidste fem år fordoblet produktionen. Disse aktiviteter leverer i dag et væsentligt bidrag til koncernens indtjening og forsyningssikkerhed. DONG Energy er et af de største E&P-selskaber i Danmark og det tiende største i Norge med produktion fra i alt 13 felter i de to lande. Produktionen udgjorde i boe pr. dag, heraf 82% fra Norge, hvor gasfeltet Ormen Lange bidrog med størstedelen. Hertil kommer en stærk position i området vest for Shetlandsøerne, hvor DONG Energy er blandt de største licenshavere og deltager i udbygningen af den første samlede infrastruktur, der forbinder området til markederne i Storbritannien. Øget produktion Baseret på allerede besluttede investeringsprojekter i Danmark og Storbritannien forventes det, at produktionen af olie og gas i 2016 vil være væsentligt højere end i Vigtige bidrag hertil er produktionen fra gasfelterne Laggan-Tormore i det britiske område vest for Shetlandsøerne, hvor produktionen ventes at begynde i 2. halvår 2014, og Hejre i Danmark, der ventes at indlede produktion i slutningen af DONG Energy er operatør på Hejre, der er Danmarks største olie- og gasfelt under udbygning. I forbindelse med både Laggan-Tormore og Hejre deltager DONG Energy i etableringen af rørledninger og landanlæg, der bidrager til at skabe mulighed for produktion fra andre fund i de pågældende områder, hvor DONG Energy også har ejerandele. DONG Energy deltager også i den fortsatte udbygning af Syd Arne feltet, hvor produktionen fra to nye satellitplatforme fra 2. halvår 2013 skaber grundlag for en forøgelse og forlængelse af produktionen. Hertil kommer initiativer for at vedligeholde produktionen fra de øvrige felter, blandt andet nye produktionsboringer på flere eksisterende felter, investeringer i kompression på Ormen Lange samt det betydelige reparationsarbejde på Siri platformen, der er produktionscenter for de fem felter i Siri-området. Reparation af Siri platformen DONG Energy har igennem 2012 fortsat reparationsarbejdet på Siriplatformen og samtidig fastholdt produktionen tæt på det budgetterede. Projektet er stadig udfordrende og komplekst og har været udsat for forsinkelser i leveringen af komponenter fra underleverandører. Den langsigtede stabilisering af platformen forventes dog fortsat afsluttet i DONG Energy overvåger og evaluerer kontinuert Siri-platformens integritet for at sikre fortsat sikker drift af platformen. DONG Energy optimerer løbende design og tidsplan, og projektet forventes afsluttet inden for den tidligere udmeldte omkostningsramme på 3,5 mia. kr. Forventet udvikling i olie- og gasproduktion, boe/dag Syd Arne (DK) 2013 Laggan- Tormore (UK) 2014 Hejre (DK) I perioden frem mod 2020 har DONG Energy et mål om at øge produktionen til et niveau på boe pr. dag ved at gennemføre udbygning af en række eksisterende fund, hvor der endnu ikke er taget investeringsbeslutning. Opbygning af reserver Med stigende produktion øges kravet til opbygningen af nye olie- og gasreserver, så værdiskabelsen fastholdes. DONG Energy s olie- og gasreserver (2P) udgjorde 454 mio. boe ved udgangen af 2012, svarende til 15 års produktion. For i perioden frem mod 2020 at bevare et forhold mellem olie- og gasreserver og årlig produktion (R/P) på mindst 10 planlægger DONG Energy en væsentlig forøgelse af investeringerne i efterforskning i perioden sammenlignet med Efterforskningsindsatsen forventes bl.a. rettet mod området vest for Shetlandsøerne, hvor DONG Energy allerede har betydelig efterforskningssucces og er etableret som et af de ledende E&P-selskaber. Et andet fokusområde vil være Barentshavet, hvor der er mulighed for at gøre større fund. I de mere modne områder i Danmark og Norge vil efterforskningsaktiviteterne i højere grad være rettet mod fund, der kan produceres via allerede eksisterende produktionsanlæg. For at diversificere porteføljen arbejder DONG Energy også med at etablere nye aktiviteter, bl.a. i den centrale del af den engelske Nordsø og i Grønland. I tillæg til de nævnte aktiviteter vil DONG Energy løbende justere porteføljesammensætningen gennem køb og salg af licensandele. Her er der særligt fokus på at optimere risiko/afkast forholdet samt muligheder for at etablere nye aktiviteter i attraktive områder. VoREs AKTIVITETER 7 LEDELSESBERETNING

9 Vindkraft DONG Energy er markedsleder inden for offshore vindkraft og havde ved udgangen af 2012 opført en vindkapacitet på 1,7 GW, hvoraf 1,2 GW ejes af koncernen. Markedsandelen på opført offshore vindkraft i Europa udgør 38%. For at opretholde den førende markedsposition lægger DONG Energy vægt på at udvikle en robust og balanceret pipeline af offshore vindprojekter samt at opføre, drive og vedligeholde en portefølje af vindparker effektivt. Desuden lægger DONG Energy vægt på at råde over egne kompetencer i de dele af værdikæden, der er væsentlige for koncernens strategi. Frem mod 2020 er målet at vokse væsentligt, målt på både produktion og kapacitet. Det er ambitionen at have opført en offshore vindkapacitet i Nordvesteuropa på 6,5 GW i I 2013 vil tre nye havmølleparker være i fuld produktion, nemlig Anholt i Danmark og London Array 1 og Lincs i Storbritannien. De tre parker vil have en samlet kapacitet på 1,3 GW (svarende til det årlige elforbrug i 1,1 millioner husstande), og DONG Energy s ejerandel udgør 583 MW. Derudover kommer et demonstrationsprojekt med to Siemens 6 MW turbiner ved Gunfleet Sands i produktion i Desuden var der ved udgangen af 2012 truffet beslutning om opførelse af parkerne West of Duddon Sands i Storbritannien samt Borkum Riffgrund 1 i Tyskland med en samlet kapacitet på 0,7 GW. Idriftsættelse af disse parker forventes i 2014 og Vindenergi skal være konkurrencedygtig DONG Energy indgik i 2012 en ny stor rammeaftale med Siemens om levering af 300 enheder af den nyudviklede 6 MW offshore vindmølle. Havmølleparken Westermost Rough i Storbritannien, som DONG Energy tog investeringsbeslutning om i januar 2013, vil være det første projekt under rammeaftalen. DONG Energy tager hermed igen en ledende rolle i udviklingen af offshore vindindustrien. Rammeaftalen er et af de initiativer, der skal medvirke til at nedbringe enhedsomkostningen pr. produceret megawatt-time fra offshore vindkraft (Cost of Energy). Det er målet at reducere offshore wind Cost of Energy til at være lavere end 100 EUR/ MWh i 2020 (samfundets omkostning baseret på projekter i Storbritannien, der træffes investeringsbeslutning om i 2020), så omkostningerne ved elproduktion fra offshore vindkraft bringes på et konkurrencedygtigt niveau. Dette svarer til en reduktion på ca. 30% i forhold til Hovedparten af omkostningerne i en vindparks levetid ligger i opførelsesfasen. Det er derfor afgørende at nedbringe disse omkostninger samtidig med, at produktiviteten øges. Det skal ske ved fortsat industrialisering og effektivisering af forsyningskæden bl.a. gennem installationskoncepter og rammeaftaler med leverandører. Dette reducerer Kapacitetsfaktor for offshore vindparker, % omkostningsniveauet for turbiner, fundamenter og kabler samt installationen af disse komponenter. I den løbende drift og vedligeholdelse af vindparkerne er der også fokus på at optimere værdiskabelsen i hele vindparkens levetid. DONG Energy er lykkedes med at opretholde en høj rådighed på havmølleparker i drift, og den gennemsnitlige kapacitetsfaktor for de offshore vindparker, hvor DONG Energy er operatør, var således 41% i Til sammenligning har The Department of Energy & Climate Change i Storbritannien målt den gennemsnitlige kapacitetsfaktor på havmøllemarkedet i Storbritannien til 37% i I 2012 havde den danske offshore vindpark Horns Rev 2 med 52% den højest målte kapacitetsfaktor i verden for en park med Siemens møller. Parallelt med udbygningen af vindparkerne vil DONG Energy fortsat indgå partnerskaber med industrielle og finansielle aktører for dels at sikre medfinansiering af projekterne, dels at diversificere risici. DONG Energy har haft succes med denne partnerskabsmodel og har frasolgt ejerandele til bl.a. PensionDanmark, PKA, KIRKBI-fonden, William Demant og Marubeni. DONG Energy ejer 51% af selskabet A2SEA, som ejer og opererer fartøjer, der er optimeret til at installere offshore vindmøller. Fra begyndelsen af 2013 vil skibet Sea Installer 1 påbegynde installation på DONG Energy s havmølleparker, og i 2014 kommer endnu et fartøj i drift, Sea Installer 2, hvorefter flåden består af seks fartøjer. Desuden ejer A2SEA 67% af selskabet CT Offshore, der er specialiseret i undersøiske kabellægningsopgaver samt vedligeholdelse og reparationer af offshore vindparker. Udover aktiviteterne indenfor offshore vindparker ejer DONG Energy vindmøller på land svarende til en kapacitet på 321 MW. Der blev i februar 2013 indgået aftale om frasalg af de polske vindparker på 112 MW. VoREs AKTIVITETER 41 AE 37 DONG Energy Benchmark (Storbritannien) Kapacitetsfaktoren (load factor) er et udtryk for den faktiske årlige produktion af energi i forhold til den teoretisk maksimale produktion af energi i et givent år. Forventet udvikling i opført offshore vindkapacitet, GW Kapacitet 31/ Ny kapacitet Forventet kapacitet Anholt (335 MW, resterende) Lincs (32 MW, resterende) Gunfleet Sands Demo (12 MW) West of Duddon Sands (389 MW) Borkum Riffgrund 1 (277 MW) Westermost Rough (210 MW) Projects in pipeline (510 MW) 1,0 3,5 3,0 6,5 1,7 0,4 0, Opført kapacitet er angivet brutto, dvs. før eventuelle frasalg. De navngivne vindparker er dem, der er truffet beslutning om pr. 31/ , på nær Westermost Rough der blev besluttet i januar Vindparkerne i 2013 er delvist opført i 2012, derfor er kun den resterende andel angivet. 8 LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

INDEX Årsrapport 2013

INDEX Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 08 Fremdrift på 2020-strategien 02 DONG Energy kort fortalt LEDELSESBERETNING 1 Bestyrelsesformandens forord 2 Kort fortalt - vores forretning 4 Kort fortalt - finansielt overblik 6 Kort

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

ENERGI TIL SAMFUNDET. Hvordan fornyer vi løbende energiforsyningen?

ENERGI TIL SAMFUNDET. Hvordan fornyer vi løbende energiforsyningen? ENERGI TIL SAMFUNDET Hvordan fornyer vi løbende forsyningen? Som forbrugere tager vi for det meste for givet. Det er der bare. Og sådan skal det være. Derfor skal vi hele tiden forny s for at sikre, at

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 kort fortalt resultater 2011 MArkedsAndele En af Nordeuropas førende energikoncerner DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI ÅRSRAPPORT GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI 04 DONG Energy KORT FORTALT 9.3 MILJØ FORTSAT 48 KONCERN- REGNSKAB 11 THE DONG Energy WAY 12 FREMDRIFT PÅ 2020 STRATEGIEN INDHOLD Forord og kort

Læs mere

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power 22. marts 2013, Energinet.dk Strategikonference DONG Energy strategi 2020

Læs mere

INDHOLD. For yderligere information, se www.dongenergy.com TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION

INDHOLD. For yderligere information, se www.dongenergy.com TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER INDHOLD DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI 04 DONG Energy KORT FORTALT 9.3 MILJØ FORTSAT 48 KONCERN- REGNSKAB 11 THE DONG Energy WAY 12 FREMDRIFT PÅ 2020 STRATEGIEN INDHOLD LEDELSESBERETNING

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Notat 15. juni Virksomheder i C20

Notat 15. juni Virksomheder i C20 Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 348 Offentligt Finansministeriet Notat 15. juni 2016 Værdiudviklingen i DONG Energy siden kapitaludvidelsen I forbindelse med kapitaludvidelsen

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

ANHOLT Havmøllepark. 21. april 2016. Jens Nybo Jensen

ANHOLT Havmøllepark. 21. april 2016. Jens Nybo Jensen ANHOLT Havmøllepark 21. april 2016 Jens Nybo Jensen DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar 2014-31. december 2014.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar 2014-31. december 2014. Protokol DONG Energy A/S Generalforsamling 2015 Den 4. marts 2015 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S (CVR-nr. 36 21 37 28), Fredericia kommune, i MESSE C, Konferencecenter,

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy

PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy 20. december 2010. Et konsortium bestående af PGGM og den hollandske kapitalfond Ampère Equity Fund, administreret

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Verdens største havmøllepark sætter rekord i installationshastighed

Verdens største havmøllepark sætter rekord i installationshastighed Verdens største havmøllepark sætter rekord i installationshastighed Walney (UK) Offshore Windfarms Ltd indvier i dag verdens største havmøllepark ud for Barrow-in-Furness kyst i Cumbria, England. Walney,

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2009 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaber og Energinet.dk Peder Ø. Andreasen, Adm. direktør Energinet.dk Trends i udviklingen der påvirker værdien af et Smart

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM UNDERSØISK PLATFORM DONG Energy benytter identiske undersøiske produktionsenheder, der placeres direkte på havbunden, i forbindelse med udbygningen af Trym- og Oselvar-felterne i Norge. DONG Energy er

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

DONG Energy's kommentarer til Rigsrevisionens rapport

DONG Energy's kommentarer til Rigsrevisionens rapport DONG Energy's kommentarer til Rigsrevisionens rapport Rigsrevisionen har på foranledning af statsrevisorerne gennemgået DONG Energy's virksomhedsførelse i perioden 2007 til tredje kvartal 2012. I dag har

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT Den 6. oktober 2016 Henrik Poulsen, CEO Konference: Energi til vækst Energisektoren har tre opgaver i et moderne samfund 1. Levere stabil energi til en konkurrencedygtig

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR INDHOLD DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

DONG Energy, Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, cvrnr. 20214414, herefter kaldet DONG Energy

DONG Energy, Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, cvrnr. 20214414, herefter kaldet DONG Energy Partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Kommune, Rådhus Alle, 100, 9900, Frederikshavn, cvr-nr. 29189498, herefter kaldet Frederikshavn Kommune Og DONG Energy Sales & Distribution A/S Nesa Allé 1 2820

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

BERETNINGEN MÅ FØRST OMTALES I MEDIERNE DEN 23. JANUAR 2013 EFTER KL. 14.00. Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S

BERETNINGEN MÅ FØRST OMTALES I MEDIERNE DEN 23. JANUAR 2013 EFTER KL. 14.00. Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S BERETNINGEN MÅ FØRST OMTALES I MEDIERNE DEN 23. JANUAR 2013 EFTER KL. 14.00 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S Januar 2013 B E R E T N I N G O M D O N G E N E R G Y A / S Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal I ndhold Ledelsesberetning Beretning fra koncernchefen 3 Kort fortalt 4 Forventninger 5 Resultater 6 Forretningsområdernes resultater 9 Hoved-og nøgletal 13 Kvartalsoversigt 14

Læs mere

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark 2 Mere Information & Kontakt For yderligere information og prospekt gå til fondens hjemmeside på: www.ceei.dk/bliv-investor Du kan også kontakte CEEI s investeringsafdeling

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER

HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER Fleksibiliet som en parameter til styrket konkurrenceevne for vores kunder 30. November 2016 Mikkel Sjølin Kiil, Vice President, DONG Energy B2B

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark.

Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark. Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark. MSSM 2012 Maritim Sikkerhed Sundhed og Miljø. Session nr. 7, sal

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere