I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014."

Transkript

1 BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk , Formand , Kasserer e-post: hjemmeside: Bestyrelsens beretning for året 2014 Antal medlemmer (interessenter) I 2014 har været en tilgang af 4 nye medlemmer, så vandværket nu har 972 medlemmer (interessenter). Af de 972 medlemmer udgør 886 boliger og 86 større eller mindre private erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Personale Kurt Nielsen er ansat på deltid til pasning af Blovstrød Vandværk. Kurt varetager samtidig vagten uden for normal arbejdstid. Bestyrelsen er vagtafløser ved ferie. Herudover hjælper Birkerød Vandforsyning med administration af vores forbrugerdatabase. Produktion, salg og forbrug af vand Mængden af produceret vand i 2014 er nogenlunde det samme som i Mængden af solgt vand steg tilsvarende i Den udpumpede og afregnede vandmængde fra 1993 til 2014 er vist i bilag 1. I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og Den samlede oppumpning af grundvand fra boringerne i 2014 var lidt over m³ og fortsat pænt under vores indvindingstilladelse på m³. Vandforbruget for de 972 medlemmer/ forbrugsenheder i 2014 var fordelt på 886 boliger og 97 virksomheder og offentlige institutioner. Forbruget blev afregnet over 837 målere. Det store fald i el-forbruget i 2014 kan ikke umiddelbart tilskrives et fald i driftsforbruget, men snarere et ekstraordinært stort strømforbrug til tørring af gulv i 2013 og at forbrug til opvarmning af kontorbygning fra 2014 udskilles fra driftsforbruget. Det samlede vandforbrug for boliger var i 2014 på m 3 og således noget større end i Den store forskel skyldes især, at vandforbruget i 2013 er nedjusteret med m 3, svarende til hvad en enkelt forbruger/bolig fik refunderet på grund af vandspild fra privat jordledning efter måler. Det årlige vandforbrug pr. indbygger er beregnet til 36,5 m 3 og er ligeledes steget en smule i forhold til Allerød Kommune har i Green Cities samarbejdet aftalt at reducere husholdningernes vandforbrug i 2015 til maximalt 100 liter pr. indbygger pr. døgn, som svarer til 36,5 m 3 pr. indbygger pr. år. Forbrugerne hos Blovstrød vandværk lig borgerne i Blovstrød har i de seneste år opfyldt dette mål. Vandtab Vandtabet i 2014 steg meget og skyldes et stort og længerevarende brud på Byparkens private jordledning. Tab af vand sker ved udsivning fra utætte forsyningsledninger og stikledninger i vejarealer og fra jordledninger på privat ejendom før måler og kan betegnes som umålt tab. Herudover kan der også ske målt tab eller spild af vand fra utætte jordledninger på privat ejendom efter måler. Hvis vandforbruget over året ikke løbende følges med hyppige aflæsninger kan spildet eller forbruget blive ekstraordinært stort. Side 1 af 7

2 Vandtabet er beregnet som forskellen mellem den udpumpede og solgte vandmængde. Vandtabet i 2014 er beregnet til 8,3 % og er noget større end i 2013, men dog under de 10 %, hvor der skal betales strafafgift til staten. Det store brud på en af Byparkens jordledninger i Byparken gav et vandspild på flere tusinder m 3 vand. Der blev målt et øget natforbrug lige før sommer, som faldt da utætheden blev fundet og stoppet den 8. oktober. I 2014 har der været to brud af længere varighed på jordledninger på private ejendom. På en ejendom på Kongevejen blev målt et stort vandspild fra jordledning efter målerbrønd på mere end 1000 m 3. På en ejendom på Pilegårdsvej blev ligeledes målt et stort vandspild på omkring 400 m 3. Vandværket har valgt at refunderet udgifter ud over selvrisikoen på 300 m 3. Blovstrød Vandværk henstiller generelt til forbrugerne, at de aflæser måleren mindst en gang om måneden, så et unormalt forbrug hurtig opdages. Især forbrugere med målerbrønd skal være ekstra opmærksomme på, at få aflæst forbruget løbende og mindst en gang om måneden, så et evt. brud hurtigt kan opdages og således at vandspildet og omkostningerne kan minimeres. Særligt skærpede omstændigheder gælder for de forbrugere, der tidligere har valgt at etableret en målerbrønd i steder for udskiftning af deres jordledning af jern, da vandværket renoverede forsynings- og stikledning af jern. Et vandspild fra disse jordledninger af jern vil som udgangspunkt ikke blive refunderet. Vandtabet i absolut vandmængde og % af udpumpet vandmængde fra 1993 til og med 2014 er vist i bilag 3. Det kan her ses, at vandtabet hvert år har været højt frem til Herefter er det faldet støt frem til 2010, hvilket stemmer overens med start af den systematiske lækagesøgning og ledningsrenovering fra omkring Allerød Kommune henstiller i vandforsyningsplanen, at vandværkerne på sigt bør få vandtabet ned til 4-5 %. Dette mål har Blovstrød Vandværk nået fra 2012, men det er igen steget i 2013 og Boringer Alle vores tre boringer har i 2014 fungeret tilfredsstillende. Ydelsen for den mest benyttede boring 2 falder dog støt og roligt på grund af okkeudfældning i boringens filter. Det må derfor forventes, at boringen skal udsyres igen om et par år. Værket Værket har igen i år kørt meget tilfredsstillende og uden nedbrud eller stop. Sandet i for- og efterfilter i bygning 2 er udskiftet mod forventning om, at det lettere forhøjede farvetal og af og til turbiditet på vandet ville falde. Turbiditeten er kommet under kravværdierne, men ikke farvetallet. Næste tiltag for at nedbringe farvetallet vil være pålægning af et ekstra lag materialet (antracit) eller ændring af skyllesekvensen. Sandfiltre i bygning 2 er blevet lukket af mod resten af bygningen med skydevinduer. Tag på kontorbygning er udskiftet. Ledningsnettet I 2014 har der ikke været renovering af længere strækninger af gamle forsyningsledninger og stikledninger af jern. På Pilegårdsvej er 27 anboringsbøjler og stophaner udskiftet mellem stikledning i vej og jordledning på privat grund. Der har været tre brud på stikledninger. Side 2 af 7

3 Vandkvalitet I løbet af året er vandkvaliteten blevet kontrolleret med i alt 23 kontrolprøver, fordelt på prøver af råvandet fra vores boringer, kontrolprøver af vandet fra værket og kontrolprøver ude hos udvalgte forbrugere. Vandværker med en årlig indvinding på ca m 3 vand, kan nøjes med i alt 7 kontrolprøver for bakterier på et helt år. For Blovstrød Vandværk blev der i 2014 valgt et analyseprogram, som er mere omfattende især i forhold til kontrol af bakterier end bekendtgørelsen kræver. Drikkevandets kvalitet i Blovstrød må betegnes som god. Alle analyseparametre for de sundhedsskadelige stoffer ligger under de tilladelige grænseværdier. Jernindholdet er ligeledes meget lavt. Farvetallet har været let overskredet for vand, der udpumpes fra vandværket, men drikkevandskravet har altid været overholdt ude hos forbrugerne. Farvetallet er et udtryk for vandets uklarhed. Vandets indhold af kalk er lavt med en målt hårdhedsgrad på 12,3 dh og kan betegnes som middelhårdt. Den lovpligtige information om vandets kvalitet for 2014 fremgår af vandværkets hjemmeside. På trods af vores gode vandkvalitet vil vi fortsat i lighed med de foregående år anbefale, at man bruger det første vand om morgen, inden vandet bruges til konsum, til toiletskyl, bad eller lader vandet løbe lidt indtil der er frisk koldt vand fremme ved aftapningsstedet i huset. Dette gælder ikke mindst de steder, hvor rentvandsledningen i huset ligger tæt op ad varmerør, så vandet bliver opvarmet over natten. En husholdning vil i gennemsnit skulle aftappe liter vand før frisk koldt vand er fremme fra hovedledningen i vejen. Kvalitetssikring/Ledelsesstyring Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetssikring skal vandværkets driftsansvarlige have gennemført kursus i almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. Endvidere skal vandværket have indført kvalitetssikring inden 31. december Kommunen skal senest den 1. juli 2015 have underretning om indførelse af kvalitetssystem og bevis for at den driftsansvarlige har gennemført de krævede kurser. Vandværkets driftsansvarlig, Kurt Nielsen har i 2014 gennemført kurser i vandforsyningsdrift og vandværkshygiejne. Blovstrød Vandværk har i 2014 valgt at bruge et online ledelsessystem, Tethys, der er udviklet i samarbejde med FVD (Foreningen af Danske vandværker i Danmark). Tethys opfylder bekendtgørelsens krav til registrering af kvalitetssikring. Forsyningssikkerhed Blovstrød Vandværk prioriterer forsyningssikkerheden højt, hvorfor vi jævnligt og sammen med Lynge Overdrev vandværk har forsøgt at få Lillerød Andelsvandværk med påat etablere en permanent nødforsynings-ledning vandværkerne imellem. Tilslutningen af Blovstrød Vandværks ledningsnet til Lillerød Andelsvandværk forventes at ske ved forlængelse af forsyningsledningen på Sortemosevej ved Ny Allerødgård frem til Lillerød Andelsvandværks forsyningsledning ved ATP. Der er indhentet pris på denne løsning. Lillerød Andelsvandværk har desværre gentagende gange tilkendegivet, at de ikke på nuværende tidspunkt har tilstrækkelige økonomiske midler til at medfinansiere et sådant projekt og med den begrundelse, at de ikke kan få godkendt en stigning af deres vandpris. Ved et eventuelt længerevarende nedbrud af vandværket er det fortsat muligt hurtigt at etablere en midlertidig nødforbindelse via en brandslange til Lillerød Andelsvandværk. Side 3 af 7

4 Tilsyn af Allerød Kommune Allerød kommune har i oktober 2014 ført tilsyn med værk og boringer. Kommunen fører også løbende tilsyn med drikkevandets kvalitet ved at analyselaboratoriet fremsender kopi af alle analyserapporter til kommunen. I følge tilsynsrapporten var der kun enkelte bemærkninger til vandværket. Der blev anført, at der var spindelvæv over filtre og en tætningsring mellem låg og karm på nedgang til rentvandstanken manglede. Endvidere blev henstillet, at der blev indkøbt plastikovertræk til sko ved indgang til vandværket samt markering af hygiejnezoner (rød/gul og grøn). Overordnet betegnede kommunen vandværket og boringerne som i god stand. Hjemmeside Vi har fået en ny og mere moderne hjemmeside, skrevet i et opdateret og mere sikret system. Hjemmesiden har tidligere været inficeret af virus eller blevet hacket. Det har derfor været nødvendigt at genskabe siden. Vandværkets hjemmeside har nu fungeret i 9 år. Den har primært været benyttet af forbrugerne til indberetning af måleraflæsninger og har som sådan aflastet vandværkets administration i forbindelse med disse aflæsninger. Ca. 60 forbrugere benyttede fortsat at aflevere aflæsningskort, selv om der pålægges et gebyr, mens 581 indtastede aflæsningen på hjemmesiden og 172 foregik telefonisk. 60 afleverede ikke måleraflæsninger og måtte have en rykker. Hjemmesiden indeholder fortsat de relevante oplysninger om vandværket i forhold til forbrugerne og andre eksterne parter herunder link med opdatering af analyseresultater for kontrol af vandkvalitet. Stien til hjemmesiden er 100 år jubilæum I 2014 havde Blovstrød vandværk 100 års jubilæum. Det blev fejret den 15. juni 2014 ved et åbent hus -arrangement for Blovstrøds borgere, byrådsmedlemmer, borgmester, lokale vandværker, leverandører, rådgivere og hvem der ellers havde interesse i, at værket havde været i drift og leveret godt og rigeligt vand til borgerne i Blovstrød gennem 100 år. Mere end 250 kom forbi i det dejlige solskinsvejr, hvor der blev lejlighed til at se vandværket i drift, nyde forskellige forfriskninger, og høre borgmester Jørgen Johansen holde tale. I dagens anledning blev der med stort hjælp af to lokale vandværksbrugere, Flemming Nyberg og Frands Havaleschka, udgivet et jubilæumsskrift og uddelt til alle vandværkets interessenter og andre interesserede. Jubilæumsskriftet giver et nostalgisk tilbageblik og information om vandets vej fra jord til bord. Økonomi - Resultatopgørelsen Årets resultat viser et overskud af primær drift på kr ,-. Efter finansielle poster og afskrivninger er årets resultat et underskud på kr ,-. Værdien af de materielle anlægsaktiver er reguleret til en ansat, aktuel værdi på i alt kr ,- pr Årets tilgang af anlægsaktiver er kr ,- og afskrivning på værkets samlede værdi er kr ,-. Der er anvendt de af kommunen anbefalede afskrivningsprocenter. Inden for de næste 5-10 år forventes genvurdering af værkets samlede materielle anlægsaktiver. - Takstblad 2015 Bestyrelsen lægger op til at vandprisen er holdes uændret. Tilslutningsbidraget for nye forbrugere hæves svarende til den almindelige prisudvikling. Takstbladet er i februar 2015 godkendt af Allerød Kommune. - Budget 2015 og 2016 Side 4 af 7

5 Budgettet for 2015 viser et resultat før afskrivninger på kr ,-. Det foreløbige budget for 2016 viser et resultat før afskrivninger på omkring kr ,-. Planlagte aktiviteter i 2015 I 2015 påtænker vi ikke at udføre større anlægsinvesteringer, men at pumper, ventiler mm. i bygning 2 vil blive udskiftet. Rentvandsbeholderen under bygning 2 vil blive inspiceret for utætheder og uhensigtsmæssige ledningsgennemføringer og vil blive renoveret, hvis der er behov herfor. I 2015 vil der fortsat være ekstra fokus på kontrol af bakterieindholdet, i vores ledningsnet og på udvalgte forbrugssteder, med et øget antal kontrolprøver ud over det lovgivningen foreskriver. Der er planlagt at, udskifte alle anboringsbøjler mellem forsyningsledning og stikledning på en eller to veje. Af andre kommende og nødvendige anlægsprojekter kan nævnes renovering af de sidste gamle forsyningsledninger af støbejern i alle vejunderføringerne i Rosmosegårdudstykningen til en samlet pris på ca kr., nødforsyningsgenerator og ny indhegning omkring værket. Herudover må forventes et større renoveringsarbejde af de mange dårlige anboringsbøjler af aluminium, hvor jordledninger er tilsluttet på vores forsyningsledninger af PVC plast. På sigt kan det også blive nødvendigt med en større udgift til omlægning af vandbehandlingen fra åbne til lukkede sandfiltre. Vi prioriterer ligeledes fortsat en fast nødforsyningsforbindelse til Lillerød Andelsvandværk meget højt. Så når Lillerød Andelsvandværk har økonomi til en medfinansiering, står vi parat til at få etableret nødforbindelsen. På vegne af bestyrelsen Henrik Østergaard Side 5 af 7

6 Bilag 1 Produktion, salg og forbrug af vand Ændring Ændring i % Oppumpet fra boringer m³ ,7 Anvendt til filterskylning m³ Udpumpet fra vandværk m³ ,5 Solgt m³ * ,7 Vandtab ( umålt forbrug) m³ Vandtab ( umålt forbrug) % 6,4 8,3 2,9 - El-forbrug (drift) kwh ** ,1 El-forbrug pr. m³ vand kwh/m³ 0,72 0,62-0,10 - Forbrug for boliger/hustande m³ * ,5 Antal boliger/husstande Forbrug pr. bolig/husstand m³ 89,4 89,3-0,1 - Indbyggere i Blovstrød ,7 Forbrug pr. indbygger m³ 36,0 36,5 0,5 1,3 * Mængden af solgt vand for 2013 nedjusteret med m3, som en enkelt forbruger/bolig fik refunderet. ** El-forbrug for 2014 er excl. forbrug til opvarmning af kontorbygning på kwh. Bilag Vandmængder - Udpumpet, solgt og vandtab m Udpumpet (m³) Solgt (m³) Vandtab (m³) Side 6 af 7

7 % Bilag 3 Vandtab i m 3 og % m ,0 19,1 19, ,1 16, , , , ,3 9,3 10,8 12,4 10,2 10,5 10, ,4 9,0 8, ,3 5,0 6, , Vandtab m³ Vandtab i % Side 7 af 7

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Andelsselskabet Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2009. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af?

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Information om Gladsaxes vand- og kloakforsyning Indhold indhold Forord 1 Fra boring til vandhane 2 Gode råd om drikkevand 3 Spørgsmål og svar om vand 6

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere