Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen"

Transkript

1 Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af beretning for regnskabsperioden. 3. Godkendelse af afdelingens regnskab for 2000/2001. Regnskabet er vedlagt. 4. Beboerrådgiver. 5. Eventuelt. Ad 1. Palle Wørmann blev valgt til dirigent og Dennis M. Christensen, Boligkontoret Danmark til referent. Ad 2. Peter Andersen aflagde på afdelingsbestyrelsens vegne følgende beretning: Året der gik - skimmelsvamp Året der gik har i høj grad været præget af Skimmelsvamp. Omfattende skimmelsvamp blev konstateret i sommeren 2000, og gav anledning til opstarten på det første byggeprojekt af sin art, hvor lægelig ekspertise er involveret i planlægningen af renoveringsprojektet. Nu står en prøveblok klar i Borupgård 2, som er renoveret efter alle forskrifter både vedrørende skimmelsvamp og de øvrige byggetekniske tiltag, der længe har været planlagt gennemført i de to afdelinger. Prøveblokken har været beboet under hele renoveringen, ligesom det vil være tilfældet i resten af boligerne, når de skal renoveres. Her ud over også som forsøg er de 7 boliger, der har været værst ramt af skimmelsvamp, nu også renoveret, og der er flyttet nye beboere ind i boligerne, der har været fraflyttet i renoveringsperioden. Status her og nu Status for bebyggelsen kan i dag opsummeres i følgende punkter: Alle boliger i Borupgård kan udlejes. Beboerne virker tillidsfulde i forhold til håndteringen af ejendommenes problemer. Projekterne følger i alt væsentligt de afsatte tidsplaner. Økonomien i projekterne holder.

2 Hvad er renoveret Alle de nævnte boliger er renset for synlig skimmelsvamp, badeværelserne er renoverede, der er etableret mekanisk udsugning og de lette facader er blevet udskiftet eller kraftigt renoveret. I prøveblokken er desuden lagt nyt tag på med rejsning, ligesom omfangsdræn og kloakker er repareret og/eller udskiftet efter behov. Prøveblokken skal i høj grad ses som en mulig teknisk løsning af de forskellige problemer, tilbage står så diskussionen om arkitektur mv., som vi her i afdelingen først skal se på senere på året. Hvad skal der ske herefter? Prøveblokken og de forsøgsrenoverede lejemål bliver nu tæt fulgt af et panel af eksperter, der på baggrund af målinger af indeklimaet og lægelig vurdering af beboerne, vil udtale sig om, hvor vidt den gennemførte renovering vil kunne løse byggeriernes byggetekniske og sundhedsmæssige problemer. Målingerne gennemføres af SBMI A/S (Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S), der er et privat firma med speciale i indeklima, og hvis direktør, læge Henning Mørck, har fastlagt de kriterier, boligerne vurderes sundhedsmæssigt på. I panelet af eksperter indgår repræsentanter fra Helsingør kommune, Statens Byggeforskningsinstitut By og Byg, Arbejdsmedicinsk klinik samt embedslægefunktionen for Frederiksborg amt. Samarbejdspartnere udviser stor interesse for de nye veje der betrædes i sagen, i forhold til at hjælpe beboerne igennem en renovering af denne størrelse, hvor der tillige er skimmelsvamp med i billedet. Formentlig kan vi medio 2002 tage endelig stilling til, om de gennemførte renoveringer vil kunne løse de tilsvarende problemer i resten af byggeriet. Hvad med resten af beboerne? Bor de i sundhedsskadelige byggerier? Alle boliger i Borupgård blev visuelt gennemgået af teknikere i 2000, for at konstatere omfanget af skimmelsvamp. De værst ramte boliger er alle gennemgået med undersøgelser af indeklimaet, og de boliger, der af den lægelige ekspertise blev vurderet ubeboelige, er blevet rømmet. Størsteparten af disse boliger er efterfølgende renset for skimmelsvamp, målt påny, og genindflyttet. Alle beboere har haft et stående tilbud om at få besøg af indeklimaeksperterne, også selv om der ikke var synlig skimmelsvamp i boligen. Utryghed ved sin boligsituation kan ofte opstå, når der sås tvivl om boligens

3 sundhedsmæssige standard særligt ved skimmelsvamp og det har været vigtigt for boligselskabet, at denne utryghed kunne fjernes hos den enkelte beboer. Konkret er det sket ved samtaler, fysisk gennemgang af boligerne og målinger af indeklimaet alt efter den enkelte beboers og boligs enkelte behov. Af samme årsag er alle boliger ved opsigelse og genudlejning gennemgået på samme måde, og dette er anført i den enkelte lejekontrakt. Afværgeforanstaltninger De foranstaltninger afdelingen har etableret som afværge over for konsekvenserne af den konstaterede skimmelsvamp rækker længere end disse undersøgelser. I alle boliger er der etableret midlertidig mekanisk ventilation, indtil en mere permanent udsugning etableres i forbindelse med den store renovering. Dette har givet store, positive effekter på boligernes indeklima. Der er, efter behov, i de enkelte boliger foretaget afrensning af skimmelsvamp, maling, midlertidig fraflytning, etc. alt i forhold til omfanget af problemet i den enkelte bolig. Det skal her bemærkes, at op imod halvdelen af alle boliger har ingen eller meget lidt skimmelsvamp langt under de værdier, hvor der kan være tale om sundhedsmæssige problemer. Fraflytningen halveret Som sagt forventer vi at kunne tage endelig stilling til renoveringsarbejderne i Borupgård i løbet af Med støtte fra Landsbyggefonden og Helsingør kommune er afdelingernes økonomi under genopretning, hvilket i regnskabsåret 2000/2001 har resulteret i det bedste regnskabsresultat i mange år, med overskud i afdelingen. Tab ved fraflytninger er mere end halveret i afdelingen, og fraflytningsprocenterne er de laveste i de seneste fem år. Således er 14,6% af boligerne i Borupgård 1 opsagt i I de senere år har fraflytningsprocenter på 25-30% ellers været hovedreglen. Og nye beboere må væbne sig med tålmodighed idet der nu kan være mellem 2 4 års ventetid på en bolig. Byggesag og genopretning i øvrigt: Allerede i februar afholdes der licitation på den tekniske rådgivning, hvilket vil sige at vi om kort tid skal vælge vores samarbejdsparter til vores byggesag. Det bliver et spændende og interessant arbejde, som vi nok skal fortælle mere om, når tid er. Den længe ventede huslejenedsættelse udeblev til alles overraskelse og frustration.

4 Det var forventet at landsbyggefonden ville gennemfører den omprioritering der var lagt op til allerede i sommer, men alt er tilsyneladende udskudt som følge af den politiske situation, og valget i november har absolut ikke givet hurtigere ekspedition. De seneste tiltag har været en endelig udarbejdelse af helhedsplan for Borupgård, som kommunen endeligt godkendte i December (efter kommunalvalget) Der har også været tid til andet end bygge og svampesager. Frem for alt har afdelingsbestyrelsen arbejdet intenst med at revidere og/eller udarbejde; husordner, vedligeholdelsesreglementer, arbejdsplaner, affaldsordninger / storskraldsordning, plan for grønne områder, plan for boligsociale aktiviteter, og meget meget andet. Resultaterne af dette arbejde vil blive synligt i løbet af de næste måneder, hvor vi vil præsenterer beboerne for de forskellige emner, således at de kan føres til afstemning ved det kommende budgetmøde. Beboerhuset er endvidere blevet malet, og er nu åben for privat udlejning til overkommelige priser, og er ligeledes åben for boligsociale aktiviteter for alle områdets beboere. Af nye tiltag i bebyggelsen vil vi her kort hilse kommunens initiativ til et cafe-møde med borgmesteren og bevilling til beboerrådgiver til Borupgård velkommen, ligesom vi hilser samarbejdet med Borupgård 2 omkring såvel beboerhus, beboerrådgiver og etablering af containerplads velkommen. Sidst men ikke mindst ser vi frem til Landsbyggefondens endelige behandling af genopretningssagerne for vores afdeling, som formentligt vil finde sted en gang efter den 20. januar. Bestyrelsen har i årets løb haft et godt og konstruktivt samarbejde med såvel organisationsbestyrelsen som administrationen. Vi ser frem til et spændende, konstruktivt og givende forår for alle beboere i Borupgård. Efter denne fyldige beretning var der spørgsmål til samme: Benny Larsen ønskede at høre, hvad der sker, hvis Borupgård 2 ikke vil have beboerrådgiveren. Spørgsmålet blev henvist til punkt 4 på dagsordenen. Palle ønskede at høre om det var et problem, at der boede nogen i prøveblokken under renoveringen. Peter havde haft kontakt til en beboer i prøveblokken, der bestemt var meget træt af larm mv., men omvendt mente, at det havde været værd at vente på. Kaj mente avisernes udmeldinger om omfanget af skimmelsvamp var mere negativt ladet end de meldinger administrationen/dennis er kommet med. Palle mente det var medierne, der er nødt til at give skruen en ekstra tand for at sælge bladene, hvilket Dennis til dels bekræftede, ved at meddele, at aviserne jo får

5 de samme informationer som beboerne. Dahlerup og Kaj ønskede begge en afklaring af, hvor lang tid renoveringerne vil tage. Bestyrelsen meldte ud, at der ikke kan siges noget konkret blot at det vil tage væsentlig kortere tid end prøverenoveringen. Kaj pegede på, at det var forkert aktiveringsfolkene og vore egne blå mænd klipper hækkene helt ned til jord. Palle takkede for at dette blev påpeget, og bestyrelsen giver meldingen videre til de blå mænd. Alice ønskede at høre, om der bliver alternativer for dem, der ikke har overskud til at blive boende under renoveringen, og Palle supplerede med mulighed for rokader til ledige lejligheder, kunne det være muligt? Dennis fortalte, at som udgangspunkt vil der blive opsat toilet- og badevogne, og for dem, der ønsker det, kan der suppleres med et kemisk toilet i boligen. Muligheden for i særlige tilfælde at flytte folk midlertidigt har ikke været drøftet, men kunne falde på, at det koster penge. Herefter udspandt en debat om farvevalg sig, hvor mange ønskede kvarterfarver. Debatten må forventes at fortsætte, når de endelige renoveringstiltag skal forelægges beboerne i Borupgård 1. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 3. Dennis M. Christensen forelagde afdelingens regnskab, herunder de delregnskaber vedr. byudvalgsmidler, børnegruppe og Sct. Has fest, som Benny Larsen havde spurgt til. Det blev præciseret, at delregnskaberne var bilag til hovedregnskabet for afdelingen, og det er alene det sidste, der er pligt at forelægge beboerne. Men som udgangspunkt kan beboerne få meget stor indsigt, hvis de ønsker dette, som tilfældet er her. Under gennemgangen var der får afklarende spørgsmål, hvorefter regnskabet blev godkendt. Ad 4. Dennis M. Christensen forelagde oplægget til beboerrådgiver, der godt nok koster ca. kr om året, men hvor udgiften er en del af den samlede genopretning af afdelingen, der er godkendt af Landsbyggefonden og kommunen. Ansættelsen af en beboerrådgiver nu, vil således ikke medføre en ekstraordinær huslejestigning. Beboerne stillede få afklarende spørgsmål, hvorefter beboerrådgiveren blev godkendt. Ad 5. Et punkt i Benny Larsens brev ud over de nævnte regnskaber under punkt 3. var opdelingen af driften mellem Borupgård 1 og 2 hvorfor den ikke var til ende

6 bragt. Palle Wørman kunne meddele, at den var til ende bragt med opdelingen af redskaberne i december måned Før det er mænnerne delt op 1. april 2001, dog således at Borupgård 1 har støttet Borupgård 2 med oplæring frem til 1. september 2001, hvor Borupgård 2 s daværende varmemester stoppede i afdelingen. Efter 1. september 2001 har driften været opdelt. Dahlerup roste de blå mænds indsats på de grønne områder, hvilket flere tilsluttede sig. Brandstrup foreslog, at der bruges en landskabsarkitekt til at hjælpe med planlægningen af de grønne områder. Jan ønskede afklaret, hvad der skal ske med de rodede haver. Palle Wørmann fortalte, at bestyrelsen fremlægger en ny husorden og et nyt vedligeholdelsesreglement på beboermødet, der kan tage højde for dette. Brandstrup spurgte til bredbåndsnet via antennesystemet. Peter Andersen fortalte, at bestyrelsen har flere overvejelser, der arbejdes på. Herefter sluttede mødet. Dirigent Referent Palle Wørmann Dennis M. Christensen

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO Fysisk renovering af afdelinger Kl. 17.00 20.00 I VIBO Hvad gør vi nu? Undervisere John Christensen / VIBO Merethe Bryder Omfang Afdelinger der vil lave et forbedringsarbejde Byggeskader hvor Landsbyggefonden

Læs mere