Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom"

Transkript

1 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række supplerende breve. Statsforvaltningen behandler sagen i henhold til kapitel VI i styrelsesloven 1, hvorefter statsforvaltningen fører statens tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Statsforvaltningen har, ud over dine oplysninger, indhentet udtalelser fra Randers Kommune i anledning af din henvendelse. Det lægges til grund, at du er bekendt med disse udtalelser, hvoraf du har kommenteret nogle. Statsforvaltningen har desuden indhentet enkelte faktiske oplysninger fra kommunen telefonisk; de gengives nedenfor i statsforvaltningens udtalelse. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at Randers Kommune i sagen har forsømt sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven. Visse spørgsmål efter miljøbeskyttelsesloven henhører under Natur- og Miljøklagenævnet. Da kommunens afgørelser om aktindsigt kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og da du ikke har sandsynliggjort, at kommunen har tilbageholdt dokumenter for dig, samt da statsforvaltningen ikke har grundlag for at antage, at kommunen har handlet i strid med retlige regler ved den måde, hvorpå den har givet dig aktindsigt, foretager statsforvaltningen sig ikke yderligere vedrørende spørgsmålet om aktindsigt. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /648 SAGSBEHANDLER: TIMMID DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 med senere ændringer.

2 Her følger en nærmere begrundelse for denne udtalelse. Sagsfremstilling Du ejer og bebor villaen X, som du købte i Du har oplyst, at der på naboejendommen var en enkelt lastvogn. Siden da er flere kommet til, og der drives en vognmandsvirksomhed fra denne og en anden adresse andetsteds i byen. Du har været generet af støj nat og dag fra denne virksomhed i en årrække og rettede første gang henvendelse herom til daværende Nørhald Kommune den 8. maj Som statsforvaltningen opfatter det, skete der ikke nogen forbedring herved, i hvert fald i første omgang. Du har følt dig udsat for chikane fra vognmandens side. Som statsforvaltningen forstår dine henvendelser hertil, er du utilfreds med, at hverken Nørhald eller senere Randers Kommune har gjort noget effektivt for at afhjælpe de gener, støjen har påført dig. Du finder, at kommunerne ikke har opfyldt deres tilsynspligt, ikke har tilvejebragt de fornødne faktiske oplysninger om vognmandsvirksomhedens omfang og drift, ikke har betjent sig af uvildig sagkundskab på støjområdet og har lagt en urigtig forståelse af miljølovgivningens regler om støj til grund for sit tilsyn med vognmandsvirksomheden. Dertil kommer, at du i en række tilfælde har ment dig dårligt behandlet af Randers Kommunes medarbejdere. Du har efter din opfattelse ikke fået den adgang til aktindsigt i Randers Kommunes sagsmateriale, som du efter lovgivningen har ret til. Du har blandt andet været henvist til at gennemse sagsmateriale på Randers Kommunes kontorer i nærvær af en medarbejder, sagsmaterialet har været fremlagt i en rodet orden, og der har ikke været en journaloversigt, ud fra hvilken du kunne sikre dig, at alt materiale var fremlagt. Retsgrundlaget Statsforvaltningen har ved sin behandling af sagen lagt følgende retsregler til grund: Uddrag af styrelsesloven, lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 med senere ændringer: 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndighe- SIDE 2

3 der, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder ansættelsesretlige regler. Stk. 3. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. 48 a. Statsforvaltningen beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Uddrag af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer: 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan give påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger over for idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter, som medfører væsentlige støjulemper for omgivelserne. Stk. 4. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud imod virksomheden eller aktiviteten. 65. Kommunalbestyrelsen fører generelt tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører endvidere tilsyn med, 1) at påbud og forbud efterkommes, 2) at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes, og 3) at miljøkrav fastsat i en aftale efter 10, stk. 2, overholdes. 68. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. SIDE 3

4 69. I de i 68 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden 1) forbyde fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, 2) påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand, 3) påbyde producenten eller importøren at tilbagetage et ulovligt produkt eller en ulovlig vare fra markedet og 4) lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet. Stk. 2. Såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer, at en virksomhed ikke overholder de miljøkrav, som den er indgået på eller har fået pålagt i medfør af en aftale efter 10, skal tilsynsmyndigheden indberette dette til miljøministeren samt sende kopi af indberetningen til den eller de for aftalens gennemførelse ansvarlige. Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 73. Miljøministeren fastsætter nærmere regler vedrørende tilsynsmyndighedernes udøvelse af tilsynsvirksomhed. 75. Inden der træffes afgørelse om påbud eller forbud, skal adressaten for disse beslutninger skriftligt underrettes om sagen og gøres bekendt med sin adgang til aktindsigt og til at udtale sig efter forvaltningsloven. Adressaten bør i samme forbindelse opfordres til at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper ved beslutningen. Stk. 2. Underretning efter stk. 1 kan undlades, hvis en øjeblikkelig afgørelse er nødvendig, eller hvis underretning må anses for åbenbart unødvendig. Den i 73, stk. 1, nævnte bemyndigelse er udnyttet ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010, hvortil der henvises nedenfor. Uddrag af forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 med senere ændringer: 16. Afgørelsen af, om og i hvilken form en begæring om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag. Stk. 2. Myndigheden afgør snarest, om en begæring kan imødekommes. Er begæringen ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at begæringen er modtaget af myndigheden, skal denne underrette parten om grun- SIDE 4

5 den hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. Stk. 3. Har det betydning for en parts mulighed for at varetage sine interesser at få afskrift eller kopi af sagens dokumenter, skal en begæring herom imødekommes. Dette gælder dog ikke, hvis dokumenternes karakter, antallet af dokumenter eller deres form med afgørende vægt taler herimod. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for afskrifter og kopier. Stk. 4. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører. Bestemmelsen i 11 gælder tilsvarende. Stk. 5. Vedkommende minister kan fastsætte regler, der fraviger bestemmelserne i stk. 1 og stk. 4, 1. pkt. 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 1) det efter oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag, 2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, 3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, 4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger, 5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller 6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes. Uddrag af offentlighedsloven, lov nr. 572 af 19. december 1985 med senere ændringer: 6. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt SIDE 5

6 modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. 16. Vedkommende myndighed afgør snarest, om en begæring kan imødekommes, og om den, der har fremsat begæringen, skal gøres bekendt med dokumenterne ved, at der gives adgang til gennemsyn på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi. Stk. 2. Er en begæring om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette den begærende om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for afskrifter og kopier. Uddrag af lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 med senere ændringer: 1. Loven gælder for alle myndigheder m.v., der er omfattet af 1 i lov om offentlighed i forvaltningen. 2. Enhver har under de betingelser og med de undtagelser, der følger af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven, ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog stk. 2-6 og 3. Stk. 2. Ret til aktindsigt efter denne lov begrænses ikke af særlige bestemmelser om aktindsigt i anden lovgivning. Dette gælder dog ikke bestemmelser fastsat til gennemførelse af Fællesskabsretlige forpligtelser. Stk. 3. I sager om aktindsigt i miljøoplysninger, der er omfattet af bestemmelserne i 2, 7 og 10, 12, stk. 1, og 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen eller i 12, stk. 1, 14, stk. 1, og 15, stk. 1, i forvaltningsloven, skal vedkommende myndighed foretage en konkret afvejning af offentlighedens interesser, der varetages ved udlevering af miljøoplysningerne, over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Bestemmelserne i 2, 7 og 10, 12, stk. 1, og 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen eller i 12, stk. 1, 14, stk. 1, og 15, stk. 1, i forvaltningsloven skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder ikke for sager omfattet af 2, stk. 1, 1. pkt., i lov om offentlighed i forvaltningen, som behandles af politiet og anklagemyndigheden. SIDE 6

7 Stk , stk. 1, nr. 5, i lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for miljøoplysninger, jf. dog 4 a. Stk. 5. Bestemmelsen i 10, nr. 1-4, 12, stk. 1, og 13, stk. 1, nr. 6, i lov om offentlighed i forvaltningen eller 12, stk. 1, i forvaltningsloven finder ikke anvendelse på oplysninger om emissioner til miljøet, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF. Stk. 6. Bestemmelserne i 13, stk. 1, nr. 4-6, i lov om offentlighed i forvaltningen eller 15, stk. 1, nr. 4 og 5, i forvaltningsloven finder ikke anvendelse på miljøoplysninger, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i det i stk. 5 nævnte direktiv. 3. Ved miljøoplysninger forstås alle oplysninger, som er i myndighedens besiddelse, eller som opbevares for den, som foreligger i skriftlig form, i billed- eller lydform, eller i elektronisk eller en hvilken som helst anden form, uanset hvornår oplysningerne er tilvejebragt, og som vedrører 1) tilstanden i miljøelementer som f.eks. luft og atmosfære, vand, jord, landskaber og naturområder, herunder vådområder, kyst- og havområder, biologisk mangfoldighed og dennes enkelte bestanddele, herunder genetisk modificerede organismer, og vekselvirkningen mellem disse elementer, 2) faktorer som f.eks. stoffer, energi, støj, stråling eller affald, herunder radioaktivt affald, emissioner, udledninger og andre udslip i miljøet, der påvirker eller kan påvirke de miljøelementer, som er nævnt i nr. 1, 3) foranstaltninger, herunder administrative foranstaltninger såsom politikker, lovgivning, planer, programmer, miljøaftaler og aktiviteter, der påvirker eller kan påvirke de enkelte miljøelementer, som er nævnt i nr. 1 og 2, og faktorer samt foranstaltninger og aktiviteter, der har til formål at beskytte disse miljøelementer, 4) rapporter om gennemførelse af miljølovgivningen, 5) rentabilitetsberegninger og andre økonomiske analyser og forudsætninger, som er anvendt i forbindelse med de foranstaltninger og aktiviteter, som er nævnt i nr. 3, og 6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor det er relevant, forurening af fødekæden, menneskers levevilkår, kulturminder og bygningsværker, i det omfang de påvirkes af de enkelte miljøelementers tilstand, som er nævnt i nr. 1, eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold. SIDE 7

8 4. En anmodning om aktindsigt i miljøoplysninger behandles efter reglerne i 16, stk. 1 og 2, i lov om offentlighed i forvaltningen og for anmodninger, der fremsættes af sagens parter, efter reglerne i 16, stk. 2, i forvaltningsloven jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Myndigheder og organer som nævnt i 1, stk. 1 og 2, skal stille miljøoplysningerne til rådighed i den form eller det format, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker, medmindre 1) oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige i en anden form, som er let tilgængelig for den pågældende, eller 2) der er rimelige grunde til at stille oplysningerne til rådighed i en anden form eller et andet format. Stk. 3. Sager om aktindsigt skal under hensyntagen til en eventuel tidsfrist, som anføres af den, der har fremsat anmodningen, afgøres hurtigst muligt og senest 1 måned efter modtagelsen af anmodningen eller, hvis sagens omfang og komplekse karakter er af en sådan art, at fristen på 1 måned ikke kan overholdes, senest 2 måneder efter modtagelsen. Sager efter stk. 2, hvor der gives afslag på at stille oplysningerne til rådighed i den form, som den, der fremsatte anmodningen, ønsker, skal dog afgøres senest 1 måned efter modtagelsen af anmodningen. Stk. 6. Afgørelser om aktindsigt i miljøoplysninger kan påklages særskilt til den myndighed, der er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører. Afslag på anmodning om aktindsigt, der er meddelt af et organ omfattet af 1, stk. 2, og af forsyningsvirksomheder m.v. omfattet af 1, stk. 1, kan påklages til det i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 12 nedsatte Miljøklagenævn. 4 b. Myndigheder og organer som nævnt i 1, stk. 1 og 2, skal så vidt muligt sikre, at alle oplysninger, der indsamles af eller for dem, er ajourførte, nøjagtige og sammenlignelige. Stk. 2. Myndigheder og organer som nævnt i 1, stk. 1 og 2, skal i sager om aktindsigt i miljøoplysninger, der er omfattet af 3, nr. 2, efter anmodning oplyse, hvis oplysningerne er til rådighed, hvor disse kan findes, om målingsmetoder, herunder fremgangsmåder for analyser, prøveudtagninger og forbehandling af prøver, der er anvendt ved tilvejebringelse af oplysningerne eller henvise til en anvendt standardprocedure. 5. Betaling for afskrifter eller kopier af miljøoplysninger i skriftlige dokumenter opkræves efter de af justitsministeren fastsatte regler i henhold til lov om SIDE 8

9 ministeren fastsatte regler i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, for så vidt angår sagens parter dog efter de regler, der er fastsat i medfør af forvaltningsloven. Stk. 2. Vedkommende minister kan fastsætte regler om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der er til rådighed i andet end skriftlig form. Stk. 3. Der kan ikke kræves betaling for adgang til registre eller oversigter over offentlige myndigheder eller miljøoplysninger, som myndigheder eller informationskontorer er i besiddelse af. 5 b. Myndigheder og organer som nævnt i 1, stk. 1 og 2, skal ordne de miljøoplysninger, som er relevante for deres funktioner, og som de er i besiddelse af, eller som opbevares for dem, på en sådan måde, at de aktivt og systematisk kan formidles, herunder navnlig elektronisk, til offentligheden. Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om formidling af miljøoplysninger, herunder hvilke miljøoplysninger der skal formidles, om opdatering og om elektronisk formidling af miljøoplysninger. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne sker med hjemmel i styrelseslovens kapitel VI, dvs Ifølge 48, stk. 1, tager tilsynet sigte på, om kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Til denne lovgivning hører bl.a. reglerne om kommunernes tilsynspligt efter plan- og miljølovgivningen og om aktindsigt. Statsforvaltningen fører dog ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Dette sidste betyder, at hvis en kommunal afgørelse f.eks. kan påklages til Miljøklagenævnet, så kan statsforvaltningen ikke tage stilling til den. Ud over skrevne lovregler påser statsforvaltningen tillige, at kommunerne ikke overtræder uskrevne, forvaltningsretlige regler, herunder principperne om lighed og saglighed i forvaltningen. Tilsynet er et legalitetstilsyn. Det betyder, at statsforvaltningen alene kan forholde sig til, om en kommunal beslutning, undladelse eller anden disposition strider mod lovgivningen som beskrevet foran. Derimod kan statsforvaltningen ikke udtale sig om hensigtsmæssigheden eller rimeligheden af en kommunes SIDE 9

10 meligheden af en kommunes dispositioner; sådanne spørgsmål er overladt til den lokalpolitiske beslutningsproces. Statsforvaltningen kan heller ikke tage stilling til, om kommunen overholder god forvaltningsskik; spørgsmål om kommunale medarbejderes optræden og måde at løse deres opgaver på er således i første række et spørgsmål for borgmesteren som øverste daglige leder af kommunens administration, dernæst for kommunalbestyrelsen. Statsforvaltningen beslutter efter styrelseslovens 48 a selv, om der i en modtagen henvendelse er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen har på den baggrund besluttet at udtale sig om følgende forhold i anledning af din henvendelse: 1. Har Randers Kommune overholdt sin tilsynspligt efter miljølovgivningen over for vognmandsvirksomheden? 2. Har Randers Kommune givet dig den adgang til aktindsigt, som lovgivningen foreskriver? 1. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 65 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med, at loven og bl.a. meddelte påbud overholdes. Kommunalbestyrelsen skal ifølge 68 foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Ifølge 69 skal det ske ved at meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden bl.a. forbyde fortsat drift og eventuelt forlange en virksomhed fjernet eller påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 42 kan kommunalbestyrelsen give påbud om, at visse konstaterede eller mulige forureninger skal nedbringes. Den kan give påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud imod virksomheden eller aktiviteten. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 73 fastsætter miljøministeren nærmere regler vedrørende tilsynsmyndighedernes udøvelse af tilsynsvirksomhed. Af betydning i den foreliggende sag har ministeren fastsat bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. Denne bekendtgørelse indeholder meget omfattende og detaljerede regler. Den kræver i 9 bl.a., at målinger og prøveudtagning vedrørende ekstern støj skal udføres som SIDE 10

11 en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium. Støjmålinger kan endvidere udføres af andre laboratorier, der beskæftiger personer, der er certificeret til at udføre sådanne målinger. Ved støjmålinger skal ifølge bekendtgørelsens 11 anvendes de metoder og opfyldes de krav, der fremgår af et bilag til bekendtgørelsen. Ud over de her refererede regler gælder der ikke i skreven lovgivning generelle krav til, hvordan en kommunalbestyrelse skal tilrettelægge sit tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, og med hvilken intensitet det skal føres. Det vil sige, at det er overladt til kommunalbestyrelsen eller det organ i kommunen, hvortil kommunalbestyrelsen overlader opgaven at skønne over og derefter bestemme, hvordan tilsynet bedst udføres. Det må dog på ulovbestemt grundlag antages, at kommunen er forpligtet til at gribe ind, hvis den konstaterer, at gældende regler overtrædes, medmindre forholdet er af underordnet betydning. Kommunen må endvidere anses forpligtet til at undersøge et forhold nærmere, hvis den modtager oplysning udefra, der tyder på, at lovgivningen brydes, og hvis disse oplysninger ikke umiddelbart kan afvises som ubegrundede eller ubetydelige. Det almindelige forvaltningsretlige princip om saglighed kræver, at kommunen tilrettelægger tilsynet med henblik på, at lovgivningens regler og udtrykte formål overholdes. Princippet om proportionalitet kræver, at kommunen indsætter ressourcer i forhold til et muligt lovbruds alvor, hverken flere eller færre, og at indgreb over for borgere afpasses til det formål, der søges opnået. Der gælder ikke generelle formkrav til kommunens tilsynsvirksomhed, f.eks. krav om, at henvendelser til og fra kommunen skal foregå skriftligt. Hvis kommunen skønner, at det, der tilstræbes ved tilsynet, kan opnås bedre ved f.eks. en mundtlig dialog, er det en lovlig fremgangsmåde. Modtager kommunen mundtligt oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, som ikke på anden måde fremgår af sagens dokumenter, skal kommunen gøre notat om sådanne oplysninger. Det fremgår af offentlighedslovens 6, stk. 1. Om tilblivelse af forvaltningsafgørelser, f.eks. påbud efter miljølovgivningen, gælder en række sagsbehandlingsregler. Som eksempel kan nævnes varslingsreglen i miljøbeskyttelseslovens 75 og partshøringsreglen i forvaltningslovens 19. Herudover gælder på ulovbestemt grundlag det såkaldte officialprincip. Det indebærer, at kommunen såvel som andre forvaltningsmyndigheder har ansvaret for, at de nødvendige oplysninger foreligger, og at tilstrækkelige SIDE 11

12 undersøgelser foretages, således at dens afgørelser baseres på et rigtigt faktisk grundlag. Statsforvaltningen konstaterer, at Randers Kommune i flere tilfælde har besigtiget forholdene efter henvendelser fra dig, besøgt stedet og drøftet sagen med dig og din nabo. Kommunen har besvaret en række henvendelser fra dig og herved forholdt sig til dine klager. Kommunen har ladet udføre støjmålinger ved et hertil akkrediteret firma og på det grundlag udstedt et påbud til vognmandsforretningen, bl.a. om at undlade støjende virksomhed i nattetimerne. Dermed kan det efter statsforvaltningens opfattelse ikke med rette hævdes, at kommunen ikke har ført tilsyn. Til kommunens tilsyn stilles der som nævnt ikke krav om en bestemt intensitet eller en bestemt udførelsesmåde. Kun hvis tilsynet må anses for klart mangelfuldt i forhold til foreliggende faktiske oplysninger, eller hvis det ikke har forfulgt saglige og kun saglige formål, kan statsforvaltningen gribe ind over for kommunen, idet statsforvaltningens tilsyn kun tager sigte på, at kommunens tilsyn skal respektere lovgivningen, mens statsforvaltningen ikke kan udtale sig om rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af en kommunes dispositioner eller arbejdstilrettelæggelse. Statsforvaltningen ser ikke grundlag for at anse omfanget af og formen i kommunens tilsyn for mangelfuldt og dermed lovstridigt. Kommunen har udstedt et påbud til vognmandsvirksomheden som følge af sit tilsyn. Dette påbud er ikke påklaget til Miljøklagenævnet, nu Natur- og Miljøklagenævnet, af dets adressat, vognmandsvirksomheden. Du har påklaget det, men trukket klagen tilbage ved brev af 9. september 2010 til Miljøklagenævnet. Over for statsforvaltningen har du begrundet dette med, at det p.t. sikkert er det bedst opnåelige, med de kræfter vi har at lægge i det. Statsforvaltningen kan som hovedregel ikke behandle sager, hvis afgørelse kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, f.eks. Natur- og Miljøklagenævnet. Statsforvaltningen bemærker derfor alene, at der ikke for den foreligger oplysninger, der tyder på, at kommunen har forfulgt andet end saglige formål med det udstedte påbud. Der ses heller ikke grundlag for at antage, at kommunen ikke har overholdt proportionalitetsprincippet. Det vil sige, at kommunen så vidt ses har indsat de ressourcer på sagen, som må anses at opfylde lovens minimumskrav, og at den ved sit påbud har reageret med den styrke over for konstaterede gener og regelbrud, som op- SIDE 12

13 fylder lovens minimumskrav til en tilsynsmyndighed. Statsforvaltningen noterer sig i den sammenhæng, at kommunen har oplyst, at påbuddet til vognmandsvirksomheden har været overholdt siden udstedelsen. Statsforvaltningen er opmærksom på, at du finder de støjmålinger, der er foretaget, mangelfulde eller urigtige. Statsforvaltningen har ikke mulighed for at bedømme dette forhold, men konstaterer, at kommunen har forholdt sig til dine indsigelser og den analyse, du har ladet udarbejde, bl.a. ved at indhente kommentarer fra det firma, der for kommunen har udarbejdet analyser, og ved at tage stilling til dem. Derfor, og fordi kommunens analyse lige som din er udarbejdet af et dertil akkrediteret firma, må en eventuel fortsat uenighed om det teknisk-faglige grundlag for kommunens påbud og eventuelle andre afgørelser henvises til en klagebehandling efter miljøbeskyttelseslovens regler. Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen forsømmer nogen forpligtelser ved at afvise at iværksætte yderligere undersøgelser. Statsforvaltningen foretager sig således ikke yderligere vedrørende kommunens opfyldelse af sin tilsynspligt. 2. Ifølge lov om aktindsigt i miljøoplysninger 2, stk. 1, har enhver ret til at blive gjort bekendt med (bl.a.) en kommunes miljøoplysninger. Det sker under de betingelser og med de undtagelser, der følger af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. Der gælder ikke generelle lovregler om den måde, hvorpå en kommune modtager, registrerer, ordner og opbevarer sager og dokumenter. Statsforvaltningen meddelte den 21. december 2010 dig og Randers Kommune, at den ikke vil foretage yderligere i forbindelse med dine klager over manglende aktindsigt. Baggrunden var, at kommunen skriftligt havde tilbudt dig fuldstændig aktindsigt i sagen. Du har senere klaget over, at kommunen har besvaret dine anmodninger om aktindsigt med megen forsinkelse, og at de sager, der er fremlagt til dit gennemsyn, har været uordentlige og muligvis mangelfulde. Du har været utilfreds med de omgivelser, hvori sagerne har været fremlagt, og over den måde, kommunens medarbejdere har optrådt på over for dig i forbindelse med aktindsigten. Du har orienteret statsforvaltningen om bl.a. kommunens brev af 17. februar 2011 til dig. Heri redegøres for, hvilken aktindsigt kommunen har tilbudt og givet dig adgang til. Du orienteres endvidere om, at kommunens afgørelser SIDE 13

14 om aktindsigt i sagen kan påklages til Miljøklagenævnet, nu Natur- og Miljøklagenævnet. Du har senest den 27., 29., 30. og 31. marts 2011 orienteret statsforvaltningen om, efter din opfattelse, mangelfuld orden i og registrering af kommunens sagsakter samt besvarelse af henvendelser fra dig. Da kommunens afgørelser kan påklages som således beskrevet, og da du ikke har sandsynliggjort, at kommunen har tilbageholdt dokumenter for dig, samt da statsforvaltningen ikke har grundlag for at antage, at kommunen har handlet i strid med retlige regler ved den måde, hvorpå den har givet dig aktindsigt, foretager statsforvaltningen sig ikke yderligere vedrørende spørgsmålet om aktindsigt. Randers Kommune orienteres ved kopi af denne udtalelse. Udtalelsen vil desuden i anonymiseret form blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside Med venlig hilsen Martin Basse SIDE 14

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA FOLKETINGETS OMBUDSMAND Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +4533132512 Fax +4533130717 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere